Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược xây dựng nhãn hiệu ceramic hồng hà

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sau khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c doanh nghiÖp ®îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay g¾t, quyÕt liÖt trªn mäi lÜnh vùc vµ réng kh¾p trong c¸c ngµnh, trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc ®ßi hái ph¶i cã chiÕn lîc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n phï hîp lµm ¨n ph¶i cã hiÖu qu¶. Muèn vËy, yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ cña m×nh, trong ®ã cÇn quan t©m tíi chi phÝ vÒ nh©n c«ng trong doanh nghiÖp, mµ ®iÒu nµy l¹i cã liªn quan trùc tiÕp tíi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, chÝnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi chÊt lîng cao, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lao ®éng, sö dông cã hiÓu qu¶ mäi yÕu tè cÊu thµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng nhÞp nhµng vµ ®¹t hiÓu qu¶ cao. Nh vËy, mét bé m¸y qu¶n lý kh«ng kång kÒnh, phøc t¹p, tèn kÐm mµ ngîc l¹i rÊt gän nhÑ, thÝch hîp, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ mong muèn cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay vµ trong t¬ng lai. Vµ thùc tÕ ®©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña vÊn céng víi viÖc nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®i tíi quyÕt ®Þnh t×m hiÓu ®Ò tµi: “Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty Má - INCODEMIC”. Néi dung bµi viÕt chia lµm 3 phÇn: Ch¬ng I . : Lý luËn chung vÒ bé m¸y qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp Ch¬ng II :Thùc tr¹ng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty Má - INCODEMIC. Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Má 0 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: lý luËn chung vÒ bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.1 Kh¸i niÖm qu¶n lý: Khi ®Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau nhng chung quy l¹i ta cã thÓ hiÓu qu¶n lý trªn hai lÜnh vùc: 1.1.1 XÐt theo lÜnh vùc s¶n xuÊt: Qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh tÝnh to¸n lùa chän c¸c biÖn ph¸p ®Ó chØ huy, phèi hîp vµ ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c c«ng cô qu¶n lý nh: KÕ ho¹ch, ®Þnh møc, thèng kª, kÕ to¸n, ph©n tÝch kinh doanh th«ng tin kinh tÕ ®Ó s¶n xuÊt ®¸p øng ®îc ba yªu cÇu: Yªu cÇu cña thÞ trêng vÒ sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶ vµ thêi ®iÓm. Ph¶i ®¶m b¸o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. T«n träng ph¸p luËt cña nhµ níc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.2 XÐt theo lÜnh vùc kinh doanh: Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã tæ chøc, cã môc ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi tîng qu¶n lý nh»m duy tr× tÝnh tråi cña hÖ thèng ®Õn mét môc tiªu ®· ®Þnh trong bèi c¶nh cña m«i trêng biÕn ®éng. 1.2 Vai trß cña qu¶n lý: XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn, lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp gi÷ mét vai trß quan träng thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: Mét lµ: Qu¶n lý lµ nh©n tè quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i (ph¸ s¶n) cña doanh nghiÖp. Hai lµ: Nhê cã qu¶n lý tèt míi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp h¹n chÕ rñi ro ng¨n ngõa ph¸ s¶n vµ thÊt nghiÖp. Ba lµ: Nhê cã qu¶n lý tèt míi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lu«n chän ®îc ph¬ng ¸n tèi u trong s¶n xuÊt kinh doanh. Bèn lµ: Nhê cã qu¶n lý tèt míi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¸t huy ®îc quyÒn chñ ®éng, s¸ng t¹o trong mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m lµ: Nhê cã qu¶n lý tèt míi gióp cho c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, th«ng qua c¬ chÕ cã th¸i ®é ®èi xö tèt víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng tiªu thô khèi lîng hµng lín vµ nh÷ng kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp lÇn ®Çu. Ph¬ng thøc thanh to¸n ph¶i linh ho¹t, mÒm dÎo. S¸u lµ: Nhê cã vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý míi cã kh¶ n¨ng gióp c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc ph¬ng ch©m sö dông ph¶i ®i ®«i víi ®µo t¹o ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng. 2. Chøc n¨ng cña qu¶n lý doanh nghiÖp Cã hai c¸ch ph©n lo¹i c¸c chøc n¨ng cña qu¶n lý: 2.1.1 Ph©n lo¹i theo néi dung cña qu¸ tr×nh qu¶n lý: Qu¶n lý (cßn gäi lµ qu¶n trÞ) bao gåm: Chøc n¨ng dù kiÕn, chøc n¨ng tæ chøc, chøc n¨ng phèi hîp, chøc n¨ng chØ huy, chøc n¨ng kiÓm tra. 2.1.2 Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ trùc tiÕp víi lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× chøc n¨ng qu¶n lý bao gåm: Chøc n¨ng kü thuËt, chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt, chøc n¨ng th¬ng m¹i, chøc n¨ng nh©n sù, chøc n¨ng lao ®éng vµ thï lao lao ®éng, chøc n¨ng tµi chÝnh, chóc n¨ng h¹ch to¸n, chøc n¨ng kiÓm tra vµ ph©n tÝch, chøc n¨ng hµnh chÝnh ph¸p chÕ vµ b¶o vÖ doanh nghiÖp, chøc n¨ng tæ chøc ®êi sèng ... 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong thùc tiÔn cña doanh nghiÖp, c¶ hai c¸ch ph©n lo¹i nµy ph¶i dîc xem xÐt cÈn träng, chóng ®Òu cÇn thiÕt vµ ph¶i ®îc kÕt hîp víi nhau. Hai chøc n¨ng nµy cã mèi quan hÖ trùc tiÕp, liªn kÕt h÷u c¬ vµ kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp. C¸c ho¹t ®éng nµy gióp cho bé m¸y qu¶n lý lµm tèt h¬n c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp cho nhµ qu¶n lý qu¶n lý thµnh c«ng. 3. Bé m¸y qu¶n lý 3.1 Kh¸i niÖm vÒ bé m¸y qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý lµ mét c¬ quan chøc n¨ng trong doanh nghiÖp bao gåm hÖ thèng c¸c phßng, ban...chøc n¨ng cã nhiÖm vô c¬ b¶n gióp gi¸m ®èc doanh nghiÖp qu¶n lý, chØ huy vµ ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o ®¶m qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3.2 Kh¸i niÖm bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau, cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸, ®îc giao nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp. 4. c¬ cÊu tæ chøc vµ néi dung c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp Cµng cã nhiÒu kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cµng cã nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn, nÕu cã sù hîp lý. Mçi kiÓu c¬ cÊu cã mét c¸ch ¸p dông cô thÓ kh¸c nhau, ®ång thêi ë mçi kiÓu c¬ cÊu ®Òu cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña nã. Nhng mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ ¸p dông nhiÒu kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y mµ chØ chän ra mét kiÓu phï hîp, thÝch øng víi quy m« s¶n xuÊt vµ c¸ch thøc qu¶n lý cña c¸n bé doanh nghiÖp, ¸p dông nã trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nhÊt ®Þnh. 4.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y Tuú theo tõng doanh nghiÖp kh¸c nhau mµ bé m¸y qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp ®ã cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau. Nh×n chung bé m¸y qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp nhiÖm vô sau: Mét lµ: Bé m¸y qu¶n lý ph¶i hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®îc giao trong quy chÕ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n tõng ngêi, tõng bé phËn mµ doanh nghiÖp ®· x©y dùng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hai lµ: Bé m¸y qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é mét thñ trëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. Ba lµ: Víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña doanh nghiÖp,trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ th× viÖc tiÕp thu kinh nghiÖm cña c¸c ®¬n vÞ b¹n ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c kÕ thõa nhng ph¶i trªn c¬ së s¸ng t¹o, kh«ng rËp khu«n m¸y mãc. Bèn lµ: Ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c gän nhÑ, Ýt ®Çu mèi trung gian nhng ph¶i cã hiÖu lùc. Tªn gäi Phßng, Ban, sè lîng phßng, ban do Gi¸m ®èc qui ®Þnh. Nhng vÒ mÆt biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý nªn khèng chÕ trong kho¶ng 8-12% so víi sè lîng CNVC lµ hîp lý nhÊt. 4.2 Mét sè m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay cã nhiÒu m« h×nh tæ chøc bé m¸y kh¸c nhau nhng tËp chung chñ yÕu vµo hai lo¹i: 4.2.1 M« h×nh bé m¸y qu¶n lý doanh nhá M« h×nh nµy chØ cã mét gi¸m ®èc, mét phã gi¸m ®èc vµ bèn phßng ban Gi¸m ®èc phã Gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng tµi vô Phßng hµnh chÝnh Phßng ®iÒu hµnh sx 4.2.2 M« h×nh bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp võa Víi m« h×nh nµy cã mét gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc vµ bÈy phßng ban chøc n¨ng Gi¸m ®èc 4 phã Gi¸m ®èc-sx Phßng tµi vô phã Gi¸m ®èc-sx Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng ®iÒu hµnh sx Phßng Néi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng tæng hîp v¨n phßng Phßng hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt c«ng nghÖ C¸c phßng ban chøc n¨ng cã c¸c nhiÖm vô sau: - Phßng kinh doanh: §¶m nhËn c¸c kh©u thÞ trêng, kÕ hoÆch, v©t t, xuÊt nhËp khÈu, tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: V¹ch ra kÕ ho¹ch ®Ó s¶n xuÊt, ®Þnh møc qu¶n lý lao ®éng s¶n xuÊt,lîng s¶n phÈm, c«ng nghÖ, kiÓm tra phôc vô s¶n xuÊt. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Phô tr¸ch m¶ng tµi chÝnh, thèng kª, h¹ch to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, kiÓm tra kiÓm so¸t tµi liÖu kÕ to¸n. - Phßng néi chÝnh: TuyÓn dông, sa th¶i, qu¶n lý nh©n viªn, b¶o vÖ doanh nghiÖp, lo hµnh chÝnh, ®êi sèng, y tÕ vµ c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c nh: chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh theo nhu cÇu ®îc giao, theo dâi híng dÉn c¸c ph©n xëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Kh«ng cã quyÒn chØ huy, phèi hîp tèt gi÷a c¸c phßng ban. 4.3 C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc sau ®©y: 4.3.1 C¬ cÊu trùc tuyÕn (®êng th¼ng ) L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o tuyÕn 1 L·nh ®¹o tuyÕn 2 ... ... ... ... . (1) (2) (3) (4) (1), (2), (3), (4): nh÷ng ngêi thõa hµnh nhiÖm vô s¶n suÊt. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm: §©y lµ c¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®ã cã mét cÊp trªn vµ mét cÊp díi. Toµn bé vÊn ®Ò ®îc gi¶i quyÕt theo mét ®êng th¼ng. C¸c cÊp l·nh ®¹o doanh nghiÖp trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. ¦u ®iÓm: mÖnh lÖnh ®îc thi hµnh nhanh dÔ thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ trëng, t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, mçi cÊp díi ph¶i thùc hiÖn mÖnh lÖnh cña cÊp trªn. Nhîc ®iÓm: Mçi thñ trëng ph¶i cã kiÕn thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, kh«ng tËn dông ®îc c¸c chuyªn gia triÖt ®Ó. 4.3.2 C¬ cÊu chøc n¨ng (song trïng l·nh ®¹o) L·nh ®¹o DN ... ... ... L·nh ®¹o chøc n¨ng a (1) (2) ... ... ... L·nh ®¹o chøc n¨ng b (3) (4) §Æc ®iÓm: C¸n bé phô tr¸ch c¸c phßng chøc n¨ng cã quyÒn ra lÖnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña hä, ®Õn c¸c ph©n xëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt. ¦u ®iÓm: Thu hót c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý. Gi¶m bít g¸nh nÆng cho ngêi l·nh ®¹o chung. Nhîc ®iÓm: Mét cÊp díi cã qu¸ nhiÒu cÊp trªn trùc tiÕp vi ph¹m chÕ ®é mét thñ trëng, dÔ sinh ra t×nh tr¹ng tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng. 4.3.3 C¬ cÊu trùc tuyÕn tuyÕn( chøc n¨ng) L·nh ®¹o DN L·nh ®¹o chøc n¨ng a (1) L·nh ®¹o chøc n¨ng b (2) (3) Theo kiÓu c¬ cÊu nµy quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò thuéc vÒ thñ trëng ®¬n vÞ tuy nhiªn cã sù gióp søc cña c¸c l·nh ®¹o chøc n¨ng vµ chuyªn gia... tõ ®ã cïng dù th¶o ra c¸c quyÕt ®Þnh cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p ®Ó ®a xuèng cho ngêi thùc hiÖn vµ ngêi thùc hiÖn chØ nhËn mÖnh lÖnh cña ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp. Do ®ã ph¸t huy hÕt n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ nã ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. KiÓu c¬ cÊu nµy ®îc ¸p dông réng r·i 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhÊt hiÖn nay do nã cã nhiÒu u ®iÓm nhÊt vµ nã ®· kh¾c phôc ®îc nh÷ng khiÕm khuyÕt cña c¸c c¬ cÊu kh¸c. Song nã cã nhîc ®iÓm: Ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt thêng xuyªn mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trùc tuyÕn víi bé phËn chøc n¨ng. Ngoµi ra mçi khi cac l·nh ®¹o cña c¸c bé phËn chøc n¨ng cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau sÏ g©y ra tranh luËn c¨ng th¼ng, häp hµnh nhiÒu dÔ dÉn ®Õn viÖc kh«ng ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh nh mong muèn. 4.3.4 C¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu C¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu gièng c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng chØ kh¸c lµ bé phËn chøc n¨ng ®îc thay b»ng mét nhãm c¸n bé tham mu gän nhÑ h¬n vµ kh«ng tæ chøc thµnh c¸c phßng ban kång kÒnh. 4.3.5 C¬ cÊu tæ chøc kiÓu ma trËn L·nh ®¹o doanh nghiÖp F1 F2 F3 01 02 03 F : C¸c phßng chøc n¨ng O : C¸c s¶n phÈm, c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n... §Æc ®iÓm : Khi cÇn thùc hiÖn mét dù ¸n O sÏ cö ra 1 chñ nhiÖm dù ¸n, c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng F sÏ cö ra c¸c c¸n bé t¬ng øng cïng tham gia thùc hiÖn dù ¸n.Khi dù ¸n kÕt thóc ngêi nµo sÏ trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu cña ngêi ®ã. ¦u ®iÓm: Cã tÝnh n¨ng ®éng cao dÔ di chuyÓn c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh¸c nhau. Sö dông c¸n bé cã hiÖu qu¶, tËn dông ®îc c¸n bé cã chuyªn m«n cao. Gi¶m bé m¸y cång kÒnh cña c¸c dù ¸n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhîc ®iÓm: Hay x¶y ra m©u thuÉn gi÷a nh÷ng ngêi qu¶n lý dù ¸n vµ l·nh ®¹o c¸c bé phËn chøc n¨ng. §ßi hái ph¶i cã tinh thÇn hîp t¸c cao. 4.3.6 C¬ cÊu khung ChØ duy tr× mét sè c¸n bé nßng cèt cña doanh nghiÖp cho c¸c kh©u qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi c¸c c«ng viÖc cßn l¹i khi nµo cÇn doanh nghiÖp míi thªu bæ xung ngêi cã kú h¹n khi hÕt viÖc (hÕt hîp ®ång) nh÷ng ngêi nµy bÞ gi¶i t¸n. KiÓu c¬ cÊu nµy phï hîp víi doanh nghiÖp mµ c«ng viÖc nã cã tÝnh chÊt kh«ng thêng xuyªn, phô thuéc vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu hay vµo thêi vô. 4.4 Tæ chøc lao ®éng qu¶n lý Trong c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ph©n c«ng c¸n bé qu¶n lý cÇn qu¸n triÖt bèn nguyªn t¾c sau: - XuÊt ph¸t tõ “ ViÖc ®i t×m ngêi “ ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ bé phËn nµo thiÕu c¸n bé, c«ng nh©n biÕt ngµnh nghÒ ®ã. - Ngêi ®îc giao viÖc ph¶i cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. Muèn vËy tríc khi tuyÓn dông, bè trÝ hoÆc ®Ò b¹t c¸n bé ph¶i qua thi tuyÓn hoÆc kiÓm tra tay nghÒ. - C¸n bé tæ chøc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi trong viÖc tuyÓn dông, bè trÝ ®Ò b¹t c¸n bé. - Khi giao viÖc th× ph¶i giao lu«n c¶ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, kiªn quyÕt kh«ng giao viÖc khi cha x¸c ®Þnh râ c¸c néi dung trªn. Ch¬ng II Thùc tr¹ng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty má - incodemic 1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty má - incodemic C«ng ty Má - INCODEMIC lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc thµnh lËp ngµy 29/6/1993 theo QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé C«ng NghiÖp NÆng nay lµ Bé 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng NghiÖp, lµ ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp thuéc Tæng C«ng ty Ph©n bãn vµ ho¸ chÊt c¬ b¶n, Bé C«ng NghiÖp NÆng nay lµ Tæng C«ng Ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam thuéc Bé C«ng NghiÖp. Tªn giao dÞch tiÕng Anh: Invesment consulatation for construction and mining technogical corporation. Tªn viÕt t¾t: INCODEMIC Trô së chÝnh cña c«ng ty: 38 BÝch C©u - QuËn §èng §a - Hµ Néi, ®iÖn tho¹i: 823700, Fax: 84 - 4 -257436. Phßng Má cña Tæng côc Ho¸ chÊt (mét ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c t vÊn, ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp má, nguyªn liÖu ph©n bãn, ho¸ chÊt ) thµnh lËp n¨m 1976 khi ph©n chia Bé C«ng NghiÖp nÆng cò vµ §oµn kh¶o s¸t Tæng côc ho¸ chÊt (mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t, ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa h×nh, th¨m dß ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý, ®Þa chÊt c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n vµ khai th¸c, lµm giµu kho¸ng s¶n, khai th¸c níc sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. S¸t nhËp vµo C«ng ty th¸ng 7/1982, ®îc thµnh lËp n¨m 1969 khi ph©n chia ViÖn thiÕt kÕ Tæng hîp Bé C«ng nghiÖp nÆng tríc ®©y. C«ng ty thiÕt kÕ Má ho¸ chÊt lµ mét ®¬n vÞ nghiªn cøu triÓn khai, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp má. C«ng ty thiÕt kÕ Má ho¸ chÊt ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 789 HC/QLKT vµ 362/ HC - TCC §BT ngµy 10/5/1977 cña Tæng côc trëng Tæng côc ho¸ chÊt chuyÓn phßng Má thµnh C«ng ty thiÕt kÕ Má ho¸ chÊt. C«ng ty Má - INCODEMIC, tiÒn th©n lµ viÖn nghiªn cøu thiÕt kÕ má ho¸ chÊt. ViÖn nghiªn cøu Má ho¸ chÊt lµ m«t ®¬n vÞ nghiªn cøu triÓn khai thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tríc ®ã lµ C«ng ty thiÕt kÕ Má ho¸ chÊt ®îc ®æi tªn theo quyÕt ®Þnh sè 457 /CN Ng - TCNS ngµy 18/10/1991 cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nÆng nay lµ Bé c«ng nghiÖp. 2 §Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 2.1 Chøc n¨ng - T vÊn vÒ ®Çu t: Nghiªn cøu, lôa chän, kiÓm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t vµ luËn chøng kü thuËt kinh tÕ, dÞch vô cho c«ng t¸c ®Çu t. - Nghiªn cøu, lùa chän, lËp kiÓm ®Þnh c¸c ®Ò Ên kh¶o s¸t - thiÕt kÕ c«ng nghÖ, kü thuËt khai th¸c vµ chÕ biÕn ( tuyÓn, luyÖn ) kho¸ng s¶n vµ chuyÓn giao kü thuËt - c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ m«i trêng. Thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n kh¶o s¸t th¨m dß, lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ tr÷ lîng kho¸ng s¶n, ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn khai th¸c vµ chÕ biÕn (tuyÓn, luyÖn )kho¸ng s¶n (kÓ c¶ níc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh»m phôc vô sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt ). Ngµnh kinh doanh nµy cã tªnlµ: T vÊn vÒ ph¸t triÓn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ má. - T vÊn vÒ x©y dùng c¬ b¶n: Thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n kh¶o s¸t c«ng tr×nh x©y dùng, lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt x©y dùng. LËp vµ kiÓm ®inh c¸c dù ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng vµ Tæng dù to¸n c«ng tr×nh. - NhËn uû th¸c cña chñ ®Çu t thùc hiÖn Tæng nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n theo thiÕt kÕ vµ dù to¸n ®· ®îc duyÖt \. - S¶n xuÊt vËt liÖu c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt. 2.2 NhiÖm vô C«ng ty Má - INCODEMIC lµ mét thµnh viªn trong tæng sè 47 ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam. C«ng ty Má cã nhiÖm vô t vÊn thiÕt kÕ vµ nghiªn cøu c¸c c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông thùc tiÔn. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh×n chung kh¸ ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n kh¶o s¸t th¨m dß má, lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ tr÷ lîng kho¸ng s¶n, ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n. 2.3 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, quy tr×nh s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty 2.3.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù cè g¾ng, nç lùc v¬n lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ t vÊn thiÕt kÕ - kh¶o s¸t cïng víi sù gióp ®ì cña Bé c«ng nghiÖp vµ Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam. C«ng ty ®· bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c vïng nhÊt lµ khu vùc T©y B¾c, mét sè c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ®îc bµn giao lµ: - C«ng tr×nh kh¶o s¸t t×m kiÕm níc ngÇm cho quy hoÆch cÊp níc thÞ trÊn Mäc Ch©u - S¬n La. - C«ng tr×nh thi c«ng x©y l¾p hÖ thèng cÊp níc khu vùc cöa khÈu Pa H¸ng S¬n La. - C«ng tr×nh quy ho¹ch chi tiÕt khai th¸c vµ chÕ biÕn quÆng Apatit giai ®o¹n 2001 -2005. - C«ng tr×nh thiÕt kÕ c¶i t¹o má Secpentin - ë Thanh ho¸. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hoµn thµnh giai ®o¹n 1 cña hîp ®ång ®o ®¹c b¶n ®å ®Þa h×nh th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh tæ hîp §ång Sin quyÒn - Lao Cai. 2.3.2 §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt Víi ®Æc ®iÓm vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty Má: T vÊn vÒ ®Çu t, t vÊn vÒ x©y dùng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vv... Ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra chñ yÕu t¹i c¸c vïng ®åi nói, c¸c khu khai th¸c c«ng nghiÖp, c¸c dù ¸n lín cho mét sè vïng nh S¬n La ...vµ víi ngµnh nghÒ ®a d¹ng cho nªn d©y truyÒn c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt thay ®æi liªn tôc theo c¸c dù ¸n kh¸c nhau. Nãi chung ®Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt lµ ®a d¹ng. 3. Thùc tr¹ng bé m¸y s¶n xuÊt ë C«ng ty Má - INCODEMIC 3.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 3.1.1 S¬ ®å Ban gi¸m ®èc P.kt - kh p.da - kt tt. t vÊn dÞch vô ®Çu t tt. ®cct - ®ctv tt. thiÕt kÕ p. tcl® p. hc®n p. tckt tt. t vÊn dÞch vô ®Çu t tt. t vÊn dÞch vô ®Çu t tt. t vÊn dÞch vô ®Çu t tt. nghiªn cøu tuyÕn kho¸ng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.2 C¬ cÊu tæ chøc ë c«ng ty Má Bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng C«ng ty Má - INCODEMIC ®· tiÕn hµnh s½p xÕp, tæ chøc l¹i bé m¸y theo híng tinh gi¶m biªn chÕ, n©ng cao n¨ng lùc tæ chóc vµ ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi thÞ trêng. Lµ mét thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam. C«ng ty Má víi ngêi ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc NguyÔn V¨n Th¶o, cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý nghiÖp vô gåm cã 6 phßng ban: 1/ Ban gi¸m ®èc 2/ Phßng hµnh chÝnh ®èi ngo¹i 3/ Phßng tæ chøc lao ®éng 4/ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 5/ Phßng kinh tÕ kª ho¹ch 6/ Phßng dø ¸n kü thuËt Víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty: 1/ Trung t©m t vÊn dÞch vô ®Çu t 2/ Trung t©m ®Þa chÊt c«ng tr×nh - §Þa chÊt thuû v¨n \ 3/ Trung t©m thiÕt kÕ 4/ Trung t©m nghiªn cøu tuyÓn kho¸ng 5/ XÝ nghiÖp x©y dùng 6/ XÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 7/ XÝ nghiÖp kh¶o s¸t th¨m dß Víi c¬ cÊu tæ chøc nh hiÖn nay cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty còng cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, c¸c trung t©m cã nhiÖm vô t vÊn thiÕt kÕ vµ nghiªn cøu c¸c c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông thùc tiÔn, cßn c¸c xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®ã. C¸c phßng ban gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng: Phßng tæ chóc lao ®éng cã chøc n¨ng nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò tæ chøc s¾p xÕp lao ®éng trong c«ng ty, lµm b¶o hiÓm cho ngêi lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng, c«ng t¸c qu©n sù . Nh×n chung bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty hiÖn nay lµ t¬ng ®èi hîp lý. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2 C¬ chÕ ho¹t ®éng cña bé m¸y doanh nghiÖp 3.2.1 Ban l·nh ®¹o c«ng ty Trong lùc lîng lao ®éng qu¶n lý th× c¸n bé l·nh ®¹o cã vai trß quan träng h¬n c¶. §©y lµ ngêi cã ¶nh hëng chÝnh, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c«ng ty. Néi dung c«ng viÖc cña l·nh ®¹o bao gåm c¸c vÊn ®Ò KT-CT-XH. ë ®©y ngêi c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i xö lý nhiÒu mèi quan hÖ, ®ång thêi ph¶i cã tr¸ch nhiÖn b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh nghÜa lµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, ngêi c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i coi träng vÊn ®Ò t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, chÊt lîng l·nh ®¹o vµ c¬ chÕ qu¶n lý thÝch hîp. Hä ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng vµ hoµn thiÖn nã. Tr¸ch nhiÖm ®Æt ra tríc c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i liªn kÕt bé phËn qu¶n lý vµ chøc n¨ng qu¶n lý thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt. TT Chøc danh Sè lîng Ngµnh nghÒ ®µo t¹o 1 Gi¸m ®èc 1 Kü s tr¾c ®Þa 2 Phã gi¸m ®èc 1 Kü s ®Þa chÊt th¨m dß 3.2.2 T×nh h×nh tæ chøc c¸c phßng chøc n¨ng 1/ Phßng tæ chøc lao ®éng: 3 ngêi TT Chøc danh Sè lîng Ngµnh nghÒ ®µo t¹o 1 Trëng phßng 1 Cö nh©n Lao ®éng - TiÒn l¬ng 2 Nh©n viªn 1 Cö nh©n Qu¶n trÞ kinh doanh Nh©n viªn 1 Cö nh©n Ng©n hµng - Tµi chÝnh 2/ Phßng hµnh chÝnh ®èi ngo¹i: 12 ngêi TT Chøc danh Sè lîng NghÒ nghiÖp ®µo t¹o 1 Trëng phßng 1 Kü s §Þa vËt lý 2 Phã phßng 1 Cö nh©n Anh ng÷ 3 Nh©n viªn 1 Cö nh©n lu tr÷ vµ QTVP Nh©n viªn 2 Y sü, Y t¸ Nh©n viªn 4 L¸i xe 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh©n viªn 3 B¶o vÖ 3/ Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch: 6 ngêi TT Chøc danh Sè lîng NghÒ nghiÖp ®µo t¹o 1 Trëng phßng 1 Kü s Kinh tÕ 2 Phã phßng 1 Cö nh©n Nga v¨n 3 Nh©n viªn 1 Cö nh©n Kinh tÕ Nh©n viªn 2 Kü s Kinh tÕ - X©y dùng, QTNL Nh©n viªn 1 Trung cÊp Kinh tÕ kÕ ho¹ch 3/ Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n TT Chøc danh Sè lîng NghÒ nghiÖp ®µo t¹o 1 Trëng phßng (KTT) 1 Cö nh©n kinh tÕ 2 Nh©n viªn 1 Cö nh©n kinh tÕ Nh©n viªn 1 Trung cÊp kinh tÕ 5/ Phßng dù ¸n kü thuËt: 5 ngêi TT Chøc danh Sè lîng NghÒ nghiÖp ®µo t¹o 1 Trëng phßng 1 Kü thuËt §CCT - §CTV 2 Phã phßng 1 Kü thuËt §CCT - §CTV 3 Nh©n viªn 1 Kü s ®Þa chÊt th¨m dß 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh©n viªn 1 Kü s x©y dùng Nh©n viªn 1 Kü s ®Þa vËt lý 3.2.3 Mçi quan hÖ c«ng t¸c trong c¬ cÊu tæ chøc Mçi quan hÖ c«ng t¸c trong c¬ cÊu bé m¸y cña c«ng ty gåm quan hÖ chØ ®¹o vµ quan hÖ chøc n¨ng.  Quan hÖ chØ ®¹o: Lµ quan hÖ gi÷a Gi¸m ®èc víi trëng phßng chøc n¨ng (Trëng phßng tæ chøc, trëng phßng kÕ to¸n ... )vµ 7 Gi¸m ®èc cña 7 ®¬n vÞ trùc thuéc. Mäi mÖnh lÖnh chØ thÞ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña Gi¸m ®èc ®Òu ph¶i ®îc c¸c trëng phßng vµ c¸c Gi¸m ®èc ®Òu ph¶i ®îc c¸c trëng phßng vµ c¸c Gi¸m ®èc cña c¸c ®¬n vÞ còng nh c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty chÊp hµnh nghiªm chØnh. Ngoµi ra, quan hÖ gi÷a trëng phßng víi c¸c nh©n viªn trong phßng vµ gi÷a ®éi trëng víi tæ trëng còng lµ quan hÖ chØ ®¹o.  Quan hÖ chøc n¨ng: Lµ mçi quan hÖ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng víi nhau vµ mçi quan hÖ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng víi ®¬n vÞ trùc thuéc. - Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban víi nhau lµ quan hÖ hîp t¸c trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng cung nhau, phèi hîp phôc vô ®¾c lùc díi sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc c«ng ty. - Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ quan hÖ b×nh ®¼ng, híng dÉn vµ gióp ®ì lÉn nhau. 3.2.4 C¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp §Ó vËn hµnh doanh nghiÖp phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh chiÕn lîc ph¸t triÓn doanh nghiÖp, qu¶n lý tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n. VÒ ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®· thùc hiÖn mét ph¬ng ph¸p qu¶n lý tæng hîp lµ: Ph¬ng ph¸p qu¶n lý hµnh chÝnh, ph¬ng ph¸p kinh tÕ, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cô thÓ lµ: - Giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c phßng ban xÝ nghiÖp trùc thuéc b»ng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý c¸c xÝ nghiÖp, phßng ban giao nhiÖm vô cho tõng tæ, ®éi s¶n xuÊt, tõng c¸ nh©n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - X©y dùng hÖ thèng néi quy, quy chÕ râ rµng cho tÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp phßng ban, tæ ®éi s¶n xuÊt lu ®éng, kho tµng m¸y mãc thiÕt bÞ ... ®ång thêi tæ chøc cho tÊt c¶ mäi ngêi häc, hiÓu vµ tù gi¸c chÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña c«ng ty. - C¸c quy chÕ vÒ dan chñ ë c«ng ty, quy chÕ vÒ mèi quan hÖ vµ hîp t¸c gi÷a Gi¸m ®èc C«ng ty víi Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së C«ng ty Má. - Quy chÕ c«ng t¸c v¨n phßng - V¨n ho¸ doanh nghiÖp. - Ký kÕt hîp ®ång lao ®éng víi tõng ngêi trong C«ng ty theo quy ®Þnh cña Bé lao ®éng. - Sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn trong C«ng ty theo sù ®iÒu hµnh thèng nhÊt. - Thùc hiÖn chÕ ®é thëng ph¹t, ®¶m b¶o c«ng b»ng, hîp lý vµ kÞp thêi theo quy chÕ tr¶ l¬ng, tr¶ thëng. - Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, v¨n ho¸ thÓ thao, phßng chèng ch¸y næ, an ninh quèc phßng, qu¸n triÖt c¸c NghÞ quyÕt cña ®¶ng, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc... - Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ trong mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ trong c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c«ng nh©n viªn. 3.3 Quy m« kÕt cÊu nh©n lùc MÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ mäi mÆt: ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c nhau cha ®µo t¹o l¹i cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é n¨ng lùc. Song víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng cña C«ng ty viÖc sö dông ngêi lao ®éng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ cho ngêi lao ®éng dÇn dÇn ®îc c¶i thiÖn, ®¸p øng ®îc yªu cÇu thùc tÕ hiÖn nay cña C«ng ty. Cô thÓ lµ: - Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n cña n¨m 2000 lµ 210 ngêi, trong ®ã lao ®éng hîp ®ång cã thêi h¹n lµ 94 ngêi. - Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n cña n¨m 2001 lµ 211 ngêi, trong ®ã lao ®éng hîp ®ång cã thêi h¹n lµ 83 ngêi. - Lao ®éng ®Þnh biªn 163 ngêi, trong ®ã: N÷ 43 ngêi. - Tæng sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o: 158 ngêi chiÕm tû lÖ 97%, sè ngêi cã tr×nh ®é Cao ®¼ng trë lªn lµ 90 ngêi, sè c«ng nh©n kü thuËt tõ bËc 4 trë lªn cã 38 ngêi, tuæi ®êi b×nh qu©n trong toµn C«ng ty lµ 40,5 tuæi. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2002 cña C«ng ty ®îc biÓu hiÖn trong b¶ng sè liÖu sau ®©y: TT ChØ tiªu §V 2000 2001 2002 2002/2001 % 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 5 5.1 Tæng sè L§ trong diÖn qu¶n lý Ngêi 163 163 164 100,6 Trong ®ã n÷ C¬ cÊu L§ qua ®µo t¹o Ngêi Tæng sè L§ qua ®µo t¹o Sè cã tr×nh ®é C§ trë lªn Sè cã tr×nh ®é THCN Sè cã tr×nh ®é s¬ cÊp Sè CNKT bËc 3 trë xuèng S« CNKT bËc 4 trë lªn Sè L§ cha qua ®µo t¹o TØ lÖ L§ qua ®µo t¹o % C¬ cÊu ®é tuæi, giíi tÝnh cña L§ Tõ 30 tuæi trë xuèng Ngêi Trong ®ã n÷ Tõ 31 - 40 tuæi Trong ®ã n÷ Tõ 41 - 50 tuæi Trong ®ã n÷ Tõ 51 - 55 tuæi Trong ®ã n÷ Tõ 56 -60 tuæi Tõ 61 tuæi trë lªn C¬ cÊu L§ theo ngµnh nghÒ Ngêi C¬ khÝ ®éng lùc LuyÖn kim Ho¸ chÊt Hãa ®Þa chÊt X©y dùng §iÖn, §iÖn tö, Tin häc Kinh tÕ Ngo¹i ng÷ Y dîc KhÝ tîng thuû v¨n L¸i xe S ph¹m Kh«ng nghÒ (L§PT) Ngêi C¬ cÊu L§ theo khu vùc kinh tÕ Khu vùc quèc doanh 43 43 41 95,3 158 90 6 1 22 39 5 97 158 90 6 1 23 38 5 97 157 90 8 1 21 37 7 96 3 2 65 17 68 18 17 7 10 0 6 3 68 19 66 20 16 6 6 1 14 4 43 13 77 21 21 5 8 1 20 2 3 83 9 3 19 3 3 2 9 2 5 163 19 2 2 85 9 3 19 3 3 2 9 2 5 163 18 2 2 85 10 3 19 3 3 2 8 2 7 164 99,3 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o: thêi gian qua C«ng ty ®· cö 3 ®ång chÝ ®i häc líp chÝnh tri cao cÊp, 5 ®ång chÝ ®i häc sau ®µo t¹o t¹i c¸c trêng §HGTVT, §HKTQD, §H Má ®Þa chÊt. Mét ®ång chÝ ®· tèt nghiÖp ®¹i häc C«ng §oµn vµ hai ®ång chÝ cßn ®ang häc §¹i häc T¹i chøc.Ngoµi ra còng ®· cö mét sè c¸n bé ®i dù c¸c líp tËp huÊn, båi dìng ng¾n h¹n chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n, c«ng t¸c tiÒn l¬ng...®ång thêi còng ®· tiÕp nhËn, híng dÉn sinh viªn thùc tËp cña c¸c trêng. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ : Ngo¹i ng÷ A B C Trªn C T. Anh 26 3 5 1 35 21,6 T.Nga 43 1 3 47 29,01 T.Ph¸p 1 1 2 1,23 1 0,62 T.§øc 1 Tæng % tæng sè CNL§ Ngo¹i ng÷ kh¸c 3,7 Tæng 91 % so víi tæng CNL§ 43,21 1,85 4,94 6,17 56,17 56,17 Tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ tt Tr×nh ®é Sè ngêi Tû lÖ % 1 S¬ cÊp 90 55,6 2 Trung cÊp 3 1,9 3 Cao cÊp 3 1,9 Tæng 96 59,3 Møc tiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng cßn nhiÒu khã kh¨n, Tæng C«ng ty ®· cè g¾ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nh©n cã viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp. Cô thÓ lµ : - N¨m 2000 thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng: 850.000 ®/th¸ng - N¨m 2001 thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng: 865.000 ®/th¸ng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L·nh ®¹o C«ng ty gióp ®ì ngêi lao ®éng vay vèn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä lµm thªm ngoµi giê. C«ng ty Má - INCODEMIC cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý víi nhiÒu n¨m c«ng t¸c, tËn t©m víi c«ng viÖc, nhiÖt t×nh h¨ng h¸i lao ®éng vµ cã nghiÖp vô chuyªn m«n cao, cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt. Trong c¬ chÕ thÞ trêng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng l·nh ®¹o C«ng ty lu«n quan t©m, ch¨m lo tíi chÊt lîng cña lùc lîng lao ®éng vµ ®êi sèng cña hä. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc tÕ hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, l·nh ®¹o C«ng ty cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ cho ngêi lao ®éng vµ tuyÓn thªm lao ®éng trÎ cã n¨ng lùc cho C«ng ty. §ång thêi l·nh ®¹o C«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n vµ tranh thñ sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam ®Ó cã thªm nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng. 3.4 §Æc ®iÓm vÒ thiÕt bÞ vµ nguån vèn §Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c nghiªn cøu, thiÕt kÕ víi c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i cña m×nh. C«ng ty ®· ®Çu t c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phï hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: - ThiÕt bÞ v¨n phßng: gåm cã hÖ thèng ®iÖn tho¹i tù ®éng, 3 m¸y fax nh·n hiÖu Panasonic hÖ thèng m¸y vi tÝnh cïng m¸y in, 3m¸y photocopy, m¸y ®¸nh ch÷ la tinh vµ tiÕng Nga hiÖu OPIIMA. - C¸c thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc - c«ng nghÖ, l©p dù ¸n thiÕt kÕ gåm 1m¸y Miicnoscop quang häc, 15 thiÕt bÞ nghiªn cøu c«ng nghÖ, tuyÓn kho¸ng vµ c¸c phßng thùc nghiÖm thÝ nghiÖm. - ThiÕt bÞ kh¶o s¸t: 22 m¸y kinh vü, thuû chuÈn, 4 m¸y ®o ®Þa vËt lý, 2 m¸y thu phãng bÈn ®å. , 9 m¸y khoan tù hµnh, 3 m¸y khoan xuyªn, 3 m¸y khoan tæng thµnh, 4 m¸y b¬m dung dÞch, 12 m¸y thÝ nghiÖm ph©n tÝch c¬ lý, 19 m¸y thÝ nghiÖm ph©n tÝch, 15 m¸y chÐm b¹ch kim, 9 c¸n ph©n tÝch ®iÖn tö, 4 m¸y nÐn khÝ. - Vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p, thiÕt bÞ vËn t¶i, thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh...  VÒ nguån vèn cña c«ng ty: Tæng møc vèn kinh doanh cña C«ng ty: 2644,1 triÖu ®ång Trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh: 1645,7 triÖu ®ång - Vèn lu ®éng: 586,3 triÖu ®ång 19
- Xem thêm -