Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh vận tải và thương mại thế hệ

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi Cam §oan Em xin cam ®oan chuyªn ®Ò díi ®©y lµ do em tù nghiªn cøu vµ thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em xin chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ lêi cam ®oan cña m×nh. Sinh viªn Phan ThÞ HuyÒn Trang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC Lêi Cam §oan................................................................................... 1 DANH Môc b¶ng biÓu....................................................................5 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t.......................................................6 Lêi më ®Çu........................................................................................ 7 CH¦¥NG 1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK..........................................9 1.1. Kh¸i niÖm sù c¹nh tranh.....................................................................9 1.2 Sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK....................10 1.3 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK................12 1.3.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh...............................................................12 1.3.2 C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng..............................................................13 1.4 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK.........14 1.4.1 Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan.....................................................14 1.4.2 C¸c nh©n tè chñ quan...............................................................16 1.5 C¸c ph¬ng thøc c¹nh tranh cña CTCK.........................................18 CH¦¥NG 2 Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè wall....................19 2.1 Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall.....................19 2.1.1 S¬ lîc vÒ c«ng ty............................................................................19 2.1.2 S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.........19 2.1.3 C¸c nghiÖp vô kinh doanh cña WSS..........................................21 2.2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña WSS. .....................................................................................................................22 2.2.1 DÞch vô m«i giíi............................................................................22 2.2.1.1 Sè lîng tµi kho¶n cña kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty :...............23 2.2.1.2 ThÞ phÇn cña ho¹t ®éng m«i giíi :........................................24 2.2.1.3 Gi¸ trÞ giao dÞch :..................................................................24 2.2.1.4 Tû träng doanh thu m«i giíi :................................................25 2.2.2. T vÊn tµi chÝnh vµ ®Çu t chøng kho¸n.......................................27 2.2.3 Tù doanh chøng kho¸n................................................................29 2.2.4 Lu ký chøng kho¸n.......................................................................30 2.2.5 C¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty................................................31 2.3 §¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña WSS............................................33 2.3.1 C¬ héi vµ th¸ch thøc....................................................................33 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.1.1 C¬ héi....................................................................................33 2.3.1.2 Th¸ch thøc.............................................................................35 2.3.2 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña WSS...................................36 2.3.2.1 §iÓm m¹nh............................................................................36 2.3.2.2 §iÓm yÕu................................................................................38 CH¦¥NG 3 Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng Ty Cæ phÇn Chøng Kho¸n PHè WALL................................................................................................... 39 3.1.§Þnh híng ph¸t triÓn C«ng ty chøng kho¸n giai ®o¹n 2006-2010.. 39 3.2.ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè Wall. .....................................................................................................................41 3.3.1.C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh................................41 3.3.2.ChiÕn lîc ph¸t triÓn......................................................................42 3.3.3.KÕ ho¹ch triÓn khai ho¹t ®éng trong n¨m 2010........................42 3.3.Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña WSS............43 3.4.1.T¨ng cêng huy ®éng vèn vµ n©ng cao vèn ®iÒu lÖ.....................43 3.4.2.Më réng vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô...............44 3.4.3.N©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh c«ng ty.....................46 3.4.4.N©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc............................................47 3.4.5.HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt c«ng nghÖ........................48 3.4.6.X©y dùng chiÕn lîc marketing hîp lý.........................................49 3.4.7 Ph¸t triÓn ho¹t ®éng ph©n tÝch vµ nghiªn cøu thÞ trêng...........50 3.4.8.Më réng m¹ng líi ho¹t ®éng.......................................................50 3.4.KiÕn nghÞ..............................................................................................50 3.5.1.KiÕn nghÞ ®èi víi Bé Tµi chÝnh, ChÝnh phñ...............................50 3.5.2.KiÕn nghÞ ®èi víi UBCKNN........................................................52 KÕt luËn chung........................................................................... 54 DANH MôC TµI LIÖU THAM KH¶O............................................55 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH Môc b¶ng biÓu B¶ng 1: Sè lîng tµi kho¶n ®îc më t¹i mét sè CTCK.........................22 BiÓu ®å 1: ThÞ phÇn m«i giíi mét sè CTCK n¨m 2008 vµ 2009.......23 B¶ng 2 : Gi¸ trÞ giao dÞch mét sè CTCK...........................................24 B¶ng 3: Doanh thu m«i giíi.................................................................24 B¶ng 4: BiÓu phÝ giao dÞch...................................................................25 B¶ng 5: Doanh thu t vÊn......................................................................27 B¶ng 6: Doanh thu tù doanh...............................................................29 B¶ng 7: Doanh thu ho¹t ®éng lu ký....................................................29 BiÓu ®å 2: Vèn ®iÒu lÖ cña mét sè CTCK (tû ®ång)..........................31 B¶ng 8 : ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi....................................31 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t CTCK KDCK CNTT TTCK GDCK H§QT BCKQKD UBCKNN DMDT MG CK LK CK : C«ng ty chøng kho¸n : Kinh doanh chøng kho¸n : C«ng nghÖ th«ng tin : ThÞ trêng chøng kho¸n : giao dÞch chøng kho¸n : Héi ®ång qu¶n trÞ : B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh : ñy ban chøng kho¸n Nhµ níc : Danh môc ®Çu t : M«i giíi chøng kho¸n : lu ký chøng kho¸n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu ThÞ trêng chøng kho¸n lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh bËc cao cña nÒn kinh tÕ vµ nã ngµy cµng ®ãng gãp vai trß to lín vµo sù t¨ng trëng nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc. Cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña TTCK thÕ giíi, thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam còng ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau nh: nhµ ®Çu t, CTCK, c«ng ty qu¶n lý quü, quü ®Çu t, ®Þnh chÕ tµi chÝnh, NHTM. Cïng víi sù s«i ®éng Êy cña thÞ trêng, hµng lo¹t c¸c CTCK lÇn lît ra ®êi, mang l¹i cho thÞ trêng nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi, nh÷ng dÞch vô, nh÷ng tiÖn Ých míi, nhng ®ång thêi còng t¹o ra ¸p lùc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c CTCK víi nhau, khiÕn thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty nµy cã nguy c¬ ngµy cµng bÞ thu hÑp. HiÖn nay, trªn thÞ trêng ®· cã h¬n 100 CTCK ®ang ho¹t ®éng. Sù c¹nh tranh kh«ng chØ cßn lµ chuyÖn gi÷a c¸c CTCK trong níc mµ cßn lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c CTCK níc ngoµi, c¸c CTCK liªn doanh khi c¸c cam kÕt vÒ héi nhËp b¾t ®Çu cã hiÖu lùc. ChÝnh v× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng nµy, c¸c CTCK kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i tù m×nh n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh b»ng viÖc ®a d¹ng hãa, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô vµ c¸c tiÖn Ých ®Ó phôc vô kh¸ch hµng. Quy luËt c¹nh tranh sÏ quyÕt ®Þnh c«ng ty nµo tån t¹i vµ còng sÏ ®iÒu chØnh ®Ó sè lîng CTCK ë møc hîp lý víi kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô hoµn h¶o. C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall ®îc thµnh lËp 12/2007 . Tr¶i qua h¬n 2 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Nhng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, WSS vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vµ cha ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña m×nh. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, t×m hiÓu ho¹t ®éng cña c«ng ty, em thÊy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Víi mong muèn ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty em ®· chän chuyªn ®Ò: “Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ë c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall”. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CH¦¥NG 1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK 1.1. Kh¸i niÖm sù c¹nh tranh C¹nh tranh lµ sù so s¸nh, ®èi chøng søc m¹nh c¬ b¶n gi÷a c¸c doanh nghiÖp, nh÷ng ®e däa, th¸ch thøc hoÆc c¬ héi cña doanh nghiÖp chñ yÕu cã ®îc tõ qu¸ tr×nh ®èi kh¸ng cña søc m¹nh nµy. C¹nh tranh diÔn ra trªn nhiÒu ph¬ng diÖn: th¬ng hiÖu, chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶. Theo C.Mark: “C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c c¸ nh©n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng hãa ®Ó thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”. “Cïng ngµnh nghÒ chø kh«ng cïng lîi nhuËn, c¹nh tranh lµ tÊt yÕu cña th¬ng trêng”. N¨ng lùc c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp xÐt theo nghÜa réng lµ bÊt cø kh¶ n¨ng nµo gióp cho doanh nghiÖp t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn hay Ýt nhÊt lµ gi÷ nguyªn ®îc vÞ trÝ cña m×nh tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. XÐt theo nghÜa hÑp ®ã lµ kh¶ n¨ng gióp doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i, duy tr× hay t¨ng thÞ phÇn, l«i kÐo kh¸ch hµng trªn thÞ trêng b»ng s¶n phÈm dÞch vô ®Ó gia t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n, thÞ phÇn, doanh sè vµ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. CTCK lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Æc thï cã s¶n phÈm lµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, dÞch vô KDCK. Do ®ã, c¹nh tranh gi÷a c¸c CTCK còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ vÉn lµ c¹nh tranh b»ng gi¸ trÞ gia t¨ng nhng cã phÇn khèc liÖt h¬n so víi c¹nh tranh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. Tuy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cã ®Æc thï riªng nhng lîi thÕ c¹nh tranh cña c¸c CTCK còng gièng c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c, ®Òu ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh: chÊt lîng s¶n phÈm (dÞch vô) cung cÊp, gi¸ c¶ (møc phÝ), th¬ng hiÖu, kh¶ n¨ng ®ãn ®Çu trµo lu thÞ trêng. Theo em, n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK chÝnh lµ kh¶ n¨ng t¹o ra, duy tr×, ph¸t triÓn vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô tèt nhÊt so víi ®èi thñ c¹nh tranh nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn siªu ng¹ch. 1.2 Sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. C¹nh tranh cã vai trß quan träng trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi riªng vµ trong lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung, lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ. C¹nh tranh mang l¹i nhiÒu lîi Ých, ®Æc biÖt lµ cho ngêi tiªu dïng. Ngêi s¶n xuÊt ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó lµm ra s¶n phÈm cã chÊt lîng h¬n, ®Ñp h¬n, cã chi phÝ s¶n xuÊt rÎ h¬n, cã tû lÖ tri thøc khoa häc, c«ng nghÖ trong ®ã cao 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¬n... ®Ó ®¸p øng víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. C¹nh tranh lµm cho ngêi s¶n xuÊt n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, n¾m b¾t tèt h¬n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, thêng xuyªn c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé, c¸c nghiªn cøu thµnh c«ng míi nhÊt vµo trong s¶n xuÊt, hoµn thiÖn c¸ch thøc tæ chøc trong s¶n xuÊt, trong qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. C¹nh tranh ë cÊp ®é doanh nghiÖp chÝnh lµ c¹nh tranh vÒ gi¸ trÞ gia t¨ng. §Ó t¹o ra ®îc mét lîi thÕ so víi c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô chøng kho¸n kh¸c nhau th× ®iÒu quan träng lµ: Ph¶i t¹o ra gi¸ trÞ vît tréi ®èi víi c¸c dÞch vô chøng kho¸n mµ doanh nghiÖp cung øng cho kh¸ch hµng. ¦u thÕ vît tréi ®ã ®îc thÓ hiÖn qua viÖc c¹nh tranh vÒ c¸c lÜnh vùc: ChÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶, th¬ng hiÖu vµ thêi gian nh trong bÊt kú ngµnh nµo. Tuy nhiªn, trong ngµnh dÞch vô KDCK, c¸c lÜnh vùc chÊt lîng trªn l¹i ®îc quyÕt ®Þnh c¬ b¶n bëi møc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò hµnh nghÒ. + C«ng nghÖ th«ng tin. ChÝnh c«ng nghÖ th«ng tin ®· lµm thay ®æi mét sè mÆt chñ yÕu cña dÞch vô tµi chÝnh, chøng kho¸n, ®ã lµ: C¸ch thøc mµ dÞch vô nµy ®îc t¹o ra, ®ùîc cung øng, ®îc lµm gi¸, ®îc ®ãn nhËn vµ sö dông. Mèi quan hÖ gi÷a ngêi sö dông dÞch vô vµ ngêi cung øng dÞch vô còng thay ®æi. Vµ ®iÒu nµy ®· lµm t¨ng lªn nhanh chãng sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña dÞch vô. ViÖc ¸p dông CNTT vµ viÔn th«ng ®· lµm gi¶m chi phÝ, gi¶m rñi ro, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi cã vèn vµ ngêi cÇn vèn cã ®iÒu kiÖn giao dÞch trùc tiÕp víi nhau. KÕt qu¶ lµ ¸p lùc c¹nh tranh trong ngµnh trë nªn lín h¬n bao giê hÕt, khiÕn cho c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô tµi chÝnh ph¶i kh«ng ngõng øng dông c¸c c«ng nghÖ míi - ®ã lµ v× môc ®Ých sèng cßn trong c¹nh tranh. - VÒ mÆt chÊt lîng dÞch vô: §Ó t¹o ra sù vît tréi trong chÊt lîng dÞch vô cung øng cho kh¸ch hµng, CNTT hiÖn ®¹i ®îc øng dông ®Ó n©ng cÊp c¸c dÞch vô hiÖn t¹i, còng nh thùc hiÖn cung øng c¸c dÞch vô míi lµm cho c¸c dÞch vô nµy hiÖn diÖn tríc kh¸ch hµng theo nh÷ng c¸ch míi. - VÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian: C¸c nhµ cung øng dÞch vô tµi chÝnh ®· vµ ®ang sö dông c«ng nghÖ viÔn th«ng ®Ó vît qua mét sè h¹n chÕ vÒ ®Þa lý vµ tÝnh kÞp thêi trong viÖc c«ng bè th«ng tin, gióp nhµ ®Çu t xö lý th«ng tin vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t kÞp thêi. §iÒu nµy còng lµm t¨ng tÝnh minh b¹ch vµ sù c«ng b»ng trong xö lý th«ng tin ®Õn ngêi sö dông dÞch vô. - VÒ gi¸ c¶: ViÖc ¸p dông CNTT trong khu vùc dÞch vô tµi chÝnh cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng n¨ng lùc ph©n phèi, n¨ng lùc phôc vô kh¸ch hµng, trong khi ®ã chÊt lîng dÞch vô vÉn ®¶m b¶o ë møc tèi u. Nh vËy, râ rµng øng dông CNTT mang l¹i nhiÒu sù vît tréi vÒ mäi mÆt cho doanh nghiÖp cung øng dÞch vô tµi chÝnh vµ chøng kho¸n. Sù ph¸t triÓn vµ ®æi míi CNTT lµ mét qu¸ tr×nh tiÕp diÔn kh«ng ngõng, do ®ã ®Ó kh«ng bÞ tôt hËu so víi ®èi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thñ c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n b¾t kÞp tiÕn tr×nh nµy - tiÕn tr×nh mang tªn c¹nh tranh vÒ c«ng nghÖ viÔn th«ng vµ xö lý th«ng tin trong ngµnh tµi chÝnh. + Tr×nh ®é chuyªn m«n. NÕu nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cung øng dÞch vô tµi chÝnh vµ chøng kho¸n ®Òu cã thÓ tiÕp cËn vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi nh nhau t¹o ra sù kh¸c biÖt víi dÞch vô cña doanh nghiÖp kh¸c cïng ho¹t ®éng trong ngµnh th× yÕu tè con ngêi l¹i trë thµnh yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Thùc tÕ lµ m¸y mãc chØ hç trî con ngêi chø kh«ng thÓ thay thÕ cho con ngêi vµ trong trêng hîp nµo còng vËy. §Æc biÖt ®èi víi ho¹t ®éng KDCK lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc thï ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn hµnh nghÒ ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kh¶ n¨ng ph©n tÝch nh¹y bÐn ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng ®¾n vµ kÞp thêi. 1.3 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. 1.3.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ CTCK nãi riªng. §Æc biÖt, nh÷ng ngµnh kinh doanh ®ßi hái hµm lîng chÊt x¸m cao nh c¸c dÞch vô KDCK th× chØ tiªu nµy l¹i cµng quan träng. C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh bao gåm: + ChÊt lîng nguån nh©n lùc vµ n¨ng lùc qu¶n trÞ. N¨ng lùc c¹nh tranh cña nguån nh©n lùc thÓ hiÖn ë: Tr×nh ®é ®µo t¹o, tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô chuyªn m«n, ®éng c¬ phÊn ®Êu, møc ®é cam kÕt g¾n bã víi c«ng ty. Mét ®éi ngò nh©n viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n giái sÏ lµ tµi s¶n v« h×nh cña c«ng ty, nãi lªn tiÒm n¨ng søc m¹nh, n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty ®ã. N¨ng lùc qu¶n lý ph¶n ¸nh n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña ban l·nh ®¹o CTCK. N¨ng lùc qu¶n lý thÓ hiÖn ë møc ®é chi phèi vµ kh¶ n¨ng gi¸m s¸t cña ban l·nh ®¹o, môc tiªu, ®éng c¬, møc ®é cam kÕt cña ban l·nh ®¹o ®èi víi viÖc duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. Mét ban l·nh ®¹o tèt sÏ cã kh¶ n¨ng ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn lîc hîp lý, thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶m thêi gian vµ chi phÝ cho mçi giao dÞch ®ång thêi gãp phÇn gi¶m thiÓu rñi ro cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tõ ®ã n©ng cao ®îc tÝnh c¹nh tranh. + ChÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô. ChÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô lµ kÕt tinh nh÷ng u thÕ cña c«ng ty, thÓ hiÖn qua ph¬ng thøc phôc vô vµ nh÷ng tiÖn Ých cña s¶n phÈm dÞch vô ®ã. ChÊt lîng s¶n phÈm nãi lªn tÝnh chuyªn nghiÖp vµ v¨n hãa kinh doanh cña c«ng ty, qua ®ã sÏ thu hót kh¸ch hµng vµ t¹o ®îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cho c«ng ty. TiÖn Ých, chi phÝ thÊp chÝnh lµ lý do hÊp dÉn kh¸ch hµng, t¹o ra ®îc sù kh¸c biÖt vµ tÝnh u viÖt cña s¶n phÈm dÞch vô. Mét s¶n phÈm chøa ®ùng nh÷ng ý tëng s¸ng t¹o, ®éc ®¸o sÏ gióp c«ng ty kh«ng ngõng gia t¨ng thÞ phÇn, t¹o nÐt ®Æc trng cña s¶n phÈm dÞch vô. Trªn c¬ së ®ã kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty so víi c¸c c«ng ty kh¸c. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Th¬ng hiÖu, uy tÝn cña c«ng ty. Uy tÝn ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. §Ó t¹o dùng mét th¬ng hiÖu ®· khã, ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn nã l¹i cµng khã h¬n. Mét CTCK víi th¬ng hiÖu lín m¹nh trªn thÞ trêng th× ch¾c ch¾n lîi thÕ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty ®ã sÏ lín h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c CTCK kh¸c. + C¬ së h¹ tÇng vµ møc ®é ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. C¬ së h¹ tÇng vµ sù ®a d¹ng c¸c dÞch vô cña c«ng ty chøng kho¸n còng lµ mét yÕu tè quan träng trong thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. C¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn sÏ ®¶m b¶o cho giao dÞch cña kh¸ch hµng ®îc thuËn lîi vµ b¶o vÖ lîi Ých nhµ ®Çu t. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm gióp kh¸ch hµng cã ®îc sù lùa chän phï hîp nhÊt víi mçi ®iÒu kiÖn riªng. 1.3.2 C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng. §Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK th× mét c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu lµ viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu ®Þnh lîng. Bao gåm: + M¹ng líi chi nh¸nh. Quy m« chi nh¸nh lµ mét lîi thÕ trong c¹nh tranh thu hót kh¸ch hµng. Cã nhiÒu chi nh¸nh vµ ®¹i lý nhËn lÖnh sÏ gióp CTCK ®a ®ù¬c c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh ®Õn víi ®«ng ®¶o nhµ ®Çu t h¬n. Nã lµm t¨ng tÝnh tiÖn lîi h¬n trong giao dÞch, ®ång thêi c«ng ty cã kh¶ n¨ng thu hót, phôc vô nhiÒu ®èi tîng kh¸ch hµng trªn mét ®Þa bµn réng lín. + ThÞ phÇn. ThÞ phÇn lµ mét chØ tiªu quan träng ®o lêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña CTCK. Víi mét thÞ phÇn lín, CTCK sÏ t¨ng cêng kh¶ n¨ng khai th¸c, phôc vô kh¸ch hµng vµ kh«ng ngõng më réng h¬n n÷a thÞ phÇn hiÖn cã, tõ ®ã gia t¨ng lîi nhuËn vµ thÕ m¹nh cña c«ng ty trªn thÞ trêng. + C¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Quy m« vèn : ChØ tiªu ph¶n ¸nh quy m« ho¹t ®éng vµ cung cÊp dÞch vô cña mçi c«ng ty. Kh¶ n¨ng sinh lêi : §©y lµ nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng hîp nhÊt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chøng kho¸n. Hai chØ tiªu: ROA = Thu nhËp sau thuÕ/Tæng tµi s¶n ROE = Thu nhËp sau thuÕ/Vèn chñ së h÷u lµ hai chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty. Th«ng qua hai chØ tiªu nµy chóng ta cã thÓ thÊy ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña CTCK nh thÕ nµo, tøc lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ®· mang l¹i mét kÕt qu¶ kinh doanh tèt hay kh«ng. Râ rµng chØ tiªu nµy thÓ hiÖn n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mµ CTCK cung cÊp cho kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã gia t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng thanh to¸n : VÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña nhµ ®Çu t lµ liÖu sè vèn bá ra ®Çu t cã thu håi l¹i ®îc kh«ng, møc ®é rñi ro lµ bao nhiªu? ChØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = Tµi s¶n lu ®éng/Nî ng¾n h¹n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = (Tµi s¶n lu ®éng – Hµng tån kho)/Nî ng¾n h¹n lµ 2 chØ tiªu ph¶n ¸nh râ nÐt nhÊt c©u tr¶ lêi cho hai c©u hái cña nhµ ®Çu t. Tõ ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK trong cung cÊp dÞch vô. 1.4 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. 1.4.1 Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan. + Sù ph¸t triÓn cña TTCK. Sù ph¸t triÓn cña TTCK ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c CTCK. Mét thÞ trêng chøng kho¸n ph¸t triÓn lµ mét thÞ trêng ®îc vËn hµnh trong mét m«i trêng ph¸p lý thèng nhÊt, minh b¹ch vµ toµn diÖn, lµ mét thÞ trêng mµ trong ®ã hµng hãa ®a d¹ng, cã chÊt lîng tèt, mét thÞ trêng cã khèi lîng giao dÞch lín vµ thùc sù lµ kªnh huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ. Vµ trong thÞ trêng nµy, c¸c CTCK lµ c¸c chñ thÓ phôc vô ®¾c lùc v× môc tiªu ph¸t triÓn cña m×nh vµ cña c¶ thÞ truêng. TTCK cµng ph¸t triÓn th× cµng cã kh¶ n¨ng t¹o thªm nhiÒu c«ng cô tµi chÝnh vµ ®a d¹ng hãa dÞch vô. Khi ®ã n¨ng lùc c¹nh tranh cña ngµnh KDCK còng n©ng lªn nhiÒu so víi c¸c ngµnh kh¸c, nhÊt lµ lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o hiÓm. N¨ng lùc c¹nh tranh ngµnh t¨ng tÊt yÕu n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c CTCK còng ®îc n©ng cao trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + M«i trêng ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch Nhµ Níc. M«i trêng ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch Nhµ níc ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn m«i trêng kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c CTCK. Bëi TTCK lµ thÞ trêng bËc cao ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý gi¸m s¸t chÆt chÏ cña hÖ thèng ph¸p lý hoµn chØnh vµ ®ång bé. Mét m«i trêng ph¸p lý hoµn thiÖn, thèng nhÊt sÏ thóc ®Èy c¸c chñ thÓ gia nhËp thÞ trêng, kh«ng sî nh÷ng thay ®æi trong m«i trêng ph¸p lý g©y thiÖt h¹i cho m×nh. M«i trêng ph¸p lý hoµn chØnh sÏ t¹o nªn nh÷ng chuÈn mùc, tiªu chuÈn vÒ chÕ ®é c«ng bè th«ng tin cña c¸c chñ thÓ ph¸t hµnh chøng kho¸n còng nh ho¹t ®éng cña c¸c CTCK, nh»m t¹o ra c¬ chÕ gi¸m s¸t, kiÓm so¸t c¸c chñ thÓ tham gia TTCK, t¹o ra sù lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng khai, c«ng b»ng vµ minh b¹ch cña thÞ trêng. MÆt kh¸c, chÝnh m«i trêng ph¸p lý lµ rµo c¶n ph¸p luËt ®Ó c¸c c«ng ty kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th©m nhËp vµo thÞ trêng nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña nhµ ®Çu t vµ cña chÝnh c¸c CTCK. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ m«i trêng c¹nh tranh cña c¸c CTCK ®· ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ. C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc còng ¶nh hëng lín tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c CTCK. Bëi chÝnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn TTCK sÏ thu hót c¸c CTCK tham gia thÞ trêng, tõ ®ã lµm t¨ng ¸p lùc c¹nh tranh ®èi víi c¸c CTCK. + §èi thñ c¹nh tranh. C¸c CTCK muèn giµnh ®îc vÞ thÕ trªn th¬ng trêng th× buéc ph¶i hiÓu râ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. §èi thñ c¹nh tranh lµ c¸c c«ng ty ®ang kinh doanh cïng ngµnh nghÒ hoÆc c¸c c«ng ty s¾p gia nhËp ngµnh, nhng còng cã thÓ lµ c¸c c«ng ty cung cÊp c¸c dÞch vô thay thÕ. Sè lîng, quy m«, søc m¹nh cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh ®Òu cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Trong c¹nh tranh, c«ng ty giµnh th¾ng lîi lµ c«ng ty cã lîi thÕ so s¸nh h¬n c¸c c«ng ty kh¸c vÒ phÝ, chÊt lîng dÞch vô, vÒ ph©n phèi, vÒ khuyÕn m¹i...V× vËy, c¸c CTCK cÇn quan t©m ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®a ra c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh thÝch hîp hay c¸c biÖn ph¸p ph¶n øng linh ho¹t gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nh©n tè kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ danh tõ ®Ó chØ ngêi hay tæ chøc mua s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp. §èi víi CTCK kh¸ch hµng chÝnh lµ c¸c nhµ ®Çu t trªn TTCK. Kh¸ch hµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, kh«ng cã kh¸ch hµng doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i. Do ®ã, c¸c CTCK ph¶i lÊy c¸c nhµ ®Çu t vµ sù tháa m·n nhu cÇu cña nhµ ®Çu t lµ môc tiªu quan träng. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ sè lîng c¸c CTCK t¨ng lªn nhanh chãng, c¸c nhµ ®Çu t ®· cã nhiÒu sù lùa chän h¬n cho m×nh th× viÖc quan t©m chó träng ®Õn thu hót nhµ ®Çu t lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ t¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty. 1.4.2 C¸c nh©n tè chñ quan. + ChÊt lîng nguån nh©n lùc Kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån nh©n lùc cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt chÊt lîng dÞch vô, tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Tr×nh ®é qu¶n lý giái cña doanh nh©n ®îc coi lµ mét tµi s¶n lín ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty. §éi ngò nh©n viªn cña c«ng ty cã kü n¨ng vµ lµnh nghÒ míi t¹o ra ®îc c¸c dÞch vô cã chÊt lîng cao, hµm lîng chÊt x¸m cao gia t¨ng gi¸ trÞ lîi nhuËn cho c«ng ty còng nh thu nhËp cña nh©n viªn. MÆt kh¸c, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ sù lµnh nghÒ cña nh©n viªn kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng trong n©ng cao chÊt lîng dÞch vô mµ cßn cã thÓ gi¶m chi phÝ kinh doanh, chi phÝ ®µo t¹o, båi dìng tõ ®ã t¨ng thªm lîi nhuËn cho c«ng ty. + TiÒm lùc tµi chÝnh Mét c«ng ty chøng kho¸n cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh sÏ cã ®iÒu kiÖn t¨ng sè lîng nghiÖp vô kinh doanh, c¬ së vËt chÊt, ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc ®Ó n©ng cao sè lîng còng nh chÊt lîng ho¹t ®éng cña m×nh. H¬n n÷a chØ cã nguån vèn lín c«ng ty míi cã kh¶ n¨ng chÞu ®ùng vµ ph©n t¸n rñi ro trong mét m«i trêng kh¾c nghiÖt vµ ®Çy biÕn ®éng nh TTCK. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C¬ së h¹ tÇng c¬ së c«ng nghÖ Trong lÜnh vùc chøng kho¸n, yÕu tè con ngêi lµ quan träng song kh«ng thÓ kh«ng cã nÒn t¶ng kü thuËt c«ng nghÖ. §©y lµ c¬ së vËt chÊt rÊt quan träng cña c¸c CTCK, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng còng nh chÊt lîng dÞch vô cung cÊp. KDCK ®ßi hái c¸c CTCK ph¶i cã hÖ thèng CNTT cao. §i tríc c¸c ®èi thñ kh¸c vÒ mÆt kü thuËt c«ng nghÖ lµ lîi thÕ rÊt lín ®Ó th¾ng lîi trong c¹nh tr¹nh. + Uy tÝn vµ th¬ng hiÖu cña c«ng ty trªn thÞ trêng Uy tÝn ho¹t ®éng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc chøng kho¸n. Khi cã nhu cÇu ®Çu t, nhÊt lµ ®èi víi ®¹i ®a sè kh¸ch hµng cha cã kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc chuyªn m«n s©u vÒ chøng kho¸n vµ TTCK, hä sÏ t×m ®Õn mét CTCK cã uy tÝn víi nh÷ng nhµ m«i giíi tin cËy ®Ó ®îc t vÊn hoÆc thay mÆt hä lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ nhÊt. + ChiÕn lîc kinh doanh ChiÕn lùîc kinh doanh cña CTCK ¶nh hëng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ híng ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña c«ng ty. Bëi viÖc x©y dùng chiÕn lîc vµ tæ chøc thùc hiÖn theo c¸c môc tiªu lµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh mét c¸ch l©u dµi vµ æn ®Þnh. Sù æn ®Þnh vµ kiªn ®Þnh theo chiÕn lîc lµ mét ®iÒu kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng thùc hiÖn ®îc. Cã thÓ trong giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, c«ng ty sÏ ph¶i thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thay ®æi cña thÞ trêng. Nhng nãi chung, mét c«ng ty thêng kiªn ®Þnh theo môc tiªu chiÕn lîc ®· ®Ò ra nh»m t¹o tÝnh æn ®Þnh trong kinh doanh, tËn dông ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu. + Gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô Gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô lµ chØ tiªu kh¸ quan träng ¶nh hëng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. Gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô phï hîp, kh«ng qu¸ cao, kh«ng qu¸ thÊp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch hµng vµ ®em l¹i nguån lîi nhuËn lín cho c«ng ty. Tuy nhiªn, nÕu gi¸ c¶ s¶n phÈm thÊp nhng chÊt lîng kh«ng ®¶m b¶o th× còng khã cã thÓ thu hót ®îc kh¸ch hµng. 1.5 C¸c ph¬ng thøc c¹nh tranh cña CTCK. C¸c c«ng ty chøng kho¸n cã nh÷ng chiÕn lîc ®Ó c¹nh tranh víi c«ng ty trong ngµnh kh¸c nhau nhng nh×n chung cã 4 ph¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu : + C¹nh tranh b»ng phÝ dÞch vô : KDCK lµ lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô, nªn khi kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô do CTCK cung cÊp th× ph¶i chÞu mét møc phÝ nhÊt ®Þnh ®îc c«ng ty quy ®Þnh ®èi víi tõng dÞch vô. §Ó c¹nh tranh ®îc víi c¸c CTCK kh¸c, thu hót ®îc kh¸ch hµng th× CTCK ph¶i dïng c«ng cô c¹nh tranh lµ phÝ dÞch vô nh»m thu hót kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, rÊt khã ®Ó sö dông c«ng cô nµy v× nÕu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¹ møc phÝ xuèng qu¸ thÊp sÏ ¶nh hëng tíi lîi nhuËn vµ kh¸ch hµng sÏ b¨n kho¨n vÒ chÊt lîng dÞch vô cña c«ng ty. + C¹nh tranh b»ng chÊt lîng dÞch vô : ChÊt lîng dÞch vô cña mét CTCK, chÝnh lµ sù vËn dông hµng lo¹t c¸c u thÕ cña c«ng ty. ChÊt lîng dÞch vô thÓ hiÖn ë sù kÞp thêi, chÝnh x¸c, vµ tiÖn lîi cña dÞch vô ®ã. Mét dÞch vô cã chÊt lîng tèt, cã tÝnh c¹nh tranh cao ph¶i ®¸p øng kÞp thêi vµ tho¶ m·n ®îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, chØ khi nµo kh¸ch hµng thùc sù thÊy tháa m·n, a chuéng c¸c dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp th× c«ng ty míi kh¼ng ®Þnh ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ trêng. + C¹nh tranh b»ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm : ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô lµ c¸ch ®Ó thu hót kh¸ch hµng, t¹o c¬ héi lùa chän, ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã gãp phÇn më réng thÞ phÇn, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. + C¹nh tranh b»ng më réng m¹ng líi chi nh¸nh : ViÖc më réng m¹ng líi chi nh¸nh sÏ gióp c«ng ty tiÕp cËn ®îc víi kh¸ch hµng nhiÒu h¬n, cã ®iÒu kiÖn khai th¸c, phôc vô nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng ë c¸c vïng ®Þa lý kh¸c nhau dÔ dµng sö dông c¸c dÞch vô cña c«ng ty vµ còng gãp phÇn khuyÕch tr¬ng h×nh ¶nh, uy tÝn cña c«ng ty. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CH¦¥NG 2 Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè wall 2.1 Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall. 2.1.1 S¬ lîc vÒ c«ng ty.  Tªn C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall  Tªn tiÕng Anh: Wall Street Securities Companny  Tªn viÕt t¾t: WSS  Logo:  Vèn ®iÒu lÖ: 168.000.000.000 ®ång ( Mét tr¨m s¸u mu¬i t¸m tû ®ång)  Trô së chÝnh: S« 01 Lª Phông HiÓu, Hoµn KiÕm, Hµ Néi  §iÖn tho¹i: (84.4) 3824 8686/ 3936 7083  Fax: (84.4) 3936 7082  Email: info@wss.com.vn  Website: http://www.wss.com.vn  GiÊy phÐp chøng kho¸n:  M· sè thuÕ: H§KD Sè 86/UBCK-GP do Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc cÊp 20/12/2007 0102590252  Thêi gian ho¹t ®éng cña C«ng ty : Kh«ng thêi h¹n 2.1.2 S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè Wall ®îc chÝnh thøc thµnh lËp theo GiÊy phÐp sè 86/UBCK-GP do ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc cÊp ngµy 20/12/2007 víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 168.000.000.000 ®ång; c¸c nghiÖp vô ®îc phÐp kinh doanh lµ : M«i giíi chøng kho¸n, Tù doanh chøng kho¸n, T vÊn ®Çu t chøng kho¸n vµ Lu ký chøng kho¸n. Cæ ®«ng s¸ng lËp C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè Wall lµ c¸c doanh nghiÖp danh tiÕng cã tiÒm lùc tµi chÝnh lín, gåm cã: C«ng ty Cæ phÇn C¸p vµ VËt liÖu viÔn th«ng, C«ng ty cæ phÇn may §øc giang nay lµ Tæng C«ng ty §øc Giang, vµ mét sè cæ ®«ng c¸ nh©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc tµi chÝnh – ng©n hµng. Ngoµi ra, WSS cßn nhËn ®îc sù quan t©m chiÕn lîc cña nhiÒu tæ chøc tµi chÝnh trong níc vµ quèc tÕ. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 30/01/2008, WSS ®îc chÝnh thøc c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña Së GDCK Hµ Néi. Ngµy 29/02/2008, WSS ®îc chÝnh thøc c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña Së GDCK Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngµy 22/04/2008, WSS chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, khai tr¬ng sµn giao dÞch trung t©m t¹i sè 212 TrÇn Quang Kh¶i, Hµ Néi ( Sè 1 Lª Phông HiÓu, Hµ Néi). Ngµy 01/07/2008, WSS kÝ kÕt tháa thuËn hîp t¸c toµn diÖn víi Ng©n hµng C«ng th¬ngViÖt Nam Chi nh¸nh Ch¬ng D¬ng ( Viettinbank Chuong Duong) vµ C«ng ty Chøng khoµn Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam (ViettinbankSC). Theo tháa thuËn hîp t¸c chiÕn lîc nµy, c¸c bªn cam kÕt hç trî nhau më réng ph¸t triÓn kinh doanh nh»m khai th¸c tèi u nhÊt tiÒm n¨ng cña thÞ trêng truyÒn thèng còng nh lÜnh vùc kinh doanh kh¸c mµ c¸c bªn cïng quan t©m. Ngµy 15/12/2009, cæ phiÕu WSS cña CTCP Chøng kho¸n Phè Wall ®îc giao dÞch phiªn ®Çu tiªn t¹i SGDCK Hµ Néi. Víi 10,8 triÖu cæ phiÕu, t¬ng ®¬ng 108 tû ®«ng theo mÖnh gi¸. ( chiÕm 64,27% ; vèn ®iÒu lÖ 168 tû ®ång). Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch ®Çu tiªn lµ 19.900 ®ång/ cæ phiÕu. Ngµy 10/03/2010, së GDCK Hµ Néi ®· chÊp thuËn vÒ mÆt nguyªn t¾c cho WSS niªm yÕt bæ sung 19.800.000 cæ phiÕu, t¬ng ®¬ng 198 tû ®«ng theo mÖnh gi¸. Sau khi c«ng ty hoµn tÊt c¸c thñ tôc n©ng vèn ®iÒu lÖ lªn 366 tû ®ång. Vµ bæ sung thªm nghiÖp vô B·o l·nh ph¸t hµnh. ThÕ m¹nh næi tréi cña WSS lµ ®øng ®Çu trong viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i, phôc vô giao dÞch, kinh doanh chøng kho¸n vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C«ng ty cã tÇm nh×n chiÕn lîc, cã v¨n phßng giao dÞch ®Æt t¹i mét sè trung t©m tµi chÝnh cña c¸c thµnh phè. §Æc biÖt, WSS rÊt coi träng tíi ®éi ngò nh©n sù cã chÊt lîng cao. HiÖn nay, c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé, chuyªn viªn giµu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n hµng, chøng kho¸n vµ c«ng nghÖ th«ng tin, ®îc ®µo t¹o tõ c¸c trêng ®¹i häc danh tiÕng trong níc vµ quèc tÕ. 2.1.3 C¸c nghiÖp vô kinh doanh cña WSS. + M«i giíi : Ho¹t ®éng m«i giíi – Giao dÞch chøng kho¸n lµ ho¹t ®éng mµ WSS ®øng ra lµm trung gian giao dÞch ( mua vµ b¸n ) chøng kho¸n cho c¸c nhµ ®Çu t. Víi nguyªn t¾c c«ng b»ng, trung thùc vµ chuyªn nghiÖp , WSS cung cÊp dÞch vô M«i giíi trän gãi cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n, tæ chøc trong vµ ngoµi níc th«ng qua c¸c h×nh thøc giao dÞch ®a d¹ng vµ thuËn tiÖn, bao gåm : më tµi kho¶n, thùc hiÖn yªu cÇu giao dÞch cña kh¸ch hµng, cung cÊp giao dÞch trùc tuyÕn, sao kª tµi kho¶n, hç trî qu¶n lý danh môc ®Çu t. + Tù doanh chøng kho¸n : chñ yÕu cña c«ng ty. C«ng ty t×m kiÕm, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ khai th¸c c¸c c¬ héi ®Çu t chøng kho¸n niªm yÕt vµ cha niªm yÕt. Thùc hiÖn mua b¸n, kinh doanh chøng kho¸n, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng c«ng bè th«ng tin 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho C«ng ty qua b¶n tin c«ng ty, trang web vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c. + T vÊn tµi chÝnh doanh nghiÖp : §Õn víi WSS, kh¸ch hµng sÏ ®îc cung cÊp c¸c dÞch vô t vÊn ®a d¹ng : T vÊn ph¸t hµnh, T vÊn niªm yÕt, T vÊn cæ phÇn ho¸ vµ t vÊn chuyÓn ®æi, T vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, T vÊn t¸i cÊu tróc tµi chÝnh doanh nghiÖp, T vÊn th©u tãm vµ s¸p nhËp doanh nghiÖp ( M&A), T vÊn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, T vÊn c¸c gi¶i ph¸p qu¶n trÞ doanh nghiÖp. + T vÊn ®Çu t chøng kho¸n : T vÊn x¸c ®Þnh chiÕn lîc ®Çu t chøng kho¸n; T vÊn lùa chän chøng kho¸n, t¸i cÊu tróc vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t; Lùa chän thêi ®iÓm vµ c¬ cÊu ®Çu t thÝch hîp; T×m kiÕm c¬ héi ®Çu t hiÖu qu¶ nhÊt; Hç trî ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t. + Nghiªn cøu – Ph©n tÝch : Nghiªn cøu vµ ph©n tÝch kinh tÕ ViÖt Nam vµ thÕ giíi; Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ nhËn ®Þnh thÞ trêng chøng kho¸n trong níc vµ thÕ giíi; Ph©n tÝch thÞ trêng tµi chÝnh vµ c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh; Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc vµ doanh nghiÖp; Thu thËp, xö lý vµ cung cÊp c¸c th«ng tin theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. + Lu ký chøng kho¸n : NhËn lu ký chøng kho¸n vµ hç trî kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c dÞch vô liªn quan : Thùc hiÖn quyÒn ®èi víi chøng kho¸n, phong to¶ hay gi¶i phãng phong to¶ chøng kho¸n, lu ký cæ ®«ng cho c¸c c«ng ty ®¹i chóng. 2.2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña WSS. Khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ suy tho¸i kinh tÕ thÕ giíi tõ n¨m 2007 kÐo dµi tíi nay ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn thÞ trêng tµi chÝnh vµ thÞ trêng chøng kho¸n thÕ giíi còng nh ViÖt Nam. N¨m 2008 thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam suy gi¶m m¹nh (trong n¨m chØ sè VNIndex gi¶m 605,5 ®iÓm, tõ 921,07 cßn 315,62, gi¸ cña c¸c cæ phiÕu niªm yÕt gi¶m trung b×nh 65.7%, thÞ trêng OTC ®ãng b¨ng). Cßn n¨m 2009 cã thÓ coi lµ n¨m thÞ trêng phôc håi m¹nh mÏ. Thùc tÕ cho thÊy, b¾t ®Çu tõ quý II.2009 víi møc t¨ng 50-60% cña thÞ trêng chøng kho¸n, nhiÒu doanh nghiÖp cã sù gia t¨ng ®ét biÕn vÒ lîi nhuËn do hoµn nhËp dù phßng tµi chÝnh. Trong mèi quan hÖ mang tÝnh chÊt t¬ng hç, sù phôc håi vÜ m« tõ c¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cïng víi ®ßn bÈy tµi chÝnh lµ ®éng lùc hç trî TTCK ®i lªn tõ ®¸y quý I.2009. Trong t×nh h×nh kinh tÕ nh vËy nhng b»ng nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn , trong n¨m 2008 WSS ®¹t lîi nhuËn sau thuÕ lµ 762,207 triÖu VND, vµ sang tíi n¨m 2009 c«ng ty ®¹t 65.224,794 triÖu VND. Díi ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ chi tiÕt vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ n¨ng lùc kinh doanh cho tõng m¶ng ho¹t ®éng cña c«ng ty: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1 DÞch vô m«i giíi. Cã thÓ nãi, viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c CTCK míi chØ thùc sù diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ trong ho¹t ®éng m«i giíi. §©y lµ dÞch vô ®îc triÓn khai m¹nh mÏ vµ hiÖu qu¶ nhÊt trong thêi gian qua cña c¸c CTCK nãi chung vµ WSS nãi riªng. Ho¹t ®éng m«i giíi lµ cÇu nèi trùc tiÕp gi÷a c«ng ty vµ c¸c nhµ ®Çu t trªn thÞ trêng. §èi víi mét nhµ ®Çu t th× mét CTCK ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ ®¸ng tin cËy lµ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. Vµ mét c¬ së kh¸ch hµng ®«ng ®¶o sÏ lµ mòi nhän c¹nh tranh cho WSS trong viÖc triÓn khai c¸c nghiÖp vô kh¸c. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y m«i trêng c¹nh tranh ®Çy thö th¸ch, c«ng ty WSS lu«n cã g¾ng ®Ó tËn dông nh÷ng lîi thÕ cña m×nh nh»m ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch chøng kho¸n. Thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng nµy ®îc xem xÐt ®¸nh gi¸ trªn 4 khÝa c¹nh : 2.2.1.1 Sè lîng tµi kho¶n cña kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty : Sau hai n¨m ®i vµo ho¹t ®éng sè lîng tµi kho¶n cña nhµ ®Çu t më t¹i WSS kh«ng ngõng t¨ng lªn. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2009 ®· cã 3592 tµi kho¶n ®îc më t¹i c«ng ty, trong ®ã cã 6 tµi kho¶n cña nhµ ®Çu t cã tæ chøc vµ 3586 tµi kho¶n cña nhµ ®Çu t c¸ nh©n trong níc vµ 3 tµi kho¶n cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. B¶ng 1: Sè lîng tµi kho¶n ®îc më t¹i mét sè CTCK §¬n vÞ: Tµi kho¶n N¨m CTCK C¸ nh©n Tæ chøc Níc ngoµi Céng WSS 2283 3 3 2289 2008 TAS 12174 0 0 12174 VSSC 4552 21 0 4573 WSS 3586 6 3 3592 2009 TAS 16164 3 0 16167 VSSC 5221 31 30 5282 N¨m 2009 ®îc coi lµ n¨m håi phôc nÒn kinh tÕ còng nh thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam tuy nhiªn c¶ WSS vµ VSSC ®Òu chØ t¨ng trªn díi 1000 tµi kho¶n , cßn TAS t¨ng tíi gÇn 4000 tµi kho¶n. ChÝnh v× ®iÒu nµy ®· lµm cho thÞ phÇn còng nh doanh thu cña TAS trong 2009 t¨ng m¹nh. 20
- Xem thêm -