Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh tại cty dutch lady việt nam )

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GVHD : Ths.Trịnh Ngọc Anh SV thực hiện : Lê Thị Phương Anh SVTH: Leâ Thò Phöông Anh MSSV : 105401010 LỚP : 05DQK - Trang 1 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh TP.Hồ Chí Minh – Tháng 10/2009 MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH . 2 I. Tổng quát về dự toán .......................................................................................... 3 1/ Khái niệm .......................................................................................................... 3 2/ Ý nghĩa của dự toán ........................................................................................... 3 3/ Các loại dự toán ................................................................................................. 3 4/ Các mô hình dự toán ......................................................................................... 3 II. Định mức chi phí .................................................................................................. 5 1/ Khái niệm .......................................................................................................... 5 2/ Các loại định mức .............................................................................................. 5 3/ Yêu cầu cơ bản xây dựng định mức chi phí ...................................................... 5 4/ Phương pháp xây dựng định mức chi phí ......................................................... 6 5/ Định mức các khoản mục chi phí ...................................................................... 6 a) Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ................................................ 6 b)..Định mức chi phí nhân công trực tiếp ........................................................ 6 c) Định mức chi phí sản xuất chung ............................................................... 6 d) Định mức chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .................... 7 III. Hệ thống dự toán ngân sách hàng năm ............................................................ 7 1/ Mối quan hệ giữa các bộ phận dự toán ............................................................. 7 2/ Các dự toán bộ phận .......................................................................................... 8 a) Dự toán bán hàng ....................................................................................... 8 b) Dự toán sản xuất ......................................................................................... 8 c) Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ................................................... 8 d) Dự toán chi phí nhân công trực tiếp ........................................................... 9 SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 2 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh e) Dự toán chi phí sản xuất chung ................................................................ 10 f) Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kì ........................................................ 10 g) Dự toán chi phí bán hàng ......................................................................... 11 h) Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp ..................................................... 12 i) Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ....................................... 12 j) Dự toán tiền .............................................................................................. 13 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DUTCH LADY VIETNAM ........................................ 14 I. Giới thiệu chung về công ty Dutch Lady Vietnam ........................................... 15 1/ Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................................... 16 2/ Lĩnh vực kinh doanh........................................................................................ 18 3/ Tầm nhìn và sứ mệnh ...................................................................................... 20 4/ Thành tựu......................................................................................................... 20 5/ Hoạt động vì môi trường và xã hội ................................................................. 21 6/ Đối thủ cạnh tranh ........................................................................................... 22 7/ Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây .............................. 23 8/ Những thuận lợi và khó khăn .......................................................................... 24 9/ Kế hoạch tương lai .......................................................................................... 25 10/ Tổ chức quản lý ............................................................................................. 26 a) Cơ cấu tổ chức ........................................................................................... 26 b) Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ................................................... 27 II. Giới thiệu về phòng kế toán .............................................................................. 30 1/ Hệ thống kế toán tại Dutch Lady Vietnam ...................................................... 30 2/ Cơ cấu tổ chức phòng kế toán ......................................................................... 32 III. Quy trình lập ngân sách, giám sát và quản lý của Ban giám đốc ................ 33 IV. Hệ thống dự toán ngân sách năm 2009 ........................................................... 35 1/ Dự toán tiêu thụ ............................................................................................... 37 2/ Dự toán sản xuất .............................................................................................. 39 3/ Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ........................................................ 40 SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 3 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh 4/ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp ................................................................ 44 5/ Dự toán chi phí sản xuất chung ....................................................................... 45 6/ Dự toán giá vốn hàng bán................................................................................ 47 7/ Dự toán chi phí bán hàng ................................................................................ 49 8/ Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................................ 51 9/ Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .............................................. 53 10/ Dự toán tiền ................................................................................................... 55 11/ Dự toán bảng cân đối kế toán năm 2009 ....................................................... 57 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DUTCH LADY VIETNAM ................................................................................... 60 I. Nhận xét ................................................................................................................ 61 1/ Nhận xét chung về công ty Dutch Lady Vietnam ........................................... 61 2/ Đối với công tác kế toán .................................................................................. 63 a) Ưu điểm .................................................................................................... 63 b) Nhược điểm .............................................................................................. 64 3/ Đối với công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh .......................................... 64 a) Ưu điểm .................................................................................................... 64 b) Nhược điểm .............................................................................................. 65 II. Kiến nghị 1/ Các giải pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, giải quyết vấn đề chung của công ty....... 66 2/ Đối với công tác kế toán .................................................................................. 67 3/ Đối với công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh .......................................... 67 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 69 SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 4 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TP. HCM, ngày… tháng… năm 2009 Ký tên SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 5 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TP. HCM, ngày… tháng… năm 2009 Ký tên SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 6 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh LÔØI MÔÛ ÑAÀU Trong neàn kinh teá thò tröôøng coù ñieàu tieát nhö hieän nay, neàn kinh teá Vieät Nam coù nhieàu chuyeån bieán khaû quan mang nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa cô cheá môùi, quy luaät môùi. Söï thay ñoåi naøy mang nhieàu bieåu hieän tích cöïc, caùc hoaït ñoäng kinh teá ñaõ trôû neân soâi ñoäng hôn, saûn phaåm ngaøy caøng ña daïng, phong phuù hôn, thoûa maõn ñöôïc nhu caàu tieâu duøng cuûa khaùch haøng. Tuy nhieân trong neàn kinh teá thò tröôøng khoâng phaûi baát kyø ñôn vò kinh teá naøo cuõng ñöùng vöõng vôùi quy luaät caïnh tranh khaéc nghieät, söï phaùt trieån saûn xuaát oà aït ñaõ gaây aûnh höôûng raát lôùn ñeán hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc ñôn vò kinh teá. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp caàn thieát laäp ñöôïc moät heä thoáng döï toaùn saûn xuaát kinh doanh hôïp lyù nhaèm giuùp cho vieäc ra caùc quyeát ñònh kinh doanh ñuùng ñaén vaø hieäu quaû. Vôùi chöùc naêng cô baûn laø saûn xuaát kinh doanh, coâng ty DUTCH LADY VIETNAM ñang chòu söï caïnh tranh găy gaét cuûa haøng ngoaïi nhaäp vaø haøng saûn xuaát trong nöôùc ñang hieän dieän treân thò tröôøng. Toàn taïi vaø hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu quaû laø vaán ñeà quan taâm haøng ñaàu cuûa Ban laõnh ñaïo Coâng ty. Coâng ty ñaõ ñoäng vieân moãi thaønh vieân vì lôïi ích cuûa baûn thaân, cuûa Coâng ty vaø cuûa xaõ hoäi maø ñoùng goùp nhieàu hôn nöõa cho vieäc phaùt trieån kinh doanh. Treân tinh thaàn ñoù, coâng taùc Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh hy voïng seõ giuùp ban laõnh ñaïo Coâng ty trong vieäc ñeà ra caùc chieán löôïc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình ñeå ñaït hieäu quaû cao nhaát, khaúng ñònh vò trí cuûa Coâng ty treân thöông tröôøng. SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 7 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh PHAÀN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 8 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh I. TỔNG QUÁT VỀ DỰ TOÁN 1/ Khái niệm Dự toán là những tính toán dự kiến một cách toàn diện và phối hợp, chỉ rõ cách thức huy động các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được xác định bằng một hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị cho một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. 2/ Ý nghĩa của dự toán: - Cung cấp thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ. - Là căn cứ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã dự kiến. - Là căn cứ để khai thác các khả năng tiềm tàng về nguồn lực tài chính. 3/ Các loại dự toán: có 3 loại  Dự toán ngân sách ngắn hạn: dự toán năm, quý, tháng  Dự toán ngân sách dài hạn (Dự toán ngân sách vốn): đây là dự toán liên quan đến tài sản dài hạn, loại tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận thường vượt quá 1 năm.  Dự toán ngân sách linh hoạt: dự toán ngân sách linh hoạt được lập theo mối quan hệ với quá trình hoạt động 4/ Các mô hình dự toán Mô hình 1: Mô hình thông tin 1 xuống - Quản lý cấp cao đưa chỉ thị xuống cấp trung gian, cấp trung gian đưa xuống cấp cơ sở và cấp cơ sở thực hiện theo yêu cầu. - Áp dụng cho các công ty có quy mô nhỏ, có ít sự phân cấp quản lý hoặc được sử dụng trong trường hợp đặc biệt, nhất thời mà phải tuân theo sự chỉ đạo của cấp quản lý cao hơn SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 9 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh Quản lý cấp cao Quản lý cấp trung gian Quản lý cấp trung gian Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Mô hình 2: Mô hình thông tin 2 xuống 1 lên - Quản lý cấp cao đưa chỉ thị xuống cấp trung gian và cấp cơ sở. Cấp cơ sở thực hiện và giải trình lên quản lý cấp cao cho đến khi đáp ứng được yêu cầu của quản lý cấp cao. Quản lý cấp cao Quản lý cấp trung gian Quản lý cấp trung gian Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Mô hình 3: Mô hình thông tin 1 xuống 1 lên - Quản lý cấp cao đưa chỉ thị xuống cấp trung gian, cấp trung gian đưa xuống cấp cơ sở. Cấp cơ sở thực hiện và giải trình lên quản lý cấp cao cho đến khi đáp ứng được yêu cầu của quản lý cấp cao. SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 10 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh Quản lý cấp cao Quản lý cấp trung gian Quản lý cấp trung gian Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở Quản lý cấp cơ sở II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ 1/ Khái niệm Định mức chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa theo tiêu chuẩn để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm ở điều kiện hoạt động bình thường 2/ Các loại định mức: Có 2 loại định mức  Định mức lý tƣởng (Ideal standard): là định mức được xây dựng trong điều kiện hoạt động tối ưu nhất, không cho phép bất kỳ một sự hỏng hoặc gián đoạn nào trong quá trình sản xuất.  Định mức thực hiện (Practical standard): là định mức được xây dựng trong điều kiện trung bình tiên tiến, với sự làm việc bình thường của máy móc thiết bị, trình độ lành nghề và sự cố gắng nhất định của người lao động có thể đạt được định mức này. 3/ Yêu cầu cơ bản về xây dựng định mức chi phí - Dựa vào tài liệu lịch sử để xem xét tình hình chi phí thực tế cả về hiện vật và giá trị liên quan đến đơn vị sản phẩm, dịch vụ, công việc. - Phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị. - Đảm bảo tính khách quan, trung thực SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 11 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh - Xem xét các yếu tố ảnh hưởng của thị trường vầ các yếu tố khác tác động đến việc xây dựng định mức chi phí trong kỳ 4/ Phƣơng pháp xây dựng định mức chi phí  Phƣơng pháp thống kê kinh nghiệm: dựa trên cơ sở thống kê số liệu sản xuất kinh doanh ở nhiều kỳ kế toán trước đó.  Phƣơng pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật: phương pháp này dựa trên cơ sở trực tiếp phân tích thiết kế của sản phẩm, tình hình máy móc thiết bị, phân tích quy trình công nghệ sản xuất, hành vi sản xuất, biện pháp quản lí sản xuất…để xây dựng định mức chi phí. 5/ Định mức các khoản mục chi phí a) Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp m Định mức chi phí NVL cho 1 sản phẩm i = Thij x Gij j=1 Thij: Định mức nguyên vật liệu j để sản xuất 1đơn vị sản phẩm i. Trong đó: Định mức nguyên vật liệu j bao gồm: - Số lượng NVL cho nhu cầu sản xuất - Số lượng NVL hao hụt cho phép trong sản xuất - Số lượng NVL hư hỏng cho phép trong sản xuất Gij: Đơn giá nguyên vật liệu j b) Định mức chi phí nhân công trực tiếp Định mức chi phí nhân công trực tiếp = Định mức lượng thời gian sản xuất 1 sản phẩm X Định mức đơn giá đơn vị thời gian X Định mức đơn giá đơn vị thời gian c) Định mức chi phí sản xuất chung  Định mức biến phí sản xuất chung Định mức biến phí sản xuất chung SVTH: Leâ Thò Phöông Anh = Định mức lượng thời gian sản xuất 1 sản phẩm - Trang 12 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh  Định mức định phí sản xuất chung Tỷ lệ phân bổ định phí Dự toán định phí sản xuất chung = sản xuất chung Số giờ máy Định mức định phí sản xuất chung cho 1 sản phẩm Định mức giờ máy = Tỷ lệ phân bổ định phí sản xuất chung X sản xuất sản phẩm d) Định mức chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  Định mức biến phí bán hàng (Quản lý doanh nghiệp) Định mức biến phí bán hàng (QLDN) = Định mức lượng thời gian tiêu thụ 1 sản phẩm X Định mức đơn giá đơn vị thời gian  Định mức định phí bán hàng (Quản lý doanh nghiệp) Tỷ lệ phân bổ định phí Dự toán định phí bán hàng (QLDN) = bán hàng (QLDN) Lượng thời gian tiêu thụ sản phẩm J th Định mức định phí bán hàng (QLDN) cho 1 sản phẩm Định mức thời gian = X tiêu thụ 1 sản phẩm Tỷ lệ phân bổ định phí bán hàng (QLDN) III. Hệ thống dự toán ngân sách hàng năm 1/ Mối quan hệ giữa các bộ phận dự toán Mối liên hệ giữa các bộ phận dự toán được thể hiện qua sơ đồ sau: Dự toán doanh thu Dự toán chi phí bán hàng Dự toán chi phí NVL trực tiếp Dự toán sản xuất Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán tiền mặt SVTH: Leâ Thò Phöông Anh Dự toán chi phí QLDN Dự toán chi phí sản xuất chung Dự toán báo cáo KQKD - Trang 13 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh 2/ Các dự toán bộ phận a) Dự toán tiêu thụ - Dự toán tiêu thụ là dự toán được xây dựng đầu tiên trong hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh, nó là căn cứ để xây dựng các dự toán khác. - Dự toán tiêu thụ được xây dựng dựa trên cơ sở số lượng sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ ước tính và đơn giá bán. - Việc lập dự toán tiêu thụ thông thường được lập cho kỳ kế hoạch một năm, trước đó dự toán được lập theo từng quý. - Ngoài việc dự kiến lượng sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ, thì dự toán tiêu thụ còn cần phải dự kiến lịch thu tiền bán hàng để làm cơ sở lập dự toán tiền sau này. Dự toán doanh thu Số tiền thu vào trong kỳ = Dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ x = Đơn giá bán Số tiền nợ kỳ trước Dự toán doanh thu bán hàng thu được trong kỳ + thu được ở kỳ này b) Dự toán sản xuất - Dự toán sản lượng sản xuất là dự kiến số sản phẩm cần sản xuất trong kỳ kế hoạch để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. - Khi lập dự toán sản lượng sản xuất căn cứ vào dự toán tiêu thụ về số lượng sản phẩm tiêu thụ cho kỳ kế hoạch, sản lượng tồn kho đầu kỳ và sản lượng tồn kho cuối kỳ theo dự kiến Dự toán SPSX = Dự toán sản phẩm Nhu cầu sản phẩm tiêu thụ + tồn kho cuối kỳ - Nhu cầu sản phẩm tồn kho đầu kỳ c) Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được lập bao gồm: - Dự toán khối lượng nguyên vật liệu trực tiếp cần cho sản xuất sản phẩm trong kỳ kế hoạch. SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 14 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh - Dự toán khối lượng nguyên vật liệu cần mua vào trong kỳ và trị giá nguyên vật liệu mua vào trong kỳ kế hoạch. - Dự toán thời hạn thanh toán tiền mua nguyên vật liệu Dự toán chi phí NVL trực tiếp Dự toán số lượng NVL mua vào Dự toán sản phẩm sản xuất = = Dự toán NVL sản xuất + Định mức chi phí NVL trực tiếp x Dự toán NVL tồn cuối kỳ - Dự toán NVL tồn đầu kỳ Cũng ở dự toán này, ta cũng tính được số tiền phải chi trả cho nhà cung cấp khi mua nguyên vật liệu trong kỳ để lập dự toán thu chi. Dự toán chi phí mua NVL = Dự toán chi trả tiền mua NVL = Dự toán số lượng NVL thu mua Nợ phải trả cho nhà cung cấp kỳ trước Định mức đơn giá NVL x + Tiền mua NVL phải trả nhà cung cấp trong kỳ này d) Dự toán chi phí nhân công trực tiếp - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp là dự kiến tổng số giờ công trực tiếp cần để sản xuất trong kỳ kế hoạch và tổng chi phí nhân công trực tiếp của nó. - Khi lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp ta dựa vào khối lượng sản phẩm cần sản xuất theo dự toán sản lượng sản xuất và định mức thời gian sản xuất của một đơn vị sản phẩm để tính tổng thời gian nhân công trực tiếp cần thiết cho kỳ kế hoạch. - Sau đó dựa vào định mức đơn giá của 1 giờ công nhân công trực tiếp để tính dự toán tổng chi phí nhân công trực tiếp Dự toán nhu cầu thời gian lao động (giờ) = Dự toán sản phẩm sản xuất Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán nhu cầu thời gian lao động SVTH: Leâ Thò Phöông Anh = x Định mức thời gian sản xuất sản phẩm x Định mức đơn giá đơn vị thời gian - Trang 15 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh e) Dự toán chi phí sản xuất chung - Chi phí sản xuất chung (CPSXC) thông thường bao gồm nhiều khoản mục và nhiều yếu tố chi phí cấu thành. Khi lập dự toán CPSXC thường người ta không lập dự toán chi tiết cho từng khoản mục chi phí cấu thành, mà người ta lập dự toán theo định phí và biến phí CPSXC. - Khi xây dựng dự toán CPSXC trước hết người ta xây dựng tổng biến phí sản xuất chung. Biến phí sản xuất chung được xác định dựa trên cơ sở tổng thời gian nhân công trực tiếp và đơn giá biến phí sản xuất chung.  Dự toán biến phí sản xuất chung: Tương tự như lập dự toán chi phí NVL trực tiếp, nhân công trực tiếp Dự toán biến phí sản xuất chung = Dự toán sản phẩm sản xuất x Định mức chi phí sản xuất chung Tổng định phí sản xuất  Dự toán định phí sản xuất chung = 4 quý Chú ý: Không phải tất cả các khoản CPSXC đều có liên quan đến dự toán tiền, ví dụ như chi phí khấu hao TSCĐ là một khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp sản xuất) nhưng không tính là khoản chi bằng tiền. Vì vậy để xác định chi phí sản xuất chung trong dự toán này có liên quan đến chi bằng tiền làm cơ sở xây dựng dự toán tiền sau này thì phải lấy tổng dự toán chi phí sản xuất chung trừ (-) đi chi phí khấu hao tài sản cố định  Dự toán chi tiền liên quan đến chi phí sản xuất chung = Tổng chi phí sản xuất chung – chi phí sản xuất chung không chi tiền f) Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ Ở doanh nghiệp sản xuất thường lập dự toán hàng tồn kho cho nguyên vật liệu tồn kho và thành phẩm tồn kho. Lượng NVL (Thành phẩm) cuối kỳ = SVTH: Leâ Thò Phöông Anh Nhu cầu NVL (Thành phẩm) cần cho sản xuất kỳ sau x % tồn kho ước tính - Trang 16 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh Trị giá NVL (Thành phẩm) Lượng NVL (Thành phẩm) = x tồn kho cuối kỳ ước tính tồn kho cuối kỳ kế hoạch Định mức đơn giá mua NVL (hoặc giá thành của TP) g) Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Dự toán chi phí bán hàng (CPBH) và chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) là ước tính các khoản chi phí sẽ phát sinh trong kỳ kế hoạch để phục vụ cho quá trình bán hàng và quản lý chung toàn doanh nghiệp. Cũng tương tự như xây dựng dự toán CPSXC, dự toán CPBH và CPQLDN cũng không lập chi tiết theo từng khoản mục chi phí riêng biệt, mà nó được lập dựa trên cơ sở biến phí và định phí của CPBH và CPQLDN - Thông thường đơn giá biến phí của CPBH được xây dựng trên khối lượng hàng tiêu thụ, còn đơn giá biến phí của CPQLDN có thể được xây dựng trên tổng thời gian nhân công trực tiếp giống như CPSXC. - Còn đối với định phí lấy tổng định phí chia đều cho 4 quý trong năm kế hoạch để xác định dự kiến định phí cho từng quý. - Việc xây dựng định mức CPBH, CPQLDN cũng tương tự như xây dựng định mức chi phí sản xuất chung  Dự toán chi phí bán hàng Dự toán biến phí bán hàng Dự toán chi phí bán hàng Dự toán chi tiền liên quan đến hoạt động bán hàng SVTH: Leâ Thò Phöông Anh = Dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ = Dự toán biến phí bán hàng = Dự toán chi phí bán hàng - x Định mức biến phí bán hàng + Dự toán định phí bán hàng Các khoản được ghi nhận là chi phí bán hàng nhưng không chi tiền - Trang 17 - GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh  Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp = Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp = Dự toán biến phí trực tiếp Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp Tỷ lệ biến phí quản lý doanh nghiệp x Dự toán định phí + quản lý doanh nghiệp h) Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh là một trong những bảng dự toán chính và quan trọng của hệ thống dự toán ở doanh nghiệp. Dự toán này phản ánh lợi nhuận ước tính có thể doanh nghiệp thu được trong năm kế hoạch. - Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh được xây dựng dựa trên cơ sở những dự toán tiêu thụ, định mức chi phí sản xuất hoặc giá mua của sản phẩm, hàng hoá và các dự toán liên quan khác. - Kết quả kinh doanh được xác định bằng cách doanh thu trừ đi các khoản chi phí tương ứng. i) Dự toán tiền - Dự toán tiền là việc dự tính lượng tiền thu, chi trong kỳ, cân đối thu chi trong kỳ, trên cơ sở đó xác định lượng tiền dự kiến phải vay để hỗ trợ nhu cầu tiền của doanh nghiệp (nếu cân đối thu chi nhỏ hơn định mức tồn quỹ) hoặc dự kiến số tiền trả vay trong kỳ (nếu cân đối thu chi lớn hơn định mức tồn quỹ). - Dự toán tiền bao gồm tổng hợp cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Vì vậy khi lập dự toán tiền về thu và chi cần phải hiểu đó là thu và chi thuần tuý của tiền, tức là không xét đến thu và chi nội bộ giữa tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với nhau  Khả năng tiền: Phản ánh dòng tiền có được trong kỳ, bao gồm tiền tồn đầu kỳ và dòng tiền thu trong kỳ  Nhu cầu chi tiêu: Phản ánh các dòng tiền chi ra trong kỳ, bao gồm các khoản chi dự kiến như: tiền chi trả nợ cho nhà cung cấp, chi trả lương công nhân trực tiếp, chi các khoản liên quan đến hoạt động sản xuất chung, hoạt động bán hàng, chi nộp thuế, chi mua tài sản cố định,… SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 18 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh  Cân đối thu, chi: Được tính bằng khả năng tiền trừ nhu cầu chi tiêu. Nếu cân đối thu chi sau khi đảm bảo mức dự trữ tiền cần thiết, có thể sử dụng số tiền này để trả vay trước hạn, hoặc đầu tư tài chính ngắn hạn,…Nếu thiếu hụt phải vay mượn.  Tài chính: Phản ánh tiền vay, trả nợ vay, kể cả lãi trong từng kỳ kế toán j) Dự toán bảng cân đối kế toán Dự toán BCĐKT được lập dựa trên cơ sở BCĐKT của niên độ trước và các bảng dự toán liên quan đã được xây dựng ở phần trên. Lập được dự toán BCĐKT là ước tính được trị giá tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp vào cuối kỳ kế hoạch, nó giúp cho doanh nghiệp hình thành được tổng thể các kế hoạch (dự toán) của doanh nghiệp SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 19 - Chuyeân ñeà: Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh GVHD: ThS. Trònh Ngoïc Anh PHAÀN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DUTCH LADY VIETNAM SVTH: Leâ Thò Phöông Anh - Trang 20 -
- Xem thêm -