Tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại nhno&ptnt sóc sơn

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Häc ViÖn Ng©n Hµng 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi HiÖn nay toµn cÇu hãa ®· trë thµnh mét xu thÕ kh¸ch quan tÊt yÕu trªn thÕ giíi víi träng t©m lµ më cña kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh«ng gian ®Ó ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn viÖc kÕt hîp néi lùc víi søc m¹nh quèc tÕ. §©y lµ mét c¬ héi còng nh thö th¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt nhng còng kh«ng n»m ngoµi nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña m«i trêng kinh doanh. §Ó c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng níc ngoµi, c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cÇn quan t©m h¬n ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ®ång thêi n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm dÞch vô. Trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng, ho¹t ®éng tÝn dông lµ lÜnh vùc quan träng, quan hÖ tÝn dông lµ quan hÖ chñ yÕu quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng vµ lµ nguån sinh lîi chñ yÕu, chiÕm tíi 60-70% lîi nhuËn cña ng©n hµng, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña ng©n hµng. §©y lµ n¬i ®¸p øng vèn cho c¸c doanh nghiÖp, kh«ng chØ cã nhu cÇu vèn trung – dµi h¹n ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, nhµ xëng m¸y mãc, c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nhu cÇu vay vèn ng¾n h¹n ®Ó bæ sung cho nhu cÇu thiÕu hôt vèn t¹m thêi khi gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n víi kh¸ch hµng, tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n, më réng s¶n xuÊt trong mïa vô… Ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cã tÇm quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp v× vËy c¸c ng©n hµng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®Æc biÖt lµ tÝn dông ng¾n h¹n. Chi nh¸nh NHNo&PTNT Sãc S¬n lµ mét chi nh¸nh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, mét trong nh÷ng NHTM lín cña níc ta ®ãng vai trß quan träng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. Ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cña ng©n hµng lµ ho¹t ®éng tÝn dông, trong ®ã tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tû träng lín trong tæng d nî cña chi nh¸nh. Song song víi viÖc më réng qui m« tÝn dông ng¾n h¹n th× vÊn ®Ò rÊt quan träng lµ n©ng cao chÊt lîng c¸c kho¶n tÝn dông nµy ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao cho ng©n hµng, gi¶m thiÓu rñi ro, tæn thÊt cã thÓ x¶y ra. NhËn thøc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l îng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i NHNo&PTNT Sãc S¬n” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: - Nghiªn cøu hÖ thèng nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông nãi chung còng nh tÝn dông ng¾n h¹n vµ chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Ph©n tÝch thùc tr¹ng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i NHNo&PTNT Sãc S¬n, tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, t×m ra nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p dùa trªn thùc tr¹ng ®· tr×nh bµy, ®a ra c¸c kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i NHNo&PTNT Sãc S¬n. 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nh: Duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph¬ng ph¸p tæng hîp, thèng kª, kÕ to¸n, so s¸nh …®ång thêi sö dông c¸c sè liÖu thu thËp qua nhiÒu n¨m. 4. §èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chØ ®Ò cËp ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n ë gãc ®é thuÇn tóy lµ cho vay ng¾n h¹n trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT Sãc S¬n v× thêi gian thùc tËp tõ 07/03/2011 ®Õn 03/06/2011 lµ cã h¹n nªn em xin kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c ph¹m trï cßn l¹i cña tÝn dông ng¾n h¹n. 5. KÕt cÊu chuyªn ®Ò: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh 3 phÇn: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Sãc S¬n. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i NHNo&PTNT Sãc S¬n. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ch¬ng 1 c¬ së lý luËn chung vÒ tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. TÝn dông ng©n hµng: 1.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng: NHTM lµ mét TCTD kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i vµ sö dông sè tiÒn ®ã cho vay, ®Çu t, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu, lµm c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ c¸c dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c NHTM trë nªn ®Æc biÖt quan träng trong viÖc lµm cÇu nèi trung gian gi÷a chñ thÓ thõa vèn vµ chñ thÓ thiÕu vèn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cÇn thiÕt ph¶i cã sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông. Bëi v× vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng tuÇn hoµn theo 3 giai ®o¹n: dù tr÷ - s¶n xuÊt – tiªu thô. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra b×nh thêng vµ liªn tôc ®ßi hái mét nguån vèn æn ®Þnh. Do ®Æc ®iÓm chu chuyÓn tuÇn hoµn vèn cã lóc thõa, cã lóc thiÕu, nÕu xÐt trong toµn x· héi th× trong khi ®¬n vÞ nµy thiÕu vèn th× ®¬n vÞ kh¸c thõa vèn. Do ®ã ph¶i ®iÒu hßa vèn tõ n¬i thõa sang n¬i thiÕu nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông vèn hiÖu qu¶. §ã chÝnh lµ nguyªn nh©n vµ c¬ së ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông. Tïy theo gãc ®é nghiªn cøu mµ chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh néi dung thuËt ng÷ tÝn dông: TÝn dông (credit) xuÊt ph¸t tõ ch÷ Latinh lµ credo (tÝn dông, tÝn nhiÖm). Trong thùc tÕ cuéc sèng, thuËt ng÷ nµy ®îc hiÓu theo nhiÒu nghÜa kh¸c nhau, ngay TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp c¶ trong quan hÖ tµi chÝnh, tïy theo tõng bèi c¶nh cô thÓ mµ thuËt ng÷ tÝn dông cã néi dung riªng. Trong quan hÖ tµi chÝnh, tÝn dông cã thÓ hiÓu theo c¸c nghÜa sau: - XÐt trªn gãc ®é chuyÓn dÞch quü cho vay tõ chñ thÓ thÆng d tiÕt kiÖm sang chñ thÓ thiÕu hôt th× tÝn dông ®îc coi lµ ph¬ng ph¸p chuyÓn dÞch quü tõ ngêi cho vay sang ngêi ®i vay. - Trong quan hÖ tµi chÝnh cô thÓ, tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ mét tµi s¶n trªn c¬ së hoµn tr¶ gi÷a hai chñ thÓ. - TÝn dông cßn cã nghÜa lµ mét sè tiÒn cho vay mµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh cung cÊp cho kh¸ch hµng. - Trong mét sè ng÷ c¶nh cô thÓ thuËt ng÷ tÝn dông ®ång nghÜa víi thuËt ng÷ cho vay. VÝ dô: TÝn dông ng¾n h¹n ®ång nghÜa víi cho vay ng¾n h¹n; hoÆc nh tõ tÝn dông tuÇn hoµn lµ mét lo¹i cho vay cô thÓ. VËy tÝn dông cã thÓ hiÓu nh sau: TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông vµ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®îc quay trë l¹i ngêi së h÷u mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n ban ®Çu. 1.1.2. §Æc trng cña tÝn dông ng©n hµng: Dùa vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tÝn dông, kh¸ch hµng vµ mèi quan hÖ cña nã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt héi ta thÊy b¶n chÊt cña tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n trªn c¬ së hoµn tr¶ vµ cã c¸c ®Æc trng sau: - Tµi s¶n giao dÞch trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng bao gåm hai h×nh thøc lµ cho vay (b»ng tiÒn) vµ cho thuª (bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n). - XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c hoµn tr¶, v× vËy ngêi cho vay khi chuyÓn giao tµi s¶n cho ngêi ®i vay sö dông ph¶i cã c¬ së ®Ó tin r»ng ngêi ®i vay sÏ tr¶ ®óng h¹n. §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n trong quan hÖ tÝn dông. - Gi¸ trÞ hoµn tr¶ th«ng thêng ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay, hay nãi c¸ch kh¸c ngêi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn l·i ngoµi phÇn vèn gèc. - Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng, tiÒn vay ph¶i ®îc cÊp trªn c¬ së cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn. 1.1.3. Ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng: §Ó ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu kh¸c nhau cña kh¸ch hµng vµ qu¶n lý hiÖu qu¶ kho¶n vay, NHTM thêng ph©n lo¹i tÝn dông theo mét sè tiªu thøc nhÊt ®Þnh. 1.1.3.1. Dùa vµo môc ®Ých sö dông tiÒn vay. - Cho vay bÊt ®éng s¶n. - Cho vay c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Cho vay n«ng nghiÖp: Lµ lo¹i cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh ph©n bãn, thuèc trõ s©u, gièng c©y trång, thøc ¨n gia sóc, lao ®éng, nhiªn liÖu… - Cho vay c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh bao gåm cÊp tÝn dông cho c¸c ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm, quü tÝn dông vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c, - Cho vay c¸ nh©n: Lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh mua s¾m c¸c vËt dông ®¾t tiÒn, vµ c¸c kho¶n cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ th«ng th êng cña ®êi sèng th«ng qua ph¸t hµnh thÎ tÝn dông. - Cho thuª: Cho thuª cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh bao gåm hai lo¹i cho thuª vËn hµnh vµ cho thuª tµi chÝnh. Tµi s¶n cho thuª bao gåm bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n, trong ®ã chñ yÕu lµ m¸y mãc – thiÕt bÞ. 1.1.3.2. Dùa vµo thêi h¹n tÝn dông. - Cho vay ng¾n h¹n: Lo¹i cho vay nµy cã thêi h¹n ®Õn 12 th¸ng vµ ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n, - Cho vay trung h¹n: Theo quy ®Þnh hiÖn nay cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam, cho vay trung h¹n cã thêi h¹n trªn 12 th¸ng ®Õn 5 n¨m. TÝn dông trung h¹n chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. Trong n«ng nghiÖp, cho vay trung h¹n ®Ó ®Çu t vµo c¸c ®èi tîng sau: m¸y cµy, m¸y b¬m níc…. - Cho vay dµi h¹n: Lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n trªn 5 n¨m vµ thêi h¹n tèi ®a cã thÓ lªn ®Õn 20 – 30 n¨m, mét sè trêng hîp c¸ biÖt cã thÓ lªn ®Õn 40 n¨m. TÝn dông dµi h¹n lµ lo¹i tÝn dông ®îc cung cÊp ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu dµi h¹n nh x©y dung nhµ ë, c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã quy m« lín, x©y dung c¸c xÝ nghiÖp míi. 1.1.3.3. Dùa vµo møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. - Cho vay kh«ng b¶o ®¶m: Lµ lo¹i cho vay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba, mµ viÖc cho vay chØ dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng trung thùc trong kinh doanh, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh, qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ th× ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông dùa vµo uy tÝn b¶n th©n kh¸ch hµng mµ kh«ng cÇn mét nguån thu nî thø hai bæ sung. - Cho vay cã ®¶m b¶o: Lµ lo¹i cho vay ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇm cè, hoÆc ph¶i cã sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba. §èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cao ®èi víi ng©n hµng, khi vay vèn ®ßi hái ph¶i cã ®¶m b¶o. Sù ®¶m b¶o nµy lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ng©n hµng cã thÓ thay thÕ nguån tr¶ nî thø nhÊt trong tr êng hîp nguån thanh to¸n thø nhÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1.1.3.4. Dùa vµo ph¬ng ph¸p hoµn tr¶. - TÝn dông tr¶ gãp: Lµ lo¹i tÝn dông mµ kh¸ch hµng ph¶i hoµn tr¶ vèn gèc vµ l·i theo ®Þnh kú . Lo¹i tÝn dông nµy ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn vay gi¸ trÞ lín vµ thêi h¹n dµi. - TÝn dông phi tr¶ gãp: Lµ lo¹i tÝn dông mµ ngêi vay cã thÓ thanh to¸n mét lÇn theo ®Þnh kú ®· tháa thuËn. Lo¹i tÝn dông nµy ¸p dông víi c¸c kho¶n vay cã gi¸ trÞ nhá vµ thêi h¹n ng¾n. - TÝn dông hoµn tr¶ theo yªu cÇu: Lµ lo¹i tÝn dông mµ ngêi vay cã thÓ hoµn tr¶ bÊt cø lóc nµo khi cã thu nhËp, ng©n hµng kh«ng Ên ®Þnh thêi h¹n, h×nh thøc nµy thêng ¸p dông ®Ó cho vay thÊu chi, cho vay thÎ tÝn dông. 1.1.3.5. Dùa vµo xuÊt xø tÝn dông. - Cho vay trùc tiÕp: Ng©n hµng cÊp vèn trùc tiÕp cho ngêi cã nhu cÇu, ®ång thêi ngêi ®i vay trùc tiÕp hoµn tr¶ nî vay cho ng©n hµng. - Cho vay gi¸n tiÕp: Lµ kho¶n cho vay ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc mua l¹i c¸c khÕ íc hoÆc chøng tõ nî ®· ph¸t sinh vµ cßn trong thêi h¹n thanh to¸n. 1.1.3.6. Dùa vµo h×nh th¸i gi¸ trÞ tÝn dông. - TÝn dông b»ng tiÒn: Lµ h×nh thøc tÝn dông mµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông lµ b»ng tiÒn (cßn gäi lµ cho vay). - TÝn dông b»ng tµi s¶n: Lµ h×nh thøc tÝn dông mµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông lµ b»ng tµi s¶n. H×nh thøc tÝn dông nµy chÝnh lµ cho thuª tµi chÝnh. - TÝn dông b»ng uy tÝn: Lµ h×nh thøc tÝn dông kh«ng cã h×nh th¸i gi¸ trÞ cô thÓ, mµ chØ b»n guy tÝn. H×nh thøc nµy lµ b¶o l·nh ng©n hµng. 1.2. NghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n. TÝn dông ng¾n h¹n lµ nghiÖp vô truyÒn thèng cña c¸c NHTM, chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c h×nh thøc tÝn dông. TÝn dông ng¾n h¹n cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu h×nh thøc nh cho vay bæ sung vèn lu ®éng, chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸…Tuy nhiªn h×nh thøc phæ biÕn nhÊt vÉn lµ cho vay ng¾n h¹n nh»m bæ sung thiÕu hôt vèn lu ®éng. 1.2.1. §Æc trng cña nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n: 1.2.1.1. Thêi gian thu håi vèn nhanh. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Æc ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n ®Çu tiªn gi÷a tÝn dông ng¾n h¹n vµ tÝn dông trung – dµi h¹n lµ thêi h¹n cho vay. - TÝn dông ng¾n h¹n: Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng nhng kh«ng vît qua 12 th¸ng. - TÝn dông trung – dµi h¹n: Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn cho vay. TÝn dông ng¾n h¹n chñ yÕu ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vèn t¹m thêi thiÕu hôt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh cña kh¸ch hµng. Khi kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, vèn ®îc gi¶i phãng díi h×nh th¸i tiÒn tÖ th× kh¸ch hµng ph¶i tr¶ vèn vay cho ng©n hµng. Trªn thùc tÕ, thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng thêng rÊt nhanh díi 12 th¸ng, dÉn ®Õn thêi h¹n cña tÝn dông ng¾n h¹n t¹i c¸c NHTM còng ng¾n t¬ng øng. 1.2.1.2. Lµ nghiÖp vô truyÒn thèng vµ chñ yÕu cña NHTM. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng cña c¸c NHTM lµ ®i vay vµ cho vay. Trong ®ã nguån vèn vay ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ chi phÝ thÊp lµ nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n nªn ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh c¸c NHTM ®· cho vay chñ yÕu lµ ng¾n h¹n. Trong c¬ cÊu cña NHTM, tû träng tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tû träng lín tõ 60 – 80% tæng d nî. 1.2.1.3. H×nh thøc cho vay phong phó. Do viÖc thiÕu vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp trong chu kú s¶n xuÊt kinh doanh chØ mang tÝnh chÊt t¹m thêi vµ ®«i khi kh«ng dù b¸o tríc ®îc nªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÇn hÕt søc ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, ®Ó gãp phÇn ph©n t¸n rñi ro ®ång thêi ®Ó t¨ng cêng søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng tÝn dông, c¸c NHTM kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n nh: nghiÖp vô tÝn dông øng tríc, thÊu chi, chiÕt khÊu, nghiÖp vô factoring… 1.2.1.4. Môc ®Ých vµ ®èi tîng. Kh¸c víi tÝn dông trung – dµi h¹n chñ yÕu ®îc dïng cho nhu cÇu TSC§, ®Çu t cho c¸c dù ¸n lín vµ cã thêi gian t¬ng ®èi dµi, tÝn dông ng¾n h¹n dïng ®Ó bæ sung vèn lu ®éng cho c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu lµ hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. 1.2.1.5. L·i suÊt cho vay. L·i suÊt cho vay phô thuéc vµo 4 yÕu tè: - Møc l·i suÊt chung trªn thÞ trêng. - Sè tiÒn vay: Tïy thuéc kho¶n tÝn dông cã quy m« lín hay nhá. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Thêi h¹n vay. - Lo¹i kh¸ch hµng. 1.2.1.6. Rñi ro tÝn dông ng¾n h¹n. V× thêi h¹n c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n ng¾n nªn rñi ro thÊp h¬n tÝn dông trung – dµi h¹n. §a sè c¸c kho¶n tÝn dông trung – dµi h¹n ®Òu cã tµi s¶n b¶o ®¶m cßn cã c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n cã thÓ cã hoÆc kh«ng. 1.2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n phæ biÕn cña NHTM ViÖt Nam: 1.2.2.1. ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸. ChiÕt khÊu lµ viÖc c¸c NHTM mua l¹i c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n cha ®Õn h¹n thanh to¸n cña kh¸ch hµng theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i t¹i thêi ®iÓm mua nhá h¬n mÖnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸. §©y lµ h×nh thøc cung cÊp tÝn dông gi¸n tiÕp vµ lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông an toµn v× ng©n hµng cã quyÒn truy ®ßi ®èi víi kh¸ch hµng xin chiÕt khÊu nÕu ngêi ph¸t hµnh kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. C¸c c«ng cô chuyÓn nhîng ®îc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu lµ c¸c c«ng cô chuyÓn nhîng ®îc ph¸t hµnh t¹i ViÖt Nam vµ c¸c níc kh¸c ®îc chuyÓn nhîng ë ViÖt Nam, bao gåm hèi phiÕu ®ßi nî, hèi phiÕu nhËn nî, sÐc. ë ViÖt Nam hiÖn nay nghiÖp vô nµy cha ph¸t triÓn so víi nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. 1.2.2.2. Cho vay tõng lÇn. Cho vay tõng lÇn lµ h×nh thøc cho vay g¾n víi tõng môc ®Ých vay, tõng ph¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ. H×nh thøc cho vay nµy ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay theo h¹n møc tÝn dông, kh«ng cã nhu cÇu vay thêng xuyªn. Do vËy mçi lÇn cã nhu cÇu vay vèn kh¸ch hµng ph¶i lËp hå s¬ vay vèn göi tíi ng©n hµng. Cho vay tõng lÇn dùa vµo chu kú ng©n quü hoÆc lu chuyÓn tiÒn tÖ, ng©n hµng qu¶n lý theo doanh sè vµ ®Þnh kú tr¶ nî cô thÓ. 1.2.2.3. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cïng tháa thuËn ký mét hîp ®ång h¹n møc tÝn dông duy tr× trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh hay theo chu kú kinh doanh, ng©n hµng cho vay dùa trªn c¬ së ®èi tîng vay tæng hîp. Trong mçi lÇn gi¶i ng©n cña h×nh thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông ®Òu cã sù gi¸m s¸t chÆt trÏ cña NHTM. H×nh thøc cho vay nµy ¸p dông víi ®èi tîng kh¸ch hµng ho¹t ®éng kinh doanh t¬ng ®èi æn ®Þnh, cã nhu cÇu vay vèn thêng xuyªn, cã tÝn nhiÖm víi ng©n hµng trong quan hÖ tÝn dông, ®ång thêi kh¸ch hµng x¸c ®Þnh ®îc kÕ ho¹ch kinh TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp doanh trong tõng thêi kú. §èi víi h×nh thøc nµy, ng©n hµng qu¶n lý theo d nî vµ kh«ng ®Þnh kú h¹n tr¶ nî cô thÓ. 1.2.2.4. Bao thanh to¸n. Lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông gi¸n tiÕp cho ngêi mua. Theo Q§1069/2004/Q§ NHNN bao thanh to¸n lµ: “Mét thøc cÊp tÝn dông cña TCTD cho bªn b¸n hµng th«ng qua viÖc mua l¹i c¸c kho¶n ph¶i thu ph¸t sinh tõ viÖc mua b¸n hµng ®· ®îc bªn b¸n hµng vµ bªn mua hµng tháa thuËn trong hîp ®ång mua b¸n hµng hãa.” HiÖn nay, phÇn lín c¸c ng©n hµng trong níc míi chØ thùc hiÖn dÞch vô bao thanh to¸n trong níc. Sè lîng c¸c ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô bao thanh to¸n cßn qu¸ nhá so víi mét níc ®ang ph¸t triÓn vµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp nh níc ta. 1.2.2.5. ThÊu chi. ThÊu chi lµ ph¬ng thøc tµi trî ng¾n h¹n trong ®ã NHTM cho phÐp kh¸ch hµng ®îc rót tiÒn vît qu¸ sè d trªn tµi kho¶n v·ng lai trong ph¹m vi sè tiÒn vµ thêi h¹n nhÊt ®Þnh. §Ó ®îc phÐp thÊu chi trªn tµi kho¶n v·ng lai th× kh¸ch hµng cÇn lµm ®¬n xin vay díi h×nh thøc vît chi trªn tµi kho¶n v·ng lai, ®ång thêi nép kÌm c¸c hå s¬ kh¸c theo yªu cÇu cña ng©n hµng. ThÊu chi thêng ®îc ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, tr¶ nî ®óng h¹n, kh¸ch hµng cã kÕ ho¹ch vµ qu¸ tr×nh kinh doanh æn ®Þnh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh. 1.2.3. Vai trß cña tÝn dông ng¾n h¹n trong nÒn kinh tÕ: 1.2.3.1. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. TÝn dông lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n, chiÕm tû träng lín trong toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña NHTM vµ ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu. C¸c NHTM hiÖn nay ®· tung ra nhiÒu s¶n phÈm, dÞch vô nhng tÝn dông ng¾n h¹n bao giê còng chiÕm tû träng cao nhÊt vµ ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt. - T¹o ®iÒu kiÖn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, tõ ®ã n©ng cao thu nhËp cho ng©n hµng. - Më réng vµ n©ng cao tÝn dông ng¾n h¹n sÏ gãp phÇn kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng tµi chÝnh, tiÒm lùc vÒ vèn, vÞ trÝ vµ th¬ng hiÖu , t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho ng©n hµng. - Gióp gi¶i phãng vèn d thõa, c¸c kho¶n vèn ®· huy ®éng ®îc tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. - T¹o ra c¸c kho¶n thu cho ng©n hµng mµ c¸c kho¶n thu nµy chiÕm tû träng lín trong lîi nhuËn cña ng©n hµng. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Më réng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng cã c¸c kh¸ch hµng th©n thiÕt, tõ ®ã më réng thÞ phÇn. 1.2.3.2. §èi víi kh¸ch hµng. a. TÝn dông ng©n hµng lµ nguån bæ sung vèn lu ®éng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh ®îc liªn tôc. Do kh«ng cã sù ¨n khíp vÒ mÆt thêi gian gi÷a c¸c kho¶n thu vµ c¸c kho¶n chi cña mét doanh nghiÖp nªn t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, trong nÒn kinh tÕ cã nh÷ng thêi ®iÓm cã nh÷ng doanh nghiÖp thiÕu vèn t¹m thêi vµ cÇn bæ sung ngay ®Ó ®¶m b¶o tÝnh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô nh c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ, chÕ biÕn thùc phÈm, c¸c c«ng ty chÕ biÕn n«ng s¶n… hoÆc c¸c doanh nghiÖp cã vßng quay vèn lu ®éng chËm th× c¸c kho¶n tÝn dông tõ ng©n hµng cã vai trß quan träng trong viÖc gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. C¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n cã ý nghÜa lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi xuÊt hiÖn c¬ héi kinh doanh trªn thÞ trêng, gióp doanh nghiÖp tËn dông ®îc thêi c¬ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. b. TÝn dông ng¾n h¹n t¹o ¸p lùc buéc c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ vay cã hoµn tr¶ gèc lÉn l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Do vËy cã thÓ tr¶ nî ®óng h¹n cho ng©n hµng vµ t¹o lËp ®îc uy tÝn trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tr¶ nî ng©n hµng. Nh vËy, tÝn dông ng©n hµng còng lµ mét yÕu tè kÝch thÝch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, thóc ®Èy ®æi míi c«ng nghÖ vµ c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm ®Ó cã thÓ rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, ®a nhanh s¶n phÈm vµo lu th«ng, t¹o lËp chç ®øng trªn thÞ trêng. §èi víi doanh nghiÖp lín, c«ng viÖc s¶n xuÊt ®ang ph¸t triÓn th× phÇn lín vèn lu ®éng ®Òu vay ng©n hµng, NhiÒu doanh nghiÖp cßn ký hîp ®ång øng tríc ®Ó cã tÝnh linh ho¹t trong viÖc vay vèn, ®¸p øng c¸c c¬ héi kinh doanh. Do tÝnh chÊt cña tÝn dông øng tríc lµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l·i kÓ c¶ trªn phÇn d nî vay cha sö dông ®Õn. Do ®ã b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quay vèn nhanh vµ tÝnh to¸n ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, mang l¹i lîi nhuËn cho c¶ doanh nghiÖp vµ cho c¶ ng©n hµng. Tãm l¹i, tÝn dông ng¾n h¹n kh«ng chØ gióp c¸c doanh nghiÖp cã ®îc nguån bæ sung nguån vèn lu ®éng mµ cßn lµ ®éng lùc gióp c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, tríc lµ ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî vay vµ sau lµ ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.2.3.3. §èi víi nÒn kinh tÕ. TÝn dông ng©n hµng nãi chung vµ tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng gãp phÇn ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa. §èi víi c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm, c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän sÏ ®îc ng©n hµng ®Çu t nhiÒu h¬n gióp cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc diÔn ra nhanh chãng vµ thuËn lîi h¬n. Víi chøc n¨ng tËp chung vµ tËn dông nguån vèn trong x· héi, ng©n hµng ®· trùc tiÕp gi¶m khèi lîng tiÒn mÆt tån ®äng trong lu th«ng. Lîng tiÒn thõa nµy nÕu kh«ng ®îc huy ®éng vµ sö dông kÞp thêi cã thÓ g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn t×nh h×nh lu th«ng tiÒn tÖ, dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi trong quan hÖ lu th«ng hµng hãa vµ gi¸ c¶ bÞ biÕn ®éng lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Tõ nguån vèn nhµn rçi trong d©n c ng©n hµng më réng ho¹t ®éng kinh doanh, ®ùa tiÒn vµo nÒn kinh tÕ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng – hai m¾t xÝch quan träng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng nµy cßn t¹o ®iÒu kiÖn më réng c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt – bé phËn lu th«ng mµ Nhµ níc rÊt khã qu¶n lý vµ dÔ bÞ t¸c ®éng bëi quy luËt lu th«ng tiÒn tÖ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, l·i suÊt tÝn dông ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng cô ®iÒu tiÕt linh ho¹t vµ nh¹y bÐn ®Ó ®iÒu chØnh lîng cung tiÒn. 1.3. ChÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n: 1.3.1. Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n: §Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ chÊt lîng s¶n phÈm trong ho¹t ®éng kinh doanh, th¬ng m¹i, tr¸nh sù hiÓu sai g©y thiÖt h¹i cho c¸c chñ thÓ tham gia Tæ chøc quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn hãa (ISO) ®· ®a ra kh¸i niÖm: “ChÊt lîng lµ tæng thÓ c¸c chØ tiªu, nh÷ng ®Æc trng cña nã thÓ hiÖn ®îc sù tháa m·n nhu cÇu trong nh÷ng biÓu hiÖn tiªu dïng x¸c ®Þnh, phï hîp víi c«ng dông cña s¶n phÈm mµ ngêi tiªu dïng mong muèn.” Theo tõ ®iÓn TiÕng ViÖt cña ViÖn Ng«n ng÷ häc ViÖt Nam th×: “chÊt lîng lµ gi¸ trÞ vÒ mÆt lîi Ých, kh¸c víi sè lîng.” S¶n phÈm, dÞch vô cña ng©n hµng còng nh vËy, nã còng ph¶i tháa m·n mét nhu cÇu nµo ®ã cña kh¸ch hµng nh t×m kiÕm thu nhËp, qu¶n lý rñi ro, bæ sung c¸c nguån tµi chÝnh thiÕu hôt, thanh to¸n…Ng©n hµng lµ lo¹i h×nh DN ®Æc biÖt, s¶n phÈm cña nã mang nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt nh v« h×nh, tÝnh kh«ng thÓ t¸ch biÖt, tÝnh kh«ng æn ®Þnh vµ khã x¸c ®Þnh. §Ó hiÓu râ ta ph¶i hiÓu díi nhiÒu gãc ®é: TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Díi gãc ®é lµ kh¸ch hµng: Kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng lµ kho¶n tÝn dông ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, phï hîp víi môc ®Ých cña hä nh: thñ tôc nhanh chãng, gi¶i ng©n ®óng tiÕn ®é, l·i suÊt c¹nh tranh víi ng©n hµng kh¸c nhng phï hîp víi nguån thu nhËp ®Ó tr¶ nî ng©n hµng… - Díi gãc ®é NHTM: Kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng lµ c¸c kho¶n tÝn dông ®¶m b¶o an toµn, hoµn tr¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n, quy m« vµ thêi h¹n phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tÝnh chÊt nguån vèn cña ng©n hµng, ®em l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng víi chi phÝ thÊp, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. - Díi gãc ®é nÒn kinh tÕ: Ho¹t ®éng tÝn dông cã chÊt lîng khi nã thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, c©n b»ng cung cÇu thÞ trêng, thóc ®Èy lu th«ng hµng hãa, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña nÒn kinh tÕ. 1.3.2. C¸c chØ tiªu, néi dung ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n: 1.3.2.1. §¸nh gi¸ trªn ph¬ng diÖn kh¸ch hµng Theo quy luËt kh¸ch hµng sÏ lùa chän ng©n hµng nµo tháa m·n ®îc nhu cÇu cña hä cao nhÊt. Cã thÓ dùa vµo mét sè chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ nh sau: - Quy tr×nh thñ tôc: Quy tr×nh ®¬n gi¶n chÝnh x¸c cµng t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng vµ ngîc l¹i nÕu qu¸ chi tiÕt, phøc t¹p th× cã ¶nh hëng bÊt lîi cho kh¸ch hµng tiÕp cËn nguån vèn cña ng©n hµng. - TS§B: Trong quan hÖ tÝn dông, bé phËn lín kh¸ch hµng ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®¶m b¶o cho kho¶n vay. ViÖc yªu cÇu TS§B ®èi víi kh¸ch hµng lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng nhng nÕu qu¸ kh¾t khe th× quan hÖ tÝn dông còng khã x¶y ra. - Chi phÝ cÊp tÝn dông: Bao gåm l·i vµ c¸c kho¶n phÝ mµ kh¸ch hµng ph¶i chÞu khi ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i ®a ra møc phÝ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho kh¸ch hµng mµ vÉn ®em l¹i lîi nhuËn cho kh¸ch hµng. - Kh¶ n¨ng ®¸p øng vèn cña ng©n hµng: ViÖc ng©n hµng cã ®¸p øng ®îc hay kh«ng cho thÊy uy tÝn, quy m«, vÞ thÕ cña ng©n hµng trªn thÞ trêng. §©y lµ yÕu tè ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh lùa chän ng©n hµng cña kh¸ch hµng. - Thêi gian b×nh qu©n ®Ó xÐt duyÖt: §©y lµ tiªu chÝ rÊt ®îc kh¸ch hµng quan t©m bëi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn nh vò b·o th× tiªu chÝ nµy ®«i khi quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña DN. 1.3.2.2. §¸nh gi¸ trªn ph¬ng diÖn NHTM. a. ChØ tiªu ®Þnh tÝnh: TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - B¶o ®¶m nguyªn t¾c vay vèn vµ ®iÒu kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh cña NHNN. - Quy tr×nh tÝn dông: Lµ quy ®Þnh vÒ tr×nh tù kÓ tõ khi kh¸ch hµng nép hå s¬ xin vay vèn ®Õn khi kh¸ch hµng hoµn tÊt viÖc hoµn tr¶ gèc lÉn l·i. §©y lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng kiÓm so¸t tiÕn tr×nh cÊp tÝn dông vµ ho¹t ®éng cho phï hîp víi thùc tiÔn. - HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n: Ho¹t ®éng tÝn dông cã hiÖu qu¶ cao ®ång nghÜa víi viÖc chÊt lîng cña nã ph¶i tèt, ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho ng©n hµng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chung cña ng©n hµng. - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh: Mét ng©n hµng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao tøc lµ ho¹t ®éng tÝn dông cña nã ph¶i cã chÊt lîng cao h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng lín, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, ®Æc biÖt lµ vèn ng¾n h¹n tèt h¬n. b. ChØ tiªu ®Þnh lîng: - Doanh sè cho vay ng¾n h¹n: Doanh sè cho vay thÓ hiÖn quy m« cña ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n. Doanh sè cho vay lín vµ tèc ®é t¨ng nhanh cho thÊy kh¶ n¨ng më réng tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng tèt, s¶n phÈm tÝn dông cña ng©n hµng cã søc c¹nh tranh cao, nÕu ®îc kÕt hîp víi tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp th× chØ tiªu nµy thÓ hiÖn chÊt lîng tÝn dông tèt. - D nî tÝn dông ng¾n h¹n: §©y lµ chØ tiªu mang tÝnh thêi ®iÓm ph¶n ¸nh sè tiÒn nî ng¾n h¹n cña kh¸ch hµng nhng cha thu håi do cha ®Õn h¹n hoÆc bÞ nî qu¸ h¹n. MÆc dï bao gåm c¶ nî qu¸ h¹n nhng chØ tiªu nµy rÊt ®îc quan t©m v× nã cho biÕt quy m« tÝn dông ng¾n h¹n, hç trî cho viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n. D nî cho vay ng¾n h¹n Tû lÖ d nî ng¾n h¹n= -----------------------------Tæng d nî cho vay ChØ tiªu nµy cho biÕt tû träng d nî cho vay ng¾n h¹n so víi d nî cho vay cña ng©n hµng, ph¶n ¸nh mèi t¬ng quan gi÷a quy m« cña tÝn dông ng¾n h¹n so víi tÝn dông trung – dµi h¹n. - Doanh sè thu nî tÝn dông ng¾n h¹n: ChØ tiªu nµy cao chøng tá c«ng t¸c thu nî cña ng©n hµng ®îc tiÕn hµnh tèt vµ chÊt lîng c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng tèt, kh¸ch hµng sö dông vèn hiÖu qu¶. - Vßng quay vèn tÝn dông: Doanh sè thu nî ng¾n h¹n TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vßng quay vèn tÝn dông = ------------------------------D nî ng¾n h¹n b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt, v× nã cho thÊy sù lu©n chuyÓn vèn nhanh, thêi gian tån t¹i cña c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n lµ ng¾n, tõ ®ã cho thÊy chÊt l îng tÝn dông tèt. - C¸c chØ tiªu d¸nh gi¸ nî qu¸ h¹n: Nî qu¸ h¹n lµ c¸c kho¶n nî ®Õn kú h¹n tr¶ nî hoÆc hÕt h¹n cho vay vèn céng thêi gian gia h¹n (nÕu cã) mµ kh¸ch hµng vÉn kh«ng tr¶ nî c¶ gèc vµ l·i (hoÆc gèc, hoÆc l·i). §©y lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. D nî qu¸ h¹n tÝn dông ng¾n h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n = ----------------------------------------------Tæng d nî tÝn dông ng¾n h¹n Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng tiÒm Èn nhiÒu rñi ro nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc xuÊt hiÖn nî qu¸ h¹n. V× vËy, th«ng thêng ng©n hµng gi÷ tû lÖ nµy ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ®îc. Nî xÊu Tû lÖ nî xÊu trªn tæng d nî = -------------------Tæng d nî Theo quyÕt ®Þnh 493/2005/Q§-NHNN vÒ viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp DPRR th× ®©y lµ chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña TCTD. D nî ng¾n h¹n cã kh¶ n¨ng mÊt vèn Tû lÖ nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn= ------------------------------------------Tæng d nî Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn còng lµ kho¶n nî qu¸ h¹n nhng ®îc ng©n hµng ®¸nh gi¸ lµ ®· mÊt vèn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n cµng thÊp, ng©n hµng gÆp cµng nhiÒu rñi ro. - Tû lÖ trÝch lËp DPRR: Theo quy ®Þnh tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ lµ nhãm 1: 0%; nhãm 2: 5%; nhãm 3: 20%; nhãm 4: 50%; nhãm 5: 100%. Vµ tû lÖ trÝch lËp dù phßng chung lµ 75% tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n nî tõ nhãm 1 ®Õn nhãm 4. Tû lÖ trÝch lËp DPRR cµng cao hay sè tiÒn trÝch lËp quü DPRR cµng chiÕm tû lÖ lín trong tæng d nî cña ng©n hµng th× chøng tá chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng cµng thÊp. - HiÖu suÊt sö dông vèn: Tæng d nî cho vay TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp HiÖu suÊt sö dông vèn = ------------------------------Tæng nguån vèn huy ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt trong mét ®ång vèn huy ®éng th× cã bao nhiªu ®ång vèn ®îc sö dông ®Ó cho vay. HiÖu suÊt sö dông vèn cµng cao th× ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. - ChØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn do tÝn dông ng¾n h¹n mang l¹i: Tû lÖ lîi nhuËn do tÝn dông Lîi nhuËn ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n = -------------------------------------------ng¾n h¹n mang l¹i Tæng lîi nhuËn ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña tÝn dông ng¾n h¹n trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Tû lÖ nµy cµng cao chøng tá lîi nhuËn do tÝn dông ng¾n h¹n mang l¹i cµng nhiÒu. Tõ ®ã cho thÊy chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n ngµy cµng cao. 1.3.2.3. §¸nh gi¸ trªn ph¬ng diÖn nÒn kinh tÕ. - Gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ: TÝn dông ng©n hµng nãi chung vµ tÝn dông ng¾n h¹n nãi riªng ®îc coi lµ cã chÊt lîng tèt khi nã thùc thi ®îc chÝnh s¸ch quèc gia trong tõng thêi kú. - Gãp phÇn ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc mòi nhän cña ®Êt níc. - §¸p øng nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn gióp nÒn kinh tÕ t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. NHTM ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc ®i vay ®Ó cho vay nªn ngêi chuyÓn vèn chñ yÕu cho nÒn kinh tÕ, phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt níc. - ChÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn trong ho¹t ®éng ng©n hµng. 1.3.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n: 1.3.3.1. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan. - M«i trêng kinh tÕ: bao gåm c¸c yÕu tè nh gi¸ c¶ cung cÇu, c¹nh tranh, suy tho¸i, vµ t¨ng trëng kinh tÕ, tû gi¸, l¹m ph¸t…TÝnh c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ (suy tho¸i hay t¨ng trëng) lu«n ¶nh hëng ®Õn c¸c nhu cÇu vay vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ. - M«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt: Bao gåm c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch, luËt quy ®Þnh cña Nhµ níc, c¸c bé ngµnh liªn quan cã t¸c ®éng ®iÒu chØnh ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM. Kinh doanh ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ngµnh chÞu sù ¶nh hëng chÆt chÏ cña ph¸p luËt. M«i trêng ph¸p lý láng lÎo, thiÕu côc bé, cßn nhiÒu s¬ hë dÉn tíi kh«ng kiÓm so¸t ®îc c¸c hiÖn tîng lõa ®¶o trong viÖc sö dông vèn cña ng©n hµng. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - M«i trêng x· héi: Mäi yÕu tè v¨n hãa x· héi, phong tôc tËp qu¸n th¬ng m¹i cña mçi vïng miÒn, mçi khu vùc kinh tÕ còng nh sù thay ®æi cña nã ®Òu lµ yÕu tè g©y ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng vµ c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña c¸c DN. Tõ ®ã cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n còng nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng. Ngay c¶ c¸c yÕu tè vÒ tr×nh ®é v¨n hãa, quan ®iÓm nhËn thøc còng ¶nh hëng ®Õn viÖc lùa chän ng©n hµng ®Ó giao dÞch cña kh¸ch hµng. - M«i trêng c«ng nghÖ: §©y lµ yÕu tè kh«ng chØ ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c DN mµ cßn ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM. Ngµy nay, khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn m¹nh, m«i trêng c«ng nghÖ thay ®æi nhanh chãng b¾t buéc c¸c DN ph¶i thay ®æi theo ®Ó c¶i tiÕn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh nhanh, m¹nh h¬n. ViÖc ®æi míi nµy dÉn ®Õn viÖc cÇn ph¶i cã sù hç trî vÒ vèn. 1.3.3.2. Nhãm nh©n tè chñ quan. a) §èi víi kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng chñ thÓ tham gia vµo quan hÖ tÝn dông nªn ®©y lµ yÕu tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n. NÕu c¸c DN sö dông vèn cã hiÖu qu¶ th× sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vay, tuy nhiªn còng cã thÓ x¶y ra c¸c rñi ro. Ng©n hµng cã thÓ gi¶m thiÓu rñi ro b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c quy tr×nh tÝn dông phï hîp, thÈm ®Þnh chÆt chÏ, qu¶n lý s¸t sao viÖc thùc hiÖn gi¶i ng©n, sö dông vèn, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c. b) §èi víi NHTM: Kh¶ n¨ng vµ quy m« nguån vèn ng¾n h¹n cña ng©n hµng: §èi tîng kinh doanh cña ng©n hµng lµ tiÒn tÖ nªn quy m« vÒ vèn vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng. Quy m« nguån vèn ng¾n h¹n cµng lín, c¸c chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cµng lµnh m¹nh th× cµng t¹o t©m lý yªn t©m cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. Do ®ã khi xem xÐt mét kho¶n vay, ng©n hµng cÇn ®Þnh gi¸ kü, kÕt hîp hai ho¹t ®éng huy ®éng vµ cho vay ®Ó n©ng cao chÊt lîng cña m×nh. - ChÝnh s¸ch tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng: Bao gåm h¹n møc, kú h¹n, l·i suÊt, h×nh thøc ®iÒu kiÖn vay vèn… ChÝnh s¸ch tÝn dông cña mçi ng©n hµng ® îc thiÕt lËp phï hîp víi tõng thêi kú, tõng hoµn c¶nh, tõng ®iÒu kiÖn kinh doanh, môc tiªu kinh doanh cô thÓ. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n, cã hiÖu qu¶ sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi cña ho¹t ®éng tÝn dông. - ChÝnh s¸ch l·i suÊt: Ng©n hµng ph¶i ®a ra c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt nh»m: + B¶o vÖ lîi Ých cña ngêi tiªu dïng. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + L·i suÊt cho vay ph¶i bï ®¾p ®îc chi phÝ huy ®éng vµ ®¶m b¶o møc thu nhËp rßng hîp lý, møc l·i suÊt phï hîp víi tõng lo¹i tÝn dông. + §¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh thu hót kh¸ch hµng. - C«ng t¸c tæ chøc bé phËn tÝn dông: Víi viÖc tæ chøc ®îc mét bé phËn tÝn dông cã hiÖu qu¶, khoa häc, hîp ký, c«ng viÖc ®îc ph©n chia theo ®óng n¨ng lùc cña tõng c¸n bé tÝn dông sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¨n h¹n. - C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cña NHTM: YÕu tè nµy kh«ng chØ ¶nh h ëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n mµ cßn ¶nh hëng ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ng©n hµng ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. §©y còng lµ yÕu tè chiÕm lßng tin cña kh¸ch hµng, tõ ®ã thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng cho ng©n hµng. Ch¬ng 2: thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn sãc s¬n §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi huyÖn Sãc S¬n. HuyÖn Sãc S¬n ®îc thµnh lËp th¸ng 10 n¨m 1977 do 2 huyÖn §a Phóc vµ Kim Anh cña tØnh VÜnh Phóc cò hîp nhÊt l¹i. Sãc S¬n lµ huyÖn ngo¹i thµnh Hµ Néi, c¸ch trung t©m Thñ ®« 35 km vÒ phÝa B¾c. + PhÝa B¾c gi¸p víi tØnh Th¸i Nguyªn. + PhÝa §«ng gi¸p víi tØnh B¾c Ninh. + PhÝa T©y gi¸p víi tØnh VÜnh Phóc. + PhÝa Nam gi¸p víi huyÖn §«ng Anh. 2.1. TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp DiÖn tÝch tù nhiªn cña huyÖn lµ h¬n 30.000 ha trong ®ã: §Êt n«ng nghiÖp lµ 13.206 ha; §Êt l©m nghiÖp lµ: 6.630 ha, huyÖn thuéc vïng trung du b¸n s¬n ®Þa, ®Þa h×nh phøc t¹p vµ cã 3 vïng râ rÖt: vïng cao; trung du; vïng ®Êt tròng ven s«ng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, níc ta nãi chung vµ huyÖn Sãc S¬n nãi riªng ®· bíc vµo mét thêi kú c¶i c¸ch, chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, tõng bíc xãa bá m« h×nh kinh tÕ tËp trung kÕ ho¹ch hãa chuyÓn sang m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, ®· ®i dÇn vµo thÕ æn ®Þnh vµ ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng cao. Cïng víi sù ®æi míi m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, Sãc S¬n ®· dÇn thay ®æi vµ thÝch øng víi nÒn kinh tÕ hµng hãa, c«ng t¸c tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· ®îc chÊn chØnh vµ ®æi míi. Cïng víi ®ã, trong c«ng cuéc chuyÓn ®æi c¬ cÊu vµ ph¸t triÓn kinh tÕ phôc vô cho c«ng cuéc CNH – H§H, trªn ®Þa bµn huyÖn cã rÊt nhiÒu nhµ m¸y, c¬ quan XÝ nghiÖp tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng nh: S©n bay quèc tÕ Néi Bµi kÌm theo lµ c¸c C«ng ty dÞch vô hµng kh«ng, XÝ nghiÖp söa ch÷a m¸y bay A67, nhµ m¸y c¬ khÝ qu©n ®éi Z117, Z125…Kinh tÕ Sãc S¬n ®· cã nhiÒu khëi s¾c, tõng b íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ “Sãc S¬n lµ ph¸o ®µi tiÒn tiªu cña thñ ®« Hµ Néi”. Nh÷ng n¨m võa qua s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña huyÖn ph¸t triÓn víi tèc ®é cao. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 6,8%/ n¨m, trong ®ã trång trät ®¹t 4,5%/ n¨m, ch¨n nu«i thñy s¶n 6,5%/ n¨m. C¬ cÊu c©y trång ®ang chuyÓn ®æi theo híng c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp, c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng ®îc chuyÓn dÞch theo híng t¨ng dÇn tû träng ch¨n nu«i gåm ch¨n nu«i gµ, vÞt c¸ r« phi ®¬n tÝnh…Víi ®Æc ®iÓm ®Êt ®ai gß ®åi Sãc S¬n l¹i thÝch hîp víi viÖc ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ du lÞch nªn vÒ l©u dµi HuyÖn vµ Thµnh phè x¸c ®Þnh ph¸t triÓn rõng Sãc S¬n trªn c¬ së c¶i thiÖn ®êi sèng cña ngêi d©n lµm nghÒ rõng, ®Èy m¹nh x· héi hãa nghÒ rõng, ph¸t triÓn rõng kÕt hîp víi du lÞch. HiÖn ®· cã mét sè khu du lÞch ®ang ®îc triÓn khai nh khu du lÞch v¨n hãa §Òn Sãc, khu sinh th¸i hå §ång Gß…. Kinh tÕ n«ng th«n: C¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®ang ®îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®îc khuyÕn khÝch. KÕt cÊu h¹ tÇng n«ng nghiÖp, n«ng th«n ®· ®îc x©y dùng kh¸ hoµn chØnh, c¬ giíi hãa tõng bíc ®îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn ë mét sè kh©u, hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n ph¸t triÓn kh¸ m¹nh,… Tuy nhiªn trªn ®Þa bµn huyÖn cã h¬n 9600 hé nghÌo/61000 hé nguyªn nh©n lµ do ®Êt ®ai b¹c mµu, ®ång ruéng bËc thang khã kh¨n cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n vÉn mang tÝnh chÊt thuÇn tóy, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cha cã kÕ ho¹ch tiªu thô, nhiÒu khi ®îc mïa n«ng d©n vÉn lo n¾ng kh«ng yªn t©m bá vèn ®Çu t. C«ng nghiÖp dÞch vô phi n«ng nghiÖp mang tÝnh tù ph¸t, thiÕu quy ho¹ch vµ ®Þnh híng. Vèn ®Çu t cho c«ng nghiÖp vµ dÞch vô n«ng th«n, khoa häc c«ng nghÖ, thÞ trêng ®Õn chÝnh s¸ch víi c«ng nghiÖp , dÞch vô cha t¬ng xøng víi tÇm cì ho¹t ®éng nµy, chÊt lîng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng hãa cßn thÊp, kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh. C«ng nghiÖp vµ dÞch vô n«ng th«n ph¸t triÓn kh«ng ®Òu, chØ tËp trung ë nh÷ng vïng ven ®«, gÇn ®êng giao th«ng… 2.2. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ NHNo&PTNT huyÖn Sãc S¬n. 2.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng th«n Sãc S¬n ®îc ra ®êi theo quyÕt ®Þnh sè 51/Q§-NH ngµy 27/06/1988 cña Tæng gi¸m ®èc NHNN ViÖt Nam (nay lµ Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ Níc ViÖt Nam) vµ lµ mét trong 12 huyÖn trùc thuéc Ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Hµ Néi. N¨m 1990, ®îc ®æi tªn thµnh NHNo Sãc S¬n. cuèi n¨m 1995, thùc hiÖn m« h×nh 2 cÊp cña NHNo ViÖt Nam, NHNo Sãc S¬n trë thµnh ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc cña NNNo ViÖt Nam. N¨m 1996, l¹i mét lÇn n÷a ®æi tªn thµnh NNNo&PTNT Sãc S¬n. Ngay tõ khi thµnh lËp NHNo&PTNT Sãc S¬n ®· ph¶i ®èi mÆt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh: Lùc lîng c¸n bé Ýt ái vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn thÊp, m¹ng líi ho¹t ®éng Ýt, c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn vµ l¹c hËu v× vËy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh khi míi thµnh lËp chñ yÕu dùa vµo ho¹t ®éng tÝn dông, xong nguån vèn chØ cã kho¶ng 1,6 tû ®ång. Nguån vèn ®îc tËp trung cho vay ®èi víi 2 thµnh phÇn kinh tÕ chñ yÕu lµ: Doanh nghiÖp Nhµ níc 38% vµ HTX 62%, nî qu¸ h¹n chiÕm 5,3% trªn tæng d nî. C¬ chÕ tÝn dông bao cÊp: cho vay theo chØ ®Þnh, theo kÕ ho¹ch nhµ níc, l·i suÊt cho vay nhá h¬n l·i suÊt huy ®éng. V× vËy ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT Sãc S¬n nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch. §Çu n¨m 1991, sau khi cã N§53/NHNo “vÒ biÖn ph¸p cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n ®èi víi hé n«ng d©n” cña Tæng gi¸m ®èc NNNo ViÖt Nam, NHNo Sãc S¬n ®· tiÕp cËn cho vay ®èi tîng s¶n xuÊt. D nî cho vay kinh tÕ hé n¨m 1991 lµ 113 triÖu ®ång chiÕm 4% tæng d nî. ChØ sau khi cã chØ thÞ 202/CT ngµy 28/06/1991 vµ NghÞ ®Þnh 14/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh Phñ. Trªn c¬ së quy ®Þnh 499/NHNo ngµy 23/07/1991 vµ tiÕp ®Õn lµ quyÕt ®Þnh 499A/NHNo – TDNT ngµy 02/09/1993 cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT th× viÖc cho vay hé s¶n xuÊt cña NHNo&PTNT míi cã bíc chuyÓn biÕn míi. Tõ chç cho vay gi¸n tiÕp qua c¸c tæ chøc sang cho vay trùc tiÕp hé s¶n xuÊt. KÕt qu¶ cho vay kinh tÕ hé tõ n¨m 1992 ®Õn n¨m 1995 kh«ng TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4 Häc ViÖn Ng©n Hµng 20 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngõng t¨ng trëng, b×nh qu©n hµng n¨m trong giai ®o¹n nµy cho vay kinh tÕ hé t¨ng h¬n 200%. §Õn n¨m 1995 d nî kinh tÕ hé chiÕm 41% tæng d nî cña NHNo&PTNT Sãc S¬n. N¨m 2001, sau 10 n¨m cho vay kinh tÕ hé cña NHNo&PTNT ViÖt Nam ®¹t ®îc kÕt qu¶ to lín vÒ kinh tÕ vµ x· héi, th× ®ßi hái hÖ thèng NHNo&PTNT ph¶i ®a d¹ng hãa c¬ cÊu ®Çu t, ®èi tîng kh¸ch hµng , trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®Õn kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng giai ®o¹n 2001-2010 vµ ®Ò ¸n kinh doanh trªn ®Þa bµn ®« thÞ lo¹i I. NHNo&PTNT ®· x¸c ®Þnh ngoµi viÖc ®Èy m¹nh cho vay kinh tÕ hé s¶n xuÊt, th× viÖc cho vay c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ®îc x¸c ®Þnh lµ mét híng ®Çu t míi , gãp phÇn më réng ®Çu t tÝn dông vµ më réng thÞ phÇn trong c¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng trªn ®Þa bµn huyÖn. Víi nhËn thøc ®ã, 8 n¨m qua chi nh¸nh NHNo&PTNT Sãc S¬n ®· tÝch cùc huy ®éng vèn vµ ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu tÝn dông trong nÒn kinh tÕ, trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa vµ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh …TÝnh ®Õn nay, ho¹t ®éng cho vay doanh nghiÖp nhá vµ võa , c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng ghi nhËn. Sau h¬n 20 n¨m ho¹t ®éng, NHNo&PTNT Sãc S¬n ®· trëng thµnh vµ lín m¹nh kh«ng ngõng vÒ nhiÒu mÆt c¶ vÒ sè lîng còng nh chÊt lîng ®· gãp phÇn quan träng h¬n n÷a trong c«ng cuéc xãa ®ãi gi¶m nghÌo, æn ®Þnh t¨ng trëng kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn vµ tiÕn tíi héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. 2.2.2. C¬ cÊu tæ chøc. Khi míi ho¹t ®éng, NHNo&PTNT Sãc S¬n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ cÊu tæ chøc, ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn tr×nh ®é chuyªn m«n cßn thÊp. Nhng sau nhiÒu n¨m bé m¸y tæ chøc ®· tõng bíc ®îc kiÖn toµn: Víi tæng 94 c¸n bé hiÖn ®ang lµm viÖc trong sè ®ã c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 72, cao ®¼ng 3, trung cÊp vµ chøng chØ nghiÖp vô lµ 15, s¬ cÊp nghiÖp vô kh¸c lµ 4 bé m¸y tæ chøc gåm 6 phßng ban ® îc kiÖn toµn l¹i theo s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc: TrÇn Ngäc Th¸I Líp 7B4
- Xem thêm -