Tài liệu Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh phú yên

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG MẠNH ĐÀO TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHA TRANG – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG MẠNH ĐÀO TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH PHÚ YÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH NHA TRANG – 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Yên là công trình nghiên cứu của cá nhân thực hiện dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm Anh. Các số liệu, kết luận nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng công bố trên bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về luận văn này. Phú Yên ngày 15 tháng 11 năm 2012 Tác giả luận văn Mạnh Đào Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn đã hoàn thành với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của thầy cô giáo, bạn bè, anh chị em đồng nghiệp và những người thân trong gia đình Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô đang công tác tại khoa Kinh tế-Trường Đại học Nha Trang đã tận tâm truyền đạt các kiến thức và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Xin chân thành cảm ơn và kính trọng sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm Anh, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình xây dựng đề cương và động viên tôi thực hiện chương trình luận văn này Chân thành cảm ơn Lãnh đạo Thành uỷ Tuy Hoà và đặc biệt là Ban Tổ chức Thành uỷ Tuy Hoà đã tạo điều kiện cho phép tôi theo học lớp cao học Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nha Trang. Chân thành cảm ơn Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Yên, các sở, ban ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện cho tôi thu thập các số liệu để thực hiện đề tài luận văn này Chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành chương trình cao học này. Phú Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2012 Tác giả luận văn Mạnh Đào Tuấn iii BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Tiếng Việt 1 CCN Cụm công nghiệp 2 CNH,HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 3 DN Doanh nghiệp 4 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 5 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 DNTN Doanh nghiệp tư nhân 7 ĐKKD Đăng ký kinh doanh 8 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 GCNQSDĐ 10 GDP Tổng sản phẩm trong nước 11 HĐND Hội đồng nhân dân 12 HTX Hợp tác xã 13 KCN Khu công nghiệp 14 KTTN Kinh tế tư nhân 15 KTTT Kinh tế thị trường 16 NLCT Năng lực cạnh tranh 17 NSLĐ Năng suất lao động 18 PCI 19 UBND 20 USAID 21 VCCI 22 VNCI 23 24 Tiếng Anh Foreign Direct Investment Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Gross Domestic Product Chỉ số năng lực cạnh tranh Provincial Competitiveness cấp tỉnh Index Uỷ ban nhân dân Cơ quan phát triển quốc tế Unitied States Agency for Hoa Kỳ International Development Phòng Thương mại và công Vietnam Chamber of nghiệp Việt Nam Commerce and Industry Dự án sáng kiến cạnh tranh Vietnam competitiveness Việt Nam Initiative WEF Diễn đàn kinh tế thế giới World Economic Forum WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................... iii MỤC LỤC ................................................................................................................ iv DANH MỤC BẢNG................................................................................................ vii DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... viii LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) ....................................... 5 1.1 CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH ..... 5 1.1.1 Cạnh tranh cấp tỉnh. ................................................................................... 5 1.1.2 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ..................................................................... 8 1.2. VAI TRÒ CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ............................................................................................................. 12 1.2.1 Vị trí pháp lý của chính quyền cấp tỉnh trong hệ thống chính quyền ......... 12 1.2.2 Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh ................. 13 1.2.3 Vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay............................................................................................ 14 1.3 CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH......................................... 15 1.3.1 Xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh .................................................... 15 1.3.2 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ......................................................... 16 1.3.2.1 Nội dung của chỉ số NLCT cấp tỉnh.................................................. 16 1.3.2.2 Phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh .............. 20 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ..................... 22 1.3.3.1 Nhóm các nhân tố chủ quan .............................................................. 22 1.3.3.2 Nhóm các nhân tố khách quan .......................................................... 23 1.4. KINH NGHIỆM MỘT SỐ TỈNH VỀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH ................................................................................. 25 1.4.1 Thực trạng cải thiện PCI của một số tỉnh ................................................. 25 1.4.1.1 Thành phố Đà Nẵng.......................................................................... 25 1.4.1.2 Tỉnh Long An ................................................................................... 27 1.4.1.3 Tỉnh Bắc Ninh .................................................................................. 29 v 1.4.1.4 Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm của một số tỉnh. ....................... 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1........................................................................................ 32 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH PHÚ YÊN DỰA TRÊN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 .................................................................................................. 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN. 33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .................................................................................... 33 2.1.1.1 Vị trí địa lý ....................................................................................... 33 2.1.1.2. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 33 2.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên .................................................................... 34 2.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội ........................................................................... 37 2.1.2.1. Về tăng trưởng kinh tế ..................................................................... 37 2.1.2.2. Cơ cấu lao động và nguồn nhân lực ................................................. 38 2.1.2.3. Hệ thống kết cấu hạ tầng chủ yếu của nền kinh tế ............................ 39 2.1.2.4. Thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế ......................... 40 2.2. THỰC TRẠNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH PHÚ YÊN ............................................................................... 42 2.2.1 Kết quả xếp hạng đánh giá PCI Phú Yên giai đoạn 2006 – 2011.............. 42 2.2.2. Chỉ số PCI dưới góc độ so sánh .............................................................. 43 2.2.2.1. So với tỉnh dẫn đầu năm 2011.......................................................... 43 2.2.2.2. So với tỉnh trung vị năm 2011.......................................................... 44 2.2.2.3. So với các tỉnh dẫn đầu các khu vực ................................................ 45 2.2.2.4. So với các tỉnh trong vùng ............................................................... 47 2.2.2.5. So sánh các chỉ số thành phần của Phú Yên năm 2011 với các tỉnh trong vùng .................................................................................................... 50 2.2.3. Phân tích các chỉ số PCI thành phần của Phú Yên qua các năm (2006-2011)...................................................................................................... 55 2.2.3.1. Chỉ số gia nhập thị trường................................................................ 55 2.2.3.2. Chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất.................... 57 2.2.3.3. Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin ...................................... 59 2.2.3.4. Chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước ..... 61 2.2.3.5. Chi phí không chính thức................................................................. 63 2.2.3.6. Chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh..................... 65 2.2.3.7. Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. ................................................. 66 2.2.3.8. Chỉ số đào tạo lao động.................................................................... 70 vi 2.2.3.9. Chỉ số thiết chế pháp lý.................................................................... 72 2.3 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ YÊN THÔNG QUA CHỈ SỐ PCI GIAI ĐOẠN 2006-2011 ......................................................... 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2........................................................................................ 80 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI .............................................. 81 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2011- 2020 ................................................................................................. 81 3.1.1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể ..................................................... 81 3.1.2. Định hướng phát triển ngành và lĩnh vực ................................................ 82 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2012-2020 .................................................. 86 3.2.1. Cải thiện chỉ số Chi phí gia nhập thị trường ............................................ 86 3.2.2 Cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất ............ 87 3.2.3. Cải thiện chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin ............................. 88 3.2.4. Cải thiện chỉ số Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước .... 89 3.2.5. Cải thiện Chỉ số Chi phí không chính thức.............................................. 90 3.2.6. Cải thiện chỉ số Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh ............ 91 3.2.7. Cải thiện chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.......................................... 92 3.2.8. Cải thiện Chỉ số đào tạo lao động............................................................ 93 3.2.9. Cải thiện Chỉ số Thiết chế pháp lý ......................................................... 94 3.3 MỘT SỐ GÓP Ý ĐỂ HOÀN THIỆN VIỆC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI .................................................... 95 3.3.1. Đánh giá tổng quát.................................................................................. 95 3.3.2. Hoàn thiện việc tổ chức đánh giá. ........................................................... 95 3.3.3. Hoàn thiện các chỉ số thành phần và các tiêu chí cấu thành..................... 96 3.3.4. Hoàn thịên phương pháp đánh giá và xếp hạng ....................................... 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3........................................................................................ 99 KẾT LUẬN ........................................................................................................... 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng sản phẩm của tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2006-2011.................... 37 Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2006-2011 .....................38 Bảng 2.3: Kết quả số lượng lao động tỉnh Phú Yên 2005-2010 .................................38 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế. .............................................39 Bảng 2.5:Tốc độ tăng trưởng các thành phần kinh tế từ năm 2008-2011 ...................42 Bảng 2.6: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Phú Yên giai đoạn 2006-2011..... 43 Bảng 2.7: Điểm số PCI các tỉnh trong vùng Duyên Hải Nam Trung bộ .....................47 Bảng 2.8: Vị trí xếp hạng PCI Phú Yên so với các tỉnh trong vùng từ 2006-2011 ..... 49 Bảng 2.9: Thay đổi PCI của Phú Yên và các tỉnh trong vùng qua các năm ................49 Bảng 2.10: Thay đổi điểm số của các chỉ số thành phần PCI Phú Yên (2006-2011) .. 55 Bảng 2.11 : Chỉ số gia nhập thị trường của Phú Yên từ 2006-2011 ...........................55 Bảng 2.12 : Chỉ tiêu tỷ lệ % DN phải mất hơn một tháng để khởi sự kinh doanh. .....56 Bảng 2.13: Chỉ số tiếp cận đất đai của Phú Yên từ 2006-2011 .................................. 57 Bảng 2.14: Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin của Phú Yên từ 2006-2011 .. 59 Bảng 2.15: Chỉ số chi phí thời gian tỉnh Phú Yên từ 2006-2011 ................................61 Bảng 2.16: Chỉ số chi phí không chính thức Phú Yên từ 2006-2011 .........................64 Bảng 2.17: Chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh Phú Yên từ 2006-2011............................................................................................... 65 Bảng 2.18: Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của Phú Yên từ 2009-2011 ..............67 Bảng 2.19 : Chỉ số đào tạo lao động của Phú Yên từ 2006-2011 ............................... 70 Bảng 2.20: Chỉ số thiết chế pháp lý của tỉnh Phú Yên từ 2006-2011 .........................72 Bảng 3.1: Tóm tắt thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện các chỉ số PCI của Phú Yên............................................................................................ 85 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Vận dụng mô hình Kim cương của Michael Porter vào cạnh tranh cấp tỉnh. 9 Hình 2.1: So sánh điểm số PCI của Lào Cai và Phú Yên năm 2011 ..........................44 Hình 2.2: So sánh các chỉ số thành phần PCI của Lào Cai & Phú Yên 2011............. 44 Hình 2.4: So sánh các chỉ số thành phần PCI của Cà Mau & Phú Yên 2011.............. 45 Hình 2.5: Kết quả xếp hạng PCI Phú Yên so với các tỉnh dẫn đầu khu vực ...............46 Hình: 2.6. Các chỉ số thành phần PCI các tỉnh so với Phú Yên năm 2011 ..................46 Hình 2.7: Biểu đồ PCI của các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ từ 2006-2011 .............48 Hình 2.8: Chỉ số chi phí gia nhập thị trường năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng ............................................................................................... 50 Hình 2.9: Chỉ số Tiếp cận đất đai 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng ............ 51 Hình 2.10: Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng .................................................................................. 51 Hình 2.11: Chỉ số chi phí thời gian năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng .... 52 Hình 2.12: Chỉ số chi phí không chính thức năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng ................................................................................................52 Hình 2.13: Chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng ................................................................ 53 Hình 2.14: Chỉ số dịch vụ hỗ trợ kinh doanh năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng ............................................................................................... 53 Hình 2.15: Chỉ số đào tạo lao động năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng ... 54 Hình 2.16: Chỉ số thiết chế pháp lý năm 2011 của Phú Yên so với các tỉnh trong vùng.... 54 Hình 2.17: Một số chỉ tiêu của chỉ số gia nhập thị trường Phú Yên ........................... 56 Hình 2.18: Một số chỉ tiêu của chỉ số tiếp cận đất đai của Phú Yên ......................... 58 Hình 2.19: Một số chỉ tiêu của chỉ số tiếp cận đất đai của Phú Yên .......................... 58 Hình 2.20: Một số chỉ tiêu của chỉ số tính minh bạch tỉnh Phú Yên .......................... 60 Hình 2.21:Một số chỉ tiêu của chỉ số tính minh bạch tỉnh Phú Yên ........................... 60 Hình 2.22: Một số chỉ tiêu của Chỉ số chi phí thời gian tỉnh Phú Yên ....................... 62 Hình 2.23:Một số chỉ tiêu của Chỉ số chi phí thời gian tỉnh Phú Yên ....................... 62 Hình 2.24 : Một số chỉ tiêu của chỉ số chi phí không chính thức ...............................64 Hình 2.25: Một số chỉ tiêu của chỉ số chi phí không chính thức ............................... 64 Hình 2.26: Một số chỉ tiêu của chỉ số tính năng động.................................................66 Hình 2.27: Một số chỉ tiêu của chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp .......................... 67 Hình 2.28: Một số chỉ tiêu của chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp .......................... 68 Hình 2.29: Một số chỉ tiêu của chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ........................... 69 Hình 2.30: Một số chỉ tiêu của chỉ số đào tạo lao động .............................................71 Hình 2.31: Một số chỉ tiêu thành phần của chỉ số đào tạo lao động .......................... 71 Hình 2.32: Một số chỉ tiêu của chỉ số thiết chế pháp lý ............................................ 73 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Sau khi nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường thì những quy luật của nền kinh tế thị trường bắt đầu hoạt động, trong đó cạnh tranh được thừa nhận và cũng là quy luật tất yếu. Cùng với sự phân cấp mạnh mẽ giữa TW và tỉnh, vấn đề cạnh tranh cấp tỉnh xuất hiện và các tỉnh có quyền hành nhất định trong phát triển kinh tế, mà biểu hiện rõ nhất là trong lĩnh vực đầu tư và quản lý doanh nghiệp. Sự phân cấp trong quản lý kinh tế giữa các cấp chính quyền đã nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong quản lý điều hành phát triển kinh tế-xã hội địa phương, từ thế chủ động sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở chính sách, pháp luật của TW và điều kiện cụ thể của địa phương. Phân cấp quản lý giữa chính quyền TW và chính quyền tỉnh được thực hiện trên các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, kế hoach và đầu tư phát triển; quản lý ngân sách nhà nước; quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN); quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức [1]. Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong những năm qua cũng cho thấy, chính quyền cấp tỉnh có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương do quá trình phân cấp ngày càng sâu, thực chất hơn. Nhiều địa phương đã thành công trong thu hút đầu tư, phát triển DN dù có điều kiện ban đầu được coi là kém hấp dẫn. Thành công đó đã khiến các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến vai trò của cấp tỉnh, mà cụ thể hơn là cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam. Ngoài ba cấp độ cạnh tranh phổ biến trên thế giới thường đề cập là: cạnh tranh quốc gia, DN và sản phẩm thì cạnh tranh cấp tỉnh trở thành đặc thù của Việt Nam. Mục tiêu của nâng cao NLCT cấp tỉnh không tách rời mục tiêu chung của vùng và cả nước. Để thực hiện mục tiêu này quá trình cạnh tranh giữa các tỉnh không tách rời quan hệ hợp tác, liên kết nhằm phát huy lợi thế so sánh mỗi địa phương [15-20]. Hiện tại đã có tổ chức thực hiện xếp hạng NLCT thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong phạm vi cả nước. Mục tiêu xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh NLCT (PCI-Provincial Competitiveness Index ) của các tỉnh nhằm lý giải nguyên nhân cùng một nước, một số tỉnh có sự phát triển năng động của khu vực tư nhân, tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế tốt hơn các tỉnh khác và bên cạnh đó hướng chính quyền địa phương cải thiện, đổi mới điều hành 2 của mình dựa vào những thực tiễn tốt nhất của các tỉnh khác nhằm nâng cao vị thế và PCI của mỗi địa phương. Tuy nhiên đến nay, những tiêu chí, chỉ tiêu và phương pháp đánh giá còn có những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện để phản ánh toàn diện, rõ nét PCI ở Việt Nam, chẳng hạn như mở rộng đối tượng tham gia điều tra khảo sát nhiều chiều, nhiều phía (DN thuộc các thành phần kinh tế, chính quyền cấp tỉnh), nghiên cứu gắn với yếu tố lợi thế trong quan hệ liên kết vùng, địa phương. Phú Yên là một tỉnh thuộc khu vực Nam Trung bộ có rất nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế và thu hút vốn đầu tư. Phú Yên có vị trí địa lý thuận lợi nằm trên trục giao thông chính Bắc Nam, có bờ biển dài nhiều đầm, vịnh đẹp thuận tiện cho phát triển kinh tế biển, có nguồn tài nguyên đất đai và lao động dồi dào. Tuy nhiên môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh vẫn còn nhiều điều để cải thiện hơn nữa. Kết quả đánh giá xếp hạng PCI của VCCI qua các năm cũng cho thấy Phú Yên chưa phải là địa phương có PCI cao. Cụ thể vị trí so với các tỉnh thành trong cả nước qua các năm như sau: năm 2006 xếp vị trí 21/63; năm 2007 xếp vị trí 23/63; năm 2008 xếp vị trí 39/63; năm 2009 xếp vị trí 49/63; năm 2010 xếp vị trí 31/63; năm 2011 xếp vị trí 50/63 [15-20]. Có thể thấy điểm số PCI của Tỉnh Phú Yên có xu hướng giảm dần qua các năm. Xuất phát từ những lý do ấy đặt ra vấn đề cần nghiên cứu sâu hơn thực trạng chỉ số PCI của tỉnh Phú Yên, chỉ rõ những mặt còn hạn chế để có giải pháp nâng cao trong thời gian tới. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, tôi quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Yên” làm luận văn thạc sĩ của mình 2. Tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án nâng cao sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (VCCI), từ năm 2006 đến năm 2011 có các Báo cáo nghiên cứu về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam [15-20]. - Bên cạnh đó cũng có nhiều công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của DN, của ngành, của sản phẩm được thể hiện bằng các công trình nghiên cứu, sách, báo, ấn phẩm như: Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chủ trì phối hợp với Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á Singapore (ACI) dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Michael E. Porter đã nghiên cứu và công bố Báo cáo Năng lực cạnh trạnh Việt Nam 2010 (VCR 2010) [47]. 3 - Nguyễn Thị Thu Hà (2009) với Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Thông tấn Hà Nội [8] - Các công trình nghiên cứu trên đã hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và NLCT. Từ đó, nghiên cứu phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao NLCT của quốc gia, của ngành, của DN. Riêng nghiên cứu NLCT cấp tỉnh ở Việt Nam đã được VCCI lượng hoá thông qua chỉ số PCI để so sánh xếp hạng, tuy nhiên kết quả nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở một số tiêu chí, chỉ tiêu và tập trung đánh giá một số khía cạnh nhất định về mức độ cải thiện môi trường kinh doanh đối với các DN nhỏ và vừa trong nước ở địa phương thông qua “cảm nhận” của một số DN khu vực này (năm 2011 là 6.922 DN trong tổng số hơn 400.000 DNNVV cả nước). 3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án - Hệ thống hoá lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. - Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh tỉnh Phú Yên dựa trên xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2006 – 2011. - Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Phú Yên trong thời gian tới 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh tỉnh Phú Yên - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài đi sâu nghiên cứu chỉ số PCI của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006 - 2011 trong đó có so sánh PCI của Phú Yên với các tỉnh trong khu vực và các tỉnh có chỉ số PCI cao ở Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, quy nạp để phân tích NLCT của tỉnh Phú Yên dựa trên các số liệu thứ cấp được cung cấp bởi VCCI, trong đó tác giả có so sánh với các tỉnh trong khu vực và các tỉnh có chỉ số PCI cao ở Việt Nam. 6. Đóng góp của luận văn - Từ xếp hạng PCI của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006 - 2011 kết hợp với so sánh với một số địa phương khác, đề tài đã khẳng định những nỗ lực và chỉ ra những bất cập của chính quyền tỉnh Phú Yên trong cải thiện môi truờng kinh doanh, đồng thời xác định rõ trọng tâm đổi mới hoạt động của chính quyền tỉnh trong những năm tới. 4 - Trọng tâm của những giải pháp cải thiện nhằm vào những chỉ số thành phần có thứ hạng thấp như: Chi phí gia nhập thị trường; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Thiết chế pháp lý; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức và những chỉ số thành phần có xu hướng giảm, bao gồm: Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; Đào tạo lao động nhằm góp phần nâng cao vị trí và điểm số PCI của tỉnh Phú Yên trong những năm tới. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được chia thành 3 chuơng: Chương 1: Tổng quan về năng lực canh tranh cấp tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chương 2: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh tỉnh Phú Yên dựa trên xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2006 – 2011. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh Phú Yên trong thời gian tới. 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 1.1 CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 1.1.1 Cạnh tranh cấp tỉnh. Cạnh tranh là một khái niệm đăc trưng cơ bản của kinh tế thị trường. Đó là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà kinh tế trên thế giới. Do cách tiếp cận hay mục đích nghiên cứu khác nhau nên đã có nhiều quan niệm khác nhau về cạnh tranh. Lý thuyết cạnh tranh và năng lực cạnh tranh có thể phân chia thành trường phái cổ điển và trường phái hiện đại. Trường phái cổ điển với tư tưởng cạnh tranh và tự do của A.Smith hướng vào mục tiêu phản đối sự can thiệp của Nhà nước. Bổ sung quan điểm đó, John Stuart Mill đề cao quyền tự do kinh doanh và phản đối sự can thiệp của chính phủ đối với cá nhân (tư nhân) trong ba trường hợp: (1) Chính phủ can thiệp vào những việc lẽ ra để cá nhân thực hiện thì tốt hơn; (2) Chính phủ làm những việc mà lẽ ra để cá nhân thực hiện thì chưa chắc tốt, nhưng xét về mặt giáo dục tinh thần cho cá nhân, để cho cá nhân thực hiện những nhiệm vụ đó thì năng lực chủ động của họ sẽ được tăng thêm, đồng thời khả năng phán đoán của họ cũng có cơ hội thể nghiệm; (3) Chính phủ ôm đồm những công việc không cần thiết, đây là trường hợp dễ bị mọi người phản đối nhất [5] Trường phái hiện đại tiêu biểu là lý luận sáng tạo và cạnh tranh ở trạng thái động của J.Schumpeter đã diễn giải về năng lực cạnh tranh đối với những nền kinh tế dựa vào thông tin và tri thức. Các hình thức kết hợp các yếu tố cạnh tranh trong quá trình cạnh tranh phải tận dụng được những tiến bộ và sáng tạo công nghệ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công ty, tài năng của DN được thừa nhận và cần phải mở rộng môi trường hoạt động để họ phát huy tính sáng tạo, thi thố tài năng. Lý thuyết sáng tạo của J.Schumpeter chỉ ra sáng tạo trên ba bình diện: (1)- Sáng tạo công nghệ và sử dụng kỹ thuật mới; (2)-Sáng tạo thể chế khai thác thị trường và kiểm soát nguồn cung cấp nguyên liệu mới; 6 (3)-Sáng tạo quản lý, áp dụng hình thức tổ chức và quản lý DN mới [5] Nghiên cứu về cạnh tranh của Michael Porter khá toàn diện từ cấp độ doanh nghiệp, ngành cho đến quốc gia, bao trùm cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Cạnh tranh được xác định là nguồn gốc của tiến bộ kinh tế ở bất kỳ quốc gia nào và là nền tảng cho những công dân có năng suất cao và đời sống dư dả. Bởi chỉ có các doanh nghiệp mới có thể tạo ra của cải, không phải chính phủ nên hướng trọng tâm về phân tích cơ sở kinh tế vi mô của sự tăng trưởng kinh tế [5;46] Khái quát lại hệ thống lý thuyết về cạnh tranh cho thấy, cạnh tranh là một phạm trù rất rộng và mang tính lịch sử. Cạnh tranh xuất hiện và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hoá. Cạnh tranh được nâng cấp ở mức độ khái quát hơn là quá trình đổi mới và sáng tạo vận động liên tục và không có điểm kết thúc. Cạnh tranh tồn tại từ cấp độ vĩ mô đến vi mô và bao trùm mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế-xã hội. Với ý nghĩa rộng lớn như vậy nên trên những góc độ nghiên cứu khác nhau đã có những khái niệm về cạnh tranh khác nhau. Xét về bản chất, cạnh tranh luôn được xem xét trong trạng thái động và ràng buộc trong mối quan hệ so sánh tương đối giữa các đối thủ cạnh tranh có chức năng giống nhau. Mục đích cuối cùng của các chủ thể trong quá trình cạnh tranh là lợi nhuận, đối với một địa phương hay quốc gia, địa phương khác [46]. Để đạt được mục đích cơ bản cuối cùng ấy, cuộc ganh đua giữa các chủ thể phải tạo ra được những điều kiện, cơ hội tốt nhất nhằm mở rộng thị trường, hợp lý hoá sản xuất (đối với các ngành, DN) hay tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất kinh doanh (đối với các quốc gia, địa phương) Như vậy cạnh tranh bao hàm một số đặc trưng cơ bản: + Mang bản chất của mối quan hệ cùng mục đích giữa các chủ thể với nhau, đề cập đến cạnh tranh là một quá trình có sự tham gia của nhiều chủ thể và các chủ thể phải có mục tiêu + Các chủ thể cạnh tranh đều phải tuân thủ những ràng buộc chung + Phương pháp và công cụ cạnh tranh rất đa dạng; + Cạnh tranh diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cố định. Kế thừa những quan điểm và từ phân tích ý nghĩa của sự cạnh tranh ở trên, tác giả đưa ra khái niệm về cạnh tranh như sau: Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể thông qua quá trình đổi mới và sáng tạo liên tục nhằm đạt được mục tiêu xác định với hiệu quả cao và bền vững. 7 Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và dựa vào căn cứ khác nhau, canh tranh được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Theo mục tiêu nghiên cứu, luận văn chỉ xem xét theo cấp độ cạnh tranh để phân loại, nghĩa là bao gồm cạnh tranh cấp quốc gia, cạnh tranh cấp vùng hay cấp tỉnh, cạnh tranh cấp doanh nghiệp và cạnh tranh cấp sản phẩm. Theo cách phân loại này, chủ thể cạnh tranh của cạnh tranh quốc gia, cạnh tranh cấp tỉnh, cạnh tranh cấp doanh nghiệp, cạnh tranh sản phẩm là quốc gia, tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm. Mỗi cấp độ cạnh tranh này đều có đặc trưng, công cụ và mục đích khác nhau. Cạnh tranh quốc gia hay cạnh trạnh cấp tỉnh rất khác với cạnh trạnh doanh nghiệp bởi cạnh tranh không thể đẩy một quốc gia hay tỉnh phá sản, ra khỏi hoạt động kinh tế và tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh quốc gia [5]. Như vậy, thực chất của cạnh tranh cấp quốc gia hay cấp vùng, cấp tỉnh đứng trên góc độ quản lý nhà nước để nghiên cứu, cạnh tranh được thể hiện là sự ganh đua của các quốc gia, vùng, tỉnh trong việc tạo ra môi trường kinh doanh hiệu quả nhằm thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, vùng, tỉnh đó. Cạnh tranh cấp tỉnh có những điểm tương đồng với cạnh tranh quốc gia về mục tiêu và phương thức cạnh tranh. Cạnh tranh quốc gia thường được phân tích theo quan điểm tổng thể, chú trọng vào môi trường kinh tế vĩ mô và thể hiện vai trò của chính phủ. Cạnh tranh cấp tỉnh cũng được phân tích theo quan điểm tổng thể, chú trọng vào môi trường kinh tế cấp tỉnh và thể hiện vai trò của chính quyền cấp tỉnh. Cạnh tranh cấp tỉnh gắn với phân cấp ngày càng rộng hơn cho chính quyền cấp tỉnh và xu hướng phi tập trung hoá (decentralization) trong quản lý kinh tế, trong đó có quản lý đầu tư. Xét về nguồn gốc, cạnh tranh cấp tỉnh xuất hiện khi có sự phân cấp giữa trung ương (cấp quốc gia) và địa phương (cấp tỉnh) tạo ra quyền hành nhất định cho các tỉnh trong phát triển kinh tế, biểu hiện rõ nhất là trong lĩnh vực đầu tư và quản lý doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dựa trên sự khác biệt của mỗi tỉnh trong điều kiện tuân thủ những nguyên tắc chung của chính quyền trung ương và thông lệ quốc tế. Như vậy, cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam là sự ganh đua giữa các chính quyền cấp tỉnh thông qua quá trình đổi mới và sáng tạo liên tục để tạo ra môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở các chính sách pháp luật của trung ương và khai thác các yếu tố một cách hợp lý. 8 1.1.2 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Năng lực cạnh tranh là khái niệm tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết nối và tổ hợp hệ thống nhiều yếu tố cả bên trong và bên ngoài ở các cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp DN với tư cách là những thực thể độc lập. Theo định nghĩa của Đại từ điển Tiếng Việt thì “năng lực” là (1) những điều kiện đủ hoặc vốn có để làm một việc gì; (2) khả năng đủ để thực hiện tốt một công việc [48]. Do vậy có thể khẳng định, năng lực cạnh tranh là khả năng giành thắng lợi hay lợi thế của chủ thể cạnh tranh (cá nhân hay tổ chức, DN hay quốc gia) trong việc thực hiện cùng mục tiêu nào đó, mục tiêu ấy được khái quát nhất là, hiệu quả cao và phát triển bền vững, hay có thể nói khái niệm về NLCT là khả năng tạo lập được những thuận lợi hay lợi thế của chủ thể cạnh tranh thông qua quá trình đổi mới và sáng tạo liên tục nhằm đạt được mục tiêu với hiệu quả cao và bền vững. Vấn đề liên quan đến cạnh tranh đã thu hút sự quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và các nhà nghiên cứu. Dẫu đến nay có nhiều quan điểm khác nhau về NLCT trên các cấp độ: Quốc gia, DN và sản phẩm, song chưa có một lý thuyết chuẩn về NLCT [6]. Thậm chí NLCT cùng cấp độ quốc gia thì trên thế giới cũng đã có hai hệ thống lý thuyết với hai phương pháp đánh giá NLCT quốc gia được các nước và các thiết chế kinh tế quốc tế sử dụng phổ biến là: + Phương pháp do diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thiết lập trong bản báo cáo cạnh tranh toàn cầu; + Phương pháp do Viện quốc tế về quản lý và phát triển (IMD) đề xuất trong Niên giám cạnh tranh thế giới. Cả hai phương pháp trên đều do một số Giáo sư đại học Havard như Michael Porter, Jeffrey Sachs và chuyên gia của WEF như Peter Cornelius, Macha Levinson tham gia xây dựng [40]. Phi tập trung hoá là xu hướng đang phát triển phổ biến trong quản lý kinh tế ở nhiều nước. Phi tập trung hoá là chế độ phân chia quyền hạn và trách nhiệm, thẩm quyền về quản lý kinh tế của Trung ương cho chính quyền địa phương. Do đó, trong phạm vi một quốc gia cũng xuất hiện sự ganh đua giữa các vùng hay cấp địa phương, được gọi là cạnh tranh vùng hay địa phương mà ở Việt Nam đang tồn tại một cấp độ cạnh tranh đặc thù là cạnh tranh cấp tỉnh Tăng trưởng và phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia, mọi địa phương. Để thực hiện mục tiêu ấy, mỗi quốc gia, địa phương sẽ có những chính 9 sách và bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Tuy nhiên, bất kỳ quốc gia, địa phương nào cũng phải tìm lời giải đáp cho vấn đề nguồn lực cho đầu tư phát triển ở đâu và cách thức huy động các nguồn lực ấy như thế nào. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là lời giải đáp của mỗi chính phủ, chính quyền địa phương. Khả năng của một địa phương cấp tỉnh trong thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển kinh tế-xã hội theo những mục tiêu đã định chính là năng lực cạnh tranh của tỉnh đó. Do vậy, một tỉnh có NLCT cao thể hiện ở sự hấp dẫn về đầu tư và kinh doanh đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư hay đã tạo lập được môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tỉnh đó Trong khi cạnh tranh giữa các quốc gia nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tếxã hội, có tính chất và phương thức cạnh tranh gay gắt hơn, đa dạng hơn thì trong phạm vi một quốc gia, cạnh tranh giữa các tỉnh (hay vùng) có mức độ được hiểu mềm dẻo và linh hoạt hơn. Đó là sự ganh đua giữa các tỉnh (vùng) nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở lợi thế của địa phương (vùng) đó. Đồng thời trong sự ganh đua có tính chất hợp tác, liên kết cùng phát triển. Vấn đề liên kết ở đây thực chất là sự hợp tác, liên kết các ngành, các địa phương không chỉ nhằm mục tiêu tạo lực như xoá bỏ mức độ giới hạn địa giới hành chính tạo ra các nguồn lực đầu vào (đất đai, nguyên liệu, lao động) có quy mô lớn hơn cho các nhà đầu tư, mà còn làm sao phân chia nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Liên kết các địa phương trong vùng và liên kết các ngành mang tính bổ sung lẫn nhau, duy trì và tăng cường NLCT cho các tỉnh. Như vậy, thực chất NLCT cấp tỉnh là khả năng ganh đua của các tỉnh nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở lợi thế của địa phương trong mối quan hệ liên kết với những địa phương khác trong phạm vi quốc gia Cơ cấu, hệ thống DN, nhà đầu tư tại tỉnh Cơ hội Các yếu tố đầu ra liên quan Các yếu tố đầu vào liên quan Chính quyền cấp tỉnh Các ngành hỗ trợ và liên quan Hình 1.1: Vận dụng mô hình Kim cương của Michael Porter vào cạnh tranh cấp tỉnh [14] 10 Trong mô hình Kim cương vận dụng nghiên cứu xác định năng lực cạnh tranh các tỉnh (xem hình 1.1) cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của chính quyền cấp tỉnh. Trong điều kiện phân cấp mạnh mẽ, chính quyền cấp tỉnh có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp, tích cực hoặc tiêu cực đến sức hấp dẫn của các yếu tố đầu vào (nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tri thức, nguồn vốn và cơ sở hạ tầng), các yếu tố liên quan đến đầu ra (quy mô thị trường, tập quán tiêu dùng…); hệ thống các DN và nhà đầu tư tại địa phương; các ngành dịch vụ hỗ trợ và liên quan. Những tác động ấy được biểu hiện thông qua sự ảnh hưởng của chính quyền cấp tỉnh đối với các yếu tố trên như sau: -Đối với các yếu tố sản xuất: thể hiện chủ yếu ở lĩnh vực đào tạo lao động (số lượng và chất lượng hệ thống giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thông tin thị trường lao động...) và chất lượng cơ sở hạ tầng (đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh...). Ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý [25] nên chính quyền cấp tỉnh có vai trò rất lớn đối với yếu tố sản xuất này tại địa phương, như quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất.... -Đối với các ngành hỗ trợ và liên quan: mỗi ngành sản xuất kinh doanh đều có các ngành hỗ trợ và liên quan như ở các lĩnh vực công nghệ, thông tin (kinh doanh, thị trường, đầu tư). Trong phạm vi địa phương, chính quyền cấp tỉnh có thể trực tiếp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ DN (như trợ giúp pháp lý, xúc tiến thương mại-đầu tư…) hoặc khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển các dịch vụ hỗ trợ này. -Đối với các yếu tố đầu ra: ở cấp địa phương, sự ảnh hưởng này không rõ nét như ở cấp quốc gia. Chính quyền địa phương có thể tác động lên thị trường tiêu thụ sản phẩm của DN thông qua những dự báo, định hướng sản xuất-tiêu dùng, đồng thời chính quyền tỉnh cũng có thể đóng vai trò là khách hàng trong một số trường hợp cần thiết. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của DN rất quan trọng, một mặt có thể giúp DN định hướng thị trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, mặt khác, định hướng cho người tiêu dùng về những hàng hoá có chất lượng. Bên cạnh đó, chính quyền có thể nỗ lực cải cách hành chính để cắt giảm chi phí không chính thức cho DN, từ đó có khả năng giảm giá bán, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đồng
- Xem thêm -