Tài liệu Một số giải pháp mở rộng hệ thống phân phối dịch vụ megacamera của công ty cổ phần kim phương hoàng

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG MUÏC LUÏC Trang Muïc luïc ........................................................................................................................... 1 Lôøi ngoû ........................................................................................................................... 2 Phaàn Moät – Giôùi thieäu khaùi quaùt ñôn vò vaø ñeà taøi thöïc taäp ....................................... 3 1.1 Giôùi thieäu Coâng ty Coå phaàn Kim Phöôïng Hoaøng ................................................. 3 1.2 Giôùi thieäu veà dòch vuï Megacamera ........................................................................ 4 1.3 Lyù do choïn ñeà taøi ..................................................................................................... 7 Phaàn Hai - Phoûng vaán ba chöùc danh ........................................................................... 8 2.1 Anh PHAÏM VAÊN TUØNG _ Giaùm ñoác keá hoaïch phoøng Marketing ........................... 8 2.2 Anh ÑOAØN THEÁ LÖÏC _ Tröôûng phoøng kinh doanh ............................................... 10 2.3 Anh NGUYEÃN VAÊN HUØNG _ Nhaân vieân PR ........................................................ 14 Nhöõng kinh nghieäm ruùt ra cho baûn thaân ................................................................... 16 Nhöõng ñeà xuaát veà noäi dung, phöông phaùp ñaøo taïo chuyeân ngaønh Marketing ....... 17 -1- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG LÔØI NGOÛ Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay haàu heát caùc nhaø saûn xuaát ñeàu khoâng baùn haøng hoaù cuûa mình tröïc tieáp cho ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng maø xen vaøo giöõa hoï vaø ngöôøi tieâu duøng laø caùc trung gian Marketing. Nhöõng ngöôøi trung gian Marketing naøy thöïc hieän nhöõng chöùc naêng khaùc nhau ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng phaân phoái haøng hoaù ñeán tay ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. Chính vì theá, ñeå moät coâng ty hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû thì Ban laõnh ñaïo coâng ty phaûi luoân tìm moïi phöông höôùng quaûn lyù toát nhaát heä thoáng keânh phaân phoái cuûa mình laøm sao ñaûm baûo heä thoáng keânh phaân phoái hoaït ñoäng hieäu quaû nhaát vaø luoân ñöa ñöôïc haøng hoaù tôùi ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng moät caùch thuaän tieän nhaát ñoàng thôøi cuõng thoaû maõn nhu caàu lôïi ích cuûa caùc thaønh vieân trong keânh phaân phoái. Quyeát ñònh veà keânh Marketing trôû thaønh moät trong nhöõng quyeát ñònh quan troïng nhaát maø Ban laõnh ñaïo coâng ty phaûi thoâng qua. Caùc keânh Marketing maø coâng ty löïa choïn seõ coù aûnh höôûng tôùi caùc quyeát ñònh Marketing khaùc vaø coù aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Vì theá, vieäc thöôøng xuyeân nghieân cöùu ñeå naém roõ tình hình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng keânh phaân phoái laø heát söùc caàn thieát ñoái vôùi baát kyø coâng ty naøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Do ñoù em ñaõ löïa choïn ñeà taøi: “Moät soá giaûi phaùp môû roäng heä thoáng phaân phoái dòch vuï Megacamera cuûa coâng ty Coå phaàn Kim Phöôïng Hoaøng” vôùi muïc ñích tìm hieåu veà heä thoáng keânh phaân phoái cuûa coâng ty vaø những giaûi phaùp ñeå hoaøn thieän hôn… -2- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG Phaàn Moät – Giôùi thieäu khaùi quaùt ñôn vò vaø ñeà taøi thöïc taäp 1.1 GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY COÅ PHAÀN KIM PHÖÔÏNG HOAØNG Thaønh laäp: 29/7/2008 Truï sôû: 431 loâ B3, CC Phöôøng 3, Quaän 4, TP Hoà Chí Minh, Vieät Nam Ñieän thoaïi-Fax: 08 39415194 Email: info@tele.com.vn Website: tele.com.vn Vaên phoøng: 521/45 Caùch Maïng Thaùng 8, Phöôøng 13, Quaän 10, TP Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi: 08 66603068 Fax: 08 66603067 Coâng ty Coå Phaàn Kim Phöôïng Hoaøng -Kim Phöôïng Hoaøng JSC, laø doanh nghieäp ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng theo phaùp luaät Vieät Nam. Kim Phöôïng Hoaøng JSC hoaït ñoäng trong lónh vöïc saûn xuaát, cung caáp, phaân phoái caùc saûn phaåm, giaûi phaùp, dòch vuï maïng Vieãn Thoâng vaø heä thoáng Coâng Ngheä Thoâng Tin.  Caùc saûn phaåm, giaûi phaùp vaø dòch vuï do Kim Phöôïng Hoaøng cung caáp bao goàm caùc lónh vöïc sau: - Thieát bò heä thoáng Maïng Vieãn Thoâng - Saûn phaåm öùng duïng trong Vaên phoøng, Coâng sôû - Giaûi phaùp trong Toøa nhaø, Khu Coâng nghieäp - Giaûi phaùp öùng duïng trong Nhaø maùy, Xí nghieäp - Giaûi phaùp quaûn lyù Kho taøng, beán baõi - Caùc ngaønh Coâng nghieäp -3- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG  Caùc saûn phaåm, giaûi phaùp, dòch vuï do Coâng ty Kim Phöôïng Hoaøng cung caáp phuïc vuï cho caùc ngaønh coâng nghieäp ñaëc thuø, bao goàm: - Giao thoâng vaän taûi - Baùn leû - Ngaân haøng, taøi chính - Khai khoaùng - Naêng löôïng - ñieän - Moâi tröôøng - Y teá, döôïc phaåm - Giaùo duïc - Xaây döïng - Noâng nghieäp - An ninh coâng coäng - Du lòch, quaûng caùo - Kho vaän, ngoaïi thöông - Truyeàn thoâng, giaûi trí Coâng ty Kim Phöôïng Hoaøng laø ñoái taùc phaân phoái saûn phaåm, dòch vuï vaø giaûi phaùp cho caùc ñôn vò haøng ñaàu treân theá giôùi vaø taïi Vieät Nam trong lónh vöïc lieân quan nhö: Sierrawirelss, Siemens, Fibrolan, MatrixComsec, VDC, Viettel, S-Fone... 1.2 GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÒCH VUÏ MEGACAMERA. MEGACAMERA: laø dòch vuï giaùm saùt vaø ñieàu khieån hình aûnh töø xa thoâng qua maïng internet ñöôïc cung caáp bôøi VNPT/VDC yù nghóa cuûa megacamera vôùi khaùch haøng:  Khi duøng dòch vuï MegaCamera, khaùch haøng coù theå theo doõi moïi hoaït ñoäng caàn kieåm soaùt taïi baát kyø ñaâu vaø baát kyø khi naøo chæ vôùi moät chieác maùy tính keát noái maïng internet hoaëc qua ñieän thoaïi di ñoäng 3G. (baïn chæ caàn mua 1 IP camera laø coù ñöôïc tính naêng naøy, khoâng caàn tôùi Megacamera)  Ñaëc bieät MegaCamera ra ñôøi ñaõ taän duïng ñöôïc toái ña caùc cô sôû haï taàng maïng löôùi coù saün cuûa VNPT maø vaãn ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng vaø hieäu quaû cao. (khoâng gì coù -4- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG theå ñaûm baûo ñöôïc ñieàu naøy, heä thoáng internet hieän taïi ôû vieät nam ñöôïc ñaùnh giaù laø khoâng oån ñònh) Beân caïnh ñoù dòch vuï ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chí: Ñaêng kyù vaø söû duïng ñôn giaûn;  tieän duïng; giaûm thieåu chi phí ñaàu tö. Tính naêng cuûa saûn phaåm: - quaûn lyù taäp trung - phaùt hieän xaâm nhaäp traùi pheùp vaø caûnh baùo thoâng qua tin nhaén SMS hoaëc Email. - Phoùng to vaø thu nhoû hình aûnh theo yù muoán. - Ghi vaø löu hình theo chuyeån ñoäng. - Löïa choïn giao dieän vaø tuøy bieán chaát löôïng hình aûnh -5- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG BAÛNG GIAÙ CÖÔÙC MEGACAMERA 1.3 LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI -6- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG Megacamera laø dòch vuï môùi cuûa VNPT nhaèm ñaùp öùng nhu caàu caàn giaùm saùt taøi saûn, ngöôøi nhaø vaø nhaân vieân vaên phoøng vôùi nhöõng söï tieän lôïi cuûa dòch vuï nhö: 1. Hoã trôï 24/7. Vnpt ñaõ laäp rieâng moät phoøng ñeå chuyeân hoã trôï khaùch haøng 1900 1570. Anh coù theå yeâu caàu hoã trôï baát kyø luùc naøo. 2. Quaûn lyù taäp trung: ví duï khaùch haøng muoán giaùm saùt nhieàu cöûa haøng hay vöøa giaùm saùt cöûa haøng vöøa giaùm saùt nhaø cöûa. dòch vuï naøy seõ giuùp anh deã daøng quaûn lyù. 3. Coù theå giaùm saùt töø xa, qua maùy vi tính hoaëc ñieän thoaïi di ñoäng 4. Söû duïng 1 caùch ñôn giaûn, chæ caàn 1 camera keát noái internet. 5. Chi phí söû duïng thaáp. neáu khaùch haøng söû duïng coâng ngheä giaùm saùt truyeàn thoáng thì phaûi toán them tieàn mua ñaàu ghi ñeå löu döõ lieäu rieâng chi phí ñaàu ghi laø khoaûng 5 trieäu ñoàng. 6. Hình aûnh ñöôïc löu tröõ vaø xem laïi moïi luùc moïi nôi. 7. Coù theå nhaén tin caûnh baùo xaâm nhaäp cho ngöôøi chuû khi caàn. Ñaây laø döï aùn raát tieàm naêng trong giai ñoaïn saép ñeán.Ñöôïc giao traùch nhieäm veà phaùt trieån ñaïi lyù cho dòch vuï Megacamera giai ñoaïn thöû nghieäm, ñoái töôïng höôùng ñeán laø caùc cöûa haøng ñieän thoaïi di ñoäng. Nhaän thaáy ñaây laø cô hoäi ñeå toâi coù theå hoïc hoûi vaø coù theâm nhieàu hieåu bieát khi ñi thöïc teá ñeå tieáp xuùc vôùi khaùch haøng cuõng nhö coù caùc ñeà suaát phuø hôïp cho döï aùn naøy. Ñaây cuõng laø lyù do toâi choïn ñeà taøi naøy. -7- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG Phaàn hai : Phoûng vaán ba chöùc danh coù lieân quan ñeán ñònh höôùng ngheà nghieäp trong coâng ty 2.1 ANH PHAÏM VAÊN TUØNG _ GIAÙM ÑOÁC KEÁ HOAÏCH PHOØNG MARKETING. Toát nghieäp cöû nhaân chuyeân ngaønh Keá Hoaïch Ñaàu Tö Tröôøng ñaïi hoïc kinh teá tp Hoà Chí Minh naêm 2004. Laøm vieäc taïi coâng ty Coå Phaàn Kim Phöôïng Hoaøng töø naêm 2008. Ñieän thoaïi: 0958867943. Email: tungpv@tele.com.vn 1. Vôùi hôn 3 naêm gaén boù vôùi coâng ty, coù theå noùi anh laø nhöõng ngöôøi ñi cuøng coâng ty töø nhöõng ngaøy ñaàu. Vaäy hieän taïi coâng vieäc cuûa anh tai coâng ty laø gì vaäy? Töø khi môùi vaøo coâng ty ñeán baây giöøo thì coâng vieäc chính cuûa anh ñoù laø leân keá hoaïch cho caùc döï aùn cuûa coâng ty cuõng nhö veà lónh vöïc quaûng caùo, toå chöùc söï kieän , truyền thông… Laøm vieäc tröïc tieáp vôùi caùc ñoái taùc lôùn nhö: Sierrawirelss, Siemens, Fibrolan, MatrixComsec, VDC, Viettel, S-Fone... 2. Ñeå coù theå thaønh coâng nhö hoâm nay hoâm nay thì anh ñaõ trang bò cho mình nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng nhö theá naøo? -8- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG Tröôùc heát phaûi coù nieàm ñam meâ trong coâng vieäc cuûa mình. Ñoàng thôøi caàn trao doài theâm kieán thöùc veà kinh teá, marketing, quaûn tri kinh doanh. Phaûi luoân luoân hoïc hoûi, nhaïy beùn trong vieäc phaân tích nhaän ñònh tình hình laø nhöõng yeáu toá khoâng theå thieáu ñöôïc. 3. Anh coù theå cho em bieát anh ñaõ gaëp phaûi khoù khaên vaø thuaän lôïi trong coâng vieäc naøy khoâng? Nhöng khoù khaên laø tìm ra nhöõng phöông phaùp vaø caùc ñeà xuaát coù hieäu quaû ñeå coù theå chaïy döï aùn ñaït hieäu quaû. Thuaän lôïi ñoù laø coù ñöôïc nhöõng ngöôøi ñoàng nghieäp toát , môùi quan heä roâng cuûa coâng ty giuùp toâi raát nhieàu trong coâng vieâc. 4. Anh nghó nhö theá naøo veà töông lai cuûa ngheà naøy khoâng ? Ngaønh Marketing laø moät trong nhöõng ngaønh ñang phaùt trieån hieän nay, trong töông lai thì moät coâng ty muoán thaønh coâng phaûi coù boä phaän marketing maïnh. Vieäc xaây döïng thöông hieäu cho coâng ty phaûi döïa treân neàn taûng laø khaùch haøng tự ñaùnh giaù veà chính coâng ty mình, việc kinh doanh phải dueaj trên uy tín và chất lượng sản phẩm dịch vụ đặt lên hàng đầu. Trong vài năm tới theo anh nghĩ nghề Marketing sẽ rất phát trieent và nắm vai trò chủ chốt trong công ty. Đặc biệt anh nghĩ Quaûng caùo seõ daàn daàn ñi xuoáng vaø sẽ nhường chỗ cho các hoạt đông PR seõ phaùt trieån hôn. -9- TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG 5. Ñoái vôùi sinh vieân môùi ra tröôøng nhö boïn em thì caàn chuaån bò nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng gì thöa anh? Ñoái vôùi caùc em thì caàn phaûi naém vöõng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc, khoâng ngöøng hoïc hoûi khoâng ngaïi khoù khaên. Phaûi tö duy nhaïy baén trong coâng vieäc, môû roäng caùc moái quan heä. Coá gaéng hoïc ngoaò ngöõ cho thaät toát vì coâng vieâc naøy ñoøi hoûi phaûi giao tieáp vôùi nhieàu ngöôøi. Khi laøm caùc ôû caùc möùc cao hôn cuõng nhö hoïc ñuoïc nhieàu kieán thöùc töø theá giôùi. 2.2 ANH ÑOAØN THEÁ LÖÏC – TRÖÔÛNG PHOØNG KINH DOANH Toát nghieäp cöû nhaân Ñaïi hoïc Kinh teá Tp Hoà Chí Minh_ Khoa Taøi Chính Nhaø Nöôùc naêm 2004. Laøm vieäc taïi coâng ty Coå Phaàn Kim Phöôïng Hoaøng töø naêm 2008. Sdt: 0903082009. Email: lucdt@tele.com.vn 1. Trong coâng ty thì anh Löïc phuï traùch beân maõn kinh doanh thì anh coù theå cho em bieát coâng vieäc cuûa anh laø gì khoâng ? Coâng vieäc cuûa anh ôû coâng ty laø:  Xaây döïng chieán löôïc, keá hoaïch phaùt trieån kinh doanh theo töøng giai ñoaïn  Quaûn lyù, ñieàu haønh vaø thuùc ñaåy hoaït ñoäng kinh doanh  Quaûn lyù ñoäi nguõ kinh doanh  Nghieân cöùu vaø phaân tích thò tröôøng phuïc vuï coâng taùc laäp keá hoaïch daøi haïn - 10 - TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG  Ñeà xuaát, hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty.  Ñònh höôùng, laäp vaø chæ ñaïo thöïc hieän keá hoaïch kinh doanh thaùng, quyù, naêm cuûa phoøng Kinh Doanh  Giuùp Giaùm Ñoác coâng ty vieäc ñieàu haønh vaø quaûn lyù moïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty moät caùch coù hieäu quaû, baûo ñaûm caùc nguoàn löïc cho kinh doanh .  Quaûn lyù quan heä khaùch haøng.  Chòu traùch nhieäm cao nhaát veà hieäu quaû kinh doanh, chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng döï aùn, haïn muïc cung caáp tröôùc khaùch haøng.  Xaùc ñònh caùc yeâu caàu cuûa Khaùch haøng vaø ñaùp öùng caùc yeâu caàu naøy, ñoàng thôøi ñaûm baûo toaøn boä toå chöùc nhaän thöùc caùc yeâu caàu môùi cuûa Khaùch haøng veà caùc dòch vuï cuûa coâng ty. Quaûn lyù phoøng Kinh Doanh , ñieàu haønh, phaân boå coâng vieäc cho caùc nhoùm kinh doanh, nhaân vieân kinh doanh.  Phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban lieân quan trong vieäc cung caáp dòch vuï, thöïc hieän hôïp ñoàng, theo doõi tieán ñoä thöïc hieän, ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng.  Phoái hôïp coâng taùc chaët cheõ vôùi caùc thaønh vieân Ban Giaùm ñoác Coâng ty vaø laøm vieäc saâu saùt thöïc teá ñoái vôùi hoaït ñoäng caùc boä phaän döôùi quyeàn, ñaûm baûo muïc tieâu chung cuûa  Coâng Ty ñaït keát quaû toái öu.  Phoái hôïp vôùi Phoøng nhaân söï laäp keá hoaïch, phaân tích coâng vieäc, phaân tích nhu caàu ñaøo taïo, laäp keá hoaïch ñaøo taïo cuûa Phoøng Kinh doanh, toå chöùc ñaøo taïo nhaân vieân kinh doanh taïi coâng ty vaø beân ngoaøi.  Phoái hôïp vôùi Phoøng Nhaân söï ñaùnh giaù naêng löïc nhaân vieân thuoäc quyeàn. 2. Caùc kyõ naêng vaø kieán thöùc anh caàn trang bò trong coâng vieäc naøy nhö theá naøo anh? - 11 - TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG - Coù kieán thöùc chuyeân ngaønh quaûng caùo, truyeàn thoâng vaø phaùt trieån thöông hieäu toát - Kyõ naêng giao tieáp toát (Tieáng Anh giao tieáp cô baûn vaø ñoïc hieåu taøi lieäu toát). - Kyõ naêng xaây döïng quan heä vaø phaùt trieån maïng löôùi. - Coù naêng löïc quaûn lyù, naêng ñoäng, nhieät tình, saùng taïo vaø traùch nhieäm cao trong coâng vieäc. - Kyõ naêng laøm vieäc nhoùm toát. - Yeâu thích vaø quan taâm ñeán lónh vöïc trieån khai caùc giaûi phaùp veà coâng ngheä thoâng tin - Kieán thöùc toång hôïp kinh teá - xaõ hoäi vaø thò tröôøng quaûng caùo - truyeàn thoâng - Khaû naêng naém baét taâm lyù, ngoaïi giao vaø chinh phuïc khaùch haøng toát - Laøm vieäc trong moâi tröôøng coù aùp löïc cao - Khaû naêng thuyeát trình gioûi - Quan heä xaõ hoäi roäng, ngoaïi giao vaø öùng xöû toát - Tö duy nhaïy beùn, taùc phong laøm vieäc chuyeân nghieäp. - Laøm vieäc trong moâi tröôøng coù aùp löïc cao 3. Em ñöôïc bieát anh toát nghieäp chuyeân ngaønh taøi chính nhaø nöôùc thì khi laøm coâng vieäc kinh doanh thì anh gaëp nhöõng khoù khaên vaø thuaän lôïi gì aï? - 12 - TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG  Khoù khaên anh gaëp phaûi trong kinh doanh ñoù laø phaûi chòu laøm vieäc trong moâi tröôøng aùp löïc cao, ñoàng thôøi caùc kieán thöùc coøn haïn cheá neân cuõng coù nhieàu giaûi phaùp ñöa ra thì beân anh gaëp moät soá thaát baïi.  Thuaän lôïi laø, khi hoïc trong tröôøng thì caùc kieán thöùc kinh doanh anh cuõng ñöôïc trang bò cuõng nhieàu vaø quan trong hôn laø nieàm ñam meâ kinh doanh. Khi coøn hoïc anh ñaõ taäp kinh doanh nhö baùn haøng teát , hay caùc dieäp leã. Nhöõng thaønh coâng cuûa anh nhö hoâm nay phaàn lôùn laø nhôø söï va chaïm nhieàu neân tích luõy kinh nghieäm trong coâng vieäc. 4. Vaäy neáu em muoán döï tuyeån vaøo coâng vieäc nhö anh ñang laøm , thì anh coù nhöõng yeâu caàu gì cho em aï?  Em phaûi hieåu bieát veà nhieàu vaán ñeà. Phaûi xaây döïng cho mình moät thöông hieäu rieâng cuøng vôùi söï töï tin.Phaûi coù kó luaät, vaø ñeà ra nguyeân taéc laøm vieäc cho rieâng baûn thaân mình.  Em caàn chuù yù ñeán kyõ naêng quan saùt vaø nhaän ñònh vaán ñeà. Vì moät ngöôøi phuï traùch veà thöông hieäu thì phaûi nhaän ñònh ñöôïc ñaâu laø vaán ñeà caàn giaûi quyeát, vaán ñeà öu tieân, tìm ñöôïc coát loõi vaán ñeà , khaû naêng tö duy phaûi nhaïy beùn. Vaø khoâng sôï khoù khaên, tích luy kinh nghieäm. 2.3 ANH NGUYEÃN VAÊN HUØNG_ NHAÂN VIEÂN PR - 13 - TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG Toát nghieäp chuyeân ngaønh Quaûn Trò Kinh Doanh tröôøng Ñaïi hoïc Môõ Tp Hoà Chí Minh. Naêm 2007. Laøm vieäc taïi coâng töø naêm 2009. Ñieän thoaïi: 0979240340 Email: hungnv@tele.com.vn 1. Anh Huøng coù theå noùi sô qua cho em bieát coâng vieäc hieän taïi cuûa anh ôû coâng ty ñöôïc khoâng aï? Anh phuï traùch beân maõng tuyeân truyeàn , PR döï aùn vaø truyeàn thoâng. Coâng vieäc cuûa anh ñoù laø toå chöùc caùc cuoäc hôïp baùo , vieát thoâng caùo , toå chöùc Event. Ñoàng thôøi thöôøng xuyeân tham gia caùc söï kieän lôùn cuûa caùc coâng ty khaùc ñeå naém baét tình hình cuõng nhö hoïc theâm kieán thöùc. 2. Ñeå hoaøn thaønh toát coâng vieäc naøy thì anh ñaõ chuaån bò cho mình nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng gì? Kieán thöùc vaø caùc kyõ naêng nhö anh tham gia caùc khoùa hoïc theâm veà Marketing, Quaûng Caùo, thöôøng xuyeân caäp nhaäp thoâng tin, vaø quan heä toát vôùi giôùi truyeàn thoâng. Nhaïy beùn xöû lyù thoâng tin. 3. Vaäy khi thöïc hieän nhö treân anh gaëp nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì thöa anh? - 14 - TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG  Thuaän lôïi ñoù laø coâng vieäc PR taïo cho anh coù ñöôïc moái quan heä roäng. Quen bieát vôùi nhieàu ngöôøi nhö caùc nhaø baùo , phoùng vieân, nhaø ñaàu tö vaø ñaëc bieät laø khaùch haøng.  Nhuõng khoù khaên thöôøng gaëp ñoù laø coâng ty chöa coù thöông hieäu maïnh cuõng nhö nguoàn voán coøn haïng cheá neân coâng vieäc PR gaëp raát nhieàu khoù khaên, nhöng anh nghó trong thôøi gian tôùi thì coâng ty seõ ñaàu tö nhieàu hôn cho lónh vöïc naøy. 4. Ñieàu gì maø anh taâm ñaéc nhaát trong coâng vieäc cuûa mình? Anh ñöôïc laøm coâng vieäc maø mình thích, cuõng nhö moâi tröôøng coâng ty ñeâm laïi cho anh. 5. Anh nghó gì veà töông lai cuûa ngheà PR cuûa mình trong töông lai? Seõ raát phaùt trieãn trong vaøi naêm saép tôùi. Moâi tröôøng quaûng baù ngaøy caøng môû roäng vaø ñang raát lôùn. Do ñoù coâng tuy naøo muoán toàn taïi thì phaûi coù nhöõng haotj ñoäng veà PR. 6. Vaäy anh coù maãu ngöôøi naøo trong ngheà PR maø anh raát haâm moä vaø hoïc hoûi theo khoâng? Thaät söï thì anh cuõng gaëp raát nhieàu ngöôøi laøm trong lónh vöïc naøy vaø moãi ngöôøi coù moät tính caùch hay ñaéc ñieãm noãi baát vaø anh ñeàu hoïc töø nhöõng ngöôøi ñoù moät tí neân anh ñeàu toân troïng nhöng nhöng ngöôøi ñi tröôùc. 7. Anh coù chia seõ gì vôùi nhöõng sinh vieân môùi ra tröôøng khoâng aï?  Anh nghó raèng caùc em neân chuaãn bò cho mình caùc kieán thöùc caên baûn thaät vöõng, vaø phaûi coù ñam meâ trong coâng vieäc mình löïa choïn.  Trong coâng vieäc PR nhö anh thì vieäc söõ duïng ngoân töø trong truyeàn thoâng laø raát quan troïng , vaø kyõ naêng giao tieáp raát quan trong. Ñoàng thôøi caùc em caàn trang bò caùc kyõ naêng vaø kieán thöùc song haèng ngaøy. Chuùc caùc em thaønh coâng. - 15 - TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG NHÖÕNG KINH NGHIEÄM RUÙT RA CHO BAÛN THAÂN  Qua quaù trình tìm hieåu cuõng nhö nhaän ñöôïc söï chia seõ giuùp ñôõ cuûa caùc anh trong coâng ty Coå Phaàn Kim Phöôïng Hoaøng, toâi cung ruùt ra cho mình moät soá baøi hoïc kinh nghieäm cho baûn thaân mình sau naøy:  Tröôùc tieân phaûi coù nieàm ñam meâ daønh taâm huyeát trong ngheà mình choïn. Khi xaây döïng thöông hieäu phaûi nhaát thieát baét ñaàu töø moät saûn phaåm chaát löôïng. Ñaây laø caùi taâm cuûa ngöôøi kinh doanh, khi ñöa ra moät saûn phaåm naøo ñoù laø ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng, töø ñoù minh môùi taïo ñöôïc thöông hieäu.  Phaûi coù ñònh höôùng roõ raøng vaø nhaát quaùn töø ñoù môùi trieån khai caùc hoaït ñoäng. khi Laøm trong moät coâng ty caàn phaûi naém roõ ñònh höôùng cuûa coâng ty thoâng qua söù maïng, taàm nhìn cuõng nhö muïc tieâu cuûa coâng ty.  Trong ngaønh ngheà Marketing thì vieäc xaây döïng thöông hieäu cuõng khoâng gioáng nhau ôû caùc ngaønh khaùc nhau, hoaëc caùc coâng ty khaùc nhau. Khoâng neân aùp duïng raäp khuoân moät moâ hình naøo caû, maø phaûi coù söï uyeån chuyeån trong caùch xöû lyù caùc tình huoáng.  Trong coâng vieâc thì caàn coù nhieàu kieán thöùc soáng, moái quan heä , khaû naêng nhaän dieän vaø phaân tích vaán ñeà thaät toát. Do ñoù caàn phaûi thöôøng xuyeân trao doài, caäp nhaäp kieán thöùc thoâng tin cho baûn thaân.  Taàm quan trong cuûa boä phaän Marketing trong moät coâng ty seõ quyeát ñinh thaéng lôïi cuõng nhö thaát baïi cuûa coâng ty ñoù. Ñoàng thôøi moãi ngöôøi cuõngneân taïo cho mình moät thöông hieäu rieâng cho mình. NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT VEÀ NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP ÑAØO TAÏO CHUYEÂN NGAØNH MARKETING - 16 - TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: NGUYEÃN TAÁN SANG Vieäc toâi löïa choân ngaønh hoïc laø Marketing, ñöôïc tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng naêng ñoäng laøm cho toâi thay ñoåi raát nhieàu. Ngaønh naøy ñoøi hoûi söï naêng ñoäng , saùng taïo töï tìm hieåu ñeå naâng cao chuyeân moân, kinh nghieäm cuûa mình. Toâi mong raèng beân Khoa Thöông mai_Du lòch Marketing seõ taïo nhieàu cô hoäi hôn nöõa veà kieán thöùc, vaø cô hoäi thöïc taäp hôn nöõa cho caùc khoùa sau. Nhöõng ñeà xuaát cuï theå laø: Caäp nhaäp kieán thöùc môùi cho taøi lieäu giaûng daïy hieän taïi. Taïo söï lieân ñôùi giöõa caùc boä moân trong giaûng daïy.Taêng soá taøi lieäu tham khaûo veà caû soá löôïng laãn chaát löôïng trong caùc thö vieän cuûa khoa, tröôøng. Hoã trôï hoaëc hôïp taùc vôùi caùc ñôn vò , toå chöùc doanh nghieäp ñeå coù nhieàu hoaït ñoäng ngoaïi khoùa chất löôïng cho sinh vieân môùi vaøo chuyeân ngaønh. Keát hôïp vôùi caùc hieäp hoäi ngaønh ngheà, doanh nghieäp ñeå tìm kieám vò trí thöïc taäp, vieäc laøm baùn thôøi gian thöôøng nieân cho sinh vieân chuyeân ngaønh khi ñaùp öùng theo tieâu chí löïa choïn cuûa khoa, vaø vieäc naøy caàn ñaùp öùng cho soá ñoâng. Ñoù nhöng goùp yù chaân thaønh cuûa toâi. Mong raèng nhöõng yù kieán naøy seõ ñöôïc xem xeùt vaø caân nhaéc cho phuø hôïp vôùi ñaøo taïo chuyeân moân cho caùc theá heä sau naøy. - 17 -
- Xem thêm -