Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương thanh xuân

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ngµy nay, trong xu h-íng quèc tÕ ho¸ toµn cÇu cña nh©n lo¹i, ho¹t ®éng giao l-u kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng gia t¨ng m¹nh mÏ, trë thµnh mét lÜnh vùc quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, ®-a nÒn kinh tÕ trong n-íc nhanh chãng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Song khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× mèi quan hÖ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n cµng trë nªn phøc t¹p, ®a d¹ng, víi t- c¸ch lµ chÊt xóc t¸c cho th-¬ng m¹i quèc tÕ, c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh hîp t¸c vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ Lµ mét n-íc n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸, mét khu vùc cã nÒn kinh tÕ s«i ®éng ®· thu hót ®-îc nhiÒu sù quan t©m vµ ®Çu t- cña n-íc ngoµi, ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng tù ®æi míi m×nh ®Ó cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh hîp t¸c quèc tÕ, thµnh qu¶ ®¹t ®-îc cña chóng ta trong nh÷ng n¨m qua lµ sù ®Òn ®¸p cho nh÷ng nç lùc ®ã, trong thêi gian tíi, c¸c doanh nghiÖp trong n-íc ®-îc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nh»m t¨ng c-êng nguån lùc kinh tÕ trong n-íc. §©y còng lµ giai ®o¹n giao thêi víi hÖ thèng ph¸p luËt vµ kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr-êng cßn ch-a theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i, trong bèi c¶nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng nh- c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®ang ph¶i tù t×m c¸ch kh¼ng ®Þnh m×nh trong n-íc vµ trªn tr-êng quèc tÕ. Ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ ph-¬ng thøc ®-îc sö dông réng r·i nhÊt trong c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n bëi sù tiÖn lîi, còng nh- sù an toµn vµ nhanh chãng cña nã. KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ n-íc ta më cöa, t¹o ®-îc uy tÝn víi b¹n hµng trªn kh¾p thÕ giíi th× ph-¬ng thøc nµy còng ®-îc sö dông chñ yÕu trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña n-íc ta. Tuy nhiªn, v× cßn lµ mét n-íc Ýt kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nªn c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ViÖt nam vÉn th-êng xuyªn gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n víi n-íc ngoµi; ®Æc biÖt lµ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong lÜnh vùc thanh to¸n b»ng ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cña Ng©n hµng. Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt nam nãi chung vµ Ng©n hµng C«ng th-¬ng chi nh¸nh Thanh Xu©n nãi riªng hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng NHTM quèc doanh uy tÝn hµng ®Çu trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña thanh to¸n quèc tÕ theo ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ hiÖn nay, em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Xu©n“ nh»m ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy t¹i NHCT chi nh¸nh Thanh Xu©n. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é cã h¹n nªn ®Ò tµi kh«ng khái cßn cã nh÷ng chç thiÕu sãt, em kÝnh mong c¸c thÇy, c« xem xÐt, ®iÒu chØnh ®Ó ®Ò tµi cã tÝnh kh¶ thi h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o, ®Æc biÖt cho em göi lêi c¸m ¬n tíi T.S NguyÔn ThÞ ChiÕn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, môc lôc, tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò kÕt cÊu lµm ba ch-¬ng:  Ch-¬ng 1: Tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ thanh to¸n tÝn dông chøng tõ.  Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n theo ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng C«ng th-¬ng chi nh¸nh Thanh Xu©n.  Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. 1.1.kh¸I niÖm: 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ: NÒn kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn dùa trªn sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, cña sù hîp t¸c vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®i cïng víi sù ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu c¸c nguån lùc t¹o nªn lîi thÕ t-¬ng ®èi cña c¸c quèc gia. Tõ ®ã, n¶y sinh giao l-u hµng ho¸ qua biªn giíi cña c¸c quèc gia, vµ ®i theo ®ã lµ dßng thanh to¸n. Thanh to¸n quèc tÕ víi sù tham gia cña hÖ thèng c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®· ngµy cµng ®a d¹ng vµ ®-îc ¸p dông hÕt søc linh ho¹t nh»m môc ®Ých lµ phôc vô mét c¸ch nhanh chãng nhÊt vµ thuËn lîi nhÊt c¸c giao dÞch th-¬ng m¹i quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ lµ viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô chi tr¶ vÒ tiÒn tÖ ph¸t sinh tõ c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, th-¬ng m¹i, tµi chÝnh, tÝn dông vµ c¸c dÞch vô phi mËu dÞch gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, gi÷a c¸c h·ng, c¸c c¸ nh©n cña c¸c n-íc kh¸c nhau ®Ó kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®èi ngo¹i b»ng c¸ch chuyÓn tiÒn hay bï trõ trªn c¸c tµi kho¶n t¹i c¸c Ng©n hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ xÐt tõ gãc ®é kinh tÕ ®-îc chia lµm 2 lÜnh vùc: thanh to¸n mËu dÞch vµ thanh to¸n phi mËu dÞch. C¸c ®ång tiÒn ®-îc sö dông chñ yÕu trong thanh to¸n quèc tÕ lµ: tiÒn tÖ quèc tÕ (SDR, EURO…) vµ tiÒn tÖ cña c¸c n-íc ph¸t triÓn (USD, GBP, JPY…). ViÖc sö dông ®ång tiÒn nµo ®Ó thanh to¸n ®· ®-îc c¸c bªn tham gia tho¶ thuËn trong hîp ®ång ngo¹i th-¬ng. HÖ thèng giao dÞch sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay chñ yÕu lµ hÖ thèng SWIFT (Society worldwide interbank financial telecommunication) -íc tÝnh chiÕm kho¶ng 72%, phÇn cßn l¹i thùc hiÖn th«ng qua ®iÖn tÝn, th- d-íi c¸c h×nh thøc uû nhiÖm thu hé, chi hé lÉn nhau gi÷a c¸c Ng©n hµng, tû lÖ tiÒn mÆt chiÕm kh«ng ®¸ng kÓ. Bªn c¹nh yÕu tè tiÒn tÖ, mét yÕu tè kh«ng kÐm phÇn quan träng trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ c¸c chøng tõ. Chøng tõ lµ c¬ së ®Ó ng-êi thô h-ëng cã quyÒn ®-îc ®ßi tiÒn vµ lµ c¨n cø ®Ó ng-êi tr¶ tiÒn chÊp nhËn nî hoÆc tõ chèi nghÜa vô chi tr¶ cña m×nh. C¸c chøng tõ ®-îc t¹o lËp theo c¸c luËt lÖ, tËp qu¸n cña mçi quèc gia vµ phï hé víi th«ng lÖ quèc tÕ, chóng cã thÓ trë thµnh ®èi t-îng chuyÓn nh-îng, mua b¸n gi÷a c¸c Ng©n hµng. Sè l-îng, lo¹i vµ c¸ch t¹o lËp chøng tõ phô thuéc vµo ph-¬ng thøc thanh to¸n mµ c¸c bªn tho¶ thuËn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do ®Æc tÝnh thuËn lîi vµ nhanh chãng cña ph-¬ng thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ Ng©n hµng, nªn h×nh thøc thanh to¸n quèc tÕ kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc sö dông lµ chñ yÕu. H×nh thøc ®-îc ¸p dông chñ yÕu trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ chuyÓn kho¶n. Vµ do vËy c¸c Ng©n h¯ng liªn quan ph°i ký kÕt víi nhau b°n “Tho° ­íc Ng©n h¯ng”. §©y l¯ mét trong nh÷ng kh©u ®Çu tiªn xóc tiÕn quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ. Tho¶ -íc nµy cho phÐp c¸c Ng©n hµng thiÕt lËp quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ. Tho¶ -íc nµy cho phÐp c¸c Ng©n hµng thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý, quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc më tµi kho¶n, trao ®æi mÉu ch÷ ký, m· ®iÖn tÝn, h¹n ng¹ch thanh to¸n… Cã thÓ thÊy thanh to¸n quèc tÕ lµ mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thanh to¸n quèc tÕ lµ kh©u kÕt thóc cña giao dÞch mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô; lµ cÇu nèi gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng th«ng qua chi tr¶ lÉn nhau trong nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ . Thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ quèc tÕ, t¹o nªn sù liªn tôc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ trªn ph¹m vi quèc tÕ. 1.1.2. C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu: Trong thanh to¸n quèc tÕ viÖc lùa chän ph-¬ng thøc thanh to¸n cã ý nghÜa quan träng, nã quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ còng nh- tr¸nh ®-îc rñi ro trong kinh doanh cho c¸c bªn tham gia thanh to¸n. Ph-¬ng thøc thanh to¸n lµ chØ viÖc ng-êi b¸n dïng c¸ch nµo ®Ó thu tiÒn, ng-êi mua tr¶ tiÒn nh- thÕ nµo. Cã nhiÒu lo¹i ph-¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau, phô thuéc vµo møc ®é quan hÖ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n, ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ còng nh- sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng mµ ng-êi ta sö dông ph-¬ng thøc thanh to¸n cho thÝch hîp. Mçi ph-¬ng thøc cã nh÷ng -u nh-îc ®iÓm riªng vµ chøa ®ùng nh©n tè rñi ro ®èi víi c¶ bªn mua còng nh- bªn b¸n. c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu ®-îc sö dông hiÖn nay bao gåm: Ph-¬ng thøc ChuyÓn tiÒn; Ph-¬ng thøc thanh to¸n Nhê thu; Ph-¬ng thøc thanh to¸n TÝn dông chøng tõ A/ Ph-¬ng thøc ChuyÓn tiÒn: ChuyÓn tiÒn lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n, theo ®ã ng-êi tr¶ tiÒn yªu cÇu Ng©n hµng chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi h-ëng lîi ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 1.1: Quy tr×nh nghiÖp vô chuyÓn tiÒn. (3) NH chuyÓn tiÒn (2) NH tr¶ tiÒn (4) Ng-êi yªu cÇu CT (1) Ng-êi thô h-ëng Trong ®ã: (1) Ng-êi xuÊt khÈu chuyÓn giao hµng vµ bé chøng tõ hµng ho¸ cho ng-êi nhËp khÈu (2) Ng-êi nhËp khÈu sau khi kiÓm tra hµng ho¸ (hoÆc bé chøng tõ hµng ho¸), nÕu thÊy phï hîp yªu cÇu theo tho¶ thuËn ®«i bªn, lËp giÊy uû nhiÖm chuyÓn tiÒn (lÖnh chuyÓn tiÒn) göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh (3) Ng©n hµng chuyÓn tiÒn lËp thñ tôc chuyÓn tiÒn qua Ng©n hµng ®¹i lý (hoÆc chi nh¸nh) ‟ ng©n hµng tr¶ tiÒn. (4) Ng©n hµng tr¶ tiÒn thanh to¸n cho ng-êi thô h-ëng. ChuyÓn tiÒn lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ng-êi m¾c nî vµ chñ nî. Ph-¬ng thøc nµy rÊt ®¬n gi¶n, ë ®©y Ng©n hµng chØ gi÷ vai trß trung gian thùc hiÖn thanh to¸n theo uû nhiÖm h-ëng hoa hång, kh«ng bÞ rµng buéc g× vÒ tr¸ch nhiÖm. Khi ¸p dông ph-¬ng thøc nµy th× gi÷a hai bªn mua vµ b¸n ph¶i cã tÝn nhiÖm nhau rÊt cao. V× vËy, chuyÓn tiÒn rÊt Ýt ®-îc sö dông trong thanh to¸n hµng ho¸ ngo¹i th-¬ng mµ th-êng ®-îc sö dông trong quan hÖ tr¶ nî, tiÒn ®Æt cäc, tiÒn øng tr-íc, tr¶ tiÒn thõa, tiÒn båi th-êng vµ thanh to¸n nh÷ng chi phÝ phi mËu dÞch. Cã hai h×nh thøc chuyÓn tiÒn lµ:  ChuyÓn tiÒn b»ng th- ‟ Mail Transfer (M/T)  ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn- Telegraphic Transfer (T/T) H×nh thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn nhanh h¬n nªn cã lîi cho nhµ xuÊt khÈu nh-ng chi phÝ l¹i cao; cßn h×nh thøc chuyÓn tiÒn b»ng th- th× chËm nh-ng chi phÝ thÊp. HiÖn nay, viÖc chuyÓn tiÒn qua m¹ng SWIFT nhanh, an toµn mµ l¹i rÎ. B/ Ph-¬ng thøc thanh to¸n Nhê thu: Ph-¬ng thøc Nhê thu lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã ng-êi b¸n sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô cho kh¸ch hµng, lËp bé chøng tõ thanh to¸n, uû th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé tiÒn ë ng-êi mua trªn c¬ së chøng tõ thanh to¸n do m×nh lËp ra. C¸c bªn tham gia ph-¬ng thøc Nhê thu gåm: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ng-êi xuÊt khÈu lµ ng-êi ph¸t hµnh hèi phiÕu (Drawer)  Ng©n hµng xuÊt khÈu lµ Ng©n hµng nhËn sù uû th¸c cña ng-êi b¸n vµ lµm thñ tôc chuyÓn chøng tõ tíi Ng©n hµng nhµ nhËp khÈu (Remitting bank)  Ng©n hµng ®¹i lý cña Ng©n hµng xuÊt khÈu lµ Ng©n hµng ë n-íc ng-êi mua lµm nhiÖm vô thu hé tiÒn (Collecting Bank)  Ng-êi nhËp khÈu lµ ng-êi tr¶ tiÒn (Drawer) C¸c lo¹i nhê thu: Nhê thu phiÕu tr¬n “ Clean Collections: Lµ ph-¬ng thøc trong ®ã ng-êi b¸n uû th¸c cho Ng©n hµng thu hé tiÒn ng-êi nhËp khÈu c¨n cø vµo hèi phiÕu do m×nh lËp ra, cßn chøng tõ hµng ho¸ göi trùc tiÕp cho ng-êi nhËp khÈu. S¬ ®å 1.2: Quy tr×nh nghiÖp vô nhê thu tr¬n. (3) NH nhËn uû NH xuÊt th¸c thu tr×nh (6) (2) (7) Ng-êi xuÊt khÈu (XK) (4) (1) (5) Ng-êi nhËp khÈu (NK) Quy tr×nh nhê thu tr¬n gåm: (1) Bªn XK chuyÓn giao hµng ho¸, ®ång thêi chuyÓn giao bé chøng tõ hµng ho¸ cho bªn NK (2) Bªn XK lËp hèi phiÕu ®ßi tiÒn bªn NK vµ th- uû nhiÖm gëi ng©n hµng phôc vô m×nh nhê thu hé tiÒn ë ng-êi NK. (3) Ng©n hµng phôc vô bªn XK chuyÓn hèi phiÕu qua ng©n hµng phôc vô bªn NK ®Ó nhê thu tiÒn ng-êi NK (4) Ng©n hµng phôc vô ng-êi NK ®ßi tiÒn ng-êi NK (hoÆc yªu cÇu ký chÊp nhËn hèi phiÕu) (5) Bªn NK thanh to¸n tiÒn ho¨c ký chÊp nhËn Hèi phiÕu (6) ChuyÓn tiÒn qua ng©n hµng phôc vô bªn XK hoÆc chuyÓn tr¶ Hèi phiÕu (7) NH phôc vô bªn XK thanh to¸n tiÒn cho bªn XK hoÆc chuyÓn tr¶ HP §Æc tr-ng c¬ b¶n cña thanh to¸n nhê thu phiÕu tr¬n lµ viÖc tr¶ tiÒn kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ hµng ho¸ mµ chØ dùa vµo hèi phiÕu do nhµ xuÊt khÈu ký ph¸t. ViÖc nhµ xuÊt khÈu cã nhËn ®-îc gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô ®· thùc hiÖn hay kh«ng phô thuéc vµo thiÖn chÝ vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nhµ nhËp khÈu. Rñi ro ®èi víi nhµ xuÊt khÈu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ rÊt lín. V× vËy, nhê thu phiÕu tr¬n th-êng chØ ¸p dông trong nh÷ng tr-êng hîp mµ nhµ xuÊt khÈu vµ nhµ nhËp khÈu thËt sù tin t-ëng lÉn nhau; hoÆc cïng mét c«ng ty mÑ; hoÆc khi thanh to¸n dÞch vô cã liªn quan tíi xuÊt khÈu hµng ho¸ nh- c-íc phÝ vËn t¶i, b¶o hiÓm, ph¹t båi th-êng.v.v… Nhê thu kÌm chøng tõ “ Documentary Collection: Lµ mét h×nh thøc thanh to¸n nhê thu, trong ®ã bªn XK uû nhiÖm cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé tiÒn ë ng-êi NK, kh«ng chØ c¨n cø vµo hèi phiÕu mµ cßn c¨n cø vµo bé chøng tõ hµng ho¸ göi kÌm theo, víi yªu cÇu lµ ng©n hµng chØ trao bé chøng tõ hµng hãa cho ng-êi NK sau khi hä ®· thanh to¸n tiÒn hoÆc ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn trªn hèi phiÕu cã kú h¹n. S¬ ®å 1.3: Quy tr×nh nghiÖp vô Nhê thu kÌm chøng tõ (D/A vµ D/P) (3) NH nhËn uû th¸c thu NH xuÊt tr×nh (7) (2) (8) Ng-êi xuÊt khÈu (XK) (6) (5) (4) (1) Ng-êi nhËp khÈu (NK) Trong ®ã: (1) Bªn XK xuÊt chuyÓn hµng ho¸ cho bªn NK (2) Bªn XK lËp bé chøng tõ thanh to¸n (gåm chøng tõ hµng ho¸ vµ hèi phiÕu) göi tíi ng©n hµng nhê thu hé tiÒn ë ng-êi NK (3) Ng©n hµng nhËn uû th¸c thu chuyÓn bé chøng tõ thanh to¸n qua ng©n hµng xuÊt tr×nh, nhê thu hé tiÒn ë ng-êi NK (4) Ng©n hµng xuÊt tr×nh thu tiÒn ë ng-êi NK (hoÆc yªu cÇu ng-êi NK ký chÊp nhËn hèi phiÕu) (5) Ng-êi NK tr¶ tiÒn (hoÆc ký chÊp nhËn hèi phiÕu) (6) Ng©n hµng xuÊt tr×nh trao bé chøng tõ hµng ho¸ ®Ó ng-êi NK ®i nhËn hµng (7) ChuyÓn tiÒn qua ng©n hµng nhËn uû th¸c thu (8) Thanh to¸n tiÒn cho ng-êi XK Nhê thu kÌm chøng tõ ®-îc thùc hiÖn d-íi 2 h×nh thøc: Tr¶ tiÒn ®èi víi chøng tõ (Documents against Payment ‟D/P) vµ chÊp nhËn thanh to¸n ®æi chøng tõ (Documents against Acceptance ‟ D/A). 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C/ Ph-¬ng thøc thanh to¸n TÝn dông chøng tõ (Documentary Credit): Ph-¬ng thøc TÝn dông chøng tõ lµ mét cam kÕt cña Ng©n hµng ph¸t hµnh thanh to¸n cã ®iÒu kiÖn. §Çy ®ñ h¬n, TÝn dông chøng tõ lµ mét v¨n b¶n cam kÕt cña mét Ng©n hµng (Ng©n hµng më th- tÝn dông ‟ Issuing Bank) cho ng-êi b¸n (hoÆc ng-êi h-ëng lîi ‟Beneficiary) theo yªu cÇu cña ng-êi mua (Applicant) ®Ó tr¶ ngay hoÆc tíi mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong t-¬ng lai vµ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· quy ®Þnh phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n trong th- tÝn dông (Letter of Credit ‟ L/C) C¸c bªn tham gia trong ph-¬ng thøc thanh to¸n TÝn dông chøng tõ:  Ng-êi nhËp khÈu, lµ ng-êi lµm ®¬n yªu cÇu më th- tÝn dông (The Applicant)  Ng-êi xuÊt khÈu, lµ ng-êi thô h-ëng L/C ( The Beneficiary)  Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C (Issuing Bank)  Ng©n hµng th«ng b¸o L/C (Advising Bank)  Ng©n hµng x¸c nhËn (Confirming Bank) (nÕu cã)  Ng©n hµng hoµn tr¶ (Reimbursing Bank) (nÕu cã)  Ng©n hµng ®-îc chØ ®Þnh (Nominated Bank): tuú tr-êng hîp cô thÓ, Ng©n hµng ®-îc chØ ®Þnh cã thÓ lµ : ng©n hµng tr¶ tiÒn, Ng©n hµng chÊp nhËn hay Ng©n hµng chiÕt khÊu. S¬ ®å 1.4: Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n TÝn dông chøng tõ NH ph¸t hµnh (10) (9) (1) Ng-êi yªu cÇu më L/C NH th«ng b¸o (8) (7) (2) (3) H§TM (4) (5) (6) Ng-êi thô h-ëng Trong ®ã: (1) Trªn c¬ së hîp ®ång th-¬ng m¹i, ng-êi nhËp khÈu viÕt ®¬n yªu cÇu më L/C cho ng-êi xuÊt khÈu h-ëng . (2) Ng©n hµng nhËp khÈu ph¸t hµnh L/C göi tíi Ng©n hµng th«ng b¸o. (3) NH th«ng b¸o sÏ th«ng b¸o vµ chuyÓn giao L/C cho ng-êi xuÊt khÈu (4) Ng-êi xuÊt khÈu giao hµng trªn c¬ së L/C (5) Ng-êi NK lËp vµ xuÊt tr×nh bé chøng tõ hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña L/C (6) Ng©n hµng ®-îc chØ ®Þnh thanh to¸n trªn c¬ së bé chøng tõ hµng ho¸ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C (7) NH thanh to¸n chuyÓn bé chøng tõ ®ßi tiÒn NH ph¸t hµnh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (8) Ng©n hµng ph¸t hµnh tr¶ tiÒn ®èi víi bé chøng tõ hoµn h¶o (9) NH ph¸t hµnh th«ng b¸o bé chøng tõ hµng ho¸ tíi ng-êi nhËp khÈu (10) Ng-êi NK lµm thñ tôc thanh to¸n ®Ó nhËn bé chøng tõ hµng ho¸ Trong ph-¬ng thøc TÝn dông chøng tõ, Ng©n hµng kh«ng ®ãng vai trß bÞ ®éng nh- ph-¬ng thøc ChuyÓn tiÒn vµ Nhê thu mµ Ng©n hµng ph¸t hµnh lµ ng-êi ®-a ra cam kÕt ®ång thêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm (hoÆc uû quyÒn cho Ng©n hµng kh¸c) thùc hiÖn cam kÕt thanh to¸n. L/C lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n ®-îc sö dông phæ biÕn vµ ¸p dông réng r·i nhÊt trong thanh to¸n quèc tÕ nhê rÊt nhiÒu -u ®iÓm cña nã, bëi lÏ ph-¬ng thøc thanh to¸n L/C t¹o kh¶ n¨ng tµi trî cho c¶ ng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu, cung cÊp hµnh lang ph¸p lý cho th-¬ng m¹i quèc tÕ, c«ng b»ng nhÊt cho c¶ hai bªn mua vµ b¸n. H×nh thøc nµy ®-îc sö dông réng r·i ë c¸c thÞ tr-êng ®ang ph¸t triÓn nh- thÞ tr-êng ViÖt Nam. 1.1.3 Th- tÝn dông – c«ng cô quan träng cña ph-¬ng thøc thanh to¸n L/C: 1.1.3.1 Néi dung cña Th- tÝn dông (L/C): Th- tÝn dông (Letter of Credit ‟ L/C) lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn cã ®iÒu kiÖn cña Ng©n hµng ph¸t hµnh ®èi víi ng-êi xuÊt khÈu víi ®iÒu kiÖn hä xuÊt tr×nh bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña L/C. L/C ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së hîp ®ång ngo¹i th-¬ng ®· ký tuy nhiªn khi ra ®êi th× nã hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n. L/C cã c¸c néi dung chñ yÕu nh- sau:  Sè hiÖu, ®Þa ®iÓm vµ ngµy më L/C: TÊt c¶ c¸c L/C ®Òu ph¶i cã sè hiÖu riªng cña nã ®Ó ph©n biÖt gi÷a L/C nµy víi L/C kh¸c. §Þa ®iÓm vµ ngµy më L/C ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm hiÖu lùc cña L/C, vµ cßn ®Ó x¸c ®Þnh hÖ thèng ph¸p luËt ¸p dông khi cã tranh chÊp x¶y ra.  Tªn, ®Þa chØ cña c¸c bªn liªn quan ®Õn L/C: gåm cã c¸c th-¬ng nh©n (ng-êi nhËp khÈu vµ ng-êi xuÊt khÈu) vµ c¸c ng©n hµng cã liªn quan. TÊt c¶ ®Òu ®· ®-îc hai bªn tho¶ thuËn tr-íc vµ quy ®Þnh trong hîp ®ång.  Sè tiÒn cña L/C: Sè tiÒn nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña l« hµng. Sè tiÒn b»ng ch÷ vµ sè tiÒn b»ng sè ph¶i khíp nhau, tªn cña ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó tÝnh to¸n ph¶i ®óng nh- trong hîp ®ång.  Thêi h¹n hiÖu lùc, thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ, thêi h¹n tr¶ tiÒn vµ thêi h¹n giao hµng: thêi h¹n giao hµng vµ thêi h¹n tr¶ tiÒn th-êng ®-îc c¸c bªn quy ®Þnh tr-íc trong hîp ®ång, cßn thêi h¹n hiÖu lùc vµ thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ lµ do Ng©n hµng ph¸t hµnh quy ®Þnh trong L/C. Ng-êi xuÊt khÈu ph¶i giao hµng vµ xuÊt tr×nh chøng tõ trong thêi h¹n hiÖu lùc vµ thêi h¹n xuÊt tr×nh th× míi hîp lÖ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Nh÷ng néi dung vÒ hµng ho¸: Tªn hµng, sè l-îng, träng l-îng, quy c¸ch phÈm chÊt, ký m· hiÖu, bao b×...ph¶i ®-îc quy ®Þnh trong L/C  Nh÷ng néi dung vÒ vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸: C¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së giao hµng (CIF, FOB, DDU, DDP, EXW, CNF...- theo Incoterms 2000), n¬i göi vµ n¬i giao hµng, c¸ch vËn chuyÓn vµ c¸ch giao hµng.  Nh÷ng chøng tõ mµ ng-êi xuÊt khÈu ph¶i xuÊt tr×nh: §©y lµ néi dung then chèt cña L/C, bëi v× bé chøng tõ thanh to¸n quy ®Þnh cô thÓ trong L/C lµ b»ng chøng ®Ó ng-êi xuÊt khÈu chøng minh lµ ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo ®óng ®iÒu kho¶n cña L/C. §ã lµ c¨n cø ®Ó Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C thanh to¸n tiÒn hµng.  Sù cam kÕt tr¶ tiÒn cña Ng©n hµng më L/C: §©y lµ néi dung quan träng cña L/C, bëi lÏ, ®iÒu kho¶n nµy x¸c ®Þnh sù rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña Ng©n hµng më L/C ®èi víi L/C nµy, tøc lµ Ng©n hµng më L/C cam kÕt sÏ tr¶ tiÒn b»ng uy tÝn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi kh¸ch hµng.  Nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c: Ngoµi nh÷ng néi dung nªu trªn, khi cÇn thiÕt, Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ nhµ nhËp khÈu cã thÓ thªm vµo c¸c néi dung kh¸c nh- cho phÐp ®ßi hoµn tr¶ b»ng ®iÖn, quy ®Þnh thªm vÒ ®ãng gãi...  Ch÷ ký trªn L/C hay m· kho¸: L/C thùc chÊt lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn cã ®iÒu kiÖn cña Ng©n hµng ph¸t hµnh. V× vËy, nÕu L/C ®-îc më vµ göi cho ng-êi xuÊt khÈu b»ng th- th× ng-êi ký nã ph¶i lµ ng-êi cã ch÷ ký uû quyÒn. NÕu L/C ®-îc göi b»ng ®iÖn telex th× L/C ph¶i cã m· kho¸ ®óng víi quy ®Þnh gi÷a hai bªn th× L/C míi cã gi¸ trÞ thùc hiÖn. 1.1.3.2. TÝnh chÊt cña L/C: §iÒu 3 trong “Quy t¾c v¯ thùc h¯nh thèng nhÊt vÒ TÝn dông chøng tõ” b°n söa ®æi sè 500 n¨m 1993 cña Phßng th-¬ng m¹i quèc tÕ (UCP 500), quy ®Þnh: “C¸c th­ tÝn dông vÒ b°n chÊt l¯ nh÷ng giao dÞch riªng biÖt víi hîp ®ång th-¬ng m¹i vµ c¸c lo¹i hîp ®ång kh¸c mµ c¸c hîp ®ång nµy cã thÓ lµm c¬ së cho th- tÝn dông, nh-ng c¸c ng©n hµng bÊt luËn trong tr-êng hîp nµo còng kh«ng liªn quan ®Õn, hoÆc kh«ng hÒ rµng buéc bëi nh÷ng hîp ®ång ®ã, ngay c¶ khi th- tÝn dông cã dÉn chiÕu ®Õn hîp ®ång ®ã.“ Nh- vËy, L/C cã tÝnh chÊt sau: L/C ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së hîp ®ång th-¬ng m¹i nh-ng khi ra ®êi, L/C trë nªn hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång th-¬ng m¹i. Qu¶ vËy, nh÷ng ®iÒu kho¶n vÒ hµng ho¸, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn giao nhËn hµng,thêi h¹n tr¶ tiÒn, n¬i bèc vµ dì hµng...trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng lµ c¨n cø duy nhÊt ®Ó ng-êi nhËp khÈu lµm ®¬n më L/C vµ còng lµ c¨n cø ®Ó ng-êi b¸n kiÓm tra néi dung cña L/C ®Ó giao hµng. Nh-ng v× L/C lµ cam kÕt tr¶ tiÒn cña Ng©n hµng ph¸t hµnh ®èi víi ng-êi xuÊt khÈu nªn sau khi ®-îc më, L/C trë nªn hoµn toµn 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éc lËp víi hîp ®ång. TÝnh chÊt ®éc lËp cña L/C ®-îc thÓ hiÖn ë nghÜa vô cña Ng©n hµng më ®èi víi ng-êi h-ëng lîi cña L/C (ng-êi xuÊt khÈu) kh«ng phô thuéc vµo mèi quan hÖ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n. Ng©n hµng më L/C chØ c¨n cø vµo ®¬n yªu cÇu më L/C cña ng-êi mua chø kh«ng c¨n cø vµo hîp ®ång vµ chØ c¨n cø vµo néi dung cña L/C vµ chøng tõ cña ng-êi xuÊt khÈu xuÊt tr×nh ®Ó thanh to¸n. ViÖc thanh to¸n cña ng©n hµng kh«ng c¨n cø vµo thùc tr¹ng cña hµng ho¸. NÕu thùc tr¹ng cña hµng ho¸ kh«ng ®óng nh- quy ®Þnh cña hîp ®ång th× hai bªn mua b¸n ph¶i tù gi¶i quyÕt víi nhau, kh«ng liªn quan ®Õn ng©n hµng. Ngoµi ra, cho dï ng-êi mua kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n nh-ng ng-êi b¸n thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña L/C th× Ng©n hµng më L/C vÉn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n. TÝnh chÊt nªu trªn cña L/C ®· t¹o cho L/C ®Æc thï riªng vµ nh÷ng lîi thÕ mµ c¸c ph-¬ng thøc kh¸c kh«ng cã ®-îc. 1.1.3.3. C¸c lo¹i L/C:  Th- tÝn dông cã thÓ huû ngang (Revocable L/C): Lµ lo¹i L/C mµ Ng©n hµng më cã thÓ söa ®æi hoÆc huû bá mµ kh«ng cÇn sù ®ång ý cña c¸c bªn liªn quan. Tuy nhiªn, chØ cã thÓ hñy ngang khi ng-êi xuÊt khÈu ch-a giao hµng. Th- tÝn dông cã thÓ huû ngang chøa ®ùng nhiÒu rñi ro cho ng-êi h-ëng lîi, lo¹i nµy hiÖn nay chØ cßn tån t¹i trªn lý thuyÕt.  Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang (Irrevocable L/C): Lµ lo¹i L/C mµ sau khi ®· më vµ ng-êi xuÊt khÈu chÊp nhËn th× Ng©n hµng më kh«ng ®-îc söa ®æi, bæ sung hay huû bá trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C, trõ khi cã sù tho¶ thuËn kh¸c cña c¸c bªn tham gia. Mét L/C kh«ng ghi ch÷ “Irrevocable” th× vÉn ®­îc coi lµ kh«ng hñy ngang. Vµ hiÖn nay, do quyÒn lîi cña ng-êi xuÊt khÈu ®-îc b¶o ®¶m h¬n, do ®ã lo¹i nµy ®-îc sö dông phæ biÕn nhÊt.  Th- tÝn dông kh«ng huû ngang cã x¸c nhËn (Confirmed Irrevocable L/C): Lµ lo¹i L/C kh«ng thÓ huû bá, ngoµi ra, theo yªu cÇu cña Ng©n hµng më, mét Ng©n hµng kh¸c x¸c nhËn tr¶ tiÒn cho L/C nµy. Trong thùc tÕ, Ng©n hµng x¸c nhËn th-êng lµ Ng©n hµng th«ng b¸o, nh-ng còng cã thÓ lµ Ng©n hµng kh¸c theo yªu cÇu cña ng-êi xuÊt khÈu. Tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn cña Ng©n hµng x¸c nhËn lµ gièng nh- Ng©n hµng ph¸t hµnh, Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i ký quü t¹i Ng©n hµng x¸c nhËn, tû lÖ ký quü cã khi lªn tíi 100% gi¸ trÞ L/C x¸c nhËn.  Th- tÝn dông huû ngang miÔn truy ®ßi (Irrevocable without recourse L/C): Lµ lo¹i L/C kh«ng huû ngang, ngoµi ra, sau khi nhµ xuÊt khÈu ®· ®-îc tr¶ tiÒn th× Ng©n hµng chiÕt khÊu kh«ng cã quyÒn ®ßi l¹i tiÒn nhµ xuÊt khÈu trong bÊt kú tr-êng hîp n¯o. Khi dïng L/C n¯y, trong L/C v¯ trªn hèi phiÕu ph°i ghi râ “miÔn truy ®ßi ng­êi ký ph¸t” (without recourse to drawer). Trªn ®©y lµ mét sè lo¹i L/C ®-îc sö dông kh¸ phæ biÕn trong thanh to¸n quèc tÕ. Ngoµi ra, cßn cã mét sè lo¹i L/C ®Æc biÖt nh-: L/C chuyÓn nh-îng (Transferable 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L/C); L/C tuÇn hoµn (Revolving L/C); L/C gi¸p l-ng (Back to back L/C); L/C dù phßng (Standby L/C); L/C ®èi øng (Reciprocal L/C)... 1.2. quy tr×nh xö lý chøng tõ trong ph-¬ng thøc thanh to¸n l/C theo quy ®Þnh chuÈn quèc tÕ. 1.2.1. Bé chøng tõ trong thanh to¸n L/C: Theo quy ®Þnh, viÖc thanh to¸n trong ph-¬ng thøc L/C chØ dùa trªn bé chøng tõ mµ kh«ng c¨n cø vµo hµng ho¸. V× thÕ, bé chøng tõ cã ý nghÜa rÊt quan träng víi c¸c bªn liªn quan bao gåm ng-êi xuÊt khÈu, ng-êi nhËp khÈu vµ ng©n hµng. Tuú theo tõng lo¹i L/C mµ c¸c chøng tõ cô thÓ trong bé chøng tõ, sè l-îng tõng lo¹i lµ kh¸c nhau. Th«ng th-êng, mét bé chøng tõ ®-îc sö dông trong th-¬ng m¹i quèc tÕ bao gåm: 1) Hèi phiÕu (Bill of Exchange ‟ B/E) 2) SÐc (Cheque) 3) Ho¸ ®¬n th-¬ng m¹i (Commercial Invoice) 4) VËn ®¬n ®-êng biÓn (Bill of lading ‟ B/L) 5) Chøng chØ chÊt l-îng (Certificate of quality ‟ C/Q) 6) Chøng chØ sè l-îng (Certificate of quantity ‟ C/Q) 7) PhiÕu ®ãng gãi (Packing list) 8) Hîp ®ång b¶o hiÓm (Insuarance Policy) 9) Chøng chØ b¶o hiÓm (Insuarance Certificate) 10)Chøng nhËn xuÊt xø / nguån gèc (Certificate of Origin ‟ C/O)..... Mét vÊn ®Ò quan träng n÷a liªn quan ®Õn bé chøng tõ lµ: ng©n hµng chØ thanh to¸n cho ng-êi xuÊt khÈu khi hä xuÊt tr×nh bé chøng tõ hoµn h¶o. Bé chøng tõ hoµn h¶o, theo UCP 500, lµ bé chøng tõ mµ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt cña nã lµ hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong L/C vµ b¶n th©n c¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi nhau. C¸c chøng tõ trong Bé chøng tõ hoµn h¶o cÇn ph¶i phï hîp víi nhau, nghÜa lµ chóng ph¶i cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®-îc kª khai ph¶i phï hîp víi nhau, nh»m ®¶m b¶o tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña chøng tõ. C¸c néi dung nhÊt thiÕt kh«ng ®-îc kh¸c nhau gi÷a c¸c chøng tõ trong mét Bé chøng tõ hoµn h¶o th-êng bao gåm: 1) Tªn ng-êi xuÊt, nhËp khÈu, sè ®iÖn tho¹i vµ ®iÖn tÝn cña hä 2) Sè hiÖu hîp ®ång, sè hiÖu L/C, ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng 3) Tªn hµng ho¸, sè l-îng, chÊt l-îng, quy c¸ch phÈm chÊt, ký m· hiÖu... cña hµng ho¸ ®-îc sö dông trong giao dÞch. 4) Sè tiÒn liªn quan ®Õn giao dÞch 5) C¸c th«ng tin vÒ hµnh tr×nh chuyªn chë, sè hiÖu vËn ®¬n...v.v... 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét Bé chøng tõ cã thÓ ®-îc ph©n thµnh nhiÒu nhãm chøng tõ kh¸c nhau theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. Th«ng th-êng, mét Bé chøng tõ ®-îc ph©n thµnh nh÷ng nhãm chøng tõ quan träng sau: chøng tõ tµi chÝnh (Hèi phiÕu, SÐc), chøng tõ hµng ho¸ (Ho¸ ®¬n th-¬ng m¹i, PhiÕu ®ãng gãi, GiÊy chøng nhËn phÈm chÊt, chøng nhËn sè l-îng, chøng nhËn xuÊt xø...), chøng tõ vËn t¶i (VËn ®¬n ®-êng biÓn, hµng kh«ng...), chøng tõ b¶o hiÓm ( §¬n hoÆc Hîp ®ång b¶o hiÓm); hoÆc còng cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i thµnh Chøng tõ th-¬ng m¹i vµ Chøng tõ tµi chÝnh. Bé chøng tõ hoµn h¶o cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c¸c bªn tham gia trong thanh to¸n. §èi víi ng-êi xuÊt khÈu, bé chøng tõ lµ c¬ së ®Ó hä cã thÓ thu ®-îc tiÒn hµng; ®èi víi ng-êi nhËp khÈu, bé chøng tõ gióp hä trë thµnh ng-êi së h÷u l« hµng vµ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn cña m×nh; cßn víi c¸c ng©n hµng, bé chøng tõ hoµn h¶o lµ ph-¬ng tiÖn vµ còng lµ ph-¬ng thøc ®Ó c¸c ng©n hµng thùc hiÖn nghÜa vô ®· cam kÕt mét c¸ch ®óng ®¾n vµ h-ëng phÝ dÞch vô. ChÝnh v× ý nghÜa quan träng cña bé chøng tõ, do ®ã, ®ßi hái ng-êi xuÊt khÈu khi lËp bé chøng tõ ph¶i cã sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ L/C còng nh- c¸c th«ng lÖ vµ quy t¾c quèc tÕ vÒ nã. 1.2.2. Xö lý chøng tõ: Xö lý chøng tõ, víi c¸c ng©n hµng chiÕt khÊu, thuéc b-íc 6 trong quy tr×nh thanh to¸n th- tÝn dông. C«ng t¸c xö lý chøng tõ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c ng©n hµng, vµ trong c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th-êng, th× hÇu hÕt c¸c rñi ro x¶y ra ®èi víi c¸c ng©n hµng trong ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ th-êng x¶y ra ë kh©u nµy. V× nÕu ng©n hµng xö lý kh«ng tèt th× sÏ ph¶i g¸nh chÞu mäi rñi ro x¶y ra. Xö lýchøng tõ, theo UCP lµ c«ng viÖc cña ng©n hµng ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu tõng chøng tõ víi L/C, xem cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng, vµ b¶n th©n c¸c chøng tõ cã m©u thuÉn víi nhau hay kh«ng hay víi UCP hay kh«ng. Th«ng th-êng, c¸c ng©n hµng sÏ kiÓm tra sù phï hîp gi÷a c¸c chøng tõ víi nhau vÒ:  Sè tiÒn  Ngµy ph¸t hµnh chøng tõ (VËn ®¬n biÓn, Hèi phiÕu, B¶o hiÓm ®¬n...)  C¸c néi dung m« t¶ vÒ hµng ho¸ §èi víi ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu: Sau khi lËp vµ kiÓm tra bé chøng tõ, ng-êi XK sÏ xuÊt tr×nh bé chøng tõ cho NH ®Ó ®-îc thanh to¸n tiÒn. NH sÏ cÊp giÊy biªn nhËn chøng tõ vµ tiÕn hµnh kiÓm tra. Mét sè tr-êng hîp nh- sau:  NÕu bé chøng tõ lµ hoµn toµn hîp lÖ, NH sÏ tiÕn hµnh chiÕt khÊu truy ®ßi cho kh¸ch hµng (nÕu cã yªu cÇu), víi tû lÖ chiÕt khÊu th-êng lµ 90% gi¸ trÞ Invoice  NÕu bé chøng tõ cã bÊt hîp lÖ, NH sÏ kª khai c¸c bÊt hîp lÖ vµ ®-a l¹i bé chøng tõ ®Ó kh¸ch hµng söa l¹i nh÷ng chç bÊt hîp lÖ ®ã. NH kiÓm tra l¹i, nÕu thÊy hoµn toµn hîp lÖ, tiÕn hµnh chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÕp theo, NH th«ng b¸o sÏ göi bé chøng tõ cho NH ph¸t hµnh, kÌm theo th«ng b¸o bé chøng tõ hoµn toµn hîp lÖ. „ Tr­êng hîp L/C cho phÐp ®ßi tiÒn bºng ®iÖn th× Hèi phiÕu sÏ ®­îc göi kÌm víi bé chøng tõ cho NH ph¸t hµnh, kÌm th«ng b¸o bé chøng tõ hoµn toµn hîp lÖ. Khi nhËn ®-îc tiÒn chuyÓn tr¶ tõ NH ph¸t hµnh, NH th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh ghi Cã vµ th«ng b¸o Cã cho kh¸ch hµng.  NÕu L/C kh«ng cho phÐp ®ßi tiÒn b»ng ®iÖn, th× Hèi phiÕu sÏ ®-îc göi kÌm bé chøng tõ ®Õn NH ph¸t hµnh. Tr-êng hîp nµy, NH th«ng b¸o sÏ tÝnh l·i chiÕt khÊu ®èi víi sè tiÒn chiÕt khÊu (nÕu cã nghiÖp vô nµy). Khi nµo nhËn ®-îc sè tiÒn thanh to¸n tõ NH ph¸t hµnh, NH th«ng b¸o sÏ ghi Cã phÇn cßn l¹i cho kh¸ch hµng, sau khi ®· trõ ®i phÇn tiÒn l·i chiÕt khÊu. §èi víi NH ph¸t hµnh: Sau khi tiÕp nhËn bé chøng tõ thanh to¸n, NH ph¶i th«ng b¸o ngay cho kh¸ch hµng biÕt ®Ó hä cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ thanh to¸n vµ nhËn hµng. Bé chøng tõ sÏ chØ ®-îc trao cho kh¸ch hµng sau khi nã ®· ®-îc kiÓm tra, kÓ c¶ khi NH n-íc ngoµi ®· tuyªn bè phï hîp L/C. - Tiªu chuÈn quy ®Þnh cho bé chøng tõ thanh to¸n:  §Çy ®ñ chøng tõ c¶ vÒ sè lo¹i vµ sè l-îng cña mçi lo¹i  Hoµn chØnh vÒ mÆt h×nh thøc bÒ ngoµi cña bé chøng tõ xuÊt tr×nh  Kh«ng m©u thuÉn vÒ c¶ néi dung vµ h×nh thøc  XuÊt tr×nh bé chøng tõ ph¶i ®óng thêi gian quy ®Þnh cña L/C - Nguyªn t¾c kiÓm tra bé chøng tõ: Ng©n hµng chØ kiÓm tra víi sù cÈn träng thÝch ®¸ng ®Ó ®¶m b¶o h×nh thøc nµy cã phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh trong L/C chø kh«ng thÓ kiÓm tra ®-îc tÝnh x¸c thùc cña bé chøng tõ. ViÖc kiÓm tra ®-îc tiÕn hµnh theo c¸ch ®èi chiÕu víi L/C, ®èi chiÕu gi÷a c¸c chøng tõ víi nhau vµ th-êng th«ng qua nhiÒu bé phËn (thanh to¸n viªn; kiÓm so¸t viªn; c¸n bé phô tr¸ch bé phËn thanh to¸n). - Xö lý chøng tõ sau khi kiÓm tra  Tr-êng hîp bé chøng tõ bÊt hîp lÖ: §èi víi nh÷ng sai sãt do lçi chÝnh t¶ kh«ng ¶nh h-ëng tíi viÖc hiÓu sai nghÜa, th× ng©n hµng th-êng kh«ng b¾t lçi bÊt hîp lÖ trõ tr-êng hîp sai lçi chÝnh t¶ trong m« t¶ hµng ho¸ §èi víi nh÷ng bÊt hîp lÖ kh¸c, nh-: thiÕu tªn ng-êi XK, NK; sai ngµy ph¸t hµnh; sè tiÒn trªn c¸c chøng tõ kh«ng phï hîp víi L/C. Nãi chung, víi nh÷ng bÊt hîp lÖ lín, NH sÏ lËp mét th«ng b¸o bÊt hîp lÖ, trong ®ã ghi ®Çy ®ñ bÊt hîp lÖ, göi cho ng-êi NK vµ ®Ò nghÞ hä cho biÕt ý kiÕn trong vßng 5 ngµy, kÓ tõ ngµy NH nhËn ®-îc bé chøng tõ; nÕu kh«ng cã ph¶n håi, NH sÏ th«ng b¸o tõ chèi thanh to¸n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu chÊp nhËn nh÷ng bÊt hîp lÖ nµy, nhµ NK ph¶i göi c«ng v¨n chÊp nhËn bÊt hîp lÖ ®Õn NH vµ tiÕn hµnh lµm thñ tôc thanh to¸n.  §èi víi nh÷ng bé chøng tõ ®ßi tiÒn vµ ®· tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn: §èi víi nh÷ng bé chøng tõ n-íc ngoµi th«ng b¸o phï hîp, khi kiÓm tra, nÕu cã ph¸t hiÖn sai sãt, NH sÏ yªu cÇu b»ng ®iÖn víi n-íc ngoµi, yªu cÇu hä hoµn tr¶ l¹i sè tiÒn ®· thanh to¸n; ®ång thêi th«ng b¸o ®Ó kh¸ch hµng biÕt. §èi víi bé chøng tõ n-íc ngoµi th«ng b¸o kh«ng phï hîp, sau khi kiÓm tra, nÕu ph¸t hiÖn thªm nh÷ng sai sãt kh¸c, NH ®iÖn b¸o ngay cho n-íc ngoµi biÕt vµ tiÕp tôc tõ chèi thanh to¸n, chê sù ®Þnh ®o¹t cña hä; ®ång thêi th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt.  §èi víi bé chøng tõ ®ßi tiÒn b»ng th- : Th«ng b¸o ngay cho kh¸ch hµng b»ng v¨n b¶n, trong ®ã chØ râ c¸c bÊt hîp lÖ vµ yªu cÇu kh¸ch hµng tr¶ lêi trong vßng 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®-îc th«ng b¸o cña NH. NÕu ng-êi NK kh«ng chÊp nhËn bÊt hîp lÖ, NH sÏ th«ng b¸o ngay cho n-íc ngoµi. Trong th«ng b¸o ph¶i chØ râ nh÷ng ®iÓm bÊt hîp lÖ vµ ghi râ NH ph¸t hµnh ®ang gi÷ bé chøng tõ, chê sù ®Þnh ®o¹t cña hä. NÕu ng-êi mua chÊp nhËn c¸c bÊt hîp lÖ th× NH sÏ tiÕn hµnh thanh to¸n.  Tr-êng hîp bé chøng tõ hîp lÖ: NH sÏ th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt ®Ó tiÕn hµnh thñ tôc thanh to¸n. 1.3. Nh÷ng rñi ro Ng©n hµng th-êng gÆp trong ph-¬ng thøc thanh to¸n L/C: Rñi ro lµ mét kh¸i niÖm kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ.  Rñi ro ngo¹i hèi: Thø nhÊt lµ rñi ro tû gi¸: rñi ro biÕn ®éng tû gi¸ hoÆc mÊt gi¸ tiÒn tÖ ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî vay ng©n hµng cña doanh nghiÖp (trong tr-êng hîp doanh nghiÖp tr¶ tiÒn hµng b»ng nguån tiÒn vay t¹i ng©n hµng). MÆt kh¸c, c¸c kho¶n tµi trî b»ng ®ång ngo¹i tÖ ®ang bÞ mÊt gi¸ dï cã ®-îc hoµn tr¶ vÉn khiÕn cho ng©n hµng ph¶i chÞu tæn thÊt lín ngoµi dù kiÕn. Thø hai lµ rñi ro do quy chÕ ngo¹i hèi ng¨n chÆn viÖc chuyÓn tr¶ tiÒn thanh to¸n ra n-íc ngoµi.  Rñi ro do nhµ nhËp khÈu tõ chèi thanh to¸n Tr-êng hîp nµy th-êng x¶y ra khi nhµ nhËp khÈu cã vÊn ®Ò vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n (tr-íc ®ã hä kh«ng ph¶i ký quü 100% gi¸ trÞ L/C), cã thÓ do gi¸ c¶ hµng ho¸ giao dÞch ®ang gi¶m dÇn trªn thÞ tr-êng hoÆc thÞ tr-êng tiªu thô cña hä gÆp bÊt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lîi.v.v...khiÕn cho NH ph¸t hµnh tr× ho·n viÖc thanh to¸n, lµm cho viÖc ®ßi tiÒn trë nªn tèn kÐm vµ phøc t¹p h¬n...  Rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng: BÊt kh¶ kh¸ng lµ nh÷ng sù kiÖn x¶y ra mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng l-êng tr-íc ®-îc vµ kh«ng kh¾c phôc ®-îc. Nh÷ng sù kiÖn nµy x¶y ra lµm c¶n trë nghÜa vô thùc hiÖn nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia. Th-êng cã nh÷ng rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng sau: BÊt kh¶ kh¸ng do thiªn nhiªn g©y ra nh-: lò lôt, b·o, ho¶ ho¹n ... BÊt kh¶ kh¸ng do con ng-êi g©y nªn: chiÕn tranh, ®×nh c«ng.v.v...hoÆc c¸c biÕn cè kh¸c nh-: BiÕn cè chÝnh trÞ (Qu¸ tr×nh quèc h÷u ho¸ cña ChÝnh phñ n-íc ng-êi mua, ChÝnh phñ xo¸ bá viÖc thùc hiÖn mäi cam kÕt hiÖn h÷u trong ho¹t ®éng kinh tÕ...); BiÕn cè th-¬ng m¹i (§é nh¹y c¶m cña cung cÇu thÞ tr-êng vÒ mÆt hµng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp biÕn ®éng kh«ng nh- mong muèn, nhµ XK kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh th-¬ng vô do khã kh¨n trong vÊn ®Ò s¶n xuÊt hoÆc thu mua vËt t- hµng ho¸, nh÷ng mÊt m¸t h- háng trong qu¸ tr×nh l-u kho b¶o qu¶n...).v.v... 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n theo ph-¬ng thøc L/C t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh xu©n. 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th-¬ng thanh xu©n 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n NHCT ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng NHTM Nhµ n-íc lín trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam, cã quan hÖ víi h¬n 600 ng©n hµng lín nhá trªn toµn thÕ giíi. Vèn hµng n¨m mµ NHCT cung cÊp cho nÒn kinh tÕ chiÕm kho¶ng 25% tæng vèn cña c¶ n-íc. §øng tr-íc nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ vÒ sö dông vèn vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng, NHCT ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng v-¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh vµ viÖc më réng m¹ng l-íi ho¹t ®éng trong c¶ n-íc, ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô ng©n hµng, n©ng cao uy tÝn, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh, do ®ã ho¹t ®éng lu«n cã l·i vµ cã sù t¨ng tr-ëng m¹nh. N¨m 1997, NHCT Thanh Xu©n ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së n©ng cÊp phßng giao dÞch Th-îng §×nh, lóc ®Çu cã 52 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi 4 phßng: phßng Tæ chøc hµnh chÝnh, phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh, phßng TiÒn tÖ kho quü, phßng Kinh doanh. §Õn n¨m 1998, thµnh lËp thªm 2 tæ: kiÓm tra vµ kinh doanh ®èi ngo¹i. Cïng víi tèc ®é ®« thÞ ho¸, mét sè quËn míi trªn ®Þa bµn Hµ Néi ra ®êi, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nh÷ng ho¹t ®éng trong quËn ®ã, mét sè chi nh¸nh míi cña NHCT ViÖt Nam ra ®êi. Ngµy 20/02/1999 chñ tÞch H§QT NHCT ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh sè 13/Q§/H§QT/NHCT thµnh lËp chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n trùc thuéc NHCT ViÖt Nam, NHCT Thanh Xu©n lµ ng©n hµng trÎ nhÊt cña hÖ thèng NHCT VN vµ lµ ng©n hµng thñ ®« mµ sù ra ®êi ph¸t triÓn g¾n liÒn víi sù ra ®êi ph¸t triÓn cña mét quËn míi, quËn Thanh Xu©n phÝa T©y Hµ Néi. Tõ khi cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n, c¸c tæ ®-îc n©ng lªn thµnh Phßng. N¨m 1999, chi nh¸nh cã 95 c¸n bé c«ng nh©n viªn ho¹t ®éng ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, ®Õn nay cã 157 ng-êi. Do h×nh thµnh sau nªn chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n, tuy nhiªn kh«ng ph¶i v× thÕ mµ lµm Ènh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. Cho ®Õn nay, chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh kh«ng chØ trong hÖ thèng NHCT mµ cßn c¶ trong nÒn kinh tÕ, trë thµnh mét trung gian tµi chÝnh ®¸ng tin cËy. 2.1.2.C¬ cÊu tæ chøc vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng thuéc chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ cÊu tæ chøc lu«n ®ãng vai trß quan träng trong bÊt kú mét ®¬n vÞ nµo, th«ng qua ®ã Ban l·nh ®¹o cã thÓ kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh tõ ®ã ®-a ra h-íng chØ ®¹o ®óng ®¾n. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, NHCT ‟ Thanh Xu©n ®· s¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y gän nhÑ bao gåm: 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc vµ 7 phßng ban nghiÖp vô: phßng Tæ chøc hµnh chÝnh, phßng Kinh doanh, phßng KÕ to¸n tµi chÝnh, phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i, phßng TiÒn tÖ kho quü, phßng Nguån vèn, phßng KiÓm tra. S¬ ®å2.1: C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc P. Qlý tiÒn göi (QTK) P. TiÒn tÖ - Kho quü P. Kinh doanh P. KiÓm tra, kiÓm so¸t Phã gi¸m ®èc P. KÕ to¸n tµi chÝnh P. Kinh doanh ®èi ngo¹i P. Tæ chøc hµnh chÝnh P. Tæ chøc hµnh chÝnh a. Phßng Qu¶n lý tiÒn göi d©n c- (phßng nguån vèn): Phßng cã chøc n¨ng huy ®éng vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, Phßng ®· cã 13 Quü tiÕt kiÖm, c¸c Quü tiÕt kiÖm ®Òu ®-îc ®Æt ë nh÷ng ®Þa ®iÓm thuËn lîi, trong giao dÞch chi nh¸nh ®· ¸p dông nh÷ng ph-¬ng tiÖn hiÖn ®¹i t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng, sè l-îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch t¹i chi nh¸nh ngµy cµng nhiÒu, sè l-îng thÎ l-u hµng t¨ng. §Æc biÖt, Quü tiÕt kiÖm 31 ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng Quü tiÕt kiÖm lín nhÊt thµnh phè. b. Phßng Kinh doanh: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng cã chøc n¨ng cho vay c¸ nh©n v¯ c¸c tæ chøc kinh tÕ. §©y l¯ “phßng mñi nhän” trong ho¹t ®éng kinh doanh cða ng©n h¯ng, phÇn lín lîi nhuËn cða chi nh¸nh thu ®-îc tõ ho¹t ®éng cho vay, h×nh thøc cho vay cña chi nh¸nh rÊt ®a d¹ng: cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n, cho vay kh¸c... Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n cã quan hÖ víi c¸c c«ng ty lín nh-: Licogi, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, Tæng C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng, C«ng ty tµi chÝnh tµu thuû ViÖt Nam, C«ng ty ®Þªn lùc ViÖt Nam...C¸c kho¶n ®Çu t- cho vay cña chi nh¸nh ®· ®¹t ®-îc môc tiªu t¨ng tr-ëng cña NHCT ViÖt Nam giao cho. c. Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i: Phßng nµy thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ nh-: më vµ thanh to¸n L/C xuÊt nhËp khÈu, chiÕt khÊu hèi phiÕu vµ cho vay øng tr-íc bé chøng tõ...C«ng t¸c t- vÊn, h-íng dÉn kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn c¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n th-¬ng m¹i quèc tÕ cã lîi cho kh¸ch hµng vµ an toµn vèn ®-îc chi nh¸nh ®Æc biÖt quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. d. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh: Phßng nµy cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n, thanh to¸n th«ng qua qu¶n lý tiÒn göi d©n c-, tiÒn vay cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, thanh to¸n bï trõ...lu«n ®¶m b¶o an toµn, ®©y lµ c«ng t¸c ®-îc Ban Gi¸m ®èc rÊt quan t©m. Víi th¸i ®é ©n cÇn, phong c¸ch giao dÞch v¨n minh, lÞch sù, chu ®¸o, thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn më tµi kho¶n giao dÞch. Ho¹t ®éng kÕ to¸n lu«n ®¶m b¶o thanh to¸n thuËn lîi, an toµn, kÞp thêi, chÝnh x¸c, kh¸ch hµng tin t-ëng. Phßng kÕ to¸n lu«n kÕt hîp víi c¸c phßng ban kh¸c trong kh©u qu¶n lý tµi s¶n, theo dâi chÆt chÏ c¸c kú h¹n nî, tÝnh vµ thu l·i ®óng, ®ñ vµ kÞp thêi, kh«ng cã l·i treo. e. Phßng TiÒn tÖ kho quü: Phßng cã chøc n¨ng qu¶n lý tiÒn tÖ, thùc hiÖn nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt, chøng tõ cã gi¸ vµ ngo¹i tÖ, ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi mäi nhu cÇu kh¸ch hµng thanh to¸n qua ng©n hµng, chÊp hµnh nghiªm tóc chÕ ®é qu¶n lý kho quü, ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn kho quü. f. Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé: Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô trong néi bé ng©n hµng theo v¨n b¶n hiÖn hµnh, gãp phÇn ®¶m b¶o kinh doanh h¹ch to¸n ®óng ph¸p luËt, an toµn tµi s¶n, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. g. Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Phßng nµy cã chøc n¨ng qu¶n lý vÒ mÆt nh©n sù, tõ viÖc s¾p xÕp bè trÝ ®Õn viÖc qu¶n lý hå s¬ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o, ho¹t ®éng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÒn l-¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm h-u trÝ, tæ chøc c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, thi ®ua khen th-ëng... 2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n 2.1.3.1. T×nh h×nh sö dông vèn: Më réng quy m« tÝn dông lµ vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn ®em l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i (NHTM). Thµnh lËp n¨m 1997 khi nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ta chÞu Ýt nhiÒu ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng Tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc. C¬ chÕ chÝnh s¸ch cã nhiÒu thay ®æi, ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn chiÕn l-îc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµm thay ®æi chÝnh s¸ch tÝn dông cña c¸c NHTM. Tuy cßn non trÎ vµ l¹i ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®ang diÔn ra gi÷a c¸c NHTM, nh-ng víi nh÷ng biÖn ph¸p chñ ®éng, ®o¸n tr-íc thêi c¬, linh ho¹t trong vËn dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, tÝch cùc v-ît qua khã kh¨n, ¸p dông nhiÒu h×nh thøc cho vay phong phó nh-: cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm cung cÊp cho nÒn kinh tÕ víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn nªn d- Nî cña chi nh¸nh ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m ®-îc thÓ hiÖn: B¶ng 2.2: T×nh h×nh sö dông vèn t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2000 2001 2002 2003 ChØ tiªu Tæng d- Nî 373.213 436,155 750,649 1,034,922 T¨ng tr-ëng tuyÖt ®èi 62,942 314,494 284,273 Tèc ®é t¨ng (%) 16.9 72.1 37.9 Nguån: Phßng Kinh doanh Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy n¨m 2000 tæng d- Nî ®¹t 373.213 triÖu ®ång, n¨m 2001 tæng d- Nî ®¹t 436.155 triÖu ®ång, t¨ng 62.942 triÖu ®ång so víi n¨m 2000, tèc ®é t¨ng ®¹t 16,9%, n¨m 2002 tæng d- Nî ®¹t 750.649 triÖu ®ång, t¨ng 314.494 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, tèc ®é t¨ng ®¹t 72,1%, ®Õn n¨m 2003 tæng d- Nî lµ 1.034.922 triÖu ®ång, t¨ng 284.273 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, tèc ®é t¨ng lµ 37,9%. ChØ trong vßng 3 n¨m khèi l-îng tÝn dông t¨ng lªn ®¸ng kÓ: n¨m 2000 tæng d- Nî ®¹t 373.213 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2003 con sè nµy lªn tíi 1.034.922 triÖu ®ång t¨ng gÊp 2,8 lÇn so víi n¨m 2000. Cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cung cÊp, chi nh¸nh ®· më réng lÜnh vùc ®Çu t-, t¨ng c-êng më réng quan hÖ víi c¸c Tæng C«ng ty 90,91 vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh ®Ó tiÕp cËn ®Çu t- vèn nh-: C«ng ty giÇy Th-îng §×nh, c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ...Kh«ng nh÷ng cho vay dù ¸n lín mµ chi nh¸nh cßn cho vay nh÷ng dù ¸n 20
- Xem thêm -