Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tthh ở công ty thương mại gia lâm hà nội

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 phÇn I: ®Æt vÊn ®Ò 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thùc hiÖn ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ do ®¹i héi VIII(1996-2000) cña §¶ng ®Ò ra lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiªu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. §èi víi n­íc ta tr­íc ®©y, trong thêi kú nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trungth× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc giao cho, do vËy môc tiªu chñ yÕu cña doanh nghiÖp trong thêi kú nµy ®Òu nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ Nhµ n­íc giao cho, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tiªu thô, viÖc tiªu thô c¸c mÆt hµng ®· ®­îc Nhµ n­íc bao tiªu, chÞu tr¸ch nhiÖm. §©y lµ mét vÊn ®Ò ch­a thùc sù khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong khi nÒn kinh tÕ cña n­íc ta cßn kÐm ph¸t triÓn. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n, tù chÞu tr¸ch nhiÓm trø¬c ph¸p luËt vÒ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Cho nªn vÊn ®Ò TTHH ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt nªn hµng ®Çu, bëi TTHH nã cã ý nghuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nã kÝch thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò TTHH vµ hiÖu qu¶ cña viÖc TTHH ngµy cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng vµ ý nghÜa thiÕt thùc cña nã ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ TTHH cµng cao th× doanh nghiÖp cµng cã ®IÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng kinh doanh c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Do vËy ®èi víi x· héi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng x· héi. §èi víi Nhµ 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 n­íc th× n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc b»ng c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ… §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. NhËn thøc ®­îc vai trß to lín cña TTHH vµ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty TMGL nãi riªng, chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH ë C«ng ty Th­¬ng M¹i Gia L©m Hµ Néi” lµm ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 1.2.1. Môc tiªu chung. T×m hiÓu, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch thùc tr¹ng TTHH cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tõ ®ã m¹nh d¹n ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p cÇn ¸p dông ®Ó ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH ë C«ng ty trªn c¬ ë nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn. 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ. - HÖ thèng ho¸ c¬ së lý luËn vÒ TTHH. - T×m hiªu t×nh h×nh c¬ b¶n cña C«ng ty. - T×m hiÓu thùc tr¹ng TTHH cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. + ThÞ tr­êng tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty. + C¬ cÊu s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty. + HÖ thèng kªnh tiªu thô cña C«ng ty. +T×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng tiªu thô cña C«ng ty. + C¸c chÝnh s¸ch yÓm trî ho¹t ®éng TTHH cña C«ng ty. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh TTHH cña C«ng ty. 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 - T×m hiÓu nh÷ng nguyªnnh©n ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh TTHH cña C«ng ty. - Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ TTHH cña C«ng ty. 1.3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - §èi t­îng nghiªn cøu: nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng t¸c TTHH ë C«ng ty. - Ph¹m vi nghiªn cøu: + Kh«ng gian: Chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu t¹i C«ng ty TMGL HN. + Thêi gian: Tõ ngµy 14/02/2004 ®Õn ngµy11/05 / 2004. + Néi dung: Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô mét sè mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô c¸c mÆt hµng cña C«ng ty. 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 PHÇnii: tæng quan tµI liÖu nghiªn cøu 2.1. C¬ së lý luËn vÒ TTHH. Trong doanh nghiÖp c¸c hoËt ®éng kinh doanh, mua b¸n nèi tiÕp nhau víi nhiÒu c«ng ®o¹n. Tr­íc kia nÒn kinh tÕ cßn ®ang bao cÊp, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ho¹t ®éng mua b¸n chØ mang tÝnh h×nh thøc. Cßn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ ®éc lËp cho nªn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn ba kh©u: mua – s¶n xuÊt – tiªu thô. TTHH lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. TTHH ®­îc vÝ nh­ c¸i cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. S¶n phÈm hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng ®­îc s¶n xuÊt vµ b¸n ra theo kÕ ho¹ch, theo gi¸ c¶ æn ®Þnh nh­ tr­íc mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn kh¸ch hµng ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô. Lóc nµy nhµ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn x¸c ®Þnh ®­îc ba vÊn ®Ð lín lµ: b¸n c¸i g×? b¸n cho ai? b¸n nh­ thÕ nµo? vËy tiªu thô hµng ho¸ ®­îc hiÓu theo nghÜa réng vµ nghÜa hÑp nh­ sau: Theo nghÜa réng: TTHH lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒu kh©u, cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh­ nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tiªu thô, xóc tiÕn b¸n hµng… nh»m môc ®Ých ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Theo nghÜa hÑp: TTHH lµ viÖc chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng ®ång thêi thu ®­îc tiÒn b¸n hµng hoÆc ®­îc quyÒn thu tiÒn. 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 TTHH lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ, gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, th«ng qua tiªu thô mµ hµng ho¸ ®­îc chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ vßng chu chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ®­îc hoµn thµnh. TTHH ®¬n gi¶n ®­îc cÊu thµnh tõ ng­êi b¸n, ng­êi mua hµng ho¸, tiÒn tÖ, kh¶ n¨ng thanh to¸n, sù s½n sµng mua vµ b¸n… nh»m tèi ®a ho¸ lîi Ých cña mçi bªn. 2.1.2. Vai trß cña TTHH trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TTHH lµ mét kh©u quan träng cña qu¶ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp TiÒn Hµng S¶n xuÊt … (Hµng)’ (TiÒn)’ … Tiªu thô S¬ ®å1: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ TTHH. Tõ s¬ ®å1 ta thÊy, kÕt qu¶ tiªu thô cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña c¸c giai ®o¹n tr­íc, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó s¶n xuÊt th× ph¶i tiªu thô, nªn viÖc tiªu thô ngõng th× râ rµng kh«ng thÓ cã ho¹t ®éng tiªu thô tiÕp n÷a. Bëi tiªu thô lµ qu¸ tr×nh b¸n c¸i g×, nh÷ng mÆt hµng g× mµ thÞ tr­êng cÇn nã. Cho nªn ®¶m b¶o ®­îc c«ng t¸c tiªu thô th× doanh nghiÖp míi ®¹t ®­îc môc tiªu cuèi cïng cña m×nh lµ chuyÓn vèn vËt chÊt thµnh vèn tiÒn tÖ, thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt, tõ ®ã cã c¬ së tÝch luü vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 TTHH nh»m thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®­a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Nãi c¸ch kh¸c TTHH ®ãng vai trß quan träng trong viÖc l­u th«ng hµng ho¸, lµ trung gian mua b¸n gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. TTHH gióp cho ng­êi s¶n xuÊt hiÓu cô thÓ kh¸ch hµng vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, mÉu m· hµng nho¸ mµ m×nh cÇn s¶n xuÊt ra, tõ ®ã tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña hä vµ tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng ho¸ h¬n. TTHH gióp cho ng­êi tiªu dïng tiÕp cËn ®­îc s¶n phÈm hµng ho¸ mµ hä cÇn chÊp nhËn ®­îc tÝnh h÷u Ých cña mçi lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã. Khi ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp míi thu håi ®­îc vèn vµ x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn. §èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, TTHH cã vai trß lµm c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu ®Ó t¹o nªn sù æn ®Þnh x· héi. Qua ®ã cã thÓ dù ®o¸n ®­îc nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸, s¶n phÈm cña toµn x· héi nãi chung vµ cña tõng khu vùc nãi riªng. C¨n cø vµo dù ®o¸n ®ã mµ doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng cho m×nh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ TTHH cã hiÖu qu¶ kinh doanh cao. 2.1.3. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong TTHH. Ph¶i ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng, g¸ c¶… cña hµng ho¸. ViÖc lµm ®ã sÏ lµm cho kh¸ch hµng tin t­ëng ­a thÝch hµng ho¸ cña c«ng ty h¬n. ThÞ tr­êng cña c«ng ty sÏ v÷ng ch¾c vµ ngµy cµng ®­îc më réng. Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc trong qu¸ tr×nh tiªu thô, tr¸nh tr­êng hîp lóc trµn ngËp thÞ tr­êng, lóc th× thÞ tr­êng kh«ng cã hµng ho¸ l­u th«ng hoÆc cã nh­ng kh«ng ®ñ ®Î ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ trong qu¸ tr×nh tiªu thô tõ ®ã sÏ gi¶m ®­îc gi¸ vèn b¸n hµng vµ lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn. 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 Ph¶i ®¶m b¶o møc gi¸ hîp lý trªn thÞ tr­êng, phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng. N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia vµo qu¸ tr×nh TTHH. 2.1.4.Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng. 2.1.4.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng TTHH. ThÞ tr­êng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸, lµ n¬i ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. Theo c¸c nhµ Marketing cho r»ng: ThÞ tr­êng lµ bao gåm tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm Èn cã cïng mét nhu cÇu hay mong muèn cña con ng­êi g©y sù chó ý, kÝch thÝch, sù mua s¾m vµ sù tiªu dïng cña hä. Theo c¸c nhµ kinh tÕ cho r»ng: thÞ tr­êng lµ sù biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh mµ trong ®ã thÓ hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña ng­êi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô, còng nh­ quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, mÉu m·, chñng lo¹i hµng ho¸. 2.1.4.2. Nghiªn cøu thÞ tr­êng TTHH. C¸c nhµ kinh doanh chØ cã thÓ thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng khi ®· hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng. V× vËy nghiªn cøu thÞ tr­êng TTHH ph¶i ®­îc coi lµ cã tÝnh chÊt tiÒn tÖ, cã tÇm quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®óng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt kinh doanh, t×m ra ®¸p ¸n ®Ó tr¶ lêi c©u hái: b¸n c¸i g×?b¸n cho ai?b¸n nh­ thÕ nµo? §Ó TTHH cã hiÖu qu¶ cao trªn thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: Nghiªn cøu kh¸ch hµng: kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña hä quyÕt ®Þnh tíi thÞ phÇn cña doanh nghiÖp t¹i mçi thÞ tr­êng cô thÓ. Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng rÊt ®a d¹ng vµ rÊt kh¸ch nhau v× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕp cËn ®Ó t×m hiÓu t©m lý cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ hµng ho¸ vµ dÞch vô cho nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh: nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh nh»m n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña ®èi thóo víi m×nh ®Ó tõ ®ã x©y dùng ®èi s¸ch hîp lý vµ ®­a ra ®­îc ph­¬ng ¸n TTHH cã hiÖu qu¶ nhÊt ®¶m b¶o doanh nghiÖp tån t¹i vµ ®õng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Nghiªn cøu t×nh h×nh gi¸ c¶: gi¸ c¶ lµ quan hÖ lîi Ých kinh tÕ, lµ tiªu chuÈn ®Ó doanh nghiÖp lùa chän c¸c mÆt hµng kinh doanh còng nh­ quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. V× gi¸ cña nã ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong c¸c doanh nghiÖp viÖc ®Þnh gi¸ cã vai trß rÊt quan träng v× thÕ viÖc ®Þnh gi¸ ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: -Gi¸ b¸n cña doanh nghiÖp ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ t¹o ra hµng ho¸ ®ã. -Gi¸ b¸n ®ã ph¶i ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn khi ®­a ra thÞ tr­êng. -Gi¸ b¸n ®ã ph¶i cã lîi theo môc tiªu cña ng­êi b¸n. Niªn cøu c¸c chÝnh s¸ch gi¸ trong TTHH: Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän c¸c chÝnh s¸ch gi¸ nh­ sau: -ChÝnh s¸ch gi¸ cao: doanh nghiÖp ¸p dông chÝnh s¸ch nµy khi ®ang kiÓm so¸t thÞ tr­êng ®éc quyÒnvµ muèn thu ®­îc lîi nhuËn cao ngay tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ChÝnh s¸ch nµy chØ ¸p dông t¹m thêi trong mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh . -ChÝnh s¸ch gi¸ thÊp: chÝnh s¸ch nµy doanh nghiÖp ¸p dông khi muèn më réng thÞ tr­êng, th©m nhËp thÞ tr­êng hay kÕt thóc chu kú kinh doanh. ChÝnh s¸ch nµy cã thÓ lµm cho ng­êi tiªu dïng nghi ngê vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ rÊt khã n©ng gi¸ trong t­¬ng lai. -ChÝnh s¸ch gi¸ cã chiÕt khÊu bï trõ: ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi tiªu dïng t¨ng mua hµng ho¸ cña doanh nghiÖp víi h×nh thøc: chiÕt gi¸ víi nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, víi nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng víi sè l­îng nhiÒu… 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 -ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ trªn c¬ së vÞ trÝ ®Þa lý: tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ, khu vùc, thÞ tr­êng kh¸c nhau mµ doanh nghiÖp ®­a ra møc g¸ hîp lý. 2.2. HiÖu qu¶ TTHH. 2.2.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ nãi chung. -HiÖu qu¶ kinh tÕ: (HQKT) HQKT lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña toµn x· héi vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã nã cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ HQKT. + Quan ®iÓm thø nhÊt: ng­êi ta coi HQKT lµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng kinh tÕ, lµ doanh thu trong TTHH.Trong b¶n dù th¶o ph­¬ng ph¸p tÝnh hÖ thèng chØ tiªu HQKT cña viÖn nghiªn cøu khoa häc thuéc Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n­íc Liªn X« cò cho r»ng HQKT lµ tèc ®é t¨ng thu nhËp quéc d©n vµ tæng s¶n phÈm x· héi. Do vËy ë ®©y HQKT ®­îc ®ång nhÊt víi chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc nhÞp ®é t¨ng cña chØ tiªu ®ã. Ngµy nay quan niÖm nµy kh«ng cßn phï hîp, v× kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ t¨ng lªn nhê chi phÝ hoÆc do më réng c¸c nguån s¶n xuÊt. Bªn c¹nh chØ tiªu nµy ta cßn ph¶i c¨n cí vµo chØ tiªu kh¸c ®Ó so s¸nh nh÷ng c¸i ta thu ®­îc víi møc chi phÝ bá ra míi cã thÓ kÕt luËn ®­îcs¶n xuÊt kinh doanh nµo cã hiÖu qu¶. Do ®ã cã cïng mét kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cã hai møc chi phÝ th× cho hiÖu qu¶ kh¸c nhau. +Quan ®iÓm thø hai cho r»ng: HQKT nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ cña nã chø kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ. Theo hä møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu x· héi phô thuéc vµo t¸c ®ông vËt chÊt cô thÓ chø kh«ng ph¶i gi¸ trÞ trõu t­îng nµo ®ã. Hä tiÕp cËn tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm b»ng c¸c hµm sè vµ ®¹i l­îng ®o tèc ®é tiªu dïngcña c¸c d¹ng cña c¶i. YÕu tè thêi gian còng ®­îc xem xÐt tíi, so víi cña c¶i lµm ra th× cña c¶i l©u n¨m l¹i gi¶m tÝnh h÷u Ých. Nh­îc ®iÓm cña 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 c¸ch tiÕp cËn nµy lµ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc tÝnhh÷u Ých cña tæng thÓ gép. +Quan ®iÓm ba: “HQKT lµ mèi quan t©m cña kinh tÕ häc, hiÖu qu¶ lµ kh«ng l·ng phÝ” Theo quan ®iÓm nµy hiÖu qu¶ thÓ hiÖn ë sù so s¸nh gi÷a møc thùc tÕ víi møc tèi ®a vÒ s¶n l­îng. Ph­¬ng ph¸p nµy còng ®¬n gi¶n nÕu cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc tû lÖ thÊt nghiÖp tù nhiªn vµ tû lÖ thÊt nghiÖp thùc tÕ, nh­ng thùc tiÔn tÝnh to¸n thèng kª ë n­íc ta ch­a tÝnh chÝnh x¸c ®­îc tû lÖ thÊt nghiÖp n¨m nay vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo, do vËy thùc tÕ n­îc ta ch­a cho phÐp ¸p dông quan ®IÓm ®éc ®¸o nµy. Mét quan ®iÓm HQKT phï hîp víi hiÖn nay lµ: nãi ®Õn hiÖu qu¶ lµ nãi ®Õn t­¬ng quan so s¸nh víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc theo môc tiªu ®· x¸c ®Þnh víi mùc chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã. Bëi vËykhi ®¸nh gi¸ HQKT cña mét doanh nghiÖp ph¶i tr¶i qua hai b­íc: -Ph¶i so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®­îc víi môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. -So s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®­îc víi møc chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu. Tõ c¸c quan niÖm trªn ta cã thÓ rót ra mét quan ®iÓm chung nhÊt, tæng qu¸t nhÊt: HQKT lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý, ®¶m b¶o thùc hiÖn cã kÕt qu¶ cao nh÷cg nhiÖm vô kinh tÕ x· héi ®Æt ra víi chi phÝ nhá nhÊt. -HiÖu qu¶ x· héi:(HQXH) HQKT vµ HQXH lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò, do ®ã khi nãi ®Õn HQKT th× ph¶i nãi ®Õn HQXH. HQXH lµ mét ®¹i l­îng ph¶n ¸nh møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®Õn x· héi vµ m«i tr­êng. HQXH th­êng ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, ®iÒu kiÖn nghØ ng¬i, n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc v¨n minh cña ng­êi lao ®éng, c¶i t¹o vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 Do ®ã khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i xem xÐt hai mÆt nµy ®ång bé, trªn c¬ së mèi quan hÖ h÷u c¬ thèng nhÊt víi nhau. HQKT kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thµnh qu¶ kinh tÕ v× trong kÕt qu¶ vµ chi phÝ kinh tÕ cã c¸c nh©n tè nh»m ®¹t HQXH nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c HQXH kh«ng chØ lµ c¸i ®¹t ®­îc vÒ mÆt x· héi mµ HQXH tån t¹i phô thuéc vµo kÕt qu¶ vµ chi phÝ n¶y sinh trong h¹ot ®éng kinh tÕ. Tãm l¹i, ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao th× ®Òu ph¶i ®¹t ®­îc HQKT vµ HQXH. 2.2.2. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ TTHH. Trong c¬ chÕ c¹nh tranh ®Çy kh¾c nghiÖt, m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n biÕn ®éng ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù vËn ®éng ®Ó t×m ra ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Æc biÖt lµ hiÖu qu¶ cña viÖc TTHH. V× vËy ngay tõ khi s¶n xuÊt hµng ho¸ doanh nghiÖp ph¶i tÝnh xem t×nh h×nh TTHH nh­ thÕ nµo ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Do ®ã hiÖu qu¶ TTHH lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n lùc ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh TTHH cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ TTHH ®­îc thÓ hiÖn d­íi hai h×nh thøc: (1) H=K- F (2) H=K/ F H. HiÖu qña tiªu thô. K. KÕt qu¶ TTHH . F. Chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh TTHH. ë c«ng thøc (1) ta ch­a thÊy hÕt ®­îc hiÖu qu¶ TTHH do cßn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè chi phÝ trong TTHH. Theo c«ng thøc (2) th× nh­îc ®iÓm trªn ®­îc kh¾c phôc, v× chØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ TTHH cµng cao vµ ng­îc l¹i. 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 2.3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh TTHH ë DNTM. 2.3.1. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan. -Nh©n tè thÞ tr­êng tiªu thô: ThÞ tr­êng tiªu thô lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n. Sè l­îng ng­êi mua, ng­êi b¸n nhiÒu hay Ýt ph¶n ¸nh quy m« cña thÞ tr­êng lín hay nhá. ThÞ tr­êng tieu thô lµ vÊn ®Ò quan t©m bËc nhÊt cña doanh nghiÖp, chØ cÇn nh×n vµo sè l­îng hµng ho¸ b¸n ra hµng ngµy, hµng th¸ng cña doanh nghiÖp ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®óng møc tÇm cì, søc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô chÊp nhËn, quy m« s¶n xuÊt ®­îc duy tr× vµ ngµy cµng ph¸t triÓn më réng. Ng­îc l¹i nÕu s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp kh«ng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp cã thÓ ngõng ho¹t ®«ng vµ cã kh¶ n¨ng dÉn ®Õn ph¸ s¶n. - Nh©n tè gi¸ b¸n s¶n phÈm: Gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ mét nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc TTHH. Bëi ng­êi tiªu dïng sÏ lµ ng­êi quyÕt ®Þnh xem xÐt cña mét mÆt hµng cã phï hîp hay kh«ng? cho nªn khi ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cÇn xem xÐt ®Õn nh÷ng chÊp nhËn cña ng­êi tiªu ding vÒ gi¸ vµ nh÷ng chÊp nhËn Êy cã ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng chÊp nhËn quyÕt ®Þnh mua cña kh¸ch hµng hay kh«ng? gi¸ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ phô thuéc vµo chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng, gi¸ c¶ cña ®èi thñ c¹nh tranh v× vËy doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh gi¸ hîp lý ®Ó phï hîp víi thÞ tr­êng TTHH. - Nh©n tè thu nhËp vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng: §Ó tiªu thô hµng ho¸, tr­íc khi s¶n xu©t doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn thu nhËp vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. Khi thu nhËp t¨ng th× nhu cÇu vÒ hµng ho¸ còng t¨ng theo c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. TËp qu¸n, t©m lý, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, ®Æc ®iÓm ®Þa lý d©n c­, kÕt cÊu løa tuæi, giíi tÝnh… ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn quyÕt ®Þnh mua cña ng­êi tiªu 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 dïngvµ sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô ®­îc cña doanh nghiÖp. Cho nªn doanh nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, tho¶ m·n t©m lý kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. - Nguån hµng cña doanh nghiÖp: Nguån hµng cña doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh TTHH cña doanh nghiÖp . Nguån hµng ®a d¹ng vµ phong phó th× ng­êi tiªu dïng cã thÓ chän cho m×nh lo¹i hµng ho¸ phï hîp nhÊt tho¶ m·n nhÊt. - Nh©n tè chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc: Cã ¶nh kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ TTHH cña doanh nghiÖp ®Æc biÖt khi cã sù thay ®æi. §ã lµ nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ, l·i suÊt ng©n hµng, c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ… 2.3.2. Nhãm nh©n tè chñ quan -Nh©n tè con ng­êi: lµ yÕu tè trung t©m lµ nguån gèc cña mäi ho¹t ®éng v× vËy hiÖu qu¶ TTHH phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sè l­îngvµ tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Nh©n tè vèn: vèn lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp muèn më réng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ muèn thay ®æi thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng th× cÇn ph¶i cã vèn. 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 2.4. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty. 2.4.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tõ khi ho¹t ®éng theo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty ®· m¹nh d¹nd­a ra c¸c biÖn ph¸p kinh doanh linh ho¹t ®Ó thÝch øng víi tõng thêi kú, lu«n b¸m s¸t nhu cÇu thÞ tr­êngcòng nh­ mäi thay ®æi cña nhµ n­íc trong kinh doanh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng ngoµi viÖc kinh doanh c¸c mÆt hµng nh­: hµng c«ng nghÖ phÈm, vËt liÖu chÊt ®èt, b¸ch ho¸ ®iÖn m¸y … ngoµi ra c«ng ty cßn bæ xung thªm vµo ngµnh nghÒ kinh doanh nh­ kinh doanh nhµ nghØ vµ ¨n uèng gi¶i kh¸t, ®¹i lý ký göi uû thÊc hµng ho¸ vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt chÕ biÕn n­íc gi¶i kh¸t: n­íc hoa qu¶, n­íc kho¸ng, bia h¬i vµ r­îu vang. Ngoµi ra c«ng ty cßn kinh doanh thªm mét sè mÆt hµng nh­: x¨ng, dÇu, ga, kinh doanh xe m¸y, ®¹i lý b¸n « t« vµ dÞch vô b¶o d­ìng xe m¸y, « t«. Cïng víi viÖc tõng b­íc ®æi míi trong c¬ chÕ kinh doanh, C«ng ty còng x¸c ®Þnh môc tiªu ho¹t ®éng trªn ba mÆt: s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô, trong ®ã s¶n xuÊt chiÕm 15%, kinh doanh lµ träng t©m chiÕm 80% cña tæng doanh thu cña toµn C«ng ty, vµ 5% lµ dÞch vô. Ph¸t huy vai trß cña th­¬ng nghiÖp quèc doanh trªn thÞ tr­êng, C«ng ty kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n. Bé mÆt cña c¸c cöa hµng ®­îc c¶i t¹ovµ ®æi míi ®Î hoµ nhËp víi thÞ tr­êng theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ th­¬ng m¹i. 2.4.2. §Æc ®iÓm c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty. S¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó ®ßi hái C«ng ty cÇn cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c mÆt hµng nh­ thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, cã thêi h¹n sö dông nhÊt ®Þnh ®èi víi nh÷mg s¶n phÈm lµ thùc phÈm c«ng nghÖ nh­ r­îu, bia, b¸nh kÑo, ®­êng, 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 s÷a, m× chÝnh…Víi ®Æc ®iÓm nh­ vËy ®êi hái C«ng ty ph¶i lu«n ®¶m b¶o ®­a ra thÞ tr­êng ®­îc nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l­îng phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, vµ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, tõ ®ã sÏ ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ cao. 2.5. HÖ thèng chØ tiªu nghiªn cøu 2.5.1. ChØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tiªu thô Tæng doanh thu: (M) Tæng doanh thu tiªu thô cña doanh nghiÖp lµ sè tiÒn thu ®­îc do b¸n hµng ho¸ dÞch vô. M = n  i=1 Pi * Qi M. Lµ tæng doanh thu. Pi. Lµ ®¬n gi¸ hµng ho¸ i Qi. L­îng hµng ho¸ i ®­îc tiªu thô. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sù n¾m b¾t nhu cÇu, thÞ hiÕu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ph¶n ¸nh nghÖ thuËt b¸n hµng cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cho phÐp so s¸nh ®­îc kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña tõng mÆt hµng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. Sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô trong n¨m hoÆc trong kú: Sè l­îng hµng ho¸ = Sè l­îng tån + Sè l­îng s¶n xuÊt tiªu thô trong n¨m ®Çu n¨m - Sè l­îng tån trong n¨m (hoÆc mua vµo) cuèi n¨m ¦u ®iÓm cña chØ tiªu nµy lµ tÝnh to¸n ®­îc cô thÓ khèi l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ ®ang tiªu thô, tõng mÆt hµng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. Tuy nhiªn h×nh thøc biÓu hiÖn nµy cã nh­îc ®iÓm lµ kh«ng tæng hîp, kh«ng so s¸nh ®­îc. 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 - HÖ sè tiªu thô: Cho biÕt møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trong n¨m hoÆc trong kú. HÖ sè Khèi l­îng h¸ng ho¸ tiªu thô trong n¨m = tiªu thô Khèi l­îng hµng ho¸ cÇn tiªu thô trong n¨m. HÖ sè tiªu thô cµng tiÕn ®Õn 1 th× qu¸ tr×nh TTHH cµng cã hiÖu qu¶. -C¬ cÊu s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô theo thÞ tr­êng. ChØ tiªu nµy cho biÕt møcc tiªu thô cña tõng thÞ tr­êng so víi tæng sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô cña doanh nghiÖp CCSPHHtiªu thô theo thÞ tr­êng Khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô trong n¨m = Khèi l­îng hµng ho¸ cÇn tiªu thô trong n¨m *100 -C¬ cÊu s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô theo mÆt hµng ChØ tiªu nµy cho biÕ vÞ trÝ, vai trßvµ møc ­a thÝch cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi tõng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp CCSPHH tiªu thô theo mÆt hµng Khèi l­îng tiªu thô cña mét mÆt hµng = Tæng khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc tiªu thô trong kú *100 2.5.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ TTHH. - Tæng doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ: ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông nguån lùc cña doanh nghiÖp, nghÜa lµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh doanh nghiÖp thu ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ. H= M/C H. HiÖu qu¶ TTH M. Tæng doanh thu. F. Tæng chi phÝ. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö rông c¸c nguån lùc tham gia vµo qu¸ tr×nh TTHH cµng cã hiÖu qu¶ vµ ng­îc l¹i. 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 - Møc lîi nhuËn thu ®­îc trªn mét ®ång tæng chi phÝ: ph¶n ¸nh møc ®é lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu ®­îc trªn mét ®ång tæng chi phÝ. L H = L. lµ lîi nhuËn sau thuÕ. F ChØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ TTHH cµng cao vµ ng­îc l¹i. - Tû suÊt lîi nhuËn: (L’) L L’ = * 100 M ChØ tiªu nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ thÞnh v­îng hay suy tho¸i, ngoµi ra chØ tiªu nµy cßn ph¶n ¸nh trong mét ®ång doanh thu cã ®­îc mÊy ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn - Søc sinh lîi cña doanh nghiÖp = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc phÇniii: T¹ H÷u §Þnh - KD44 ®Æc ®IÓm ®Þa bµn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1. T×nh h×nh c¬ b¶n cña C«ng ty. 3.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Th¸ng 10/ 1955 huyªn uû, UBND huyÖn Gia L©m t¹m thêi chØ ®Þnh thµnh lËp ban qu¶n lý HTX mua b¸n huyÖn Gia L©m do «ng NguyÔn Huy §Ó lµm chñ tÞchvµ bµ §µo ThÞ QuÕ lµm phã chñ tÞch, cïng víi ba c¸n bé cña ban vËn ®éng tØnh cö vÒ lµ c¸c «ng Bïi V¨n NghÞ, TrÞnh L­¬ng Khuª vµ NguyÔn V¨n Qu©n cã nhiÖm vô lµ: vËn ®éng vµ tæ chøc n«ng d©n häc tËp chÝnh s¸ch ®iÒu lÖ t¹m thêi vÒ HTX mua b¸n b¾t ®Çu ho¹t ®éng sau khi ®· phæ biÕn song ®iÒu lÖ chÝnh s¸ch vÒ HTX mua b¸n vµ tæ chøc víi sè vèn ban ®µu do c¸c x· viªn ®ãng gãp lµ 20150 ®ång. ®Ðn ngµy 01/01/1956 ®¬n vÞ cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp cã tªn lµ: Ban qu¶n lý HTXmua b¸n huyÖn Gia l©m. §Þa ®iÓm Th«n Vµng x· Cæ Bi huyÖn Gia L©m. N¨m 1959 ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp c«ng ®oµn c¬ së ®ång chÝ TrÇn TiÕn ®­îc bÇu lµm th­ ký c«ng ®oµn ®Çu tiªn cña ®¬n vÞ, tiÕp ®ã lµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng nh­ thanh niªn, phô n÷ ®­îc thµnh lËp. Cuèi n¨m 1959 v¨n phßng HTX mua b¸n ®­îc chuyÓn tõ x· Cæ Bi vÒ x· Tr©u Quú - Gia L©m lµ n¬i trung t©m gÇn huyÖn uû- UBND huyÖn, ®ång thêi còng thuËn tiÖn cho viÖc chØ ®¹o c¸c xÉ. Cïng lóc ®ã ban vËn ®éng tØnh cö bµ Vò ThÞ Viªn vÒ lµm chñ tÞch thay ®ång chÝ NguyÔn Huy §Ó. N¨m 1960 ban vËn ®éng tØnh chñ tr­¬ng lµm thö viÖc giao së mua, b¸n vÒ cho x· qu¶n lý. N¨m 1979 theo quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè cho t¸ch phßng chØ ®¹o x· thµnh lËp ban qu¶n lý HTX mua b¸n huyÖn chuyªn m«n ho¸ 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 c«ng t¸c chØ ®¹o x©y dùng HTX mua b¸n x·. §¹i bé phËn ®¬n vÞ cßn l¹i ®­îc mang tªn lµ: C«ng ty b¸n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ ph¶m Gia L©m. Tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cho ®Õn ngµy 19/12/1992 víi quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc sè 3310/Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi C«ng ty Th­¬ng M¹i Gia L©m ra ®êi trªn c¬ së tr­íc ®ã cña nã lµ C«ng ty b¸n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ phÈm Gia L©m. §Õn ngµy 27/09/2000 C«ng ty ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty Th­¬ng M¹i Gia L©m. §Õn ngµy 26/09/2003 theo quyÕt ®Þnh sè 5710/Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc th× C«ng ty Th­¬ng M¹i Gia L©m ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty Cæ PhÇn §Çu T­ Th­¬ng M¹i Long Biªn 3.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty. Khi míi thµnh lËp vµ cßn lµ HTX mua b¸n th× HTX mua b¸n lµ mét trî thñ ®¾c lùc cho mËu dÞch quèc doanh ë khu vùc n«ng th«n. HTX mua ¸n ®­îc thµnh lËp víi ba chøc n¨ng: + §¹i lý mua vµ b¸n mËu dÞchquèc doanh, lµ viÖc nèi liÒn giao l­u hµng ho¸ gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ, gi÷a n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp, cñng cè v÷ng ch¾c khèi liªn minh c«ng n«ng. + Mua vµ b¸n nh÷ng mÆt hµng mËu dÞch quèc doanh kh«ng kinh doanh. + Tham gia qu¶n lý thÞ tr­êng c¶i t¹o tiÓu th­¬ng ë khu vùc n«ng th«n ®­a dÇn hä sang s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gãp phÇn c¶i t¹o thÞ tr­êng tù do ®i vµo lÒ nÕp cã tæ chøc. §Õn ngµy 29/08/1979 C«ng ty b¸n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ phÈm Gia L©m ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ b¸n lÎ hµng c«ng nghÖ phÈm phôc vô nhu cÇu cña nh©n d©n trong huyÖn. 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc T¹ H÷u §Þnh - KD44 B­íc sang thêi kú ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña C«ng ty cã nhiÒu thay ®æi. §Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng më c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu tham gia vµo ho¹t ®éng mua b¸n, C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng sau: +Tæ chøc kinh doanh theo ®óng ngµnh, theo ®óng ph¸p luËt theo ®¨ng ký kinh doanh sè 105734 ngµy 03/03/1993 do Chñ tÞch héi ®ång kinh tÕ cÊp. +§¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qña . §¸p øng tèt nhu cÇu vÒ tiªu dïng cña nh©n d©n trong vµ ngoµi huyÖn ®ång thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c TTHH trªn thÞ tr­êng. + Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm còng nh­ thu nhËp cho CBCNV trong c«ng ty. + Tõng b­íc æn ®Þnh vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. 3.1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. Tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, C«ng ty ®· tõng b­íc tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý còng nh­ s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp cíi yªu cÇu hiÖn t¹i, ®æi míi c¸c mÆt hµng kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Trong C«ng ty mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ hai phã gi¸m ®èc, ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét sè phßng ban chøc n¨ng nh­: phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n tµi vô, phßng kÕ ho¹ch nghiÖp vô. C«ng ty cßn cã 9 cöa hµng kinh doanh tæng hîp: + Cöa hµng kinh doanh tæng hîp Tr©u Quú. + Cöa hµng kinh doanh tæng hîp Sµi §ång + Cöa hµng kinh doanh tæng hîp H­¬ng Sen. 20
- Xem thêm -