Tài liệu Một số giải pháp nâng mức áp dụng mô hình cmmi tại công ty cổ phần misa từ mức 3 lên mức 5

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------- VÕ VĂN ĐỨC MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG MỨC ÁP DỤNG MÔ HÌNH CMMI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TỪ MỨC 3 LÊN MỨC 5 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 TP. HCM, tháng 8/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------- VÕ VĂN ĐỨC MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG MỨC ÁP DỤNG MÔ HÌNH CMMI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TỪ MỨC 3 LÊN MỨC 5 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRƢƠNG QUANG DŨNG TP. HCM, tháng 8/2014 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: TS. Trƣơng Quang Dũng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại Trƣờng Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 08 tháng 11 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 GS. TS. Võ Thanh Thu Chủ tịch 2 TS. Ngô Quang Huân Phản biện 1 3 TS. Nguyễn Quyết Thắng Phản biện 2 4 PGS. TS. Bùi Lê Hà Ủy viên 5 TS. Phan Thành Vĩnh Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau khi Luận văn đã đƣợc sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 26 tháng 9 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Võ Văn Đức Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 04 - 02 – 1982 Nơi sinh: Hà Tĩnh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1241820172 I- Tên đề tài: Một số giải pháp nâng mức áp dụng mô hình CMMI tại công ty cổ phần MISA từ mức 3 lên mức 5 II- Nhiệm vụ và nội dung: Nhiệm vụ: sử dụng kiến thức đã học và thực tiễn thu thập số liệu, bộ mô hình CMMI, tài liệu để phân tích thực trạng và tìm ra giải pháp nâng mức áp dụng CMMI tại công ty cổ phần MISA từ mức 3 lên mức 5. Nội dung luận văn: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về mô hình tăng trƣởng năng lực tích hợp CMMI. Chƣơng 2: Thực trạng về áp dụng mô hình CMMI tại công ty cổ phần MISA. Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng mức áp dụng CMMI tại công ty cổ phần MISA từ mức 3 lên mức 5. III- Ngày giao nhiệm vụ: 05 - 12 - 2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25 - 09 - 2014 V- Cán bộ hƣớng dẫn: Tiến sĩ Trƣơng Quang Dũng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên và chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Học viên làm luận văn Võ Văn Đức ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm, giúp đỡ của Quý Thầy Cô, bạn bè và tập thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty cổ phần MISA. Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Trƣơng Quang Dũng, ngƣời hƣớng dẫn khoa học của Luận văn đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi về mọi mặt để hoàn thành Luận văn. Tôi xin cảm ơn những ngƣời thân, bạn bè, ban lãnh đạo và các đồng nghiệp đang làm việc tại công ty cổ phần MISA đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành Luận văn. Và sau cùng, để có đƣợc kiến thức nhƣ ngày hôm nay, cho phép tôi gởi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu. Học viên làm Luận văn Võ Văn Đức iii TÓM TẮT Hiện nay, có rất nhiều mô hình, hệ thống quản lý chất lƣợng trên thế giới, nhƣng đối với công ty phần mềm thì CMMI đƣợc xem nhƣ tấm giấy thông hành, chứng minh năng lực và chất lƣợng của doanh nghiệp nhắm tạo thuận lợi hơn trong việc thiết phục khách hàng tin vào dịch vụ của doanh nghiệp phần mềm. Việc áp dụng mô hình CMMI đem đến nhiều thay đổi đáng kể trong công tác sản xuất phần mềm. Công ty CP MISA đƣợc thành lập năm 1994. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay MISA đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phần mềm. MISA luôn tiên phong trong công tác tin học hóa tại nhiều Bộ, Ban ngành và các doanh nghiệp trên khắp 63 tỉnh thành. Để đáp ứng đƣợc mục tiêu sản xuất ra sản phẩm phần mềm đạt chất lƣợng tốt nhất, đúng hạn nhất, thoả mãn yêu cầu của khách hàng, MISA đã triển khai mô hình CMMI và đạt chứng nhận của tổ chức SEI vào ngày 18/7/2012 mức 3. Chứng chỉ CMMI mức 3 thêm một lần nữa khẳng định tôn chỉ hoạt động mà MISA cam kết với khách hàng đó là cung cấp phần mềm chất lƣợng tốt nhất với giá thành hợp lý nhất. Chứng chỉ CMMI mức 3 vừa là động lực đồng thời cũng là trách nhiệm của MISA trong việc tiếp tục cải tiến quy trình, hoàn thiện hệ thống phát triển phần mềm để cho ra đời những phầm phần đáp ứng mọi nhu cầu của ngƣời dùng. Sau hai năm triển khai và áp dụng mô hình CMMI mức 3, công ty đã đạt đƣợc hiệu quả cao trong công tác sản xuất phần mềm nhƣ sản xuất sản phẩm đúng hạn, các lỗi sản phẩm ít hơn, trình độ quản lý dự án của nhân viên, quản lý tốt hơn nhƣng vẫn còn một số công tác chƣa đạt yêu cầu nhƣ việc quản lý dự án định lƣợng, đo lƣờng và chuẩn hoá công tác sản xuất sản phẩm, cũng nhƣ công tác cải tiến liên tục để đổi mới công tác sản xuất sản phẩm chƣa đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới của công ty, chƣa thể bắt kịp tốc độ toàn cầu hoá và sản xuất các sản phẩm xuất khẩu ra thị trƣờng thế giới. Chính vì vậy, đề tài “Một số giải pháp nâng mức áp dụng mô hình CMMI tại công ty cổ phần MISA từ mức 3 lên mức 5” đƣợc lựa chọn để nghiên cứu nhằm đƣa ra các giải iv pháp hoàn thiện công tác sản xuất sản phẩm phần mềm của công ty MISA từ nay đến năm 2020. Đề tài gồm ba chƣơng: chƣơng 1 trình bày về cơ sở lý luận về mô hình tăng trƣởng năng lực tích hợp CMMI, chƣơng 2 là thực trạng về áp dụng mô hình CMMI tại công ty cổ phần MISA, chƣơng 3 đƣa ra một số giải pháp nâng mức áp dụng CMMI tại công ty cổ phần MISA từ mức 3 lên mức 5. Dựa vào bộ tiêu chuẩn mô hình trƣởng thành năng lực tích hợp CMMI, từ thực tế áp dụng và triển khai mô hình CMMI tại MISA tác giả đã có đánh giá thực trạng công tác áp dụng mô hình CMMI ở mức 3 của đơn vị, cụ thể là 17/18 quy trình theo yêu cầu của tổ chức đánh giá. Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu thống kê, mô tả, phân tích, tổng hợp, so sánh và dự báo kết hợp với việc tổng hợp các ý kiến chuyên gia, dự báo xu thế để có thể đƣa ra kết quả đánh giá, xem xét mức độ áp dụng và ảnh hƣớng tới hệ thống. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ giúp cho MISA tạo ra sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng, ngày càng giúp công tác sản xuất phần mềm đƣợc tốt hơn, xây dựng đội ngũ lập trình viên giỏi về nghiệp vụ và quy trình. Đây có thể coi nhƣ một nghiên cứu cho các công ty sản xuất phần mềm có thể nghiên cứu để triển khai mô hình CMMI mức 3 tới mức 4,5 từ nay đến năm 2020. v ABSTRACT Nowadays, there are a lot of the quality management systems all over the world. However, with the software companies, CMMI model is regarded as the evidence to prove the capability and quality of an enterprise for purpose convincing the client to trust the service's software business. Applying the CMMI model makes the significant differences in the software production process. MISA Corporation was founded in 1994. After 20 years of the development, these days, MISA has become a leading enterprise in the software production industry in Vietnam. MISA is always the pioneer in the computerize work in many ministries in general and in the enterprise across 63 provinces in Vietnam in particular. To demand the goal of producing software products with the best possible quality as well as the customers’ satisfaction, MISA has implemented the Capability Maturity Model Integration (CMMI) and it is certified by Software Engineering Institute (SEI) in level 3 in July 18, 2012. Thanks to CMMI level 3, people strongly believe that the MISA operating principle, providing the customer the products with the best quality and the most reasonable price, will bear in mind of customer and it is the key to its success. CMMI level 3 is not only the driving force of MISA but only its responsibility in continuing the completion and improvement process of the software production system. Therefore making the product that meets the needs of the user. After 2 years of implementing and applying the CMMI level 3, the company has achieved the high efficiency in producing the software such as producing the goods in the right time, the fewer product failures, the better project management of staff as well as the better management of the Board of Director. However, there are still some unsatisfactory activities. For examples, the measure and standardize production work of the project manager, as well as the continuous improvement to change products to meet renewal request of the company, cannot reach the speed of globalization and the production of export products to the world market. Therefore, the paper titled “Some solution to upgrade application of the CMMI model in the MISA company vi from level 3 to level 5” is conducted study in order to provide the suitable measures in the more comprehensive software production process of MISA until 2020. Topic include 3 chapters: Chapter 1: Introduction about the theoretical foundation of the Capability Maturity Model Integration (CMMI); Chapter 2: The real status of the application of CMMI model at MISA JSC; Chapter 3: Some solutions to improve the application of CMMI at MISA JSC from Level 3 to Level 5. Based on CMMI and the reality of the application at MISA, author have evaluated the situation of applying the CMMI level 3, namely reaching 17/18 of requirement of the judging organizations. The thesis uses methods as qualitative research methodology, statistics, description, analysis, synthesis, comparison and prediction combined with the synthesis of expert opinion, forecasting information technology trend in order to make the assessment, review the application of the system and its affect. The results of the thesis will help MISA create the best products, meet the market demand, increasingly produce the better software, build the professional skilled programmer labor. This study can help the software companies develop CMMI models in the reality in the near future, especially from Level 3 to Level 5 in MISA JSC until 2020. vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................. ii TÓM TẮT .................................................................................................................. iii ABSTRACT ................................................................................................................ v MỤC LỤC ................................................................................................................. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... xi DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................... xvi DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ xvi PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH TĂNG TRƢỞNG NĂNG LỰC TÍCH HỢP (CMMI) ................................................................................................. 7 1.1. Những vấn đề chung về chất lƣợng ..................................................................... 7 1.1.1. Chất lƣợng:..................................................................................................... 7 1.1.2. Quản lý chất lƣợng (QLCL): ......................................................................... 7 1.1.3. Sự phát triển của quản lý chất lƣợng ............................................................. 8 1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lƣợng ............................................. 8 1.1.5. Hệ thống quản lý chất lƣợng (HTQLCL) .................................................... 10 1.2. Một số hệ thống quản lý chất lƣợng: (Vui lòng xem phục lục 1: Một số hệ thống quản lý chất lƣợng) ......................................................................................... 11 1.3. Bộ tiêu chuẩn mô hình trƣởng thành năng lực tích hợp (CMMI) ...................... 11 ................................................................................... 11 1.3.2. Mối quan hệ giữa hệ thố ởng thành năng lực tích hợp CMMI: ............................................................................................... 13 viii ............................................................................................ 13 ...................................................................... 14 ầu) ........................................................................ 15 ặp lại)................................................................. 16 ịnh): .................................................................. 18 ản lý) ................................................................... 20 ối ƣu hóa) ........................................................... 21 1.3.5. Lợ ................................................ 21 1.3.5.1. Lợi ích ................................................................................................... 21 1.3.5.1. Khó khăn: .............................................................................................. 23 1.3.6.1. Các điều kiện áp dụng hệ thống mô hình trƣởng thành năng lực tích hợp: ..................................................................................................................... 23 1.3.6.1. Tổ chức phải xây dựng hệ thống tài liệu: .............................................. 23 1.3.6.2. Trách nhiệm lãnh đạo trong hệ thống.................................................... 24 1.3.6.3. Nguồn nhân lực ..................................................................................... 25 TÓM TẮT CHƢƠNG 1 .......................................................................................... 26 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CMMI TẠI .............. 27 CÔNG TY CỔ PHẦN MISA ................................................................................ 27 2.1. Tổng quan ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam ....................................... 27 2.2. Giới thiệu Công ty cổ phần MISA .................................................................... 29 2.2.1 Giới thiệu chung ........................................................................................... 29 2.2.2 Khách hàng ................................................................................................... 31 2.2.3 Sản phẩm và dịch vụ .................................................................................... 32 2.2.4. Cơ cấu tổ chức............................................................................................. 34 2.2.5. Nhân sự ........................................................................................................ 34 ix 2.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh .................................................................... 36 2.3. Thực trạng mô hình phát triển phần mềm và mô hình CMMI mức 3 đang áp dụng tại công ty cổ phần MISA ............................................................................... 37 ể .................................................. 37 2.3.2 Hệ thống mô hình CMMI mức 3 đang đƣợc triển khai và áp dụng tại công ty cổ phần MISA ................................................................................................... 40 2.3.3. Đánh giá mô hình CMMI đang đƣợc triển khai và áp dụng tại công ty cổ phần MISA:............................................................................................................ 53 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG MỨC ÁP DỤNG MÔ HÌNH CMMI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TỪ MỨC 3 LÊN MỨC 5 ................ 59 3.1. Xu hƣớng phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam từ nay đến năm 2020: .......................................................................................................................... 59 3.2. Định hƣớng phát triển của công ty MISA đến năm 2020: ................................. 61 3.3. Các giải pháp xây dựng hệ thống CMMI đạt mức 5:......................................... 62 3.2.1. Giải pháp đo lƣờng ............................................................................... 62 3.2.2. Giải pháp về nguồn nhân lực ................................................................ 63 3.3.2.1. Chính sách tuyển dụng .......................................................................... 63 3.3.2.2. Chính sách đào tạo: ............................................................................... 63 3.3.2.3. Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên ............................. 66 3.2.3. Giải pháp về cơ sở vật chất ................................................................... 66 3.2.4. Giải pháp bổ sung và hoàn thiện mô hình và quy trình: ....................... 67 3.3.4.1. Thiết lập vòng hỗ trợ các quy trình cần thiết để có thể đạt tiêu chuẩn CMMI mức 4 và mức 5: ..................................................................................... 67 3.3.4.2. Xây dựng sơ đồ tra cứu các quy trình theo vòng đời dự án và các các lĩnh vực quy trình cần thiết để áp dụng CMMI mức 4 và mức 5 ....................... 68 TÓM TẮT CHƢƠNG 3 .......................................................................................... 73 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 74 x TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 76 PHỤ LỤC ................................................................................................................. 79 xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AMIS CMMI CNTT CTO GĐ TT PTPM HCTH HDSD HTQLCL ISO MISA PA QLCL QLDA, PM SEI TQM Hệ thống thông tin doanh nghiệp hợp nhất của MISA (All in one Management Information System) Mô hình trƣởng thành năng lực tích hợp (Capability Maturity Model Integration) Công nghệ thông tin Phó Giám đốc trung tâm phát triển phần mềm phụ trách công nghệ (Chief Technical Officer) Giám đốc trung tâm phát triển phần mềm hành chính tổng hợp Hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) Công ty cổ phần MISA Các lĩnh vực quy trình (Process Areas) Quản lý chất lƣợng Quản lý dự án, phần mềm Viện công nghệ phần mềm Hoa Kỳ (Software Engineering Process Group) Hệ thống quản lý chất lƣợng toàn diện (Total Quality Management) xii MỘT SỐ THUẬT NGỮ ĐƢỢC DÙNG TRONG CMMI THUẬT NGỮ GIẢI THÍCH Baseline Một baseline là một tập hợp các tài liệu đặc tả hoặc các sản phẩm tạo ra trong quá trình làm việc mà đã đƣợc phê duyệt và chấp nhận, sau đó đƣợc dùng nhƣ cơ sở để phát triển tiếp, và chỉ có thể thay đổi thông qua các thủ tục quản lý thay đổi. Một baseline là định danh của một mục cấu hình và các thực thể liên quan đến nó. Milestone Là điểm tại đó kết thúc một chu trình (iteration) của dự án, tƣơng đƣơng với một phiên bản phát hành. Customer Là nhóm (cá nhân, dự án, hoặc tổ chức) chịu trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm (accepting the product) hoặc thanh toán (authorizing payment). Khách hàng không nằm trong dự án, nhƣng không nhất thiết phải nằm ngoài tổ chức. Khách hàng có thể là một dự án ở mức cao hơn. Khách hàng là một tập con của stakeholders Stakeholder Một “stakeholder” là một nhóm hoặc cá nhân mà  Bị ảnh hƣởng bởi kết quả của một công việc kinh doanh (outcome of an undertaking)  Hoặc chịu trách nhiệm theo một số cách về kết quả của một công việc kinh doanh Stakeholders có thể bao gồm các thành viên của dự án, các nhà cung cấp, khách hàng, nsd cuối và những ngƣời khác. Relevant Stakeholder Thuật ngữ này đƣợc dùng để chỉ rằng “stakeholder liên quan đến một số hoạt động xác định và đƣợc đƣa vào kế hoạch tƣơng ứng” Manager Chỉ ngƣời đƣa ra định hƣớng và quản lý về kỹ thuật và hành chính cho những công việc hoặc hoạt động đang thực hiện trong lĩnh vực trách nhiệm (area of responsibility) của ngƣời quản lý. Các chức năng truyền thống của ngƣời quản lý bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức, hƣớng dẫn và quản lý công việc trong một lĩnh xiii vực trách nhiệm Project Manager Là ngƣời chịu trách nhiệm lập kế hoạch, hƣớng dẫn, quản lý, cấu trúc (structuring) và thúc đẩy dự án. Project Manager cũng chịu trách nhiệm làm hài lòng khách hang Senior Manager Chỉ một vai trò quản lý tại một mức đủ cao trong tổ chức mà trọng tâm chính của ngƣời giữ vai trò này là sự tồn tại lâu dài của tổ chức, chứ không phải các dự án ngắn hạn và các mối bận tâm và áp lực của hợp đồng. Senior manager có quyền phân bổ và tái phân bổ các nguồn lực nhằm hỗ trợ hiệu quả việc cải tiến qui trình của tổ chức. Senior manager có thể là bất kỳ nhà quản lý nào đáp ứng các mô tả ở trên, bao gồm cả ngƣời đứng đầu tổ chức. Product Trong CMMI, từ “product” đƣợc dùng để chỉ các đầu ra hoặc dịch vụ hữu hình là kết quả của một quá trình và đƣợc dự định bàn giao cho một khách hàng hoặc ngƣời sử dụng cuối. Một sản phẩm là “work product” đƣợc bàn giao cho khách hàng. Work Product Từ “work product” đƣợc dùng để chỉ bất kỳ artifact nào đƣợc tạo ra từ một qui trình. Những artifact này có thể bao gồm: file, tài liệu, các phần của sản phẩm, các dịch vụ, các qui trình (vd: qui trình sản xuất, qui trình đào tạo, qui trình chuyển nhƣợng sản phẩm), các đặc tả và các hóa đơn. Phân biệt chính giữa “work product” và “product component” là “work product” không nhất thiết phải đƣợc xây dựng hoặc là một phần của sản phẩm cuối. Product Component Trong CMMI, “product component” là các thành phần ở mức thấp hơn so với “product”; các “product component” đƣợc tích hợp để tạo thành một “product”. Có thể có nhiều mức “product component”. Một “product component” là bất kỳ “work product” nào phải xây dựng (các yêu xiv cầu đƣợc định nghĩa và các bản thiết kế đƣợc xây dựng và cài đặt) để đạt đƣợc mục đích sử dụng của sản phẩm trong toàn bộ chu kỳ sống của nó Các “product component” là các phần của sản phẩm đƣợc bàn giao cho khách hàng và có thể phục vụ cho việc sản xuất hoặc sử dụng sản phẩm. Verification Mặc dầu thoạt trông thì từ “verification” và “validation” dƣờng nhƣ hoàn toàn giống nhau trong các mô hình CMMI, nhƣng chúng đề cập đến các vấn đề hoàn toàn khác nhau.“Verification” nhằm khẳng định rằng các “work product” phản ánh chính xác các yêu cầu dùng để đặc tả chúng. Nói cách khác “verification” đảm bảo rằng “you built it right.” Validation “Validation” nhằm khẳng định rằng sản phẩm (product) đƣợc cung cấp sẽ đáp ứng việc sử dụng Nói cách khác “validation” đảm bảo rằng “you built the right thing.” Goal “Goal” là một thành phần bắt buộc của CMMI: có thể là “generic goal” hoặc “specific goal”. Trong mô hình CMMI, từ “goal” luôn tham chiếu đến một thành phần mô hình (vd: “generic goal”, “specific goal”). Objective Trong CMMI, khi dùng nhƣ một danh từ, từ “objective” thay thế cho từ “goal” khi sử dụng theo nghĩa thông dụng, vì từ “goal” đƣợc dành riêng để dùng để chỉ các thành phần đƣợc gọi là “specific goals” và “generic goals” của mô hình CMMI CMMI Framework Là cấu trúc cơ bản để tổ chức các thành phần của CMMI, bao gồm: các thành phần chung của các mô hình CMMI hiện tại, các qui tắc và phƣơng pháp để tạo ra các mô hình, các phƣơng pháp đánh giá (bao gồm cả các artifiact đi kèm), và các tài liệu đào tạo. framework này cho phép thêm các qui tắc mới vào CMMI sao cho các qui tắc mới này tích hợp đƣợc với các qui tắc đã có xv CMMI Model Vì CMMI Framework có thể sinh ra các mô hình khác nhau dựa trên nhu cầu của tổ chức sử dụng nó, do vậy có nhiều mô hình CMMI Câu “CMMI model” có thể là một trong nhiều bộ sƣu tập thông tin. Câu “CMMI models” đề cập đến một, một số hoặc toàn bộ bộ sƣu tập của các mô hình có thể đƣợc sinh ra từCMMI Framework. Peer Review Thuật ngữ “peer review” đƣợc dùng trong “CMMI Product Suite” thay cho thuật ngữ “work product inspection”. “Peer review” là việc xem xét lại các “work product” đƣợc thực hiện theo cặp trong quá trình phát triển các “work product” để xác định lỗi và loại bỏ chúng Process “process”, nhƣ đƣợc dùng trong CMMI Product Suite, bao gồm các hoạt động có thể nhận biết nhƣ việc thực hiện các practice trong một mô hình CMMI. Các hoạt động này có thể đƣợc ánh xạ sang một hoặc nhiều practice trong các lĩnh vực qui trình của CMMI để mô hình có thể dùng để cải tiến qui trình và đánh giá qui trình. Managed Process Là một qui trình đƣợc thực hiện theo kế hoạch và tuân thủ các chính sách – Thuê những ngƣời có kỹ năng có các nguồn lực thích hợp để tạo ra các đầu ra đƣợc kiểm soát – Liên quan đến các “relevant stakeholder” – Đƣợc giám sát, quản lý và xem xét – Đƣợc đánh giá về việc tuân thủ mô tả qui trình xvi DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2.1: Bảng theo dõi mối quan hệ giữa các quy trình ............................................. 55
- Xem thêm -