Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần secpentin và phân bón thanh hóa

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn mét kh¸i niÖm x· héi häc vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ************************************************************ kh¸i niÖm vÒ x· héi häc X· héi häc cã nguån gèc tõ l©u ®êi nhng nã chØ thµnh m«n khoa häc ®éc lËp vµo nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kû 19.Vµo thêi ®iiÓm ®ã cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc tù nhiªn còng nh sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña kü thuËt c«ng nghiÖp vµ sù biÕn ®æi vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi do chñ nghÜa t b¶n t¹o ra ,c¸c tri thøc cña khoa häc x· héi còng b¾t ®Çu ph¸t triÓn ,®Æc biÖt lµ sö häc vµ luËt häc.Song nghiªn cøu vÒ x· héi víi t c¸ch lµ chØnh thÓ cho ®Õn lóc ®ã vÉn thuéc vÒ dÞa bµn riªng cña triÕt häc mµ m«n triÕt häcx· héi trong thêi kú ®ã bÞ t¸ch khái ®êi sèng thùc tÕ ,chøa ®Çy nh÷ng tËp tôc trõu tîng, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc tÕ, chÝnh v× vËy x· héi héi ra ®êi t¸ch khái triÕt häc, trë thµnh m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ x· héi nãi chung, kh¾c phôc tÝnh chÊt trõu tîng xa rêi thùc tÕ cña x· héi lóc ®ã nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ®êi sèng x· héi thùc tÕ. Nh vËy x· héi häc tríc hÕt lµ m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ x· héi. Kh¸i niÖm x· héi häc X· héi cã nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau tuú thuéc vµo ph¹m vi xem xÐt mµ kh¸i niÖm x· héi häc cã thÓ ®îc hiÓu lµ mét vïng, mét ®Þa ph¬ng mét quèc gia vµ c¶ loµi ngêi. Cã thÓ ®Þnh nghÜa x· héi häc nh lµ mét céng ®ång ngêi cã quan hÖ g¾n bã mËt thiÕt nhau trong s¶n xuÊt, trong ®ßi sèng vµ cïng sèng trong mét ph¹m vi ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. X· héi lµ mét céng ®ång ngêi, do nh÷ng con ngêi cã ý chÝ cÊu thµnh .X· héi vµ quy luËt x· héi chØ cã thÓ xuÊt hiÖn, ph¸t triÓn trùc tiÕp cña ho¹t ®éng cã ý chÝ theo ®uæi nh÷ng môc ®Ých nhÊt ®Þnh .chÝnh v× vËy nghiªn cøu x· héi kh«ng thÓ t¸ch rêi nghiªn cøu hoËt ®éng cña céng ®ång ngêi vµ mèi quan hÖ mu«n vÎ gi÷a c¸ nh©n trong céng ®ång Êy trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ nhÊt ®Þnh. Víi t c¸ch lµ mét chØnh thÓ toµn vÑn, x· héi lµ mét hªh thèng. HÖ thèng x· héi bao gåm nh÷ng yÕu tè mèi liªn hÖ giòa c¸c yÕu tè vµ sù biÕn ®æi cña c¸c 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 yÕu tè theo sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan .Nghiªn cøu x· héi víi t c¸ch lµ mét chØnh thÓ víi t c¸ch lµ mét hÖ thèng còng cã nghÜa lµ ph¶i nghiªn cøu nh÷ng yÕu tè, mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng quy luËt vËn ®éng ph¸t triÓn cña chóng. Song mçi yÕu tè l¹i lµ mét tiÓu hÖ thèng cã c¸c yÕu tè nhá vµ sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè còng nh quy luËt h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c¸c yÕu tè nháv.v...Ch¼ng h¹n x· héi loµi ngêi gåm nhiÒu quèc gia, mçi quèc gia gåm nhiÒu ®Þa ph¬ng...nÒn s¶n xuÊt x· héi cã nhiÒu ngµnh, c¸c ngµnh l¹i chuyªn m«n ho¸ hÑp h¬nv.v...Râ rµng nghiªn cøu hÖ thèng x· héi kh«ng chØ cÇn xem xÐt nh÷ng quy luËt chung nhÊt mµ cßn cÇn ®i tíi nhòng quy luËt ®Æc thï, kÐm chung h¬n.Vµ viÖc nghiªn cøu cµng cô thÓ bao nhiªu, c¸c khoa häc nghiªn cøu vÒ x· héi l¹i cµng ®¸p øng nhiÒu cho thùc tÕ bÊy nhiªu. §ã chÝnh lµ lý do x· héi häc t¸ch khái triÕt häc ®Ó trë thµnh mét m«n khoa häc ®éc lËp. §ång thêi x· héi häc còng cã nh÷ng vÞ trÝ riªng, kh«ng ®ång nhÊt víi c¸c khoa häc x· héi häc kh¸c;vÞ trÝ nµy ®îc quy ®Þnh bëi tÝnh ®Æc thï cña ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc. Ch¬ng II- qu¸ tr×nh h×nh thµnh ,c¬ c©u vµ chøc n¨ng cña x· héi häc 1.LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi häc: Vµo thÕ kû thø 18, ®Çu thÕ kû thø 19, nh÷ng tri th÷c x· héi häc ®· ph¸t triÓn tíi møc cã thÓ t¸ch khái triÕt häc vµ h×nh thµnh mét khoa häc riªng biÖt víi mét hÖ thèng kh¸i niÖm ph¹m trï, lý luËn ®èi tîng nhiÖm vô chøc n¨ng vµ ph¬ng ph¸p riªng. Nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi cña x· héi häc trong thêi kú nµy g¸n liÒn víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ -x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c m«n khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc x· héi. a-TiÒn ®Ò vÒ kinh tÕ x· héi: X· héi häc víi t c¸ch lµ mét m«n khoa häc ®éc lËp xuÊt hiÖn vµo thÕ kû 19 do qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn kh¸ch quan cña chñ nghÜa t b¶n ,do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn s¶n xuÊt c¬ khÝ, do sù thay sù thay ®æi tÝnh chÊt 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ néi dung cña lao ®éng vµ do sù xuÊt hiÖn nh÷ng hiÖn tîng míi trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Nh÷ng biÕn ®æi ®ã lµ c¬ së xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn cña tri thøc míi ®Æc biÖt lµ tri thøc vÒ khoa häc x· héi ®ång thêi nh÷ng biÕn ®æi ®ã lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn ph¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi ®Æc thï kh¸c víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña triÕt häc-x· h«Þ. ChÝnh v× vËy mµ x· héi häc ra ®êi vµ t¸ch khái triÕt häc. X· héi häc xuÊt hiÖn cßn lµ do sù biÕn ®æi cña t×nh h×nh giai cÊp trong x· héi ë thêi kú nµy xuÊt hiªn sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu x· héi cô thÓ h¬n vÒ gia ®×nh. Hoµn c¶nh cña c«ng nh©n vµ n«ng d©n ®êi sèng x· héi cña giai cÊp. ®êi sèng thµnh thÞ v.v...ViÖc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò x· héi cô thÓ, thùc tÕ ®ã còng lµ c¬ së ®Ó x· héi häc ra ®êi, t¸ch khái triÕt häc vÒ x· héi häc. b.Nh÷ng biÕn ®æi vÒ chÝnh trÞ x· héi vµ t tëng: BiÕn ®æi chÝnh trÞ, x· héi, quan träng nhÊt gãp phÇn lµm thay ®æi c¨n b¶n thÓ chÕ chÝnh trÞ, trËt tù x· héi vµ c¸c thiÕt chÕ x· héi ë ch©u ¢u thÕ kû XVIII lµ cuéc ®Ëi c¸ch m¹ng Ph¸p n¨m 1789. Cuéc c¸ch m¹ng nµy ®· kh«ng chØ më ®Çu cho sù tan r· chÕ ®é phong kiÕn, nhµ níc qu©n chñ mµ cßn thay thÕ trËt tù cò ®ã b»ng mét trËt tù x· héi míi lµ nhµ níc t s¶n. M©u thuÉn s©u s¾c vÒ lîi Ých giòa c¸c tÇng líp x· héi vµ nhÊt lµ gi÷a c¸c giai cÊp c«ng nh©n v« s¶n vµ giai cÊp t s¶n ®· lªn ®Õn ®Ønh ®iÓn lµm bïng næ cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n ®Çu tiªn trªn thÕ giíi vµo cuèi thÕ kû XIX- C«ng x· Pais n¨m 1917.Cuéc c¸ch m¹ng nµy ®· thæi bïng lªn ngän löa nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng vµ lý tëng x· héi chñ nghÜa trong c¸c tÇng líp tiÕn bç x· héi. Nh÷ng biÕn ®æi chÝnh trÞ x· héi vµ ®Æc biÖt lµ cuéc c¸ch m¹ng Ph¸p ®· ®Ó l¹i dÊu Ên kh«ng phai mê trong lÞch sö ph¸t triÓn x· héi häc.Tríc hÕt ®ã lµ sù kiÖn x· héi häc ra ®êi lÇn ®Çu tiªn ë Ph¸p mµ kh«ng ph¶i ë Anh, §øc hay Mü .Thø hai ,c¸c c«ng tr×nh cña c¸c nhµ x· héi häc ë Ph¸p nh Auguste Comte, Emile Durkeim, nhµ x· héi häc ngßi Anh Herbert Spencer, nhµ x· héi häc ngêi §øc George Simmel ,vµ ®Æc biÖt nhµ lý luËn c¸ch m¹ng vµ t tëng x· héi Karl Marx... ®Òu chÞu ¶nh hëng cña häc thuyÕt x· héi chñ nghÜa ë Ph¸p. Nh÷ng biÕn ®éng chÝnh trÞ, x· héi ë Ph¸p ®· ®Æt ra c©u hái lý luËn c¬ b·n x· héi ë Ph¸p. §ã lµ lµm thÕ nµo ph¸t hiÖn vµ sö dông c¸c quy luËt tæ chøc x· héi ®Ó gãp phÇn t¹o ra trËt tù vµ tiÕn bé x· héi. c-BiÕn ®æi vÒ mÆt lý luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: TiÒn ®Ò vÒ lý luËn vµ ph¬ng ph¸p luËn lµm n¶y sinh x· héi häc b¾t nguån tõ nh÷ng t tëng kho häc vµ v¨n ho¸ thêi ®¹i phôc Hng thÕ kû thø XVIII. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c nhµ t tëng ë Anh thêng cæ vò vµ bªnh vùc cho quyÒn con ngêi nh»m biÖn minh cho chñ nghÜa t b¶n c«ng nghiÖp lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn ë níc nµy .VÝ dô: Adam Smith cho r»ng: c¸c c¸ nh©n ph¶i ®îc tù do tho¸t khái nh÷ng r»ng buéc vµ h¹n chÕ bªn ngoµi dÓ tù do c¹nh tranh. Cã nh vËy c¸c c¸ nh©n míi t¹o ra ®îc x· héi tèt ®Ñp h¬n. C¸c nhµ triÕt häc Ph¸p cho r»ng con ngêi vµ x· héi chñ yÕu bÞ chi phèi bëi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña hä, r»ng con ngêi cã nh÷ng “quyÒn tù nhiªn “ nhÊt ®Þnh mµ c¸c thiÕt chÕ x· héi ®ang vi ph¹m.V× vËy, cÇn xo¸ bá, thay thÕ trËt tù x· héi cò b»ng mét trËt tù x· héi míi tèt ®Ñp h¬n víi b¶n chÊt vµ nhu cÇu cña con ngêi. Sù biÕn ®æi nh vËy cÇn ph¶i diÔn ra mét c¸ch hîp ph¸p, tiÕn bé vµ b»ng con ®êng khai s¸ng.C¸c t tëng nh©n ®¹o, tiÕn bé ®ã ®· ®îc ph¶n ¸nh kh¸ râ trong cuéc c¸ch m¹ng Ph¸p n¨m 1789. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc vµ ®Æc biÖt lµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc còng lµ nh©n tè quan träng cho sù ra ®êi cña x· héi häc .C¸c hiÖn tîng, qu¸ tr×nh x· héi vµ hµnh ®éng cña con ngêi ®· trë thµnh ®èi täng nghiªn cøu khoa häc.C¸c khoa häc tù nhiªn nh vËt lý, ho¸ häc,sinh häc... ®· ph¸ hiÖn ra c¸c quy luËt tù nhiªn ®Ó gi¶i thÝch thÕ giíi. C¸c nhµ t tëng x· héi, c¸c nhµ x· héi häc t×m thÊy ë khoa häc tù nhiªn mét h×nh täng quan niÖm vµ c¸ch x©y dùng lý thuyÕt c¸ch nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh, hiÖn tîng x· héi mét c¸ch khoa häc. 2- C¬ cÊu vµ chøc n¨ng cña x· héi häc. A- C¬ cÊu x· héi häc Cã thÓ h×nh dung x· héi hoc nh mét toµ kiÕn tróc nhiÒu tÇng, trong ®ã tÇng trªn cïng lµ x· héi häc ®¹i c¬ng, tiÕp ®ã lµ tÇng lý luËn x· héi häc chuyªn biÖt vµ tÇng díi cïng lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu x· héi häc cô thÓ. a-x· héi häc ®¹i c¬ng vµ x· héi häc chuyªn biÖt. viÖc ph©n chia x· héi häc ®¹i c¬ng vµ x· héi häc chuyªn biÖt lµ c¨n cø vµo ph¹m vi cña vÊn ®Ò nghiªn cøu hay møc ®é chung cña vÊn ®Ò ®îc nghiªn cøu.  X· héi häc ®¹i c¬ng X· héi häc ®¹i c¬ng lµ cÊp ®é c¬ b¶n cña hÖ thèng lý thuyÕt x· héi häc. X· héi häc ®¹i c¬ng lµ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña x· héi,vÒ sù ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi, vÒ sù t¬ng t¸c tù nhiªn vèn cã cña c¸c yÕu tè hîp thµnh x· héi.Trªn ý nghÜa Êy, x· héi häc ®¹i c¬ng liªn quan mËt thiÕt 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Õn chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. Chç kh¸c nhau gi÷a chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vµ x· héi häc lµ sù kh¸c nhau vÒ ®èi tîng ph¬ng diÖn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña hai m«n khoa häc x· héi ®ã.  X· héi häc chuyªn biÖt. X· héi häc chuyªn biÖt ph¶n ¸nh mèi liªn hÖ kh¸ch quan gi÷a c¸c mÆt kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi.C¸c lý luËn X· héi häc chuyªn biÖt ®ãng vai trß lµ kh©u trung gian g¾n lý luËn x· héi häc ®¹i c¬ng víi viÖc nghiªn cøu c¸c hiÖn tîng cña ®êi sèng x· héi. Ngµy nay, x· héi häc chuyªn biÖt ®îc ph©n thµnh nhiÒu bé m«n nh:x· héi häc lao ®éng ,lèi sång, d luËn ph©n tÇng x· héi, xung ®ét x· h«Þ, x· héi häc vÒ nhËn thøc, t«n gi¸o luËt ph¸p, h×nh x· héi häc n«ng th«n, d« thÞv.v.. ë mét sè níc, c¸c ngµnh x· héi häc chuyªn biÖt ®îc ph©n chia thµnh 200 lo¹i kh¸c nhau. b-X· héi häc trõu tîng -ý thuyÕt vµ x· héi häc cô thÓ thùc nghiÖm ViÖc ph©n chia x· héi häc trõu tîng-lý thuyÕt vµ X· héi häc cô thÓ thùc nghiÖm lµ c¨n cø vµo møc dé trõu tîng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu.ViÖc ph©n chia nµy cã liªn quan mËt thiÐt víi viÖc ph©n chia thµnh x· h«Þ häc chuyªn biÖt vµ X· héi häc ®¹i c¬ng. X· héi häc ®¹i c¬ng nghiªn cøu nh÷ng quy luËt chung nhÊt, do ®ã liªn quan chÆt chÏ tíi x· héi häc trõu tîng - lý thuyÕt; cßn x· héi häc chuyªn biÖt nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ h¬n nªn g¸n liÒn víi x· héi häc cô thÓ - thùc nghiªm. Tuy nhiªn kh«ng thÓ ®ång nhÊt X· héi häc ®¹i c¬ng víi X· héi häc trõu täng lý thuyÕt bëi v× x· héi häc ®¹i c¬ng còng cã c¬ së thùc nghiÖm; Còng kh«ng thÓ ®ång nhÊt X· héi häc chuyªn biÖt víi x· héi häc cô thÓ bëi v× x· héi häc chuyªn biÖt còng cã phÇn lý thuyÕt, lµ x· héi häc lý thuyÕt. CÊp ®é x· héi häc lý thuyÕt lµ sù t¸i hiÖn l¹i trong qu¸ tr×nh t duy kh¸ch thÓ x· héi, m« t¶ tr¹ng th¸i cña nã, th©m nhËp vµo c¸c quy luËt vËn ®éng ph¸t triÓn cña nã, hiÎu ®îc vµ dù b¸o ®îc xu híng tÊt yÕu ph¸t triÓn cña nã. CÊp ®é x· héi häc thùc nghiÖm bao gåm viÖc thu thËp th«ng tin x· héi th«ng qua quan s¸t, thö nghiÖm vµ viÖc sö lý c¸c th«ng tin x· héi ®ã. M« t¶ c¸c sù kiÖn thùc nghiÖm lµ c«ng viÖc cña x· héi häc thùc nghiÖm Mèi quan hÖ gi÷a cÊp ®é lý thuyÕt vµ cÊp ®é thùc nghiÖm thÓ hiÖn ë chç: nhËn thøc lý thuyÕt ®îc x©y dùng trªn c¬ së nhËn thøc thùc nghiÖm, lµ c¸i cã tríc, lµ c¬ së ®Ó kh¸i qu¸t ho¸: Song nhËn thøc lý thuyÕt kh«ng ph¶i lµ sù 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÕp diÔn ®¬n gi¶n nhËn thøc thùc nghiÖm mµ lµ bíc ph¸t triÓn cao h¬n trong viÖc t×m ra c¸c quy luËt vËn ®éng vµ biÕn ®æi cña kh¸ch thÓ nghiªn cøu. Danh giíi gi÷a c¸c cÊp ®é lý thuyÕt vµ cÊp ®é thùc nghiÖm chØ cã tÝnh chÊt tong ®èi. X· héi häc, víi tÊt c¶ c¸c bé phËn cña nã, ®Òu lµ khoa häc võa cã tÝnh chÊt lý thuyÕt, võa cã tÝnh chÊt thùc nghiÖm. B- chøc n¨ng cña x· héi häc a- Chøc n¨ng nhËn thøc. Lý luËn x· héi häc vò trang cho c¸c nhµ nghiªn cøu vµ l·nh ®¹o nh÷ng tri thøc khoa häc vµ ph¸t triÓn cña x· héi vµ nh÷ng quy luËt cña sù ph¸t triÓn ®ã. Nã cßn chØ ra nguån gècvµ c¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi, chøc n¨ng nhËn thøc cña x· héi häc biÓu hiÖn ë chç: + Mét lµ, X· héi häc t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó nhËn thøc nh÷ng triÓn väng ph¸t triÓn cao h¬n cña x· héi nãi chung, kÓ c¶ cña c¸c mÆt c¸c lÜnh vùc riªng cña nã. + Hai lµ, x· héi häc x¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi, cña c¸c giai cÊp, c¸c nhãm x· héi, x¸c ®Þnh nh÷ng h×nh thøc cô thÓ cho phÐp ®¹t ®îc trïng hîp ®Õn møc tèi ®a c¸c lîi Ých cña c¸ nh©n, cña nhãm ®èi víi lîi Ých, x· héi. + Ba lµ, x· héi häc gióp ph©n tÝch nh÷ng lý luËn ho¹t ®éng nhËn thøc vÒ x· héi x©y dùng lý luËn vµ ph¬ng ph¸p nhËn thøc x· héi. b-Chøc n¨ng t tëng. X· héi häc gióp gi¸o dôc t tëng cho quÇn chóng. Nã vò trang cho mäi ngêi trÝ thøc vÒ c¸c quy luËt khach quan cña sù ph¸t triÓn x· héi,v¹ch ra con ®êng x©y dùng x· héi míi. Cho nªn, x· héi häc lµm cho con ngêi ý thøc ®îc vÒ søc m¹nh vµ vÞ trÝ cña m×nh mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n, gãp phÇn n©ng cao tÝch cùc x· héi cña mçi c¸ nh©n.Chøc n¨ng t tëng cña X· héi häc thÓ hiÖn ë chç: + Mét lµ,Cñng cè vµ t¨ng cêng niÒm tin vµo tÝnh khoa häc x· héi cña triÕt häc vÒ x· héi b»ng c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cô thÓ cña x· héi häc chuyªn biÖt vµ x· héi häc thùc nghiÖm.Tin vµo khoa häc x· héi còng cã nghÜa lµ tin vµo tiÕn bé x· héi, vµo t¬ng lai s¸ng cña nh©n lo¹i. + Hai lµ: Ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng chñ quan nhê c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ tÝnh c¬ ®éng x· héi, sù biÕn c¸ch x· héi vÒ nh©n c¸ch con ngêi nãi chung, vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan cã liªn quan ®Õn chñ thÓ x· héi do x· héi häc ®Æt vÊn ®Ò hoÆc trùc tiÕp nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ba lµ, gãp phÇn ®iÒu chØnh hµnh vi vµ nh©n c¸ch c¸ nh©n th«ng qua c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ®¹o døc, lèi sèng ®Þnh híng gi¸ trÞ, v¨n ho¸ nghÖ thuËt, khuyÕt tËt x· héi...do x· héi häc quan t©m vµ nghiªn cøu. c-Chøc n¨ng dù b¸o vµ qu¶n lý. §©y lµ chøc n¨ng hÕt søc quan träng cña x· héi häc. Dùa trªn c¬ së ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu hiÖn tr¹ng cña nh÷ng qu¸ tr×nh riªng lÎ nh÷ng hiÖn täng cña c¸c mÆt x· héi, x· héi häc lµm s¸ng triÓn väng vËn ®éng cña x· héi häc trong t¬ng lai s¾p tíi còng nh t¬ng lai xa h¬n. Nhê nh÷ng dù b¸o cña x· héi häc mµ c¸c chñ thÓ qu¶n lý cã thÓ ®a ra vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸, kÕ ho¹ch ho¸ ch¼ng nh÷ng lµ t¬ng lai cña tÝnh chÊt lîng cña ho¹t ®éng cã ý thøc cña con ngêi mµ cßn lµ c«ng cô quan träng cña tÊt c¶ c¸c chñ thÓ x· héi trong lÜnh vùc tæ chøc qu¶n lý x· héi. Nh vËy x· héi häc cã mèi quan hÖ trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý. Nhê nh÷ng kÕt qu¶ khoa häc cña viÖc nghiªn cøu ®· ®îc chøng thùc vµ ®ång thêi nhê c¶ sù kh¸c nhau vÒ quan diÓm vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gÝa vÒ nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña ®èi tîng, x· héi häc t¹o ra c¸c c¨n cø xuÊt ph¸t cho viÖc ®Ò ra vµ quyÕt ®Þnh tèi u c¸c ph¬ng ¸n qu¶n lý. d-Chøc n¨ng ph¬ng ph¸p luËn Néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña x· héi häc cung cÊp ph¬ng ph¸p luËn ®Ó tiÕp cËn vµ ph©n tÝch tÝnh hiÖn thùc x· h«Þ.ChÝnh hÖ thèng ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña x· héi häc ®îc coi lµ c«ng cô chung cho nhiÒu ngµnh khoa häc trong lÜnh vùc ho¹t ®éng riªng cña m×nh.Chøc n¨ng ph¬ng ph¸p luËn cña x· héi häc ®îc biÓu hiÖn cô thÓ ë chç: + Mét lµ,Tõ nh÷ng tri thøc vÒ quy luËt chung vµ ®Æc thï vÒ x· héi cña x· héi häc mµ c¸c chñ thÓ x· héi rót ra ph¬ng ph¸p nhËn thøc vµ c¶i t¹o c¸c ®èi tîng x· héi. + Hai lµ,Tõ nh÷ng quan ®iÓm, ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña ®èi tîng x· héi mµ c¸c chñ thÓ x· héi rót ra c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó tiÐp cËn cïng mét vÊn ®Ò + Ba lµ,tõ c¸c ph¬ng ph¸p, bíc ®i cô thÓ cña x· héi häc thùc nghiÖm mµ c¸c chñ thÓ t×m th©ý ph¬ng ph¸p cô thÓ ®Ó nhËn thøc vµ hµnh ®éng trong thùc tÕ. Víi nh÷ng chøc n¨ng trªn X· héi häc cã vai trß vµ ý nghÜa v« cïng quan träng trong ®êi sèng x· héi häc. ChÝnh v× vËy, mÆc dÇu x· héi häc míi b¾t ®Çu ®îc t×m hiÓu, ®Æc biÖt lµ ë níc ta, nã ®· ®îc quan t©m nghiªn cøu c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u.Cïng víi sù bïng næ th«ng tin, cïng víi vai trß ngµy 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cµng t¨ng cña khoa häc x· héi, nhÊt lµ c¸c tri thøc thùc chøng vÒ x· héi, cïng víi xu híng quèc tÕ ho¸ ho¹t ®éng cña x· héi, cïng víi chñ tr¬ng më cöa vµ héi nhËp víi thÕ giíi cña níc ta, x· héi häc sÏ ®îc nghiªn cøu ngµy mét s©u thªm ®Ó trªn c¬ së ®ã ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng h¬n ®èi víi sù tiÕn bé cña toµn thÓ x· héi loµi ngêi. PhÇn hai Néi dung d luËn x· héi Ch¬ng I-Kh¸i niÖm d luËn x· héi 1- Kh¸i niÖm d luËn x· héi Cã thÓ cßn nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ mét ®Þnh nghÜa, ®Çy ®ñ chÝnh x¸c ho¹t ®éng vÒ d luËn x· héi. Nhng ®«ng ®¶o c¸c nhµ khoa häc ®Òu ®ång ý r»ng d luËn x· héi lµ mét hiÖn tîng x· héi ®Æc biÖt biÓu thÞ th¸i ®é ph¸n xÐt ®¸nh gi¸ cña quÇn chóng ®èi víi vÊn ®Ò mµ hä quan t©m. D luËn x· héi ®· xuÊt hiÖn vµ tån t¹i l©u ®êi trong lÞch sö, nã ph¸t triÓn trëng thµnh cïng víi b¶n th©n x· héi loµi ngêi. §èi tîng d luËn x· héi kh«ng ph¶i lµ mäi thùc tÕ x· héi nãi chung, mµ nã chØ lµ céng ®ång ngêi quan t©m tíi v× nã liªn quan ®Õn nhu cÇu tinh thÇn vËt chÊt cña hä. Nh vËy d luËn x· héi chØ n¶y sinh khi cã vÊn ®Ò cã ý nghÜa x· héi ®ông ch¹m ®Õn lîi Ých cña céng ®ång, cã tÇm quan träng vµ tÝnh cÊp b¸ch ®ßi hái sù ph¸n xÐt, ®¸nh gi¸ ph¬ng híng gi¶i quyÕt ®ã cã thÓ lµ mét vÊn ®Ò chÝnh trÞ x· héi v¨n ho¸ hay ®¹o ®øc. TÝnh ®Æc thï cña d luËn x· héi g¾n liÒn víi chñ thÓ cña nã; liÖu cã thÓ coi sè ngêi cña mét nhãm mäi tËp hîp ngßi lµ d luËn x· h«Þ ®îc kh«ng?TÊt nhiªn mét nhãm nhá cã thÓ tham gia h×nh thµnh d luËn vÒ mét vÊn ®Ò x· héi chung, cã gi¸ trÞ nµo ®ã trong trêng hîp nµy, cã thÓ coi nã lµ mét trong nh÷ng nhãm t¹o ra chñ thÓ cña d luËn, v× nã th©m nhËp vµo mét céng ®ång ngêi nµo ®ã.Trong x· héi nã tån t¹i d luËn x· héi ë nhiÒu d¹ng céng ®ång lín nhá. d luËn x· héi kh«ng ph¶i lµ mét tr¹ng th¸i tinh thÇn thuÇn tóy mµ lµ mét tr¹ng th¸i tinh thÇn thùc tÕ. Nhµ nghiªn cøu ngêi Bungari B.VinhÐp viÕt:”D luËn x· héi xuÊt hiÖn h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng nh mét tranh luËn ®¸nh gi¸ thÓ hiÖn quan hÖ cña c¸c nhãm x· héi víi hµnh vi vµ ho¹t ®éng cña tõng ngêi riªng biÖt.YÕu tè nhÊt ®Þnh cña bÊt cø mét cuéc tranh luËn tËp thÓ nµo vÒ c¸c 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖn tîng cã thÓ coi lµ d luËn x· héi ®Òu ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ ©m tÝnh hay d¬ng tÝnh vÒ hiÖn tr¹ng”. TÝnh ®Æc thï cña d luËn x· héi chØ ra møc xem xÐt, sù thÓ hiÖn cña d luËn x· héi.D luËn x· héi ph¶i ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ ë møc ®é lêi nãi vµ ë møc ®é hµnh vi. Khi d luËn x· héi h×nh thµnh, céng ®ång x· héi ®i tõ ®¸nh gi¸ cung víi lËp trêng hµnh ®éng, kiÕn nghÞ chung nªn cÊp trªn vµ tuú theo ®iÒu kiÖn mµ chuyÓn ho¸ tõ lêi nãi ®Õn hµnh ®éng.Th¸i ®é, tinh thÇn nh vËy thÓ hiÖn nh lµ th¸i ®é tinh thÇn thùc tiÕn, thóc ®Èy hµnh déng thùc tiÔn.Qu¸ tr×nh nµy thÓ hiÖn râ rµng trong c¸c cuéc trng cÇu ý kiÕn nh©n d©n vÒ c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ c¸c dù luËt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n.ChÝnh v× vËy d luËn x· héi ®îc xem nh lµ mét ho¹t ®éng t©m lý x· héi, lµ cÇu nèi gi÷a ý thøc x· héi vµ hµnh ®éng x· héi. Sù ph¶n ¸nh thùc tÕ trong d luËn x· héi tríc hÕt cã tÝnh chÊt ®¸nh gi¸ c¸c hiÖn tîng x· héi ®Ó x¸c ®Þnh hµnh vi øng xö cña con ngêi.Nghiªn cøu vÊn ®Ò d luËn x· héi ph¶i xem xÐt ë nhiÒu khÝa c¹nh ®ã lµ khÝa c¹nh vÒ chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ cña d luËn x· héi. +Chñ thÓ cña d luËn x· héi lµ c¸c nhãm x· héi mµ lîi Ých cña hä cã méi quan hÖ nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c vÊn ®Ò diÔn ra trong x· héi vµ ®îc nhiÒu ngêi ®a ra trao ®æi, th¶o luËn. +Kh¸ch thÓ cña d luËn x· héi lµ nh÷ng sù kiÖn kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi. §Ó x¸c ®Þnh ®îc kh¸ch thÓ cña d luËn x· héi cã thÓ dùa vµo hai dÊu hiÖu c¬ b¶n sau: Lîi Ých chung ®îc xem lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu ®Ó x¸c ®Þnh kh¸ch thÓ cña d luËn x· héi, bëi v× lîi Ých chung lµ c¬ së xuÊt hiÖn c¸c tranh luËn tËp thÓ,tuy nhiªn, trong mèi quan hÖ víi ý thøc, lîi Ých c¸ thÓ cïng tån t¹i ë ngoµi d luËn x· héi. B¶n th©n d luËn x· héi chØ tån t¹i trªn c¬ së lîi Ých chung. Nh÷ng tranh luËn g¾n liÒn víi lîi Ých x· héi ®îc mäi ngêi quan t©m lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n thø hai ®Ó x¸c ®Þnh kh¸ch thÓ cña d luËn x· héi. C¬ së h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña d luËn x· héi. C¬ së cho viÖc h×nh thµnh d luËn x· héi lµ sù th¶o luËn, trao ®æi ý kiÕn c«ng khai ®èi víi c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, qu¸ tr×nh x· héi. ViÖc h×nh thµnh d luËn x· héi thêng qua c¸c bíc: -Chøng kiÕn hoÆc h×nh dung sù viÖc, n¶y sinh c¶m nghÜ bíc ®Çu. -Trao ®æi, bµn luËn vÒ nh÷ng c¶m nghÜ, chuyÓn tõ ý thøc c¸ nh©n sang ý thøc cña nhãm ngêi. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -H×nh thµnh sù ph¸n xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ sù kiÖn hiÖn tîng ®ã vµ nªu c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. 2-D luËn x· héi vµ tin ®ån.  D luËn x· héi vµ tin ®ån + Tin ®ån lµ tin tøc vÒ mét sù viÖc, mét sù kiÖn cã thËt hay kh«ng cã thËt, hoÆc chØ lµ sù lan truyÒn tõ ngêi nµy sang ngßi kh¸c nhng thiÕu d÷ liÖu kiÓm chøng.Tin ®ån chØ thµnh d luËn cña nhãm, cña tËp thÓ lín hay nhá khi cã sù ph¸n xÐt ®¸nh gi¸ vÒ sù viÖc sù kiÖn nµo ®ã. + Trong d luËn x· héi, mäi vÊn ®Ò ph¶i ®îc kiÓm chøng qua c¸c ph¬ng tiÖn théng tin ®ai chóngvµ nh÷ng nguån tin cã tr¸ch nhiÖm.Tin ®ån cã ®Æc ®iÓm sau: Cêng ®é tin ®ån phô thuéc vµo tÝnh hÊp dÉn vµ møc ®é kh«ng x¸c ®Þnh cña vÊn ®Ò, h×nh thøc l©y lan:rót gän chi tiÕt; cêng ®iÖu ho¸, c¸c th«ng tin ®îc s¾p xÕp theo ®éng c¬ cña ngêi truyÒn tin.  D luËn x· héi vµ chuÈn mùc x· héi D luËn x· héi cã t¸c dông ®iÒu chØnh hµnh vi con ngêi, v× nã ®a ra nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ trªn c¬ së chuÈn mùc x· héi.D luËn x· héi gãp phÇn t¹o ra nh÷ng chuÈn mùc x· héi míi, lo¹i bá nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn mùc cò, hoÆc nã cã thÓ tËp hîp c¸c chuÈn mùc x· héi víi nhau vµ tao ra søc m¹nh míi.  D luËn x· héi vµ d luËn cña x· héi Th«ng thêng, sau mçi vÊn ®Ò x· héi ®îc ®a ra, cã nh÷ng quan ®iÓm ,c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau ë trong mçi nhãm. Nh÷ng quan ®iÓm ý kiÕn cña nhãm ®ã ®îc gäi lµ d luËn x· héi, mét khi trong qu¸ tr×nh t¬ng t¸c gi÷a c¸c nhãm x· héi ®· dÉn tíi viÖc h×nh thµnh c¸c ý kiÕn chung. Ch¬ng II - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ yÕu tè h×nh thµnh d luËn x· héi 1- Qu¸ tr×nh ph¸t sinh: D luËn x· héi kh«ng ph¶i lµ ý kiÕn cña mét ngêi mµ lµ cña sè ®«ng ngêi trong céng dång, lµ ph¸t ng«n chung cña hä. ®ã kh«ng ph¶i lµ tæng céng cña c¸c ý kiÕn ph¸n xÐt, ®¸nh gi¸ cña c¸c c¸ nh©n mµ qua chao ®æi, bµn b¹c cã sù 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c ý kiÕn, h×nh thµnh nªn sù ph¸n xÐt, ®¸nh gi¸ trung cña sè ®«ng trong céng ®ång ngêi. Trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng, viÖc h×nh thµnh d luËn x· héi cã thÓ chia thµnh c¸c bíc sau: -Bíc thø nhÊt: Chøng kiÕn h×nh dung sù viÖc sù kiÖn, chao ®æi th«ng tin vÒ nã, n¶y sinh c¸c c¶m nghÜ vµ c¸c ý kiÕn bíc ®Çu -Bíc thø hai: Trao ®æi bµn luËn vÒ c¸c c¶m nghÜ c¸c ý kiÕn xung qunah ®èi tîng cña d kuËn, ý kiÕn c¸ nh©n chuyÓn tõ lÜnh vùc ý thóc c¸ nh©n sang ý thøc x· h«Þ. -Bíc thø ba:C¸c lo¹i ý kiÕn kh¸c nhau thèng nhÊt l¹i xung quanh quan ®iÓm c¬ b¶n, h×nh thµnh ph¸n xÐt ®¸nh gi¸ chung ®¹i ®a sè céng ®ång. -Bíc thø t: Tõ sù ph¸n xÐt ®¸nh gi¸ chung ®i tíi lËp trêng hµnh ®éng thèng nhÊt, nªu ra nh÷ng ý kiÕn nghÞ vÒ ho¹t ®éng thùc tiÔn. Tuy tõng nh÷ng vÊn ®Ò mµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh d lu¹n x· héi cã biÓu hiÖn kh¸c nhau trong ®iÒu kiÖn kh¸c nhau.Nãi chung khi vÊn ®Ò cµng phóc t¹p th× ý kiÕn cµng ®a d¹ng g©y ra nh÷ng cuéc tranh luËn s«i næi truíc khi ®i ®Õn ®îc thèng nhÊt ý kiÕn cña ®a sè. Nh vËy d lu©n x· héi h×nh thµnh qua sù va ch¹m c¸c ý kiÕn kh¸c nhau lµ s¶n ph¶m cña giao tiÕp x· héi. Kh«ng cã giao tiÕp x· héi th× kh«ng cã sù s¸ng t¹o tËp thÓ kh«ng cã sù ph¸n xÐt chung cña ®¹i ®a sè ngßi trong céng ®ång. 2-Nh÷ng yÕu tè chÝnh t¸c ®éng ®Õn sù h×nh thµnh d luËn x· héi sù h×nh thµnh d luËn nãi chung còng nhu d luËn x· héi phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ v¨n ho¸ x· héi cã thÓ nªu ra nhøng yÕu tè nhËn xÐt sau ®©y a-TÝnh chÊt cña c¸c sù kiÖn hiÖn tîng qu¸ tr×nh x· héi: D luËn x· héi lµ hiÖn tîng tinh thÇn ph¶n ¸nh tån t¹i x· héi truíc hÕt phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña c¸c sù kiÖn hiÖn tîng trong x· héi mµ nã ph¶n ¸nh, vµo ý nghÜa cña sù kiÖn ®ã ®èi víi mÊu thuÉn vµ lîi Ých cña céng ®ång ngßi mang d luËn. hä ñng hé hiÖn tîng phï hîp vãi lîi Ých cña hä vµ ph¶n ¸nh nh÷ng hiÖn tîng ngîc l¹i. b- tr×nh ®é hiÓu biÕt hÖ t tëng tr×nh ®é v¨n ho¸:Cã thÓ nãi réng h¬n lµ møc ®é chuÈn bÞ cña céng ®ång ngêi ®Ó tiÕp nhËn c¸c sù kiÖn, c¸c hiÖn tîng cÇn thiÕt nªn th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, dÉn ®Õn kh¶ n¨ng tranh luËn kÐo dµi kh«ng h×nh thµnh d luËn x· héi. HÖ t tëng tr×nh ®é v¨n ho¸ còng ¶nh hëng quan 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 träng ®Õn t×nh h×nh nãi chung, c¸c quan ®iÓm ph¸n xÐt ph¶n ¸nh víi x· héi xung quanh. c- Nh÷ng nh©n tè vÒ t©m lý x· héi: NhiÒu nh©n tè nh thãi quen, nÕp nghÜ ý chÝ t©m tr¹ng t×nh c¶m cña mét céng ®ång ngßi ®· ®îc h×nh thµnh do ¶nh hëng trùc tiÕp cña diÒu kiÖn sèng hµng ngµy vµ do c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc.¶nh hëng cña nh©n tè nµy cã nhiÒu mÆt ®«i khi khã nhËn biÐt tuú tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh nÕu ngêi ta cã t©m tr¹ng phÊn chÊn, hå hëi th× néi dung ph¸n xÐt ®¸nh gi¸ mét hiÖn tîng cã nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c víi khi ë khÝa c¹nh t©m tr¹ng ch¸n n¶n, bi quan.Thêng khi thÊy phÊn chÊn l¹c quan th× thÊy nhiÒu thuËn lîi h¬n Ýt thÊy khã kh¨n vµ ngîc l¹i. Nh÷ng nÕp nghÜ b¶o thñ cøng nh¾t mang di s¶n cña qu¸ khø th× cã thÓ ¶nh hëng ®Ðn viÖc h×nh thµnh d luËn x· héi kh«ng ®óng ®¾n. d- Hoµn c¶nh sinh ho¹t chÝnh trÞ:Trong ®iÒu kiÖn cã d©n chñ réng r¸i x· héi cã th«ng tin phong phó mäi ngêi s·n sµng cëi më béc lé c¸c ý kiÕn cña m×nh tham gia bµn b¹c c¸c vÊn ®Ò chung th× d luËn x· héi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi, Ngîc l¹i, trong ®iÒu kiÖn thiÕu d©n chñ, th«ng tin nghÌo nµn thËm chÝ bÞ c¾t xÐn xuyªn t¹c th× d luËn x· héi h×nh thµnh khã kh¨n, chËm ch¹p dãi c¸c chÕ ®é ®éc Tµi ph¸t xÝt th× quyÒn d©n chñ bÞ thñ tiªu th× d lu©n x· héi ph¸t triÓn theo híng mËp mê mang tÝnh ch©m biÕm ,tiÕu l©m... Ch¬ng III TÝnh chÊt cña d luËn x· héi 1-TÝnh c«ng chóng, c«ng khai HÖ thèng truyÒn th«ng ®¹i chóng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ thÓ hiÖn d luËn x· héi. HÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng lµ ph¬ng tiÖn cña c¸c thiÕt chÕ x· héi nh»m b¶o ®¶m phæ biÕn c¸c th«ng tin trªn quy m« ®¹i chóng ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c ho¹t ®éng ph¸t nhanh, truyÒn h×nh, c¸c hÖ thèng in Ên vµ ph¸t hµnh s¸ch b¸o. ChÝnh C.Mac ®· chØ ra r»ng: s¶n phÈm cña truyÒn th«ng lµ d luËn x· héi. §Æc ®iÓm cña hÖ thèng truyÒn th«ng ®¹i chóng lµ c¸c tin tøc tõ hÖ thèng nµy ®îc chuyÓn biÕn ®Õn c«ng chóng mét c¸ch nhanh chãng, ®Òu ®Æn vµ trùc tiÕp. Nã võa ph¶i híng tíi c¸c ®èi tîng c«ng chóng nãi chung, võa ph¶i híng tíi c¸c nhãm c«ng chóng cô thÓ. 2.TÝnh lan truyÒn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝnh lan truyÒn lµ mét tÝnh chÊt rÊt quan träng cña d luËn x· héi. V× nÕu kh«ng cã lan truyÒn th× mét sù kiÖn, sù viÖc kh«ng thÓ trë thµnh d luËn x· héi ®îc. VÝ dô nh sù kiÖn khñng bè tÊn c«ng trung t©m Th¬ng M¹i ThÕ Giíi ë níc Mü ngµy 11-9 lóc ®Çu, th«ng tin chØ bã hÑp trong ph¹m vi khu vùc thµnh phè, nhng nhê cã ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mµ nã ®· lan truyÒn kh¾p thÕ giíi ...Tõ vÝ dô cô thÓ trªn ta cã thÓ rót ra r»ng nhê cã tÝnh lan truyÒn mµ d luËn x· héi ®· ®îc h×nh thµnh vµ còng nhê lan truyÒn mµ th«ng tin ®îc cËp nhËt ®Õn mäi ngêi mét c¸ch nhanh h¬n. 3-TÝnh lîi Ých D luËn x· héi liªn hÖ chÆt chÏ víi quyÒn lîi cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c nhãm x· héi. D luËn x· héi nhiÒu khi cã søc m¹nh to lín, h¬n c¶ ph¸p luËt. VÝ dô: Mét ngêi nµo ®ã cã téi lçi, nÕu chØ bÞ ph¹t tiÒn vµ giam cÇm, cã khi ngêi ta kh«ng sî b»ng bÞ c«ng bè téi tr¹ng trªn ®µi truyÒn thanh ®Þa ph¬ng hä ®ang sèng vµ th«ng b¸o cho gia ®×nh, dßng hä cña ngêi ®ã ®îc biÕt. BiÓu d¬ng vµ t«n vinh ®óng møc, kÞp thêi, ®óng lóc c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn còng cã t¸c dông to lín trong viÖc thóc ®Èy x· héi. 4.TÝnh biÕn ®æi D luËn x· héi cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh c¸c hµnh ®éng x· héi ®Ó thÓ hiÖn sù ®ång t×nh hay ph¶n ®èi cña c¸c nhãm x· héi víi c¶ hai mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc. D luËn x· héi còng nh c¸c hiÖn tuîng x· héi kh¸c kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ biÕn ®æi cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. TÝnh chÊt biÖn chøng cña nã lµ ë chç, cïng víi sù thay ®æi cña c¸c ®iÒu kiÖn vµ c¸c yÕu tè cã ¶nh hëng tíi sù h×nh thµnh cña c¸c d luËn, ch¼ng h¹n nh d luËn cña thiÓu sè ngµy h«m qua ®Õn h«m nay nã trë thµnh d luËn cña ®a sè, thµnh d luËn x· héi vµ ngîc l¹i. §©y lµ mét h×nh thøc biÓu hiÖn cña tr¹ng th¸i ý thøc x· héi, nhng xÐt vÒ khÝa c¹nh nhËn thøc, th× trong d luËn x· héi lu«n lu«n cã c¸i ®óng, c¸i sai, cã lÏ ph¶i vµ sù lÇm lÉn. V× qu¸ tr×nh nhËn thøc ®îc ph¶n ¸nh trong d luËn x· héi kh«ng hoµn toµn tu©n theo c¸c quy t¾c nghiªm ngÆt cña nhËn thøc ch©n lý. Hªghen cã lý khi «ng ta cho r»ng: trong d luËn x· héi cã c¶ c¸i thËt vµ c¸i gi¶. TÝnh chÊt nµy cïng víi sù thay ®æi cña c¸c ®iÒu kiÖn vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn d luËn x· héi t¹o nªn ®Æc ®iÓm dÔ thay ®æi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña d luËn x· héi vµ thÓ hiÖn tÝnh luËn chøng cña d luËn x· héi. §iÒu ®ã buéc chóng ta ph¶i ph©n tÝch toµn bé chóng, cã nghÜa lµ ph¶i ph©n tÝch d luËn x· héi. Ch¬ng IV Chøc n¨ng cña d luËn x· héi D luËn x· héi lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn sím nhÊt cña h×nh th¸i ý thøc x· héi. Träng lÞch sö loµi ngêi, d luËn x· héi ®ãng vai trß ®iÒu hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi ngay c¶ khi trong x· héi cha cã sù ph©n ho¸ giai cÊp. Ph. ¡ng-ghen nhËn xÐt : trong x· héi c«ng x· nguyªn thuû, ngoµi d luËn x· héi ra, x· héi nay kh«ng cã mét ph¬ng tiÖn cìng chÕ nµo kh¸c. J. Rutx« , nhµ khai s¸ng ph¸p thÕ kØ XVIII, rÊt coi träng vai trß cña d luËn x· héi vµ ý thøc d©n chóng, trong t¸c phÈm khÕ íc x· héi, «ng nhËn ®Þnh: c¸c ®iÒu luËt cña nhµ níc cÇn ph¶i phï hîp víi nguyÖn väng vµ ý chÝ cña nh©n d©n lao ®éng, Hª-ghen ®· ®a ra mét quan niÖm t¬ng ®èi réng vÒ d luËn x· héi. Trong c«ng tr×nh TriÕt häc ph¸p quyÒn, «ng xem xÐt d luËn x· héi trong mèi quan hÖ víi viÖc ph©n tÝch thÓ chÕ nhµ níc. Lµ ngêi b¶o thñ, b¸m chÆt vµo nÒn qu©n chñ hïng m¹nh, «ng ®· thÓ hiÖn sù ®èi lËp gi÷a “ t©m t chÝnh trÞ quèc gia “ víi “ d luËn x· héi cña nh©n d©n”, nhng t tëng cña Hª-ghen g¾n víi sù c«ng nhËn søc m¹nh cña trÝ tuÖ tËp thÓ cã ý nghÜa hÕt søc to lín, Hª-ghen chØ ra r»ng, d luËn x· héi cã søc m¹nh trong mäi thêi ®¹i, bëi nã më ra cho con ngêi kh¶ n¨ng thæ lé vµ b¶o vÖ ý kiÕn chñ quan cña m×nh ®èi víi c¸i chung. Kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc xem xÐt vai trß d luËn x· héi, Hª- ghen cßn x¸c ®Þnh c¬ së chñ yÕu cña viÖc h×nh thµnh d luËn x· héi, ®ã lµ th¶o luËn. ¤ng gi¶i thÝch r»ng, b»ng con ®êng th¶o luËn vµ trao ®æi ®· cho phÐp t¸ch ra nh÷ng c¸o chung cã trong tõng ý kiÕn riªng vµ nã lµm t¨ng tû träng hîp lý cña ý kiÕn ®· ®îc th¶o luËn. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña d luËn x· héi cÇn xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc ®øng ®¾n vÒ vai trß tÝch cùc cña c¸c yÕu tè t©m lý, t tëng vµ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong ®êi sèng x· héi. Trong c¸c t¸c phÈm ý kiÕn b¸o chÝ vµ ý kiÕn nh©n d©n , hÖ t tëng §øc , D luËn x· héi níc Anh, Nguån gèc cña gia ®×nh, cña së h÷u nh©n d©n vµ nhµ níc, C.M¸c vµ nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ to lín cña d luËn x· héi, C.M¸c cho r»ng, d luËn x· héi lµ d luËn cña nh©n d©n. «ng viÕt : “ c¸c ®¹i biÓu thêng xuyªn kªu gäi sù ñng hé cña d luËn nh©n d©n vµ ®em ®Õn cho d luËn nguån ph¸t ng«n ý kiÕn thËt sù cña m×nh”. PH. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¡ng-ghen nhËn ®Þnh : Sù tiÕn bé to lín trong d luËn x· héi lµ tiÒn ®Ò cña c¸c biÕn ®æi x· héi. Nãi vÒ vai trß cña d luËn x· héi trong ho¹t ®éng qu¶n lý, V.Lªnin chØ râ : chóng ta chØ cã thÓ qu¶n lý ®îc khi nµo chóng ta thÓ hiÖn ®îc nh÷ng g× mµ nh©n d©n ý thøc. Vai trß cña d luËn x· héi thÓ hiÖn ë chøc n¨ng sau:  chøc n¨ng ®¸nh gi¸.  chøc n¨ng ®iÒu hoµ .  chøc n¨ng kiÓm so¸t.  chøc n¨ng gi¸o dôc.  chøc n¨ng t vÊn. 1- Chøc n¨ng ®iÒu hoµ Chøc n¨ng ®iÒu hoµ thÓ hiÖn ë chç d luËn x· héi gãp phÇn s¾p xÕp, ®iÒu chØnh l¹i c¸c quan hÖ x· héi cho ®óng môc ®Ých vµ chuÈn mùc, trªn c¬ së ph¸n xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, d luËn x· héi nªu ra c¸c chuÈn mùc, chØ ra nh÷ng viÖc nªn lµm, nh÷ng viÖc nªn nÐ tr¸nh, hoÆc ®iÒu chØnh hµnh vi, c¸ch c sö cña mäi ngêi. Nã ph¸t huy lµm cho c¸c phong tôc còng nh c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp trong qu¸ khø, t¸c dông trong x· héi hiÖn t¹i. §Æc biÖt, khi x¶y ra nh÷ng biÕn cè x· héi lín , ®ông ch¹m trùc tiÕp ®Õn lîi Ých céng ®ång( nh c¸c phong trµo c¸ch m¹ng, chiÕn tranh), d luËn x· héi thêng h×nh thµnh nhanh chãng, réng r·i vµ cã søc m¹nh lín, chÝ híng ho¹t ®éng cho quÇn chóng , cæ vò nh÷ng hµnh ®éng phï hîp víi lîi Ých chung, lªn ¸n nh÷ng hµnh ®éng kh«ng phï hîp. Trong cuéc sèng, nh÷ng d luËn x· héi cña giai cÊp tiªn tiÕn thêng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn x· héi 2.Chøc n¨ng ®¸nh gi¸. D luËn x· héi ®¸nh gi¸ hµnh vi x· héi, c¸c chuÈn mùc x· héi, c¸c qu¸ tr×nh x· héi, cô thÓ lµ d luËn x· héi ®¸nh gi¸ c¸c hµnh vi ®ã ®óng hay sai, tèt hay xÊu. Nh÷ng chuÈn mùc x· héi mµ d luËn x· héi dùa vµo ®Ó ®¸nh gi¸ cã thÓ lµ nh÷ng ®iÒu luËt, hoÆc lµ chuÈn mùc chung cña ®«ng ®¶o c«ng chóng trong x· héi. Sù ®¸nh gi¸ nµy thêng kh¸c nhau trong c¸c nhãm x· héi kh¸c nhau , còng nh trong c¸c kho¶ng thêi gian kh¸c nhau. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3-chøc n¨ng gi¸o dôc Bªn c¹nh chøc n¨ng ®iÒu hoµ lµ chøc n¨ng gi¸o dôc.D luËn x· héi khi ®· h×nh thµnh nã thêng t¸c ®éng vµo ý thøc con ngêi nghÜa lµ chi phèi ý thøc c¸ nh©n, nªn cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ý thóc chung cña céng ®ång.V× ®a sè ngêi trong céng ®ång ®Òu quan t©m ®Õn ý thøc d luËn x· héi, cã sù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh, cã khuynh híng gi÷ g×n, b¶o vÖ c¸i ®óng, söa ch÷a nh÷ng sai sãt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña d luËn x· héi ®èi víi nh©n d©n vµ céng ®ång ngêi. 4-Chøc n¨ng kiÓm so¸t. D luËn x· héi cßn cã chøc n¨ng kiÓm so¸t th«ng qua sù ph¸n xÐt, ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi, c¸c c¬ quan nhµ níc cã phï hîp víi c¸c lîi Ých x· héi hay kh«ng. D luËn x· héi buéc c¸ nh©n vµ c¸c nhãm x· héi ph¶i tu©n thñ nh÷ng chuÈn mùc mµ nã dùa vµo ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ph¸n xÐt. Tuy nhiªn, sù kiÓm so¸t nµy ®îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng qua c¸c nhãm mµ c¸ nh©n lµ thµnh viªn trong nhãm ®ã. 5.Chøc n¨ng t vÊn. D luËn x· héi cã chøc n¨ng t vÊn. Th«ng qua néi dung cña m×nh, d luËn x· héi ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p cho nh÷ng vÊn ®Ò mµ d luËn x· héi quan t©m, gióp cho c¬ quan nhµ níc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña x· héi. ThÝ dô cã thÓ lµ sù khuyªn b¶o, hoÆc chØ lµ ph¬ng híng chung hoÆc c¸ch thøc cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Trong mçi néi dung cña d luËn x· héi bao giê còng chøa ®ùng n¨m chøc n¨ng. Tuy nhiªn trong tõng trêng hîp cô thÓ, cÇn ph©n tÝch vµ lµm s¸ng tá c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña nã. Tãm l¹i x· héi cµng ph¸t triÓn, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña quÇn chóng cµng cao, d©n chñ cµng më réng th× søc m¹nh cö d luËn x· héi cµng lín. PhÇn ba Tæ chøc nghiªn cøu vµ ý nghÜa cña d luËn x· héi Ch¬ng I - Tæ Chøc nghiªn cøu d luËn x· héi 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1-Nghiªn cøu t¸c ®éng cña ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Õn sù h×nh thµnh d luËn x· héi. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay sù h×nh thµnh d lu©n x· héi kh«ng t¸ch rêi ho¹t ®éng cña ph«ng tiÖn th«ng tin ®ai chóng vµ ngîc l¹i, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng còng ph¶n ¸nh d luËn x· héi réng r·i ®èi víi c¸c vÊn ®Ò cña ®Êt níc. Nghiªn cøu x· héi häc vÒ d luËn x· héi ph¶i lµm râ khuynh híng nhu cÇu th«ng tin cña quÇn chóng nh©n d©n.ë níc ta b¸o ®µi võa lµ c¬ quan ng«n luËn cña tæ chøc chÝnh trÞ x· héi võa lµ diÔn ®µn cña quÇn chóng nh©n d©n.Th«ng qua c¸c b¸o c¸c tÇng líp nh©n d©n bµy tá quan diÓm ,ý kiÕn, th¸i ®é nguyÖn väng cña m×nh ®èi víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc, ®èi víi sù kiÖn kinh tÕ quan träng cña ®Êt nøc vµ trªn thÕ giíi.V× vËy c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng lµ n¬i thÓ hiÖn d luËn cña c¸c tÇng líp nh©n d©n ®èi vãi vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi.Cã nh÷ng vÊn ®Ò thu hót sù tham gia ®«ng d¶o cña quÇn chóng nh©n d©n trong thêi gian dµi.Cã nh÷ng vÊn ®Ò chØ sù thu hót cña nhãm x· héi nµy nhng l¹i kh«ng thu hót sù chó ý cña nhãm x· héi kh¸c. Cã nh÷ng tê b¸o, t¹p chÝ ®îc ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n tham gia ®ãn ®äc nhng ngîc l¹i còng cã nh÷ng tê b¸o l¹i kh«ng ®îc sù chó ý cña ®«ng ®¶o quÇn chóng. 2-Nghiªn cøu d luËn x· héi th«ng qua c«ng t¸c thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan ®¶ng nhµ níc vµ tæ chøc x· héi a- th«ng tin trong néi bé ®¶ng:§©y lµ nguån th«ng tin quan träng ®îc thu thËp th«ng qua c¸c c¬ quan c¸p uû lµ ®¸ng tin cËy,®ång thêi l¬i ®©y còng trùc tiÕp ph¸t nh÷ng th«ng tin cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ®êi sèng cña nh©n d©n vÒ mäi mÆt trong x· h«i. Nh :Héi nghÞ cña ®¶ng ,c¸c b¸o c¸o cña ®¶ng tíi c¸c tæ chøc ®¶ng ë ®Þa ph¬ng, huyÖn ,uû ,c¸c së, kiÓm tra cËp nhËt th«ng tin, nãi chuyÖn gÆp gì gi÷a l·nh ®¹o ®èi víi quÇn chóng nh©n d©n... b-Th«ng tin cña c¸c ngµnh c¸c ®oµn thÓ cña c¬ quan kinh tÕ, x· héi: c¸c ®oµn thÓ thêng xuyªn tiÕp xóc víi quÇn chóng, thêng xuyªn l¾m b¾t ®îc th«ng tin vÒ d luËn thuéc ®èi tîng phô tr¸ch cña m×nh. 3-Nghiªn cøu d luËn x· héi b»ng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc a-Pháng vÊn:Lµ viÖc hái miÖng cña ngêi nghiªn cøu ®èi víi nh÷ng ngêi ®îc t×m hiÓu. B»ng c¸ch nµy, ngêi ®îc hái dÔ dµng bµy tá nhng ý nghÜ c¶m xóc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña m×nh h¬n lµ sö dông phiÕu ®iÒu tra. Ngêi nghiªn cøu cã thÓ dïng c¸c c©u hæi mét c¸ch linh ho¹t tuú theo t×nh huèng cña pháng vÊn. Mét vÊn ®Ò quan träng cã ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ cña cuéc phángvÊn lµ sù tin cËy cña ngêi ®îc pháng vÊn ®èi víi ngêi ®i pháng vÊn, do ®ã cÇn lµm tèt lùa chän ngêi cÇn phángvÊn hø¬ng dÉn th¸i ®é vµ c¸ch lµm viÖc cho hä. b-§iÒu tra theo phiÕu Anket: Lµ ph¬ng ph¸p sö dông c¸c phiÕu ®iÒu tra ghi vµo mét b¶ng c¸c c©u hái göi ®Õn cho ngêi ®îc nghiªn cøu, ngêi ®îc nghiªn cøu tr¶ lêi theo sù híng dÉn cña phiÕu ®iÒu tra.Thêng ngêi ta dïng ph¬ng ph¸p nµy ®i t×m hiÓu vÒ d luËn x· héi v× nã cã thÓ t×m hiÓu ®îc mét sè lù¬ng th«ngtin rÊt lín víi chi phÝ kh«ng lín trong kho¶ng thêi gan ng¾n.¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ ë cã tÝnh môc ®Ých tÝnh linh ho¹t, kh¶ n¨ng thu ®îc cø liÖu theo mét mÉu chän nhËt ®Þnh. Nhîc ®iÓm cña nã ch¶i qua tÝnh chÊt nhiÒu giai ®o¹n kh«ng thÓ söa ch÷a nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu .VÝ dô:Sù cÈu th¶ cña mét hay hai ngêi lËp b¶n Anket cã thÓ ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn d luËn x· héi. Nh÷ng sai sãt cã liªn quan ®Õn viÖc lùa chän mÉu còng cÇn chó ý ®Õn tÝnh chÊt cña viÖc ph¸t hiÖn trong khi trng cÇu ý kiÕn ph¸t biÓu ý kiÕn t¹i héi nghÞ tríc c¸c tËp thÓ v.v.. lµ mét viÖc nhng tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trong b¶n híng dÉn cña Anket l¹i lµ viÖc kh¸c kh«ng nªn tuyÖt ®èi ho¸ viÖc diÒu tra theo phiÐu Anket xem nh mét ph¬ng ph¸p v¹n n¨ng ®Ó nghiªn cøu d luËn x· héi. ViÖc nghiªn cøu t©m t cña quÇn chóng mét c¸ch khoa häc thùc sù chØ cã thÓ ®¶m b¶o mét c¸ch tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p ®· nªu trªn. c-VÊn ®Ò sö dông c¸c kÕt qu¶ ®iÓu tra ngiªn cøu d luËn x· héi. ViÖc nghiªn cøu t×m hiÓu d luËn x· héi ph¶i phôc vô thiÕt thùc cho c«ng t¸c qu¶n lý l·nh ®¹o x· héi. KÕt qu¶ ®iÒu tra ph¶i sö dông hiÖu qu¶ míi cã t¸c dông ®Õn qu¸ tr×nh më réng c«ng khai, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ®Õn c¸n bé ®¶ng vµ quÇn chóng nh©n d©n tham gia c«ng t¸c qu¶n lý x· héi, qu¶n lý nhµ níc tuú theo chñ ®Ò nghiªn cøu t×nh h×nh cô thÓ trong thêi gian ®ã.CÇn c©n nh¾c ®iÒu tra c«ng bè tÝnh phæ dông cña kÕt qu¶ diÒu tra. Ch¬ng II ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu d luËn x· héi viÖc ngiªn cøu d luËn x· héi cã ý nghÜa sau: 1-Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña d©n chñ nh©n d©n më réng d©n chñ x· héi chñ nghÜa C¸ch m¹ng lµ sù ngiÖp cña quÇn chóng.C«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa nãi chung vµ ®æi míi nãi riªng lµ kÕt qu¶ trÝ tÖu vµ c«ng søc cña nh©n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d©n díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa lµ sù g¾n bã m¸u thÞt víi nh©n d©n, kh¬i dËy tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña nh©n d©n.v× thÕ c¸c tæ chøc cña §¶ng vµ c¬ quan nhµ níc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng ®Ó mäi c«ng d©n cã ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®îc tù do bµy tá vµ ph¸t biÓu ý kiÕn, quan ®iÓm cña m×nh ®èi víi c¸c vÊn ®Ò cã quan hÖ tíi lîi Ých cña hä, ®ù¬c tham gia vµo c¸c quyÕt ®Þnh quan träng cña ®Êt níc. tæ chøc ngiªn cøu d luËn mét c¸ch nghiªm tóc chÝnh lµ ph¬ng tiªn m¹nh mÏ ®Ó nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ vµ tham gia tÝch cùc ®èi víi ho¹t ®éng cña ®Êt níc. 2-t¨ng cêng mèi liªn hÖ gi÷a §¶ng vµ quÇn chóng. Víi tinh thÇn “LÊy d©n lµm gèc”,c¸c tæ chøc ®¶ng vµ c¬ quan nhµ níc ph¶i l¾ng nghe ý kiÕn cña quÇn chóng, thêng xuyªn ph©n tÝch cÊc d luËn ®èi víi tÇng líp nh©n d©n ®Ó l¾m b¾t kÞp thêi t©m tr¹ng , nguyÖn väng cña hä.Trong sù nghÖp ®æi míi vµ x©y dùng chñ ngi· x· héi chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò d luËn x· héi thùc tiÔn kÓ c¶ x©y dùng mét quan diÓm chñ nghÜa x· héi vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi trong hoµn c¶nh cña níc ta .Nh÷ng viÖc trªn ®ßi hái ph¶i cã sù g¾n bã mËt thiÕt gi÷a ®¶ng vµ quÇn chóng .§ång thêi th«ng qua d luËn nh©n d©n c÷ng bµy tá ý chÝ yªu cÇu cña m×nh ®èi víi c¸c tæ chøc ®¶ng vµ c¬ quan nhµ níc.Do ®ã nghiªn cøu d luËn x· héi gãp phÇn kh¾c phôc c¸c chñ quan duy ý chÝ vµ nguy c¬ quan liªu xa rêi c¸c tæ chøc §¶ng vµ c¬ quan nhµ níc. 3-Gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ c«ng t¸c qu¶n lý x· héi trªn c¬ së khoa häc. Nghiªn cøu d luËn x· héi sÏ cho ta nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c¬ quan §¶ng vµ nhµ nøoc nh©n d©n ®· nhËn thøc vµ thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, chñ tr¬ng chinh s¸ch cña §¶ng, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nh thÕ nµo? Th¸i ®é cña hä ®èi víi c¸c tæ chøc cña §¶ng vµ c¬ quan nhµ níc vµ c¸c tæ chøc x· héi ra sao? hä cã nhËn xÐt g× ®èi víi c¸n bé §¶ng viªn mµ hä quan t©mvµ yªu cÇu gi¶i quyÕt nh÷ngvÊn ®Ò g×?Nh÷ng th«ng tin nµy lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng cña §¶ng vµ nhµ níc kiÓm tra c«ng t¸c cña m×nh vµ nh÷ng chñ tr¬ng quyÕt ®inh cÇn thiÕt s¸t víi thùc tÕ. Trong x· héi hiÖn ®¹i viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu d luËn x· héi trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng trong c«ng t¸c vµ qu¶n lý x· héi ®îc dùa trªn c¬ sá khoa häc. C«ng t¸c t tëng cã mèi liªn hÖ kiªn quan mËt thiÕt víi d luËn x· héi ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn cæ ®éng ph¶i thêng xuyªn t×m hiÓu t©m t nguyÖn väng th¸i ®é cña tÇng líp nh©n d©n ®èi víi mçi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¶u §¶ng.Nhµ níc, ®èi víi mçi sù kiÖn chÝnh trÞ. Nghiªn cøu d luËn x· héi sÏ gióp ta cã nh÷ng c¨n cø kh¸ch quan ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tuyªn truyÒn còng nh tÝnh ®óng ®¾n cña chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, nhµ níc ®Õn ®îc quÇn chóng ®«ng ®¶o, híng dÉn hä tham gia tÝch cùc vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ ®æi míi th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. KÕt luËn X· héi häc ®ang lµ mét c«ng cô h÷u Ých cho sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay cña chóng ta. ChuyÓn ®æi tõ mét c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cña mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn sÏ dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®æi lín lao trong x· héi. V× vËy cã mét nhu cÇu bøc xóc cÇn ph¶i t×m hiÓu vµ tiÕp thu nh÷ng c«ng cô nghiªn cøu míi ®Ó nhËn diÖn vµ lý gi¶i c¸c hiÖn tîng x· héi míi n¶y sinh còng nh ph©n tÝch d luËn x· héi ®Ó lµm s¸ng tá mét hiÖn tîng thuéc lÜnh vùc ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi, thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña x· héi, mét h×nh thøc biÓu hiÖn cña tr¹ng th¸i ý thøc x· héi. §©y lµ mét tr¹ng th¸i toµn vÑn, bao qu¸t vÒ néi dung, c¶ vÒ mÆt trÝ tuÖ, c¶m xóc vµ c¶ mÆt ý trÝ cña ý thøc x· héi. Nã kh«ng chØ thÓ hiÖn mét mÆt riªng rÏ nµo ®ã cña ý thøc x· héi nh triÕt häc, ®¹o ®øc häc, ý thøc chÝnh trÞ mµ cßn lµ sù thÓ hiÖn mét c¸ch tæng hîp cña ý thøc x· héi gãp phÇn h×nh thµnh vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý x· héi. X· héi häc lµ m«n khoa häc x· héi ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu ®ã. §¸nh gi¸ vÒ tÇm quan träng cña x· héi häc, Berger ®· tõng nãi: “ Søc quyÕn rò cña x· héi häc lµ ë chç c¸ch gi¶i thÝch vÊn ®Ò cña nã khiÕn chóng ta cã thÓ nh×n thÕ giíi mµ chóng ta ®· vµ ®ang sèng suèt c¶ cuéc ®êi m×nh díi mét ¸nh s¸ng míi... Cã thÓ nãi r»ng sù th«ng th¸i tríc tiªn cña x· héi häc lµ mäi thø kh«ng ph¶i nh chóng cã vÎ lµ ”. Tµi liÖu tham kh¶o **----*-*----** 20
- Xem thêm -