Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A. Më ®Çu Tõ xa xa khi c¸c ho¹t ®éng trong x· héi cßn t¬ng ®èi ®¬n gi¶n víi quy m« cha lín, c«ng t¸c qu¶n lý ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së kinh nghiÖm víi sù linh ho¹t nh¹y bÐn cña ngêi ®øng ®Çu tæ chøc. Kinh nghiÖm ngµy cµng phong phó vµ ngêi ta rót ra ®îc nh÷ng tõ ®ã nh÷ng ®iÒu mang tÝnh quy luËt cã thÓ vËn dông trong nhiÒu t×nh huèng t¬ng tù. Ngµy nay ho¹t ®éng qu¶n lý chñ yÕu dùa trªn c¬ së khoa häc; qua tæng kÕt kh¸i qu¸t tõ thùc tiÔn sinh ®éng ®Ó trë thµnh khoa häc qu¶n lý. Trong x· héi theo nghÜa réng qu¶n lý cã thÓ lµ qu¶n lý c¶ mét ®Êt níc. Nhng ë ®©y em chØ muèn ®Ò cËp ®Õn viÖc qu¶n lý kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, khi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá xuÊt hiÖn nhiÒu vµ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. Nhng còng cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i ph¸ s¶n hoÆc chuyÓn sang lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c lµ do viÖc qu¶n lý kh«ng phï hîp, láng lÎo, cha coi ®ã lµ c¸i cét chÝnh ®Ó ®ì nãc nhµ mÆc dï nÒn mãng lµ nh©n lùc vµ vèn ®· v÷ng ch¾c. §ã chÝnh lµ lý do ®Ó chóng ta thÊy qu¶n trÞ cã vÞ trÝ nh thÕ nµo trong doanh nghiÖp. Nã võa cã nghÜa bao gåm qu¶n lý con ngêi (hoÆc nhiÒu ngêi) giíi v« sinh (m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Êt ®ai, th«ng tin)... hoÆc giíi sinh vËt (c©y trång, vËt nu«i...) kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp. V× lý do ®ã em ®· chän ®Ò tµi tiÓu luËn vÒ: "Bµn vÒ kh¸i niÖm qu¶n lý qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ rót ra tõ 3 kh¸i niÖm nµy". Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B. Néi dung Ch¬ng I: Kh¸i niÖm qu¶n lý vµ qu¶n lý kinh doanh * ThuËt ng÷ qu¶n trÞ vµ qu¶n lý Qu¶n trÞ tiÕng Anh lµ Management, võa cã nghÜa lµ qu¶n lý võa cã nghÜa lµ qu¶n trÞ, nhng ®îc dïng chñ yÕu víi nghÜa qu¶n trÞ. Ngoµi ra tiÕng Anh cßn dïng mét thuËt ng÷ kh¸c n÷a lµ Administration víi nghÜa lµ qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý chÝnh quyÒn. TiÕng Ph¸p còng cã 2 tõ ng t¬ng ®¬ng: Gestion (t¬ng ®¬ng víi tõ Management cña tiÕng Anh) lµ qu¶n trÞ kinh doanh, cßn Administration trong tiÕng Anh còng lµ qu¶n lý c¸c hµnh ®éng hµnh chÝnh, chÝnh quyÒn. Nh vËy cã thÓ t¹m coi qu¶n lý lµ thuËt ng÷ ®îc dïng víi c¸c c¬ quan Nhµ níc trong viÖc qu¶n lý x· héi nãi chung vµ qu¶n lý kinh tÕ nãi riªng, cßn gi¸ trÞ lµ thuËt ng÷ ®îc dïng ®èi víi cÊp c¬ së trong ®ã c¸c tæ chøc kinh doanh - c¸c doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ vµ qu¶n lý lµ logic gièng nhau cña vÊn ®Ò qu¶n lý, nhng ®iÓm kh¸c lµ néi dung vµ quy m« cô thÓ cña vÊn ®Ò qu¶n lý ®Æt ra mét bªn lµ ph¹m vÞ c¶ níc, mét bªn lµ ph¹m vi tõng c¬ së. I. Kh¸i niÖm qu¶n lý 1. Qu¶n lý chøc n¨ng vèn cã cña mäi tæ chøc. Chøc n¨ng nµy ph¸t sinh tõ sù cÇn thiÕt ph¶i phèi hîp hµnh ®éng cña c¸c c¸ nh©n, c¸c bé phËn trong tæ chøc, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung ®îc ®Æt ra cho tæ chøc. 2. Kh¸i niÖm qu¶n lý Qu¶n lý lµ mét kh¸i niÖm cã * hµm x¸c ®Þnh song l©u nay thêng cã c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa, c¸ch hiÓu kh¸c nhau vµ ®îc thÓ hiÖn b»ng thuËt ng÷ kh¸c nhau. Thùc chÊt cña qu¶n lý lµ g×? (hoÆc qu¶n lý tríc hÕt, chñ yÕu lµ g×? ) còng cã nh÷ng quan niÖm kh«ng hoµn toµn gièng nhau. Tuy nhiªn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc, qu¶n lý ®· c¬ b¶n ®îc lµm s¸ng tá ®Ó cã mét c¸ch hiÓu thèng nhÊt. Qu¶n lý lµ chøc n¨ng vèn cã cña mäi tæ chøc, mäi hµnh ®éng cña c¸c c¸ nh©n, c¸c bé phËn trong tæ chøc cã sù ®iÒu khiÓn tõ trung t©m, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung cña tæ chøc. Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã chñ ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý tíi ®èi tîng qu¶n lý mét c¸ch liªn tôc, cã tæ chøc, liªn kÕt c¸c thµnh viªn trong tæ chøc hµnh ®éng nh»m ®¹t tíi môc tiªu víi kÕt qu¶ tèt nhÊt. Qu¶n lý bao gåm c¸c yÕu tè: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ph¶i cã mét chñ thÓ qu¶n lý lµ c¸c t¸c nh©n t¹o ra t¸c ®éng qu¶n lý vµ mét mét ®èi tîng bÞ qu¶n lý. §èi tîng bÞ qu¶n lý ph¶i tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn t¸c ®éng qu¶n lý. T¸c ®éng qu¶n lý cã thÓ chØ lµ mét lÇn mµ còng cã thÓ lµ liªn tôc nhiÒu lÇn. + Ph¶i cã môc tiªu ®Æt ra cho c¶ chñ thÓ vµ ®èi tîng. Môc tiªu nµy lµ c¨n cø chñ yÕu ®Ó t¹o ra c¸c t¸c ®éng. Chñ thÓ qu¶n lý cã thÓ lµ mét ngêi, nhiÒu ngêi. Cßn ®èi tîng bÞ qu¶n lý cã thÓ lµ ngêi hoÆc giíi v« sinh (m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®Êt ®ai, th«ng tin, hÇm má...) hoÆc giíi sinh vËt (vËt nu«i, c©y trång...) Tõ nh÷ng kh¸i niÖm nªu trªn ta thÊy ®èi tîng chñ yÕu vµ trùc tiÕp cña qu¶n lý lµ nh÷ng con ngêi trong tæ chøc; th«ng qua ®ã t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè vËt chÊt (vèn, vËt t, c«ng nghÖ) ®Ó t¹o ra kÕt qu¶ cuèi cïng cña toµn bé hµnh ®éng. V× vËt khi xÐt vÒ thùc chÊt, qu¶n lý tríc hÕt vµ chñ yÕu lµ qu¶n lý con ngêi (trong bÊt cø hµnh ®éng nµo). X¸c ®Þnh nh vËy ®Ó thÊy con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong mäi hµnh ®éng, hoµn toµn kh«ng cã nghÜa lµ néi dung c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù (mét bé phËn träng yÕu cña qu¶n lý). §iÒu nµy ®· ®îc nhiÒu nhµ khoa häc qu¶n lý nhÊn m¹nh qua c¸ch thÓ hiÖn nh: "Qu¶n lý lµ mét qu¸ tr×nh lµm cho nh÷ng hµnh ®éng ®îc hoµn thµnh víi hiÖu qu¶ cao, b»ng vµ th«ng qua nh÷ng ngêi kh¸c (S.P.Robbing) vµ "C¸c nhµ qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm duy tr× c¸c hµnh ®éng lµm cho c¸c c¸ nh©n cã thÓ ®ãng gãp tèt nhÊt vµ c¸c môc tiªu cña nhãm" (H. Koontz, C.O' donnell,...) 3. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý §Ó qu¶n lý, chñ thÓ qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn nhiÒu lo¹i c«ng viÖc kh¸c nhau. Nh÷ng lo¹i c«ng viÖc qu¶n lý nµy ®îc gäi lµ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. Nh vËy c¸c chøc n¨ng qu¶n lý lµ nh÷ng c«ng viÖc qu¶n lý kh¸c nhau mµ chñ thÓ qu¶n lý (c¸c nhµ qu¶n lý) ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý mét tæ chøc. Ph©n tÝch chøc n¨ng qu¶n lý nh»m tr¶ lêi c©u hái: c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc g× trong qu¸ tr×nh qu¶n lý? Cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ sù ph©n chia c¸c chøc n¨ng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. Vµo nh÷ng n¨m 1930, Gulick vµ urwich nªu lªn 7 chøc n¨ng cña qu¶n lý trong tõ viÕt t¾t POSDCORB: P: Planning - lËp kÕ ho¹ch, O: organnizing - tæ chøc, S: Staffing - Qu¶n trÞ nh©n sù, D: Directing - chØ huy, CO: Coordinating - phèi hîp, R: Reviewing - kiÓm tra, B: Budgeting - tµi chÝnh. Herni Fayol nªu 5 chøc n¨ng: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, chØ huy, phèi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hîp vµ kiÓm tra. Trong nh÷ng n¨m 60, Koontx vµ O'Donnell nªu 5 chøc n¨ng: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, qu¶n trÞ nh©n sù, ®iÒu khiÓn vµ kiÓm tra. Cuèi nh÷ng n¨m 1980 vµ ®Çu nh÷ng n¨m 1990, gi÷a c¸c gi¸o s ®¹i häc Mü còng kh«ng cã sù thèng nhÊt vÒ c¸ch thøc ph©n chia c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ, James Stoner chia thµnh 4 chøc n¨ng: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, l·nh ®¹o vµ kiÓm tra. Còng t¬ng tù nh thÕ, Stephen Ropbbin chia thµnh 4 chøc n¨ng: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, l·nh ®¹o vµ kiÓm tra. Andang vµ Stearns chia thµnh 4 chøc n¨ng: LËp kÕ ho¹ch, tæ chøc vµ qu¶n trÞ nh©n sù, ®iÒu khiÓn vµ kinh tÕ. C¸c chøc n¨ng nh lËp kÕ ho¹ch. Tæ chøc, ®iÒu hµnh, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh lµ phæ biÕn ®èi víi mäi nhµ qu¶n trÞ, dï ®ã lµ tæng gi¸m ®èc mét C«ng ty lín, hiÖu trëng mét trêng ®¹i häc, trëng phßng chuyªn m«n trong mét c¬ quan, hay tæ trëng mét tæ gåm 5 - 7 c«ng nh©n. Cã thÓ nãi, c¸c chøc n¨ng qu¶n lý trªn ®©y chung nhÊt ®èi víi mäi nhµ qu¶n lý, kh«ng ph©n biÖt cÊp bËc, ngµnh nghÒ, quy m« lín nhá cña tæ chøc vµ m«i trêng x· héi, dï ë Mü, NhËt hay ViÖt Nam. DÜ nhiªn, phæ biÕn hay chung nhÊt kh«ng cã nghÜa lµ ®ång nhÊt. ë nh÷ng tæ chøc kh¸c nhau, nh÷ng cÊp bËc kh¸c nhau, cã sù kh¸c nhau vÒ møc ®é vµ sù quan t©m còng nh ph¬ng thøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chung nµy. II. Qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm Mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®îc qu¶n lý, qu¶n lý nµy ®îc gäi lµ qu¶n lý kinh doanh. Qu¶n lý kinh doanh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng liªn tôc, cã tæ chøc, cã híng ®Ých cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh»m ®¹t môc tiªu ®Ò ra theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ x· héi. S¬ ®å l«-gig cña kh¸i niÖm qu¶n lý kinh doanh LuËt ®Þnh vµ th«ng lÖ x· héi Chñ thÓ doanh nghiÖp C Nh÷ng ngêi cung øng ®Çu vµo C¸c ®Çu vµo T¸c ®éng Môc tiªu doanh nghiÖp ThÞ trêng C¸c ®èi thñ c¹nh tranh C¸c c¬ hµng héi, Kh¸ch c¸c rñi ro Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp 2. Thùc chÊt cña qu¶n lý kinh doanh XÐt vÒ mÆt tæ chøc vµ kü thuËt cña ho¹t ®éng qu¶n lý, qu¶n lý chÝnh lµ sù kÕt hîp cña mäi nç lùc cña con ngêi trong doanh nghiÖp ®Ó ®¹t tíi môc dÝch chung cña doanh nghiÖp vµ môc tiªu riªng cña mçi ngêi mét c¸ch kh«n khÐo vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Qu¶n lý ra ®êi chÝnh lµ ®Ó t¹o ra hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n h¼n so víi lao ®éng cña tõng c¸ nh©n riªng rÏ trong cïng mét nhãm ngêi, khi hä tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng lao ®éng chung. Nãi mét c¸ch kh¸c, thùc chÊt cña qu¶n lý kinh doanh lµ qu¶n lý con ngêi trong doanh nghiÖp, th«ng qua ®ã, sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Þnh. 3. B¶n chÊt cña qu¶n lý kinh doanh XÐt vÒ mÆt kinh tÕ x· héi cña qu¶n lý, qu¶n lý doanh nghiÖp lµ v× môc tiªu lîi Ých cña doanh nghiÖp, b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, trang tr¶i vèn vµ lao ®éng, b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp vµ cho phÐp tho¶ m·n nh÷ng ®ßi hái x· héi cña chñ doanh nghiÖp vµ cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Môc tiªu cña doanh nghiÖp do chñ doanh nghiÖp ®Ò ra, hä lµ chñ së h÷u cña doanh nghiÖp vµ lµ ngêi n¾m gi÷ quyÒn lùc doanh nghiÖp. Nãi mét c¸ch kh¸c, b¶n chÊt cña qu¶n lý kinh doanh tuú thuéc vµo chñ së h÷u cña doanh nghiÖp. ChÝnh b¶n chÊt cña kinh doanh x· héi chñ nghÜa kh¸c kinh doanh t b¶n chñ nghÜa, cho nªn nã ph¶i cã thªm c©u hái "s¶n xuÊt c¸i ®ã ®Ó lµm g×" râ rµng c¸c doanh nghiÖp t b¶n chñ nghÜa cã thÓ s¶n xuÊt b¨ng h×nh "con heo", cßn víi doanh nghiÖp x· héi chñ nghÜa th× Nhµ níc kh«ng cho phÐp lµm ®iÒu ®ã. 4. Qu¶n lý kinh doanh mang tÝnh khoa häc, tÝnh nghÖ thuËt vµ lµ mét nghÒ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. Qu¶n lý kinh doanh mang tÝnh khoa häc TÝnh khoa häc cña qu¶n lý kinh doanh xuÊt ph¸t tõ tÝnh quy luËt cña c¸c quan hÖ qu¶n lý trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, baogåm nh÷ng quy luËt vÒ kinh tÕ, kinh doanh kü thuËt, x· héi... Nh÷ng quy luËt nµy nÕu ®îc c¸c nhµ qu¶n lý nhËn thøc vµ vËn dông trong qu¸ tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp sÏ gióp hä ®¹t kÕt qu¶ mong muèn, ngîc l¹i sÏ g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng. TÝnh khoa häc cña qu¶n lý kinh doanh ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý tríc hÕt ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng quy luËt liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §ã kh«ng chØ lµ nh÷ng quy luËt kinh tÕ vµ kinh doanh, mµ cßn hµng lo¹t nh÷ng lo¹i quy luËt kh¸c nh quy luËt t©m lý- x· héi, quy luËt kü thuËt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quy luËt qu¶n lý... N¾m quy luËt, thùc chÊt lµ n¾m v÷ng hÖ thèng lý luËn vÒ kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh. TÝnh khoa häc cña qu¶n lý kinh doanh cßn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p ®o lêng ®Þnh lîng hiÖn ®¹i, nh÷ng thµnh tùu tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt nh c¸c ph¬ng ph¸p dù ®o¸n, ph¬ng ph¸p t©m lý x· héi häc, c¸c c«ng cô xö lý lu tr÷, truyÒn th«ng: m¸y vi tÝnh, m¸y fax, ®iÖn tho¹i, m¹ng internet... b. Qu¶n lý kinh doanh mang tÝnh nghÖ thuËt TÝnh nghÖ thuËt cña qu¶n lý kinh doanh xuÊt ph¸t tõ tÝnh ®a d¹ng, phong phó, tÝnh mu«n h×nh mu«n vÎ cña c¸c sù vËt vµ hiÖn tîng trong kinh tÕ, kinh doanh vµ trong qu¶n lý. Kh«ng ph¶i mäi hiÖn tîng ®Òu mang tÝnh quy luËt vµ còng kh«ng ph¶i mo0Þ quy luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ®· ®îc nhËn thøc thµnh lý luËn. TÝnh nghÖ thuËt cña qu¶n lý kinh doanh cßn xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña qu¶n lý kinh doanh, suy ®Õn cïng lµ t¸c ®éng tíi con ngêi víi nh÷ng nhu cÇu hÕt søc ®a d¹ng, phong phó, víi nh÷ng toan tÝnh, t©m t, t×nh c¶m khã cã thÓ c©n ®o, ®ong ®Õm ®îc. Nh÷ng mèi quan hÖ con ngêi lu«n lu«n ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i xö lý khÐo lÐo, linh ho¹t "nhu" hay "c¬ng", "cøng" hay "mÒm" vµ khã cã thÓ tr¶ lêi mét c¸ch chung nhÊt nh thÕ nµo lµ tèt h¬n? TÝnh nghÖ thuËt cña qu¶n lý kinh doanh cßn phô thuéc vµo nh÷ng thuéc tÝnh t©m lý c¸ nh©n cña tõng nhµ qu¶n lý, vµo c¬ may, vËn rñi... c. Qu¶n lý kinh doanh lµ mét nghÒ (nghÒ qu¶n lý) Theo nghÜa ai còng cã thÓ di häc nghÒ ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, nhng cã thµnh c«ng hay kh«ng? Cã giái nghÒ hay kh«ng l¹i tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè cña nghÒ (häc nghÒ ë ®©u? ai d¹y cho? C¸ch häc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghÒ ra sao? Ch¬ng tr×nh thÕ nµo? ngêi d¹y cã thùc t©m truyÒn hÕt nghÒ hay kh«ng? n¨ng khiÕu nghÒ nghiÖp cña ngêi häc nghÒ ra sao? C¸c tiÒn ®Ò tèi thiÓu vÒ vËt chÊt ban ®Çu cho sù hµnh nghÒ cã bao nhiªu?). Nh vËy muèn ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã kÕt qu¶ mét c¸ch ch¾c ch¾n, th× tríc tiªn chñ doanh nghiÖp ph¶i ®îc ®µo t¹o vÒ nghÒ nghiÖp (kiÕn thøc, tay nghÒ, kinh nghiÖm) mét c¸ch chu ®¸o, ®Ó ph¸t hiÖn, nhËn thøc mét c¸ch chuÈn x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c quy luËt kh¸ch quan xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ång thêi cã ph¬ng ph¸p nghÖ thuËt thÝch hîp, nh»m thùc hiÖn tu©n thñ ®óng c¸c ®ßi hái cña c¸c quy luËt ®ã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Nh÷ng vÊn ®Ò rót ra tõ 3 kh¸i niÖm: qu¶n lý, qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Thùc chÊt cña 3 vÊn ®Ò: qu¶n lý, qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®ã lµ sù t¸c ®éng cã tæ chøc cña chñ thÓ qu¶n trÞ lªn c¸c ®èi tîng bÞ qu¶n trÞ nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña tæ chøc. Sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vµ t¸c ®éng mét c¸ch liªn tôc lªn c¸c ®èi tîng bÞ qu¶n lý dï lµ vËt chÊt hay con ngêi nhng môc tiªu cña nã lµ lµm sao ®Ó hoµn thµnh mét c¸ch xuÊt s¾c c¸c môc tiªu ®Ò ra cña tæ chøc. Qu¶n lý kinh doanh mang tÝnh khoa häc v× chØ cã n¾m v÷ng tu©n thñ ®óng ®ßi hái cña c¸c quy luËt kh¸ch quan x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh míi ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh ®¹t ®îc kÕt qña mong muèn. Gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh hiÓu râ, n¾m v÷ng ph¬ng tiÖn vµ c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý kinh doanh. Qu¸ tr×nh kinh doanh lu«n ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô míi cho c¸c nhµ qu¶n lý. Hoµn thiÑn qu¶n lý kinh doanh nh lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp. §Ó cøu v·n sù ®æ vì cña doanh nghiÖp hoÆc ®a doanh nghiÖp sang mét bíc ph¸t triÓn cao h¬n vÒ chÊt ®Òu ®ßi hiái sù hoµn thiÖn nh÷ng nh©n tè qu¶n lý kinh doanh. Ph©n tÝch kinh tÕ, chèng l¹i rñi ro trong kinh doanh, ®æi míi sù nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C. KÕt luËn §Ó tån t¹i vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, con ngêi kh«ng thÓ hµnh ®éng riªng lÎ mµ cÇn tæ chøc phèi hîp nh÷ng nç lùc c¸ nh©n híng vµo nh÷ng môc tiªu chung. Qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt vµ tæ chøc cuéc sèng an toµn cña céng ®ång x· héi ngµy cµng ®îc thùc hiÖn trªn quy m« lín h¬n víi tÝnh chÊt phøc t¹p h¬n, ®ßi hái cã sù ph©n c«ng, ®iÒu khiÓn ®Ó liªn kÕt c¸c con ngêi trong tæ chøc. ChÝnh sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ lao ®éng vµ sù quy ®Þnh lÉn nhau gi÷a sù vËn ®éng cña lao ®éng vËt ho¸ víi lao ®éng sèng ®· lµm xuÊt hiÖn mét chøc n¨ng ®Æc biÖt: - Chøc n¨ng qu¶n lý: C.M¸c ®· chØ ra "mäi lao ®éng x· héi trùc tiÕp hoÆc lao ®éng chung khi thùc hiÖn trªn mäi quy m« t¬ng ®èi lín, ë møc ®é nhiÒu hay Ýt ®Òu cÇn ®Õn qu¶n lý". ¤ng ®· ®a ra mét h×nh tîng dÔ hiÓu vÒ vai trß cña qu¶n lý "Mét nghÖ sü vÜ cÇm th× tù ®iÒu khiÓn m×nh, cßn dµn nh¹c th× cÇn cã nh¹c trëng". Sù qu¶n lý cÇn thiÕt ®èi víi mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng trong x· héi, tõ mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n; tõ mét ®¬n vÞ d©n c ®Õn mét ®Êt níc vµ nh÷ng hµnh ®éng trªn ph¹m vi khu vùc, ph¹m vi toµn cÇu. Môc tiªu cô thÓ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý trªn ®¹i thÓ ®îc chia ra 2 cÊp ®é: qu¶n lý vi m« (trong ph¹m vi mét ®¬n vi), qu¶n lý vÜ m« (trªn ph¹m vi mét ®Þa ph¬ng, mét níc) - Trong ho¹t ®éng kinh tÕ cã 5 yÕu tè t¹o thµnh kÕt qu¶ ®ã lµ: tµi nguyªn, tiÒn vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng sèng vµ lao ®éng qu¶n lý. NhiÖm vô cña qu¶n lý lµ th«ng qua con ngêi t¸c ®éng tíi c¸c yÕu tè cßn l¹i ®Ó ®îc hiÖu qu¶ cao. HiÖu qu¶ kinh tÕ thÓ hiÖn ë viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nhÊt ®èi tîng lao ®éng, gi¶m chi phÝ ë ®Çu vµo vµ n©ng cao hiÖu qu¶ oqr ®Çu ra (®ã lµ sè lîng s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh). Môc ®Ých cña qu¶n lý lµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt c¶ vÒ lîng vµ chÊt víi chi phÝ Ýt nhÊt, tõ ®ã cã lîi nhuËn cao. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã qu¶n lý ph¶i x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu râ rµng, ho¹ch ®Þnh ®îc chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch chu ®¸o, tæ chøc hîp lý, ®iÒu hµnh phèi hîp tèt vµ cã sù kiÓm tra chÆt chÏ. Nã còng cÇn cã mét m«i trêng ho¹t ®éng thuËn lîi (tríc hÕt lµ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch vµ sù híng dÉn, ®iÒu tiÕt, kiÓm tra, hç trî Nhµ níc). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc A. Më ®Çu B. Néi dung Ch¬ng I. Kh¸i niÖm qu¶n lý vµ qu¶n lý kinh doanh I. Kh¸i niÖm qu¶n lý 1. Qu¶n lý lµ mét chøc n¨ng vèn cã cña mäi tæ chøc 2. Kh¸i niÖm qu¶n lý 3. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý II. Qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm 2. Thùc chÊt cña qu¶n lý kinh doanh 3. B¶n chÊt cña qu¶n lý kinh doanh 4. Qu¶n lý kinh doanh mang tÝnh khoa häc, tÝnh nghÖ thuËt vµ lµ mét nghÒ a. Qu¶n lý kinh doanh mang tÝnh khoa häc b. Qu¶n lý kinh doanh mang tÝnh nghÖ thuËt c. Qu¶n lý kinh doanh lµ mét nghÒ Ch¬ng II. Nh÷ng vÊn ®Ò rót ra tõ 3 kh¸i niÖm: Qu¶n lý, qu¶n lý kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. C. KÕt luËn Trang 1 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9 10
- Xem thêm -