Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hải

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong kho¶ng 20 n¨m trë l¹i ®©y, n-íc ta ®· thu ®-îc nhiÒu thµnh tùu to lín vÒ mäi mÆt nh-: chÝnh trÞ, kinh tÕ x· héi ®Õn v¨n ho¸, gi¸o dôc… Mµ ®Æc biÖt lµ viÖc nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng víi tèc ®é cao ®· lµm ®ßn b¶y cho sù ph¸t triÓn cña toµn x· héi. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn râ khi sè liÖu thèng kª cho thÊy: ViÖt Nam lu«n n»m trong sè nh÷ng quèc gia cã tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao nhÊt trªn thÕ giíi. Vừa qua n-íc ta ®· chÝnh thøc gãp tiÕng nãi chung víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi khi hoµn tÊt nh÷ng thñ tôc cuèi cïng gia nhËp WTO - Tæ chøc Th-¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi. ViÖc gia nhËp WTO sÏ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi cho b-íc ph¸t triÓn tiÕp theo cña nÒn kinh tÕ. Mèi quan hÖ giao l-u, bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia víi ViÖt Nam ngµy cµng më réng. L-îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trao ®æi, bu«n b¸n ngµy cµng cã khèi l-îng l-u th«ng lín. ChÝnh v× vËy mµ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hiện nay và trong t-¬ng lai sẽ rất ph¸t triÓn. Nh÷ng lîi Ých mµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®em l¹i lµ lµm cho th-¬ng m¹i vµ thÞ tr-êng thÕ giíi trë thµnh nguån lùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ nguån tiÕt kiÖm n-íc ngoµi, lµ nh©n tè kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt, cña khoa häc c«ng nghÖ. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu võa lµ cÇu nèi kinh tÕ cña mçi quèc gia víi c¸c n-íc kh¸c trªn toµn thÕ giíi, võa lµ nguån hËu cÇn cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng toµn x· héi. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Côc hµng h¶i, C«ng ty cæ phÇn dÞch vô hµng h¶i ®· vµ ®ang kh«ng ngõng nç lùc v-¬n lªn vÒ mäi mÆt trong nç lùc chung cña toµn ngµnh. Ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng nh-: NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - §¹i lý cho c¸c h·ng tµu quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. - DÞch vô kho b·i hµng ho¸ - Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ - DÞch vô vËn t¶i quèc tÕ vµ trong n-íc - DÞch vô t- vÊn hµng h¶i,… Vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· cè g¾ng t×m hiÓu vµ ®· lùa chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty cæ phÇn dÞch vô hµng h¶i". Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña GS.TS. §ç Hoµng Toµn vµ c¸c c¸n bé C«ng ty cæ phÇn dịch vụ hµng h ¶i ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu I. XuÊt nhËp khÈu vµ vai trß trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ 1. B¶n chÊt vµ tÝnh tÊt yÕu cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ sù trao ®æi s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c n-íc víi nhau th«ng qua hµnh vi mua b¸n. VÒ c¬ b¶n ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng t-¬ng tù nh- nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th-êng gi÷a c¸c ®èi t-îng, gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ tham gia trªn thÞ tr-êng nh-ng ë ®©y diÔn ra trªn mét quy m« lín h¬n víi khèi l-îng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ lín vµ ®-a tõ n-íc nµy qua n-íc kh¸c. Sù trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ®èi t-îng s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia. Tr-íc ®©y khi ch-a cã quan hÖ trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ gi÷a c¸c n-íc, th× mçi c¸ nh©n còng nh- mçi quèc gia ®Òu tù tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vµ ®iÒu ®ã g©y ra sù h¹n chÕ vÒ nhu cÇu cña con ng-êi vµ quèc gia. Cïng víi sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ t¸c ®éng cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ ph¹m vi chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngµy cµng réng, nã ®· v-ît ra khái biªn giíi mét n-íc vµ h×nh thµnh nªn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ cµng s©u s¾c, c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ cµng ®-îc më réng, c¸c n-íc cµng cã sù phô thuéc lÉn nhau vµ h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ bu«n b¸n víi nhau. NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ: tõ xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng phôc vô ®êi sèng hµng ngµy cho ®Õn nh÷ng t- liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc hµng ho¸ thiÕt bÞ cao. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu diÔn ra rÊt réng vÒ quy m«, kh«ng gian, thêi gian diÔn ra th-êng rÊt lín. Nã cã thÓ trong thêi gian ng¾n song còng cã thÓ kÐo dµi hµng n¨m trªn ph¹m vi mét quèc gia hoÆc nhiÒu quèc gia kh¸c nhau. Vµ môc tiªu cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chÝnh lµ khai th¸c ®-îc hÕt mäi lîi thÕ còng nh- kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña tõng quèc gia trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, thùc hiÖn môc tiªu quan träng lµ thu ngo¹i tÖ nh»m ®¸p øng nhu cÇu kinh tÕ mçi quèc gia. Vµ ®èi víi n-íc ta th× ho¹t ®éng nµy sÏ gãp phÇn rÊt lín vµo môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Ó v-¬n lªn thµnh mét quèc gia giµu m¹nh. 1.2. TÝnh tÊt yÕu cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Trao ®æi hµng ho¸ lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ kinh tÕ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trë thµnh mét lÜnh vùc v« cïng quan träng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n-íc tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®¹t ®-îc lîi Ých mét c¸ch tèi ®a nhÊt ®Ó lµm giµu cho ®Êt n-íc. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Khi x· héi cµng ph¸t triÓn th× ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ diÔn ra cµng nhanh chãng vµ s©u s¾c. Nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ phô thuéc kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng lín vµ s©u s¾c. Khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng cµng s©u s¾c nh- vËy th× xuÊt nhËp khÈu chÝnh lµ lÜnh vùc kinh doanh t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia. Thùc tÕ trªn thÕ NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp giíi ®· cho thÊy mét quèc gia sÏ kh«ng thÓ tån t¹i ®-îc chø ch-a nãi g× ®Õn sù ph¸t triÓn lín m¹nh nÕu nh- tù c« lËp hay bÞ c« lËp víi kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. HiÖn nay, chóng ta cã thÓ dÔ dµng minh chøng ®-îc ®iÒu nµy: ®iÓn h×nh ®ã lµ c¸ch c¸c quèc gia m¹nh muèn trõng ph¹t nh÷ng quèc gia nhá lu«n sö dông ®Õn biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ. Mµ cô thÓ ®ã lµ h×nh thøc cÊm vËn nÒn kinh tÕ, kh«ng cho phÐp nh÷ng quèc gia nµy cã quan hÖ giao l-u lu«n b¸n víi c¸c quèc gia kh¸c. VÝ dô nh-: Iran, CHDCND TriÒu Tiªn…lµ nh÷ng quèc gia ®ang bÞ lÖnh trõng ph¹t cÊm vËn nÒn kinh tÕ. §iÒu ®ã ®· cho thÊy kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trë thµnh cÇu nèi c¸c quèc gia. Nã trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn v× nã cßn cho phÐp thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao møc tiªu dïng cña mét quèc gia. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trë thµnh bÝ quyÕt thµnh c«ng trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhiÒu n-íc, nã t¹o cho mçi n-íc cã kh¶ n¨ng më réng thÞ tr-êng ra quèc tÕ vµ t¨ng nhanh xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ qua chÕ biÕn cã hµm l-îng kü thuËt cao. VÒ sù ra ®êi, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu xuÊt hiÖn tõ sù ®a d¹ng vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x· héi gi÷a c¸c quèc gia, gi÷a c¸c khu vùc thÕ giíi. ChÝnh sù kh¸c nhau ®ã ®· t¹o cho mçi quèc gia, khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau cã nh÷ng lîi thÕ vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ x· héi kh¸c nhau riªng biÖt. Vµ t¹o cho mçi quèc gia cã thÓ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh ®Ó nhËp khÈu nh÷ng lo¹i hµng ho¸ kh¸c cÇn thiÕt. §iÒu quan träng lµ mçi n-íc ph¶i x¸c ®Þnh cho ®-îc nh÷ng mÆt hµng nµo lµ thÕ m¹nh cña n-íc m×nh vµ ph¶i cã lîi nhÊt trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. ChÝnh v× thÕ mµ sù gia t¨ng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu xÐt vÒ kim ng¹ch còng nh- chñng lo¹i hµng ho¸ ®· lµm cho vÊn ®Ò lîi Ých cña mçi quèc gia ®-îc xem xÐt mét c¸ch ®Æc biÖt h¬n. Trªn thÕ giíi ®· cho thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, c¸c quèc gia ph¸t triÓn NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chØ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng nhÊt ®Þnh nh-: NhËt B¶n xuÊt khÈu hµng c«ng nghiÖp, hµng c«ng nghÖ cao vµ chØ nhËp khÈu nguyªn liÖu th«; c¸c n-íc thuéc khu vùc T©y Nam ¸ l¹i cã thÕ m¹nh vÒ dÇu má - vµ xuÊt khÈu dÇu th«, dÇu qua tinh chÕ trë thµnh ngµnh kinh doanh chñ lùc cña c¶ quèc gia vµ réng h¬n ®ã lµ c¶ khu vùc T©y Nam ¸… §Ó hiÓu thªm vÒ vÊn ®Ò nµy, chóng ta sÏ nghiªn cøu ®Õn "Lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh trong th-¬ng m¹i quèc tÕ" cña David Ricardo. D. Ricardo cho r»ng: Th-¬ng m¹i quèc tÕ ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u vµ ngµy cµng trë nªn phong phó ®a d¹ng. §Ó gi¶i thÝch c¬ së kinh tÕ cña th-¬ng m¹i quèc tÕ ®· cã nhiÒu tr-êng ph¸i ®-a ra nh÷ng hµng ho¸ kh¸c nhau. Trong thêi kú tÝch luü nguyªn thuû c¸c nhµ träng th-¬ng chñ tr-¬ng nhµ n-íc ph¶i tÝch cùc t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch thuÕ quan b¶o hé, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu tiÖn tÖ, tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó b¶o vÖ c¸c ngµnh s¶n xuÊt non trÎ; kiÓm so¸t nhËp khÈu, thóc ®Èy xuÊt khÈu. Tuy vËy, ë thÕ kû XV- XVII, c¸c nhµ träng th-¬ng coi trao ®æi th-¬ng m¹i lµ hµnh vi t-íc ®o¹t lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia còng nh- gi÷a c¸c thµnh viªn trong mét n-íc. Tuy nhiªn, häc thuyÕt trao ®æi quèc tÕ cña c¸c nhµ träng th-¬ng vµ träng n«ng cßn rÊt s¬ sµi. §Õn cuèi thÕ kû XVII ®Çu thÕ kû XVIII, nh÷ng nhµ kinh tÕ häc tµi s¶n cæ ®iÓn ®· ®-a ra quan niÖm dùa trªn sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt gi÷a c¸c quèc gia lµm c¬ së gi¶i thÝch quan hÖ th-¬ng m¹i quèc tÕ. Theo quan ®iÓm nµy, n-íc nµo cã ®Êt tèt trång lóa th× cÇn chuyªn m«n vµo ngµnh trång trät vµ mua hµng ho¸ c«ng nghiÖp cña c¸c n-íc kh¸c. Ng-îc l¹i, n-íc nµo cã nhiÒu tµi nguyªn kho¸ng s¶n th× nªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ mua lóa m× ë n-íc kh¸c. Quan ®iÓm ®ã gäi lµ lîi thÕ tuyÖt ®èi trong trao ®æi quèc tÕ. Khi mçi n-íc cã lîi thÕ tuyÖt ®èi so víi c¸c n-íc kh¸c vÒ mét lo¹i hµng ho¸ th× lîi Ých cña th-¬ng m¹i lµ râ rµng. Nh-ng ®iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu n-íc A cã thÓ s¶n xuÊt hiÖu qu¶ h¬n n-íc B c¶ hai mÆt hµng ®em trao ®æi? NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Ó gi¶i ®¸p cho c©u hái nµy, D. Ricardo ®· ®-a ra lý thuyÕt vÒ lîi thÕ so s¸nh. Lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh kh¼ng ®Þnh r»ng, nÕu mét ®Êt n-íc cã lîi thÕ so s¸nh trong mét sè s¶n phÈm vµ kÐm lîi thÕ so s¸nh trong mét sè s¶n phÈm kh¸c th× n-íc ®ã sÏ cã lîi trong chuyªn m«n ho¸ vµ ph¸t triÓn th-¬ng m¹i quèc tÕ. Th-¬ng m¹i quèc tÕ chñ yÕu phô thuéc vµo lîi thÕ so s¸nh chø kh«ng ph¶i chØ phô thuéc vµo lîi thÕ tuyÖt ®èi. §Ó gi¶i thÝch thùc chÊt cña lîi thÕ so s¸nh, D. Ricardo cho r»ng mét ®Êt n-íc cã lîi thÕ so s¸nh trong viÖc s¶n xuÊt mét mÆt hµng nµo ®ã nÕu n-íc ®ã cã chi phÝ s¶n xuÊt t-¬ng ®èi vÒ mÆt hµng ®ã thÊp h¬n so víi n-íc kh¸c. Cã thÓ minh ho¹ lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh b»ng vÝ dô sau: Do tr×nh ®é n¨ng suÊt lao ®éng kh¸c nhau nªn Mü cã chi phÝ s¶n xuÊt l-¬ng thùc vµ quÇn ¸o thÊp h¬n ch©u ¢u. Nh-ng nÕu ¸p dông nguyªn t¾c lîi thÕ so s¸nh ®Ó chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt th× Mü vµ Ch©u ¢u ®Òu cã lîi: S¶n phÈm 1. §¬n vÞ l-¬ng thùc 2. §¬n vÞ quÇn ¸o Hao phÝ lao ®éng Mü 1 2 Ch©u ¢u 3 4 B¶ng sè liÖu cho thÊy: N-íc Mü cã lîi thÕ tuyÖt ®èi c¶ vÒ hai mÆt hµng l-¬ng thùc vµ quÇn ¸o. NÕu so s¸nh chi phÝ s¶n xuÊt mÆt hµng l-¬ng thùc th× Mü s¶n xuÊt rÎ h¬n ch©u ¢u 3 lÇn, cßn mÆt hµng quÇn ¸o rÎ h¬n 2 lÇn. Tuy vËy Ch©u ¢u l¹i cã lîi thÕ so s¸nh vÒ mÆt hµng quÇn ¸o, cßn Mü cã lîi thÕ so s¸nh vÒ mÆt hµng l-¬ng thùc. VËy n-íc Mü nªn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt l-¬ng thùc, ch©u ¢u chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt quÇn ¸o, th× c¶ 2 bªn cïng cã lîi trong th-¬ng m¹i quèc tÕ. Lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh (hay t-¬ng ®èi) cña David Ricardo ®· cho thÊy c¬ chÕ lîi Ých khi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu diÔn ra gi÷a c¸c quèc gia cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ng-êi ta cïng thÊy r»ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vÉn diÔn ra gi÷a c¸c quèc gia khi chóng cã c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh¸ gièng nhau. VÝ dô nh-, sù trao ®æi bu«n b¸n c¸c mÆt hµng ®iÖn tö c«ng nghÖ cao gi÷a c¸c n-íc T©y ¢u ph¸t triÓn, hay sù trao ®æi bu«n b¸n « t« gi÷a §øc vµ Mü,… ë ®©y, c¸c quèc gia hoµn toµn tù do lùa chän c¸c ®èi t¸c bu«n b¸n, c¸c mÆt hµng cã kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi Ých lín nhÊt cho hä. HiÖn nay, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu kh«ng chØ ®em l¹i lîi Ých vÒ kinh tÕ cho mçi quèc gia mµ nã cßn lµ cÇu nèi cho toµn x· héi, cho sù giao l-u g¾n bã cña loµi ng-êi trªn thÕ giíi. ChÝnh v× vËy mµ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trë thµnh mét bé phËn tÊt yÕu cho mçi quèc gia ph¸t triÓn. 2. C¸c néi dung c¬ b¶n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp 2.1. Quy tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ 2.1.1. Quy tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp VÒ c¬ b¶n ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®-îc biÓu diÔn nh- s¬ ®å sau: T¹o nguån hµng vµ kh¸ch hµng xuÊt khÈu §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång Nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu ChuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu KiÓm tra chÊt l-îng hµng ho¸ xuÊt khÈu Lµm thñ tôc thuª tµu l-u c-íc nÕu gi÷a CIF Mua b¶o hiÓm Thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan Giao nhËn hµng víi chñ tµu Lµm thñ tôc thanh to¸n NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.1.2. Quy tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ Ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ ®-îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: Chän ®èi t¸c Ký kÕt hîp ®ång Më tÝn dông Thuª vµ cho tµu ®Õn tiÕp nhËn vËn chuyÓn hµng Thùc hiÖn b¶o hiÓm vËn chuyÓn hµng ho¸ TiÕp nhËn hµng vÒ KiÓm tra chøng tõ vµ thanh to¸n Mua b¶o hiÓm Thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan Khai b¸o h¶i quan NghiÖm thu hµng ho¸ Båi th-êng nhËp khÈu NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Lµm thñ tôc h¶i quan Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng Do ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu diÔn ra trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh doanh n»m t¹i c¸c quèc gia kh¸c nhau v× vËy khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng bu«n b¸n trao ®æi hµng ho¸ sÏ ph¶i chuyÓn tõ biªn giíi n-íc nµy sang n-íc kh¸c. MÆt kh¸c, mçi n-íc l¹i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, hÖ thèng luËt ph¸p, thÓ lÖ vµ tËp qu¸n giao th-¬ng kh¸c nhau v× vËy c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh doanh khi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sÏ ph¶i tù ®Æt c©u hái vµ gi¶i ®¸p chóng nh-: kinh doanh hµng ho¸ g×? víi ai? ë ®©u? Thanh to¸n b»ng h×nh thøc nµo? Thêi ®iÓm thùc hiÖn lµ bao giê?... 2.2.1. Nghiªn cøu thÞ tr-êng thÕ giíi Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr-êng thÕ giíi, mµ thùuc chÊt ë ®©y lµ viÖc nghiªn cøu ®èi víi thÞ tr-êng trong n-íc. Mçi doanh nghiÖp kinh doanh cÇn tËp trung nghiªn cøu c¸c khÝa c¹nh chñ yÕu sau: §Æc tÝnh - chÊt l-îng hµng ho¸, thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng, c¸c chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i - luËt ph¸p mçi quèc gia, tËp qu¸n th-¬ng m¹i t¹i b¶n ®Þa, t×nh h×nh kinh tÕ toµn quèc gia, ®iÒu kiÖn chuyªn chë vµ bèc xÕp, ®Æc tÝnh thÞ tr-êng còng nh- dung l-îng vµ gi¸ c¶ thÞ tr-êng v.v.. 2.2.2. Nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc Khi nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc, tr-íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t t×nh h×nh trong n-íc vÒ nh÷ng mÆt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. - NhËn biÕt hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu: T×m hiÓu nh÷ng mÆt hµng trong n-íc cã uy tÝn vµ ®-îc thÞ tr-êng thÕ giíi ®¸nh gi¸ cao, nh÷ng mÆt hµng cã ®ñ tiªu chuÈn ISO- ®ã sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó b¹n hµng dÔ chÊp nhËn. T×m hiÓu nhu cÇu cña thÞ tr-êng trong n-íc ®ang thiÕu nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµo, së thÝch - t©m lý cña kh¸ch hµng ng-êi tiªu dïng cã chuéng hµng ngo¹i kh«ng?… NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m ch¾c luËt ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, chÕ ®é tËp qu¸n cña n-íc liªn quan ®Õn viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. N¾m râ tÝnh æn ®Þnh nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ, … 2.2.3. TiÕn hµnh lùa chän ®èi t-îng kinh doanh SÏ cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, nhµ kinh doanh trªn cïng mét thÞ tr-êng vµ ®Òu kinh doanh cïng chñng lo¹i hµng ho¸ nh- nhau v× vËy khi tiÕn hµnh lùa chän ®èi t¸c mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m hiÓu vÒ: ph¹m vi kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, quy m« ho¹t ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, uy tÝn cña ®èi t¸c trªn thÞ tr-êng,…vµ th¸i ®é liªn quan ®Õn chÝnh trÞ cña ®èi t¸c. §Ó cã thÓ lùa chän ®èi t¸c kinh doanh mét c¸ch tèt nhÊt, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ dïng mét sè ph-¬ng ph¸p ®Ó ®iÒu tra nh- sau: + Qua s¸ch b¸o, th«ng tin tµi liÖu tõ Internet. + Qua c¸c dÞch vô t- vÊn cña c¸c doanh nghiÖp hay cña c¬ quan nhµ n-íc. + Qua ®iÒu tra trùc tiÕp + HoÆc bu«n b¸n thö ®Ó t×m hiÓu,… 2.3. TiÕn hµnh lËp ph-¬ng ¸n giao dÞch §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng giao dÞch gåm c¸c b-íc chi tiÕt sau: - Lùa chän mÆt hµng kinh doanh xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. - Lùa chän thÞ tr-êng - kh¸ch hµng tiªu dïng - ph-¬ng thøc giao dÞch vËn chuyÓn. - X¸c ®Þnh sè l-îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. - KiÓm tra chÊt l-îng hµng ho¸ - Lùa chän thêi gian, thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm giao nhËn. NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - X©y dùng lùa chän c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ nh-: héi nghÞ kh¸ch hµng, tæ chøc chiªu ®·i, ®Çu t- qu¶ng c¸o, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt míi,… - TÝnh to¸n vµ dù b¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc giao dÞch hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. 2.4. Giao dÞch, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång 2.5. Thùc hiÖn ký kÕt, chÝnh thøc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 3. Vai trß cña xuÊt nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ ë n-íc ta §èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ tæng thÓ c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia vµ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau b¾t nguån tõ ho¹t ®éng th-¬ng m¹i kh¸c nhau nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®· t¸c ®éng vµo c¸c quèc gia tham gia qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. C¸c quèc gia sÏ tËp trung s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mµ m×nh cã lîi thÕ ®Ó xuÊt khÈu, vµ ng-îc l¹i sÏ nhËp khÈu hµng ho¸ mµ m×nh kh«ng cã lîi thÕ. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c c¸ thÓ riªng biÖt mµ lµ cã sù tham gia cña toµn bé hÖ thèng kinh tÕ mçi quèc gia. ChÝnh v× vËy mµho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã vai trß to lín trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy sÏ gióp nÒn kinh tÕ néi ®Þa t¨ng ngo¹i tÖ thu ®-îc, thay ®æi c¸n c©n thanh to¸n theo h-íng cã lîi, t¨ng thªm nguån thu cho ng©n s¸ch quèc gia, tiÕp cËn ®-îc nh÷ng ph-¬ng thøc qu¶n lý kinh tÕ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, tiÕp xóc víi khoa häc c«ng nghÖ cao ¸p dông cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o sù c¹nh tranh lµnh m¹nh cho hµng ho¸ trong vµ ngoµi n-íc,… vµ trªn hÕt lµ h-íng ®Õn môc ®Ých n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n. NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn x· héi chñ nghÜa vµ nÒn kinh tÕ cßn ®ang ph¸t triÓn víi tr×nh ®é thÊp nh- n-íc ta, th× nh÷ng yÕu tè thiÕu hôt nh-: vèn, kü thuËt, thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý…hay cã nh÷ng yÕu tè lµ thÕ m¹nh vµ tiÒm n¨ng cña ®Êt n-íc nh-: tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó, nguån lao ®éng dåi dµo,… ViÖc x©y dùng chiÕn l-îc cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã vai trß quan träng vµ cÊp b¸ch ®èi víi n-íc ta, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay. Vµ môc ®Ých cña viÖc cè g¾ng ®-a nÒn kinh tÕ n-íc ta tham gia vµo tæ chøc WTO còng chÝnh lµ gi¶i ph¸p më cöa nÒn kinh tÕ ®Ó huy ®éng nh÷ng nguån vèn, kü thuËt tõ c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi kÕt hîp víi nguån lùc trong n-íc ®Ó t¹o ra søc m¹nh míi cho sù t¨ng tr-ëng nÒn kinh tÕ. TÊt c¶ víi môc ®Ých ®-a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ thu hÑp kho¶ng c¸ch víi c¸c n-íc kh¸c trªn thÕ giíi. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra, th× nhµ n-íc ph¶i x©y dùng ®-îc chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu nãi riªng- chÝnh s¸ch kinh tÕ nãi chung phï hîp víi hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n-íc ta. Mét khi ®· x©y dùng ®-îc nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý trong ®iÒu kiÖn héi nhËp nÒn kinh tÕ nh- hiÖn nay nã sÏ gãp phÇn quan träng gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ: + T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ ho¹ch më réng thÞ tr-êng cña m×nh, qua ®ã c¸c doanh nghiÖp t¹o ®-îc tªn tuæi cña m×nh víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi. + Gióp c¸c doanh nghiÖp t¹o ®-îc nguån thu ngo¹i tÖ, t¨ng dù tr÷ qua ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng xuÊt khÈu, thay thÕ, bæ sung… phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. + Ph¸t huy cao ®é tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé xuÊt nhËp khÈu còng nh- c¸c ®¬n vÞ tham gia: tÝch cùc t×m tßi vµ ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng trong kh¶ n¨ng xuÊt khÈu mµ doanh nghiÖp cã thÓ th©m nhËp. NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh ®ång thêi gióp c¸c doanh nghiÖp kÐo dµi tuæi thä cña chu kú sèng mét s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. + Khi cã sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gióp c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch, chiÕn l-îc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm yÕu tè ®Çu vµo… II. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 1. C¸c h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu 1.1. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu - XuÊt khÈu thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ lÎ - bé phËn, vËt t- phô tïng dµnh cho s¶n xuÊt. - XuÊt khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ d-íi h×nh thøc trao ®æi, hîp t¸c s¶n xuÊt gia c«ng liªn doanh quèc tÕ. - C¸c h×nh thøc chuyÓn khÈu - t¹m nhËp t¸i xuÊt. - C¸c dÞch vô nh- lµm ®¹i lý, uû th¸c cho c¸c doanh nghiÖp tæ chøc n-íc ngoµi. - Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ cña ViÖt Nam ë n-íc ngoµi. 1.2. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu c¬ b¶n - NhËp khÈu uû th¸c - NhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng - NhËp khÈu theo h×nh thøc ®æi hµng - NhËp khÈu t¸i xuÊt 2. C¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ 2.1. Mét sè quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ HiÖu qu¶ lµ thuËt ng÷ dïng ®Ó chØ mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña chñ thÓ vµ chi phÝ mµ chñ thÓ bá ra ®Ó cã kÕt qu¶ ®ã trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. NÕu ký hiÖu NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp K: lµ kÕt qu¶ nhËn ®-îc theo h-íng môc tiªu ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau. D. lµ chi phÝ bá ra ®-îc ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau. t: lµ hiÖu qu¶ Ta cã c«ng thøc hiÖu qu¶ chung lµ: E=K-C (1) hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi E = Lỗi! (2) hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi Mét c¸ch chung nhÊt, kÕt qu¶ (K) mµ chñ thÓ nhËn ®-îc theo h-íng môc tiªu trong ho¹t ®éng cña m×nh cµng lín h¬n chi phÝ (C) bá ra bao nhiªu th× cµng cã lîi bÊy nhiªu. HiÖu qu¶ lµ chØ tiªu dïng ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n hµnh ®éng. 2.1.1. C¸c kh¸i niÖm hiÖu qu¶ HiÖu qu¶ ®-îc hiÓu theo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× vËy h×nh thµnh nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau. a) HiÖu qu¶ tæng hîp: lµ hiÖu qu¶ chung ph¶n ¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn míi môc tiªu mµ chñ thÓ ®Æt ra trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh trong mèi quan hÖ víi chi phÝ ®Ó cã ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã. b) HiÖu qu¶ kinh doanh: lµ hiÖu qu¶ nÕu chØ xÐt vÒ khÝa c¹nh kinh tÕ cña vÊn ®Ò, lµ mét néi dung ®Æc biÖt cña hiÖu qu¶ tæng hîp cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ kh¸c nhau. HiÖu qu¶ kinh tÕ m« t¶ mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých kinh tÕ mµ chñ thÓ nhËn ®-îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó nhËn ®-îc lîi Ých kinh tÕ ®ã. c) HiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi: lµ hiÖu qu¶ mµ chñ thÓ nhËn ®-îc trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. Ch¼ng h¹n gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, c«ng b»ng x· héi, m«i tr-êng,… NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp d) HiÖu qu¶ trùc tiÕp: lµ hiÖu qu¶ ®-îc xem xÐt trong ph¹m vi chØ mét dù ¸n, mét doanh nghiÖp (mét ®èi t-îng). e) HiÖu qu¶ gi¸n tiÕp: lµ hiÖu qu¶ mµ mét ®èi t-îng nµo ®ã t¹o ra cho mét ®èi t-îng kh¸c ViÖc x©y dùng mét dù ¸n nµy cã thÓ kÐo theo viÖc x©y dùng hµng lo¹t nh÷ng dù ¸n kh¸c. HiÖu qu¶ cña dù ¸n ®ang xem xÐt lµ hiÖu qu¶ trùc tiÕp cßn hiÓu qu¶ cña c¸c dù ¸n kh¸c lµ hiÖu qu¶ gi¸n tiÕp. f) HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi: lµ hai h×nh thøc biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ. Trong ®ã, hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi ®-îc ®o b»ng hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ, cßn hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi ®-îc ®o b»ng tØ sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ. Lîi nhuËn rßng hµng n¨m ®-îc xem nh- lµ h×nh thøc cña hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi, tû suÊt lîi nhuËn lµ h×nh thøc cña hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi. 2.1.2. HiÖu qu¶ tµi chÝnh HiÖu qu¶ tµi chÝnh cßn ®-îc gäi lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hay hiÖu qu¶ doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ xÐt trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ tµi chÝnh ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých kinh tÕ mµ doanh nghiÖp nhËn ®-îc vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã ®-îc l¬i Ých kinh tÕ. HiÖu qu¶ tµi chÝnh lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp, nh÷ng nhµ ®Çu t-. HiÖu qu¶ tµi chÝnh chØ liªn quan ®Õn thu, chi cã liªn quan trùc tiÕp. 2.1.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ quèc d©n HiÖu qu¶ kinh tÕ quèc d©n cßn ®-îc gäi lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµ hiÖu qu¶ tæng hîp ®-îc xÐt trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ. Chñ thÓ ®-îc h-ëng hiÖu qu¶ kinh tÕ quèc d©n lµ toµn bé x· héi mµ ng-êi ®¹i diÖn cho nã lµ Nhµ n-íc. V× vËy nh÷ng lîi Ých vµ chi phÝ ®-îc xem NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp xÐt trong hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Néi dung c¬ b¶n cña hiÖu qu¶ kinh tÕ quèc d©n lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ xÐt theo quan ®iÓm toµn bé nÒn kinh tÕ. 2.1.4. HiÖu qu¶ tr-íc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi C¨n cø vµo lîi Ých nhËn ®-îc trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi hay ng¾n h×nh thµnh kh¸i niÖm hiÖu qu¶ tr-íc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi. HiÖu qu¶ tr-íc m¾t lµ hiÖu qu¶ ®-îc xem xÐt trong kho¶ng thêi gian ng¾n. Lîi Ých ®-îc xem xÐt trong lo¹i hiÖu qu¶ nµy lµ lîi Ých tr-íc m¾t mang tÝnh t¹m thêi. ViÖc nhËp nh÷ng thiÕt bÞ cò, c«ng nghÖ kÐm tiªn tiÕn, rÎ tiÒn cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ tr-íc m¾t nh-ng vÒ l©u dµi kh«ng h¼n lµ nh- vËy. HiÖu qu¶ l©u dµi lµ hiÖu qu¶ ®-îc xem xÐt trong kho¶ng thêi gian dµi. ViÖc bá tiÒn mua b¶o hiÓm cã lîi Ých tr-íc m¾t bÞ vi ph¹m nh-ng nã t¹o ra mét thÕ æn ®Þnh l©u dµi, nã cho phÐp san bít rñi ro cho c¸c nhµ b¶o hiÓm. 2.2. HiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu HiÖn nay ë n-íc ta kinh doanh th-¬ng m¹i quèc tÕ cã vai trß ngµy cµng quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII nhÊn m¹nh: "Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Më réng thÞ tr-êng xuÊt nhËp khÈu, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn s©u, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ dÞch vô…" (V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng VIII - Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia - 1996). V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th-¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Ó tham gia ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i quèc tÕ cßn lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña viÖc thùc hiÖn quy luËt tiÕt kiÖm. Kinh doanh th-¬ng m¹i quèc tÕ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong t¸i s¶n xuÊt x· héi. NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khi s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu, c¸c quèc gia bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. C¸c tû lÖ trao ®æi (mua b¸n) ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së gi¸ c¶ quèc tÕ. Møc gi¸ vµ t-¬ng quan cña nã kh¸c víi gi¸ trong néi bé cña n-íc xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, s¶n phÈm nhËp khÈu tham gia vµo l-u th«ng hµng ho¸ trong n-íc vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, thùc tÕ kh«ng t¸i s¶n xuÊt t¹i n-íc ®ã. Kinh doanh th-¬ng m¹i quèc tÕ th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung b»ng c¸ch lµm ®a d¹ng ho¸ hoÆc lµm t¨ng khèi l-îng gi¸ trÞ sö dông cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ mÆt kh¸c lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n nhê tranh thñ ®-îc lîi thÕ so s¸nh trong trao ®æi ®èi víi n-íc ngoµi, t¹o thªm tÝch luü cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong n-íc, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n trong n-íc. Víi ®Æc thï cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ho¹t ®éng kinh doanh nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, m«i tr-êng v¨n ho¸ cña c¸c t¸c nh©n n-íc ngoµi. V× vËy, khi thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy cÇn ph¶i xem xÐt tæng quan c¸c t¸c nh©n ¶nh h-ëng ®Õn nã ®Ó cã c¸c ph-¬ng ph¸p lµm viÖc vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc tèi -u, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nµy ngµy cµng ph¸t triÓn phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i vµ ®Þnh h-íng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta. XÐt vÒ mÆt lý luËn, néi dung c¬ b¶n cña hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh doanh th-¬ng m¹i quèc tÕ lµ gãp phÇn ®¾c lùc thóc ®Èy nhanh n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ t¨ng thu nhËp quèc d©n cã thÓ sö dông, qua ®ã t¹o thªm nguån tÝch luü cho s¶n xuÊt vµ n©ng cao møc sèng trong n-íc. - B¶o ®¶m sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých tËp thÓ víi lîi Ých x· héi. 2.3. C¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh a) C¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh gi¶n ®¬n NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Ph-¬ng ph¸p hÖ sè hoµn vèn gi¶n ®¬n + Ph-¬ng ph¸p thêi gian hoµn vèn b) C¸c ph-¬ng ph¸p gi¸ trÞ t-¬ng ®-¬ng + Ph-¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn + Ph-¬ng ph¸p gi¸ trÞ t-¬ng lai + Ph-¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn hµng n¨m c) Ph-¬ng ph¸p tØ sè lîi Ých/chi phÝ (B/C) 3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 3.1. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu - Lîi nhuËn: Lîi nhuËn lµ chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ cã tÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña tõng hîp ®ång xuÊt khÈu. Lîi nhuËn lµ tiÒn ®Ó duy tr× vµ t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao møc sèng cho nh©n viªn. Lîi nhuËn lµ toµn bé tiÒn cã ®-îc sau khi ®· trõ ®i toµn bé chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu tõ tæng doanh thu cã ®-îc cña hîp ®ång. C«ng thøc tÝnh lîi nhuËn nh- sau: P = TR - TC Trong ®ã: P: Lîi nhuËn TR: Tæng doanh thu TC: Tæng chi phÝ NÕu P>0 th× ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, ng-îc l¹i nÕu P<0 th× lµm ¨n thua lç, nÕu P = 0 th× ho¹t ®éng hoµ vèn. Khi ®¸nh gi¸ dùa trªn chØ tiªu NguyÔn H÷u Phong - QLKT 45A
- Xem thêm -