Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng nhân lực tại khách sạn hà nội daewoo

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ch¬ng I : C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 1.1 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi tîng bÞ qu¶n lý b»ng mét hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p nh»m thay ®æi tr¹ng th¸i cña ®èi tîng qu¶n lý ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Æt ra trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ cña x· héi Nh vËy, qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi tîng qu¶n lý b»ng mét hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p nh»m thay ®æi tr¹ng th¸i cña ®èi tîng qu¶n lý ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng lµ phôc vô cho lîi Ých cña con ngêi. Khi thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung còng nh c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc nãi riªng ®ßi hái chóng ta ph¶i cã ba ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®ã lµ:chñ thÓ qu¶n lý, kh¸ch thÓ qu¶n lý vµ c¬ chÕ qu¶n lý. Chñ thÓ qu¶n lý: §ã lµ c¸c cÊp qu¶n trÞ trong kh¸ch s¹n nã bao gåm chñ kh¸ch s¹n, c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp cao vµ c¸c qu¶n trÞ viªn ë c¸c bé phËn, c¸c phßng ban trong kh¸ch s¹n. Kh¸ch thÓ cña qu¶n lý : §ã lµ hÖ thèng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu, lao ®éng …. C¬ chÕ qu¶n lý bao gåm: Néi quy, quy ®Þnh vµ c¸c chÕ ®Þnh kh¸c trong kh¸ch s¹n. 1.1.2 Kh¸i niÖm vÒ nh©n lùc Nh©n lùc lµ nguån lùc cña mçi con ngêi , nã bao gåm hai mÆt ®ã lµ thÓ lùc vµ trÝ lùc. ThÓ lùc cña con ngêi lµ tr¹ng th¸i søc khoÎ cña con ngêi t¹i mçi thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Nã phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè sau: Tuæi t¸c , giíi tÝnh, møc sèng, chÕ ®é nghØ ng¬i , chÕ ®é ch¨m sãc céng ®ång vµ c¸ nh©n… TrÝ lùc lµ mét nguån lùc tiÒm tµng trong mçi con ngêi , trÝ lùc bao gåm tµi n¨ng vµ n¨ng khiÕu còng nh quan ®iÓm, lßng tin , nh©n c¸ch…TrÝ lùc cña con ngêi kh«ng chØ ®îc h×nh thµnh do bÈm sinh mµ nã cßn ®îc h×nh thµnh vµ phô thuéc vµo qu¸ tr×nh tù rÌn luyÖn phÊn ®Êu tu dìng cña mçi c¸ nh©n trong m«i trêng x· héi. 1.1.3 Kh¸i niÖm vÒ nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n 1 Nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n lµ tËp hîp thÓ lùc vµ trÝ lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn cã trong kh¸ch s¹n mµ kh¸ch s¹n sÏ sö dông vµ ®em vµo ho¹t ®éng kinh doanh . Nh vËy b¶n chÊt cña nh©n lùc lµ nh sau: Nh©n lùc lµ thÓ lùc vµ trÝ lùc Nh©n lùc lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh lao ®éng, nãi c¸ch kh¸c nh©n lùc chÝnh lµ lao ®éng sèng hay lao ®éng hiÖn t¹i. Do ®ã, viÖc qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc cã nghÜa lµ qu¶n lý vµ sö dông vÒ mÆt thÓ lùc vµ trÝ lùc cña ngêi lao ®éng lµm sao cho hä sö dông nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh . 1.1.4 Kinh doanh kh¸ch s¹n vµ ®Æc ®iÓm cña viÖc kinh doanh kh¸ch s¹n . Ngµy nay tån t¹i rÊt nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ kh¸ch s¹n Theo ph¸p lÖnh du lÞch : “C¬ së lu tró du lÞch lµ c¬ së kinh doanh buång, giêng vµ c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô kh¸ch du lÞch . C¬ së lu tró Du lÞch gåm Kh¸ch s¹n , lµng du lÞch , biÖt thù c¨n hé, lÒu tr¹i b·i c¾m cho thuª, trong ®ã kh¸ch s¹n lµ c¬ së lu tró du lÞch chñ yÕu” Theo quyÓn thuËt ng÷ du lÞch vµ kh¸ch s¹n , Khoa du lÞch vµ Kh¸ch s¹n trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n “ Kh¸ch s¹n lµ c¬ së cung cÊp dÞch vô lu tró (víi ®Çy ®ñ tiÖn nghi ) , dÞch vô ¨n uèng , dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ vµ c¸c dÞch vô cÇn thiÕt kh¸c cho kh¸ch lu l¹i t¹m thêi qua ®ªm t¹i c¸c ®iÓm du lÞch” Nh vËy , b¶n chÊt cña kinh doanh kh¸ch s¹n gåm : Kinh doanh vÒ dÞch vô lu tró vµ c¸c dÞch vô bæ xung kÌm theo nh: GiÆt lµ, c¾t tãc , lµm ®Ñp…Ho¹t ®éng nµy mang tÝnh phi vËt chÊt, chóng ® îc cung cÊp trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng lµ kh¸ch. Kinh doanh ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô bæ xung kÌm theo , ho¹t ®éng nµy nh»m s¶n xuÊt, b¸n, trao ®æi vµ phôc vô cho viÖc ¨n uèng cña kh¸ch t¹i kh¸ch s¹n . Kinh doanh dÞch vô bæ xung lµ kinh doanh c¸c dÞch vô gi¶i trÝ , c¸c dÞch vô kh¸c theo quy m« cña kh¸ch s¹n vµ theo tiªu chuÈn quy ®Þnh ph©n h¹ng kh¸ch s¹n Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n cã mét sè ®iÓm ®Æc trng sau: 1.Kinh doanh kh¸ch s¹n phô thuéc vµo tµi nguyªn du lÞch t¹i c¸c ®iÓm du lÞch Kinh doanh kh¸ch s¹n chØ cã thÓ tiÕn hµnh thµnh c«ng ë nh÷ng n¬i cã tµi nguyªn du lÞch , bëi lÏ tµi nguyªn du lÞch lµ yÕu tè thóc ®Èy, th«i thóc con ng- 2 êi ®i du lÞch . N¬i nµo kh«ng cã tµi nguyªn du lÞch n¬i ®ã kh«ng thÓ cã kh¸ch du lÞch tíi. Tµi nguyªn du lÞch quyÕt ®Þnh lo¹i, thø h¹ng vµ quy m« cña kh¸ch s¹n Do kh¸ch s¹n chñ yÕu ®îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i cã tµi nguyªn du lÞch nªn nã ph¶i sö dông yÕu tè ®Çu vµo ë n¬i ®ã, trong ®ã cã nguån lùc con ngêi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n vµ thùc tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ta thÊy ®©y lµ mét yÕu tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . Do ®Æc ®iÓm nµy nªn ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè nh: t©m lý, phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é häc vÊn …vµ nguån nh©n lùc trªn ®Þa bµn mµ kh¸ch s¹n ®Æt trô së ®Ó sao cho kh¸ch s¹n sö dông tèt nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt mét yÕu tè ®Çu vµo trong kinh doanh kh¸ch s¹n . Tõ ®ã nã g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc cña c¸c nhµ qu¶n trÞ trong kh¸ch s¹n tõ kh©u tuyÓn mé tuyÓn dông , bè trÝ s¾p xÕp ®Õn khen thëng kØ luËt nh©n viªn trong kh¸ch s¹n . 2. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ®ßi hái dung lîng lao ®éng t¬ng ®èi cao. Bëi v× b¶n chÊt s¶n phÈm cña lÜnh vùc kh¸ch s¹n lµ dÞch vô vµ ®èi tîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n chÝnh lµ t©m t t×nh c¶m cña kh¸ch céng víi sù chuyªn m«n ho¸ trong tõng thao t¸c kÜ thuËt cña quy tr×nh phôc vô ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch. Do dung lîng lao ®éng t¬ng ®èi cao nªn hÖ sè lu©n chuyÓn lao ®éng trong kh¸ch s¹n t¬ng ®èi lín nªn nã g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . §èi víi mét kh¸ch s¹n cã quy m« vµ thø h¹ng cµng cao th× sè lîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n cµng lín. Do ®ã ®Ó duy tr× chÊt lîng s¶n phÈm ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ kh¸ch s¹n xö lÝ lµm sao cho hµi hoµ gi÷a c¸c thµnh viªn c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n ®Ó t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lµm viªc n¨ng ®éng tÝch cùc s¸ng t¹o vµ tho¶i m¸i nhÊt ph¸t huy hÕt n¨ng lùc së trêng cña tõng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n , ®©y chÝnh lµ môc tiªu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong mäi doanh nghiÖp. 3. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ®ßi hái dung lîng vèn ®Çu t ban ®Çu vµ ®Çu t c¬ b¶n t¬ng ®èi cao. Lîng vèn ®Çu t t¬ng ®èi cao trong ®ã cã mét phÇn ®Çu t cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n , nã thÓ hiÖn ë kh©u tuyÓn chän , ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn nh©n viªn. 3 §èi víi kh¸ch s¹n cã quy m« thø h¹ng cµng cao th× cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn cµng lín vµ ®éi ngò nh©n viªn nµy ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu do tõng kh¸ch s¹n ®Æt ra vµ tho¶ m·n tiªu chuÈn do nhµ níc quy ®Þnh Nh v©y, khi ®Çu t x©y dùng mét kh¸ch s¹n hay trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t t¬ng ®èi lín vÒ mÆt tµi chÝnh ®Ó ®a kh¸ch s¹n vµo quü ®¹o ho¹t ®éng , trong ®ã cã mét lîng vèn kh«ng nhá ®Çu t vµo nguån lùc con ngêi ®Ó kh«ng ngõng duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n . Tõ ®ã nã g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c¸c nhµ qu¶n trÞ kh¸ch s¹n trong qu¸ tr×nh sö dông nguån tµi chÝnh ®Ó duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh còng nh c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . 4. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n chÞu sù chi phèi bëi tÝnh quy luËt Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n chÞu sù chi phèi bëi tÝnh quy luËt ®ã lµ quy luËt tù nhiªn , x· héi, sinh lý vµ t©m lý con ngêi. Trong ®ã quy luËt t©m lý vµ sinh lý cã t¸c ®éng rÊt m¹nh tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . Nh chóng ta ®· biÕt, s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ dÞch vô vµ nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch lµ mét nhu cÇu cao cÊp tæng hîp vµ cã tÝnh ®ång bé cao, ngoµi ra do ®Æc ®iÓm cña tiªu dïng s¶n phÈm kh¸ch s¹n ®ã lµ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trïng nhau, vµ s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chñ yÕu phô thuéc vµo con ngêi mµ con ngêi l¹i lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi nªn hä bÞ chi phèi vµ chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt t©m lý. V× vËy trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm kh«ng cho phÐp kh¸ch s¹n lµm thö, lµm l¹i, tõ ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh kh¸ch s¹n ph¶i lµm sao ®Ó duy tr× vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh. Nãi tãm l¹i, díi t¸c ®éng cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i c©n nh¾c sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong ®ã cã nguån nh©n lùc 1.2 §Æc ®iÓm cña lao ®éng vµ sö dông lao ®éng trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.2.1 Lao ®éng trong kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ lao ®éng phi vËt chÊt Do s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ dÞch vô nªn nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: TÝnh v« h×nh: S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n kh«ng thÓ c©n ®ong ®o ®Õm , kh«ng sê thÊy ®îc vµ ®Æc biÖt h¬n lµ nã kh«ng cã sù thay ®æi quyÒn së h÷u 4 Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng diÔn ra trïng nhau cho nªn kh«ng cho phÐp ta lµm l¹i vµ lµm thö trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm vµ cung cÊp cho kh¸ch S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n mang tÝnh chÊt “t¬i sèng” do ®ã nã ph¶i ®îc tiªu dïng ngay kh«ng thÓ lu kho b·i ®îc vµ ®Æc biÖt lµ nã kh«ng thÓ göi b¸n S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè con ngêi ®ã lµ: kh¸ch du lÞch , nh©n viªn trong kh¸ch s¹n vµ c¸n bé qu¶n lý S¶n phÈm cña kh¸ch s¹n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt trong kh¸ch s¹n Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña s¶n phÈm trong kh¸ch s¹n nªn nã quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt cña lao ®éng trong kh¸ch s¹n ®ã lµ lao ®éng phi vËt chÊt. Tõ ®ã g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . Nã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµm sao duy tr× ®îc chÊt lîng ®· cã vµ ph¶i kh«ng ngõng tiÕp tôc c¶i tiÕn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, v× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm vµ th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng nguån nh©n lùc mµ kh¸ch s¹n ®ang sö dông . 1.2.2 Lao ®éng trong kh¸ch s¹n ®ßi hái tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao Nhu cÇu cña kh¸ch lµ nhu cÇu cao cÊp tæng hîp vµ cã tÝnh ®ång bé cao v× vËy mét c¸ nh©n hay mét bé phËn trong kh¸ch s¹n kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®ã mét c¸ch tèt nhÊt céng víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm trong kh¸ch s¹n lµ kh«ng cho phÐp lµm l¹i, lµm thö vµ s¶n xuÊt víi tiªu dïng diÔn ra trïng nhau tõ ®ã dÉn tíi cÇn ph¶i chuyªn m«n ho¸ ®Ó ®¶m b¶o møc ®é chÝnh x¸c cao trong phôc vô Do tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao nªn kh¶ n¨ng thay thÕ nhau cña lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n lµ Ýt. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i s¾p xÕp ®óng ngêi ®óng viÖc vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cña nh©n viªn sao cho qu¸ tr×nh phôc vô tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch nghÜa lµ ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n . 1.2.3 Kh¶ n¨ng ¸p dông c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ trong kh¸ch s¹n lµ thÊp Do s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ dÞch vô , qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi víi nhau nªn kh¸ch s¹n kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra hµng lo¹t s¶n phÈm ®îc , mÆt kh¸c , dÞch vô kh¸ch s¹n phô thuéc vµo kh¸ch 5 hµng, ngêi trùc tiÕp tiªu dïng nã. Trªn thùc tÕ kh¸ch cña kh¸ch s¹n l¹i hÕt søc ®a d¹ng vµ lu«n cã nh÷ng nhu cÇu së thÝch ®ßi hái thay ®æi theo thêi gian, nguån gèc d©n téc , ®é tuæi, giíi tÝnh , ®Æc ®iÓm t©m lÝ , tr¹ng th¸i søc khoÎ … DÉn tíi kh¶ n¨ng ¸p dông c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ trong qu¸ tr×nh phôc vô trùc tiÕp lµ hÕt søc khã kh¨n Do kh¶ n¨ng ¸p dông c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ kh«ng lín nªn dung lîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n lµ t¬ng ®èi cao . V× vËy g©y ra rÊt nhiªu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n 1.2.4 Lao ®éng trong kh¸ch s¹n chÞu sùc Ðp rÊt lín vÒ mÆt t©m lÝ M«i trêng lµm viÖc trong kh¸ch s¹n lµ mét m«i trêng quyÕn rò vµ ®Çy phøc t¹p , cïng víi quan niÖm x· héi vÒ nghÒ nghiÖp , søc Ðp tõ phÝa gia ®×nh , tõ ®ã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn Ngoµi r a kh¸ch trong kh¸ch s¹n thuéc ®ñ mäi thµnh phÇn kh¸c nhau vÓ quèc tÞch , tr×nh ®é v¨n ho¸, nhu cÇu së thÝch, phong tôc tËp qu¸n , ng«n ng÷ …cho nªn ®ßi hái nh©n viªn ph¶i n¾m b¾t ® îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña kh¸ch ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng th¸i ®é øng xö sao cho phï hîp nhÊt. Do ®èi tîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ t©m t t×nh c¶m cña con ngêi cïng víi møc ®é ®ßi hái chÊt lîng s¶n phÈm lµ cao cho nªn ®«i lóc nh©n viªn ph¶i quªn nçi buån cña m×nh ®Ó gi÷ th¨ng b»ng trong giao tiÕp. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i øng xö mét c¸ch linh ®éng sao cho chÊt lîng phôc vô cña nh©n viªn lµ tèt nhÊt . Nh vËy, ®©y lµ mét yÕu tè rÊt lín t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n do ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµm sao cho nh©n viªn cña m×nh ®ì chÞu mÆc c¶m vµ søc Ðp trong nghÒ nghiÖp. 1.2.5. Cêng ®é lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng ph©n bæ kh«ng ®Òu trong qu¸ tr×nh kinh doanh XÐt trung b×nh cêng ®é lao ®éng trong kh¸ch s¹n lµ kh«ng cao nhng nã l¹i kh«ng ®îc ph©n bæ ®Òu theo thêi gian . Cêng ®é lao ®éng trong kh¸ch s¹n thay ®æi thÊt thêng do tÝnh mïa vô vµ do ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch g©y ra , tÝnh mïa vô cã thÓ diÔn ra trong n¨m, trong th¸ng, trong ngµy vµ thËm chÝ lµ trong giê. Do kh¸ch s¹n më cöa 8.760 giê trong mét n¨m vµ do nh©n viªn cña kh¸ch s¹n còng trong t×nh tr¹ng s½n sµng phôc vô kh¸ch nªn viÖc ph©n chia ca lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ rÊt phøc t¹p . §Ó kh¾c phôc t¸c ®éng do ®Æc ®iÓm nµy g©y nªn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn c«ng b»ng viÖc ph©n c«ng ca lµm viÖc vµ ph©n bæ lîi Ých cho nh©n viªn trong kh¸ch s¹n 6 1.2.6. Lao ®éng trong kh¸ch s¹n ®ßi hái ®é tuæi trung b×nh thÊp , tr×nh ®é häc vÊn kh«ng cao nhng tr×nh ®é ngo¹i ng÷ l¹i cao Do lao ®éng trong kh¸ch s¹n lµ lao ®éng trùc tiÕp , cung cÊp trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng vµ ®èi tîng lao ®éng cã tÝnh dÞ bÞªt nªn ®ßi hái ph¶i cã tÝnh t¬i trÎ vµ n¨ng ®éng trong s¶n phÈm do ®ã ®é tuæi trung b×nh trong kh¸ch s¹n lµ t¬ng ®èi thÊp ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®ã. Do ®èi tîng kh¸ch cña kh¸ch s¹n thuéc nhiÒu tÇng líp kh¸c nhau , cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ ng«n ng÷ mµ chÊt lîng phôc vô th× ph¶i lu«n lu«n duy tr× nªn ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ tèt trong khi giao tiÕp phôc vô kh¸ch. 1.3 Mét sè nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n Ngµy nay c¸c kh¸ch s¹n chÞu rÊt nhiÒu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu nh©n tè trong mét thÞ trêng c¹nh tranh vµ ®Çy th¸ch ®è . §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c kh¸ch s¹n ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó qu¶n lý tèt nh÷ng nguån lùc cña m×nh vµ mét trong nh÷ng nguån lùc hÕt søc quan träng lµ nguån lùc con ngêi . §Ó qu¶n lý c¸c nguån lùc nãi chung còng nh nguån lùc con ngêi nãi riªng ®ßi hái chóng ta ph¶i ph©n tÝch xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t vµ toµn diÖn tÊt c¶ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn nã trong tõng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña kh¸ch s¹n Trong ph¹m vi cña ®Ò tµi nµy, víi kiÕn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ em chØ ®a ra mét sè nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ ngµy nay, cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm vµ lÝ luËn vÒ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù . Theo quan ®iÓm cña em, em chia thµnh hai nhãm c¬ b¶n ®ã lµ : Nh©n tè chñ quan vµ nh©n tè kh¸ch quan. 1.3.1 Nh©n tè kh¸ch quan Nh©n tè kh¸ch quan chÝnh lµ nh©n tè bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n nãi chung còng nh c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù nãi riªng mµ kh¸ch s¹n khã cã kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt nã Sau ®©y lµ mét sè nh©n tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . 7 a, Sù ph¸t triÓn kinh tÕ Khung c¶nh kinh tÕ cña mét quèc gia nãi chung còng nh cña kh¸ch s¹n nãi riªng t¸c ®éng rÊt m¹nh tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc Khung c¶nh kinh tÕ chÝnh lµ chu k× kinh tÕ vµ chu k× kinh doanh cña quèc gia vµ cña kh¸ch s¹n , ®îc biÓu hiÖn ë tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) vµ tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP), tû gi¸ hèi ®o¸i, t×nh tr¹ng l¹m ph¸t vµ tØ lÖ thuÕ suÊt Trong giai ®o¹n kinh tÕ suy tho¸i hoÆc kinh tÕ bÊt æn cã chiÒu híng ®i xuèng , kh¸ch s¹n mét mÆt vÉn ph¶i duy tr× lùc lîng lao ®éng cã tay nghÒ , mét mÆt ph¶i gi¶m chi phÝ lao ®éng ®Ó æn ®Þnh vµ t¹o søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng kh¸ch s¹n , ph¶i quyÕt ®Þnh gi¶m giê lµm viÖc, cho c«ng nh©n nghØ t¹m hoÆc gi¶m phóc lîi…Ngîc l¹i, khi kinh tÕ cã chiÒu híng ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh th× kh¸ch s¹n l¹i cã xu híng ph¸t triÓn lao ®éng ®Ó më réng s¶n xuÊt , t¨ng cêng ®µo t¹o huÊn luyÖn nh©n viªn , viÖc më réng nµy ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i tuyÓn thªm ngêi cã tr×nh ®é , t¨ng l¬ng ®Ó thu hót nh©n tµi , t¨ng phóc lîi lµm viÖc ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Trong lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n , khung c¶nh kinh tÕ còng cã mét t¸c ®éng t¬ng ®èi lín ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng . XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ®ßi hái dung lîng lao ®éng t¬ng ®èi cao vµ tÝnh chuyªn m«n ho¸ trong c«ng viÖc .Tõ ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã kh¶ n¨ng ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù sao cho phï hîp víi xu thÕ chung cña nÒn kinh tÕ mµ vÉn ®¹t ®îc môc tiªu trong ho¹t ®éng kinh doanh Nh vËy râ rµng khi kinh tÕ ph¸t triÓn hay suy tho¸i nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chiÕn lîc qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù cña mäi doanh nghiÖp . b, D©n sè vµ lùc lîng lao ®éng D©n sè vµ lùc lîng lao ®éng t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng trong mçi quèc gia , còng nh ë mçi doanh nghiÖp . Khi d©n sè t¨ng sÏ dÉn ®Õn mét hÖ qu¶ tÊt yÕu lµ lùc lîng lao ®éng t¨ng . Tõ ®ã sÏ dÉn tíi sù c¹nh tranh gay g¾t trong c«ng viÖc .MÆt lîi cña hiÖn tîng nµy ®ã lµ doanh nghiÖp cã u thÕ trong viÖc lùa chän nh©n viªn cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ phï hîp víi nhu cÇu cña doanh nghiÖp . Tuy nhiªn nã còng g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc ®Æc biÖt ®èi víi níc ta hiÖn nay. Níc ta lµ mét níc nÆng vÒ n«ng nghiÖp , c¬ cÊu ngµnh nghÒ ®ang cã sù chuyÓn dÞch , sù m©u thuÉn gi÷a héi nhËp kinh tÕ vµ thÞ trêng lao ®éng cïng víi tËp qu¸n d©n téc g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c nhµ qu¶n lý hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nh©n sù . 8 c, LuËt lÖ cña nhµ níc Ngµy nay xu thÕ chung cña c¸c níc trªn thÕ giíi ®ã lµ nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng hÖ thèng ph¸p luËt . M«i trêng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ ®îc x· héi c«ng nhËn vµ cho phÐp, khi nµo x· héi h«ng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp sÏ ph¶i ngõng ho¹t ®éng , tõ ®ã cho chóng ta thÊy yÕu tè nµy cã ¶nh hëng ngµy cµng to lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ thuª mín lao ®éng , an toµn lao ®éng , b¶o hiÓm, vËt gi¸ … §èi víi ViÖt Nam : ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi guång m¸y chung , xu thÕ chung cña thêi ®¹i .Trong lÜnh vùc lao ®éng , nhµ níc ta ®· ban hµnh vµ ¸p dông luËt lao ®éng th¸ng 1- 1995 , luËt lao ®éng ®èi víi nh©n viªn ViÖt Nam trong c¸c h·ng cã ®Çu t, liªn doanh hay 100% vèn níc ngoµi Trong ngµnh du lÞch : ViÖt Nam ®· ban hµnh ph¸p lÖnh du lÞch , ®ã lµ v¨n b¶n ph¸p lÝ cao nhÊt ®èi víi mét ngµnh . Nã lµ quy ®Þnh vµ híng dÉn mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong ngµnh du lÞch Nh vËy yÕu tè luËt lÖ cña nhµ níc ¶nh hëng mét c¸ch râ rµng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng nãi chung còng nh nh©n lùc nãi riªng .Nã t¹o ra sù khèng chÕ trong c¸c doanh nghiÖp , sù c«ng b»ng lµnh m¹nh trong c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. d, §èi thñ c¹nh tranh Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhµ qu¶n trÞ kh«ng chØ c¹nh tranh s¶n phÈm mµ bá quªn c¹nh tranh vÒ tµi nguyªn nh©n sù , nh©n sù lµ cèt lâi cña qu¶n trÞ.Trong thêi ®¹i më cña vµ héi nhËp kinh tÕ c¸c kh¸ch s¹n ngµy nay chÞu t¸c ®éng cña mét m«i trêng ®Çy c¹nh tranh vµ th¸ch ®è , ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c kh¸ch s¹n kh«ng cßn con ®êng nµo b»ng con ®êng qu¶n trÞ nh©n sù mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nh©n sù lµ tµi nguyªn quý gi¸ nhÊt ®ßi hái c¸c kh¸ch s¹n ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch nh©n sù hîp lÝ nÕu kh«ng c¸c kh¸ch s¹n sÏ rÊt dÔ mÊt ®i c¸c nh©n tµi Nh vËy, nh©n tè ®èi thñ c¹nh tranh rÊt ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù nãi chung còng nh c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong mét tæ chøc nãi riªng. e, kh¸ch hµng Nh chóng ta ®· biÕt, kh¸ch hµng lµmôc tiªu cña mäi doanh nghiÖp, kh¸ch hµng lµ träng t©m cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã c¸c cÊp qu¶n trÞ ph¶i ®¶m b¶o r»ng nh©n viªn cña m×nh s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng . ChÊt lîng cña hµng ho¸ dÞch vô cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi kh¸ch hµng v× vËy nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµm cho 9 nh©n viªn cña m×nh hiÓu r»ng kh«ng cã kh¸ch hµng lµ kh«ng cã doanh nghiÖp vµ hä kh«ng cã c¬ héi ®Ó lµm viÖc n÷a. Trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n , nh©n tè kh¸ch hµng t¸c ®éng rÊt lín ®Õn môc tiªu cña kh¸ch s¹n , nh©n tè nµy t¸c ®éng tíi tÊt c¶ mäi mÆt cña kh¸ch s¹n vµ nhÊt lµ t¸c ®éng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n bëi v× s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ dÞch vô vµ ®èi tîng lao ®éng kh¸ch s¹n lµ t©m t t×nh c¶m con ngêi , nãi c¸ch kh¸c ,s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n chñ yÕu phô thuéc vµo yÕu tè con ngêi mµ ë ®ã kh¸ch hµng gi÷ vÞ trÝ trung t©m. Víi ý nghÜa nh vËy ®ßi hái nhµ qu¶n lý kh¸ch s¹n ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc sao cho nh©n viªn kh¸ch s¹n øng xö phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lÝ kh¸ch hµng môc tiªu nãi riªng còng nh toµn bé kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n nãi chung. 1.3.2 Nh©n tè chñ quan a. Lo¹i, kiÓu, quy m« vµ thø h¹ng kh¸ch s¹n Nh©n tè nµy lµm cho viÖc sö dông nguån nh©n lùc cã sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p theo tõng kh¸ch s¹n Lo¹i kiÓu kh¸ch s¹n quyÕt ®Þnh ®Õn c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n tõ ®ã ¶nh hëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n . Víi mçi lo¹i h×nh kh¸ch s¹n kh¸c nhau nã chÞu sù t¸c ®éng cña tÝnh mïa vô trong nã v× vËy nã ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nãi chung còng nh c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n sù nãi riªng Quy m« kh¸ch s¹n quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi dung lîng lao ®éng cã trong kh¸ch s¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña kh¸ch s¹n . Quy m« kh¸ch s¹n cµng lín dÉn tíi sè lîng lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh lín, tõ ®ã g©y ra nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc Thø h¹ng cña kh¸ch s¹n quy ®Þnh chÊt lîng phôc vô cña kh¸ch s¹n .Thø h¹ng kh¸ch s¹n cµng cao ®ång nghÜa víi chÊt lîng phôc vô cña kh¸ch s¹n cµng cao . Nhng chÊt lîng phôc vô cña kh¸ch s¹n chñ yÕu phô thuéc vµo nh©n tè con ngêi ®Æc biÖt lµ ngêi lao ®éng . V× vËy ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc sao cho phï hîp víi møc chÊt lîng theo thø h¹ng cña kh¸ch s¹n vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch. B, CÊu tróc trang thiÕt bÞ cña kh¸ch s¹n HiÓu mét c¸ch th«ng thêng kh¸ch s¹n lµ n¬i sang träng tiÖn nghi vµ ®©y quyÕn rò , nã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi kh¸ch vµ nh©n viªn phôc vô trong kh¸ch s¹n 10 CÊu tróc trang thiÕt bÞ trong kh¸ch s¹n t¸c ®éng tíi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc díi hai gi¸c ®é: * Mét kh¸ch s¹n víi cÊu tróc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i th× sÏ dÉn tíi tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng sèng , víi mét khèi lîng c«ng viÖc nh thÕ kh¸ch s¹n chØ cÇn sö dông mét lîng nh©n viªn nhÊt ®Þnh víi tr×nh ®é tay nghÒ cao lµ hoµn thµnh ®îc c«ng viÖc . Ngîc l¹i nÕu kh¸ch s¹n cã trang thiÕt bÞ l¹c hËu, cÊu tróc kh«ng hîp lý sÏ dÉn tíi t×nh tr¹ng rèi lo¹n trong c«ng viÖc vµ kh«ng ®¹t ®îc n¨ng suÊt cao. Nã sÏ g©y ra khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n. - Khi kh¸ch s¹n ®îc trang bÞ nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i th× ®ßi hái c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n t¬ng øng, tõ ®ã g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ®µo t¹o l¹i lao ®éng vµ thuyªn chuyÓn lao ®éng trong kh¸ch s¹n Nh vËy trang thiÕt bÞ trong kh¸ch s¹n g©y khã kh¨n kh«ng nhá c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n . Nã lµm t¨ng gi¶m lîng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n vµ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ®µo t¹o l¹i vµ bè trÝ s¾p xÕp nh©n viªn trong kh¸ch s¹n. C . Môc tiªu kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch cña kh¸ch s¹n Mçi mét kh¸ch s¹n ®Òu cã môc ®Ých riªng cña m×nh trong ng¾n h¹n còng nh trong dµi h¹n. Mçi cÊp qu¶n trÞ ph¶i hiÓu râ môc tiªu cña m×nh , môc tiªu cña kh¸ch s¹n lµ mét yÕu tè m«i trêng ¶nh hëng ®Õn c¸c bé phËn chuyªn m«n kh¸c nhau trong kh¸ch s¹n Tõ nh÷ng môc tiªu ®· ®Æt ra kh¸ch s¹n cô thÓ ho¸ thµnh nh÷ng kÕ ho¹ch , chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã. Trong lÜnh vùc kinh doanh nãi chung còng nh trong lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng , kÕ ho¹ch vÒ doanh thu, sè ngµy kh¸ch …cã ¶nh h ëng tíi viÖc cung øng vµ sö dông nguyªn vËt liÖu còng nh viÖc sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n. D, Tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé qu¶n lý Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c c¸n bé t¹i c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ sö dông nh©n lùc t¹i c¸c bé phËn còng nh t¹i kh¸ch s¹n nãi chung Tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé ®îc thÓ hiÖn qua viÖc bè trÝ vµ qu¶n lý nh©n viªn trong ca mét c¸ch hîp lÝ vµ ®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt , tõ ®ã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi chÊt lîng phôc vô trong kh¸ch s¹n , viÖc s¾p xÕp bè trÝ ®óng ngêi ®óng viÖc , biÕt c¸ch tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch khoa häc sÏ h¹n chÕ ®îc nh÷ng t¸c ®éng g©y ra sù k×m h·m ®èi víi c«ng viÖc 11 E, Mèi quan hÖ chøc n¨ng gi÷a c¸c bé phËn Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn , phßng ban trong kh¸ch s¹n thÓ hiÖn qua c¬ cÊu tæ chøc cña kh¸ch s¹n Th«ng qua c¬ cÊu cña kh¸ch s¹n chóng ta thÊy ®îc mèi quan hÖ chøc n¨ng gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu cña kh¸ch s¹n , tõ ®ã thÊy ®îc u nhîc ®iÓm trong viÖc phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn vµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vµ kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ ®ã sao cho c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n phèi hîp nhÞp nhµng , ¨n khíp nhau vµ th«ng tin ®îc truyÒn ®i mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch bëi v× nhu cÇu cña kh¸ch lµ nhu cÇu cao cÊp tæng hîp vµ cã tÝnh ®ång bé cao cïng víi viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng x¶y ra ®ång thêi .V× vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng hiÖu qu¶ ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch , ®Ó gióp cho nh©n viªn thÊy ®îc mèi quan hÖ chøc n¨ng gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch F, BÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. Nh chóng ta ®· biÕt: V¨n ho¸ lµ mét hÖ thèng gi¸ trÞ hay hÖ thèng ý nghÜa ®îc chia sÎ . BÇu kh«ng khÝ trong kh¸ch s¹n lµ mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ , niÒm tin vµ thãi quen ®îc chia sÎ trong ph¹m vi mét kh¸ch s¹n , t¸c ®éng vµo cÊu tróc chÝnh quy t¹o ra c¸c chuÈn mùc hµnh vi BÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cña kh¸ch s¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ c¸c tÊm g¬ng cña c¸c l·nh ®¹o trong kh¸ch s¹n , nã ®îc h×nh thµnh tõ nh÷ng g× hä lµm chø kh«ng ph¶i tõ nh÷ng g× hä nãi BÇu kh«ng khÝ t©m lý trong kh¸ch s¹n chÝnh lµ kh«ng khÝ t©m lý x· héi vµ c¸ nh©n cña tËp thÓ nh©n viªn trong kh¸ch s¹n , nã chÞu ¶nh hëng cña mét sè nh©n tè sau: TruyÒn thèng, sù ®éng viªn , phong c¸ch l·nh ®¹o, c¬ cÊu tæ chøc… BÇu kh«ng khÝ trong kh¸ch s¹n cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kh¸ch s¹n .Duy tr× kh«ng khÝ bÇu v¨n ho¸ d¬ng tÝnh gióp Ých kh«ng nhá cho c«ng t¸c qu¶n lý cña l·nh ®¹o còng nh sù hoµn thµnh trong c«ng viÖc cña nh©n viªn 1.4 Néi dung c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc trong kinh doanh kh¸ch s¹n 1.4.1 H×nh thµnh m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý 12 Nh chóng ta ®· biÕt, kh¸ch s¹n lµ mét doanh nghiÖp , mét doanh nghiÖp qu¶n lý kh«ng tèt thêng lµ doanh nghiÖp yÕu vÒ mÆt tæ chøc .§Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y l·nh ®¹o vµ qu¶n lý kh¸ch s¹n nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Æt ra cÇn ph¶i tËp hîp mét sè lîng ngêi nhÊt ®Þnh, trong kinh doanh nç lùc cña con ngêi híng tíi môc tiªu cuèi cïng ®ã lµ lîi nhuËn , muèn nh vËy kh¸ch s¹n ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh Nh vËy, mét c¬ cÊu qu¶n lý tèi u lµ mét c¬ cÊu tæ chøc gióp cho kh¸ch s¹n ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh , tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm Khi x©y dùng m« h×nh qu¶n lý cho kh¸ch s¹n nãi chung , ta ph¶i chó ý ®Õn mét sè nh©n tè sau : tÝnh chuyªn m«n ho¸ trong c«ng viÖc, tÝnh bé phËn ho¸ , tæ chøc theo sù ph©n c«ng quyÒn lùc , ph¹m vi kiÓm so¸t , c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu phèi thêi gian , ca kÝp vµ ®Þa ®iÓm lµm viÖc, chñng lo¹i s¶n phÈm cung cÊp , c¬ cÊu kh¸ch hµng môc tiªu cña kh¸ch s¹n. §Ó ®¶m b¶o hiÖu lùc trong qu¶n lý, c¸c kh¸ch s¹n ph¶i tu©n thñ mét sè nguyªn t¾c b¾t buéc trong qu¶n lý nh sau: Nguyªn t¾cvÒ tÝnh thang bËc trong qu¶n lý , tÝnh thèng nhÊt cña qu¶n lý , sù uû quyÒn vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña sù uû quyÒn . §©y lµ mét sè nguyªn t¾c qu¶n lý , tuy nhiªn ®ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ch©n lý bÊt biÕn .Nã chØ ®óng trong hÇu hÕt c¸c trêng hîp chø kh«ng ph¶i ®óng trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp Khi xem xÐt, ®¸ng gi¸ vµ nghiªn cøu c¸c nguyªn t¾c trªn , em cô thÓ ho¸ thµnh mét sè nguyªn t¾c cã tÝnh chÊt ¸p dông sau: 1. Phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý 2. Ph©n bæ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n râ rµng, quyÒn h¹n víi tr¸ch nhiÖm ph¶i t¬ng xøng nhau 3. Cã sù mÒm dÎo vÒ tæ chøc 4. Cã sù chØ huy tËp trung thèng nhÊt vÒ mét ®Çu mèi 5. Cã ph¹m vi kiÓm so¸t h÷u hiÖu 6. B¶o ®¶m t¨ng hiÖu qu¶ trong kinh doanh Trªn c¬ së nh÷ng nguyªn t¾c , nh÷ng yÕu tè cña c¬ cÊu tæ chøc vµ thùc tiÔn qu¶n lý chóng ta cã thÓ sö dông mét sè c¬ cÊu mÉu nh: C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn, c¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng , c¬ cÊu tæ chøc hçn hîp trùc tuyÕn chøc n¨ng , c¬ cÊu ma trËn vµ mét sè nh÷ng c¬ cÊu kh¸c Nh vËy, viÖc h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc trong ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi kh¸ch s¹n , nã gióp cho nhµ qu¶n lý thùc 13 hiÖn quy tr×nh qu¶n lý trªn c¬ së giíi h¹n c¸c chøc n¨ng qu¶n lý t¹i c¸c bé phËn chøc n¨ng trong kh¸ch s¹n vµ gióp cho kh¸ch s¹n ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra. 1.4.2 C«ng t¸c x©y dùng b¶ng ph¸c ho¹ c«ng viÖc Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc cña mét tæ chøc lµ chuyªn m«n ho¸ trong c«ng viÖc . Nh©n viªn cã hiÓu ®îc vÞ trÝ cña m×nh th× míi chñ ®éng s¸ng t¹o vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®îc , ngîc l¹i nÕu hä kh«ng hiÓu râ viÖc cña m×nh th× c«ng viÖc sÏ trë lªn nhµm ch¸n.Ngµy nay quan nÞªm “ n¨ng suÊt phô thuéc vµo con ngêi” ®· lµm cho c¸c nhµ qu¶n lý thÊy ®îc r»ng ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc ph¶i xÐt tíi nhu cÇu cña ngêi lao ®éng .Cã n¨m yÕu tè ®éng c¬ thóc ®Èy nh©n viªn lµm viÖc tèt ®ã lµ:  Sù kh¸c nhau vÒ kÜ n¨ng lo¹i h×nh c«ng viÖc hoÆc thiÕt bÞ cÇn cã cho nh©n viªn sö dông trong c«ng viÖc  Møc ®é tù qu¶n trong c«ng viÖc cña nh©n viªn  Kh¶ n¨ng cña nh©n viªn thùc hiÖn toµn bé hay mét phÇn cña c«ng viÖc  TÇm quan träng cña c«ng viÖc ®èi víi cuéc sèng hay ®èi víi c«ng viÖc cña ngêi kh¸c  Kh¶ n¨ng cña nh©n viªn thÊy ®îc kÕt qu¶ hä lµm Trªn c¬ së lÝ luËn trªn, chóng ta xÐt thÊy cÇn ph¶i x©y dùng b¶ng ph¸c ho¹ c«ng viÖc, ®©y lµ mét tµi liÖu cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn tõng c«ng viÖc cô thÓ, c¸c nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc Néi dung chÝnh cña b¶ng m« t¶ c«ng viÖc gåm nh÷ng néi dung sau: 1. Th«ng tin vÒ nhËn diÖn c«ng viÖc 2. Tãm t¾t vÒ c«ng viÖc 3. C¸c mèi quan hÖ trong c«ng viÖc 4. Chøc n¨ng, tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc 5. QuyÒn hµnh cña ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc 6. Tiªu chuÈn hay ®Þnh møc ®Ó ®¸nh gi¸ ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc 7. §iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã Néi dung cña b¶ng m« t¶ c«ng viÖc ®îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch c«ng viÖc , ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét tiÕn tr×nh x¸c ®Þnh mét c¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nghiÖp vô vµ c¸c kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc trong mét tæ chøc 14 Ph©n tÝch c«ng viÖc, cung cÊp th«ng tin vÒ yªu cÇu , ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc,mèi t¬ng quan gi÷a c¸c c«ng viÖc vµ kÜ n¨ng , kiÕn thøc, ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó lµm viÖc Trong thùc tÕ, ta cã thÓ sö dông mét sè ph¬ng ph¸p ph©n tÝch c«ng viÖc sau: 1. Ph¬ng ph¸p quan s¸t 2. Ph¬ng ph¸p tiÕp xóc trao ®æi 3. B¶ng c©u hái 4. Ghi chÐp l¹i nhËt kÝ Tuy nhiªn trªn mçi ph¬ng ph¸p ®Òu cã u nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh nªn trêng hîp lÝ tëng nhÊt lµ lùa chän kÕt hîp chóng víi nhau sao cho phï hîp víi kh¸ch s¹n ®Ó cã mét b¶ng m« t¶ ®Çy ®ñ c«ng viÖc , râ rµng vµ mang tÝnh kh¶ thi. 1.4.3 C«ng t¸c tæ chøc tuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn trong kh¸ch s¹n Trong ngµnh kh¸ch s¹n chÊt lîng vµ sè lîng ®éi ngò nh©n sù sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña ho¹t ®éng kinh doanh , v× vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã chÝnh s¸ch phï hîp trong c«ng t¸c tuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn ®Ó sè lîng vµ chÊt l¬ng nh©n viªn phï hîp víi c«ng viÖc mµ hä sÏ ®¶m nhiÖm 1.4.3.1 C«ng t¸c tuyÓn mé nh©n viªn TuyÓn mé nh©n viªn lµ mét tiÕn tr×nh thu hót nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Õn ®¨ng kÝ nép ®¬n t×m viÖc lµm Néi dung tiÕn tr×nh tuyÓn mé nh©n viªn ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å sau: 15 B¶ng 1: Néi dung tiÕn tr×nh tuyÓn mé nh©n viªn 1 TuyÓn mé Nguån néi bé Nguån bªn ngoµi C¸c ph¬ng ph¸p néi bé C¸c ph¬ng ph¸p bªn ngoµi C¸ nh©n ®îc tuyÓn mé Trªn c¬ së ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù ë c¸c bé phËn , kh¸ch s¹n biÕt ®îc nhu cÇu vÒ nh©n viªn cña m×nh vµ tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nã. NÕu sè lîng nh©n viªn ë mét bé phËn nµy thiÕu kh¸ch s¹n ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p råi míi tÝnh ®Õn chuyÖn tuyÓn thªm ngêi, c¸c gi¶i ph¸p tuyÓn mé kh¸c bao gåm : phô tréi, hîp ®ång gia c«ng , tuyÓn nh©n viªn t¹m thêi, tuyÓn ngêi tõ kh¸ch s¹n kh¸c…Khi c¸c gi¶i ph¸p trªn vÉn kh«ng ®¸p øng ® îc nhu cÇu vÒ nh©n viªn cña kh¸ch s¹n th× kh¸ch s¹n b¾t ®Çu tiÕn tr×nh tuyÓn mé.Kh¸ch s¹n sö dông 2 nguån ®Ó tuyÓn mé nh©n viªn ®ã lµ:ngußon néi bé vµ nguån bªn ngoµi. Kh¸ch s¹n cã thÓ sö dông mét sè ph¬ng ph¸p tuyÓn dông sau:qu¶ng c¸o,cö chuyªn viªn tuyÓn mé ®Õn c¸c trêng dùa vµoc¸c c¬ quan tuyÓn dông ,sinh viªn thc tËp,qua sù giíi thiÖu… 16 1.4.3.2.C«ng t¸c tuyÓn chän nh©n viªn TuyÓn chän nh©n viªn lµ qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh xem trong sè c¸c øng cö viªn ®Ó tuyÓn mé xem ai lµ ngêi héi ®ñ c¸c tiªu chuÈn ®Ó lµm viÖc ë kh¸ch s¹n C«ng t¸c tuyÓn chän nh©n viªn chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè v× vËy ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®ã Néi dung tiÕn tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn ®îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau: B¶ng 2:TiÕn tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn 2 Th«ng b¸o tuyÓn mé Ngêi ®îc tuyÓn mé nép ®¬n Pháng vÊn s¬ bé øng viªn bÞ lo¹i bá (kh«ng tuyÓn) Xem xÐt mÉu ®¬n xin viÖc Tr¾c nghiÖm Pháng vÊn kÜ(s©u) Tham kh¶o vµ thÈm tra lÝ lÞch QuyÕt ®Þnh tuyÓn chän Kh¸m søc khoÎ TuyÓn dông bæ nhiÖm Tuy nhiªn, tuú thuéc vµo quan niÖm vµ kh¶ n¨ng cña tõng kh¸ch s¹n mµ tiÕn tr×nh tuyÓn chän cã thÓ ®îc linh ho¹t cho phï hîp víi thùc tÕ h¬n. 17 H×nh trªn ph¸c ho¹ tiÕn tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn qua 10 bíc bao gåm giai ®o¹n c¸c øng cö viªn hay ngêi ®îc tuyÓn mé nép ®¬n xin viÖc , sau ®ã tíi giai ®o¹n pháng vÊn s¬ bé , xem xÐt mÉu ®¬n xin viÖc , sau ®ã tíi giai ®o¹n pháng vÊn s©u, tham kh¶o vµ su tra lÝ lÞch , quyÕt ®Þnh tuyÓn chän , kh¸m søc khoÎ vµ tuyÓn dông chÝnh thøc Néi dung c¸c c«ng ®o¹n trong tiÕn tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn ®îc thÓ hiÖn nh sau: Sau khi c¸c øng viªn nép hå s¬ vµ ®îc kh¸ch s¹n tuyÓn chän s¬ bé, th«ng qua hå s¬, kh¸ch s¹n sÏ th«ng b¸o cho c¸c øng viªn sö dông chän ®Õn tham dù c¸c giai ®o¹n tuyÓn lùa kÕ tiÕp sau: a. Pháng vÊn s¬ bé ®©y lµ mét giai ®o¹n lùa chän s¬ khai ®Ó lo¹i c¸c øng viªn kh«ng ®ñ yªu cÇu v× vËy c¸c pháng vÊn viªn cã thÓ hái th¼ng ngay mét sè c©u vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô kh¸ch s¹n ®ang cÇn . NÕu øng viªn nµo kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn th× cã thÓ g¹t bá ngay. Tuy nhiªn, ë giai ®o¹n nµy nh÷ng øng viªn kh«ng tho¶ m·n víi yªu cÇu tuyÓn chän hiÖn t¹i cña kh¸ch s¹n nhng hä l¹i ®ñ ®iÒu kiÖn cho c«ng viÖc ë bé phËn kh¸c hoÆc c«ng viÖc sÏ cã trong t¬ng lai. V× vËy , ®ßi hái c¸c pháng vÊn viªn ph¶i cã sù xem xÐt vµ tÝnh to¸n mét c¸ch toµn diÖn trong giai ®o¹n nµy. ë giai ®o¹n nµy, c¸c nh©n viªn phôc vô cho c«ng t¸c tuyÓn chän cÇn chó ý t¹o ra bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i th©n thiÖn trong tuyÓn chän ®Ó c¸c øng viªn coi m«i trêng tuyÓn chän lµ mét gia ®×nh cña hä , ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng t¹o ra ®îc nh÷ng thiÖn ý cho kh¸ch s¹n mµ cßn tèi ®a ho¸ hiÖu qu¶ cña viÖc tuyÓn mé vµ tuyÓn chän nh©n viªn . b, Xem xÐt mÉu ®¬n xin viÖc Thùc chÊt giai ®o¹n nµy lµ nghiªn cøu mÉu ®¬n xin viÖc cña c¸c øng viªn , viÖc xem xÐt vµ nghiªn cøu ®¬n cña c¸c øng viªn cã thÓ ®îc cung cÊp trªn hai nguån ®ã lµ : mÉu ®¬n do c«ng ty in cÊp s½n vµ ®¬n do øng viªn tù viÕt Cã thÓ coi bíc nµy nh vßng s¬ tuyÓn , héi ®ång sÏ xem xÐt c¸c v¨n b»ng lÝ lÞch …cña c¸c øng viªn vµ th«ng qua ®ã lùa chän c¸c øng viªn cho phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch s¹n C¬ së ®Ó lùa chän c¸c øng viªn ®ã lµ: c¸c th«ng tin mµ øng viªn ®iÒn vµo so víi b¶ng ph¸c ho¹ m« t¶ c«ng viÖc hoÆc h×nh thøc vµ néi dung cña ®¬n xin viÖc 18 C, Tr¾c nghiÖm Nh chóng ta ®· biÕt , tr¾c nghiÖm lµ ph¬ng ph¸p ¸p dông mét sè kÜ thuËt t©m lÝ kh¸c nhau ®Ó xÐt ®o¸n , ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng , sù hiÓu biÕt, sù khÐo lÐo, c¸ tÝnh mçi ngêi Trªn c¬ së giai ®o¹n nµy kh«ng nh÷ng cho phÐp kh¸ch s¹n t×m hiÓu kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña mçi øng cö viªn , dù ®o¸n ®îc kÕt qu¶ lµm viÖc sau nµy cña hä mµ cßn ph¸t hiÖn ra ®îc kh¶ n¨ng tiÒm Èn trong mçi øng viªn mµ chÝnh b¶n th©n hä cha ch¾c ®· biÕt. B¶n tr¾c nghiÖm cha lµ c¬ së chÝnh x¸c hoµn toµn ®Ó cho chóng ta suy ®o¸n vÒ kh¶ n¨ng, b¶n tÝnh, tÝnh c¸ch …cña øng viªn mµ nã chØ cho chóng ta biÕt øng viªn ®ã ®¹t ®Õn møc ®iÓm bao nhiªu ®Ó tõ ®ã dÔ dµng thuËn lîi cho viÖc so s¸nh mét ngêi víi tiªu chuÈn mÉu hoÆc so s¸nh víi mét sè ngêi kh¸c trong tuyÓn chän , tuú theo lÜnh vùc vµ môc ®Ých cña c«ng viÖc mµ ngêi ta cã thÓ sö dông mét trong sè c¸c lo¹i tr¾c nghiÖm sau: - Tr¾c nghiÖm trÝ th«ng minh - Tr¾c nghiÖm kiÕn thøc - Tr¾c nghiÖm vÒ t©m lÝ - Tr¾c nghiÖm vÒ c¸ tÝnh - Tr¾c nghiÖm híng nghiÖp - Tr¾c nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng chuyªn m«n Khi thùc hiªn tr¾c nghiÖm , chóng ta cã thÓ sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau: bót tr¾c nghiÖm, khÈu vÊn tr¾c nghiÖm , tr¾c nghiÖm b»ng m¸y mãc, h×nh vÏ, ®å ch¬i vµ c¸c dông cô liªn l¹c kh¸c Nh vËy, giai ®o¹n tr¾c nghiÖm cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc lùa chän nh÷ng øng viªn vµo vßng sau. Tuy nhiªn gi¸ trÞ cña bµi tr¾c nghiÖm chØ cã tÝnh t¬ng ®èi mµ th«i , gi¸ trÞ cña bµi tr¾c nghiÖm phô thuéc vµo rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè nh: ph¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm , lo¹i h×nh tr¾c nghiÖm , ®Þa ®iÓm tr¾c nghiÖm …V× vËy khi thùc hiÖn giai ®o¹n nµy ®ßi hái ph¶i phèi hîp víi ph¬ng ph¸p tuyÓn chän kh¸c nhau ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt D, Pháng vÊn s©u Pháng vÊn lµ mét giai ®o¹n hay mét ph¬ng ph¸p th«ng dông vµ phæ biÕn nhÊt trong nghiÖp vô tuyÓn chän nh©n viªn cña mét kh¸ch s¹n , kh¸c víi c¸c giai ®o¹n kh¸c trong tiÕn tr×nh tuyÓn chän, giai ®o¹n nµy môc tiªu cña kh¸ch s¹n lµ muèn phèi hîp kiÓm tra l¹i tÊt c¶ c¸c d÷ kiÖn kh¸c nhau trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tríc.Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn cã thÓ yªu cÇu øng viªn bæ xung thªm 19 mét sè th«ng tin cßn thiÕu hoÆc cÇn thiÕt cho c¸c giai ®o¹n tiÕp theo vµ xem xÐt c¸c øng viªn cã ®ñ kiÕn thøc , tr×nh ®é ®èi víi c«ng viÖc sau nµy kh«ng .Trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña øng viªn sao cho phï hîp víi yªu cÇu tuyÓn chän cña kh¸ch s¹n . Giai ®o¹n nµy tuú thuéc vµo yªu cÇu cña c«ng viÖc sau nµy cña øng viªn vµ tr×nh ®é n¨ng lùc cña pháng vÊn viªn mµ quyÕt ®Þnh néi dung cuéc pháng vÊn , cã thÓ lµ pháng vÊn theo mÉu hoÆc kh«ng theo mÉu Do tÝnh chÊt cña giai ®o¹n naú lµ rÊt quan träng , nã quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc cã tuyÓn chän hay kh«ng chÊp nhËn tuyÓn chän øng viªn nªn c¸c pháng vÊn viªn ph¶i chuÈn bÞ tèt cho giai ®o¹n nµy vµ nhÊt thiÕt ph¶i biÕt nªn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ë giai ®o¹n nµy Giai ®o¹n pháng vÊn s©u thêng ®îc thùc hiÖn bëi ®Ých th©n trëng bé phËn ®ang cÇn ngêi phô tr¸ch pháng vÊn E, Tham kh¶o vµ kiÓm tra lÝ lÞch Sau khi ®· thùc hiÖn tr¾c nghiÖm vµ pháng vÊn s©u, nhµ qu¶n trÞ nªn kiÓm tra l¹i tÊt c¶ c¸c th«ng tin mµ øng viªn ®· tr×nh bµy xem cã ®óng sù thËt kh«ng, ngoµi ra nhµ qu¶n lý còng cÇn t×m hiÓu thªm ®«i nÐt vÒ øng viªn th«ng qua mét ngêi thø ba nµo ®ã Giai ®o¹n nµy ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra , tuy nhiªn c¸c pháng vÊn viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm l¹i thêng cã ph¬ng ph¸p riªng cña m×nh ®Ó sö dông trong tõng trêng hîp ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt F, Kh¸m søc khoÎ vµ quyÕt ®Þnh tuyÓn dông Giai ®o¹n nµy gåm cã hai bíc ®ã lµ kiÓm tra søc khoÎ cña øng viªn vµ ®a ra quyÕt ®Þnh nªn chän øng viªn nµo Mét øng viªn ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ tr×nh ®é häc vÊn , kiÕn thøc, kinh nghiÖm …nhng nÕu kh«ng ®ñ søc khoÎ hoÆc søc khoÎ kh«ng phï hîp víi c«ng viÖc th× c«ng viÖc tuyÓn dông coi nh v« Ých, v× vËy ®©y còng lµ mét c«ng viÖc hÕt søc quan träng trong tiÕn tr×nh tuyÓn chän nh©n viªn Khi mét øng viªn ®· héi tô tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn yªu cÇu cña kh¸ch s¹n th× kh¸ch s¹n sÏ ®a ra quyÕt ®Þnh tuyÓn chän . Th«ng thêng phßng nh©n sù ®Ò nghÞ øng viªn ®¹t yªu cÇu lªn gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông vµ kÝ hîp ®ång lao ®éng . CÇn chó ý hîp ®ång lao ®éng cÇn ghi râ rµng vÒ chøc vô , l¬ng bæng, thêi gian lµm viÖc …cña nh©n viªn ® îc tuyÓn dông nghÜa lµ ghi râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi mµ nh©n viªn ®ã ®îc hëng trong kh¸ch s¹n Trªn c¬ së c¸c øng viªn ®· ®îc tuyÓn dông , gi¸m ®èc kh¸ch s¹n còng nh trëng bé phËn tiÕp nhËn øng viªn ®ã cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ c«ng viÖc cho 20
- Xem thêm -