Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở công ty cơ khí hà nội

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong mÊy chôc n¨m trë l¹i ®©y nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc. Trong ®ã cã nÒn kinh tÕ ViÖn Nam, ViÖt Nam tham gia héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi tõ 1986, cã thÓ nãi lµ h¬i muén, nh-ng ®ã lµ giai ®o¹n ®Çy biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ thËp kû 90 cña thÕ kû 20, kinh tÕ ViÖt Nam ®¹t møc t¨ng tr-ëng ch-a tõng cã, trong 10 n¨m tõ 1990 - 2000 trung b×nh tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 7,5 %. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi ®¹t trªn 300.000 ngh×n/ th¸ng/ ng-êi. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mäi mÆt vµ ®iÒu ®¸ng mõng lín nhÊt lµ sù thÝch nghi vµ lín m¹nh cña tõng c«ng ty. C¸c c«ng ty t- nh©n ph¸t triÓn víi sè l-îng lín vµ ngµy cµng chiÕm lÜnh nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng mµ tr-íc kia cña nhµ n-íc. Doanh nghiÖp nhµ n-íc dÇn lÊy l¹i ®-îc sù tù chñ cña m×nh vÒ kÕ ho¹ch, s¶n xuÊt kinh doanh ®· ho¹t ®éng theo nhu cÇu thÞ tr-êng, khai th¸c tèt tiÒm lùc tµi chÝnh cña m×nh, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. ChÊm døt thêi kú thô ®éng, gß bã, k×m h·m, thua lç. §· ®ãng gãp to lín vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong thêi gian qua. ChiÕn l-îc s¶n phÈm lµ xu h-íng kh¸ch quan mét khuynh h-íng ph¸t triÓn ®èi víi mäi doanh nghiÖp .Nã lµ mét nh©n tè b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp thÝch øng tèt h¬n víi m«i tr-êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng nh- hiÖn nay ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr-íc xu h-íng toµn cÇu ho¸, trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch. §Æc biÖt lµ c¬ khÝ, bëi sù l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ. Tuy vËy nhiÒu doanh nghiÖp ®· v-¬n lªn b»ng søc m¹nh néi lùc, ®æi míi trang thiÕt bÞ, hîp t¸c cïng c«ng ty n-íc ngoµi duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o ®¶m thu nhËp cho ng-êi c«ng nh©n, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nh- vËy. §ã lµ v× c«ng ty lu«n gi÷ h-íng ®i ®óng " kÕt hîp ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸ víi ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ". S¾p tíi kinh tÕ ViÖt Nam gia nhËp AFTA ®ã lµ c¬ héi nh-ng ®ång thêi lµ khã kh¨n thö th¸ch. §Ó chuÈn bÞ cho diÒu nµy c«ng ty ®Çu t- ®æi míi trang thiÕt bÞ, tiÕp tôc n©ng cao c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n phÈm thÝch øng víi nh÷ng yªu cÇu míi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu t¹i tr-êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi vµ ®-îc thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi. Tõ thùc tr¹ng c«ng ty hiÖn nay em chän ®Ò tµi " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l-îc s¶n phÈm ë c«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi " lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n cã kÕt cÊu 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Mét sè lý luËn c¬ b¶n chiÕn l-îc s¶n phÈm . Ch-¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn l-îc s¶n phÈm ë c«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l-îc s¶n phÈm ë c«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi. Dï ®-îc sù tËn t×nh gióp ®ì cña thÇy GS.TS §ç Hoµng Toµn gi¸o viªn h-íng dÉn vµ phßng tæ chøc c«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi. Víi kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy vµ c«ng ty bá qua cho em. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Mét sè néi dung c¬ b¶n chiÕn l-îc s¶n phÈm I. kh¸i niÖm vµ c¸c m« h×nh lùa chän chiÕn l-îc s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm chung vÒ chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp BÊt kÓ mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Òu th-êng h-íng tíi viÖc thùc hiÖn ba lo¹i môc tiªu c¬ b¶n sau :  Môc tiªu lîi nhuËn  Môc tiªu t¹o ®-îc thÕ lùc trªn thÞ tr-êng  Môc tiªu an toµn §Ó thùc hiÖn tèt ba môc tiªu nµy th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh ®-îc mét chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp. ChiÕn l-îc s¶n phÈm lµ mét néi dung quan träng cña chiÕn l-îc kinh doanh, do vËy tr-íc hÕt chóng ta sÏ t×m hiÓu nh÷ng kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ chiÕn l-îc kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. 1.1. Kh¸i niÖm : HiÖn nay cßn cã kh¸ nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn l-îc kinh doanh. Nh-ng ch-a cã kh¸i niÖm nµo lét t¶ ®-îc ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng nµy. C¸ch tiÕp cËn phæ biÕn hiÖn nay x¸c nhËn : chiÕn l-îc kinh doanh lµ tæng hîp c¸c môc tiªu dµi h¹n, c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p lín vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tµi chÝnh vµ vÒ gi¶i quyÕt nh©n tè con ng-êi nh»m ®-a ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn lªn mét trang míi cao h¬n vÒ chÊt. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 . C¸c ®Æc tr-ng cña chiÕn l-îc kinh doanh : Trong ph¹m vi chiÕn l-îc kinh doanh, c¸c ®Æc tr-ng ®-îc quan niÖm t-¬ng ®èi ®ång nhÊt. C¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n bao gåm :  ChiÕn l-îc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong thêi k× t-¬ng ®èi dµi ( 3 – 5 n¨m )  ChiÕn l-îc kinh doanh chØ ph¸c th¶o c¸c ph-¬ng h-íng dµi h¹n cã tÝnh ®Þnh h-íng, cßn trong thùc hµnh kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “ KÕt hîp móc tiªu chiÕn l­îc víi móc tiªu t×nh thÕ “  Mäi quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng, quyÕt ®Þnh, tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh chiÕn l-îc ®Òu ph¶i tËp trung vµo ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña doanh nghiÖp  ChiÕn l-îc kinh doanh lu«n ®-îc x©y dùng, lùa chän vµ thùc thi dùa trªn c¬ së c¸c lîi thÕ so s¸nh cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh khi x©y dùng chiÕn l-îc.  ChiÕn l-îc kinh doanh tr-íc hÕt vµ chñ yÕu ®-îc x©y dùng cho c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh, c¸c lÜnh vùc kinh doanh chuyªn m«n ho¸, truyÒn thèng, thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã ®Æt doanh nghiÖp vµo t×nh thÕ ph¶i x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh víi nh÷ng chuÈn bÞ chu ®¸o. 2. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña chiÕn l-îc s¶n phÈm 2.1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l-îc s¶n phÈm: HiÖn nay cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn l-îc s¶n phÈm, d-íi ®©y chóng ta cung nghiªn cøu mét kh¸i niÖm ®iÓn h×nh nhÊt. ChiÕn l-îc s¶n phÈm lµ ph-¬ng thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së b¶o ®¶m tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trong tõng thêi k× ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.2. Vai trß : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChiÕn l-îc s¶n phÈm lµ x-¬ng sèng cña chiÕn l-îc kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é s¶n xuÊt cµng cao, c¹nh tranh thÞ tr-êng cµng gay g¾t th× vai trß cña chiÕn l-îc s¶n phÈm cµng trë nªn quan träng. Kh«ng cã chiÕn l-îc s¶n phÈm th× chiÕn l-îc gi¸ c¶, chiÕn l-îc ph©n phèi, chiÕn l-îc giao tiÕp vµ khuyÕch tr-¬ng còng kh«ng co lý do ®Ó tån t¹i. Cßn nÕu chiÕn l-îc s¶n phÈm sai lÇm, tøc lµ ®-a ra thÞ tr-êng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng cã nhu cÇu hoÆc rÊt Ýt nhu cÇu th× gi¸ c¶ cã thÊp ®Õn ®©u, qu¶ng c¸o hÊp dÉn ®Õn møc nµo th× còng kh«ng cã ý nghÜa g× hÕt. Trªn ý nghÜa ®ã mµ xÐt, th× chiÕn l-îc s¶n phÈm kh«ng nh÷ng chØ b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt kinh doanh ®óng h-íng mµ g¾n bã chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña chiÕn l-îc tæng qu¸t. 3. C¸c m« h×nh lùa chän chiÕn l-îc s¶n phÈm 3.1. ChiÕn l-îc s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mäi doanh nghiÖp ®Òu x¸c ®Þnh ph-¬ng h­íng s°n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së : “ KÕt hîp chuyªn m«n ho² víi ®a d¹ng ho² s°n xuÊt v¯ kinh doanh tæng hîp “. Tuy vËy, ®Ó b°o ®°m kinh doanh æn ®Þnh, x¸c lËp chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng, mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh h-íng s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸. Trong lÜnh vùc ho¹t ®éng ®· x¸c ®Þnh, chiÕn l-îc chuyªn m«n ho¸ cã thÓ ph¸t triÓn theo ba h-íng ®Ó t¹o lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng :  ChiÕn l-îc chi phèi b»ng chi phÝ. §Æc tr-ng cña h-íng chiÕn l-îc nµy lµ chi phÝ c¸ biÖt trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp do t¨ng khèi l-îng s¶n xuÊt vµ do c¸c -u thÕ cña chuyªn m«n ho¸ ®-a l¹i  ChiÕn l-îc kh¸c biÖt ho¸, nh»m theo h-íng t¹o vµ cung cÊp mét lo¹i s¶n phÈm s¶n phÈm ®éc ®¸o cho thÞ tr-êng.  ChiÕn l-îc chia nhá hay héi tô, ®-îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc tËp trung ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµo mét ph©n ®o¹n ®Æc biÖt cña thÞ tr-êng. TÝnh chÊt ®Æc biÖt cã thÓ biÓu hiÖn ë : Nhãm kh¸ch hµng, vïng ®Þa lý..... 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. ChiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ lÜnh vùc kinh doanh lµ mét xu h-íng tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng ngµy cµng biÕn ®éng nhanh chãng theo h-íng ®a d¹ng h¬n, phong phó h¬n. Tuy vËy, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm theo h-íng nµo vµ møc ®é nµo th× cÇn tÝnh to¸n c©n nh¾c  H-íng s¶n phÈm hoÆc ngµnh hµng chuyªn m«n ho¸ cña doanh nghiÖp  Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp  Xu h-íng biÕn ®éng vµ c¸c th¸ch thøc cña m«i tr-êng kinh doanh  Søc Ðp c¹nh tranh trong néi bé ngµnh Trªn thùc tÕ cã hai h×nh thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®· ®-îc ®óc kÕt - §a d¹ng ho¸ ®ång t©m, ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn nÒn cña s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ - §a d¹ng ho¸ kÕt khèi hay tæ hîp, ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt kh¸c nhau. 3.3. ChiÕn l-îc liªn kÕt s¶n phÈm : Liªn kÕt lµ ho¹t ®éng bao qu¸t nhiÒu mÆt ho¹t ®éng trong pham vi m« hinh chiÕn l-îc nµy chØ xem xÐt ho¹t ®éng liªn kÕt ph¸t triÓn s¶n phÈm. Trong ph¹m vi nghiªn cøu, chiÕn l-îc liªn kÕt cã thÓ ph¸t triÓn theo hai h-íng : - Liªn kÕt vÒ phÝa th-îng l-u nh»m kh¸c biÖt ho¸ c¸c nguån cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt kinh doanh - Liªn kÕt vÒ phÝa h¹ l-u nh»m kh¸c biÖt ho¸ c¸c s¶n phÈm tõ mét hoÆc mét vµi lo¹i nguyªn liÖu chÝnh ban ®Çu. VÒ thùc chÊt ®ã lµ h-íng ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tõ nguyªn liÖu gèc ban ®Çu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.4. ChiÕn l-îc s¶n phÈm kÕt hîp : Trong thùc tÕ, ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh, tr¸nh c¸c rñi ro vµ bÊt lîi trªn thÞ tr-êng ®ång thêi khai th¸c triÖt ®Ó c¸c kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña doanh nghiÖp , ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông m« h×nh chiÕn l-îc kÕt hîp. Nãi c¸ch kh¸c, ph¶i khai th¸c c¸c -u thÕ vµ tr¸nh c¸c rñi ro trong c¸c m« h×nh chiÕn l-îc trªn b»ng c¸ch t×m mét m« h×nh phèi hîp gi÷a chóng. II. Ph©n lo¹i chiÕn l-îc s¶n phÈm : ChiÕn l-îc s¶n phÈm cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i theo nhiÒu h-íng kh¸c nhau : 1. C¨n cø vµo b¶n th©n s¶n phÈm, chiÕn l-îc s¶n phÈm ®-îc chia lµm s¸u lo¹i - ChiÕn l-îc thiÕt lËp chñng lo¹i : Lµ b¶o ®¶m gi÷ cho ®-îc vÞ trÝ vèn cã cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng b»ng viÖc b¶o vÖ uy tÝn mµ doanh nghiÖp ®· ®¹t ®-îc. - ChiÕn l-îc h¹n chÕ chñng lo¹i : Lµ chiÕn l-îc ®¬n gi¶n ho¸ kÕt cÊu chñng lo¹i, lo¹i trõ mét sè s¶n phÈm kh«ng hiÖu qu¶, tËp trung ph¸t triÓn mét sè s¶n phÈm cã triÓn väng. - ChiÕn l-îc biÕn ®æi chñng lo¹i : Lµ chiÕn l-îc tiÕp tôc thay ®æi thÓ thøc tho¶ m·n yªu cÇu nh»m n©ng cao sè l-îng kh¸ch hµng. - ChiÕn l-îc t¸ch biÖt chñng lo¹i : Lµ chiÕn l-îc t¸ch c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp víi c¸c s¶n phÈm t-¬ng tù hay gÇn gièng nhau hiÖn cã trªn thÞ tr-êng, gi÷ l¹i mét sè tÝnh chÊt nhÊt lµ tÝnh thÈm mü trong suèt vßng quay cña hµng ho¸. - ChiÕn l-îc hoµn thiÖn s¶n phÈm : Lµ chiÕn l-îc ®Þnh kú c¶i tiÕn c¸c th«ng sè chÊt l-îng cña s¶n phÈm. - ChiÕn l-îc ®æi míi chñng lo¹i : Lµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. C¨n cø vµo s¶n phÈm cã kÕt hîp víi thÞ tr-êng tiªu thô, ng-êi ta chia chiÕn l-îc s¶n phÈm thµnh : - ChiÕn l-îc s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ tr-êng hiÖn cã : ChiÕn l-îc nµy th-êng ¸p dông trong giai ®o¹n ®Çu cña ho¹t ®éng kÜnh doanh cña nh÷ng doanh nghiÖp míi thµnh lËp. Nhµ kinh doanh b¾t ®Çu tõ mét s¶n phÈm, sau ®ã ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh theo ba ph-¬ng thøc : + KhuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng ®· cã cña m×nh tiªu thô s¶n phÈm th-êng xuyªn h¬n + Ph¸t triÓn thªm kh¸ch hµng trong cïng mét thÞ tr-êng ®Ó t¨ng thªm møc tiªu thô s¶n phÈm + KÝch ®éng kh¸ch hµng ®Ó t¨ng thªm møc tiªu thô s¶n phÈm - ChiÕn l-îc s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ tr-êng míi : ChiÕn l-îc nµy nh»m më réng thÞ tr-êng b»ng c¸ch ®-a s¶n phÈm hiÖn cã vµo thÞ tr-êng míi ®Ó t¨ng møc tiªu thô - ChiÕn l-îc s¶n phÈm biÕn c¶i trªn thÞ tr-êng hiÖn cã : Trong chiÕn l-îc nµy, s¶n phÈm hiÖn cã cã thÓ ®-îc thay thÕ mét phÇn hoÆc hoµn toµn trong tËp hîp s¶n phÈm cña doanh nghiÖp v× kh¸ch hµng bao giê còng muèn mua s¶n phÈm míi hoÆc c¶i tiÕn tèt h¬n, ®Ñp h¬n..... - ChiÕn l-îc s¶n phÈm biÕn c¶i trªn thÞ tr-êng míi : ChiÕn l-îc nµy dïng s¶n phÈm biÕn c¶i t¹o ra thÞ tr-êng míi. - ChiÕn l-îc s¶n phÈm míi trªn thÞ tr-êng hiÖn cã : ChiÕn l-îc nµy ®-îc ¸p dông khi ®-a ra mét s¶n phÈm míi nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hoÆc thay thÕ s¶n phÈm cò mµ vßng ®êi s¶n phÈm ®· hÕt. - ChiÕn l-îc s¶n phÈm míi trªn thÞ tr-êng míi : ChiÕn l-îc nµy ®-îc ¸p dông khi doanh nghiÖp ®-a ra mét lo¹i s¶n phÈm ch-a cã trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých më réng thÞ tr-êng t¹o nhu cÇu míi. III. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chiÕn l-îc s¶n phÈm 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vÊn ®Ò ®Þnh h-íng chiÕn l-îc s¶n phÈm cã vai trß quan träng. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn cã hiÓu biÕt chÝnh x¸c vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi chiÕn l-îc s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c. Th-êng cã nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chiÕn l-îc s¶n phÈm : 1. Nhu cÇu cña thÞ tr-êng Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, mçi doanh nghiÖp ph¶i b¸m s¸t nhu cÇu cña thÞ tr-êng, s¶n xuÊt vµ ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm phï hîp. C«ng viÖc nµy cÇn cã phßng ban riªng biÖt ®ã lµ phßng Marketing, hä sÏ ®iÒu tra nghiªn cøu vµ dù b¸o nhu cÇu thÞ tr-êng tr-íc khi kinh doanh. Tuú theo h-íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ë tõng thêi kú mµ doanh nghiÖp sÏ cã nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l-îc s¶n phÈm cÇn tËp trung vµo. KiÓu c¸ch mÉu m·, kÝch cì mçi lo¹i s¶n phÈm mµ thÞ tr-êng ®ßi hái. ViÖc ph©n tÝch nhu cÇu thÞ tr-êng co vai trß ®Æc biÖt quan träng gióp ®Þng ra nh÷ng c¨n cø ®Ó ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt hay kh«ng? vµ s¶n xuÊt nhthÕ nµo? Nhu cÇu c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn ng-êi tiªu dïng, nghÜa lµ nghiªn cøu bÒ réng cña nhu cÇu s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh chiÕn l-îc s¶n phÈm cÇn ph¶i xem xÐt ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã, tÝnh phøc t¹p, c«ng nghÖ... C¸c s¶n phÈm thay thÕ. VÊn ®Ò nµy rÊt quan träng nã gióp cho doanh nghiÖp h¹n chÕ rñi ro trong chiÕn l-îc s¶n phÈm Sù vËn ®éng cña s¶n phÈm trong chu kú sèng cña nã. CÇn lùa chän thêi ®iÓm tèt cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n phÈm tr¸nh chu kú suy tho¸i ®Ó gi¶m rñi ro. MÆt kh¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh chiÕn l-îc s¶n phÈm cÇn x¸c ®Þnh quy m« tæng l-îng nhu cÇu thÞ tr-êng vÒ mçi lo¹i s¶n phÈm. Sau ®©y chóng ta cá thÓ tÝnh t-¬ng ®èi vÒ nhu cÇu s¶n phÈm víi thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch sù ¶nh h-ëng cña nh©n tè chñng lo¹i vµ dung l-îng nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng gióp cho doanh nghiÖp cã quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ ph-¬ng h-íng vµ møc ®é chiÕn l-îc s¶n phÈm kh«ng chØ ë mÆt l-îng mµ cßn ë c¶ tÝnh chÊt, nhu cÇu vµ quan hÖ víi s¶n phÈm kh¸c. 2. Kh¶ n¨ng cña mçi doanh nghiÖp. Nhu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô rÊt ®a d¹ng vµ th-êng xuyªn vËn ®éng. ChÝnh ®iÒu ®ã t¹o nªn c¸c c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp cÇn n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn n¾m b¾t c¸c c¬ héi kinh doanh, ph¶n ¸nh chóng trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong mçi thêi kú. Trong qu¸ tr×nh Êy ph¶i ddanhs gi¸ ®óng kh¶ n¨ng hiÖn cã vµ cã thÓ cã cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp ®-îc thùc hiÖn theo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau nh-: tµi lùc, vËt lùc. Trong m«i tr-êng c¹nh tranh, viÖc ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cÇn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. NghÜa lµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ c¶... Bá qua ®iÒu nµy sÏ khã tr¸nh khái trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 3. C¸c quan hÖ kinh tÕ ViÖc më réng c¸c quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ gi÷a chñ thÓ kinh tÕ lµ mét xu thÕ kh¸ch quan. ViÖc tham gia c¸c liªn kÕt kinh tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi viÖc x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng vµ néi dung thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. §iÒu ®ã thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau: - Quy ®Þnh trùc tiÕp kh¶ n¨ng øng dông mét sè h×nh thøc chuyªn m«n ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. VÝ dô doanh nghiÖp kh«ng thÓ ¸p dông h×nh thøc chuyªn m«n ho¸, ®a d¹ng ho¸ theo giai ®o¹n c«ng nghÖ hay theo bé phËn chi tiÕt s¶n phÈm, nÕu kh«ng tæ chøc tèt c¸c h×nh thøc hiÖp t¸c ho¸ s¶n xuÊt thÝch ®¸ng. - T¹o ®iÒu kiÖn t¨ng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp qua viÖc tranh thñ sù hç trî cña bªn ngoµi. ViÖc t¨ng kh¶ n¨ng nµy thÓ hiÖn kh«ng nh÷ng chØ lµ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¾c phôc kh©u yÕu trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, mµ cßn lµ sù hç trî nhau vÒ vèn, vÒ n¨ng lùc nghiªn cøu...®Ó n¾m b¾t c¸c c¬ héi kinh doanh. - T¹o thµnh mét tæ chøc ®Ó thùc hiÖn sù ph©n c«ng s¶n xuÊt gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc t×nh tr¹ng trïng l¾p kÐm hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt, ph¸t huy kh¶ n¨ng së tr-êng cña doanh nghiÖp. 4. Tr×nh ®é tiªu chuÈn ho¸ Nh©n tè mang tÝnh chÊt tæ chøc- kü thuËt nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph¸t triÓn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh khi x©y dùng nÒn s¶n xuÊt lín trong c«ng nghiÖp. Nã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm do c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ®-a ra thÞ tr-êng ph¶i theo tiªu chuÈn thèng nhÊt. Tiªu chuÈn nµy kh«ng nh÷ng chØ lµ c¬ së ®Ó Nhµ n-íc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t mµ cßn lµ c¬ së ®Ó tæ chøc mèi liªn hÖ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp cã liªn quan. Ch¼ng h¹n, quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp chuyªn m«n ho¸ bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hoÆc giai ®o¹n c«ng nghÖ. 5. Tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm - kü thuËt cña ®éi ngò lao ®éng S¶n xuÊt lµ sù kÕt hîp cña nhiÒu yÕu tè trong ®ã ba yÕu tè c¬ b¶n lµ: lao ®éng, t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. Trong ®ã vÊn ®Ò lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt, nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é, kinh nghiÖm cña ng-êi lao ®éng cã ¶nh h-ëng lín tíi hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tíi chÊt l-îng s¶n phÈm, tíi ho¹t ®éng cña m¸y mãc. Tr×nh ®é lao ®éng tèt lµ c¬ së ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh tèt, liªn tôc lµ c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®a d¹ng ho¸. §Ó ph¸t huy tèi ®a tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cña ng-êi lao ®éng th× qu¸ tr×nh sö dông vµ bè trÝ lao ®éng cÇn quan t©m:  Ph©n c«ng vµ bè trÝ lao ®éng cÇn ®¸p øng vµ tu©n thñ yªu cÇu vÒ n¨ng lùc vµ nguyÖn väng cña tõng ng-êi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §¶m b¶o vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n.  §¶m b¶o cã sù th¨ng tiÕn.  Trong sö dông lao ®éng ph¶i ®i ®«i víi viÖc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho hä ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu míi cña c«ng viÖc. Do vËy vÊn ®Ò lao ®éng lµ ®Æc biÖt quan träng, kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò c«ng ¨n viÖc cho mäi ng-êi, kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò c«ng viÖc th«ng th-êng mµ nã ®ßi hái cã sù nghiªn cøu cã ®-îc mét quyÕt ®Þnh s¸ng suèt vÒ ng-êi lao ®éng lµm sao cho hä ph¸t huy ®-îc mäi kh¶ n¨ng, n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng 6. Tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp Muèn thùc hiÖn chiÕn l-îc s¶n phÈm cÇn khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Ngµy nay tiÕn bé nhanh cña khoa häc c«ng nghÖ, c«ng nghÖ míi ra ®êi rÊt nhanh, nguyªn nhiªn vËt liÖu còng rÊt ®a d¹ng tõ tù nhiªn vµ nh©n t¹o. M¸y mãc thiÕt bÞ cã mét vai trß quan träng trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. M¸y thiÕt bÞ kh«ng chØ chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn cña doanh nghiÖp mµ cßn quyÕt ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ lµ nh©n tè quan träng gióp doanh nghiÖp cã chç ®øng ch¾c trªn thÞ tr-êng vµ søc m¹nh c¹nh tranh. Sö dông m¸y mãc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, gióp cho doanh nghiÖp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. Kh«ng nh÷ng vËy, khia th¸c tèt c«ng suÊt m¸y mãc cßn mang l¹i n¨ng suÊt cao vµ gi¶m chi phÝ, gi¸ thµnh, ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nh- vËy d-íi sù t¸c ®éng cña tiÕn b« khoa häc c«ng nghÖ c¬ cÊu ngµnh phong phó, ®a d¹ng phøc t¹p h¬n, c¸c ngµnh cã hµm l-îng khoa häc c«ng nghÖ cao sÏ ph¸t triÓn nhanh h¬n so víi c¸c ngµnh truyÒn thèng hao tæn nhiÒu nguyªn liÖu, n¨ng l-îng. TiÕn bé khoa häc cïng víi kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp sÏ cho phÐp n©ng cao chÊt l-îng cña s¶n phÈm, t¹o ra s¶n phÈm míi, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sö 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu nhê ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng thÞ tr-êng, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng nhanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 7. TÝnh chÊt nguyªn liÖu ®-a vµo s¶n xuÊt. Mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ nguyªn nhiªn vËt liÖu ®Çu vµo cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp. Chóng cßn ®-îc gäi lµ ®èi t-îng lao ®éng mét trong ba yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt con ng-êi sö dông t- liÖu lao ®éng lµm thay ®æi h×nh d¸ng, kÝch th-íc, tÝnh chÊt lý ho¸ cña ®èi t-îng lao ®éng nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã chÊt l-îng ngµy cµng cao tho¶ m·n ngµy cµng ®Çy ®ñ nhu cÇu thÞ tr-êng. Do vËy nguyªn nhiªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trùc tiÕp t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, thiÕu nguyªn vËt liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc bÞ ®×nh chÖ bëi lÏ s¶n xuÊt trong mçi doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh liªn tôc t¸c ®éng vµo ®èi t-îng lao ®éng, gi¸ trÞ sö dông cña nguyªn vËt ®-îc gia t¨ng gÊp béi khi chóng liªn tiÕp ®-îc chÕ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. Chóng ta cã thÓ thÊy ®iÓn h×nh nh- quÆng s¾t råi thµnh s¾t, s¾t thµnh «t«... s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh nµy l¹i lµ nguyªn vËt liÖu cña qu¸ tr×nh kh¸c. Chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®¬n gi¶n hay phøc t¹p, chÊt l-îng cao hay thÊp ®Òu cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc ph¸t triÒn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ do vËy ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ cña nã. Ng-îc l¹i, møc ®é ®a d¹ng ho¸ trong doanh nghiÖp cao hay thÊp, theo h×nh thøc nµo ®i ch¨ng n÷a th× ®ßi hái viÖc cung øng ph¶i ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, sè l-îng, chñng lo¹i, quy c¸ch. Nh×n chung mèi quan hÖ gi÷a ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n phÈm víi tÝnh chÊt nguyªn vËt liÖu ®-a vµo s¶n xuÊt thay ®æi theo nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña mçi doanh nghiÖp vµ thay ®æi theo ®µ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã cã ®-îc ph-¬ng ¸n ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hîp lý vµ cã hiÖu qu¶, mçi doanh nghiÖp 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¶i chó ý vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sù ¶nh h-ëng cña nguyªn nhiªn vËt liÖu tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tãm l¹i, nhu cÇu thÞ tr-êng vª c¸c lo¹i s¶n phÈm vËt chÊt vµ c¸c lo¹i dÞch vô rÊt ®a d¹ng, phong phï vµ th-êng xuyªn thay ®æi. Do ®ã võa lµ nh÷ng th¸ch thøc nh-ng ®ång thêi t¹o ra nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, ph¶i n¾m b¾t ®-îc c¸c c¬ héi trong kinh doanh vµ ph¶n ¸nh chóng trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña m×nh. Muèn lµm ®iÒu ®ã cÇn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ trong t-¬ng lai, kh¶ n¨ng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (nh©n tµi, vËt lùc), kh¶ n¨ng cña c¸c tµi s¶n h÷u h×nh, v« h×nh (m¸y mãc, uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng). Tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®óng møc ®é c¹nh tranh cña m×nh. IV. Néi dung cña chiÕn l-îc s¶n phÈm Néi dung chñ yÕu cña chiÕn l-îc s¶n phÈm lµ tr¶ lêi c©u hái : doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm hay cung cÊp dÞch vô g× vµ cho ai. §-¬ng nhiªn, mét phÇn c©u hái nµy ®· ®-îc x¸c ®Þnh ë chiÕn l-îc tæng qu¸t, nh-ng míi chØ lµ ®Þnh h-íng. PhÇn cßn l¹i, cô thÓ h¬n thuéc vÒ néi dung cña chiÕn l-îc s¶n phÈm. VËy néi dung cña chiÕn l-îc s¶n phÈm gåm : 1. X¸c ®Þnh kÝch th-íc cña tËp hîp s¶n phÈm trong chiÕn l-îc : KÝch th-íc cña tËp hîp s¶n phÈm trong chiÕn l-îc lµ sè lo¹i s¶n phÈm cïng víi sè l-îng chñng lo¹i cña mçi lo¹i vµ sè mÉu m· cña mçi chñng lo¹i doanh nghiÖp chuÈn bÞ ®-a ra thÞ tr-êng KÝch th-íc cña tËp hîp s¶n phÈm bao gåm cã ba sè ®o. ChiÒu dµi cña nã, biÓu hiÖn sè lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô doanh nghiÖp sÏ cung cÊp cho thÞ tr-êng, tøc lµ ph¶n ¸nh møc ®é ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. chiÕn l-îc s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh m¹o hiÓm th-êng cã chiÒu dµi cña tËp hîp s¶n phÈm nhá, chØ tËp trung vµo mét vµi lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh theo h-íng chuyªn m«n ho¸. Tr¸i l¹i, c¸c doanh nghiÖp muèn duy 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr× ®é an toµn cao trong kinh doanh lu«n t×m c¸ch kÐo dµi sè lo¹i s¶n phÈm dÞch vô. Mçi lo¹i s¶n phÈm bao giê còng cã nhiÒu chñng lo¹i. Trong chiÕn l-îc s¶n phÈm ph¶i ®Ò cËp ®Õn chñng lo¹i nµo. ThÝ dô : nÕu lµ s¶n xuÊt giµy th× chän giµy da hay gi¶ da. Sè l-îng c¸c chñng lo¹i lùa chän quyÕt ®Þnh ®é lín cña chiÒu réng kÝch th-íc tËp hîp s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Sau cïng mçi chñng lo¹i ®-îc chän sÏ cÇn chØ ra nh÷ng mÉu m· nµo ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt ®Ó ®-a ra thÞ tr-êng. Nh- vËy, chiÕn l-îc s¶n phÈm doanh nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu c¸ch lùa chän hoÆc lµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp nhiÒu lo¹i s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nhau, hoÆc lµ cè ®Þnh vµo mét vµi lo¹i nh-ng cã nhiÒu chñng lo¹i hoÆc lµ chØ chän mét lo¹i s¶n phÈm víi mét vµi chñng lo¹i nh-ng mÉu m· th× ®a d¹ng. Nãi chung, cã nhiÒu c¸ch lùa chän vµ ®Ó chän nh- thÕ nµo tuú thuéc vµo mçi doanh nghiÖp ë trong nh÷ng thêi k× kh¸c nhau. 2. Nghiªn cøu s¶n phÈm míi. Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi ngµy cµng trë thµnh nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Cã nhiªu nguyªn nh©n thóc ®Èy qu¸ tr×nh nµy, tr-íc hÕt tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt ®· vµ ®ang trë thµnh lùc l-îng s¶n xuÊt trùc tiÕp t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. Thø hai lµ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ®· chuyÓn träng t©m tõ c¹nh tranh gi¸ c¶ sang c¹nh tranh chÊt l-îng. Tr-íc t×nh h×nh nµy, doanh nghiÖp nµo thùc h iÖn c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm b»ng viÖc hoµn thiÖn chÊt l-îng s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi th× cã thÓ giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Thø ba lµ , mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã chu k× sèng nhÊt ®Þnh, do vËy khi s¶n phÈm b-íc vµo giai ®o¹n suy tho¸i th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¹o s¶n phÈm míi thay thÕ. ChiÕn l-îc s¶n phÈm míi gåm c¸c b-íc sau : B-íc thø nhÊt : Nghiªn cøu s¶n phÈm míi. §©y lµ giai ®o¹n khëi ®Çu ®-îc tÝnh tõ khi h×nh thµnh ý ®Þnh ®Õn khi cã ®-îc luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt vÒ lo¹i s¶n phÈm ®ã. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B-íc thø hai : ThiÕt kÕ s¶n phÈm míi. Sau khi cã luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ch¾c ch¾n, doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn sang viÖc tÝnh to¸n x©y dùng c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña s¶n phÈm vÒ h×nh d¸ng, mÉu m·..... B-íc thø ba : ChÕ thö s¶n phÈm. Môc ®Ých cña b-íc nµy lµ kh¼ng ®Þnh th«ng sè kÜ thuËt ®Æc tÝnh sö dông cña s¶n phÈm vµ xem xÐt c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh nh- gi¸ thµnh chi phÝ B-íc thø t- : ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó khi cã s¶n phÈm sÏ ®-a ra thÞ tr-êng tiªu thô, dù kiÕn thêi gian ®-a s¶n phÈm ra b¸n vµ chän thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm míi, chuÈn bÞ kªnh vµ ph-¬ng thøc ph©n phèi. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn l-îc s¶n phÈm ë c«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi I. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty . 1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1958-2002. Kh¸i qu¸t chung C«ng ty C¬ KhÝ Hµ Néi (CKHN) cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ HAMECO (Ha Noi Mechanic Company) lµ mét trong nh÷ng c«ng ty chÕ t¹o m¸y lín nhÊt ViÖt Nam hiÖn nay.TiÒn th©n cña c«ng ty lµ nhµ m¸y trung quy m« hay nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi. HiÖn nay c«ng ty CKHN lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc thuéc tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp (MIF), Bé c«ng nghiÖp ,ho¹ch to¸n, kinh doanh theo chÕ ®é ®éc lËp, cã t- c¸nh ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng (kÓ c¶ tµi kho¶n ngo¹i tÖ) vµ sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh Nhµ n-íc. S¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i m¸y c«ng cô, m¸y phôc vô cho c¸c nghµnh Kinh TÕ c«ng n«ng nghiÖp c¶ n-íc. Tªn th-êng gäi : c«ngty c¬ khÝ HµNéi Tªn viÕt t¾t : HAMECO Tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam : sè 710A-00006 t¹i ng©n hµng c«ng th-¬ng §èng §a. Tµi kho¶n ngo¹i tÖ ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. : sè 362111307222 t¹i ng©n hµng ng©n hµng §Þa chØ giao dÞch Xu©n –Hµ Néi. : sè 24 §-êng NguyÔn Tr·i QuËn Thanh §iÖn tho¹i Fax : 04_8584416_8584354_8583163. : 04_8583268. GiÊy phÐp kinh doanh : 1152/Q§_TCNSQT cÊp 30/10/1995. Vèn l-u ®éng : 8552000000VN§. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®-îc khëi c«ng x©y dùng ngµy 15/12/55 trªn diÖn tr×nh réng 51000m thuéc X· Nh©n ChÝnh,QuËn 6 ngo¹i thµnh Hµ Néi,nay thuéc ph-êng NguyÔn Tr·i QuËn Thanh Xu©n Hµ Néi. Nhµ m¸y ®-îc hoµn thµnh vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngay12/4/1958. C«ng ty cã nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c m¸y c«ng cô cã ®é chÝnh x¸c cÊp 2 ®Ó trang bÞ cho nÒn kinh tÕ khi ®ã Giai ®o¹n 1958 - 1965 . Nhµ m¸y cã tªn gäi lµ nhµ m¸y trung quy m« nhiÖm vô chÝnh trßng giai ®o¹n nµy lµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 3 n¨m vµ tiÕn hµnh x©y dùng KÕ Ho¹ch 5 n¨m víi môc tiªu x©y dùng, kh«i phôc nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc sau chiÕn tranh. S¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c lo¹i m¸y phôc vô n«ng nghiÖp vµ chiÕn tranh. S¶n l-îng b×nh qu©n 600 – 1000 m¸y/n¨m . Giai ®o¹n 1965 – 1973 Nhµ m¸y ®æi tªn thµnh nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ®i vµo ho¹t ®éng víi c¬ chÕ bao cÊp. NhiÖm vô nhµ m¸y nµy rÊt khã kh¨n vµ nÆng nÒ ®ã lµ tiÕp tôc phôc vô s¶n xuÊt vµ gãp phÇn thèng nhÊt ®Êt n-íc. Giai ®o¹n 1975 – 1986 Nhµ m¸y ho¹t ®éng trong hoµn c¶nh ®Êt n-íc ®· thèng nhÊt. NhiÖm vô cña nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt kh«i phôc nÒn kinh tÕ sau chiÕn tranh vµ ®i vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 5 n¨m lÇn thø nhÊt. Thêi kú nµy do sù cè g¾ng rÊt lín cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn do vËy nhµ m¸y ®-îc phong tÆng lµ ®¬n vÞ anh hïng trong s¶n xuÊt vµ ®æi tªn thµnh nhµ m¸y c«ng cô sè 1. Giai ®o¹n 1987 – 1993 §ã lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn kinh tÕ n-íc ta b-íc vµo sù héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi v× vËy nhµ m¸y nµy ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt vµ trong kinh doanh qua b¶ng sau: N¨m Tiªu thô s¶n phÈm (m¸y) 1988 489 1990 92 1992 162 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do nh÷ng khã kh¨n vËy nªn nhiÖm vô cña nhµ m¸y lµ b»ng mäi c¸ch h-íng ra thÞ tr-êng ®èi mÆt víi c¹nh tranh thÞ tr-êng t×m b¹n hµng, ®èi t¸c ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. Giai ®o¹n 1994 – 2002 Th¸ng 10/1996. Nhµ m¸y liªn doanh víi VINA – SHIRORI cña nhËt b¶n. sau ®ã ®æi tªn thµnh c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi nh- tªn gäi ngµy nay. Tªn giao dÞch HAMECO.trong giai ®o¹n nµy c«ng ty cã b-íc ph¸t triÓn kh¸ tèt. N¨m Doanh thu(triÖu ®ång) 2000 48047 (triÖu) 2001 63413 (triÖu) B-íc sang thÕ kû 21 doanh thu cña nhµ m¸y t¨ng rÊt cao t¨ng 63.413.48047 34,98%= *100% 48.047 §ã lµ con sè doanh thu tuy nhiªn kh«ng nh÷ng t¨ng vÒ con sè doanh thu mµ cßn t¨ng c¶ vÒ con sè tæng thÓ (con sè doanh thu SXCN vµ kinh doanh th-¬ng m¹i). Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi t¨ng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 §¬n vÞ :tû VN§ ChØ tiªu ThùchiÖn 2000 N¨m 2001 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Doanhthu SXCN 43,405 52.600 57,587 Trong ®ã:m¸y c«ng cô 6000 5.300 7,354 Phô tïng c¸c nghµnh 23,099 33,1000 32,168 ThÐp c¸n 14,306 14000 18,065 Kinh doanh th-¬ng m¹i 3,365 3000 5,825 Thu nhËp b×nh qu©n/ng-êi 721.000 808000 940.300 (B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002) B-íc sang thÕ kû 21 c«ng ty ®· ®¹t ®-îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan. Tuy nhiªn tr-íc sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong cïng nghµnh vµ tr-íc ng-ìng cöa héi nhËp AFTA. S¾p tíi c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®Æt ra chiÕn l-îc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt tõ 1998 – 2020 *Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn: - §Çu t- quy m« lín ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt, lÊy xuÊt khÈu lµm ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn l©u dµi. - X©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt theo ph-¬ng h-íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cïng nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh nh»m môc tiªu cung cÊp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c nghµnh kinh tÕ quèc d©n. lÊy ®Þnh h-íng s¶n phÈm xuÊtt khÈu lµ chÝnh. - ChÊt l-îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu vµ kinh doanh nhËp khÈu lµ môc tiªu phÊn ®Êu ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. * N¨m ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh: 1. s¶n xuÊt m¸y c«ng cô phæ th«ng vµ chÊt l-îng cao víi tû lÖ m¸y ®-îc CNC ho¸ ngµy cµng cao . 20
- Xem thêm -