Tài liệu Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình triển khai trong nghiệp vụ khai thác bảo hiểm vật chất xe ôtô

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Giao thông vận tải là một ngành sản xuất phi vật chất không thể thiếu đƣợc ở bất cứ quốc gia nào. Giao thông vận tải cũng là bộ phận không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng của một đất nƣớc. Nó quyết định lớn đến sự phát triển kinh tế đất nƣớc. Là cầu nối giữa kinh tế với xã hội, nó thúc đẩy giao lƣu thƣơng mại, văn hoá và mọi mặt của đời sống xã hội. Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trƣờng, đời sống nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện hơn. Nhu cầu đi lại , vận chuyển hàng hoá của con ngƣời ngày càng phát triển. Trong giao thông vận tải thì xe ôtô là một phƣơng tiện phổ biến nhất, đƣợc sử dụng rộng rãi với tính cơ động cao, khả năng vận chuyển lớn, tốc độ tƣơng đối nhanh, giá thành vận chuyển thấp.Vận chuyển bằng ôtô đảm bảo đƣợc một phần nhu cầu vận tải của nền kinh tế quốc dân. Mặt khác khi đời sống của ngƣời dân Việt Nam càng cao thì nhu cầu sở hữu một chiếc ôtô càng lớn. Hiện nay, bên cạnh tốc độ xây mới, mở rộng hoạc nâng cấp hệ thống đƣờng xá, cầu cống chƣa tuơng xứng với sự phát triển của các phƣong tiện giao thông. Chính vì vậy tình trạng và tốc độ các vụ tai nạn giao thông gia tăng , gây thiệt hại về ngƣời và của cho ngƣời sử dụng phƣong tiện. Chính vì vậy để giảm thiểu tổn thất và đề phòng hạn chế tai nạn giao thì bảo hiểm cho xe ôtô ra đời là một tất yếu. Nó là nhu cầu tất yếu của đời sống, nhằm ổn đinh đời sống cho bộ phận dân cƣ. Hiện nay nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ôtô đang phát triển rất nhanh . Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển nhanh ấy , nó còn một số vấn đề tồn đọng .Chính vì vậy chọn đề tài : Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình triển khai trong nghiệp vụ khai thác bảo hiểm vật chất xe ôtô . Đề tài tập chung chính vào phần giải pháp để thu hút khách hàng , tìm kiếm thị truờng tiềm năng của nghiệp vụ bảo hiểm này Nội dung chính của đề tài gồm ba phần : Phần I : Lý luận chung về bảo hiểm ôtô Phần II : Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô tại công ty Bảo Hiểm Đông Đô. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phần III: Một số giải pháp để nầng cao, chiếm lĩnh thị phần trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô tại Công ty Bảo Hiểm Đông Đô. Đề tài này đƣợc hoàn thành dƣới sự hƣớng dẫn tận tình chu đáo của cô giáo - thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Huyền và sự giúp đỡ của các thầy cô , các anh chị tại phòng bảo hiểm kỹ thuật của công ty Bảo Hiểm Đông Đô.Nhƣng trong phạm vi có hạn em rất mong đƣợc các thầy cô và các anh chị trong phòng kinh doanh của công ty Bảo Hiểm Đông Đô xem xét và giúp em hoàn thiện chuyên đề này. Em xin chân thành cám ơn ! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHÂT XE ÔTÔ I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 1. Sự ra đời và vai trò của bảo hiểm. a. Sự ra đời của bảo hiểm Cho đến nay, bảo hiểm không còn là khái niệm xa lạ đối với chúng ta. Hoạt động bảo hiểm liên tục phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài ngƣời. Tuy nhiên, việc tìm hiểu xem bảo hiểm xuất hiện từ khi nào lại là điều khó khăn hơn nhiều. Nhìn chung, mọi ý kiến đều cho rằng bảo hiểm có nguồn gốc từ rất xa xƣa trong lịch sử văn minh nhân loại, gắn liền với sự phát triển của lịch sử loài ngƣời. Lịch sử loài ngƣời trƣớc hết là lịch sử đấu tranh với thiên nhiên. Trong quá trình đó, con ngƣời phải từng bƣớc chinh phục và cải tạo thiên nhiên, đồng thời cũng luôn phải chịu sự tác động của thiên nhiên, phải đƣơng đầu với thiên tai và gánh chịu những hậu quả do thiên tai gây ra. Do đó, một mặt đấu tranh với thiên nhiên, mặt khác hạn chế tác hại và khắc phục hậu quả của thiên tai luôn là nhiệm vụ cấp bách của mọi thời đại. Thông thƣờng ngƣời ta hạn chế bằng nhiều cách: tránh né rủi ro, tự đề phòng và tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, con ngƣời dần sớm nhận ra rằng việc dự trữ chung theo cộng đồng có hiệu quả hơn rất nhiều. Đây chính là tiền đề của bảo hiểm, nghĩa là nhiều ngƣời cùng nhau góp tiền hoặc lập ra một quỹ chung để khi có thiên tai hay tai nạn xảy ra bất ngờ gây tổn thât thì ngƣời ta sẽ lấy từ quỹ chung ra để bù đắp cho những ngƣời bị tai nạn bất ngờ đó. Khi cuộc sống ngày càng phát triển, yếu tố tác động đến đời sống con ngƣời không chỉ có thiên nhiên mà còn cả yếu tố xã hội nữa. Những tổn thất, không chỉ do thiên nhiên mà còn do cả chiến tranh khủng hoảng kinh tế. Trong hoàn cảnh đó, vấn đề thành lập quỹ chung để bù đắp tổn thất lại tỏ ra hữu hiệu hơn bao giờ hết. Cũng từ đó hoạt động bảo hiểm ngày càng phát triển và tính ƣu việt của nó đƣợc thể hiện ngày một rõ nét hơn. b. Vai trò của bảo hiểm trong đời sống xã hội 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Cho đến nay, đặc biệt trong nền kinh tế thị trƣờng, bảo hiểm càng thể hiện rõ là nhu cầu không thể thiếu, là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo cho quá trình tái sản xuất có thể tiến hành thƣờng xuyên và liên tục, đồng thời góp phần ổn định đời sống của mọi thành viên trong xã hội. * Bảo hiểm bảo đảm cho các tổ chức và các doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Bảo hiểm là một yếu tố cấu thành tất yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những rủi ro ngoài ý muốn luôn đe doạ tới sự an toàn trong mỗi thời khắc của đời sống kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển, con ngƣời càng ứng dụng kỹ thuật cao vào cuộc sống cũng nhƣ cố gắng hạn chế các thiệt hại do thiên tai gây ra, thì rủi ro có thể thiệt hại cho chúng ta vẫn không thể giảm bớt, mà còn có xu hƣớng tăng lên. Những thiệt hại này mỗi tổ chức, doanh nghiệp, không thể tự gánh chịu tự trang trải. Họ luôn cần tới một chỗ dựa vững chắc: Bảo hiểm. Dựa trên nguyên tắc san sẻ rủi ro, bảo hiểm mang lại cho các tổ chức và các doanh nghiệp sự an tâm đƣợc bảo vệ và đền bù các mất mát, thiệt hại đối với con ngƣời, với tài sản, với công việc, tiền, lợi nhuận..... thuộc tổ chức và đơn vị đó. Tham gia bảo hiểm không nhằm triệt tiêu, né tránh rủi ro song chắc chắn sẽ góp phần đề phòng và giảm thiểu tổn thất, đảm bảo cho mọi doanh nghiệp tổ chức và doanh nghiệp phát triển vững mạnh. * Bảo hiểm góp phần hoàn thiện cuộc sống của mỗi chúng ta Cuộc sống của mỗi chúng ta, dù ở nông thôn hay thành thị, dù nghèo túng hay khá giả.... đều chứa chấp những yếu tố không định trƣớc. Mọi nỗ lực của nhân loại luôn nhằm tới mục tiêu kiểm soát các yếu tố tác động tới con ngƣời, nâng cao mức sống tạo dựng sự ổn định lâu dài và hoàn thiện cuộc sống. Dù ở mức độ nào của sự phát triển, cuộc sống vẫn luôn tiềm ẩn những rủi ro không lƣờng trƣớc: Rủi ro chết bất ngờ, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, trộm cắp, lũ lụt, đổ vỡ... Tất cả những hiểm hoạ bất khả kháng luôn đe doạ chúng ta và tài sản của chúng ta vẫn hiện hữu và cũng chƣa bao giờ bị loại trừ một cách tuyệt đối. Rủi ro chỉ có thể xử lý hoặc giảm thiểu nhiều hay ít tuỳ thuộc vào nỗ lực của xã hội và của mỗi chúng ta. Khi rủi ro xảy ra, trách nhiệm của 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tất cả chúng ta là giảm thiểu thiệt hại, phục hồi nhanh nhất mất mát về ổn định cuộc sống, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho con ngƣời. Con ngƣời sẽ có đƣợc sự tự tin, thanh thản tâm trí khi đã có bảo hiểm, sẽ đƣợc bồi thƣờng tổn thất, mất mát, hay thực hiện các kế hoạch tài chính của mình. Tham gia bảo hiểm là thể hiện cuộc sống biết kế hoạch hóa của chúng ta và nó thực sự cần thiết đối với tất cả chúng ta. 2. Các loại hình bảo hiểm Căn cứ tính chất hoạt động, bảo hiểm chia thành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thƣơng mại. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội do nhà nƣớc tổ chức và quản lý thống nhất (bộ Lao động thƣơng binh xã hội và bộ Y tế....) chịu trách nhiệm. Bảo hiểm thƣơng mại do bộ Tài chính quản lý (có nƣớc do ngân hàng nhà nƣớc quản lý. Bảo hiểm thƣơng mại hoạt động kinh doanh, do đó có nhiều tổ chức của các thành phần kinh tế cùng tham gia; Nhà nƣớc quản lý hoạt động bảo hiểm thƣơng mại thông qua luật, các văn bản pháp quy, các điều lệ; thông qua xét duyệt hình thành cũng nhƣ giải thể các tổ chức, kiểm tra hoạt động của các tổ chức có phù hợp với luật pháp điều lệ..... Bảo hiểm thƣơng mại còn đƣợc gọi là bảo hiểm rủi ro hay bảo hiểm kinh doanh, đƣợc hiểu là sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh và việc quản lý các rủi ro. Manh nha của hoạt động này có từ rất lâu trong lịch sử văn minh nhân loại. Xã hội ngày càng phát triển với các cuộc cách mạng công nghiệp, đến cuộc cách mạng thông tin thì bảo hiểm cũng ngày càng khẳng định vai trò của mình trong mọi hoạt động xã hội của con ngƣời bởi rủi ro nhiều hơn và các nhu cầu về an toàn cũng lớn hơn. Trên thị trƣờng bảo hiểm thế giới cũng nhƣ Việt Nam hiện nay có rất nhiều nghiệp vụ (sản phẩm) bảo hiểm khác nhau: Bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt; Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu; nội địa. Bảo hiểm thân tàu; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm tai nạn con ngƣời; 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảo hiểm xây dựng- lắp đặt; Bảo hiểm thăm dò và khai thác dầu khí; Bảo hiểm sinh mạng cá nhân ; Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm cây trồng; Bảo hiểm chăn nuôi; Bảo hiểm sắc đẹp; ... Các sản phẩm trên đều đƣợc phân loại theo từng đặc trƣng riêng. Tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu và quản lý nghiệp vụ, sẽ có các tiêu thức khác nhau đƣợc lấy làm căn cứ phân loại. Chẳng hạn theo đối tƣợng bảo hiểm, các nghiệp vụ bảo hiểm có thể đƣợc sắp xếp vào các loại: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, hay bảo hiểm con ngƣời. Với các đặc trƣng kỹ thuật tƣơng đối giống nhau, ngƣời ta có thể ghép bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự vào trong bảo hiểm thiệt hại. Trong khi đó bảo hiểm con ngƣời có thể phân tích thành bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ. Cũng căn cứ vào đối tƣợng đƣợc bảo hiểm, nhƣng có thể sắp xếp các nghiệp vụ bảo hiểm thƣơng mại thành: bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm phi hàng hải, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm xe cơ giới... hoặc phân loại thành bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm phi nhân thọ trong đó bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm các nghiệp vụ về bảo hiểm tài sản, về trách nhiệm dân sự, và các nghiệp vụ bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ khác. a. Bảo hiểm tài sản: Đây là loại bảo hiểm mà đối tƣợng bảo hiểm là tài sản (cố định hay lƣu động) của ngƣời đƣợc bảo hiểm. Ví dụ nhƣ: bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xe cơ giới, bảo hiểm cho hàng hoá của chủ hàng trong quá trình vận chuyển.... b. Bảo hiểm con người Tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm có đối tƣợng đƣợc bảo hiểm là tuổi thọ, tính mạng, tình trạng sức khoẻ của con ngƣời hoặc các sự kiện liên quan đến cuộc sống của con ngƣời và có ảnh hƣởng đến cuộc sống của con ngƣời đƣợc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xếp vào bảo hiểm con ngƣời. Đó là các nghiệp vụ bảo hiểm nhƣ: bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm nằm viện phẫu thuật, bảo hiểm khách du lịch, bảo hiểm nhân thọ... Đặc điểm chung của các loại bảo hiểm con ngƣời là khi thanh toán tiền bảo hiểm “nguyên tắc khoán” đƣợc áp dụng. Tức là về nguyên tắc chung, số tiền chi trả bảo hiểm sẽ dựa vào qui định chủ quan của hợp đồng và số tiền bảo hiểm đƣợc thoả thuận khi ký kết hợp đồng chứ không dựa vào thiệt hại thực tế. Tính mạng con ngƣời là vô giá, không thể xác định đƣợc bằng một khoản tiền nào đấy. Bởi vậy việc thanh toán tiền bảo hiểm trong các trong các nghiệp vụ bảo hiểm con ngƣời chỉ mang tính trợ giúp về tài chính khi không may gặp rủi ro. Trong bảo hiểm con ngƣời, thuật ngữ “chi trả bảo hiểm” đƣợc sử dụng thay thế cho “bồi thƣờng bảo hiểm” trong bảo hiểm thiệt hại. Tuy nhiên trong các nghiệp vụ bảo hiểm con ngƣời, các chi phí y tế phát sinh cũng nằm trong phạm vi đƣợc bảo hiểm, cho nên thực tế bảo hiểm con ngƣời vẫn dựa vào các chi phí thực tế phát sinh để xác định số tiền chi trả và nguyên tắc bồi thƣờng cũng đƣợc áp dụng kết hợp trong loại bảo hiểm này. Khác với các bảo hiểm tài sản, trong bảo hiểm con ngƣời mỗi một đối tƣợng bảo hiểm có thể đồng thời đƣợc bảo hiểm bằng nhiều hợp đồng với một hoặc nhiều ngƣời bảo hiểm khác nhau. Khi có sự cố bảo hiểm, việc trả tiền bảo hiểm của từng hợp đồng bảo hiểm độc lập nhau. Chẳng hạn anh A mua 2 hợp đồng bảo hiểm sinh mạng cá nhân với số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng và bảo hiểm nằm viện phẫu thuật với số tiền bảo hiểm là 5 triệu đồng. Trong một vụ tai nạn anh bị thƣơng nặng phải vào viện phẫu thuật sau đó chết. Trong trƣờng hợp này ngƣời thừa kế hợp pháp của anh A sẽ nhận đƣợc khoản tiền cao nhất bằng 10+5 =15 triệu đồng. c. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự Bên cạnh các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm con ngƣời còn có các nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm nhƣ; bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới, bảo hiểm TN của chủ thuê lao động, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm công cộng...Theo luật dân sự, trách nhiệm dân sự của một chủ thể (nhƣ chủ tài sản, chủ doanh nghiệp, chủ nghề nghiệp...) đƣợc hiểu là trách nhiệm phải bồi thƣờng thiệt hại về tài sản, về con ngƣời...gây ra cho ngƣời khác do lỗi của ngƣời chủ đó. Trách nhiệm dân sự bao gồm trách nhiệm dân 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp sự trong hợp đồng và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. Thông thƣờng các dịch vụ bảo hiểm cung cấp sự bảo đảm cho các trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng. Vì đối tƣợng đƣợc bảo hiểm là phần trách nhiệm dân sự phát sinh của ngƣời đƣợc bảo hiểm đối với ngƣời bị thiệt hại (một ngƣời thứ ba khác) nên trong loại bảo hiểm này ngƣời đƣợc bảo hiểm là ngƣời có trách nhiệm dân sự cần đƣợc bảo hiểm và cũng thƣờng là ngƣời tham gia bảo hiểm. II. SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ. 1. Đặc điểm hoạt động xe ôtô Cùng với sự phát triển về mọi mặt của toàn cầu , nhu cầu đi lại, giao lƣu và vận chuyển phát triển. Phƣơng tiện giao thông phổ biến nhất ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay là ôtô. Xe ôtô ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động của đời sống con ngừơi, vì những ƣu điểm sau: - Phƣơng tiện xe ôtô có tính linh hoạt cao, quá trình vận chuyển tƣơng đối nhanh và hiệu quả - Khả năng vận chuyển lớn , có thể vận chuyển hàng hoá tới mọi địa điểm, chi phí thấp. Tuy nhiên vận chuyển bằng ôtô lại có xác xuất tai nạn lớn vì bản thân hoạt động của xe là nguy hiểm cao, bên cạnh đó lại phụ thuộc và các yếu tố nhƣ : Tình hình thời tiết, hệ thống an toàn giao thông, trình độ và trách nhiệm của ngƣời lái xe và đặc biệt phụ thuộc lớn vào tình trạng đƣờng xá. Hiện nay hệ thống giao thông ở Việt Nam còn chật hẹp, chất lƣợng nhiều đoạn đƣờng còn kém và tu sửa mang tính chất tạm thời, số đầu xe tham gia giao thông ngày càng tăng, trong đó có rất nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật vẫn tham gia hoạt động giao thông, lái xe không chấp hành luật lệ giao thông , phóng nhanh vƣợt ẩu , lái xe trong tình tràng say rựu… ngày càng tăng. Trong những năm gần đây, gắn liền với sự phát triển kinh tế của đất nƣớc, giao thông vận tải nƣớc ta, đặc biệt là vận tải bắng xe ôtô phát triển rất nhanh. Nhằm đề phòng hạn chế tổn thất xẩy ra trong quá trình tham gia giao 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thông đang hàng ngày hàng giờ đe doạ đối với tài sản của chủ phƣơng tiện ôtô , gây thiệt hại lớn cho xã hội 2. Sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe ôtô. Trong cuộc sống hàng ngày, cũng nhƣ trong hoạt động sản xuất kinh doanh dù luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng tổn thất xẩy ra, nhƣng con ngƣời vẫn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ. Rủi ro luôn hiện diện ở trong mọi hoạt động của đời sống con ngƣời. Có thể nói rủi ro là sự tồn tại khách quần mà con ngƣời phải chấp nhận. và đặc biệt là trong hoạt động bằng xe cơ giới nói chung và ôtô nói riêng. Vận chuyển bằng phƣơng tiện ôtô đã đƣợc sử dụng rất lâu, đây là phƣơng tiện chủ yếu trong vận chuyển hàng hoá và hành khách. Tuy nhiên tính chất rủi ro xẩy ra là rất cao và chủ xe luôn phải đƣơng đầu với nhiều rủi ro khác nhau. . Biện pháp chấp nhận rủi ro : Đây là phƣơng pháp tự thanh toán các tổn thất. Biện pháp này hoàn toàn không phù hợp với chủ xe vì khi tai nạn xẩy ra gây thiệt hại lớn cho ngƣời và tài sản , nó làm ảnh hƣởn đến kế hoạch vận chuyển của chủ xe, gây thiệt hại về tài chính cho chủ xe vì ảnh hƣởng đến quá trình kinh doanh. Để khắc phục nhữnBảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (còn gọi là bảo hiểm thân xe) có thể đƣợc áp dụng để bảo hiểm cho các loại xe cơ giới. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới là một loại hình bảo hiểm tài sản, có đối tƣợng bảo hiểm là bản thân chiếc xe tham gia bảo hiểm. Xe cơ giới là một loại xe chạy trên đƣờng bộ, bằng động cơ của chính nó và có ít nhất một chỗ ngồi cho ngƣời lái xe. Xe cơ giới bao gồm rất nhiều các loại xe khác nhau: xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe ôtô chở ngƣời, xe ôtô chở hàng hoá, xe ôtô vừa chở ngƣời vừa chở hàng và các loại xe chuyên dùng khác. Trong thực tế, vì nhiều lý do mà các DNBH thƣờng chỉ khai thác bảo hiểm đối với xe ô tô mà hạn chế bảo hiểm cho xe mô tô. Những lƣu ý khi mua bảo hiểm vật chất xe ôtô: Mua bảo hiểm thủy kích để đƣợc hỗ trợ chi phí sửa chữa khi xe bị ngập nƣớc là một trong những điểm quan trọng của bảo hiểm vật chất ôtô. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sự kiện Hà Nội ngập úng trong những ngày vừa qua là dịp để các tài xế “rà soát lại” thị trƣờng bảo hiểm xe hơi trong nƣớc. Dƣới đây là những điều mà những ngƣời mua bảo hiểm xe nên cân nhắc trƣớc khi lựa chọn bảo hiểm cho xe của mình. Đầu tiên, bạn không nên bỏ qua những phần bảo hiểm mở rộng, bởi tùy thuộc vào những đặc điểm của xe hay các yếu tố khác mà phần này có thể trở nên rất quan trọng. Sự kiện Hà Nội vừa qua đã cho thấy “bảo hiểm thủy kích” cần thiết nhƣ thế nào. Hiện nay, hầu hết các công ty bảo hiểm đều có gói bảo hiểm mở rộng này nhƣ Bảo Việt, Pjico. Riêng với Liberty Autocare thì đây là điều khoản chuẩn có sẵn trong hợp đồng. Hay nhƣ “bảo hiểm mất cắp bộ phận” là "chiếc phao" cho chủ nhân của những dòng xe cao cấp, đắt tiền nhƣ BMW, Mercedes an tâm hơn trƣớc vấn nạn này (hiện nay chỉ có Liberty Autocare có gói bảo hiểm này). Ngoài ra, đã đến lúc cần phải xem xét khía cạnh hỗ trợ khách hàng từ các công ty bảo hiểm. Thông thƣờng trƣớc đây, các công ty bảo hiểm thƣờng để mặc cho khách hàng “tự thân vận động” trong các sự cố. Nhân viên bảo hiểm chỉ việc đến giám định, thanh toán bồi thƣờng thiệt hại,. Đo đó hai bên không tránh khỏi những rắc rối nảy sinh liên quan đến giám định, bồi thƣờng. Việc xuất hiện ngày càng nhiều các công ty bảo hiểm khiến cho sự cạnh tranh về dịch vụ cũng phát triển theo. Những dịch vụ tiện ích hỗ trợ dù là đơn giản, nhỏ nhất nhƣng cũng đủ để có thể đánh giá mức độ quan tâm của công ty bảo hiểm đối với khách hàng. Tiếp đến cần tìm hiểu kỹ chất lƣợng dịch vụ bảo hiểm trƣớc khi quyết định chọn mua bảo hiểm. Mức bồi thƣờng bảo hiểm cao chƣa hẳn đã quyết định chất lƣợng của bảo hiểm tốt. Nhiều khách hàng đã phải “kêu trời” khi nhân viên bảo hiểm giám định tổn thất của xe thấp hơn nhiều so với thực tế, hay xe hƣ bị đƣa về các garage không đủ tiêu chuẩn, rồi còn những thủ tục bảo hiểm rƣờm rà, có khi mất đến hàng tháng trời khiến cho các chủ xe lắc đầu ngao ngán. Do đó, nên tham khảo chất lƣợng dịch vụ kỹ lƣỡng trƣớc khi đi đến quyết định. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Cuối cùng, bạn nên quan tâm đến đƣờng dây nóng liên lạc của các công ty bảo hiểm, bởi khi xe gặp sự cố, ngƣời chủ xe rất cần đến sự hỗ trợ giúp đỡ chuyên nghiệp, nhất là trong việc cứu hộ. Các chủ xe sẽ đƣợc các công ty bảo hiểm hƣớng dẫn cách xử lý tình huống “đúng chuẩn”. Rất nhiều chủ xe hơi tại Hà Nội vừa qua đã phải “dở khóc dở cƣời” khi bị các công ty bảo hiểm từ chối bồi thƣờng thiệt hại do “thủy kích” chỉ vì họ cố gắng nổ máy khi xe bị ngập nƣớc. Trong khi đó, chỉ với việc gọi điện thoại liên lạc với công ty bảo hiểm, họ đã có thể nhận đƣợc sự chỉ dẫn rõ ràng, thậm chí là đề nghị giúp đỡ cứu hộ. Hiện nay Liberty có đƣờng dây nóng 24/7. Tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ của thị trƣờng xe hơi trong thời gian qua, sắp tới có lẽ cũng sẽ có thêm nhiều đƣờng dây nóng của các hãng bảo hiểm khác mở ra để phục vụ khách hàng. Xe cơ giới đƣợc cấu tạo từ nhiều chi tiết, bộ phận máy móc thiết bị khác nhau nhƣ động cơ, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện, hệ thống truyền lực, hệ thống lái, hệ thống phanh và hộp số, bộ phận thân vỏ. Để có thể trở thành đối tƣợng bảo hiểm trong các HĐBH thiệt hại vật chất xe cơ giới, những chiếc xe này phải đảm bảo những điều kiện về mặt kỹ thuật và pháp lý cho sự lƣu hành: Ngƣời chủ xe phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký xe, biển kiểm soát, giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và môi trƣờng. g tình trạng khó khăn về mặt tài chính khi xe ôtô bị tai nạn cách tốt nhất là chuyển giao rủi ro mà mình có thể gặp phải cho các tổ chức bảo hiểm. Khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ôtô sẽ bảo hiểm mọi rủi ro thiệt hại về vật chất xe ôtô ( trừ trƣờng hợp cố ý) . Qua đó ta có thể thấy đƣợc sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe ôtô, góp phần khắc phục khó khăn những rủi ro và bảo vệ tài sản cho chủ xe. 3. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe ôtô Qúa trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô đã đem lại sự an toàn cũng nhƣ ổn định về mặt tài chính cho các chủ xe khi tham gia bảo hiểm . Nhƣ vậy , chúng ta có thể thấy đƣợc tác dụng của nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất ôtô: Một là , ngƣời tham gia bảo hiểm ( Cá nhân hoạc tổ chức) đƣợc trợ cấp bồi thƣờng những thiệt hại thức tế do rủi ro gây ra thuộc phạm vi bảo hiểm. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nhờ đó nhanh chóng ổn định kinh tế khôi phục đời sống kinh tế và ổn định đời sống kinh doanh, đó là mục đích chính của bảo hiểm. Khi tai nạn giao thông xẩy ra cho những rủi ro đƣợc bảo hiểm gây nên những thiệt hại về vật chất ôtô, từ đó gây những kho khăn về tài chính choi chủ xe ôtô. Cho nên ngƣời bảo hiểm đã thông qua nghiệp vụ bảo hiểm của mình tiến hành chi chi bồi thƣờng cho chủ xe một cách kịp thời góp phần khắc phục những khó khăn về mặt tài chính cho chủ xe. Hai là, góp phần đề phòng và hạn chế tổn thất. Thông qua công tác bồi thƣờng bảo hiểm xe ôtô đã thúc đẩy các chủ xe tham gia bảo hiểm có biện pháp đề phòng và ngăn ngừa tổn thất xẩy ra và luôn chăm lo đến giữ gìn xe tốt hơn.Vì khi bị tai nạn công ty bảo hiểm không chịu tất cả trách nhiệm mà chủ xe cũng phải chịu một phần.Từ đó dẫn đến số vụ tai nạn giảm, có ý nghĩa xã hội lớn, III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ 1. Đối tƣợng đƣợc bảo hiểm Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (còn gọi là bảo hiểm thân xe) có thể đƣợc áp dụng để bảo hiểm cho các loại xe cơ giới. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới là một loại hình bảo hiểm tài sản, có đối tƣợng bảo hiểm là bản thân chiếc xe tham gia bảo hiểm. Xe cơ giới là một loại xe chạy trên đƣờng bộ, bằng động cơ của chính nó và có ít nhất một chỗ ngồi cho ngƣời lái xe. Xe cơ giới bao gồm rất nhiều các loại xe khác nhau: xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe ôtô chở ngƣời, xe ôtô chở hàng hoá, xe ôtô vừa chở ngƣời vừa chở hàng và các loại xe chuyên dùng khác. Trong thực tế, vì nhiều lý do mà các DNBH thƣờng chỉ khai thác bảo hiểm đối với xe ô tô mà hạn chế bảo hiểm cho xe mô tô. Xe cơ giới đƣợc cấu tạo từ nhiều chi tiết, bộ phận máy móc thiết bị khác nhau nhƣ động cơ, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện, hệ thống truyền lực, hệ thống lái, hệ thống phanh và hộp số, bộ phận thân vỏ. Để có thể trở thành đối tƣợng bảo hiểm trong các HĐBH thiệt hại vật chất xe cơ giới, những chiếc xe này phải đảm bảo những điều kiện về mặt kỹ thuật và pháp lý cho sự lƣu hành: Ngƣời chủ xe phải đƣợc cơ quan có thẩm 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp quyền cấp giấy đăng ký xe, biển kiểm soát, giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và môi trƣờng. 2. Phạm vi bảo hiểm 2.1. Rủi ro được bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm là giới hạn rủi ro đƣợc bảo hiểm mà cũng là giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của ngƣời bảo hiểm.: - Tai nạn do đâm va , lật đổ : Là những trƣờng hợp xe bị tai nạn , đâm va vào một vật cản nào đó hoạc đƣờng trơn. - Cháy nổ - Những tai hoạ bất khả kháng do thiên nhiên : Bảo , lũ lụt, sụt lở, xét đánh động đất, mƣa đá…. - Mất cắp toàn bộ xe : Mất cắp ở đây không chỉ là hành động cố ý của ngƣời đƣợc bảo hiểm mà do nguyên nhân khách quan dẫn đến mất cắp. Tai nạn do rủi ro bất ngờ gây nên Ngoài việc bồi thƣờng những thịêt hại vật chất xẩy ra cho chiếc xe đƣợ bảo hiểm trong những trƣơng hợp trên, công ty còn phải thanh toán cho chủ xe những chi phí cần thiết và hợp lý: + Ngăn ngừa và hạn chế tổn thất phát sinh khi xe bị thiệt hại do các nguyên nhân đƣợc bảo hiểm + Chi phí bảo vệ xe và kéo xe thiệt hại đến nơi sửa chữa gần nhất + Giám định tổn thất nếu thuộc phạm vi bảo hiểm 2.2.Rủi ro loại trừ Trong mọi trƣờng hợp, DNBH không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thƣờng những tổn thất và chi phí sau: 1 - Những tổn thất, chi phí phát sinh trong trường hợp vi phạm pháp luật hoặc độ trầm trọng của rủi ro tăng lên: + Hành động cố ý gây tai nạn của chủ xe, lái xe; + Lái xe không có bằng lái hoặc có nhƣng không hợp lệ; 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Lái xe sử dụng và bị ảnh hƣởng của rƣợu bia, ma tuý hoặc các chất kích thích khác trong khi điều khiển xe (nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở của lái xe vƣợt quá quy định); + Xe không có giấy chứng nhận đăng kiểm và bảo vệ môi trƣờng hợp lệ (giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và môi trƣờng); + Xe chở chất cháy, nổ trái phép; + Xe chở quá trọng tải hoặc quá số hành khách quy định; + Xe đi vào đƣờng cấm, đi đêm không đèn; + Xe sử dụng để tập lái, đua thể thao, chạy thử. 2 - Những tổn thất, chi phí phát sinh do các rủi ro có tính “chính trị” với hậu quả lan rộng: Chiến tranh, khủng bố 3 - Trừ khi có thỏa thuận khác, người bảo hiểm không bồi thường những tổn thất, chi phí phát sinh không phải là hậu quả của những sự cố ngẫu nhiên, khách quan, những tổn thất liên quan tới yếu tố chủ quan của chủ xe trong việc quản lý, bảo dưỡng xe như: + Hao mòn tự nhiên, giảm dần chất lƣợng hỏng hóc do khuyết tật hoặc hƣ hỏng thêm do sửa chữa. + Hƣ hỏng về điện hoặc bộ phận máy móc thết bị, kể cả máy thu thanh, điều hoà nhiệt độ, săm lốp bị hƣ hỏng mà không do tai nạn gây ra. 4 - Những quy định loại trừ riêng khác: + Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nƣớc CHXHCN Việt Nam (trừ trƣờng hợp có thoả thuận riêng). + Những thiệt hại là hậu quả gián tiếp nhƣ: Giảm giá trị thƣơng mại, mất giảm thu nhập do ngừng sản xuất, sử dụng, khai thác. Ngoài ra công ty bảo hiểm có thể từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thƣờng trong trƣờng hợp chủ xe có những vi phạm sau: Một là: Cung cấp không đầy đủ, không trung thực các thông tin ban đầu về đối tƣợng bảo hiểm trong giấy yêu cầu bảo hiểm; Hai là: Khi xẩy ra tai nạn, không thông báo ngay cho DNBH. Không áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa và hạn chế tổn thất hoặc tự ý tháo dỡ, sửa chữa xe mà chƣa có sự đồng ý của DNBH; 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ba là: Không làm các thủ tục bảo lƣu quyền đòi ngƣời thứ ba có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho chiếc xe đƣợc bảo hiểm Công ty bảo hiểm không nhận bảo hiểm và bồi thƣờng cho những tổn thất mà xe ôtô gây ra : - Hao mòn tự nhiên, mất giá. giảm chất lƣợng, hỏng hóc do khuyết tật hoạc hƣ hỏng thêm do sửa chữa . Hao mòn tự nhiên đƣợc tính dƣới hình thức khấu hao hoạc tính theo tháng. - Hƣ hỏng về điện hoạc bộ phậnmáy móc , thiết bị săm lốp bị hƣ hỏng mà không do tai nạn gây ra. - Mất cắp bộ phận xe : Để tránh những “ nguy cơ đạo đức “ lợi dụng bảo hiểm, những hành vi vi phạm pháp luật, luật lệ giao thông hay một số rủi ro đặc biệt khác, những thiệt hại, tổn thất gây ra bởi những nguyên do sau không đƣợc bồi thƣờng: - Hành động cố ý của chủ xe lái xe - Xê không đủ điều kiện kỹ thuật và thiết bị an toàn giao thông đƣờng bộ - Chủ xe (lái) vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông đƣờng bộ nhƣ: + Xe không có giấy phép lƣu hành + Lái xe không có bằng lái xe hoạc không hợp lệ + Lái xe bị ảnh hƣởng của rựu bia, ma tuý hay chất kích thích + Xe chở chất cháy hay chất nổ trái phép + Xe chở quá trọng tải hoạc số hàng hoá quy định + Xe đi vào đƣờng cấm + Xe đi đêm không đèn + Xe sử dụng để tập lái, đua thể thao, chạy thử sau khi sữa chữa - Những thiệt hại gián tiếp nhƣ : giảm giá trị thƣơng mại, làm đình trệ sản xuất kinh doanh - Thiệt hại do chiến tranh - Những thiệt hại ngoài lãnh thổ quốc gia trrừ khi có thoả thuận riêng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3. Gía trị bảo hiểm Gía trị bảo hiểm của xe ôtô là giá trị thực tế trên thị trƣờng của xe tại thời điểm ngƣời tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm. Việc xác định đúng giá trị của xe tham gia bảo hiểm là rất quan trọng vì đây là cơ sở để bồi thƣờng chính xác thiệt hại của chủ xe tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên giá trị trên thực tế luôn luôn biến động và có nhiều chủng loại xe mới khó khăn cho việc xác định. Trong thực tế các công ty bảo hiểm thƣờng giựa trên các yếu tố sau đêt xác định giá trị xe : + Loại xe + Năm sản xuất + Mức độ mới, cũ của xe + Thể tích làm việc của xilanh Một số phƣơng pháp xác định giá trịbảo hiểm mà công ty bảo hiểm hay áp dụng đó là căn cứ và giá trị ban đầu của xe và mức khấu hao cụ thể : Gía trị bảo hiểm = giá trị khấu hao - khấu hao Hiện nay trên thị trƣờng Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều xe ôtô đời mới đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài, vì vậy giá trị thực tế của xe nhập khẩu trên thị trƣờng Việt Nam đƣợc tính nhƣ sau : GTTT= CIF x ( 100% + Ts. TnK ) x ( 100% + Ts. Tttđb ) Trong đó : - GTTT: là giá trị thực tế của xe - CIF – giá CIF - Ts.TnK- thuễ xuất nhập khẩu - Ts.Tttđb - thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt Gía CIF là giá xe ôtô về đến cảng + C ( Cost ): giá mua ôtô tại cửa nƣớc xuất khẩu + I ( Insurance ) : Phí bảo hiểm cho chiếc xe trong quá trình vận chuyển từ nƣớc xuất khẩu về Việt Nam + F ( Freight ) : Cƣớc phí vận chuyển 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Gía trị thực tế hay giá trị ban đầu của chiếc xe ôtô đó là cơ sở ban đầu khi xác định giá trị bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm. Vì vậy giá trị thực tế cần đƣợc kê khai một cách đầy đủ , chính xác 4.Phí bảo hiểm 4.1.Phí bảo hiểm Khi chủ xe muốn xe của mình đƣợc bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm thì phải nộp một khoản tiền nhất định cho công ty bảo hiểm để hình thành nên quỷ bảo hiểm. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ phƣơng tiện có trách nhiệm đóng góp từng năm cho công ty bảo hiểm để hình thành nên quỹ bảo hiểm.Công ty bảo hiểm tiến hành thu phí bảo hiểm vật chất xe ôtô theo quy định của bộ tài chính và có thêt thu ngay trực tiếp hay uỷ nhiệm cho đơn vị khác thu hộ. Đặc điểm mức phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thị trƣờng hiện nay: Vừa qua, một số doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc đã cùng ký một thỏa thuận nâng mức phí tiêu chuẩn bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Kể từ đầu tháng 10/2008, mức phí tiêu chuẩn bảo hiểm vật chất với ôtô đã tăng từ 1,3% lên 1,56% một năm (chƣa tính 10% thuế VAT). Ngoài ra, các loại ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá có mức phí hàng năm tăng là 1,83%; vận tải hành khách liên tỉnh là 2,97%... Riêng phí bảo hiểm taxi có mức tăng mạnh nhất , tới 3,95%. Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tình trạng cạnh tranh hạ phí bảo hiểm để giành giật dịch vụ đã diễn ra liên tục trong thời gian qua. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bảo hiểm phải chấp nhận tất cả rủi ro về mình, đồng thời làm ảnh hƣởng đến doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, mức phí bảo hiểm mà các doanh nghiệp đang áp dụng tồn tại từ năm 1995 đến nay, trong khi giá cả đã thay đổi nhiều, mức phí cũ không còn phù hợp, dẫn đến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm gặp rủi ro cao, không đủ tiền bồi thƣờng cho khách hàng. Theo các doanh nghiệp bảo hiểm, trong thời gian qua chi phí sơn dùng để sơn thân, vỏ ôtô đã tăng thêm 25%, nhiều loại phụ tùng thay thế đã tăng tới 40%. Có những doanh nghiệp nhận hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới đã phải đến 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bù với mức 250% so với số tiền nhận bảo hiểm vì vậy nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Việc nâng phí bảo hiểm là điều cần thiết để đảm bảo các doanh nghiệp bảo hiểm có đủ khả năng chi trả trong bối cảnh tỷ lệ bồi thƣờng cao, lạm phát gia tăng... Ông Đinh Quang Tấn, Trƣởng phòng Bảo hiểm xe cơ giới Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn vật chất với xe cơ giới tăng từ 1,3% lên 1,56%, tính ra phí bảo hiểm tăng thêm 15% so với mức cũ, trong khi riêng năm 2008 lạm phát trên 20% nhƣ vậy mức phí này tăng không phải là cao và cũng chỉ đảm bảo để các doanh nghiệp bảo hiểm hạn chế bớt rủi ro. Ngƣời bán có lý lẽ của mình nhƣng ngƣời mua dịch vụ cũng có vô vàn cái khó khi giá dịch vụ tăng lên. Theo tính toán, với mức phí bảo hiểm tăng nhƣ trên thì các khách hàng sử dụng xe cho mục đích cá nhân chịu mức tăng thấp nhất. Hiện nay mức phí bảo hiểm vật chất với ôtô giao động trong khoảng 1,1%-1,7% tuỳ từng doanh nghiệp. Với những khách hàng đang chịu mức phí thấp (dƣới 1,3%) sẽ có mức tăng từ 1,25 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/ xe/năm ( với những xe có giá trị khoảng 500 triệu đồng trở xuống) Còn với những xe có giá trị lớn thì mức phí bảo hiểm cũng cao hơn từ 2,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng/xe/năm. Với các doanh nghiệp taxi thì mức phí phải chịu sẽ tăng cao nhất. Ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch HĐQT Công ty Taxi Hƣơng lúa cho biết, trƣớc đây mức phí bảo hiểm với xe taxi của công ty này chỉ là 1,1%/năm. Với những xe có giá trị bảo hiểm 200 triệu đồng chỉ phải chi trả 2,2 triệu đồng/năm, nay tăng lên đến 3,95% thì chi phí cho khoản bảo hiểm này của xe sẽ lên đến gần 8 riệu đồng/năm chƣa kể thuế VAT. Đấy là những xe có giá trị bảo hiểm thấp, còn những xe có giá trị bảo hiểm cao khoảng 500 triệu đồng thì chi phí này còn tăng cao hơn nhiều. Ông Trần Quốc Khải, Chủ nhiệm Hợp tác xã Taxi Nội Bài cũng cho biết trƣớc đây phí bảo hiểm vật chất với ôtô taxi của hợp tác xã 1 năm chỉ ở mức 1,5%. Một chiếc xe khi đó chỉ phải trả từ 3 - 4 triệu đồng/năm, nay tăng lên 3,95% thì mỗi chiếc xe tăng lên trên 10 triệu đồng/năm. Cộng cả phí bảo hiểm khác nhƣ bảo hiểm trách nhiệm với ngƣời thứ 3, ngƣời trên xe, thì mỗi chiếc 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xe phải chi tổng cộng 12 triệu đồng tiền bảo hiểm/ năm, tức là 1 triệu đồng/tháng. "Với mức phí tăng nhƣ vậy, công việc kinh doanh của sẽ rất khó khăn"ông Khải than phiền. Theo các doanh nghiệp bảo hiểm, họ phải nâng phí với taxi lên cao là do độ rủi ro cao.Theo thống kê, thời gian qua lƣợng taxi va quệt chiếm số lƣợng lớn và các doanh nghiệp bảo hiểm đã bị thua lỗ khi bảo hiểm vật chất với xe taxi. Nhƣng không chỉ có các doanh nghiệp kinh doanh taxi mà các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá cũng than phiền về mức phí bảo hiểm mới. Với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, mức phí bảo hiểm vật chất thân xe trƣớc đây từ 1,5% - 2,5% thì nay sẽ phải chịu mức 2,97%. Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ du lịch Hoàng Mai ( Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết hiện đang sở hữu 1 số xe khách hiệu Hyundai 45 chỗ nhập khẩu để chở khách du lịch. Trị giá mỗi chiếc xe khoảng 1 tỷ đồng. Mức phí bảo hiểm trƣớc đây họ chi trả chỉ 2%, nay tăng lên 2,97% tức là mỗi chiếc xe sẽ phải trả thêm gần 10 triệu đồng/năm. Với 5 chiếc xe nhƣ vậy mỗi năm mất thêm gần 50 triệu đồng, đây là mức tăng không hề nhỏ. Còn với xe tải thì các loại xe có tải trọng nhẹ, cỡ 1,25 tấn trở xuống lại chịu ảnh hƣởng nhiều hơn so với xe tải nặng. Xe tải nhẹ trƣớc đây thƣờng có mức phí bảo hiểm từ1,3%-1,5%, nay phải tăng lên 1,83%, trong khi các xe tải nặng mức phí bảo hiểm đều từ 1,9% đến 3,8% nên có lẽ sẽ ít thay đổi. Theo tính toán của một khách hàng sở hữu xe tải 1,25 tấn thì mức phí bảo hiểm vật chất xe mà họ phải chi thêm ít nhất cũng là 1triệu đồng/năm. Quyền lợi đƣợc bảo hiểm: Tổn thất bộ phận: - Bồi thƣờng chi phí thực tế để phục hồi, sửa chữa xe tai nạn; - Hoặc trả tiền tƣơng đƣơng với mức độ tổn thất trên cơ sở xác định đƣợc chi phí sửa chƣa, phục hồi xe tai nạn có thể phải trả (trƣờng hợp chủ xe không sửa chữa lại xe); Tổn thất toàn bộ: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Số tiền bồi thƣờng bằng giá trị thực tế của xe tại thời điểm xảy ra tai nạn. Những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đƣa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất. Mâu thuẫn giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm : Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã phản ứng với việc tăng phí bảo hiểm bằng cách không mua bảo hiểm vật chất với xe ôtô. "Chúng tôi đã ngừng hoàn toàn việc mua bảo hiểm vật chất xe ôtô với taxi Nội Bài" - ông Trần Quốc Khải nói. "Taxi Hƣơng lúa sẽ tự thành lập 1quỹ phòng chống rủi ro và các thành viên đóng tiền để tự bảo hiểm cho rủi ro của chính mình. Tính ra thì chi phí này rẻ bằng nửa so với mua bảo hiểm của các DN bảo hiểm, ông Đinh Văn Sáu cho hay. Công ty TNHH Hoàng Mai cũng khẳng định không mua bảo hiểm vật chất với ôtô chở khách du lịch của họ khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn. Đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội, ông Đỗ Quốc Bình cũng cho rằng việc các DN bảo hiểm liên kết với nhau nâng mức phí bảo hiểm với ôtô lên cao đang ảnh hƣởng trực tiếp đến các khách hàng và sự hợp tác này có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh. "Chúng tôi đang đợi kết quả điều tra từ Cục cạnh tranh của Bộ Công Thƣơng về vấn đề này"- ông Bình cho hay. Việc tăng phí bảo hiểm vật chất với ôtô có nguy cơ sẽ khiến nhiều khách hàng từ bỏ ý định mua bảo hiểm. Hiện bảo hiểm vật chất xe cơ giới là bảo hiểm tự nguyện và số lƣợng khách hàng tham gia vốn đã rất ít. Theo thống kê của Bảo Việt thì chỉ có khoảng 30% số ôtô hiện đang lƣu hành có mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Thống kê của một số doanh nghiệp khác cho thấy con số này cao nhất cũng chỉ ở mức 55%. Tuy nhiên theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh số của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trong năm 2007 đạt gần 2.500 tỷ đồng, còn 9 tháng đầu năm 2008, toàn thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 8.020 tỷ đồng thì riêng bảo hiểm xe cơ giới chiếm 2.391 tỷ đồng (29,8%). 20
- Xem thêm -