Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê của công ty intimex

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A- Lêi Nãi §Çu Ngµnh Cµ phª ViÖt Nam lµ mét ngµnh s¶n xuÊt cã truyÒn thèng l©u ®êi, tr¶I qua h¬n 100 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ngµnh Cµ phª ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu to lín vµ ®ang trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu mòi nhän mang tÝnh chiÕn l-îc trong c¬ cÊu hµng XuÊt khÈu ViÖt Nam. Ngµy nay, s¶n xuÊt Cµ phª ThÕ giíi ®ang tËp chung chñ yÕu ë c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn n»m ë vïng nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi. Nªn ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu ®IÒu kiÖn thuËn lîi phï hîp víi viÖc canh t¸c Cµ phª.§©y lµ mét trong nh÷ng -u thÕ lín ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng XuÊt khÈu Cµ phª cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Cho nªn viÖc nghiªn cøu vµ t×m ra gi¶I ph¸p míi thóc ®Èy ho¹t ®éng XuÊt khÈu Cµ phª ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh XuÊt -1- NhËp KhÈu cã tû träng kim ng¹ch XuÊt khÈu hµng n«ng s¶n lín nh- C«ng ty XuÊt NhËp khÈu Th-¬ng M¹i Intimex. Môc ®Ých em chän ®Ò tµI nµy nh»m t×m hiÓu ý nghÜa cña mÆt hµng Cµ phª víi ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt NhËp khÈu cña C«ng ty, qua ®ã ®Ò xuÊt : “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ XuÊt khÈu Cµ phª cña C«ng ty Intimex”. Néi dung cña TiÓu luËn chia lµm 2 phÇn:  Ch-¬ng I: Kh¸I qu¸t chung vµ t×nh h×nh XuÊt khÈu Cµ phª cña C«ng ty Intimex.  Ch-¬ng II: Mét sè gi¶I ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng XuÊt khÈu Cµ phª cña C«ng ty Intimex -2- B- Néi dung Ch-¬ng I: Kh¸I qu¸t chung vµ t×nh h×nh XuÊt kh¶u Cµ phª cña C«ng ty Intimex. I> Kh¸I qu¸t chung vÒ mÆt hµng Cµ phª 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ ph©n bè c©y Cµ phª ë ViÖt Nam. 1.1 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn ngµnh Cµ phª a> Sù ra ®êi: C©y Cµ phª lÇn ®Çu tiªn ®-îc ng-êi Ph¸p ®-a vµo trång t¹i Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ vµo n¨m 1887, sau ®ã ®-îc trång thö nghiÖm ë nhiÒu n¬I t¹i n-íc ta.C©y Cµ phª nhanh chãng thÝch nghi víi ®IÒu kiÖn tù nhiªn ë mét sè vïng: T©y Nguyªn, Trung Du vµ -3- miÒn nói phÝa B¾c….cho thÊy kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh Cµ phª ViÖt Nam sau nµy. b> Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn  TÝnh tíi n¨m 1945 DiÖn tÝch Cµ phª c¶ n-íc ®¹t 10.700 ha (n¨ng suÊt TB ®¹t 4-5 t¹/ ha. L-îng Cµ phª s¶n xuÊt ra trong thêi kú nµy chñ yÕu ®-îc thu mua vµ XuÊt khÈu sang Ph¸p. ChÊt l-îng Cµ phª cña ViÖt Nam ®-îc ®¸nh gi¸ t-¬ng ®-¬ng víi lo¹i Cµ phª cña Colombia.  Sau 1945- 1954 do ¶nh h-ëng cña chiÕn tranh nªn s¶n l-îng Cµ phª gi¶m sót  Sau 1975 ngµnh Cµ phª ViÖt Nam míi thùc sù b-íc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn víi sù gia t¨ng liªn tôc vÒ diÖn tÝch còng nhs¶n l-îng. ChÊt l-îng Cµ phª ViÖt Nam ®· ®-îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ tr-êng Quèc tÕ. Vµo ®Çu thËp kû 80 n-íc ta ®· XuÊt khÈu mét sè l-îng Cµ phª lín sang Singapore, Hång -4- K«ng.§©y lµ mét cét mèc ®¸nh nhí ®èi víi ngµnh Cµ phª ViÖt Nam. 1.2 Ph©n bè c©y Cµ phª ë ViÖt Nam a> Ph©n bè theo vïng: HiÖn nay ë ViÖt Nam c©y Cµ phª ®-îc trång ë 4 khu vùc chñ yÕu: Trung Du vµ miÒn nói phÝa B¾c, Trung Bé, T©y Nguyªn vµ khu vùc §«ng Nam Bé. Trong ®ã khu vùc T©y Nguyªn vµ §«ng Nam Bé ®ãng vai trß quan träng nhÊt. b> Ph©n bè theo thµnh phÇn kinh tÕ: Ngµnh trång trät Cµ phª ë ViÖt Nam bao gåm 2 thµnh phÇn kinh tÕ chñ yÕu: T- nh©n vµ tËp thÓ. Tõ kho¶ng gi÷a thËp niªn 80 trë vÒ tr-íc s¶n l-îng Cµ phª tËp trung chñ yÕu vµo thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ víi 1 hÖ thèng c¸c n«ng tr-êng quèc doanh quy m« lín.Nh-ng t-¬ng lai, thµnh phÇn kinh tÕ t- nh©n sÏ chiÕm vai trß chñ ®¹o trong ngµnh Cµ phª nh-ng kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña c¸c Doanh nghiÖp Quèc doanh -5- 2. T×nh h×nh XuÊt khÈu Cµ phª ë ViÖt Nam: Do s¶n xuÊt Cµ phª trong n-íc t¨ng liªn tôc trong nhiÒu n¨m mµ khèi l-îng Cµ phª XuÊt khÈu còng cã sù gia t¨ng m¹nh mÏ. Tõ n¨m 1994 kim ng¹ch XuÊt khÈu Cµ phª ë ViÖt Nam ®· v-ît 400 triÖu USD ®-a ViÖt Nam trë thµnh mét trong ba n-íc XuÊt khÈu nhiÒu Cµ phª nhÊt khu vùc Ch©u ¸ - Th¸I B×nh D-¬ng. Cuèi n¨m 1998 Cµ phª ViÖt Nam ®· cã mÆt ë h¬n 50 nø¬c vµ khu vùc l·nh thæ. Dï míi tham gia XuÊt khÈu Cµ phª sang thÞ tr-êng Mü trong vßng 5 n¨m nh-ng TB Mü nhËp kho¶ng 25% Tæng s¶n l-îng Cµ phª XuÊt khÈu cña ViÖt Nam. C¸c nø¬c EU còng nhËp 1 khèi l-îng lín chiÕm h¬n 50%.NgoµI ra cßn cã NhËt,…. Trong thêi gian tíi XuÊt khÈu Cµ phª ë ViÖt Nam sÏ tËp trung chñ yÕu vµo mét sè thÞ tr-êng lín B¾c Mü vµ EU. 3. ThÞ tr-êng XuÊt khÈu Cµ phª cña C«ng ty Intimex -6- Gièng thùc tr¹ng chung cña ho¹t ®éng XuÊt khÈu ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m tr-íc ®©y, ho¹t ®éng XuÊt khÈu cña C«ng ty Intimex nãi chung vµ XuÊt khÈu Cµ phª nãi riªng ®Òu tËp trung vµo thÞ tr-êng §«ng ¢u vµ Liªn X« cò. Hµng n¨m thÞ tr-êng nµy chiÕm 90% tæng khèi l-îng còng nh- kim ng¹ch XuÊt khÈu cu¶ C«ng ty. C¸c thÞ tr-êng chñ yÕu vÒ Cµ phª cña C«ng ty hiÖn nay: Singapore, H«ngK«ng, Mü, Hµn Quèc, EU, cßn c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng thuéc hÖ thèng c¸c n-íc XHCN cò nay cßn chiÕm 1 l-îng nhá, nh-ng trong vµI n¨m l¹i ®©y C«ng ty ®· tÝch cùc khai th¸c thÞ tr-êng míi: Mü, EU, Hµn Quèc. Cuèi n¨m 2000 tû träng kim ng¹ch XuÊt khÈu Cµ phª tíi c¸c thÞ tr-êng chiÕm h¬n 40% tæng kim ng¹ch Cµ phª XuÊt khÈu cña C«ng ty. II> Ho¹t ®éng XuÊt khÈu cña C«ng ty Intimex 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty: C«ng ty XuÊt NhËp khÈu dÞch vô Th-¬ng M¹i Intimex lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ N-íc trùc thuéc Bé Th-¬ng M¹i.C«ng ty bao -7- gåm 15 phßng ban vµ nhiÒu chi nh¸nh trªn kh¾p c¶ n-íc.§øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc. 2. Ho¹t ®éng XuÊt khÈu a> C¸c h×nh thøc XuÊt khÈu chñ yÕu: HiÖn nay C«ng ty Intimex ®ang thùc hiÖn XuÊt khÈu mÆt hµng Cµ phª theo 3 ph-¬ng thøc chñ yÕu: XuÊt khÈu trùc tiÕp, XuÊt khÈu uû th¸c, XuÊt khÈu theo ph-¬ng thøc hµng ®æi hµng.Trong 3 ph-¬ng thøc nµy, XuÊt khÈu trùc tiÕp ®ãng vai trß quan träng nhÊt, tû träng kim ng¹ch Cµ phª XuÊt khÈu trùc tiÕp chiÕm 60-70% tæng kim ng¹ch XuÊt khÈu Cµ phª cña C«ng ty. Tuy nhiªn ph-¬ng thøc XuÊt khÈu trùc tiÕp l¹i kÐm hiÖu qu¶ ®èi víi kh¸ch hµng n-íc ngoµI kh«ng cã nguån ngo¹i tÖ dåi dµo nªn C«ng ty sö dông ph-¬ng thøc XuÊt khÈu hµng ®æi hµng ®Ó më réng thÞ tr-êng Cµ phª. NgoµI ra C«ng ty cßn sö dông ph-¬ng thøc XuÊt khÈu uû th¸c víi mÆt hµng chñ yÕu. b> Khèi l-îng, gi¸ c¶, kim ng¹ch XuÊt khÈu: -8- Hoµ vµo sù t¨ng tr-ëng cña Cµ phª ViÖt Nam 10 n¨m qua khèi l-îng vµ kim ng¹ch XuÊt khÈu mÆt hµng Cµ phª cña C«ng ty Intimex gia t¨ng liªn tôc. 1990- 2000 khèi l-îng XuÊt khÈu t¨ng 3,6% lÇn, kim ng¹ch XuÊt khÈu t¨ng 6,5 lÇn. N¨m 1996 kim ng¹ch XuÊt khÈu cña C«ng ty gi¶m 26% do gi¸ Cµ phª gi¶m.Nh-ng n¨m 1993- 1994 nhê gi¸ t¨ng m¹nh mµ kim ng¹ch t¨ng tíi 3 lÇn. Nh×n chung mÆt b»ng gi¸ XuÊt khÈu Cµ phª cña C«ng ty lu«n nhØnh h¬n gi¸ XuÊt khÈu cña Doanh nghiÖp trong n-íc. Nh-ng so víi gi¸ Cµ phª ThÕ giíi th× gi¸ Cµ phª cña C«ng ty gi¶m h¬n møc trung b×nh 50USD/T do c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh gi÷a c¸c Doanh nghiÖp tham gia XuÊt khÈu. 3. §¸nh gi¸ chung: a> KÕt qu¶ ®¹t ®-îc: Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng XuÊt khÈu cña C«ng ty Intimex ®· mang l¹i:  T¹o nguån ngo¹i tÖ cho C«ng ty. -9-  T¹o viÖc lµm cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty.  T¨ng c-êng hîp t¸c kinh doanh víi c¸c b¹n hµng trong n-íc, më réng thÞ tr-êng XuÊt khÈu ,t¨ng c-êng mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµI.  N©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ë thÞ tr-êng trong nø¬c vµ thÞ tr-êng ThÕ giíi.  §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, t¹o sù æn ®Þnh t-¬ng ®èi trong c¬ cÊu hµng XuÊt khÈu cña C«ng ty.  N©ng cao nghiÖp vô XuÊt NhËp KhÈu cña ®éi ngò nh©n viªn, hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý. b> VÊn ®Ò cßn tån t¹i: Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, C«ng ty vÉn cßn 1 sè h¹n chÕ:  Ho¹t ®éng thu mua néi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thiÕu nh©n viªn, thiÕu - 10 - ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn.  ChÊt l-îng Cµ phª thu mua kh«ng ®ång ®Òu do tËp trung tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau.  Cã sù c¹nh tranh gay g¾t ®«I khi thiÕu lµnh m¹nh gi÷a c¸c Doanh nghiÖp trong n-íc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng XuÊt khÈu Cµ phª cña C«ng ty bÞ Ðp gi¸.  ThÞ tr-êng Cµ phª ThÕ giíi lu«n biÕn ®éng bÊt th-êng nªn trong n-íc thiÕu th«ng tin kÞp thêi nªn ho¹t ®éng XuÊt khÈu Cµ phª cßn gÆp nhiÒu rñi ro.  C¬ chÕ qu¶n lý XuÊt NhËp khÈu cßn ch-a cã hÖ thèng æn ®Þnh, ®«I khi chång chÐo g©y nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. - 11 -  §éi ngò nh©n viªn ch-a ®ång ®Òu, thiÕu am hiÓu vÒ thÞ tr-êng Cµ phª TG. Ch-¬ng II: Mét sè gi¶I ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cµ phª cña c«ng ty intimex. I> Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty 1. Môc tiªu ®Æt ra: C«ng ty quyÕt t©m ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng XuÊt khÈu, phÊn ®Êu ®¹t nhiÒu chØ tiªu ®Ò ra. NgoµI ra trong thêi gian tíi, C«ng ty chñ tr-¬ng triÖt ®Ó khai th¸c c¸c thÞ tr-êng vèn cã,t×m kiÕm nhiÒu thÞ tr-êng míi, xóc tiÕn c¸c quan hÖ b¹n hµng míi trªn ph¹m vi toµn ThÕ giíi.§èi víi mÆt hµng Cµ phª C«ng ty dù kiÕn sÏ XuÊt khÈu Cµ phª sang NhËt, 1 thÞ tr-êng lín ®Çy tiÒm n¨ng trong T-¬ng lai ®èi víi XuÊt khÈu Cµ phª. 2. Ph-¬ng h-íng thùc hiÖn: - 12 - §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra cña C«ng ty cÇn ph¶I cã nh÷ng ph-¬ng h-íng cô thÓ:  Khai th¸c hiÖu qu¶ thÞ tr-êng hiÖn cã vµ më réng thÞ tr-êng XuÊt khÈu míi.  N©ng cao chÊt l-îng mÆt hµng Cµ phª XuÊt khÈu ®Ó n©ng gi¸ Cµ phª XuÊt khÈu cña C«ng ty ngang b»ng víi møc trung b×nh trªn ThÕ giíi.  §Èy m¹nh vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c thu mua, chuyªn chë vµ b¶o qu¶n Cµ phª.  TÝch cùc t×m kiÕm c¸c nguån cung cÊp Cµ phª chÊt l-îng cao, t¨ng c-êng quan hÖ víi c¸c b¹n hµng vèn cã trong n-íc.  N©ng cao n¨ng lùc nghiÖp vô cña ®éi ngò nh©n viªn trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh XuÊt khÈu cña C«ng ty. II> C¸c gi¶I ph¸p cô thÓ: - 13 - 1. C¸c gi¶I ph¸p tõ phÝa C«ng ty: a> Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc. Nh©n sù lu«n cã vai trß quan träng ®èi víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DN. Nªn viÖc ®µo t¹o, cñng cè, s¾p xÕp ®éi ngò lao ®éng hîp lý lu«n mang l¹i hiÖu qu¶ cao. §èi víi mét C«ng ty kinh doanh XuÊt khÈu, nguån nh©n lùc cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. Mµ trªn ph¹m vi quèc tÕ chÞu ¶nh h-ëng lín cña c¸c yÕu tè v¨n ho¸, x· héi vµ con ng-êi, vËy nÕu cã ®éi ngò c¸n bé giái th× C«ng ty cã thÓ tËn dông ®-îc nhiÒu c¬ héi, h¹n chÕ ®-îc c¸c rñi ro trong kinh doanh. §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty Intimex hiÖn nay cã sè l-îng lín nh-ng hiÖu qu¶ lao ®éng ch-a cao, c¬ cÊu lao ®éng cßn ch-a phï hîp. Mµ chÊt l-îng lao ®éng l¹i lµ yÕu tè quan träng nªn C«ng ty cÇn lùa chän lao ®éng cã n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kinh doanh. Trong nghiÖp vô kinh doanh XuÊt khÈu ®ßi hái ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, cã n¨ng lùc lµm viÖc vµ - 14 - kinh nghiÖm trong kinh doanh. Do ®ã C«ng ty nªn ®µo t¹o míi hoÆc ®µo t¹o l¹i ®éi ngò chuyªn viªn cña m×nh ®Ó ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh. C«ng ty cã thÓ ®µo t¹o t¹i chç, ®µo t¹o chÝnh quy, ®µo t¹o trong n-íc, ngoµi n-íc; xem xÐt, c©n nh¾c vµ lùa chän h×nh thøc ®µo t¹o phï hîp víi tõng lÜnh vùc kinh doanh ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ mµ vÉn tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ. Cã nguån nh©n lùc m¹nh kh«ng cã nghÜa lµ sÏ cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cao v× nã cßn phô thuéc vµo yÕu tè kh¸c nhau nhqu¶n lý vµ ph©n c«ng lao ®éng.Do ®ã,viÖc s¾p xÕp l¹i lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng cã ý nghÜa rÊt quan träng.Bªn c¹nh ®ã cÇn t¹o ra mét kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng h¸i, tÝch cùc vµ x©y dùng t¸c phong lµm viÖc khoa häc, khuyÕn khÝch lßng nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn. b> Më réng hiÓu biÕt vÒ m«i tr-êng kinh doanh quèc tÕ. Tr-íc khi cã kÕ ho¹ch th©m nhËp mét thÞ tr-êng nµo ®ã, C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu kü n¾m v÷ng c¸c nh©n tè vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, - 15 - luËt ph¸p, v¨n ho¸.. Do cã sù kh¸c biÖt vÒ m«i tr-êng kinh doanh gi÷a c¸c quèc gia, C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ thÞ tr-êng kinh doanh. Nh÷ng hiÓu biÕt nµy do kinh nghiÖm kinh doanh cã s½n, hoÆc lµ do häc hái, t×m hiÓu. C«ng ty cã thÓ cö c¸n bé cña m×nh sang c¸c thÞ tr-êng ®ã ®Ó kh¶o s¸t, nghiªn cøu tr-íc khi ra quyÕt ®Þnh kinh doanh.§©y lµ mét biÖn ph¸p cã thÓ thu ®-îc hiÓu qu¶ cao mµ chi phÝ l¹i thÊp. c> C¸c gi¶i ph¸p vÒ Marketing xuÊt khÈu. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hiÖn nay, ®èi víi C«ng ty Intimex, viÖc t×m kiÕm vµ ký kÕt ®-îc c¸c hîp ®ång XuÊt khÈu lµ mét c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n. Ngay c¶ khi ®· cã ®-îc h¹n ng¹ch XuÊt khÈu mµ kh«ng t×m ®-îc b¹n hµng th× vÉn kh«ng XuÊt khÈu ®-îc. V× vËy muèn ph¸t triÓn h¬n n÷a ho¹t ®éng XuÊt khÈu th× C«ng ty cÇn ph¶i chó träng ®Õn ho¹t ®éng Marketing. Cô thÓ, C«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - 16 -  Qu¶ng c¸o: Th«ng qua c¸c kªnh qu¶ng c¸o nh- t¹p chÝ, héi chî th-¬ng m¹i,vv...C«ng ty cã thÓ t¹o cho m×nh mét h×nh ¶nh hÊp dÉn, ®¸ng tin cËy trong kinh doanh trong n-íc vµ Quèc tÕ ®Ó dÔ dµng h¬n trong viÖc thu mua vµ XuÊt khÈu Cµ phª. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn kh¸c nh-: in Ên tê r¬i, lµm c¸c s¶n phÈm l-u niÖm cã in h×nh biÓu t-îng cña C«ng ty tÆng cho b¹n hµng.  KhuyÕn m¹i xuÊt khÈu: ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi tiÕp tôc lµm ¨n víi C«ng ty, C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn gi¶m gi¸ theo tû lÖ nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c kh¸ch hµng th-êng xuyªn ký kÕt nh÷ng hîp ®ång lín. Víi c¸c b¹n hµng trong n-íc C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Ó t¨ng c-êng mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. Tuy nhiªn cã thÓ thu ®-îc lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng Marketing cÇn - 17 - ph¶i hîp lý, th-êng th× chi phÝ ®-îc trÝch ra theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh theo lîi nhuËn kinh doanh cña C«ng ty, tõ 10-15%. d> TiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cµ phª.  §a d¹ng ho¸ thÞ tr-êng xuÊt khÈu; thùc chÊt ®©y lµ viÖc më réng thÞ tr-êng XuÊt khÈu cho C«ng ty. §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng 1 c¸ch v÷ng ch¾c l©u dµi C«ng ty cÇn tiÕp tôc t×m kiÕm c¸c thÞ tr-êng míi mµ kh«ng chØ dõng ë c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng.  §a d¹ng ho¸ ph-¬ng thøc xuÊt khÈu: ®Ó tr¸nh rñi ro trong kinh doanh C«ng ty cÇn kÕt hîp nhiÒu ph-¬ng thøc xuÊt khÈu.VËy, C«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nh»m c©n ®èi c¬ cÊu xuÊt khÈu cña m×nh mét c¸ch hîp lý gi÷a c¸c ph-¬ng thøc nµy.  §a d¹ng ho¸ mÆt hµng: Kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc xuÊt khÈu cµ phª h¹t ch-a - 18 - qua chÕ biÕn, C«ng ty cÇn t×m kiÕm c¸c b¹n hµng trong n-íc cã thÓ cung cÊp c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm cµ phª ®· qua tinh chÕ, ®ång thêi t×m kiÕm nh÷ng ®èi t¸c n-íc ngoµi nh»m ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng Cµ phª XuÊt khÈu. e> C¸c gi¶i ph¸p vÒ thu mua. Ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt khÈu kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu ®¬n thuÇn mµ cßn cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi ho¹t ®éng thu mua trong n-íc. V× vËy ®Ó cã thÓ thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cµ phª trong n-íc. 2. C¸c gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan Nhµ n-íc:  T¹o m«i tr-êng kinh doanh xuÊt khÈu lµnh m¹nh h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp XuÊt khÈu Cµ phª.Nhµ n-íc cÇn cã chÝnh s¸ch qu¶n lý phï hîp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Ph©n bè c¸c ®Çu mèi XuÊt khÈu Cµ phª trªn c¬ së thùc tÕ cña mçi C«ng ty, tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh vµ bÞ Ðp gi¸ trªn thÞ tr-êng Cµ phª TG. - 19 -  Trî gi¸ s¶n xuÊt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé gi¸, quü b×nh æn gi¸ cña chÝnh phñ. Nh÷ng nhµ s¶n xuÊt cµ phª cña ViÖt Nam th-êng ph¶i chÊp nhËn møc gi¸ trªn thÞ tr-êng, trong thêi gian qua quü b×nh æn gi¸ cña chÝnh phñ cã nh÷ng t¸c ®éng nhÊt ®Þnh nh-ng ®èi t-îng thô h-ëng tËp trung vµo doanh nghiÖp Nhµ N-íc.  T¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸c c«ng ty XuÊt khÈu ho¹t ®éng, x©y dùng biÓu ThuÕ XuÊt khÈu phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c mÆt hµng, t¹o lËp quü hç trî XuÊt khÈu, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong c¸c kh©u kiÓm ®Þnh vµ lµm thñ tôc cho hµng ho¸ XuÊt khÈu...  T¹o ®iÒu kiÖn hç trî ph¸t triÓn c«ng nghÖ chÕ biÕn cµ phª, më réng thÞ - 20 -
- Xem thêm -