Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty bảo việt sóc trăng

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT SÓC TRĂNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : ThS. TRẦN THỊ CẨM HÀ Sinh viên thực hiện : VƯƠNG ÁI LIÊN MSSV: 1054010364 Lớp: 10DQD02 TP. Hồ Chí Minh, 2014       i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng bài báo cáo khoá luận tốt nghiệp này là do chính em thực hiện; các số liệu, tài liệu sử dụng trong bài báo cáo này được thu thập từ nguồn thực tế từ Phòng Hành chính tổng hợp và Phòng Tài chính kế toán của công ty Bảo Việt Sóc Trăng. Các giải pháp, kiến nghị là của bản thân em rút ra được từ kinh nghiệm thực tập thực tế tại công ty. TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2014 Sinh viên Vương Ái Liên [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     ii LỜI CẢM ƠN Để có được những kiến thức thực tiễn bổ ích từ việc thực tập thực tế tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng, đầu tiên em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám đốc công ty Bảo Việc Sóc Trăng cùng các cô chú, anh chị trong công ty đã bỏ ra thời gian quý báu để hết lòng giúp đỡ và chỉ dẫn em trong suốt thời gian thực tập tại công ty. Bên cạnh đó, nhờ sự hướng dẫn tận tình của cô ThS. TRẦN THỊ CẨM HÀ đã giúp đỡ em suốt thời gian qua giúp em hoàn thành bài khoá luận này. Do vốn kiến thức còn hạn chế, cách tiếp cận tài liệu còn gặp một số khó khăn và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bài khoá luận khó tránh khỏi những sai sót. Em kính mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô và các cô chú, anh chị trong công ty để em hoàn thiện được những kiến thức của mình. Em xin chân thành cảm ơn! [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     iii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………….. MSSV : ………………………………………………………….. Khoá : …………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Đơn vị thực tập [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... TP.Hồ Chí Minh, Ngày …./…./2014 Giảng viên hướng dẫn [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     v NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1 ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... TP.Hồ Chí Minh, Ngày …./…./2014 Giảng viên phản biện [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     vi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2 ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... TP.Hồ Chí Minh, Ngày …./…./2014 Giảng viên phản biện [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     vii MỤC LỤC Lời cam đoan ................................................................................................................... i Lời cảm ơn ...................................................................................................................... ii Nhận xét của đơn vị thực tập .......................................................................................... iii Nhận xét của giảng viên hướng dẫn ................................................................................ iv Nhận xét của giảng viên phản biện 1 .............................................................................. v Nhận xét của giảng viên phản biện 2 .............................................................................. vi Mục lục............................................................................................................................ vii Danh sách các bảng sử dụng ........................................................................................... xi Danh sách sơ đồ .............................................................................................................. xii Lời mở đầu ...................................................................................................................... 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực ..................................................... 3 1.1 Một số vấn đề về quản trị nguồn nhân lực ............................................................... 3 1.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực .............................................................. 3 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực .............................................................. 3 1.1.3 Chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực ............................................. 4 1.1.4 Vai trò của công tác quản trị nguồn nhân lực ................................................... 4 1.2 Nội dung chủ yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực ......................................... 6 1.2.1 Phân tích công việc ........................................................................................... 6 1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực .............................................................................. 7 1.2.3 Tuyển dụng nhân sự .......................................................................................... 8 1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................................... 8 1.2.5 Sắp xếp và sử dụng nguồn nhân lực ................................................................. 9 1.2.6 Đánh giá thành tích công việc .......................................................................... 9 [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     viii 1.2.7 Lương bổng và đãi ngộ ..................................................................................... 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp .. 10 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ................................................................ 10 1.3.2 Các nhân tố nội bộ trong doanh nghiệp ............................................................ 11 1.4 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của các công ty và các bài học rút ra .......... 12 1.4.1 Kinh nghiệm của các công ty............................................................................ 12 1.4.2 Các bài học rút ra .............................................................................................. 13 Tóm tắt chương 1 ............................................................................................................ 15 Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ............................................................................................................................... 16 2.1 Tổng quan về công ty Bảo Việt Sóc Trăng .............................................................. 16 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty Bảo Việt Sóc Trăng.......................... 16 2.1.1.1 Lịch sử hình thành ..................................................................................... 16 2.1.1.2 Quá trình phát triển.................................................................................... 16 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động và đặc điểm hoạt động của công ty .................................. 17 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động .................................................................................... 17 2.1.2.2 Đặc điểm hoạt động ................................................................................... 18 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .................................................................................................. 18 2.1.4 Khái quát quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011 – 2013 .............................................................................................................................. 23 2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động .................................. 24 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ........ 25 2.2.1 Tình hình nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn 2011 – 2013 ............... 25 2.2.1.1 Cơ cấu lao động và giới tính ..................................................................... 25 2.2.1.2 Cơ cấu theo trình độ lao động ................................................................... 27 [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     ix 2.2.1.3 Cơ cấu theo độ tuổi lao động ..................................................................... 29 2.2.2 Thực trạng về hoạch định nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ..... 31 2.2.3 Thực trạng về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty .................................. 33 2.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty ............................................. 37 2.2.5 Chế độ lương bổng và đãi ngộ tại công ty ........................................................ 40 2.2.5.1 Đãi ngộ tài chinh ....................................................................................... 40 2.2.5.2 Đãi ngộ phi tài chính ................................................................................. 44 2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ............................................................................................................................... 45 2.3.1 Kết quả đạt được ............................................................................................... 45 2.3.2 Những hạn chế .................................................................................................. 46 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế........................................................................................ 48 Tóm tắt chương 2 ............................................................................................................ 49 Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ................................................................................. 50 3.1 Phương hướng phát triển của công ty Bảo Việt Sóc Trăng ..................................... 50 3.1.1 Định hướng kinh doanh của công ty Bảo Việt Sóc Trăng ................................ 50 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực ............................................................. 50 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ......................................................................................................... 51 3.2.1 Giải pháp 1: Lãnh đạo cần chú trọng, quan tâm và chủ động hơn trong công tác hoạch định nguồn nhân lực ............................................................................... 51 3.2.1.1 Cơ sở của giải pháp ................................................................................... 51 3.2.1.2 Cách thức thực hiện ................................................................................... 51 3.2.1.3 Dự trù kết quả đạt được ............................................................................. 51 [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     x 3.2.2 Giải pháp 2: Nghiêm túc trong việc sửa đổi những bất cập và nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng nhân sự ....................................................................... 52 3.2.2.1 Cơ sở của giải pháp ................................................................................... 52 3.2.2.2 Cách thức thực hiện ................................................................................... 52 3.2.2.3 Dự trù kết quả đạt được ............................................................................. 53 3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đào tạo và đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ................................................................ 53 3.2.3.1 Cơ sở của giải pháp ................................................................................... 53 3.2.3.2 Cách thức thực hiện ................................................................................... 53 3.2.3.3 Dự trù kết quả đạt được ............................................................................. 54 3.3 Kiến nghị .................................................................................................................. 54 3.3.1 Kiến nghị về hoạt động kinh doanh tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ............... 54 3.3.2 Kiến nghị về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ............................................................................................................................... 55 Tóm tắt chương 3 ............................................................................................................ 56 Kết luận ........................................................................................................................... 57 Tài liệu tham khảo ........................................................................................................... 58 Phụ lục ............................................................................................................................. 59 [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     xi DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG STT TÊN BẢNG TRANG 1 Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh công ty Bảo Việt Sóc Trăng giai đoạn 2011 – 2013 23 2 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động và giới tính tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng trong giai đoạn 2011 – 2013 26 3 Bảng 2.3: Cơ cấu theo trình độ lao động tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng trong giai đoạn 2011 – 2013 28 4 Bảng 2.4: Cơ cấu theo độ tuổi lao động tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng trong giai đoạn 2011 – 2013 30 5 Bảng 2.5: Nhu cầu nguồn nhân lực và nguồn cung nhân lực sẵn có tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng trong giai đoạn 2011 – 2013 32 6 Bảng 2.6: Số lượng nhân lực tuyển dụng của công ty Bảo Việt Sóc Trăng 34 7 Bảng 2.7: Thông tin tuyển dụng nhân sự của công ty Bảo Việt Sóc Trăng năm 2012 36 8 Bảng 2.8: Tình hình đào tạo nguồn nhân lực của công ty Bảo Việt Sóc Trăng 40 [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     xii DANH SÁCH SƠ ĐỒ STT TÊN SƠ ĐỒ TRANG 1 Sơ đồ 1.1: Tiến trình phân tích công việc 7 2 Sơ đồ 1.2: Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực 7 3 Sơ đồ 1.3: Tiến trình tuyển dụng nhân sự 8 4 Sơ đồ 1.4: Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 9 5 Sơ đồ 1.5: Tiến trình đánh giá thành tích công việc 10 6 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Bảo Việt Sóc Trăng 18 7 Sơ đồ 2.2: Quy trình tuyển dụng của công ty Bảo Việt Sóc Trăng 34 [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại phát triển và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thế giới dường như nhỏ bé hơn, các quốc gia cũng đến gần nhau hơn. Một doanh nghiệp dù có hoạt động tốt đến đâu thì cũng cần phải sử dụng hiệu quả các “ nguồn lực quản lý” như tài chính, nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, máy móc thiết bị,…. Nhưng, một công ty hay một tổ chức dù có nguồn tài chính dồi dào đi chăng nữa, nguồn tài nguyên phong phú, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, khoa học kĩ thuật tiên tiến như thế nào đi nữa thì cũng trở nên vô ích nếu không biết “quản trị con người”. Một tổ chức không thể hoạt động được khi không có con người. Một doanh nghiệp không thể đứng vững và hoạt động hiệu quả khi không biết “quản trị con người”. Vì thế không thể phủ nhận “nguồn nhân lực” chính là nguồn lực quan trọng nhất của một doanh nghiệp và công tác “quản trị con người” ( quản trị nguồn nhân lực) luôn đóng một vai trò quan trọng nhất của mọi tổ chức. Để tiếp tục đứng vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ riêng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng lãnh đạo công ty và có một đội ngũ nhân viên lành nghề để theo kịp với trình độ, khoa học – kĩ thuật của thế giới. Thấy rõ được tầm quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng, em cũng đã tìm hiểu và biết được công ty đã và đang không ngừng xây dựng, tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực để có thể đứng vững và thành công hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty còn gặp một số mặt hạn chế đòi hỏi công ty cần có một số biện pháp giải quyết. Nhận thấy được tầm quan trọng đó và mong muốn góp phần nhỏ của mình để giúp công ty giải quyết được những vấn đề đang xảy ra trong công tác quản trị nguồn nhân lực, đồng thời cũng để nhằm học hỏi và nghiên cứu thêm trong lĩnh vực này, nên em đã quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng ” để làm báo cáo khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu và phân tích thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty Bảo Việt Sóc Trăng trong giai đoạn 2011 – 2013, từ thực trạng có thể đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Qua đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     2 công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty để công ty phát triển hơn trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài được thực hiện tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng, chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trong 3 năm ( 2011 – 2013), qua đó đề xuất một số giải pháp để khắc phục những tồn tại đang xảy ra nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập dữ liệu: Các số liệu, tư liệu và báo cáo tài chính có nguồn gốc rõ ràng từ công ty Bảo Việt Sóc Trăng. Phương pháp định tính: Sử dụng các phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích sự biến động và đánh giá tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Phương pháp luận: Vận dụng, tổng hợp các sách có liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực, các nguồn tài liệu từ internet và tài liệu tại công ty. Phương pháp chuyên gia: Kham khảo và tư vấn với Ban lãnh đạo cùng với các cán bộ nhân viên trong công ty và sự hướng dẫn của giảng viên. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu kham khảo, khoá luận có kết cấu gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bảo Việt Sóc Trăng [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Một số vấn đề về quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực Xu hướng của quản trị ngày nay càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội. Trên thị trường, các doanh nghiệp đang đứng trước những thách thức về hiệu quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Vì thế, đòi hỏi doanh nghiệp càng phải quan tâm và nâng cao đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, các phương thức marketing, phương thức bán hàng cũng như các quy trình nội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình, đó chính là “ nguồn nhân lực”. Nguồn nhân lực là nguồn lực của mỗi con người, là tất cả những tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội, bao gồm thể lực và trí lực. Thể lực phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi,… .Trí lực là nguồn tiềm tàng to lớn của con người, đó là tài năng, năng khiếu, cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách,… . Quản trị nguồn nhân lực là một chức năng cơ bản của quá trình quản trị, nhằm giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến con người gắn liền với tổ chức của họ. Công tác quản trị nguồn nhân lực bao gồm hoạch định, tuyển chọn, duy trì, sử dụng, phát triển, cung cấp mọi tiện nghi và khuyến khích nhân viên làm việc nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức, đồng thời cũng cố gắng đạt được những mục tiêu của cá nhân. Quản trị nguồn nhân lực là tổng thể các biện pháp nhằm giải quyết tốt nhất mối quan hệ giữa con người với công việc trong một tổ chức, tạo mọi điều kiện để con người có thể đóng góp sức mình cho mục tiêu cuối cùng của tổ chức đó. 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực là nhằm cung cấp cho doanh nghiệp một lực lượng lao động có hiệu quả, từ đó mới giúp cho doanh nghiệp đạt được những mục tiêu, chiến lược và những định hướng của mình. [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     4 - Xét về mục tiêu xã hội: Doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, hoạt động vì lợi ích của xã hội chứ không phải của riêng mình. - Xét về mục tiêu tổ chức: Quản trị nguồn nhân lực một cách thích hợp để các bộ phận cũng như toàn doanh nghiệp có được một lực lượng lao động làm việc hiệu quả, từ đó quản trị nguồn nhân lực sẽ là một phương tiện hữu hiệu giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu của mình. - Xét về mục tiêu theo chức năng và nhiệm vụ: Mỗi bộ phận phòng ban đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, mỗi bộ phận phòng ban phải đóng góp phục vụ cho mục tiêu chung của doanh nghiệp. - Xét về mục tiêu cá nhân: Nhà quản trị phải giúp cho nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân của mình, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc, trung thành, tận tâm với công việc. Một khi mục tiêu cá nhân không được chú ý, năng suất lao động sẽ giảm và nhân viên sẽ rời bỏ doanh nghiệp. 1.1.3 Chức năng của công tác quản trị nguồn nhân lực Hoạt động quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp có các chức năng chủ yếu sau đây: - Chức năng thu hút nguồn nhân lực: bao gồm các hoạt động thu hút và tuyển dụng nhân sự để đảm bảo cho doanh nghiệp có đầy đủ nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. - Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: bao gồm các hoạt động đầu tư nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ nhân viên để phát triển nguồn nhân lực của tổ chức. - Chức năng tạo động lực: liên quan đến các chính sách lương bổng, chế độ đãi ngộ và các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên nhân viên làm việc. - Chức năng quan hệ lao động: bao gồm các hoạt động giúp nhân viên hội nhập vào môi trường làm việc và các dịch vụ nhằm cải thiện mối quan hệ lao động như dịch vụ phúc lợi, y tế, bảo hiểm và an toàn lao động. 1.1.4 Vai trò của công tác quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực gắn liền với tổ chức, bất kì cơ quan hay tổ chức nào cũng cần có bộ phận nhân sự. Quản trị nguồn nhân lực là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó hiện diện ở khắp các phòng ban, ở bất cứ cấp quản trị, nó [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     5 có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hay trong tổ chức nào đó thì cũng nhằm đảm bảo tài nguyên nhân lực được bố trí và sử dụng hiệu quả. Vì thế vai trò của quản trị nguồn nhân lực cũng không kém phần quan trọng trong công tác quản trị con người. Vai trò thiết lập chính sách nhân sự: Bộ phận quản trị nguồn nhân lực giữ vai trò chủ yếu trong việc đề ra các chính sách liên quan đến nhân lực trong doanh nghiệp, đảm bảo thi hành trong toàn doanh nghiệp, có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn và giúp thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Một số các chính sách nhân lực được thiết lập như: + Các chính sách về quyền hạn, trách nhiệm, quy chế hoạt động và làm việc của các phòng ban, nhân viên. + Các chính sách, quy chế về tuyển dụng nhân sự. + Các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. + Các chính sách, chế độ lương bổng và đãi ngộ cho nhân viên. + Các chính sách về kỉ luật lao động. + Các chính sách, quy định về dịch vụ, phúc lợi, y tế và an toàn. Vai trò cố vấn: Bộ phận quản trị nguồn nhân lực còn đóng vai trò tư vấn và cố vấn cho các cấp quản trị khác giải quyết các vấn đề khó khăn. Chẳng hạn, bộ phận nào đó trong doanh nghiệp đang gặp vấn đề công nhân bỏ việc, bộ phận khác gặp vấn đề khó khăn về y tế và an toàn lao động. Hay, tư vấn cho các bộ phận làm thế nào để khuyến khích nhân viên, giải pháp cho bộ phận có nhân viên vắng mặt nhiều,… Khả năng của bộ phận quản trị nguồn nhân lực thường được đo lường qua việc đưa ra các lời khuyên và khuyến cáo hiệu quả, thích hợp với vấn đề đang được phát sinh. Vai trò cung cấp dịch vụ: Bộ phận quản trị nguồn nhân lực có nhiệm vụ giúp đỡ các bộ phận khác về cung cấp các thông tin và dịch vụ như tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi,…Ngoài ra, bộ [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     6 phận nguồn nhân lực cũng đào tạo các chế độ lương bổng, bảo hiềm, an toàn lao động và y tế. Vai trò kiểm tra: Bộ phận nguồn nhân lực có chức năng kiểm tra, giám sát các bộ phận khác có đảm bảo thực hiện các chương trình, chính sách thuộc về nhân sự do công ty đề ra hay không. Để làm tốt vai trò này, bộ phận quản trị nguồn nhân lực cần phải: + Thu thập thông tin và phân tích tình hình tuyển dụng, chọn lựa, thay thế, đề bạt và bổ nhiệm nhân viên nhằm đảm bảo mọi vấn đề đều thực tế. + Phân tích kết quả thực hiện công việc chính hoặc kiến nghị cải tiến phù hợp. + Phân tích các số liệu thống kê tình hình vắng mặt, đi trễ, thuyên chuyển, kỷ luật, khiếu nại và tranh chấp lao động để tìm ra biện pháp khắc phục. Nếu có một bộ phận nào đó không làm đúng thì bộ phận quản trị nguồn nhân lực có quyền khuyến cáo lên cấp trên xử lý. 1.2 Nội dung chủ yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Phân tích công việc Phân tích công việc là một tiến trình mô tả, ghi lại mục tiêu của công việc, các nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc. Phân tích công việc là một nội dung quan trọng của quản trị nguồn nhân lực, nó ảnh hưởng đến các nội dung khác của quản trị nguồn nhân lực. Có rất nhiều phương pháp phân tích công việc. Các phương pháp phổ biến nhất là bảng câu hỏi, quan sát, phỏng vấn, ghi chép lại trong nhật ký, bảng danh sách kiểm tra và phối hợp các phương pháp với nhau. Phân tích công việc là một công cụ quản trị nguồn nhân lực cơ bản nhất, từ đó nhà quản trị sẽ làm bảng mô tả công việc và bảng mô tả tiêu chuẩn công việc. Bảng mô tả công việc là một tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến các công tác cụ thể, các nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc. Bảng mô tả tiêu chuẩn công việc là bảng trình bày các điều kiện, tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhân được mà một người cần phải có để hoàn thành công việc nhất định nào đó. [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà     7 Xác định mục đích sử dụng thông tin phân tích công việc   Thu thập thông tin cơ bản   Lựa chọn các công việc tiêu biểu   Thu thập thông tin phân tích công việc   Kiểm tra lại thông tin với các thành viên   Triển khai bảng mô tả công việc và bảng mô tả tiêu chuẩn công việc   Sơ đồ 1.1: Tiến trình phân tích công việc Nguồn: Nguyễn Hữu Thân ( 2008), Quản trị nhân sự 1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực của một tổ chức, đảm bảo cho tổ chức có đủ số người với những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Phân tích môi trường và các nhân tố ảnh hưởng Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Dự báo cung nguồn nhân lực Đề ra các chính sách, kế hoạch, chương trình thực hiện quản trị nguồn nhân lực Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Sơ đồ 1.2: Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực Nguồn: Nguyễn Hữu Thân ( 2008), Quản trị nhân sự. Các phương pháp có thể áp dụng để dự báo nguồn nhân lực như phân tích xu hướng, phân tích tỷ suất nhân quả, phân tích tương quan, sử dụng máy vi tính, dựa vào phán đoán của cấp quản trị. [Type  the  document  title]   SVTH: Vương Ái Liên   GVHD: ThS. Trần Thị Cẩm Hà
- Xem thêm -