Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc 4 Lêi më ®Çu. Ch-¬ng I c¬ së lý luËn vÒ tÝn dông Ng©n hµng vµ kÕ to¸n cho 6 vay trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng I/. Vai trß vÞ trÝ cña tÝn dông Ng©n hµng . 6 1. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ . 6 a.TÝn dông Ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh 6 s¶n xuÊt - kinh doanh ®-îc liªn tôc ,®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ . b.TÝn dông Ng©n hµng lµ c«ng cô m¹nh mÏ ®Ó thóc ®Èy qu¸ 8 tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn s¶n xuÊt - kinh doanh . c. TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n chÕ ®é h¹ch 9 to¸n kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp . d. Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn ®iÒu tiÕt khèi l-îng 10 tiÒn trong l-u th«ng vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t . e.TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn më réng c¸c quan hÖ quèc tÕ . 10 2. VÞ trÝ cña tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng 11 th-¬ng m¹i . 3. §Æc ®iÓm cña tÝn dông Ng©n hµng . §µo ThÞ Thu 11 1 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp II/.Vai trß nhiÖm vô cña kÕ to¸n cho vay . 12 1.Vai trß cña kÕ to¸n cho vay . 12 2.NhiÖm vô cña kÕ to¸n cho vay . 13 3.Chøng tõ vµ tµi kho¶n dïng trong kÕ to¸n cho vay . 14 III/.Quy tr×nh kÕ to¸n c¸c ph-¬ng thøc cho vay. 16 1.C¸c ph-¬ng thøc cho vay hiÖn hµnh theo quyÕt ®Þnh 248 cña 16 Thèng ®èc NHNN1. 2.Kh¸i qu¸t c¬ chÕ kÕ to¸n c¸c ph-¬ng thøc cho vay : 17 2.1.Hå s¬, chøng tõ kÕ to¸n cho vay 20 2.2. Kh¸i qu¸t quy tr×nh kÕ to¸n c¸c ph-¬ng thøc cho vay . 20 2.2.1.KÕ to¸n ph-¬ng thøc cho vay tõng lÇn (cho vay theo mãn). 20 2.2.2. KÕ to¸n ph-¬ng thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông . 24 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹i 28 chi nh¸nh ng©n hµng No&PTNT TØnh Lµo Cai . I/.Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tØnh Lµo Cai . 28 1. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi cña tØnh Lµo Cai. 28 2. §Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh Lµo Cai. 29 II/.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n 30 hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo §µo ThÞ Thu 2 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Cai . 1.Sù ra ®êi vµ m« h×nh tæ chøc cña chi nhanh Ng©n hµng n«ng 30 nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo Cai . 2. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng 32 n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo Cai . 2.1 C¬ cÊu vÒ nguån vèn vµ t×nh h×nh huy ®éng vèn 32 2.2 C«ng t¸c sö dông vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp 36 vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo Cai . 2.3 C«ng t¸c thanh to¸n vµ kinh doanh dÞch vô Ng©n hµng . 38 2.4 KÕt qu¶ tµi chÝnh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ 39 ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo Cai . III/ Thùc tr¹ng nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹i Chi 39 nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo Cai . 1. T×nh h×nh kÕ to¸n cho vay nãi chung . 39 2. T×nh h×nh kÕ to¸n cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ . 44 2.1 Quy tr×nh kÕ to¸n giai ®o¹n cho vay . 44 a. KÕ to¸n cho vay ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n-íc . 44 b. KÕ to¸n cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh . 46 c. KÕ to¸n cho vay ®èi víi t- nh©n vµ d©n c-. 47 2.2 NghiÖp vô kÕ to¸n giai ®o¹n thu nî , thu l·i , chuyÓn nî 48 qu¸ h¹n . 3. VÊn ®Ò b¶o qu¶n hå s¬ cho vay . 50 4. Mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé TÝn dông vµ c¸n bé kÕ to¸n cho vay. 51 §µo ThÞ Thu 3 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp 5. VÊn ®Ò øng dông tin häc vµo nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay . 52 Ch-¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n cho 54 vay t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n tØnh Lµo Cai . 1. Hoµn thiÖn hå s¬ cho vay . 54 2. Theo dâi kú h¹n nî . 54 3. Nh÷ng biÖn ph¸p huy ®éng vè vµ më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng 55 kinh doanh . 4. H¹ch to¸n theo dâi c¸c kho¶n l·i ch-a thu . 57 5. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc TÝn dông , ®¶m b¶o t¹i Ng©n 58 hµng. 6. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò nh©n viªn Ng©n hµng. 58 7. ViÖc øng dông tin häc vµo kÕ to¸n cho vay . 59 KÕt luËn 61 C¸c tµi liÖu tham kh¶o §µo ThÞ Thu 4 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi më ®Çu H¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®æi míi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h-íng X· héi chñ nghÜa vµ cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc ®· khiÕn cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ngµy cµng trë nªn s«i ®éng h¬n. Trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp hãa - HiÖn ®¹i hãa §Êt n-íc, nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ®Çu t-, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc, mäi nguån vèn trong vµ ngoµi n-íc ®ang ®-îc chó ý khai th¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt ®ã. Theo NghÞ ®Þnh 53/H§BT cña Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vµ hai Ph¸p lÖnh Ng©n hµng cña Nhµ n-íc vÒ Ng©n hµng ViÖt Nam ®-îc ph©n chia lµm hai cÊp, thÓ hiÖn t¸ch biÖt chøc n¨ng qu¶n lý víi chøc n¨ng kinh doanh, th× Ng©n hµng Nhµ n-íc lµm tèt c¸c chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng, ho¹ch ®Þnh vµ chØ ®¹o thùc thi cã hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ Quèc gia, cßn Ng©n hµng Th-¬ng m¹i víi chøc n¨ng lµ kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô Ng©n hµng, ho¹t ®éng víi ph-¬ng ch©m lµ ®i vay ®Ó cho vay, Huy ®éng vèn nhµn rçi tõ nÒn kinh tÕ ®Ó sö dông vµ ®Ó cho vay an toµn, cã hiÖu qu¶ nh»m më réng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn kinh tÕ. Kh¸ch hµng cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ngµy nay kh«ng chØ lµ c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc mµ cßn bao gåm c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau nh-: §µo ThÞ Thu 5 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp c¸c tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, c¸c c¸ nh©n... ViÖc Ng©n hµng cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh vay kh«ng chØ ®em l¹i cho Ng©n hµng lîi nhuËn mµ cßn gióp cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy ph¸t triÓn s¶n xuÊt - kinh doanh gãp phÇn vµo sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, sè l-îng c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ngoµi quèc doanh ngµy cµng nhiÒu. Trong sè ®ã cã nh÷ng Doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i, ng-îc l¹i th× cã mét sè Doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, thËm chÝ cã nh÷ng Doanh nghiÖp cßn lîi dông c¶ sù tÝn nhiÖm cña Ng©n hµng ®Ó chiÕm ®o¹t vèn cña Ng©n hµng , tõ ®ã Ng©n hµng gÆp rñi ro bëi nh÷ng kho¶n ®Çu t- tÝn dông kÐm hiÖu qu¶ nµy. §Ó h¹n chÕ rñi ro cho Ng©n hµng viÖc thu c¶ gèc vµ l·i ph¶i ®óng h¹n th× vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n cho vay, thu nî c¶ gèc vµ l·i kÞp thêi, ®©y chÝnh lµ nghiÖp vô cña kÕ to¸n cho vay. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quan träng cña nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi viÖc c¶i tiÕn ®æi míi vÒ c¬ chÕ tæ chøc, chÕ ®é nghiÖp vô Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ®· chó träng bæ sung söa ®æi c¶i tiÕn chÕ ®é h¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ më réng kh«ng ngõng cña TÝn dông Ng©n hµng. V× vËy, tõ sù nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n cho vay, c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ®· tËp trung c¶i tiÕn chÕ ®é kÕ to¸n cho vay ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®· thu ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ b-íc ®Çu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn kÕ to¸n cho vay lµ mét nghiÖp vô kÕ to¸n phøc t¹p nªn ®Õn nay vÉn cßn tån t¹i thuéc vÒ c¬ chÕ còng nh- tæ chøc thùc hiÖn, nªn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay ®ßi hái kh«ng ngõng ®-îc nghiªn cøu bæ sung söa ®æi. Tõ nh÷ng lý do trªn, qua thêi gian häc tËp t¹i tr-êng vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ng©n §µo ThÞ Thu 6 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo cai t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi : “mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo cai”, ngo¯i phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn néi dung b¶n khãa luËn nµy ®-îc kÕt cÊu lµm 3 ch-¬ng : Ch-¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ tÝn dông Ng©n hµng vµ kÕ to¸n cho vay Trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng Ch-¬ng II : T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ to¸n cho vay T¹i Ng©n hµng NO&Tpnt tØnh Lµo cai . Ch-¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay T¹i Ng©n hµng No&ptnt tØnh Lµo cai . T«i hy väng b¶n khãa luËn nµy sÏ phÇn nµo ®ãng gãp vµo viÖc cñng cè c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ më réng nghiÖp vô tÝn dông cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo cai. V× ®iÒu kiÖn thêi gian vµ tr×nh ®é n¨ng lùc nghiªn cøu cã h¹n nªn b¶n khãa luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. T«i rÊt mong ®-îc sù gãp ý cña thÇy (c«) gi¸o, Ban gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé nghiÖp vô ë Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Lµo Cai ®Ó b¶n khãa luËn ®-îc hoµn chØnh h¬n. §µo ThÞ Thu 7 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch-¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ tÝn dông ng©n hµng vµ kÕ to¸n cho vay Trong ho¹t ®éng Ng©n hµng I/.Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng : 1. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ : HÖ thèng Ng©n hµng ra ®êi dùa trªn c¬ së cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vµ l-u th«ng hµng hãa, s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng hãa ph¸t triÓn kÐo theo sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tiÒn tÖ vµ c¸c tæ chøc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ. Trong nÒn kinh tÕ hµng hãa tËp trung, hÖ thèng Ng©n hµng mét cÊp ho¹t ®éng trong m«i tr-êng kinh tÕ hiÖu qu¶ thÊp vµ vai trß cña Ng©n hµng kh«ng ®-îc thÓ hiÖn râ. Ng©n hµng Nhµ n-íc lµ Ng©n hµng ph¸t hµnh, ®ång thêi võa lµ Ng©n hµng trùc tiÕp cho vay vèn ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, võa lµ tæ chøc qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông thanh to¸n, võa lµ Ng©n hµng kinh doanh. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, hÖ thèng Ng©n hµng cã sù ®æi míi cho phï hîp víi ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ. HÖ thèng Ng©n hµng ®-îc ph©n chia lµm hai cÊp, ®ã lµ : §µo ThÞ Thu 8 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ng©n hµng Nhµ n-íc (Ng©n hµng Trung -¬ng) vµ hÖ thèng c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cïng c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Mçi cÊp ®Òu ®-îc x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. Ng©n hµng Th-¬ng m¹i tham gia kinh doanh trªn thÞ tr-êng víi t- c¸ch lµ trung gian tµi chÝnh lín nhÊt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Hay nãi mét c¸ch kh²ch Ng©n h¯ng Th­¬ng m³i l¯ chiÕc “cÇu nèi” gi÷a nh÷ng ng­êi thõa vèn v¯ nh÷ng ng-êi cÇn vay vèn. Th«ng qua c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i, c¸c nguån vèn x· héi ®-îc chuyÓn mét c¸ch gi¸n tiÕp tõ nguån vèn tiÕt kiÖm (nguån vèn nhµn rçi) sang ng-êi cã nhu cÇu ®Çu t-. C¸ch ®Çu t- gi¸n tiÕp nµy mang l¹i cho chñ ®Çu t(ng-êi göi tiÒn) mét kh¶ n¨ng an toµn cao h¬n vµ c¸c chñ thÓ ®ang thiÕu vèn còng ®-îc ®¸p øng nhu cÇu vay vèn vÒ khèi l-îng, thêi h¹n... mét c¸ch nhanh chãng nhÊt. Trong khi ®ã, viÖc ®Çu t- trùc tiÕp gÆp nhiÒu khã kh¨n do khã cã ®-îc sù phï hîp vÒ khèi l-îng vèn vµ vÒ thêi gian, vÒ lßng tin gi÷a c¸c chñ thÓ (ng-êi cã vèn vµ ng-êi cÇn vay vèn). Sù xuÊt hiÖn cña Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cßn cung øng cho thÞ tr-êng hµng lo¹t dÞch vô tiÖn Ých nh- : dÞch vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, dÞch vô t- vÊn. Víi nh÷ng vai trß hÕt søc quan träng ®ã, toµn hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung vµ c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i nãi riªng ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc, hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ Ng©n hµng. §èi víi nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi nh- ViÖt Nam cÇn nhanh chãng x©y dùng mét hÖ thèng tµi chÝnh Ng©n hµng hoµn chØnh, v÷ng m¹nh ®Ó t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. §µo ThÞ Thu 9 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Víi ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng lµ ®i vay ®Ó cho vay, c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ®· huy ®éng ®-îc nh÷ng nguån vèn lÎ tÎ nhµn rçi trong x· héi (tõ c¸c c¸ nh©n, c¸c hé gia ®×nh, c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ...) tËp trung thµnh mét khèi l-îng vèn lín vµ cho vay linh ho¹t ®èi víi nÒn kinh tÕ. Víi chøc n¨ng trung gian tÝn dông c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ®· gãp phÇn tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn hµng hãa vµ vßng quay vèn tiÒn tÖ. a.TÝn dông NH ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc liªn tôc, ®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ . Do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong x· héi lµ th-êng xuyªn liªn tôc, do vËy nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ®¸p øng cho s¶n xuÊt kinh doanh còng n¶y sinh th-êng xuyªn víi møc ®é cao. §©y lµ mét vÊn ®Ò tån t¹i song song, mét m©u thuÉn cÇn gi¶i quyÕt sao cho c¶ hai bªn cïng cã lîi, tøc lµ : bªn cÇn vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh th× ®-îc tháa m·n nhu cÇu vÒ vèn víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ bªn cã vèn nhµn rçi th× ph¶i thu ®-îc lîi tõ nguån vèn ®ã. TÝn dông Ng©n hµng ®· ra ®êi lµm trung gian ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho hai bªn gÆp nhau vµ cïng tháa m·n ®-îc nhu cÇu cña m×nh. ViÖc ph©n phèi l¹i tÝn dông ®· gãp phÇn cung øng vµ ®iÒu hßa vèn trong nÒn kinh tÕ, lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng mét c¸ch tr«i ch¶y. Cã thÓ nãi, tÝn dông l¯ “cÇu nèi” gi÷a tiÕt kiÖm v¯ ®Çu t­, l¯ ®éng lùc kÝch thÝch tiÕt kiÖm ®ång thêi lµ ph-¬ng tiÖn ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ®Çu t- vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. §µo ThÞ Thu 10 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Th«ng qua tÝn dông c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c tÇng líp d©n §µo ThÞ Thu 11 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp c- trong x· héi ®-îc tËp trung l¹i vµ nguån vèn ®ã sÏ ®-îc ®Çu t- trë l¹i vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy lµm cho viÖc ®Çu t- vµo nÒn kinh tÕ ®-îc më réng, gãp phÇn n©ng cao s¶n l-îng trong s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i thiÖn ®êi sèng ng-êi lao ®éng, kÝch thÝch ph¸t triÓn t¨ng tr-ëng kinh tÕ. TÝn dông cßn kÝch thÝch qu¸ tr×nh c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ b»ng c¸ch tËp trung vèn vµo mét ngµnh, mét lÜnh vùc nµo ®ã ®Ó thóc ®Èy c¸c ngµnh kh¸c, lÜnh vùc kh¸c ph¶i ®Èy m¹nh tËp trung vèn, t¨ng c-êng huy ®éng vèn ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. Cã vèn th× c¸c Doanh nghiÖp (XÝ nghiÖp), c¸c tæ chøc kinh tÕ míi cã thÓ ®Çu t- cho viÖc thay ®æi c«ng nghÖ míi tõ ®ã ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn cuéc sèng cña ng-êi lao ®éng. Sù c¹nh tranh sÏ ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ nhiÒu s¶n phÈm míi víi chÊt l-îng tèt h¬n, phong phó h¬n vÒ chñng lo¹i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. Qua ho¹t ®éng tÝn dông c¸c Ng©n hµng ®· ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ t- nh©n vµ c¸c c¸ thÓ, ®Ó hä cã thÓ t¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt lµm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tuÇn hoµn, thóc ®Èy l-u th«ng hµng hãa, t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. b. TÝn dông Ng©n hµng lµ c«ng cô m¹nh mÏ ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn s¶n xuÊt - kinh doanh : Th«ng qua viÖc huy ®éng vèn thu hót c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c Doanh nghiÖp vµ d©n c-, tõ ®ã ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c ®èi t-îng vay vèn. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn ë viÖc tÝn dông thu hót c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n trong x· héi. Tõ nguån vèn huy ®éng ®ã cho vay ®Çu t- trë l¹i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Nguån vèn huy ®éng ®ã ®-îc h×nh thµnh tõ : nguån vèn t¹m §µo ThÞ Thu 12 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp thêi nhµn rçi ®-îc gi¶i phãng ra khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c Doanh nghiÖp nguån vèn khÊu hao ®-îc tiÕn hµnh dÇn dÇn, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nh-ng ch-a tr¶, ph¶i nép nh-ng ch-a nép mµ ®¬n vÞ ®ang n¾m gi÷. Nguån vèn tiÕt kiÖm cña d©n c-, nguån vèn nµy cã ®-îc tõ thu nhËp cña d©n chóng ®-îc tÝch lòy phßng khi èm ®au, tai n¹n hoÆc viÖc ®ét xuÊt, c¸c kho¶n ph¶i thu nhËp kh¸c nh- : cña håi m«n, thõa kÕ tµi s¶n ch-a sö dông, nguån vèn tiÒn tÖ cña nh÷ng ng-êi kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ Ng©n hµng. Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông c¸c nguån vèn trªn ®-îc tÝch tô tËp trung t¹i Ng©n hµng tõ ®ã ®¸p øng cho nhu cÇu thiÕu vèn cña c¸c ®èi t-îng vay vèn. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n lu«n ph¶i ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi nh- : ®ßi hái c¸c s¶n phÈm hµng hãa ®-îc s¶n xuÊt ra ph¶i cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp, chñng lo¹i phong phó, gi¸ c¶ hîp lý. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ ph¶i ra søc kinh doanh, hiÖn ®¹i hãa m¸y mãc thiÕt bÞ. Muèn thùc hiÖn ®-îc vÊn ®Ò nµy th× Doanh nghiÖp ph¶i cã vèn vµ nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c Doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn. §Ó gi¶i quyÕt nhu §µo ThÞ Thu 13 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp cÇu vÒ vèn mét c¸ch nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ th× tÝn dông Ng©n hµng lµ c«ng cô tèt nhÊt, quan träng nhÊt. Ngoµi ra tÝn dông Ng©n hµng kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ mµ cßn gióp c¸c Doanh nghiÖp ph¸t huy ®-îc thÕ m¹nh vÒ lao ®éng ®éng kü thuËt cña m×nh. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh ®Çu t- tÝn dông kh«ng ph¶i ®Çu t- r¶i ®Òu cho mäi ®èi t-îng cã nhu cÇu vÒ vèn mµ viÖc ®Çu t- ph¶i ®-îc thùc hiÖn cã träng ®iÓm, ®Çu t®-îc thùc hiÖn mét c¸ch tËp trung chñ yÕu cho c¸c Doanh nghiÖp, nh÷ng c«ng ty tnh©n, c¸c c¸ thÓ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, cßn ®èi víi c¸c ®èi t-îng kh¸c, chñ thÓ kh¸c th× ®Çu t- víi mét l-îng vèn Ýt h¬n vµ nhÊt ®Þnh. ViÖc ®Çu t- tËp trung cã träng ®iÓm nh- vËy võa b¶o ®¶m, võa tr¸nh ®-îc rñi ro tÝn dông, võa thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng tr-ëng kinh tÕ. c. TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cho c¸c Doanh nghiÖp : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®-îc tù do ph¸t triÓn, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÇn tíi sù ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh Doanh nghiÖp, ®ång thêi còng lµm t¨ng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c Doanh nghiÖp víi nhau. Muèn ®øng v÷ng ®-îc trªn th-¬ng tr-êng th× c¸c Doanh nghiÖp ngoµi kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh th× cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng tèt vÒ vèn, vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kinh doanh, trong ®ã kh¶ n¨ng vÒ vèn lµ rÊt quan träng. Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng vèn ®-îc chuyÓn dÞch tõ tay ng-êi nµy sang tay ng-êi kh¸c, khi nhu cÇu vèn cña c¸c Doanh nghiÖp ®-îc ®¸p øng ®· lµm t¨ng søc c¹nh tranh cho c¸c nhµ kinh doanh. NhvËy tÝn dông kÝch thÝch c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ. §µo ThÞ Thu 14 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khi c¸c Doanh nghiÖp sö dông vèn vay cña Ng©n hµng th× ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n ghi trªn hîp ®ång tÝn dông, ®ång thêi còng ph¶i t«n träng vµ thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång, ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c t- nh©n, c¸c c¸ thÓ ph¶i quan t©m ®Õn viÖc sö dông vèn lµm sao cho cã hiÖu qu¶, gi¶m bít nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, t¨ng nhanh vßng quay vèn nh»m s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm.v.v ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®¬n vÞ. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong ®ã mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh quan träng nhÊt ®ã lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ, v× qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶. §Ó lµm tèt c«ng viÖc nµy th× h¹ch to¸n kinh tÕ ph¶i gi¸m s¸t chÆt qu¸ tr×nh sö dông vèn nh»m vµo ®ång vèn ph¶i ®-îc sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi t-îng ®Ó t¹o ra lîi nhuËn cao nhÊt cho Doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña Doanh nghiÖp m×nh. d. Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn ®iÒu tiÕt khèi l-îng tiÒn trong l-u th«ng vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t : Qua qu¸ tr×nh cho vay khèi l-îng tiÒn trong l-u th«ng ®-îc t¨ng lªn vµ khi Ng©n hµng thu nî th× khèi l-îng tiÒn trong l-u th«ng gi¶m ®i. Nh- vËy, ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn ®iÒu tiÕt khèi l-îng tiÒn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. TÝn dông Ng©n hµng th-êng sö dông c«ng cô l·i suÊt ®Ó ®iÒu tiÕt quan hÖ cung cÇu tÝn dông, sù biÕn ®éng cña l·i suÊt cã t¸c ®éng lµm thay ®æi khèi l-îng tiÒn vay. Khi l·i suÊt t¨ng th× khèi l-îng tiÒn vay sÏ gi¶m ®i vµ ng-îc l¹i nÕu l·i suÊt gi¶m §µo ThÞ Thu 15 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp xuèng th× sÏ lµm cho nhu cÇu vay vèn cña c¸c ®èi t-îng t¨ng lªn tøc lµ khèi l-îng tiÒn vay sÏ t¨ng lªn. Khi Ng©n hµng cho vay th-êng tÝnh cho vay ë mét h¹n møc nhÊt ®Þnh tõ ®ã gãp phÇn khèng chÕ khèi l-îng tiÒn vay. §©y còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu tiÕt khèi l-îng tiÒn, tõ ®ã dÇn tíi kiÓm so¸t ®-îc l¹m ph¸t. Bëi v×, tÝn dông Ng©n hµng khi ®iÒu tiÕt ®-îc khèi l-îng tiÒn tøc lµ gãp phÇn khèng chÕ khèi l-îng tiÒn võa ®ñ so víi nhu cÇu l-u th«ng hµng hãa nhê ®ã mµ kiÓm so¸t ®-îc gi¸ c¶. Khi gi¸ c¶ t¨ng nhanh th× Ng©n hµng t¨ng l·i suÊt ®Ó gi¶m khèi l-îng tiÒn vay, tõ ®ã gi¶m khèi l-îng tiÒn trong l-u th«ng, ®ång thêi kiÓm so¸t ®-îc l¹m ph¸t. VËy ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ®· gãp phÇn ®iÒu tiÕt khèi l-îng tiÒn trong toµn bé nÒn kinh tÕ, ®ång thêi th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng còng kiÓm so¸t ®-îc l¹m ph¸t. e. TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ Quèc tÕ : TÝn dông Ng©n hµng lµ mét trong c¸c gi¶i ph¸p tèt ®Ó c¸c n-íc t¨ng c-êng mèi quan hÖ kinh tÕ Quèc tÕ. Khi quan hÖ tÝn dông ®-îc më réng sÏ kÐo theo quan hÖ ®Çu t- trong nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn khiÕn cho c¸c quan hÖ Th-¬ng m¹i Quèc tÕ kh¸c còng ph¸t triÓn theo, quan hÖ tÝn dông lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c quan hÖ kh¸c. Th«ng qua qu¸ tr×nh nhËn vµ cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña c¸c cÊp tÝn dông còng nh- c¸c tæ chøc tÝn dông, cïng víi sù tham gia trùc tiÕp vµo quan hÖ thanh to¸n Quèc tÕ, tÝn dông Ng©n hµng ®· lµm t¨ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a c¸c n-íc víi nhau, ®ång thêi thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n-íc ph¸t triÓn tõ ®ã mét lÇn n÷a thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ. §µo ThÞ Thu 16 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Nh- vËy, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña m×nh tÝn dông Ng©n hµng cã nh÷ng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, tÝn dông Ng©n hµng cßn gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®Ò ra, ®ång thêi nã còng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n gióp cho toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. 2. Vai trß cña tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NH Th-¬ng m¹i : Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng Th-¬ng m¹i, nã quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt cho mét Ng©n hµng Th-¬ng m¹i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng, lµ trung gian chuyÓn vèn tõ ng-êi thõa vèn sang ng-êi thiÕu vèn ®Ó ®Çu t-. Ngay tõ buæi ban ®Çu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ®· tËp trung chñ yÕu vµo nghiÖp vô nhËn tiÒn göi vµ cho vay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thiÕu hôt vÒ vèn cña c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mÆc dï m«i tr-êng kinh doanh cã nhiÒu thay ®æi, nhiÒu ph-¬ng ph¸p, nhiÒu c«ng cô kinh doanh míi xuÊt hiÖn nh-ng ho¹t ®éng tÝn dông vÉn lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n, chiÕm tØ träng lín trong toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th-¬ng m¹i. Bëi ho¹t ®éng cho vay chiÕm tØ träng chñ yÕu trong tæng tµi s¶n cã cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i, l·i thu ®-îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông th-êng chiÕm tØ träng lín trong tæng thu nhËp Ng©n hµng Th-¬ng m¹i, ë n-íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay chiÕm kho¶ng 90% tæng thu nhËp. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng ®-îc ph¸t triÓn mét c¸ch ®a d¹ng víi sù tham gia cña nhiÒu chñ thÓ kinh tÕ, theo ®ã quan hÖ §µo ThÞ Thu 17 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tÝn dông còng ®-îc më réng c¶ vÒ ®èi t-îng vµ quy m« lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p h¬n. §Ó Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cã thÓ ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ phôc vô nÒn kinh tÕ ngµy cµng tèt h¬n, ®ßi hái : c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ph¶i lu«n lµm tèt c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. 3. §Æc ®iÓm cña tÝn dông Ng©n hµng : TÝn dông Ng©n hµng lµ mét h×nh thøc vèn tÝn dông b»ng tiÒn tÖ thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông víi c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n trong x· héi. * TÝn dông Ng©n hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm : - Vèn tÝn dông Ng©n hµng lµ vèn b»ng tiÒn tÖ, vèn ®ã ®· t¸ch ra khái qu¸ tr×nh tuÇn hoµn cña T- b¶n ho¹t ®éng. - Chñ thÓ cho vay trong quan hÖ tÝn dông Ng©n hµng lµ nh÷ng tæ chøc chuyªn kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông ®ãng vai trß võa lµ ng-êi ®i vay, võa lµ ng-êi cho vay. - Sù vËn ®éng cña tÝn dông Ng©n hµng nã kh«ng hoµn toµn phï hîp víi sù vËn ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã mang tÝnh chÊt ®éc lËp, t-¬ng ®èi, tÝn dông Ng©n hµng kh«ng h¹n chÕ vÒ quy m«, chñ thÓ trong quan hÖ tÝn dông Ng©n hµng lµ nh÷ng ng-êi chuyªn kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông. Hä cã kh¶ n¨ng thu hót khèi l-îng vèn lín vÒ tiÒn tÖ ®Ó cho vay. TÝn dông Ng©n hµng kh«ng hoµn toµn h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian v× khèi l-îng vèn lín, Ng©n hµng cã thÓ cho vay víi thêi gian dµi. - Vèn tÝn dông Ng©n hµng lµ vèn tiÒn tÖ cho nªn Ng©n hµng cã thÓ ®Çu tcho bÊt kú ngµnh kinh tÕ nµo trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. Kinh doanh tiÒn tÖ lµ ho¹t ®éng mua b¸n tiÒn tÖ. S¶n phÈm cña Ng©n hµng còng lµ tiÒn §µo ThÞ Thu 18 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp tÖ, mét khi tiÒn ®· ®-îc ®em b¸n th× kh¸ch hµng ®-îc toµn quyÒn sö dông nã. Song kh¸c víi thø hµng hãa th«ng th-êng lµ ë chç quyÒn së h÷u tiÒn vÉn thuéc vÒ phÝa Ng©n hµng. V× vËy sù rñi ro thÊt tho¸t trong ho¹t ®éng tÝn dông vÉn lµ nguy c¬ th-êng xuyªn, th-êng trùc. Khi Ng©n hµng bá vèn ra vay nh-ng ch-a thu håi vèn vÒ ®óng h¹n cÇn thÊy râ ®Æc ®iÓm nµy trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng th× míi hiÓu ®-îc vÞ trÝ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi chøc n¨ng lµ ®i vay ®Ó cho vay. Do vËy ph¶i cã m«i tr-êng ®ång bé vÒ mäi nÆt kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi, ph¸p luËt, kü thuËt hµnh chÝnh... ®Ó Ng©n hµng ph¸t huy ®óng vai trß (bï ®ì) thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ngµy cµng ph¸t triÓn. II/. Vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n cho vay : TÝn dông lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô c¬ b¶n trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng nh»m bæ xung vèn cho c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n thiÕu vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt vÒ mÆt quan hÖ ph¸p lý th× toµn bé sè tiÒn cña Ng©n hµng , c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng ph¶n ¸nh sè nî mµ ng-êi vay nhËn nî víi kh¸ch hµng vµ hoµn tr¶ trong thêi h¹n ®· tháa thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gåm c¶ gèc vµ l·i. TÝnh ph¸p lý cña nh÷ng kho¶n nî nµy ®-îc thÓ hiÖn trªn chøng tõ kÕ to¸n cho vay ®· ®-îc ph¸p luËt thõa nhËn. KÕ to¸n cho vay lµ c«ng viÖc tÝnh to¸n vµ ghi chÐp b»ng con sè tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô cho vay, thu nî, thu l·i thuéc ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng. Qua ®ã gãp phÇn n©ng cao ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng, t¨ng thu nhËp cña Ng©n hµng vµ b¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña Ng©n hµng còng nh- cña x· héi mµ Ng©n hµng ®ang chiÕm gi÷, sö dông. 1. Vai trß cña kÕ to¸n cho vay : §µo ThÞ Thu 19 Líp K2B-HVNH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong toµn bé nghiÖp vô kÕ to¸n Ng©n hµng th× kÕ to¸n cho vay ®-îc x¸c ®Þnh lµ nghiÖp vô kÕ to¸n phøc t¹p vµ quan träng nhÊt, v× nã ®-îc xuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ vai trß cña c«ng t¸c tÝn dông Ng©n hµng. §©y lµ nghiÖp vô bªn cã sinh lêi chñ yÕu chiÕm tØ träng lín nhÊt trong tæng tµi s¶n cã cña Ng©n hµng. Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng mÆt ho¹t ®éng c¬ b¶n nhÊt cña Ng©n hµng ®i ®«i víi ho¹t ®éng tÝn dông kÕ to¸n cho vay, nã lµ bé phËn gãp phÇn b¶o vÖ an toµn vèn mµ Ng©n hµng ®· ®Çu t- cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®-îc vay vèn thÓ hiÖn ë sè d- trªn tµi kho¶n tiÒn vay t¹i Ng©n hµng th«ng qua viÖc tæ chøc, ghi chÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c kho¶n cho vay, thu nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n. §ång thêi theo dâi gi¸m s¸t chÆt chÏ d- nî ®¶m b¶o an toµn vèn. KÕ to¸n cho vay phôc vô ®¾c lùc trong viÖc chØ ®¹o chÊp hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông cña §¶ng vµ Nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi c¬ chÕ tiÒn tÖ tÝn dông nh- hiÖn nay. Ng©n hµng lµ c¬ quan chuyªn m«n ®-îc giao nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn nh- Ng©n hµng ®· ¸p dông møc l·i suÊt ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã vèn ho¹t ®éng phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc kÞp thêi. KÕ to¸n cho vay lµm tham m-u ®¾c lùc cho c«ng t¸c tÝn dông ®Ó tÝn dông thùc sù trë thµnh ®ßn bÈy kinh tÕ còng nh- Gi¸m ®èc b»ng tiÒn víi toµn bé ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ quèc d©n. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ vai trß quan träng cña kÕ to¸n cho vay, kÕ to¸n cho vay ®· sö dông c¸c c«ng cô kh¸c nhau ®Ó ghi chÐp ph©n lo¹i, kÕ to¸n cho vay cã vÞ trÝ quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi c«ng t¸c tÝn dông mµ cßn cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng. V× vËy ®Ó ®¸p øng yªu cÇu tÝn dông trong giai ®o¹n hiÖn nay th× kÕ to¸n cho vay lµ mét nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. §µo ThÞ Thu 20 Líp K2B-HVNH
- Xem thêm -