Tài liệu Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng an bình trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tế

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ níc ta më ra ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp vÒ c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong níc nãi chung vµ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm víi kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. §øng tríc nh÷ng thøc th¸ch ®ã nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng thÓ b¾t kÞp víi nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi mµ kh«ng nh×n ra thÞ trêng Quèc tÕ, v× vËy mµ ho¹t ®éng kinh doanh XNK lµ kh«ng thÓ thiÕu. HiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®îc coi lµ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng "më cöa" vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc ë mçi quèc gia. Nã g¾n víi thÞ trêng hµng hãa vµ sù ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc. Ho¹t ®éng KDXNK gióp chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt cña mçi níc vµ ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau vÒ hµng hãa vµ dÞch vô cña tõng thÞ trêng. XÐt ë gãc ®é mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, nhiÖm vô ®Æt ra lµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong c¸c ho¹t ®éng. §iÒu ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n n¨ng ®éng vµ linh ho¹t trong t×m kiÕm, më réng vµ gi÷ thÞ trêng, mÆt kh¸c còng ph¶i qu¶n lý tèt doanh thu vµ chi phÝ ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th«ng qua c¸c sè liÖu do kÕ to¸n cung cÊp. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi lµ nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, víi mong muèn ®îc gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng N«ng l©m nghiÖp .” §Ò tµi ®îc thùc hiÖn nh»m ®a ra nh÷ng c¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nghiªn cøu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty XNK vµ XD N«ng L©m NghiÖp, tõ ®ã ®a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn lÜnh vùc nµy trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ. Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng. Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty XNK vµ XD N«ng L©m NghiÖp. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty XNK vµ XD N«ng L©m NghiÖp. Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ trong doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . I. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ trong c¬ chÕ thÞ trêng. 1.Vai trß ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Hµ ThÞ Thanh HËu -1- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng NhËp khÈu cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, gãp phÇn më réng thÞ trêng cho s¶n xuÊt trong níc ®ång thêi bæ xung nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt vµ nguyªn vËt liÖu gióp nÒn kinh tÕ níc nhµ. 1.1 Vai trß cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cã vai trß mua hµng ho¸ dÞch vô ®Ó thùc hiÖn c©n ®èi c¬ cÊu kinh tÕ, kÝch thÝch s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn vµ l¹i t¸c ®éng ngîc trë l¹i ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹o ra xu híng hîp t¸c ho¸ toµn cÇu, c¸c níc cã ®iÒu kiÖn liªn kÕt vµ hîp t¸c kinh tÕ l¹i víi nhau. C¸c níc ph¸t huy thÕ m¹nh vµ tËn dông lîi thÕ cña níc kh¸c nh»m phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc m×nh. §èi tîng cña nhËp khÈu kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ nh÷ng mÆt hµng phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n mµ cßn cung cÊp trang thiÕt bÞ, t liÖu s¶n xuÊt hiÖn ®¹i phôc vô cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt cho tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng, s¶n xuÊt trong níc cha ®¸p øng ®îc vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ phôc vô cho s¶n xuÊt trong níc. Th«ng qua ho¹t ®éng nhËp khÈu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt díi h×nh thøc mua b¸n m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ cña níc ngoµi. TÊt nhiªn nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng ph¶i lµ con ®êng chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ tù chñ. Mµ xu thÕ chung cña thÕ giíi hiÖn nay lµ “Thay thÕ hµng nhËp khÈu lµ con ®êng dÉn ®Õn c«ng nghiÖp ho¸”. Níc ta lµ níc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t trتn nªn cã sù mÊt c©n ®èi trªn nhiÒu mÆt: TiÒn tÖ, hµng ho¸, s¶n xuÊt & tiªu dïng… V× vËy nhËp khÈu ®ãng mét vai trß quan träng. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta cßn ph¸t triÓn chËm ch¹p, kü thuËt l¹c hËu, thiÕu vèn, tr×nh ®é qu¶n lý cßn h¹n chÕ th× viÖc nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vèn, c«ng nghÖ…sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò, vËt chÊt thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn tranh thñ khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng thÕ m¹nh vÒ hµng ho¸, vÒ vèn, c«ng nghÖ cña níc ngoµi còng nh t¨ng cêng giao lu quèc tÕ nh»m më réng quan hÖ ®èi ngo¹i, t¨ng cêng hiÓu biÕt lÉn nhau trªn th¬ng trêng quèc tÕ. Nh vËy nhËp khÈu t¸c ®éng mét c¸ch trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng trong níc. Tuy nhiªn chän mÆt hµng nhËp khÈu nµo, thÞ trêng ë ®©u, ph¬ng thøc thanh to¸n nh thÕ nµo vÉn lµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt ph¶i ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. Do níc ta cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nªn viÖc nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ cÇn thiÕt. Nhng Nhµ níc cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ch¹y theo lîi nhuËn ®Ó nhËp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc lçi thêi, l¹c hËu vµ nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng kÐm phÈm ch¸t nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho ngêi tiªu dïng. Do vËy, ®èi tîng cña Hµ ThÞ Thanh HËu -2- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng ho¹t ®éng nhËp khÈu thêng xuyªn chÞu sù chi phèi cña chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu cu¶ Nhµ níc. Nhµ níc tiÕn hµnh qu¶n lý ho¹t ®éng nµy b»ng c¸c chÝnh s¸ch nh: GiÊy phÐp nhËp khÈu, thuÕ nhËp khÈu, h¹n ng¹ch nhËp khÈu, ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh danh môc mÆt hµng ®îc phÐp nhËp khÈu. Nh÷ng quy ®Þnh nµy thêng xuyªn ®îc ®iÒu chØnh, söa ®æi sao cho phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta hiÖn nay, vai trß quan träng cña nhËp khÈu ®îc thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau: - NhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®Þnh híng c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc. - Bæ sung kÞp thêi nh÷ng mÆt mÊt c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ c©n ®èi vµ æn ®Þnh. - NhËp khÈu gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n, võa tho¶ m·n nhu cÇu trùc tiÕp cña ngêi d©n vÒ hµng tiªu dïng, võa ®¶m b¶o ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng. - NhËp khÈu cã vai trß tÝch cùc ®Õn thóc ®Èy xuÊt khÈu. Sù t¸c ®éng nµy thÓ hiÖn ë chç nhËp khÈu t¹o ®Çu vµo cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, t¹o m«i trêng thuËn lîi cho viÖc xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam ra níc ngoµi. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng nhËp khÈu trong doanh nghiÖp. 2.1.§Æc ®iÓm nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸. 2.1.1Néi dung, ph¹m vi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh hµng nhËp khÈu. * Hµng nhËp khÈu lµ hµng ho¸ níc ta mua cña níc ngoµi theo c¸c hîp ®ång ký kÕt gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong níc víi níc ngoµi. Hµng nhËp khÈu thêng ®îc ®ãng bao, gãi nguyªn ®ai, nguyªn kiÖn, nguyªn toa, nguyªn tµu, bªn ngoµi ghi râ c¸c ký hiÖu ®Ó phôc vô cho viÖc giao nhËn, vËn chuyÓn. * Nh÷ng hµng ho¸ sau ®îc coi lµ hµng nhËp khÈu: - Hµng mua cña níc ngoµi bao gåm c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ t liÖu s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ dÞch vô kh¸c c¨n cø vµo nh÷ng hîp ®ång nhËp khÈu mµ c¸c doanh nghiÖp cña níc ta ®· ký kÕt víi doanh nghiÖp hay tæ chøc kinh tÕ cña níc ngoµi. - Hµng ho¸ níc ngoµi ®a vµo tham gia héi chî, triÓn l·m níc ta, sau ®ã doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu mua l¹i vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ. - Hµng ho¸ níc ngoµi viÖn trî cho níc ta trªn c¬ së c¸c hiÖp ®Þnh, nghÞ ®Þnh th ký kÕt hîp gi÷a ChÝnh phñ níc ta vµ níc ngoµi thùc hiÖn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. * Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh hµng nhËp khÈu. Hµ ThÞ Thanh HËu -3- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng Theo th«ng lÖ chung vµ nguyªn t¾c kÕ to¸n ®îc thõa nhËn th× thêi ®iÓm x¸c ®Þnh lµ hµng nhËp khÈu khi cã sù chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ. Thêi ®iÓm nµy phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng mµ hai bªn tho¶ thuËn. - NÕu hµng nhËp khÈu vËn chuyÓn theo ®êng biÓn th× hµng nhËp khÈu ®îc tÝnh tõ ngµy hµng ®Õn h¶i vËn níc nhËp, h¶i quan c¶ng biÓn ®· ký x¸c nhËn vµo tê khai hµng nhËp khÈu. - NÕu hµng ho¸ nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng s¾t hoÆc ®êng bé th× hµng nhËp khÈu theo x¸c nhËn cña h¶i quan cöa khÈu. - NÕu hµng nhËp khÈu b»ng ®êng hµng kh«ng th× hµng nhËp khÈu ®îc tÝnh tõ ngµy hµng ®Õn s©n bay ®Çu tiªn cña níc nhËp khÈu theo x¸c nhËn cña h¶i quan s©n bay ®· hoµn thµnh thñ tôc. ViÖc x¸c ®Þnh hµng nhËp khÈu cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc ghi chÐp kÕ to¸n ®óng ®¾n chØ tiªu doanh sè nhËp khÈu, gi¶i quyÕt nh÷ng thñ tôc thanh to¸n, tranh chÊp, khiÒu n¹i... 2.1.2. C¸c ph¬ng thøc, h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. a. Ph¬ng thøc nhËp khÈu: Ho¹t ®éng nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn b»ng hai ph¬ng thøc: - NhËp khÈu theo nghÞ ®Þnh th - NhËp khÈu tù c©n ®èi: Ngoµi nghÞ ®Þnh th Hai ph¬ng thøc trªn ®Òu cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau: - NhËp khÈu trùc tiÕp - NhËp khÈu uû th¸c. b. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu: - NhËp khÈu trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc nhËp khÈu mµ trong ®ã c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh doanh nhËp khÈu vµ ®îc bé th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp cho phÐp trùc tiÕp giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ thanh to¸n víi níc ngoµi phï hîp víi luËt ph¸p cña hai níc. - NhËp khÈu uû th¸c lµ h×nh thøc nhËp khÈu ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã hµng ho¸ nhng kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu kiÖn vµ cha ®îc nhµ níc cho phÐp nhËp khÈu trùc tiÕp nªn ph¶i nhê c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu trùc tiÕp vµ nhËp khÈu hé. Theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp uû th¸c ®îc h¹ch to¸n doanh thu nhËp khÈu. Cßn ®¬n vÞ nhËn uû th¸c chØ ®ãng vai trß ®¹i lý vµ ®îc hëng hoa hång theo sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn ký kÕt hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu. Hµ ThÞ Thanh HËu -4- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng - NhËp khÈu hçn hîp: lµ sù kÕt hîp cña hai h×nh thøc trªn . Doanh nghiÖp cã thÓ võa nhËp khÈu trùc tiÕp võa nhê ®¬n vÞ kh¸c nhËp khÈu hoÆc nhËn uû th¸c nhËp khÈu. 2.1.3. §ång tiÒn thanh to¸n Trong qua tr×nh ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, c¸c bªn ph¶i tho¶ thuËn víi nhau vÒ viÖc dïng lo¹i tiÒn nµo ®Ó thanh to¸n vµ c¸ch xö lý khi gi¸ trÞ ®ång tiÒn ®ã bÞ biÕn ®éng. §ång tiÒn dïng vµo viÖc thanh to¸n gäi lµ ®ång tiÒn thanh to¸n (Money of payment). §ång tiÒn thanh to¸n cã thÓ b»ng ®ång tiÒn míc xuÊt khÈu hoÆc ®ång tiÒn cña níc nhËp khÈu hoÆc b»ng ®ång tiÒn cña níc thø ba. §ã thêng lµ mét trong nh÷ng ngo¹i tÖ m¹nh nh USD, EUR, GBP, JPY… ViÖc sö dông ®ång tiÒn nµo lµ tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung phô thuéc c¸c yÕu tè sau: - Sù so s¸ch lùc lîng cña hai bªn mua vµ b¸n. - VÞ trÝ cña ®ång tiÒn trªn trêng quèc tÕ. - TËp qu¸n sö dông ®ång tiÒn thanh to¸n trªn thÕ giíi. - §ång tiÒn thanh to¸n thèng nhÊt trong c¸c khu vùc kinh tÕ trªn thÕ giíi. Khi tiÕn hµnh thanh to¸n, ®Æc biÖt trong nhËp khÈu hµng ho¸ bªn nµo còng muèn sö dông ®ång tiÒn cña níc m×nh v× cã nh÷ng lîi ®iÓm sau: - Cã thÓ qua ®ã n©ng cao ®Þa vÞ ®ång tiÒn níc m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. - Kh«ng ph¶i dïng ®Õn ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ nî níc ngoµi. - Cã thÓ tr¸nh ®îc rñi ro do tû gi¸ tiÒn tÖ níc ngoµi biÕn ®éng g©y ra. - Cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thªm xuÊt khÈu hµng cña níc m×nh. §ång tiÒn thanh to¸n cã thÓ trïng hîp víi ®ång tiÒn tÝnh gi¸ (Account currency – §ång tiÒn thÓ hiÖn gi¸ c¶ vµ dïng ®Ó tÝnh to¸n tæng gi¸ trÞ hîp ®ång) vµ còng cã thÓ kh«ng trïng hîp. Khi ®ång tiÒn thanh to¸n vµ ®ång tiÒn tÝnh gi¸ lµ hai ®ång tiÒn kh¸c nhau, ngêi ta ph¶i x¸c ®Þnh tû gi¸ ®Ó quy ®æi hai ®ång tiÒn ®ã. Trong ®ã, ®Æc biÖt ngêi ta lùa chän: - §ã lµ tû gi¸ chÝnh thøc hay tû gi¸ thÞ trêng. - §ã lµ tû gi¸ cña c«ng cô thanh to¸n nµo (tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn hay b»ng th). Hµ ThÞ Thanh HËu -5- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng - §ã lµ tû gi¸ tiÒn tÖ níc nµo (ë níc xuÊt khÈu, ë níc nhËp khÈu hay ë níc thø ba). - §ã lµ tû gi¸ mua vµo hay b¸n ra. V× lîi Ých cña m×nh, ngêi xuÊt khÈu muèn chän ®ång tiÒn thanh to¸n lµ mét ®ång tiÒn Ýt cã kh¶ n¨ng mÊt gi¸, tù do chuyÓn ®æi hoÆc dÔ dµng ®æi ra vµng cßn ngêi nhËp khÈu th× ngîc l¹i. 2.1.4. §Þa ®iÓm thanh to¸n: Khi quy ®Þnh ®Þa ®iÓm thanh to¸n v× lîi Ých cña m×nh, c¶ hai bªn xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®Òu muèn lÊy níc m×nh lµm ®Þa ®iÓm thanh to¸n, cô thÓ lµ: - §èi víi ngêi nhËp khÈu, khi tr¶ tiÒn t¹i níc m×nh cã thÓ ®Õn ngµy tr¶ tiÒn míi ph¶i chi tiÒn ra, ®ì bÞ ®äng vèn. Cßn ®èi víi ngêi xuÊt khÈu, cã thÓ thu tiÒn vÒ nhanh chãng nªn lu©n chuyÓn vèn nhanh. - Ng©n hµng níc m×nh thu ®îc thñ tôc phÝ cña nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. - Cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®îc ®Þa vÞ cña thÞ trêng tiÒn tÖ níc m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. §Þa ®iÓm thanh to¸n trong th¬ng m¹i quèc tÕ cã thÓ ë níc ngêi nhËp khÈu hoÆc ë níc ngêi xuÊt khÈu hoÆc ë níc thø ba. Nhng trong thùc tÕ viÖc x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm thanh to¸n phô thuéc quan träng vµo thÕ vµ lùc cña hai bªn, ngoµi ra cßn cã thÓ thÊy nÕu sö dông ®ång tiÒn cña níc ngêi xuÊt khÈu hay níc ngêi nhËp khÈu ®Ó thanh to¸n th× ®Þa ®iÓm thanh to¸n thêng lµ ë níc cã ®ång tiÒn ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n. 2.1.5. Thêi gian thanh to¸n. Thêi h¹n thanh to¸n cã quan hÖ chÆt chÏ tíi viÖc lu©n chuyÓn vèn, lîi tøc kh¶ n¨ng cã thÓ tr¸nh ®îc rñi ro do biÕn ®éng vÒ tiÒn tÖ thanh to¸n, nªn nã lµ vÊn ®Ò quan trängvµ thêng lµ sù tho¶ thuËn khã kh¨n trong giao dÞch ®µm ph¸n khi ký kÕt hîp ®ång. HiÖn nay, cã ba c¸ch quy ®Þnh vÒ thêi gian thanh to¸n mµ hai bªn ph¶i tho¶ thuËn chän lÊy mét. §ã lµ tr¶ tiÒn tríc, tr¶ tiÒn ngay hay tr¶ tiÒn sau: a. Tr¶ tiÒn tríc ( Advance Paymen) §iÒu kiÖn tr¶ tiÒn tríc nghÜa lµ sau khi hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ®îc ký kÕt, doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu giao cho ®èi t¸c toµn bé hoÆc mét phÇn tiÒn hµng tríc khi hµng ho¸ ®îc ®Æt díi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña m×nh hoÆc tríc khi ®èi t¸c thùc hiÖn ®¬n hµng cña m×nh. Møc tiÒn øng tríc nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo tÇm quan träng cña hµng ho¸. HiÖn nay, tiÒn øng tríc thêng chØ tõ 5 – 10% gi¸ trÞ hîp ®ång. Sè tiÒn nµy chÝnh lµ kho¶n tiÒn tÝn dông mµ ngêi mua cung cÊp cho ngêi b¸n. Môc ®Ých cña viÖc tr¶ tiÒn tríc cã thÓ lµ ngêi mua muèn cÊp tÝn dông ng¾n h¹n cho ngêi b¸n hay Hµ ThÞ Thanh HËu -6- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång. NÕu kho¶n tiÒn tr¶ tríc lín, thêi h¹n t¬ng ®èi dµi, th× gi¸ hµng khi b¸n sÏ gi¶m bít so víi gi¸ thÞ trêng, cßn nÕu tr¶ tríc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång th× thêi h¹n tr¶ tríc thêng rÊt ng¾n (10 hay 15 ngµy). ngêi b¸n chØ giao hµng khi nhËn ®îc b¸o cã sè tiÒn øng tríc vµ th«ng thêng kh«ng tÝnh l·i ®èi víi sè tiÒn øng tríc nµy. b. Tr¶ tiÒn ngay Lµ viÖc thanh to¸n vµo tríc lóc hoÆc trong lóc ngêi xuÊt khÈu ®Æt chøng tõ hµng ho¸ hoÆc ®Æt b¶n th©n hµng ho¸ díi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ngêi mua. ViÖc tr¶ tiÒn ngay cã thÓ ®îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch tr¶ toµn bé tiÒn hµng ngay mét lóc, hoÆc b»ng c¸ch tr¶ tõng phÇn. ViÖc tr¶ toµn bé tiÒn hµng ngay mét lóc ®ßi hái ngêi mua ph¶i tr¶ toµn bé gi¸ trÞ hµng theo mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Khi nhËn ®îc ®iÖn b¸o cña ngêi xuÊt khÈu vÒ viÖc ®· s½n sµng ®Ó göi hµng. - Khi nhËn ®îc ®iÖn b¸o cña ngêi chuyªn chë vÒ viÖc ®· hoµn thµnh viÖc bèc hµng ë ®Þa ®iÓm ®· göi hµng. - Khi toµn bé chøng tõ quy ®Þnh trong hîp ®ång ®îc trao cho ngêi mua. - Sau mét sè ngµy hoÆc mét sè giê u huÖ nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi toµn bé chøng tõ quy ®Þnh ®îc trao cho ngêi mua. ViÖc tr¶ ngay tõng phÇn ®ßi hái ngêi mua ph¶i tr¶ tiÒn hµng trong mét sè ®ît ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång, c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng hoÆc møc ®é s½n sµng cña hµng ho¸. c. Tr¶ tiÒn sau Lµ viÖc ngêi b¸n cung cÊp cho ngêi mua mét kho¶n tÝn dông theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. Kho¶n tÝn dông nµy ®îc hoµn tr¶ b»ng tiÒn hoÆc b»ng hµng ho¸. Tr¶ tiÒn sau thêng gåm c¸c lo¹i: - Tr¶ tiÒn sau mét ngµy nµo ®ã kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o cña ngêi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng, kh«ng trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¹i n¬i giao hµng quy ®Þnh (Ch¼ng h¹n: C¸c ®iÒu kiÖn giao hµng t¹i xëng EXW, giao däc m¹n tµu FAS, giao t¹i biªn giíi DAF, giao cho ngêi vËn t¶i FCA – Incoterms 2000). - Tr¶ tiÒn sau mét sè ngµy nµo ®ã kÓ tõ ngµy ngêi b¸n ®· hoµn thµnh giao hµng trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¹i n¬i giao hµng. - Tr¶ sau mét sè ngµy nµo ®ã kÓ tõ ngµy ngêi mua nhËn ®îc toµn bé chøng tõ quy ®Þnh trong hîp ®ång. - Tr¶ tiÒn sau mét sè ngµy nµo ®ã kÓ tõ ngµy nhËn xong hµng ho¸. Hµ ThÞ Thanh HËu -7- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng ë hai h×nh thøc tr¶ tríc vµ tr¶ sau c¸c bªn thêng quan t©m ®Õn sè tiÒn tÝn dông, thêi h¹n tÝn dông, l·i suÊt tÝn dông vµ ®iÒu kiÖn hoµn tr¶. HiÖn t¹i ®ång tiÒn níc ta mÊt gi¸ liªn tôc so víi ngo¹i tÖ, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu kh«ng nªn mua hµng tr¶ chËm, nÕu cÇn thiÕt th× khi mua ph¶i tÝnh to¸n chu ®¸o, ph¶i lêng tríc sù t¨ng gi¸ cña ngo¹i tÖ khi ®Õn h¹n thanh to¸n vµ ph¶i t«n träng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2.1.7. Ph¬ng thøc thanh to¸n. Ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ lµ ®iÒu kiÖn quan träng bËc nhÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ còng nh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i th¬ng. Phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, tËp qu¸n cña mçi níc còng nh tõng hîp ®ång ngo¹i th¬ng, hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu sö dông mét sè ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông sau: * Ph¬ng thøc tr¶ tiÒn mÆt Ngêi mua thanh to¸n tiÒn mÆt cho ngêi b¸n khi ký hîp ®ång hoÆc ®Æt hµng (CWD - cash with order) hoÆc tríc khi ngêi b¸n giao hµng (CBD – Cash before delivery) hoÆc khi ngêi b¸n giao hµng ( COD – Cash on delivery) hoÆc khi ngêi b¸n xuÊt tr×nh chøng tõ . Ph¬ng thøc nµy tuy ®¬n gi¶n nhng trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay Ýt dïng v× rñi ro cao vµ hiÖu qu¶ thÊp. * Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn Cã thÓ tr¶ b»ng ®iÖn (T/T) hoÆc cã thÓ chuyÓn b»ng th(M/T) Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ ph¬ng thøc thanh to¸n mµ trong ®ã kh¸ch hµng (ngêi tr¶ tiÒn, ngêi mua, ngêi nhËp khÈu) yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi (ngêi b¸n, ngêi xuÊt khÈu) ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh b»ng ph¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn do kh¸ch hµng yªu cÇu. * Ph¬ng thøc nhê thu. Bao gåm nhê thu phiÕu tr¬n hoÆc nhê thu kÌm chøng tõ. Lµ ph¬ng thøc thanh to¸n mµ trong ®ã, ngêi b¸n sau khi ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô cho ngêi mua sÏ ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn ngêi mua, uû th¸c cho ng©n hµng cña m×nh thu hé tiÒn ë ngêi mua c¨n cø vµo hèi phiÕu do m×nh lËp ra, cßn chøng tõ hµng ho¸ th× göi th¼ng cho ngêi mua kh«ng qua ng©n hµng. * Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ: Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ sù tho¶ thuËn mµ trong ®ã, mét ng©n hµng (ng©n hµng më th tÝn dông) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ngêi më th tÝn dông) sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi kh¸c (ngêi hëng lîi sè tiÒn cu¶ th tÝn dông) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu do ngêi nµy ký ph¸t trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ngêi nµy xuÊt tr×nh cho ng©n hµng mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi Hµ ThÞ Thanh HËu -8- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng nh÷ng quy ®Þnh ®Ò ra trong mét v¨n b¶n gäi lµ th tÝn dông (Letter of credit – L/C). Trong th¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c bªn tham gia trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ bao gåm: - Ngêi xin më th tÝn dông: lµ ngêi mua, ngêi nhËp khÈu hµng ho¸. - Ng©n hµng më th tÝn dông: lµ ng©n hµng ®¹i diÖn cho ngêi nhËp khÈu, nã cung cÊp tÝn dông cho ngêi nhËp khÈu. - Ngêi hëng lîi th tÝn dông: lµ ngêi b¸n, ngêi xuÊt nhËp khÈu hay bÊt cø ngêi nµo kh¸c mµ ngêi hëng lîi chØ ®Þnh. - Ng©n hµng th«ng b¸o th tÝn dông: lµ ng©n hµng ë níc ngêi hëng lîi. * S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n b»ng th tÝn dông: 2 5 Ng©n hµng më L/C 3. 1 8 7 6 1 Ng©n hµng th«ng b¸oL/C 6 5 3 4 Gi¶i s¬ ®å: Ng êi thÝch nhËp khÈu Ngêi xuÊt khÈu Ngêi nhËp khÈu lµm ®¬n xin më L/C vµ göi cho ng©n hµng phôc vô m×nh yªu cÇu më L/C cho ngêi xuÊt nhËp khÈu hëng. 2 C¨n cø vµo yªu cÇu vµ ®¬n xin më L/C, ng©n hµng më L/C sÏ lËp mét hép th tÝn dông vµ th«ng qua ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë níc ngêi xuÊt khÈu th«ng b¸o vÒ viÖc më L/C vµ chuyÓn L/C ®Õn ngêi xuÊt khÈu. 3 Khi nhËn ®îc th«ng b¸o nµy, ng©n hµng th«ng b¸o sÏ th«ng b¸o cho ngêi xuÊt khÈu toµn bé néi dung th«ng b¸o vÒ viÖc më L/C, vµ khi nhËn ®îc b¶n gèc L/C th× chuyÓn ngay cho ngêi xuÊt khÈu. 4 5 Ngêi b¸n nÕu chÊp nhËn L/C th× tiÕn hµnh giao hµng, nÕu kh«ng th× ®Ò nghÞ ngêi mua vµ ng©n hµng më L/C söa ®æi, bæ sung L/C cho phï hîp víi hîp ®ång, ®Õn khi chÊp nhËn míi giao hµng. Sau khi giao hµng, ngêi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ thanh to¸n theo yªu cÇu cña L/C xuÊt tr×nh trong ng©n hµng L/C th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó ®ßi tiÒn. Hµ ThÞ Thanh HËu -9- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i 6 7 Trêng §¹i häc Th¬ng Ng©n hµng më L/C kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu thÊy kh«ng phï hîp víi L/C th× tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu. NÕu kh«ng phï hîp th× tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ l¹i toµn bé chøng tõ cho ngêi xuÊt khÈu. Ng©n hµng më L/C ®ßi tiÒn ngêi nhËp khÈu vµ chuyÓn bé chøng tõ hµng ho¸ cho ngêi nhËp khÈu. 8 Ngêi nhËp khÈu kiÓm tra chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi L/C th× hoµn tr¶ tiÒn l¹i cho ng©n hµng më L/C, nÕu thÊy kh«ng phï hîp th× cã quyÒn tõ chèi tr¶ tiÒn. C¸c lo¹i th tÝn dông sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ: - Th tÝn dông cã thÓ huû bá ( Revocable L/C ). - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá (Irrevocable L/C ) - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá, miÔn truy ®ßi (Irrevocable without recourse L/C ). - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá, cã x¸c nhËn - Th tÝn dông ®èi øng - Th tÝn dông cã thÓ chuyÓn nhîng - Th tÝn dông tuÇn hoµn - Th tÝn dông gi¸p lng - Th tÝn dông víi ®iÒu kho¶n ®á - Th tÝn dông dù phßng Ngoµi c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n trªn ngêi ta cßn sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ nh hèi phiÕu, sÐc, thÎ thanh to¸n, thÎ tÝn dông, thÎ th«ng minh. ..Trong c¸c lo¹i thanh to¸n trªn th× sÐc vµ hèi phiÕu ®îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay. III. KÕ to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 1. KÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸: 1.1. KÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu trùc tiÕp: - Chøng tõ sö dông trong h¹ch to¸n nghiÖp vô nµy gåm: + Hîp ®ång XNK Hµ ThÞ Thanh HËu -10- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng + Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i + VËn t¶i ®¬n + GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø + Biªn b¶n gi¸m ®Þnh chÊt lîng + GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch vµ giÊy chøng nhËn vÖ sinh + Biªn lai nép thuÕ; tê khai h¶i quan... Tµi kho¶n sö dông. - Trong h¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu kÕ to¸n sö c¸c tµi kho¶n sau: TK 151, TK 156, TK 157, TK 133, TK 3331, TK 3332, TK 144, TK 007, TK 002, TK413, TK 242, TK515, TK635, TK 131, TK 331. * KÕt cÊu cña mét sè tµi kho¶n: * TK 151 “ Hµng mua ®ang ®i ®êng”: Dïng ®Ó theo dâi, ghi chÐp hµng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp ®Õn cuèi kú kÕ to¸n, chøng tõ ®· vÒ nhng hµng cha vÒ nhËp kho. `Bªn nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu cha vÒ nhËp kho, sè tiÒn thuÕ nhËp khÈu cña l« hµng nhËp khÈu. Bªn Cã:Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng hãa ®· vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn b¸n th¼ng cho kh¸ch hµng. - Sè d nî: trÞ gi¸ hµng nhËp khÈu cha vÒ nhËp kho ®Õn cuèi kú. * TK 156 “ Hµng ho¸”: ®îc dïng ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh hµng nhËp khÈu ®· nhËp kho hµng cña doanh nghiÖp. - Bªn nî: + Gi¸ mua vµo cña hµng ho¸ nhËp kho, nhËp quÇy. + Chi phÝ thu mua hµng ho¸ thùc tÕ ph¸t sinh. + TrÞ gi¸ hµng ho¸ thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn hoµn thµnh, nhËp kho,nhËp quÇy (bao gåm gi¸ mua vµo, chi phÝ gia c«ng, chÕ biÕn) + TrÞ gi¸ hµng ho¸ bÞ ngêi mua tr¶ l¹i nhËp kho, nhËp quÇy. + TrÞ gi¸ hµng ho¸ ph¸t hiÖn thõa qua kiÓm kª t¹i kho, t¹i quÇy. - Bªn cã: + trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt kho, xuÊt quÇy. Hµ ThÞ Thanh HËu -11- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng + Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng ho¸ tiªu thô trong kú. + C¸c kho¶n bít gi¸, gi¶m gi¸, håi khÊu hµng mua. + TrÞ gi¸ hµng ho¸ ph¸t hiÖn thiÕu t¹i kho, t¹i quÇy. - Sè d nî: + TrÞ gi¸ mua vµo cña hµng ho¸ tån kho, tån quÇy. + Chi phÝ thu mua cña hµng ho¸ tån kho, cña hµng gØ b¸n. * TK 157 “ Hµng göi b¸n”: dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua vµo hµng ho¸ chuyÓn b¸n, göi b¸n ®¹i lý, ký göi. dÞch vô d· hoµn thµnh nhng cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK 157 ®îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng ho¸, tõng lÇn göi hµng tõ khi göi ®i cho ®Õn khi ®îc chÊp nhËn thanh to¸n... - Bªn Nî: + TËp hîp trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ ®· chuyÓn b¸n hoÆc giao bªn nhËn ®¹i lý, ký göi. + Gi¸ thµnh thùc tÕ dÞch vô ®· hoµn thµnh nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. - Bªn cã: + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng ho¸ chuyÓn b¸n, göi ®¹i lý, ký göi vµ gi¸ thµnh dÞch vô ®É ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. + TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng ho¸ kh«ng b¸n d· ®îc thu håi (bÞ ngêi mua, ngêi nhËn ®¹i lý, ký gØ tr¶ l¹i). - Sè d nî: TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng ho¸ ®· ®îc gØ ®i cha ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. *TK 133 “ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ”: ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo vµ t×nh h×nh khÊu trõ thuÕ. - Bªn Nî: Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ t¨ng trong kú. - Bªn cã: + KhÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. + Hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. + Ph©n bæ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ. - Sè d bªn nî: Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cßn ®îc khÊu trõ ë kú sau. Hµ ThÞ Thanh HËu -12- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng * TK 331 “ Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n”: Dïng ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu cho ngêi b¸n. Bªn cã: + NhËn hµng liªn quan ®Õn viÖc tr¶ tríc cho ngêi b¸n. + C«ng nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n t¨ng trong kú. - Bªn Nî: + Thanh to¸n c«ng nî cho ngêi b¸n. + Hµng mua bÞ tr¶ l¹i. + Gi¶m gi¸ hµng mua. + ChiÕt khÊu mua hµng. + Tr¶ tríc tiÒn mua hµng. - Sè d bªn cã: C«ng nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n hiÖn cßn ®Õn cuèi kú. - Sè d bªn nî: Sè tiÒn ®· ®Æt tríc cho ngêi b¸n ®Õn cuèi kú cha nhËn hµng. * TK 413 “ Chªnh lÖch tû gi¸” ®îc dïng ®Ó theo dâi sè chªnh lÖch do thay ®æi tû gi¸ ngo¹i tÖ cña doanh nghiÖp (ngo¹i tÖ tån quü, ngo¹i tÖ göi ng©n hµng, ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn, c«ng nî b»ng ngo¹i tÖ) vµ t×nh h×nh xö lý sè chªnh lÖch ngo¹i tÖ. KÕt cÊu TK 413 nh sau: - Bªn nî: + Kho¶n chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ ®èi víi sè d ngo¹i tÖ, c«ng nî ph¶i thu cuèi kú khi mua vËt t, hµng ho¸, tµi s¶n, ngo¹i tÖ, chi phÝ kinh doanh. + Kho¶n chªnh lÖch t¨ng tû gi¸ ®èi víi sè d c«ng nî ph¶i tr¶ cuèi kú vµ doanh thu b¸n hµng trong kú. + KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch tû gi¸ cuèi kú. - Bªn cã: + Kho¶n chªnh lÖch t¨ng tû gi¸ ®èi víi sè d ngo¹i tÖ vµ c«ng nî ph¶i thu cuèi kú vµ chi phÝ mua vËt t, tµi s¶n, hµng ho¸, ngo¹i tÖ, chi phÝ kinh doanh. + Kho¶n chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ ®èi víi c«ng nî ph¶i tr¶ cuèi kú vµ doanh thu b¸n hµng trong kú. +Xö lý sè chªnh lÖch tû gi¸ cuèi k× -D nî (nÕu cã ): Sè chªnh lÖch tû gi¸ cha cã nguån bï ®¾p Hµ ThÞ Thanh HËu -13- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng -D cã (nÕu cã) : Chªnh lÖch tû gi¸ cha sö dông *TK 002 ‘’VËt t, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé , nhËn gia c«ng’’:®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ cña ®¬n vÞ kh¸c ®Õn thuª gia c«ng , chÕ biÕn hoÆc gi÷ hé , ®îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i vËt t , hµng ho¸ , tõng n¬i b¶o qu¶n vµ tõng chñ së h÷u.Mäi chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc gia c«ng , chÕ biÕn , b¶o qu¶n vËt t hµng ho¸ ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c TK tËp hîp chi phÝ trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n KÕt cÊu cña TK 002: -Bªn nî : Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ nhËn gi÷ hé , chËm gia c«ng t¨ng thªm. -Bªn cã : Gi¸ trÞ vËt t tiªu hao theo ®Þnh møc n»m trong sè s¶n phÈm giao tr¶. -D nî : Gi¸ trÞ vËt t , hµng ho¸ hiÖn cßn gi÷ hé hay nhËn gia c«ng * TK 007 ‘’Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i’’dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu, chi, cßn l¹i cña c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong ®¬n vÞ vµ ®îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i ngo¹i tÖ (USD, JPY, GBP, DEM....) KÕt cÊu cña TK 007 : -Bªn nî : Sè ngo¹i tÖ t¨ng thªm trong k× Bªn cã :Sè ngo¹i tÖ gi¶m trong k× D nî: Sè nguyªn tÖ hiÖn cßn - Tr×nh tù h¹ch to¸n: Khi chuyÓn tiÒn ký quü ë ng©n hµng ®Ó më LC th× KÕ to¸n ghi Nî TK 144: ThÕ chÊp, ký quü, ký cîc ng¾n h¹n. Cã TK 111: TiÒn mÆt( TK 1112- ngo¹i tÖ) CãTK 112 : TiÒn göi ng©n hµng( TK1122- ngo¹i tÖ) §ång thêi ghi Cã TK 007: sè nguyªn tÖ sö dông ký quü. - Khi nhËn th«ng b¸o sè hµng NhËp khÈu ®· vÒ ®Õn c¶ng hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan ®îc x¸c ®Þnh lµ hµng NhËp khÈu. KÕ to¸n ghi: + NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ trong giao dÞch mua ngoµi hµng hãa vËt t, dÞch vô th× kÕ to¸n ghi: Nî TK 151:(Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) Nî TK 635: Chi phÝ tµi chÝnh( Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 144: (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 331:( Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) Hµ ThÞ Thanh HËu -14- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng + NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ trong giao dÞch mua ngoµi hµng ho¸ vËt t, dÞch vô th× kÕ to¸n ghi: Nî TK 151:( Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) Cã TK 144: ( Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 331: ( Theo tû gi¸ ngµy giao dÞch) Cã TK 515: Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh( L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) §ång thêi ghi Cã TK007- Sè ngo¹i tÖ ®· thanh to¸n - TÝnh thuÕ nhËp khÈu cña hµng nhËp khÈu. KÕ to¸n ghi: Nî TK 151: Theo thuÕ nhËp khÈu Cã TK 333(3333): Theo thuÕ nhËp khÈu - TÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu. KÕ to¸n ghi: + NÕu Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ Nî TK 1331: Theo thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép Cã TK 33312: Theo thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép + NÕu Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Nî TK 151: Theo thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép Cã TK 33312: Theo thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép + Khi nép thuÕ NhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu Nî TK 333(3333):Theo sè nép Cã TK 111,112: Theo sè nép. - Khi hµng nhËp khÈu vÒ nhËp kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 156.1: Theo gi¸ mua thùc tÕ hµng nhËp khÈu. - Chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn hµng nhËp khÈu vÒ nhËp kho, KÕ to¸n ghi; Nî TK 1562: Chi phÝ cha thuÕ Nî TK 1331 Cã TK 111,112,141: Chi phÝ theo gi¸ thanh to¸n - NÕu hµng nhËp khÈu kh«ng nhËp kho göi b¸n th¼ng hoÆc b¸n th¼ng trao tay ba, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 Nî TK 632 Hµ ThÞ Thanh HËu -15- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng Cã TK 151 - B¸n hµng nhËp khÈu t¹i c¶ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,113,131: Sè tiÒn theo gi¸ thanh to¸n Cã TK 5111: Doanh thu cha thuÕ Cã TK 33311: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra - KÕt chuyÓn hµng ho¸ tiªu thô, kÕ to¸n ghi Nî TK 632: TrÞ gi¸ thùc tÕ Cã TK 151: TrÞ gi¸ thùc tÕ * Cuèi n¨m tµi chÝnh kÕ to¸n ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ( ®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n) theo tû gi¸ hèi ®o¸i ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh theo tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n liªn ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, cã thÓ ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸( l·i hoÆc lç). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, kÕ to¸n ghi: Nî c¸c TK111(1112),112(1122),131,136,138,311,315,.... Cã TK 413: Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, kÕ to¸n ghi: Nî TK 413: Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i Cã TK 111(1112),112(1122),131,136,138,311,315..... *Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m Cuèi n¨m kÕt chuyÓn toµn bé kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chinh cña ho¹t ®éng kinh doanh + KÕt chuyÓn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 413: Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i Cã TK 515: Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh( NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) + KÕt chuyÓn lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 635: Chi phÝ tµi chÝnh( NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 413: Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 1.2 .KÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu uû th¸c §Ó thùc hiÖn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ uû th¸c DN ph¶i thùc hiÖn hai hîp ®ång: Hµ ThÞ Thanh HËu -16- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu ®îc ký kÕt gi÷a bªn giao nhËp khÈu vµ bªn nhËn nhËp khÈu, trong ®ã cã quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n cã liªn quan ®Õn nghÜa vô cña mçi bªn tham gia hîp ®ång. Hîp ®ång nµy chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt kinh doanh trong níc. - Hîp ®ång mua - b¸n ngo¹i th¬ng ®îc thùc hiÖn gi÷a bªn nhËp khÈu uû th¸c vµ bªn níc ngoµi, trong ®ã cã ®iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ nhËp khÈu hµng ho¸. Hîp ®ång nµy chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt kinh doanh trong níc vµ luËt kinh doanh quèc tÕ vµ luËt cña níc xuÊt khÈu. 1.2.1. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i bªn nhËn uû th¸c: Trong quan hÖ cung cÊp dÞch vô, bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu ®ãng vai trß ngêi b¸n. V× thÕ, kÕ to¸n bªn nhËn uû th¸c l¹i sö dông tµi kho¶n 131 ( chi tiÕt tõng ®¬n vÞ giao uû th¸c) ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi bªn giao uû th¸c nhËp khÈu vÒ tiÒn hµng, vÒ hoa hång, vÒ c¸c kho¶n chi phÝ hé... TK 131 ®îc chi tiÕt theo sè nî b»ng néi tÖ riªng, b»ng ngo¹i tÖ riªng. Cuèi kú, khi thanh to¸n bï trõ (nÕu cã) ph¶i ghi bót to¸n kÕt chuyÓn chi tiÕt gi÷a chóng. - Khi nhËn tiÒn cña bªn giao uû th¸c ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· nhËn theo tû gi¸ h¹ch to¸n: Nî TK liªn quan (1112,1122)... Cã TK 131 ( chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c ) §ång thêi ghi sè nguyªn tÖ theo tõng lo¹i ®· nhËn: Nî TK 007 - Khi bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu chuyÓn tiÒn ký quü ®Ó më L/C: Nî TK 144: Sè tiÒn ký quü theo TGHT Cã TK liªn quan (1112,1122...) §ång thêi ghi gi¶m sè nguyªn tÖ chuyÓn ®i ký quü: Cã TK 007. - Khi kiÓm nhËn hµng ho¸ ®· nhËp khÈu hoµn thµnh, c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n sau: + Ghi nhËn gi¸ mua hµng nhËp khÈu theo tû gi¸ h¹ch to¸n Nî TK 151: Gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu ®ang ®i trªn ®êng cuèi kú Nî TK 156 (1561): Gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu ®· kiÓm nhËn, nhËp kho trong kú. Nî TK 157: Gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu chuyÓn ®i trao tr¶ Nî TK 131 (chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c): Gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu chuyÓn giao th¼ng cho ®¬n vÞ giao uû th¸c. Hµ ThÞ Thanh HËu -17- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng Cã TK liªn quan (331, 1112,1122,311,144)...: Gi¸ mua ph¶i tr¶ hay ®· tr¶ cña hµng nhËp khÈu. + Ph¶n ¸nh sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT hoÆc thuÕ TT§B (nÕu cã) ph¶i nép hé cho ®¬n vÞ giao uû th¸c nhËp khÈu. Nî TK 156 (1561): TÝnh vµo trÞ gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu ®· kiÓm nhËn, nhËp kho trong kú. Nî TK 157: TÝnh vµo trÞ gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu ®ang chuyÓn ®i giao tr¶ cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu. Nî TK 151: TÝnh vµo trÞ gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu ®ang ®i ®êng cuèi kú. Nî TK 131 (chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c): TÝnh vµo trÞ gi¸ hµng nhËp khÈu giao th¼ng cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu. Cã TK 333 (33312,3332,3333 – thuÕ nhËp khÈu): Sè thuÕ GTGT hoÆc thuÕ TT§B, thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép. - Khi nép thuÕ GTGT, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B cña hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c: Nî TK 333 ( chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK liªn quan (111,112,113...) - Trêng hîp ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu tiÕn hµnh nép c¸c kho¶n thuÕ liªn quan ®Õn hµng nhËp khÈu, kÕ to¸n ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan, ph¶n ¸nh sè thuÕ ®· nép: Nî TK 333 (chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK 131 (chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c) - Khi bµn giao hµng ho¸ cho bªn uû th¸c, c¨n vµo ho¸ ®¬n GTGT (nÕu ®· nép thuÕ GTGT) hoÆc phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (nÕu cha nép thuÕ GTGT) vÒ hµng chuyÓn giao, kÕ to¸n ghi nhËn tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng ®· bµn giao ( bao gåm gi¸ trÞ mua hµng nhËp theo ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B hoÆc thuÕ GTGTcña hµng nhËp khÈu uû th¸c ®· bµn giao): Nî TK 131 (chi tiÕt d¬n vÞ giao uû th¸c) Cã TK liªn quan (151,1561,157) - Ph¶n ¸nh hoa hång uû th¸c nhËp khÈu ®îc hëng Nî TK liªn quan (111,112,131 – chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c): Tæng sè hoa hång uû th¸c th¸c (c¶ thuÕ GTGT) ®îc hëng. Cã TK 511 (5113): Hoa hång uû th¸c. Hµ ThÞ Thanh HËu -18- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng Cã TK 3331 (33311): ThuÕ GTGT tÝnh trªn hoa hång uû th¸c. - §èi víi c¸c kho¶n chi liªn quan ®Õn hµng nhËp khÈu (chi gi¸m ®Þnh, bèc xÕp, vËn chuyÓn...) nÕu trong hîp ®ång quy ®Þnh bªn uû th¸c chÞu (c¸c chøng tõ chi hé cã ghi râ tªn, ®Þa chØ, m· sè thuÕ cña bªn uû th¸c) mµ bªn nhËn uû th¸c ®· chi hé th× kÕ to¸n bªn nhËn uû th¸c ghi: Nî TK 131 (chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c) Cã TK liªn quan (111,112...) - Trêng hîp c¸ kho¶n chi nµy hîp ®ång quy ®Þnh bªn nhËn uû th¸c chÞu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641: TËp hîp chi phÝ Nî TK 133 (1331): ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã). Cã TK liªn quan (111,112,331...): Tæng gi¸ thanh to¸n. - Khi ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu thanh to¸n nèt sè tiÒn hµng nhËp khÈu, sè tiÒn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT hoÆc thuÕ TT§B vµ c¸c kho¶n chi phÝ chi hé kh¸c, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: Nî TK liªn quan (111,112...) Cã TK 131 ( chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c). 2.2. H¹ch to¸n t¹i ®¬n vÞ giao uû th¸c (bªn uû th¸c) - Trong quan hÖ víi bªn nhËn uû th¸c, bªn uû th¸c nhËp khÈu lµ ngêi sö dông dÞch vô uû th¸c. V× thÕ ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ®¬n vÞ nhËn uû th¸c vÒ sè tiÒn ®· øng tríc ®Ó nhËp khÈu, sè tiÒn ®· chuyÓn ®Ó nép thuÕ vµ c¸c kho¶n chi tiªu kh¸c, kÕ to¸n sö dông TK 331, më chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c. Còng nh t¹i bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu, do bªn uû th¸c nhËp khÈu chØ sö dông mét tµi kho¶n 331 ®Ó theo dâi tÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n víi bªn giao uû th¸c nªn khi h¹ch to¸n ph¶i më chi tiÕt theo sè nî b»ng néi tÖ riªng, b»ng ngo¹itÖ riªng. Cuèi kú, thanh to¸n bï trõ (nÕu cã) ph¶i ghi bót to¸n kÕt chuyÓn chi tiÕt gi÷a chóng. C¸ch thøc h¹ch to¸n nh sau: - Khi chuyÓn cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸: Nî TK 331 (chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) Cã TK liªn quan (1112,1122,311...): Sè tiÒn chuyÓn cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c theo TGHT. §ång thêi ghi gi¶m sè nguyªn tÖ chuyÓn giao: Cã TK 007 - Khi ®¬n vÞ nhËn uû th¸c hoµn thµnh viÖc nhËp khÈu, c¨n cø vµo lîng hµng ho¸ mµ bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu ®· chuyÓn giao vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n Hµ ThÞ Thanh HËu -19- Líp K7E Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M¹i Trêng §¹i häc Th¬ng ghi bót to¸n ph¶n ¸nh tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng nhËp khÈu uû th¸c ph¶i tr¶ cho bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu: + NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n mua hµng ho¸, dÞch vô,.... do bªn nhËn uû th¸c chuyÓn giao, kÕ to¸n ghi: Nî TK liªn quan (151, 1561, 157,632): Gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu uû th¸c theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch (kÓ c¶ thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B (nÕu cã). Nî TK 133 ( 1331): ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu. Nî TK 635 Chi phÝ tµi chÝnh( Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 331 ( chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn uû th¸c): Tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng nhËp khÈu theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch + NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151,156,157...( Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) Nî TK 133(1331): ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu Cã TK 331( Theo tû gi¸ hèi ®o¸i cña ngµy giao dÞch) Cã TK 515: Doanh thu tµi chÝnh( L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vÒ hoa hång uû th¸c nhËp khÈu ph¶i tr¶ theo hîp ®ång ®· ký, ghi: Nî TK 156 (1562): Sè hoa hång uû th¸c nhËp khÈu (cha kÓ thuÕ GTGT). Nî TK 133 (1331): ThuÕ GTGT tÝnh trªn hoa hång nhËp khÈu. Cã TK 331 (chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) - Trêng hîp bªn nhËn uû th¸c lµm thñ tôc kª khai thuÕ nhng bªn giao uû th¸c tù nép thuÕ vµo ng©n s¸ch th× sè thuÕ ®· nép ®îc ghi: Nî TK 331 (chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) Cã TK liªn quan (111,112, 311...) - §èi víi c¸c kho¶n ®îc bªn nhËn uû th¸c chi hé ( chi phÝ gi¸m ®Þnh, bèc xÕp , vËn chuyÓn bµn giao...) nÕu trong hîp ®ång quy ®Þnh bªn uû th¸c nhËp khÈu chÞu, sè chi hé ph¶i tr¶ cho bªn nhËn uû th¸c ghi: Nî TK 156 (1562): Sè thùc chi (kh«ng thuÕ GTGT). Nî TK 133 (1331): Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. Cã TK 331 (chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) - Khi thanh to¸n tiÒn hµng cßn l¹i vµ c¸c kho¶n thuÕ, hoa hång uû th¸c vµ c¸c kho¶n chi hé cho bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu, ghi: Hµ ThÞ Thanh HËu -20- Líp K7E
- Xem thêm -