Tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng công thương phúc yên

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ngµy 2/9/1945, t¹i qu¶ng trêng Ba §×nh lÞch sö, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp, khai sinh ra níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, mét nhµ níc kiÓu míi ®i theo con ®êng chñ nghÜa x· héi, ho¹t ®éng theo lÝ tëng cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin, chÊm døt gÇn mét thÕ kû chÞu sù ®« hé cña thùc d©n Ph¸p. Ngµy 30/4/1975, chÝnh quyÒn tay sai Sµi Gßn cña ®Õ quèc Mü ®· sôp ®æ hoµn toµn, thèng nhÊt ®Êt níc, c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Mét ®Êt níc nhá bÐ nh ®Êt níc ViÖt nam chóng ta mµ lÇn lît ®¸nh b¹i hai ®Õ quèc vµo lo¹i lín m¹nh nhÊt thÕ giíi, lµ mét ®iÒu hÕt søc phi thêng, ®ã ph¶i lµ kÕt qu¶ cña mét ®êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n. §ã chÝnh lµ ®êng lèi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. §¶ng lµ tæ chøc tiªn phong ®¹i diÖn cho lÝ tëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ n«ng d©n, ho¹t ®éng trªn nÒn t¶ng cña chñ nghÜa M¸c Lª-nin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lu«nz lµ ®éi qu©n tiªn phong, l·nh ®¹o ®Êt níc vît qua mäi khã kh¨n, gian khæ kÓ c¶ trong thêi chiÕn còng nh thêi b×nh, ®a ®Êt níc ta tiÕn lªn theo con ®êng chñ nghÜa x· héi. Víi chuyªn ®Ò " Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu ®¶m b¶o th¾ng lîi cña C¸ch M¹ng ViÖt nam" em xin tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò sau: A. Lêi më ®Çu. B. Néi dung: I. C¸ch m¹ng ViÖt nam tríc khi §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi. II. Sù ra ®êi cña §¶ng Céng S¶n. 1. §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi. 2. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu ®¶m b¶o th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng ViÖt nam . III. Nh÷ng th¾ng lîi cô thÓ cña CMVN díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. 1. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng 2. B¶o vÖ chÝnh quyÒn non trÎ 3. Kh¸ng chiÕn chèng Mü thµnh c«ng 4. C«ng cuéc ®æi míi thµnh c«ng C. KÕt luËn V× thêi gian cã h¹n nªn bµi tËp cña em khã tr¸nh khái thiÕu sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. KÝnh mong c« söa ®æi, bæ sung thªm ®Ó bµi tËp cña em ®îc hoµn chØnh h¬n vµ hiÓu biÕt cña em vÒ §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ®îc ®©ú ®ñ h¬n. B. Néi dung 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. C¸ch m¹ng ViÖt nam tríc khi §¶ng Céng S¶n ra ®êi - Ngay tõ khi míi ra ®êi, giai cÊp c«ng nh©n ViÖt nam ®· thùc hiÖn c¸c cuéc ®Êu tranh chèng l¹i chÕ ®é bãc lét tµn b¹o cña t s¶n thùc d©n Ph¸p, víi nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh ban ®Çu nh: bá trèn tËp thÓ, ®Ëp ph¸ m¸y mãc.... ®Õn nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh ®×nh c«ng, b·i c«ng v.v... - Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, lùc lîng c«ng nh©n ph¸t triÓn ®«ng ®¶o vµ tËp trung h¬n, c¸c cuéc ®Êu tranh còng næ ra liªn tiÕp, m¹nh mÏ ë c¸c vïng trung t©m c«ng nghiÖp nh Hµ Néi, Sµi Gßn... - Tõ n¨m 1925, nhê sù xuÊt hiÖn vµ t¨ng cêng ho¹t ®éng cña Héi ViÖt nam c¸ch m¹ng thanh niªn, c¸c t tëng cña C¸ch m¹ng th¸ng Mêi Nga vµ chñ nghÜa céng s¶n ®· ®îc truyÒn b¸ réng r·i trong c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. V× vËy phong trµo c«ng nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn vµ chuyÓn biÕn nhanh chãng vÒ chÊt, tõ tù ph¸t ®Õn tù gi¸c - Tõ n¨m 1928, phong trµo "v« s¶n ho¸" cña Héi ViÖt nam c¸ch m¹ng thanh niªn ®· cã t¸c dông thóc ®Èy vµ n©ng cao nhanh chãng ý thøc gi¸c ngé vµ lËp trêng c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n. V× vËy phong tµo c«ng nh©n ®· næ ra m¹nh mÏ s«i næi ®Òu kh¾p ba kú. - Th¸ng 7-1929, Tæng c«ng héi ®á B¾c Kú ®îc thµnh lËp. Tæng c«ng héi ®á ®· ®Ò ra ch¬ng tr×nh ®iÒu lÖ vµ quyÕt ®Þnh xuÊt b¶n tê Lao ®éng lµm c¬ quan ng«n luËn. Sù kiÖn ®ã võa thÓ hiÖn bíc trëng thµnh cña phong trµo c«ng nh©n, võa t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy giai cÊp c«ng nh©n ®i dÇn vµo ®Êu tranh cã tæ chøc, cã sù l·nh ®¹o thèng nhÊt. - Cïng víi c¸c cuéc ®Êu tranh ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt, giai cÊp c«ng nh©n cßn cã nhiÒu ho¹t ®éng thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch mang, ý thøc Quèc tÕ cña m×nh. Trong c¸c dÞp kû niÖm ngµy quèc tÕ Lao ®éng (1-5-1929) vµ C¸ch m¹ng th¸ng Mêi nga (7-11-1929), c«ng nh©n nhiÒu n¬i ®· tæ chøc mÝt tinh, treo cê ®á, r¶i truyÒn ®¬n tuyªn truyÒn c¸ch m¹ng. - Sù ph¸t triÓn m·nh mÏ cña phong trµo c«ng nh©n ngµy cµng cã søc thu hót, l«i cuèn m·nh mÏ nhiÒu tÇng líp nh©n d©n kh¸c, nhÊt lµ n«ng d©n ®i vµo cuéc ®Êu tranh chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn. Tõ n¨m 1927 ®· næ ra nhiÒu cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n chèng su cao thuÕ nÆng...§iÓn h×nh lµ c¸c cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n B×nh Giang, Thanh Hµ, VÜnh B¶o , Tø Kú (H¶i D¬ng): KiÕn Thuþ (KiÕn An): Tam S¬n (B¾c Ninh)v.v... Phong trµo c«ng nh©n, phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n vµ tÇng líp thÞ d©n cµng ph¸t triÓn s«i næi ®ßi hái ph¶i cã ngêi tæ chøc vµ l·nh ®¹o. Nhu cÇu thµnh lËp mét chÝnh ®¶ng c¸ch m¹ng cã ®ñ kh¶ n¨ng tËp hîp lùc lîng d©n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 téc vµ l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt níc ®îc ®Æt ra vµ ngµy cµng trë nªn bøc xóc ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt nam lóc bÊy giê. II. Sù ra ®êi cña §¶ng Céng S¶n ViÖt nam. 1. §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi 1.1.§iÒu kiÖn lÞch sö dÉn ®Õn sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: Tõ nöa ®Çu thÕ kû 19, c¸c níc t b¶n chñ nghÜa ph¬ng T©y phÇn lín ®· hoµn thµnh cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp, nÒn kinh tÕ cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn lín m¹nh, yªu cÇu ®ßi hái vÒ thÞ trêng tiªu thô vµ cung cÊp nguån nguyªn liÖu hµng ho¸ t¨ng cao, dÉn ®Õn viÖc ®i x©m chiÕm c¸c níc kÐm ph¸t triÓn. T¹i ®©y, chóng thùc hiÖn chÕ ®é ¸p bøc bãc lét hÕt søc hµ kh¾c, g©y nªn m©u thuÉn gi÷a c¸c níc thuéc ®Þa vµ c¸c níc ®Õ quèc ngµy cµng s©u s¾c. Vµo gi÷a thÕ kû 19, níc ViÖt Nam ®· bÞ thùc d©n Ph¸p x©m lîc, më ®Çu b»ng cuéc tiÕn c«ng vµo c¶ng §µ N½ng. Sau khi thùc hiÖn viÖc x©m lîc vµ b×nh ®Þnh vò trang, thiÕt lËp bé m¸y thèng trÞ trªn toµn bé ®Êt níc ta, thùc d©n Ph¸p tiÕn hµnh nh÷ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa nh»m cíp ®o¹t tµi nguyªn, bãc lét nh©n c«ng rÎ m¹t, cho vay nÆng l·i, më réng thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ cña chÝnh quèc. ChÝnh s¸ch thuéc ®Þa cña Ph¸p ë ViÖt Nam vµ c¶ §«ng D¬ng lµ chuyªn chÕ vÒ chÝnh trÞ, k×m h·m vµ n« dÞch vÒ v¨n ho¸, bãc lét nÆng nÒ vÒ kinh tÕ, nh»m ®em l¹i lîi Ých tèi ®a cho bän t b¶n lòng ®o¹n Ph¸p. Díi chÕ ®é ®ã, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam bÞ k×m h·m nÆng nÒ, ®êi sèng cña nh©n d©n bÞ cïng cùc ho¸, lµm cho m©u thuÉn c¬ b¶n vèn cã trong lßng ngêi d©n víi bän phong kiÕn cò kh«ng mÊt ®i mµ cßn xuÊt hiÖn thªm m©u thuÉn míi toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam víi bän thùc d©n Ph¸p. LÞch sö ®ßi hái cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn ®ã. Vµo ®Çu thÕ kû 20, phong trµo d©n téc ë ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu xuÊt hiÖn, ho¹t ®éng theo khuynh híng d©n chñ t s¶n mang mµu s¾c vµ møc ®é kh¸c nhau nh c¸c phong trµo §«ng Du do nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u l·nh ®¹o, hay nh phong trµo §«ng kinh nghÜa thôc, phong trµo Duy t©n do cô Phan Chu Trinh, Huúnh Thóc Kh¸ng l·nh ®¹o, ®ång thêi nhiÒu tæ chøc chÝnh trÞ cña giai cÊp tiÓu t s¶n trÝ thøc còng ®îc thµnh lËp. TÊt c¶ ®Òu ho¹t ®éng theo mét môc ®Ých thèng nhÊt ®em l¹i ®éc lËp cho d©n téc tuy theo c¸c ®êng lèi chñ tr¬ng kh¸c nhau. Tuy c¸c phong trµo ®Òu thÊt b¹i, nhng sù xuÊt hiÖn cña c¸c tæ chøc nµy lµ sù thÓ hiÖn tinh thÇn yªu níc cña d©n téc ta ®· cã tõ ngµn ®êi nay. Song song víi sù ph¸t triÓn cña c¸c phong trµo yªu níc vµ d©n chñ theo khuynh híng t s¶n vµ tiÓu t s¶n, phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n chèng l¹i sù bãc lét cña bän chñ thùc d©n lÇn lît diÔn ra díi nhiÒu h×nh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thøc kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh ®Æc thï cña giai cÊp m×nh lµ biÓu t×nh,b·i c«ng. Tõ sau cuéc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt, lùc lîng giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng lín m¹nh, c¸c phong trµo ®Êu tranh chèng l¹i sù bãc lét cña bän thèng trÞ næ ra ë kh¾p n¬i tõ Sµi Gßn Chî Lín cho ®Õn Hµ Néi, Nam §Þnh. Trong c¸c cuéc ®Êu tranh cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n ®· nªu lªn c¸c yªu s¸ch ®ßi t¨ng l¬ng, gi¶m giê lµm. C¸c cuéc ®Êu tranh ®· b¾t ®Çu cã tæ chøc h¬n. Song nh×n chung, phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vÉn cßn mang tÝnh tù ph¸t, cha trë thµnh mét lùc lîng chÝnh trÞ ®éc lËp trong phong trµo d©n téc, trong khi ®ã phong trµo d©n téc ViÖt Nam vÉn cßn ®ang bÞ bÕ t¾c, cha t×m ®îc con ®êng ®i ®Õn th¾ng lîi. Gi÷a lóc ®ã, Hå ChÝ Minh víi tªn gäi lµ NguyÔn TÊt Thµnh ®· rêi Tæ quèc vµo ngµy 5/6/1911 ®Ó ra ®i t×m ®êng cøu níc. Trªn cßn ®êng b«n ba kh¾p n¨m ch©u bèn bÓ, ngêi ®· ®Ó t©m nghiªn cøu lÝ luËn vµ kinh nghiÖm cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi nh c¸c cuéc c¸ch m¹ng cña Ph¸p vµ cña Mü.Theo ngêi cuéc c¸ch m¹ng cña Ph¸p vµ Mü hay c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n lµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng kh«ng ®Õn n¬i, kh«ng gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng. Gi÷a lóc ®ang ho¹t ®éng s«i næi ®Ó t×m ra con ®êng cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam, th× cuéc c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga (1917) bïng næ vµ giµnh ®îc th¾ng lîi g©y chÊn ®éng ®Þa cÇu. Hå ChÝ Minh ®· híng tíi con ®êng cña c¸ch m¹ng th¸ng Mêi. Th¸ng 7-1920, b¶n s¬ th¶o lÇn thø nhÊt ®Ò c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc, vÊn ®Ò thuéc ®Þa cña V.I.Lª nin ®Õn víi Nguêi. B¶n ®Ò c¬ng ®ã chØ cho Ngêi, cho c¶ ®ång bµo bÞ ¸p bøc bãc lét cña Ngêi con ®êng tù gi¶i phãng, con ®êng giµnh ®éc lËp cho Tæ quèc, tù do cho ®ång bµo- ®ã lµ con ®êng tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n.§Ó lµm ®îc c¸ch m¹ng v« s¶n th× giai cÊp v« s¶n hay chÝnh lµ giai cÊp c«ng nh©n ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng l·nh ®¹o -®ã chÝnh lµ §¶ng céng s¶n. 1.2. NÒn t¶ng lÝ luËn cho sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: NhËn thøc râ chñ nghÜa M¸c-Lª nin lµ hÖ t tëng cña giai cÊp c«ng nh©n, Hå ChÝ Minh ®· lµm râ vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n trong thêi ®¹i ngµy nay lµ lËt ®æ ¸p bøc bãc lét vµ x©y dùng x· héi míi-x· héi chñ nghÜa. Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam mÆc dï Ýt vÒ sè lîng, tr×nh ®é v¨n ho¸ khoa häc kÜ thuËt cßn thÊp nhng vÉn lµ giai cÊp c¸ch m¹ng nhÊt. Trong xu thÕ thêi ®¹i, hä cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua chÝnh §¶ng cña m×nh. Th«ng qua viÖc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµo ViÖt Nam, ngêi ®· chØ râ con ®êng, môc tiªu ph¬ng híng còng nh ph4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¬ng ph¸p c¸ch m¹ng mµ giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh. nh÷ng t tëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chÝnh lµ t tëng c¸ch m¹ng híng ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc theo khuynh híng c¸ch m¹ng v« s¶n, lµ c¬ së lÝ luËn cho sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Trªn c¬ së t tëng lÝ luËn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ba tæ chøc céng s¶n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, ®ã lµ §«ng D¬ng Céng S¶n §¶ng, An Nam Céng S¶n §¶ng, §«ng D¬ng Céng S¶n Liªn §oµn lÇn lît ra ®êi chØ trong vßng kh«ng ®Çy 4 th¸ng, tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9 n¨m 1929. C¶ ba tæ chøc §¶ng ®Òu ho¹t ®éng trªn c¬ së lÝ luËn cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. Song sù tån t¹i ba §¶ng ho¹t ®éng biÖt lËp cã nguy c¬ dÉn ®Õn mét sù chia rÏ lín, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i thèng nhÊt ba tæ chøc §¶ng thµnh mét §¶ng céng s¶n thèng nhÊt trong c¶ níc. Ngµy 3/2/1930, ba tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam ®· hoµn thµnh viÖc thèng nhÊt thµnh mét chÝnh §¶ng duy nhÊt, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi. 2. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu ®¶m b¶o th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt nam. - KÓ tõ khi thùc d©n Ph¸p x©m lîc níc ta, ph¸t huy truyÒn thèng chèng x©m lîc cña d©n téc, c¸c phong trµo yªu níc theo hÖ t tëng phong kiÕn vµ hÖ t tëng t s¶n chèng Ph¸p rÊt s«i næi. Nhng rót cuéc c¸c phong trµo ®ã ®Òu thÊt b¹i. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ c¸c giai cÊp l·nh ®¹o hoÆc kh«ng ®ñ t c¸ch, hoÆc ®· hÕt vai trß lÞch sö. - §Çu n¨m 1930, §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi, ®¸nh dÊu bc ngoÆt lÞch sö vÜ ®¹i cña C¸ch m¹ng ViÖt nam. §¶ng ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi cøu níc, chÊm døt thêi kú ®Êu tranh tù ph¸t, chuyÓn sang thêi kú ®Êu tranh tù gi¸c cña giai cÊp c«ng nh©n. §¶ng ra ®êi, chøng tá giai cÊp c«ng nh©n ®· trëng thµnh vµ ®ñ n¨ng lùc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt nam, më ra thêi kú c¸ch m¹ng ViÖt nam ®Êu tranh díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n ViÖt nam cã ®êng lèi ®óng ®¾n vµ khoa häc, phï hîp víi quy luËt cña C¸ch m¹ng níc ta trong thêi ®¹i míi. - Trong lÞch sö ®Êu tranh h¬n 60 n¨m qua cña nh©n d©n ta díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, c¸ch m¹ng níc ta ®· giµnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi to lín cã ý nghi· chiÕn lîc vµ ý nghÜa thêi ®¹i s©u s¾c: + Võa míi ra ®êi, §¶ng ta ph¸t ®éng ®îc Cao trµo c¸ch m¹ng 19301931, ®Ønh cao lµ X«- ViÕt NghÖ TÜnh. + Tho¸t ra khái thêi kú tho¸i trµo cña c¸ch m¹ng nh÷ng n¨m 19321935, §¶ng l·nh ®¹ nh©n d©n ta ph¸t ®éng ®îc Cao trµo vËn ®éng d©n chñ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1936-1939, ®ßi d©n sinh, d©n chñ, c¬m ¸o, hoµ b×nh, chèng ph¸t-xÝt, chèng chiÕn tranh. + §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc trong nh÷ng n¨m 1939-1945, lµm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m th¾ng lîi, ®Ëp tan ¸ch thèng trÞ h¬n 80 n¨m cña thùc d©n Ph¸p vµ xo¸ bá chÕ ®é phong kiÕn tån t¹i hµng ngh×n n¨m ë níc ta. Th¾ng lîi nµy ®· ®a d©n téc ta bíc vµo mét kû nguyªn míi - kû nguyªn ®éc lËp tù do. + §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta chèng thï trong, giÆc ngoµi, kh¾c phôc khã kh¨n cña ®Êt níc ®Ó gi÷ v÷ng vµ cñng cè chÝnh quyÒn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc, gi¶i phãng miÒn B¾c. + Tõ n¨m 1954 ®Õn n¨m 1975, nh©n d©n ta ®· giµnh ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín ë miÒn b¾c vµ ®¸nh b¹i cuéc chiÕn tranh x©m lîc thùc d©n kiÓu míi cña ®Õ quèc Mü ë miÒn Nam, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn nam, thèng nhÊt Tæ quèc. + Tõ n¨m 1975 ®Õn nay, c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, §¶ng, nh©n d©n ta ®· giµnh ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghi·, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng. - Nh÷ng th¾ng lîi to lín cã ý nghÜa chiÕn lîc trªn ®©y cña c¸ch m¹ng níc ta ®Òu b¾t nguån tõ sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §¶ng ta ®øng ë trung t©m c¸c sù kiÖn lÞch sö vÜ ®¹i cña c¸ch m¹ng vµ thùc sù lµ nh©n tè c¬ b¶n l·nh ®¹o vµ tæ chøc mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt nam. Bëi v×: + §¶ng Céng S¶n ViÖt nam lµ ®éi tiªn phong cã tæ chøc vµ tæ chøc cao nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n, cña d©n téc ViÖt nam. + §¶ng lÊy chñ nghÜa Mac-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi vµ ®óng d¾n nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc, s¸ch lîc cña c¸ch m¹ng níc ta. + §¶ng lµ ngêi ®¹i diÖn trung thµnh vµ ®Çy ®ñ nhÊt lîi Ých sèn cßn vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc ViÖt nam. §¶ng lÊy phôc vô Tæ quèc phôc vô nh©n d©n lµm môc ®Ých cao nhÊt cña m×nh. + §¶ng cã truyÒn thèng ®oµn kÕt thèng nhÊt, kû luËt nghiªm minh, thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, tù phª b×nh vµ phª b×nh, nh»m ph¸t huy d©n chñ, t¨ng cêng kû luËt, ®oµn kÕt thèng nhÊt toµn §¶ng, chèng tËp trung quan liªu, ®éc ®o¸n, chuyªn quyÒn, chia rÏ bÌ ph¸i trong §¶ng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + §¶ng cã mèi liªn hÖ m¸u thÞt víi quÇn chóng. §©y lµ tiªu chuÈn c¬ b¶n cña mét §¶ng c¸ch m¹ng ch©n chÝnh. §¶ng kÕt hîp chÆt chÏ chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ x· héi chñ nghÜa trong s¸ng, tÝch cùc ñng hé sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp, tù do vµ tiÕn bé cña nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. - Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu quan träng ®· ®¹t ®îc, c¸ch m¹ng níc ta cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i, nhÊt lµ trong thêi kú x©y dùng chñ nghÜa x· héi tõ n¨m 1975 ®Õn nay. §¶ng ta tù kiÓm ®iÓm lµ ®· ph¹m nh÷ng sai lÇm khuyÕt ®iÓm chñ quan, nãng véi, duy ý chÝ, ®Æc biÖt lµ trong viÖc x¸c ®Þnh chñ tr¬ng, ®êng lèi vµ c¶ trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. nh÷ng sai lÇm vµ khuyÕt ®iÓm trªn d· kÐo dµi vµ chËm söa ch÷a, lµm cho vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng bÞ suy yÕu, lßng tin cña quÇn chóng ®èi víi §¶ng bÞ gi¶m sót so víi tríc. - Giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay ®ßi hái §¶ng ta ph¶i tù ®æi míi, tù chØnh ®èn vÒ mäi mÆt cho ngang tÇm víi nhiÖm vô c¸ch m¹ng hiÖn nay. + §¶ng ph¶i ®æi míi t duy lý luËn, n©ng cao n¨ng lùc trÝ tuÖ, ®Ò ra c¬ng lÜnh, ®êng lèi chiÕn lîc vµ s¸ch lîc ®óng ®¾n, cã c¨n cø khoa häc, phï hîp víi thùc tiÔn níc ta. §ay lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cèt lâi nhÊt vµ còng lµ lý do tån t¹i cña §¶ng. + Ph¶i ph¸t huy d©n chñ trong §¶ng, thùc hiÖn ®óng c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ sinh ho¹t §¶ng, t¨ng cêng ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. + CÇn ®æi míi néi dung, ph¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a §¶ng, Nhµ níc vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng trong hÖ thèng chÝnh trÞ níc ta hiÖn nay. + Lµm trong s¹ch ®éi ngò ®¶ng viªn, cñng cè vµ n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng. + §æi míi c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng, v× "c¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc... c«ng viÖc thµnh c«ng hay th¸t b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hay kÐm". III. Nh÷ng th¾ng lîi cô thÓ cña CMVN díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng 1. §¶ng l·nh ®¹o C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m næ ra trong bèi c¶nh rÊt thuËn lîi: kÎ thï trùc tiÕp cña nh©n d©n ta lµ ph¸t xÝt NhËt ®· bÞ Liªn X« vµ c¸c lùc lîng d©n chñ `thÕ giíi ®¸nh b¹i. Bän NhËt ë §«ng D¬ng vµ tay sai ®· tan r·, §¶ng ta ®· chíp thêi c¬ ®ã ph¸t ®éng toµn d©n næi dËy Tæng khëi nghÜa giµnh th¾ng lîi nhanh chãng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña 15 ®Êu tranh díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®· ®îc rÌn luyÖn qua ba cao trµo c¸ch m¹ng réng lín: Cao trµo 1930-1931, Cao trµo 1936-1939 vµ Cao trµo vËn ®éng gi¶i phãng d©n téc 1939-1945. QuÇn chóng c¸ch m¹ng ®· ®îc §¶ng tæ chøc, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn b»ng thùc tiÔn ®Êu tranh ®· trë thµnh lùc lîng chÝnh trÞ hïng hËu, cã lùc lîng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt. §¶ng ta ®· chuÈn bÞ ®îc lùc lîng vÜ ®¹i cña toµn d©n ®oµn kÕt trong mÆt trËn ViÖt Minh, dùa trªn c¬ së liªn minh c«ng n«ng, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §¶ng lµ ngêi tæ chøc vµ l·nh ®¹o C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, v× §¶ng cã ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, dµy d¹n kinh nghiÖm ®Êu tranh, n¾m ®óng thêi c¬ vµ chØ ®¹o kiªn quyÕt, kh«n khÐo, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp ¸p ®¶o kÎ thï. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè chñ yÕu nhÊt, quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945. 2. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c m¹ng nh÷ng n¨m 1945-1946. Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, c¸ch m¹ng ViÖt nam ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch cùc kú nghiªm träng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: vÒ qu©n sù, vÒ kinh tÕ- tµi chÝnh vµ vÒ v¨n ho¸. §øng tríc t×nh h×nh ®ã, §¶ng ta vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®·: 1.1 Thùc hiÖn t¨ng cêng khèi ®oµn kÕt toµn d©n, cñng cè chÕ ®é míi - VÒ chÝnh trÞ: §· khÈn tr¬ng tæ chøc tæng tuyÓn cö trong c¶ níc vµo ngµy 6-1-1946 bÇu Quèc héi, bÇu héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp; x©y dùng HiÕn ph¸p níc ViÖt nam d©n chñ céng hoµ. MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ®· ®îc tiÕp tôc më réng. C¸c tæ chøc quÇn chóng ®îc cñng cè vµ më réng. Tæng Liªn ®oµn l·nh ®¹o ViÖt nam. Héi liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt nam lÇn lît ra ®êi. §¶ng x· héi ViÖt nam ®îc thµnh lËp nh»m ®oµn kÕt nh÷ng trÝ thøc yªu níc phôc vô chÝnh quyÒn míi. - VÒ qu©n sù: §¶ng coi träng x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng cô b¹o lùc cña c¸ch m¹ng nh c«ng an, bé ®éi. Cuèi n¨m 1946 lùc lîng qu©n ®éi thêng trùc lªn tíi 8 v¹n . ViÖc vò trang cho quÇn chóng ®îc thùc hiÖn réng kh¾p. HÇu hÕt c¸c th«n x·, khu phè ®Òu ®· cã ®éi tù vÖ. - VÒ kinh tÕ, tµi chÝnh: §¶ng vµ chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þn ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt, b·i bá thuÕ th©n, tÞch thu ruéng ®Êt cña ®Õ quèc, viÖt gian chia 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho d©n nghÌo, thùc hiÖn gi¶m t« 25%. Huy ®éng nh©n d©n ®ãng gãp cho " quü ®éc lËp" hµng chôc triÖu ®ång, cho "tuÇn lÔ vµng" hµng tr¨m kil«gam vµng, tõng bíc x©y dùng tµi chÝnh ®éc lËp. - VÒ v¨n ho¸ gi¸o dôc: §¶ng ®· vËn ®éng toµn d©n x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi, xo¸ bá tÖ n¹n v¨n ho¸ n« dÞch, l¹c hËu, ph¸t triÓn phong trµo b×nh d©n häc vô, chèng n¹n mï ch÷. Trong vßng mét n¨m, ®· cã 2,5 triÖu ngêi biÕt ®äc, biÕt viÕt. Nh÷ng thµnh tùu nãi trªn t¹o nªn søc m¹nh ®Ó b¶o vÖ chÝnh qyÒn c¸ch m¹ng, b¶o vÖ quyÒn l·nh ®¹o cña §¶ng, chèng thï trong, giÆc ngoµi. 2.2. Thùc hiÖn s¸ch lîc lîi dông m©u thuÉn néi bé kÎ thï ®Ó ph©n hãa chóng, kh«n khÐo tr¸nh t×nh thÕ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu kÎ thï cïng mét lóc. - S¸ch lîc hoµ ho·n víi Tëng ë miÒn B¾c ®Ó tËp trung chèng thùc d©n Ph¸p ë miÒn Nam (9-1945 - 6-3-1946). §¶ng ®· nh©n nhîng cã nguyªn t¾c víi qu©n Tëng trªn mét sè vÊn ®Òkte, chÝnh tÞ, qu©n sù nhê vËy, §¶ng ta ®· lµm thÊt b¹i ©m mu khiªu khÝch cña Tëng, v« hiÖu ho¸ ho¹t ®éng chèng ph¸ cña bän tay sai, tËp trung chèng thùc d©n Ph¸p ë miÒn Nam. - S¸ch lîc t¹m hoµ víi Ph¸p ®Ó ®uæi Tëng vÒ níc. Ngµy 26-2-1846, HiÖp íc Hoa- Ph¸p ®îc ký kÕt, qu©n ®éi Ph¸p ra thay thÕ qu©n Tëng ë miÒn B¾c vµ Ph¸p ph¶i nhîng cho Tëng mét sè quyÒn lîi, ®Æt c¸ch m¹ng níc ta tríc hoµn c¶nh míi phøc t¹p. §¶ng ®· chän gi¶i ph¸p t¹m thêi hoµ ho·n víi Ph¸p ®Ó ®uæi nhanh qu©n Tëng ra khái ®Êt níc, tranh thñ thêi gian hoµ ho·n ®Ó chuÈn bÞ lùc lîng kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vÒ sau. Ngµy 6-3-1946, ChÝnh phñ ta ®· ký kÕt víi ChÝnh phñ Ph¸p b¶n " HiÖp ®Þnh s¬ bé" ®Æt c¬ së ®Ó ®i ®Õn cuéc ®µm ph¸n ®Ó ký kÕt mét hiÖp ®Þnh chÝnh thøc. Nh»m tranh thñ thêi gian tiÕp tôc x©y dùng lùc lîng cho cuéc kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký víi ChÝnh phñ Ph¸p b¶n T¹m íc 14-91946 Hå ChÝ Minh ®· ký víi ChÝnh phñ Ph¸p b¶n T¹m íc 14-9-1946 Chñ tr¬ng th¬ng lîng ký c¸c hiÖp ®Þnh víi Ph¸p lµ cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n, ®· ®a c¸ch m¹ng ViÖt nam vît qua nh÷ng khã kh¨n nghiªm träng, b¶o vÖ thµnh qu¶ cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn bíc vµo cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi chèng thùc d©n Ph¸p. 3. Sù l·nh d¹o cña §¶ng trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Héi nghÞ lÇn thø 21 cña Trung ¬ng §¶ng (7-1973) ®· ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c t×nh h×nh c¸ch m¹ng miÒn Nam tõ sau ngµy ký HiÖp ®Þnh Pari vµ ®Ò ra t tëng chØ ®¹o s¾c bÐn lµ "bÊt kú trong t×nh h×nh nµo ta còng ph¶i n¾m v÷ng thêi c¬, gi÷ v÷ng ®êng lèi chiÕn lîc tiÕn c«ng. NhiÖm vô giµnh d©n, giµnh chÝnh quyÒn lµm chñ ph¸t triÓn thùc lùc c¸ch m¹ng lµ yªu cÇu bøc thiÕt, c¬ b¶n trong giai ®o¹n míi, nh»m ®¸nh b¹i kÕ ho¹ch b×nh ®Þnh lÊn chiÕm cña ®Þch, chuÈn bÞ tiÕn lªn hoµn toµn gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc. Héi nghÞ Bé chÝnh trÞ (tõ 30-9 ®Õn 7-10-1974) vµ Héi nghÞ Bé chÝnh trÞ më réng (tõ 18-12-1974 ®Õn 8-1-1975) ®· bµn kÕ ho¹ch gi¶i phãng toµn miÒn nam. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ më réng ®· nhËn ®Þnh: cha bao giê ta cã ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ vÒ qu©n sù, chÝnh trÞ, cã thêi c¬ chiÕn lîc to lín nh hiÖn nay ®Ó hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam, tiÕn tíi hoµ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc". Ngµy 10-3-1975 qu©n d©n ta tiÕn c«ng thÞ x· Bu«n Mª ThuËt, tiÕn lªn gi¶i phãng T©y Nguyªn vµ tiÕp ®ã, ngµy 26-3-1975 gi¶i phãng HuÕ vµ §· N½ng. Ngµy 14-4-1975 Bé chÝnh trÞ quyÕt ®Þnh lÊy tªn chiÕn dÞch tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy gi¶i phãng Sµi Gßn vµ c¶ Nam Bé lµ ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh vµ lËp Bé chØ huy chiÕn dÞch trong ®ã cã ba ®ång chÝ Uû viªn Bé CHÝnh trÞ: Lª §øc Thä, Ph¹m Hïng vµ V¨n TiÕn Dòng. Tõ 17 giê ngµy 26-4-1975, 5 qu©n ®oµn chñ lùc cña ta më ®ît Tæng c«ng kÝch vµo khu vùc Sµi Gßn- Gia §Þnh. 17 giê 36 phót ngµy 28-4-1975, kh«ng qu©n ta tiÕn c«ng s©n bay T©n S¬n NhÊt lµm tª liÖt s©n bay vµ lµm n¸o ®éng thµnh phè Sµi Gßn. Héi ®ång an ninh quèc gia Mü häp khÈn cÊp quyÕt ®Þnh di t¶n cÊp tèc sø qu¸n vµ nh©n viªn qu©n sù, d©n sù Mü cßn l¹i ra khái miÒn Nam níc ta. §ªm 28 r¹ng 29-4-1975, tÊt c¶ c¸c c¸nh qu©n cña ta ®îc lÖnh ®ång lo¹t tæng c«ng kÝch vµo trung t©m thµnh phè chiÕm tÊt c¶ c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña ®Þch. 9 giê 30 phót ngµy 30-4-1875, D¬ng V¨n Minh võa lªn lµm Tæng thèng nguþ ngµy 28-4, kªu gäi "ngõng b¾n ®Ó ®iÒu ®×nh gi¸o chÝnh quyÒn" nh»m cøu qu©n nguþ khái sôp ®æ. 10 giê 45 phót ngµy 30-4-1975, xe t¨ng cña ta tiÕn th¼ng vµo dinh "§éc lËp" b¾t sèng toµn bé nguþ quyÒn Trung ¬ng, D¬ng V¨n Minh tuyªn bè ®Çu hµng kh«ng ®iÒu kiÖn. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11 giê 30 phót cïng ngµy, l¸ cê c¸ch m¹ng tung bay trªn nãc phñ Tæng thèng chÝnh quyÒn Sµi Gßn, b¸o hiÖu sù toµn th¾ng cña ChiÕn dÞch hå ChÝ Minh lÞch sö. Thõa th¾ng sau gi¶i phãng Sµi Gßn, lùc lîng vò trang vµ nh©n d©n c¸c tØnh cßn l¹i ë Nam Bé nhÊt tÒ ®øng lªn tiÕn c«ng vµ næi dËy theo ph¬ng thøc " x· gi¶i phãng x·, huyÖn gi¶i phãng huyÖn, tØnh gi¶i phãng tØnh". §Õn ngµy 25-1975, Nam Bé vµ miÒn Nam níc ta hoµn toµn ®îc gi¶i phãng Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü lµ kÕt qu¶ cña sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng, ®éi tiªn phong dµy d¹n cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt nam, ngêi ®¹i biÓu trung thµnh vµ ®Çy ®ñ nh÷ng lîi Ých sèng cßn, nh÷ng nguyÖn väng s©u xa vµ chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n ViÖt nam vµ cña c¶ d©n téc ViÖt nam, ngêi kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn vµ thµnh c«ng khoa häc c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n lµ chñ nghÜa Mac- Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh víi nghÞ lùc chiÕn ®Êu phi thêng vµ søc s¸ng t¹o v« tËn cña nh©n d©n ta, víi nh÷ng tinh hoa trong truyÒn thèng bèn ngh×n n¨m dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc ViÖt nam ta. 4. C«ng cuéc ®æi míi thµnh c«ng cña §¶ng Víi ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn tõ §¹i héi VI, ®· ph¸t huy tinh thÇn d©n téc, tù chñ, tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm s¸ng t¹o cña nh©n d©n, cña c¸c cÊp c¸c ngµnh, hîp quy luËt, thuËn lßng ngêi nªn ®· nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ®Æc biÖt lµ vµo nh÷ng thêi ®iÓm cã tÝnh bíc ngoÆt, §¶ng ta cã nh÷ng quyÕt s¸ch rÊt quan träng. §ã lµ nh÷ng kÕt luËn kÞp thêi cña Héi nghÞ Trung ¬ng 6 (kho¸ VI) kh¼ng ®Þnh 5 nguyªn t¾c cña c«ng cuéc ®æi míi: kiªn quyÕt b¸c bá mÇm mèng ®a nguyªn chÝnh trÞ, ®a ®¶ng ®èi lËp, chØ râ thêi c¬ vµ nguy c¬, x¸c ®Þnh nhiÖm vô ®Èy tíi mét bíc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ nhiÒu nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh lín kh¸c cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· cô thÓ ho¸, bæ sung vµ ph¸t triÓn ®êng lèi ®æi míi trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. Víi nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n Êy, toµn §¶ng, toµn d©n ta ®· vît qua khã kh¨n trë ng¹i, ®a c«ng cuéc ®æi míi ®Õn th¾ng lîi vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nh h«m nay. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C. KÕt luËn Sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®· ®¸nh dÊu bíc ngoÆt träng ®¹i cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, chÊm døt sù khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi c¸ch m¹ng cøu níc kÐo dµi mÊy thËp kû. Tõ ®©y c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· cã sù l·nh ®¹o duy nhÊt cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, mét §¶ng m¸c- xÝt Lª- ninnÝt kiªn cêng, cã ®êng lèi c¸ch m¹ng khoa häc vµ s¸ng t¹o, ®· ph¸t triÓn víi nh÷ng bíc ®i kiªn cêng v÷ng ch¾c, ®ñ søc ®¬ng ®Çu víi mäi kÎ thï. Sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam g¾n liÒn víi tªn tuæi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, lµ ngêi con vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam, lµ ngêi s¸ng lËp ra §¶ng, cã c«ng truyÒn b¸ t tëng chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµo ViÖt Nam. Ngµy nay, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l¹i tiÕp tôc l·nh ®¹o ®Êt níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, thÓ hiÖn vai trß cña mét tæ chøc tiªn phong trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc ngµy cµng giÇu ®Ñp h¬n. Víi t c¸ch lµ mét sinh viªn trong thêi k× ®Êt níc ®· ®îc ®éc lËp tù do, em c¶m thÊy tù hµo vÒ mét tæ chøc §¶ng l·nh ®¹o, mét §¶ng ®· ®a ®Êt níc tho¸t ra khái ®ªm trêng n« lÖ, ®em l¹i cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc cho mäi ngêi. B»ng c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch cña m×nh, §¶ng ®ang híng ®Êt níc ViÖt Nam tíi mét t¬ng lai t¬i s¸ng h¬n, híng tíi mét x· héi chñ nghÜa toµn diÖn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ hÖ thèng c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u víi thµnh tr× lµ Liªn X«-quª h¬ng cña cuéc c¸ch m¹ng th¸ng Mêi- ®· sôp ®æ, §¶ng ta cÇn ph¶i cñng cè v÷ng ch¾c h¬n n÷a ®Ó chèng l¹i c¸c thÕ lùc thï ®Þch tõ bªn ngoµi, v÷ng bíc ®i theo con ®êng chñ nghÜa M¸c-Lª nin, x©y dùng ®Êt níc theo con ®êng x· héi chñ nghÜa. Bªn c¹nh ®ã §¶ng còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lÝ víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ nÒn kinh tÕ ®Êt níc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng cßn cã nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ë tríc m¾t, ®Ó cã thÓ ®a ®Êt níc ViÖt Nam s¸nh vai cïng bÌ b¹n n¨m ch©u. Vµ chóng ta tin r»ng trong t¬ng lai, ®Êt níc ViÖt Nam díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n sÏ ngµy cµng giÇu m¹nh h¬n, to ®Ñp h¬n, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam sÏ ngµy cµng lín m¹nh. . Tµi liÖu tham kh¶o (1) Gi¸o tr×nh LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam , NXB Gi¸o dôc, Hµ néi, 2001. (2) Gi¸o tr×nh LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, NXB chÝnh trÞ Quèc gia, 1998 . (3) Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tiÓu sö vµ sù nghiÖp , ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Trung ¬ng, NXB sù thËt Hµ néi , 1980. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (4) (5) T tëng HCM vµ con ®êng CMVN (Vâ Nguyªn Gi¸p). Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan 13
- Xem thêm -