Tài liệu Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tổng công ty bảo hiểm bảo việt

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM  NGUYÔN hoµi nam Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh tæng c«ng ty b¶o hiÓm b¶o viÖt LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ TP. Hå ChÝ Minh - N¨m 2010 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM  NGUYÔN hoµi nam Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh tæng c«ng ty b¶o hiÓm b¶o viÖt Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ tµi chÝnh - Ng©n hµng M· sè: 60.31.12 LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS-TS NguyÔn ngäc ®Þnh TP. Hå ChÝ Minh - N¨m 2010 Môc lôc Néi dung Trang Lêi cam ®oan Danh môc c¸c ký hiÖu, ch÷ viÕt t¾t Danh môc c¸c b¶ng, biÓu Danh môc c¸c h×nh vÏ, ®å thÞ Më ®Çu 1 Ch−¬ng 1: C¬ së luËn vÒ b¶o hiÓm vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty b¶o hiÓm 3 1.1. C¸c lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm 3 1.1.1. §Þnh nghÜa b¶o hiÓm 3 1.1.2. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm 3 1.1.3. Vai trß vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm 4 1.1.4. C¬ së kü thuËt quan träng cña b¶o hiÓm 7 1.1.5. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña b¶o hiÓm 9 1.2. N¨ng lùc c¹nh tranh vµ c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp b¶o hiÓm 10 1.2.1. N¨ng lùc c¹nh tranh 10 1.2.2. §Æc thï trong ho¹t ®éng kinh doanh cña DNBH 11 1.2.3. C¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña DNBH 12 1.3. Kinh nghiÖm ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm ë c¸c n−íc Ch©u ¢u 15 KÕt luËn ch−¬ng 1 19 Ch−¬ng 2: §¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt. 20 2.1. Vµi nÐt vÒ tËp ®oµn Tµi chÝnh - B¶o hiÓm B¶o ViÖt vµ Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt. 20 2.1.1. Vµi nÐt vÒ tËp ®oµn Tµi chÝnh - B¶o hiÓm B¶o ViÖt 20 2.1.2. Vµi nÐt vÒ Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt 24 2.2. T×nh h×nh kinh doanh cña Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt 25 2.3. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh. 36 2.4. §¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt. 41 2.4.1. Ph©n tÝch s¬ ®å SWOT 41 2.4.2. TiÒm lùc tµi chÝnh 43 2.4.3. S¶n phÈm b¶o hiÓm 44 2.4.4. ChÊt l−îng nguån nh©n lùc 45 2.4.5. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin 46 2.4.6. Kªnh ph©n phèi 48 2.4.7. DÞch vô sau b¸n hµng 49 2.4.8. X©y dùng th−¬ng hiÖu vµ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh 51 KÕt luËn ch−¬ng 2 53 Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt. 54 3.1. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt: 54 3.1.1. N©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc 54 3.1.2. T¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh 54 3.1.3. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin 56 3.1.4. C¶i tiÕn s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm 57 3.1.5. N©ng cao chÊt l−îng dÞch vô trong ho¹t ®éng BH 59 3.1.6. Ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi 60 3.1.7. X©y dùng th−¬ng hiÖu vµ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh 61 3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc 62 3.3. KiÕn nghÞ ®èi víi HiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam 64 KÕt luËn ch−¬ng 3 65 KÕt luËn 67 Tµi liÖu tham kh¶o 68 Phô lôc 69 1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm trªn thÕ giíi 69 2. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm ë ViÖt Nam 71 3. Tæng quan thÞ tr−êng b¶o hiÓm phi nh©n thä ViÖt Nam 73 Lêi cam ®oan §Çu tiªn, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy PGS-TS NguyÔn Ngäc §Þnh ®e tËn t×nh h−íng dÉn cho t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. T«i còng xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c thÇy c« trong khoa Tµi chÝnh Doanh NghiÖp, nh÷ng ng−êi ®e hç trî cho t«i rÊt nhiÒu trong thêi gian qua. T«i xin cam ®oan ®©y lµ ®Ò tµi hoµn toµn do t«i tù nghiªn cøu vµ xin chÞu mäi tr¸ch nhiÖm nÕu cã ph¸t hiÖn gian dèi. Danh môc c¸c ký hiÖu, ch÷ viÕt t¾t BH : B¶o hiÓm BHPNT : B¶o hiÓm phi nh©n thä DN : Doanh nghiÖp DNBH : Doanh nghiÖp b¶o hiÓm GDP : Tæng s¶n phÈm quèc néi HH : HiÖp héi HHBH : HiÖp héi B¶o hiÓm N§BH : Ng−êi ®−îc b¶o hiÓm NTBH : NhËn t¸i b¶o hiÓm PCCC : Phßng ch¸y ch÷a ch¸y PNT : Phi nh©n thä TNCN : Tai n¹n con ng−êi TNDS : Tr¸ch nhiÖm d©n sù Danh môc c¸c b¶ng, biÓu B¶ng 1.1 KÕt qu¶ tung con xóc s¾c B¶ng 2.1 Doanh thu phÝ b¶o hiÓm vµ thÞ phÇn B¶ng 2.2 Tû lÖ båi th−êng b¶o hiÓm B¶ng 2.3 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm B¶ng 2.4 PhÝ b¶o hiÓm theo tõng nghiÖp vô B¶ng 2.5 Båi th−êng b¶o hiÓm theo tõng nghiÖp vô B¶ng 2.6 Tãm t¾t ®iÓm m¹nh - yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh B¶ng 2.7 S¬ ®å SWOT B¶ng 2.8 ChØ tiªu tµi chÝnh cña 3 DNBH lín nhÊt Danh môc h×nh vÏ H×nh 2.1 C¬ cÊu tæ chøc Danh môc biÓu ®å BiÓu ®å 2.1 ThÞ phÇn b¶o hiÓm 1 Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Ho¹t ®éng b¶o hiÓm ë ViÖt Nam ® cã tõ n¨m 1930 nh−ng do ®Êt n−íc bÞ chia c¾t nªn ho¹t ®éng b¶o hiÓm tr−íc n¨m 1975 chØ s«i ®éng ë miÒn Nam, cßn miÒn B¾c vÉn trong t×nh tr¹ng cßn s¬ khai. Sau khi ®Êt n−íc thèng nhÊt n¨m 1975, thÞ tr−êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ® cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh−ng vÉn cßn lµ thÞ tr−êng ®éc quyÒn víi duy nhÊt Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (nay lµ Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt). KÓ tõ khi nghÞ ®Þnh sè 100/CP ®−îc ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 18/12/1993 ® ®¸nh dÊu mét b−íc ngoÆt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam, nhiÒu DNBH lÇn l−ît ®−îc thµnh lËp vµ t¹o ra sù c¹nh tranh gi÷a c¸c DNBH. Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm PNT ® cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l−îng lÉn chÊt l−îng, tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n phÝ b¶o hiÓm trong giai ®o¹n 2004 - 2009 ®¹t 24%/n¨m. TÝnh ®Õn n¨m 2009, doanh thu phÝ b¶o hiÓm phi nh©n thä ® lµ 13.6 ngh×n tû ®ång víi 27 DNBH ho¹t ®éng, trong ®ã cã 2 doanh nghiÖp nhµ n−íc, 15 c«ng ty cæ phÇn, 3 doanh nghiÖp liªn doanh vµ 7 doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t− n−íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã cßn cã sù gãp mÆt mét sè l−îng lín v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc b¶o hiÓm n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam còng gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− vµ t¨ng lßng tin cña c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi khi ®Õn lµm ¨n t¹i ViÖt Nam. MÆc dï thÞ tr−êng b¶o hiÓm PNT chØ b¾t ®Çu cã sù c¹nh tranh tõ n¨m 1994 (16 n¨m) nh−ng møc ®é c¹nh tranh ® v« cïng gay g¾t, c¸c DNBH chñ yÕu c¹nh tranh nhau b»ng h×nh thøc gi¶m phÝ, t¨ng quyÒn lîi b¶o hiÓm, giµnh dÞch vô b»ng th− tay ... mµ Ýt chó träng ®Õn n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô. §iÒu nµy tÊt yÕu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hÇu hÕt c¸c DNBH ®Òu bÞ lç tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm vµ chØ cã li nhê ho¹t ®éng ®Çu t−. Tr−íc thùc tr¹ng thÞ tr−êng b¶o hiÓm PNT nh− trªn vµ cïng víi qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i B¶o ViÖt, t«i ® nghiªn cøu vµ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng 2 lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt nh»m gióp cho Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt ngµy cµng ph¸t triÓn trong bèi c¶nh héi nhËp ngµy nay. 2. Môc tiªu vµ ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi §Ò tµi tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò: • Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ tr−êng b¶o hiÓm PNT ViÖt Nam vµ t×nh h×nh kinh doanh cña Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt. • §¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt cïng víi viÖc ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh. • Trªn c¬ së nh÷ng ph©n tÝch ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt. 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®−îc sö dông trong ®Ò tµi lµ ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p so s¸nh, ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp nh÷ng sè liÖu thèng kª, c¸c bµi b¸o còng nh− c¸c v¨n b¶n luËt vÒ b¶o hiÓm ®Ó ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh thùc tiÔn. 4. KÕt cÊu cña ®Ò tµi §Ò tµi gåm cã phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ 3 ch−¬ng chÝnh nh− sau: • Ch−¬ng 1: C¬ së luËn vÒ BH vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty b¶o hiÓm • Ch−¬ng 2: §¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt • Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh Tæng C«ng ty B¶o hiÓm B¶o ViÖt 3 Ch−¬ng 1: C¬ së luËn vÒ b¶o hiÓm vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty b¶o hiÓm 1.1. C¸c lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm 1.1.1. §Þnh nghÜa b¶o hiÓm: Tïy theo gãc ®é xem xÐt vÒ b¶o hiÓm cña nhµ nghiªn cøu, nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ b¶o hiÓm ®−îc ®−a ra: - C¨n cø vµo c¬ chÕ ho¹t ®éng b¶o hiÓm th× b¶o hiÓm lµ sù céng ®ång hãa c¸c rñi ro. - C¨n cø vµo mèi quan hÖ ph¸p lý trong hîp ®ång b¶o hiÓm: b¶o hiÓm lµ mét nghiÖp vô qua ®ã mét bªn cam ®oan tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh (phÝ b¶o hiÓm) nh»m ®¶m b¶o cho m×nh hoÆc ng−êi thø 3 trong thêi h¹n x¶y ra rñi ro sÏ nhËn ®−îc mét kho¶n tiÒn båi th−êng cña bªn kh¸c (nhµ b¶o hiÓm). Nhµ b¶o hiÓm chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé rñi ro vµ båi th−êng thiÖt h¹i theo ph−¬ng ph¸p thèng kª. - C¨n cø vµo môc ®Ých b¶o hiÓm: lµ sù dù tr÷ vËt chÊt tõ sè ®«ng ng−êi nh»m bï ®¾p, kh¾c phôc tæn thÊt cho sè Ýt ng−êi trong sè ®«ng ng−êi ®ã ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®−îc th−êng xuyªn tiÕp tôc. Ta biÕt r»ng ®Ó mét ngµnh nghÒ ph¸t triÓn m¹nh th× ngµnh nghÒ ®ã ph¶i cÇn thiÕt cho x héi, ngµy nay b¶o hiÓm ®ãng mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ mçi quèc gia vµ nã trë thµnh v« cïng cÇn thiÕt. 1.1.2. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm: Víi nh÷ng tÝnh chÊt −u viÖt, b¶o hiÓm ® trë nªn cÇn thiÕt cho mäi chÕ ®é x héi: - B¶o hiÓm quy tô sè ®«ng ng−êi tham gia trong ®ã sè Ýt ng−êi gÆp rñi ro bÞ tæn thÊt, vµ rñi ro nµy ®−îc ho¸n chuyÓn qua sè ®«ng ng−êi th«ng qua viÖc ph©n t¸n tæn thÊt. Ngoµi ra nã cßn gi¶m thiÓu rñi ro do tÝnh ®−îc kh¸ chÝnh x¸c rñi ro x¶y ra 4 trong t−¬ng lai, møc ®é chÝnh x¸c cµng cao th× møc ®é bÊt tr¾c cµng thÊp dÉn ®Õn rñi ro gi¶m. - Khi x¶y ra tæn thÊt, nhµ b¶o hiÓm ph¶i båi th−êng cho ng−êi gÆp rñi ro, ®©y lµ ®iÒu ch¾c ch¾n vµ theo ý muèn cña n¹n nh©n. - Cã hiÖu qu¶ tøc kh¾c, cã nghÜa lµ dï ng−êi tham gia b¶o hiÓm míi ®ãng phÝ nh−ng hä lu«n ®−îc ®¶m b¶o bëi mét sè tiÒn cña nhµ b¶o hiÓm khi gÆp rñi ro. Nh− vËy, dï con ng−êi lu«n cã sù chó ý, vµ cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa, ®Ò phßng rñi ro nh−ng rñi ro vÉn lu«n tån t¹i, do ®ã b¶o hiÓm rÊt cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh nÐ rñi ro. 1.1.3. Vai trß vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm: Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn nh− ngµy nay, nhu cÇu b¶o hiÓm cña con ng−êi ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng ® t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm th©m nhËp vµo tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ x héi. B¶o hiÓm kh«ng chØ cã vai trß vµ t¸c dông v« cïng quan träng trªn khÝa c¹nh kinh tÕ – x héi mµ cßn c¶ lÜnh vùc tµi chÝnh tµi chÝnh: 1.1.3.1. KhÝa c¹nh kinh tÕ - x héi: 1.1.3.1.1. ChuyÓn giao rñi ro: B¶o hiÓm vËn hµnh gièng nh− mét c¬ chÕ chuyÓn giao rñi ro, rñi ro tõ mét tæ chøc hoÆc c¸ nh©n (bªn chuyÓn giao rñi ro - ng−êi ®−îc b¶o hiÓm) ®−îc chuyÓn sang mét tæ chøc kh¸c (bªn nhËn rñi ro - c«ng ty b¶o hiÓm) th«ng qua hîp ®ång ®−îc ký kÕt gi÷a c¸c bªn. HËu qu¶ cña tæn thÊt do rñi ro g©y ra sÏ ®−îc bªn nhËn chuyÓn giao g¸nh chÞu theo tho¶ thuËn. §æi l¹i, bªn chuyÓn giao sÏ tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho bªn chuyÓn giao rñi ro, gäi lµ phÝ b¶o hiÓm. Nh− vËy, th«ng qua viÖc ®ãng phÝ b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ® chuyÓn giao nh÷ng hËu qu¶ rñi ro vÒ tµi chÝnh sang cho c«ng ty b¶o hiÓm. 5 1.1.3.1.2. Dµn tr¶i tæn thÊt: B¶o hiÓm cã t¸c dông dµn tr¶i tæn thÊt tµi chÝnh cña mét sè Ýt ng−êi cho sè ®«ng ng−êi. Th«ng qua b¶o hiÓm, tõ sè ®«ng ng−êi tham gia b¶o hiÓm, mçi ng−êi ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn nhá (phÝ b¶o hiÓm), ® t¹o ra mét kho¶n tiÒn lín. Nguån tiÒn nµy ®−îc sö dông ®Ó chi tr¶ cho sè Ýt ng−êi kh«ng may gÆp rñi ro tæn thÊt vÒ tµi chÝnh. Nh− vËy, b¶o hiÓm ® thùc hiÖn chøc n¨ng dµn tr¶i tæn thÊt cña sè Ýt ng−êi cho nhiÒu ng−êi cïng g¸nh chÞu th«ng qua ®ãng phÝ b¶o hiÓm. 1.1.3.1.3. Gi¶m thiÓu tæn thÊt hiÖt h¹i: B¶o hiÓm lµ mét ngµnh kinh doanh ®Æc biÖt, kinh doanh sù rñi ro cña ng−êi tham gia b¶o hiÓm. Ng−êi tham gia b¶o hiÓm dï tèn tiÒn mua dÞch vô nh−ng l¹i kh«ng mong muèn sö dông dÞch vô. Nh− vËy, khi tham gia b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ® ý thøc ®−îc r»ng hä cã thÓ gÆp rñi ro bÊt cø lóc nµo vµ do ®ã hä sÏ lu«n chó ý ®Ó tr¸nh gÆp rñi ro, gi¶m thiÓu tæn thÊt cho b¶n th©n hä. §èi víi c«ng ty b¶o hiÓm, nÕu ng−êi ®−îc b¶o hiÓm gÆp nhiÒu rñi ro th× c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i chi tr¶ båi th−êng nhiÒu, dÉn ®Õn ¶nh h−ëng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Do ®ã, c«ng ty b¶o hiÓm lu«n chó ý ®Õn viÖc gi¶m thiÓu tæn thÊt thiÖt h¹i cña ®èi t−îng b¶o hiÓm trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm b»ng c¸ch t¨ng c−êng c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ ®èi t−îng b¶o hiÓm, gãp phÇn b¶o ®¶m an toµn cho tÝnh m¹ng, søc kháe con ng−êi, cña c¶i vµ vËt chÊt cña x héi. Ch¼ng h¹n nh−: - Thùc hiÖn hç trî c¸c c«ng cô phßng ngõa rñi ro vµ h¹n chÕ tæn thÊt ë møc thÊp nhÊt cã thÓ: l¾p c¸c g−¬ng ph¶n chiÕu giao th«ng t¹i c¸c khóc ®−êng cong bÞ che tÇm nh×n, x©y dùng c¸c ®−êng l¸nh n¹n, ®¸nh gi¸ rñi ro c¬ së ®−îc b¶o hiÓm vµ ®−a ra c¸c khuyÕn c¸o phßng tr¸nh rñi ro … - Gi¶i quyÕt hËu qu¶ kÞp thêi gióp ng−êi ®−îc b¶o hiÓm nhanh chãng ån ®Þnh kinh doanh vµ cuéc sèng. ChØ cã th«ng qua b¶o hiÓm, hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ thiÖt h¹i míi ®¹t ®−îc kÕt qu¶ cao nhÊt, bëi lÏ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm míi cã kh¶ 6 n¨ng vÒ tµi chÝnh, cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n, cã ®Çy ®ñ sè liÖu thèng kª vµ nguyªn nh©n tæn thÊt. 1.1.3.1.4. An t©m vÒ mÆt tinh thÇn: Khi tham gia b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ® chuyÓn phÇn rñi ro cña m×nh sang c«ng ty b¶o hiÓm nªn ® gi¶i to¶ nçi lo l¾ng vÒ nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra ®èi víi m×nh. VÝ dô, mét nh©n viªn v¨n phßng ®éc th©n cã thu nhËp 6 triÖu ®ång/th¸ng. Hµng th¸ng ng−êi nµy chi tiªu hÕt 5 triÖu ®ång vµ chØ tÝch lòy ®−îc 1 triÖu ®ång. Ng−êi nµy suy nghÜ r»ng nÕu kh«ng may gÆp ph¶i rñi ro vÒ bÖnh tËt hay tai n¹n th× sÏ kh«ng cã ®ñ tiÒn ®Ó ch÷a. B»ng c¸ch tham gia b¶o hiÓm søc khoÎ víi møc 50 triÖu ®ång, ng−êi ®ã sÏ an t©m vÒ mÆt tinh thÇn, gi¶i to¶ nçi lo l¾ng cña m×nh vÒ nh÷ng rñi ro th−êng trùc cã thÓ x¶y ra. 1.1.3.1.5. KÝch thÝch tiÕt kiÖm: B¶o hiÓm ra ®êi t¹o ra mét h×nh thøc tiÕt kiÖm linh ho¹t, t¸c ®éng ®Õn t− duy cña c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh, chñ doanh nghiÖp, gãp phÇn h×nh thµnh nªn mét ý thøc, thãi quen vÒ viÖc dµnh mét phÇn thu nhËp nhá bÐ h«m nay ®Ó cã kho¶n thu nhËp lín trong t−¬ng lai. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt trong hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä. 1.1.3.1.6. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm: B¶o hiÓm gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng vµ lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã tèc ®é thu hót ng−êi lao ®éng cao nhÊt, thÓ hiÖn ë sè liÖu n¨m 1996 chØ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 7 000 lao ®éng th× sau 12 n¨m (n¨m 2008) sè l−îng lao ®éng lµm trong ngµnh b¶o hiÓm ® lµ 138 631. §iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng b¶o hiÓm lµ lÜnh vùc thu hót lao ®éng x héi kh«ng nhá. Kh«ng chØ cã vËy, th«ng qua ®Çu t− d−íi nhiÒu h×nh thøc, b¶o hiÓm cßn gi¸n tiÕp t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho c¸c ngµnh kh¸c cña ®Êt n−íc. 7 1.1.3.2. KhÝa c¹nh tµi chÝnh: 1.1.3.2.1. æn ®Þnh chi phÝ: Khi tham gia b¶o hiÓm: - B¶o hiÓm gióp æn ®Þnh chi phÝ ngay c¶ khi gÆp rñi ro tæn thÊt lín. - Khi cã rñi ro tæn thÊt ph¸t sinh sÏ lµm thiÖt h¹i vÒ cña c¶i vËt chÊt vµ chÝnh b¶n th©n con ng−êi. Nhê cã b¶o hiÓm ® kh¾c phôc hËu qu¶ nãi trªn lµm cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, sinh ho¹t ®−îc t¸i lËp l¹i c©n b»ng. Nh×n chung, trªn ph¹m vi réng toµn bé nÒn kinh tÕ x héi b¶o hiÓm ®ãng vai trß nh− mét c«ng cô an toµn vµ dù phßng ®¶m b¶o ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña mäi chñ thÓ. Víi vai trß ®ã, b¶o hiÓm th©m nhËp s©u réng vµo mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng ® ph¸t huy t¸c dông vèn cã cña m×nh lµ ®¶m b¶o yªn t©m vÒ tinh thÇn, thóc ®Èy ý thøc ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. 1.1.3.2.2. Lµ trung gian tµi chÝnh: DNBH ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c øng tr−íc phÝ b¶o hiÓm, sè phÝ nµy rÊt lín t¹m thêi nhµn rçi sÏ ®−îc c¸c nhµ b¶o hiÓm ®Çu t− trë l¹i nÒn kinh tÕ. Nh− vËy, b¶o hiÓm kh«ng chØ ®ãng vai trß lµm c«ng cô an toµn vµ dù phßng mµ cßn lµ mét trung gian tµi chÝnh, tËp trung vµ cung cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ. Tãm l¹i, víi vai trß vµ t¸c dông quan träng ®ã, b¶o hiÓm trë thµnh mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú nÒn kinh tÕ nµo trªn ®−êng ph¸t triÓn, thÕ nh−ng s¶n phÈm b¶o hiÓm chØ ®−îc thùc hiÖn qua viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p thèng kª bëi c¸c nhµ b¶o hiÓm chuyªn nghiÖp, dùa trªn c¬ së kü thuËt cña b¶o hiÓm. 1.1.4. C¬ së kü thuËt quan träng cña b¶o hiÓm: 1.1.4.1. Quy luËt sè ®«ng: Quy luËt nµy ®−îc nhµ to¸n häc Pascal (Ph¸p) nghiªn cøu vµ chøng minh vµo thÕ kû 17, sau ®ã nã ®−îc nghiªn cøu tiÕp vµ ph¸t biÓu thµnh “quy luËt sè ®«ng” bëi nhµ to¸n häc Bernoulli vµo thÕ kû 18. Theo quy luËt nµy th× kÕt qu¶ thu ®−îc cña 8 phÐp thö cµng tiÕn dÇn ®Õn x¸c suÊt lý thuyÕt cña biÕn cè ®ang xem xÐt nÕu sè lÇn thùc hiÖn phÐp thö cµng lín. Quy luËt nµy ® ®−îc c¸c nhµ b¶o hiÓm ¸p dông, ®ã lµ hä cã thÓ lµm chñ ®−îc x¸c suÊt x¶y ra rñi ro vµ nh÷ng tæn thÊt cña nã nÕu cã sè ®«ng ng−êi ®ñ lín tham gia BH. VÝ dô: Tung con xóc s¾c vµ t×m kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn mÆt 5 chÊm. Sau khi thùc nghiÖm víi sè lÇn tung con xóc s¾c t¨ng dÇn, ng−êi ta thu ®−îc kÕt qu¶: B¶ng 1.1 KÕt qu¶ tung con xóc s¾c Sè lÇn tung con xóc s¾c Sè lÇn xuÊt hiÖn mÆt cã TÇn suÊt xuÊt hiÖn mÆt 5 chÊm cã 5 chÊm 20 2 0,100 100 12 0,120 1.000 175 0,175 10.000 1.653 0,165 §iÒu ®ã cho thÊy, khi sè lÇn thö t¨ng lªn, tÇn suÊt cña biÕn cè còng thay ®æi nh−ng nã tiÕn gÇn h¬n ®Õn x¸c suÊt lý thuyÕt x¶y ra biÕn cè ®ã. X¸c suÊt lý thuyÕt xuÊt hiÖn mÆt 5 chÊm ë ®©y lµ 1/6 (xÊp xØ 0,1667). Quy luËt sè ®«ng lµ c¬ së khoa häc quan träng cña b¶o hiÓm. Quy luËt nµy gióp cho c¸c nhµ b¶o hiÓm −íc tÝnh x¸c suÊt rñi ro nhËn b¶o hiÓm nh»m tÝnh phÝ vµ qu¶n lý c¸c quü dù phßng chi tr¶. C«ng ty b¶o hiÓm ®¶m b¶o cho c¸c sù cè ngÉu nhiªn, nÕu tÝnh riªng tõng tr−êng hîp ®¬n lÎ cã thÓ gièng nh− mét trß ch¬i may rñi. Song tÝnh trªn mét sè lín ®èi t−îng ®−îc b¶o hiÓm, c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ dù ®o¸n ®−îc vÒ kh¶ n¨ng x¶y ra sù cè ë møc ®é t−¬ng ®èi chÝnh x¸c. §iÒu ®ã cã nghÜa cµng cã nhiÒu ng−êi tham gia b¶o hiÓm víi cïng mét nhãm rñi ro, hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty b¶o hiÓm sÏ cµng æn ®Þnh. Quy luËt sè ®«ng chØ ®¶m b¶o khi: 9 - Sè l−îng lín c¸c rñi ro vµ tæn thÊt t−¬ng tù: ViÖc quan s¸t ph¶i tiÕn hµnh trªn mét sè l−îng lín, ®ång thêi ph¶i trªn c¬ së ph©n nhãm rñi ro, ph©n nhãm ®èi t−îng b¶o hiÓm theo nh÷ng tiªu thøc thÝch hîp. VÝ dô: §Ó tÝnh to¸n thiÖt h¹i vÒ th−¬ng tËt th©n thÓ con ng−êi do tai n¹n, ng−êi ta quan s¸t trªn mét sè l−îng lín c¸c vô tai n¹n x¶y ra, g©y thiÖt hai cho søc kháe con ng−êi vµ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (th−êng lµ mét n¨m). - C¸c rñi ro tæn thÊt ph¶i ®éc lËp: Tøc lµ viÖc x¶y ra hay kh«ng x¶y ra cña biÕn cè nµy kh«ng lµm thay ®æi kh¶ n¨ng x¶y ra cña biÕn cè kh¸c vµ ng−îc l¹i. NÕu kh«ng tháa mn ®iÒu kiÖn nµy th× gäi lµ phô thuéc nhau, khi ®ã c¸c rñi ro cã liªn quan ®Õn nhau ®−îc tÝnh lµ mét ®¬n vÞ rñi ro. 1.1.4.2. Thèng kª tÇn suÊt x¶y ra rñi ro : Thèng kª cung cÊp cho nhµ b¶o hiÓm c¸c con sè rñi ro, tæn thÊt ® x¶y ra trong qu¸ khø vµ gi¸ trÞ cña nã nh»m x¸c ®Þnh ®−îc tÇn suÊt x¶y ra rñi ro vµ gi¸ phÝ trung b×nh mét rñi ro. Tõ ®ã, nhµ b¶o hiÓm biÕt ®−îc møc ®é chi tr¶ b¶o hiÓm vµ møc phÝ b¶o hiÓm cho phï hîp thùc tÕ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u dµi, nhµ b¶o hiÓm ph¶i theo dâi th−êng xuyªn sù biÕn ®éng cña c¸c sè liÖu thèng kª ®−îc nh»m hiÖu chØnh khi cÇn thiÕt phÝ b¶o hiÓm ph¶i thu cho phï hîp víi thùc tÕ cña diÔn biÕn rñi ro tæn thÊt. Trªn thùc tÕ, nhÊt lµ ë c¸c n−íc cã thÞ tr−êng b¶o hiÓm ph¸t triÓn, viÖc tæ chøc thèng kª kh«ng thùc hiÖn riªng lÎ bëi tõng nhµ b¶o hiÓm mµ sè liÖu thèng kª sÏ ®−îc cung cÊp bëi c¸c tæ chøc thèng kª nghÒ nghiÖp hoÆc tæ chøc thèng kª chung cña kinh tÕ – x héi. §iÒu nµy lµm cho con sè thèng kª cµng chÝnh x¸c h¬n vµ ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ mÆt kü thuËt gi÷a c¸c nhµ b¶o hiÓm trong cïng mét thÞ tr−êng. 1.1.5. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña b¶o hiÓm: B¶o hiÓm ho¹t ®éng trªn bèn nguyªn t¾c c¬ b¶n : 1.1.5.1. TËp hîp sè lín c¸c rñi ro thuÇn: B¶o hiÓm lµ sù dù tr÷ vËt chÊt tõ sè ®«ng ng−êi ®Ó bï ®¾p cho sè Ýt ng−êi gÆp rñi ro vµ tæn thÊt, hay nãi c¸ch kh¸c tæn thÊt cña sè Ýt ng−êi ® ®−îc ph©n t¸n qua 10 nhiÒu ng−êi. NÕu sè ®«ng ng−êi kh«ng ®ñ lín th× tæn thÊt ph©n t¸n qua tõng ng−êi sÏ nÆng, khã cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. VÒ mÆt to¸n häc, quy luËt sè ®«ng ph¶i ®−îc triÓn khai trªn mét ®¸m ®«ng ng−êi ®ñ lín, hoÆc ph¶i tËp hîp ®−îc sè lín c¸c rñi ro. 1.1.5.2. Nguyªn t¾c trung thùc tuyÖt ®èi: §©y lµ mét trong hai nguyªn t¾c quan träng nhÊt. Khi hîp ®ång b¶o hiÓm ®−îc ký kÕt, ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ vµ nhµ b¶o hiÓm cam kÕt båi th−êng khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng rñi ro míi tõ phÝa ng−êi b¶o hiÓm vµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm. §èi víi ng−êi ®−îc b¶o hiÓm, hä ph¶i ®èi ®Çu víi rñi ro kh«ng ®−îc båi th−êng hoÆc nhµ b¶o hiÓm mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶ khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra. Cßn ®èi víi nhµ b¶o hiÓm, hä cã thÓ gÆp rñi ro ng−êi ®−îc b¶o hiÓm kh«ng khai b¸o chÝnh x¸c hoÆc rñi ro x¶y ra lµ kh«ng kh¸ch quan. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn ® ®ßi hái c¶ hai bªn tu©n thñ nguyªn t¾c nµy. 1.1.5.3. Nguyªn t¾c ph©n t¸n : Theo nguyªn t¾c nµy th× “kh«ng ®Ó trøng trong cïng mét giá mµ ph¶i ph©n t¸n ra”, viÖc ph©n t¸n rñi ro ®−îc thùc hiÖn trªn hai khÝa c¹nh thêi gian, ®ã lµ tr¸nh ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm trong cïng mét thêi ®iÓm vµ kh«ng gian, nghÜa lµ triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm ph¶i trªn mét ph¹m vi réng. 1.1.5.4. Nguyªn t¾c ph©n chia : B»ng kü thuËt ph©n chia ®ång b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm c¸c nhµ b¶o hiÓm ® tr¸nh viÖc b¶o hiÓm cho mét rñi ro cã gi¸ trÞ qu¸ lín mµ chØ ®¶m b¶o mét phÇn rñi ro ®ã. Bëi v×, nÕu ®¶m b¶o cho mét rñi ro cã gi¸ trÞ qu¸ lín th× phÝ b¶o hiÓm thu ®−îc sÏ kh«ng ®ñ bï ®¾p tæn thÊt khi rñi ro ®ã x¶y ra. 1.2. N¨ng lùc c¹nh tranh vµ c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm: 1.2.1. N¨ng lùc c¹nh tranh: N¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña nã mét c¸ch l©u dµi vµ cã ý chÝ trªn thÞ tr−êng c¹nh tranh, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn mét tû lÖ lîi nhuËn Ýt nhÊt b»ng tû lÖ ®ßi hái cho 11 viÖc tµi trî nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp, ®ång thêi thùc hiÖn ®−îc nh÷ng môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Ò ra. NÕu mét doanh nghiÖp tham gia thÞ tr−êng mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh hay kh¶ n¨ng c¹nh tranh yÕu h¬n c¸c ®èi thñ cña nã th× sÏ rÊt khã kh¨n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®−îc, qu¸ tr×nh duy tr× søc m¹nh cña doanh nghiÖp ph¶i lµ qu¸ tr×nh l©u dµi vµ liªn tôc. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng duy tr× l©u dµi søc m¹nh c¹nh tranh ®ã. 1.2.2. §Æc thï trong ho¹t ®éng kinh doanh cña DNBH: 1.2.2.1. Chu tr×nh s¶n xuÊt ng−îc: Ngµnh kinh doanh b¶o hiÓm kh«ng gièng nh− c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. Khi mét hîp ®ång b¶o hiÓm ® ®−îc ký kÕt, DNBH tiÕn hµnh thu phÝ tr−íc cña kh¸ch hµng. Sau ®ã, b»ng sù cam kÕt cña m×nh th«ng qua hîp ®ång b¶o hiÓm, c¸c c«ng ty sÏ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. Nh− vËy, ®èi víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c th× gi¸ b¸n ®−îc tÝnh trªn së gi¸ thµnh s¶n phÈm trong khi ®ã phÝ b¶o hiÓm (gi¸ b¶o hiÓm) chØ lµ −íc tÝnh trªn c¬ së thèng kª c¸c d÷ liÖu trong qu¸ khø, gi¸ thµnh chØ ®−îc x¸c ®Þnh khi n¨m b¶o hiÓm kÕt thóc. 1.2.2.2. §èi t−îng kinh doanh ®a d¹ng: Kh¸c víi b¶o hiÓm x héi, b¶o hiÓm th−¬ng m¹i cã ®èi t−îng lµ tµi s¶n, tr¸ch nhiÖm d©n sù vµ con ng−êi. B¶o hiÓm tµi s¶n lµ b¶o hiÓm gi¸ trÞ tµi s¶n cã thùc nh− b¶o hiÓm cao èc v¨n phßng, b¶o hiÓm vËt chÊt xe, b¶o hiÓm x©y dung c«ng tr×nh … B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù lµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm båi th−êng cña mét chñ thÓ khi g©y h¹i cho ng−êi thø ba do ho¹t ®éng cña m×nh g©y ra. VÝ dô nh− b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ se c¬ giíi, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp kiÓm to¸n, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm cho chñ sö dông lao ®éng… B¶o hiÓm con ng−êi cã ®èi t−îng lµ tÝnh m¹ng, t×nh tr¹ng søc kháe con ng−êi nh− b¶o hiÓm tai n¹n con ng−êi, b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn phÉu thuËt, b¶o hiÓm søc kháe … 12 Mçi ®èi t−îng bao gåm rÊt nhiÒu nghiÖp vô cô thÓ. Mçi nghiÖp vô lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh d−íi h×nh thøc doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm ra thÞ tr−êng vµ thu vÒ phÝ b¶o hiÓm (gi¸ b¶o hiÓm). PhÝ ®ã ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së khoa häc ®¶m b¶o thu bï chi, lµm nghÜa vô ®èi víi Nhµ n−íc vµ cã li cho doanh nghiÖp. 1.2.2.3. Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm cã vèn ph¸p ®Þnh lín: Vèn ph¸p ®Þnh theo luËt qui ®Þnh ®èi víi c«ng ty BH PNT lµ 300 tû ®ång, ®©y lµ con sè rÊt lín nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm v× kinh doanh b¶o hiÓm lµ kinh doanh rñi ro, c«ng ty b¶o hiÓm thu phÝ tõ N§BH mét kho¶n phÝ nhá nh−ng cam kÕt båi th−êng mét sè tiÒn lín h¬n rÊt nhiÒu. 1.2.2.4. Dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm: DNBH ph¶i trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô tõ phÝ b¶o hiÓm cña tõng nghiÖp vô ®èi víi phÇn tr¸ch nhiÖm gi÷ l¹i cña doanh nghiÖp. Bëi lÏ kinh doanh b¶o hiÓm sÏ cã sù tÝch lòy rñi ro nªn cÇn ph¶i trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô. Dù phßng nghiÖp vô bao gåm dù phßng phÝ ch−a ®−îc h−ëng, dù phßng båi th−êng cho c¸c khiÕu n¹i ch−a gi¶i quyÕt, dù phßng båi th−êng cho c¸c dao ®éng lín. Quü dù phßng nghiÖp vô cµng lín thÓ hiÖn n¨ng lùc båi th−êng cña doanh nghiÖp cµng cao, ®ång thêi doanh nghiÖp cã ®−îc nguån vèn lín ®Ó ®Çu t− sinh lêi. 1.2.2.5. Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm g¾n kÕt víi ho¹t ®éng ®Çu t−: Ho¹t ®éng ®Çu t− lµ mét bé phËn trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Ho¹t ®éng ®Çu t− gãp phÇn ph¸t triÓn quü tµi chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn më réng doanh nghiÖp, t¨ng quü phóc lîi, võa t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng võa gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x héi. 1.2.3. C¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña DNBH: 1.2.3.1. Nguån nh©n lùc: Nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng nhÊt, nã bao gåm mét sè néi dung chñ yÕu sau: - Ban gi¸m ®èc doanh nghiÖp: Lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý ë cÊp cao nhÊt trong doanh nghiÖp, nh÷ng ng−êi v¹ch ra chiÕn l−îc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, tæ chøc 13 thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nh÷ng c«ng ty cæ phÇn, nh÷ng tæng c«ng ty lín, ngoµi ban gi¸m ®èc cßn cã héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i diÖn cho c¸c chñ së h÷u doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ph−¬ng h−íng kinh doanh cña c«ng ty. C¸c thµnh viªn cña ban gi¸m ®èc cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c¸c thµnh viªn cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸, n¨ng ®éng, cã mèi quan hÖ tèt víi bªn ngoµi th× hä sÏ ®em l¹i cho doanh nghiÖp kh«ng chØ nh÷ng lîi Ých tr−íc m¾t nh−: t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn mµ cßn uy tÝn lîi Ých l©u dµi cho doanh nghiÖp. §©y míi lµ yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. - §éi ngò c¸n bé qu¶n lý: Lµ nh÷ng ng−êi qu¶n lý chñ chèt cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, phong c¸ch qu¶n lý, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh, kh¶ n¨ng x©y dùng ª kÝp qu¶n lý vµ hiÓu biÕt s©u réng lÜnh vùc kinh doanh sÏ lµ mét lîi thÕ quan träng cho doanh nghiÖp. Ng−êi qu¶n lý lµm viÖc trùc tiÕp víi nh©n viªn cÊp d−íi, víi chuyªn viªn, v× vËy tr×nh ®é hiÓu biÕt cña hä sÏ gióp hä n¶y sinh nh÷ng ý t−ëng míi, s¸ng t¹o phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña doanh nghiÖp. - C«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp: ChÊt l−îng nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp phô thuéc chñ yÕu vµo tr×nh ®é, kiÕn thøc, kh¶ n¨ng, ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn vµ tr×nh ®é tæ chøc cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt thªm c¸c vÊn ®Ò sau: - Doanh nghiÖp cã ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch toµn diÖn vÒ nguån nh©n lùc? - ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh− thÕ nµo? - C¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®i ngé ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn ra sao? 1.2.3.2. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Lµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o ho¹t ®éng, n¨ng lùc chi tr¶ båi th−êng cña doanh nghiÖp nh− nguån vèn l−u ®éng, biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n, quü dù phßng nghiÖp vô. Doanh nghiÖp cã tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc më réng m¹ng l−íi, ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t− trang thiÕt bÞ, thu hót nh©n tµi, ®¶m b¶o
- Xem thêm -