Tài liệu Một số giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho công ty

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng khëi s¾c ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh gay g¾t, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cÇn nhiÒu b¹n hµng míi cã uy tÝn vµ nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. N¾m b¾t ®îc nh÷ng nhu cÇu ®ã, tõ n¨m 1990 ®Õn nay ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong sù giao lu th¬ng m¹i gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau còng nh giao lu víi ngêi tiªu dïng kh«ng chØ trong ph¹m vi mét quèc gia mµ lµ sù giao lu toµn cÇu. Th«ng qua ho¹t ®éng héi chî triÓn l·m, hµng lo¹t c¸c hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt. §iÒu nµy ®· gãp phÇn thóc ®Èy nhang tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc. HiÖn nay c¸c ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m ngµy cµng nhiÒu vµ phong phó h¬n. Trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn tæ chøc héi chî triÓn l·m béc lé nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh: sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng, ch¹y theo lîi nhuËn th¬ng m¹i lµ chÝnh. Thùc tÕ nµy lµm n¶y sinh mét c©u hoØ ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. Sau mét thêi gian thùc tËp ë c«ng ty THC xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i, vµ víi sù tËn t×nh gióp ®ì cña thÇy L¬ng Xu©n Quú vµ thÇy Hå ChÝ Dòng cïng víi c¸c anh chÞ trong c«ng ty THC. KÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc häc ®îc trêng t«i ®· híng vµo ®Ò tµi “Ho¹t ®éng Marketing cho s¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i t¹i c«ng ty THC: thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”. Chuyªn ®Ò nµy ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i PhÇn 2: Thùc tr¹ng tæ chøc héi chî triÓn triÓn l·m th¬ng m¹i cña c«ng ty THC PhÇn 3: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i t¹i c«ng ty THC Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ tõ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh thùc tÕ cña c«ng ty ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. Tuy nhiªn do thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n chÕ nªn nh÷ng ý kiÕn nªu ra trong chuyªn ®Ò cha ®îc hoµn h¶o vµ cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ héi chî triÓn l·m I.B¶n chÊt vµ vai trß cña héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i 1.Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i Héi chî th¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i díi h×nh thøc mét thÞ trêng tËp trung trong mét thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ trong ®ã c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh trng bµy hµng ho¸ cña m×nh nh»m tiÕp cËn thÞ trêng. Ký hîp ®ång th¬ng m¹i vµ b¸n hµng. TriÓn l·m th¬ng m¹i cóng lµ mét lo¹i h×nh xóc tiÕn th¬ng m¹i cña nhiÒu nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých giíi thiÖu qu¶ng c¸o vµ thóc ®Èy tiªu thô hµng ho¸ th«ng qua ký hîp ®ång th¬ng m¹i. Thêi gian cña triÓn l·m th¬ng m¹i lµ do sù tho¶ thuËn cña ngêi tæ chøc vµ ngêi tham dù. Th«ng thêng trong triÓn l·m c¸c hµng ho¸ kh«ng ®îc b¸n. Trong thùc tÕ ngµy nay kh¸i niÖm héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i ®ang cã xu híng xÝch l¹i gÇn nhau. Sù ph©n biÖt chØ cßn lµ ranh giíi kh«ng râ rµng thùc tÕ c¸c héi chî vµ triÓn l·m quèc tÕ ®îc thùc hiÖn t¨ng theo viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ th¬ng m¹i vµ trong nh÷ng héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i hÇu hÕt c¸c nhµ trng bµy cã thÓ b¸n hµng nhng phaØ nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, nhê vËy hä cã thªm kho¶n thu nhËp bï ®¾p chi phÝ tham gia héi chî triÓn l·m. 2.Vai trß cña héi chî triÓn l·m a.Vai trß cña héi chî triÓn l·m lµm díi gãc ®é cña c¸c nhµ doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. nh÷ng doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m hy väng thu ®îc mét sè lîi Ých, nh h×nh thµnh danh s¸ch míi tiªu thô míi, duy tr× sù tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm míi, gÆp gì kh¸ch hµng míi, b¸n ®ù¬c nhiÒu hµng h¬n cho c¸c kh¸ch hµng hiÖn cã, vµ gi¸o dôc kh¸ch hµng b»ng nh÷ng ng«n ng÷ thÝch hîp, h×nh ¶nh vµ c¸c t liÖu nghe nh×n. Víi hä héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i cã thÓ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých cô thÓ nh ho¹t ®éng kinh doanh nh: -Quy tô ®îc b¹n hµng: ®Ó cã thÓ bµn ®îc hoÆc thóc ®Èy b¸n mét s¶n phÈm th× kh«ng cã g× b»ng viÖc thùc hiÖn mèi quan hÖ trùc tiÕp mÆt ®èi mÆt víi kh¸ch hµng. Nhng nh ®· biÕt nh÷ng kh¸ch hµng cã thÓ tr¶i réng trªn mét vïng réng lín thËm chÝ trªn nhiÒu níc nªn viÖc tíi th¨m nhiÒu ngêi trë nªn qu¸ lín xem vµ hÇu nh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc. Nh÷ng th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cho phÐp ®¹t ®îc mét sè kh¸ch hµng nhng còng kh«ng hiÖu qu¶ b»ng viÖc gÆp gì trc tiÕp. Mét héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i ®îc tæ chøc tèt gióp c«ng ty tiÕp cËn nhiÒu kh¸ch hµng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÓn väng mµ c¸c lùc lîng b¸n hµng cña hä kh«ng thÓ tiÕp cËn ®îc. Kho¶ng 90% kh¸ch tham quan triÓn l·m th¬ng m¹i míi gÆp nh©n viªn b¸n hµng lÇn ®Çu tiªn. H¬n thÕ n÷a, nã cßn cã thÓ tËp hîp ®îc mét sè lín kh¸ch hµng trªn cïng mét ®Þa ®iÓm vµ cho phÐp trùc tiÕp viÑec giíi thiÖu b¸n hµng, ®ång thêi gi¶i ®¸p c¸c vÊn ®Ò khóc m¾c cho nh÷ng ngêi quan t©m hoÆc cha th«ng suèt, vÝ dô nh c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm, ®Æc tÝnh kü thuËt, chÊt lîng, gi¸ c¶… -Trng bµy giíi thiÖu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp: nhiÒu doanh nghiÖp cho r»ng ®©y lµ mét trong nh÷ng c¸ch tèt nhÊt ®Ó kh¸ch hµng ph©n biÖt vµ nhËn râ vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. VÝ dô: C«ng ty sø Thanh tr× ®Õn víi héi chî Xu©n n¨m 2000 ë H¶i D¬ng víi c¸ch thiÕt kÕ ®éc ®¸o cïng viÖc trng bµy s¶n s¶n phÈm ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu kh¸ch tham quan. Trong thêi gian héi chî c«ng ty ®· ph¸t cho kh¸ch tham quan hµng ngh×n tê r¬i, lÞch qu¶ng c¸o vÒ s¶n phÈm cña m×nh kÕt qu¶ ®¹t ®îc do tham gia héi chî thµnh c«ng rùc rì C«ng ty ®· ký ®îc hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm cho mét sè C«ng ty x©y dùng lín ë H¶i D¬ng vµ Hµ Néi, nh C«ng ty X©y dùng sè 4… vµ b¸n ®îc nhiÒu s¶n phÈm trÞ gi¸ 50 triÖu §ång. Th«ng qua héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i, nhµ s¶n xuÊt cã thÓ giíi thiÖu ®îc c«ng dông, chøc n¨ng cña s¶n phÈm tíi kh¸ch hµng mét c¸ch hiÖu qu¶, gi¶m thiÓu c¸c yÕu tè “nhiÔu”, vÝ dô: qu¶ng c¸o ph¶n qu¶ng c¸o. -Thu ®îc th«ng tin p¶hn håi trùc tiÕp tõ phÝa kh¸ch hµng: th«ng qua viÖc trng bµy hµng ho¸ vµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng còng nh c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c trong ngµnh, doanh nghiÖp tham dù cã thÓ tiÕp thu hay ghi nhËn ®îc nh÷ng ph¶n øng trùc tiÕp cña hä nh: sù hµi lßng, sù t¸n thëng hay sù kh«ng hµi lßng… vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶, bao b×, nh·n hiÖu… tõ nh÷ng th«ng tin ph¶n håi. Nhê ®ã nhµ s¶n xuÊt sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn phï hîp h¬n nh»m ®¸p øng mét c¸ch tèt h¬n n÷a nhu cÇu cña c¸c kh¸ch hµng t¬ng lai. -Kh¶ n¨ng tiÕp xóc ®îc kh¸ch hµng t¬ng lai: Mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cña nh÷ng héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i lµ t×m kiÕm ®îc nhiÒu kh¸ch hµng, nh÷ng nhµ nhËp khÈu míi. §Æc biÖt nh÷ng doanh nghiÖp níc ngoµi khi míi x©m nhËp vµo thÞ trêng míi th× hä gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiÕp xóc víi kh¸ch hµng b»ng viÖ tham gia héi chî triÓn l·m ë thÞ trêng muèn x©m nhËp hä cã thÓ rót ng¾n ®î thêi gian tßm kiÕm kh¸ch hµng th«ng qua c¸c cuéc tiÕp xóc trc tiÕp ngay t¹i héi chî triÓn l·m. -Thu ®îc c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh vµ qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng cña ®èi thñ c¹nh tranh: Trong héi chî triÓn l·m c¸c nhµ s¶n xuÊt thêng ®a ra c¸c s¶n phÈm míi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhÊt víi nh÷ng c«ng dông vµ chøc n¨ng hiÖn ®¹i nhÊt. Do vËy khi tham gia héi chî triÓn l·m th× c¸c nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc thùc lùc cña ®èi thñ c¹nh tranh, bªn c¹nh ®ã cã thÓ tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu mµ ®èi thñ ®¹t ®îc nh»m n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm h¬n n÷a, còng nh lµ h¹ gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. -Tranh thñ sù tµi trî vµ ñng hé cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, chÝnh phñ: trong nhiÒu trêng hîp c¸c ®¬n vÞ tham gia héi chî, triÓn l·m ®îc sù gióp ®ì cña c¸c nhµ tæ chøc còng nh c¸c tæ chøc chÝnh phñ vÒ nhiÒu mÆt. §Êt níc ta ®ang më cöa giao lu víi c¸c níc trªn thÕ giíi nh»m thu hót c¸c tËp ®ßan c«ng ty cã tiÕng trªn thÕ giíi vµo ®Çu t hay x©y dùng hay t×m kiÕm b¹n hµng ë ViÖt Nam. C¸c nhµ tæ chøc héi chî triÓn l·m ®· cã nh÷ng u ®·i cho hä vÒ gi¸ c¶, ®Þa ®iÓm còng nh c¸c dÞch vô ®i kÌm trong ho¹t ®éng triÓn l·m th¬ng m¹i. b. Vai trß cña héi chî triÓn l·m díi gãc ®é cña kh¸ch hµng. -§èi víi c¸c doanh nghiÖp hay c¸c th¬ng gia, muèn t×m kiÕm quan hÖ hîp t¸c th× héi chî triÓn l·m lµ n¬i tËp trung sè lîng lín c¸c mÆt hµng cã uy tÝn hay míi trªn thÞ trêng néi ®Þa. C¸c doanh nghiÖp vµ c¸c th¬ng gia khi tham quan triÓn l·m hä cã ®iÒu kiÖn xem xÐt, so s¸nh gi÷a c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau, tõ ®ã hä cã thÓ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ nh: ®¹i lý tiªu thô, hay mua hµng trùc tiÕp víi nhµ s¶n xuÊt. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong c¸c héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i quèc tÕ còng nh triÓn l·m mang tÝnh quèc gia, rÊt nhiÒu hîp ®ång ®îc thùc hiÖn, nhiÒu quan hÖ ngo¹i giao ®îc thiÕt lËp. -§èi víi ngêi tiªu dïng tham quan triÓn l·m: Do ®îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhµ s¶n xuÊt hay ngêi cung cÊp s¶n phÈm, ngêi tiªu dïng cã thÓ cã ®îc nhiÒu th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, tÝnh n¨ng sö dông, ®Æc biÖt ngêi tiªu dïng sÏ nhËn ®îc c¸c lêi gi¶i ®¸p, t vÊn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt cho hµng ho¸ mµ hä quan t©m. NÕu nhµ s¶n xuÊt hay ngêi cung øng nµo lµm tèt ®îc ®iÒu nµy th× sÏ thu hót ®îc mét lîng kh¸ch hµng t¬ng lai rÊt lín cho s¶n phÈm cña chÝnh hä. II. C¸c chñ thÓ cña héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i BÊt kú mét cuéc héi chî triÔn l·m th¬ng m¹i nµo, kÓ c¶ héi chî triÓn l·m ®Þa ph¬ng, héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i quèc tÕ hay héi chî triÓn l·m tæng hîp còng ®Òu bao gåm 3 thµnh phÇn chÝnh: ngêi tæ chøc, ngêi tham dù vµ kh¸ch tham quan. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.Ngêi tæ chøc Lµ ngêi ®øng ra tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i, lµ ngêi ®Ò ra cña ®Ò cña héi chî triÓn l·m, Ên ®Þnh thêi gian vµ ®Þa ®iÓm tæ chøc, còng nh lµ ngêi ®øng ra vËn ®éng c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo héi chî triÓn l·m. Ngêi tæ chøc lµ ngêi ®ãng vai trß trung gian t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp xóc gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi c¸c kh¸ch hµng tham quan triÓn l·m. Ngêi tæ chøc cã thÓ lµ c¬ quan chuyªn ngµnh nhng còng cã thÓ lµ ®¬n vÞ liªn quan trong bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ViÖt nam, ngêi tæ chøc mét cuéc héi chî triÓn l·m do Bé Th¬ng m¹i cÊp. Ngêi tæ chøc cã thÓ lµ nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c nhau nhng Ýt nhÊt còng ph¶i cã mét doanh nghiÖp cã giÊy phÐp kinh doanh héi chî triÓn l·m. 2.Ngêi tham dù §©y lµ thµnh phÇn cèt lâi cña mét cuéc héi chî triÓn l·m. Nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña cuéc héi chî triÓn l·m ®ã. Ngêi tham dù chÝnh lµ c¸c doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng. Qua héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp tham gia cã thÓ ®a th«ng tin trùc tiÕp tíi c«ng chóng vµ c¸c b¹n hµng, t×m c¸c nhµ ph©n phèi cã tiÒm lùc m¹nh hay t×m ®îc nguån ®Çu t cã l·i suÊt u ®·i… vµ ®ã chÝnh lµ môc tiªu cô thÓ ®¨t ra cho doanh nghiÖp khi tham gia. ë ®©y ta ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn mèi quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau trong mét kú héi chî triÓn l·m chuyªn ®Ò. Víi ý nghÜa lµ n¬i giao lu kinh tÕ, kh«ng Ýt doanh nghiÖp tham gia víi môc ®Ých t×m kiÕm c¸c b¹n hµng tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng tham gia, ®iÒu nµy chøng tá t¹i sao mét sè lîng lín tham gia c¸c héi chî quèc tÕ ngµy cµng t¨ng, nhÊt lµ c¸c cuéc triÓn l·m cã quy m« lín. 3.Ngêi tham quan §ã lµ nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn c¸c s¶n phÈm trng bµy trong héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i, hä ®Õn ®ã ®Ó t×m kiÕm th«ng tin phôc vô cho c¸c môc ®Ých riªng. Thµnh phÇn ngêi mua vµ ngêi tham quan rÊt phong phó, nhÊt lµ c¸c cuéc héi chî triÓn l·m tæng hîp. Kh«ng Ýt ngêi ®Õn ®ã chØ víi môc ®Ých lµ tho¶ m·n ãc tß mß cña hä vµ t×m kiÕm nh÷ng gi©y phót th gi·n khi ng¾m nh×n c¸c hµng ho¸ trng bµy. Quan träng nhÊt lµ ngêi ®Õn th¨m quan triÓn l·m v× môc ®Ých kinh tÕ thùc ssù. Hä cã thÓ lµ thµnh viªn cña mét sè tæ chøc, c¬ quan hay mét doanh nghiÖp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nµo ®ã, do c¸c hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ tham gia héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i. Hä ®Õn ®©y ®Ó t×m kiÕm nhµ ph©n phèi, ngêi liªn doanh, nhµ cung cÊp hay ®¬n gi¶n h¬n lµ ®Ó mua mét hµng ho¸ cô thÓ ®îc trng bµy trong triÓn l·m. 4.Mèi quan hÖ gi÷a ngêi tæ chøc – ng êi tham gia vµ ngêi tham quan Mèi quan hÖ nµy cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín trong cuéc héi chî triÓn l·m, quan hÖ gi÷a ngêi tham dù héi chî triÓn l·m vµ ngêi tæ chøc héi chî triÓn l·m thêng ®îc thÓ hiÖn qua hîp ®ång kinh tÕ thuª kh«ng gian vµ ®Þa ®iÓm trng bµy. §©y lµ mèi quan hÖ song ph¬ng gi÷a hai t c¸ch ph¸p nh©n víi nhau. Nh×n chung ngêi tæ chøc lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng cuéc dµn dùng gian hµng (nÕu lµ gian hµng tiªu chuÈn) chuÈn bÞ catalogue, bè trÝ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ngêi tham gia héi chî triÓn l·m vµ ®¶m nhËn c¸c dÞch vô kh¸c nh: thuª phiªn dÞch, b¶o vÖ, thuª c¸c ®å dïng kh¸, ®iÖn níc… Cßn vÒ phÝa ngêi tham dù th× hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh c¸c nghÜa vô nh ®· ký kÕt víi bªn tæ chøc héi chî tríc khi héi chî ®îc khai m¹c ngêi tham dù ph¶i cung cÊp cho ngêi tæ chøc nh÷ng th«ng tin vÒ hµng ho¸, ®¹i chØ giao dÞch, c¸c sè liÖu liªn quan ®Ó ngêi tæ chøc lµm catalogue héi chî. Ngoµi ra nÕu ngêi tham dù lµ c¸c c«ng ty níc ngoµi th× hä ph¶i göi danh môc c¸c hµng ho¸ vµ sè lîng hµng ho¸ tham d héi chî cho ngêi tæ chøc, th«ng qua ®ã ngêi tæ chøc tiÕn hµnh c¸c thñ tôc h¶i quan cho viÖc chuyÓn hµng ho¸ vµo níc, vÒ c¸c nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô kh¸c ngoµi c¸c dÞch vô ®îc cung cÊp miÔn phÝ, ngêi tham dù cã thÓ ®Ò nghÞ ngêi tæ chøc thuª gióp m×nh nhng víi ®iÒu kiÖn ngêi tham dù ph¶i bï ®¾p c¸c chi phÝ ph¸t sinh. Ngµy nay, mèi quan hÖ gi÷a ngêi tæ chøc vµ ngêi tham dù cµng trë nªn th©n thiÕt, g¾n bã chÆt chÏ h¬n. nhÊt lµ vÒ phÝa ngêi tæ chøc, do ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng sè lîng ngêi ®øng ra tæ chøc héi chî triÓn l·m ngµy cµng nhiÒu, nªn ®Ó thu hót sè lîng lín ngêi tham dù ®«ng ®¶o, trung thµnh víi m×nh hä ®· cè g¾ng n©ng cao chÊt lîng dÞch vô vµ chñ ®Ò héi chî sao cho phï hîp víi t×nh h×nh cña thÞ trêng, bªn c¹nh ®ã sö dông c¸c biÖn ph¸p marketing nh»m duy tr× vµ cñng cè víi ngêi tham dù. Quan hÖ gi÷a ngêi tæ chøc vµ ngêi tham dù vµ ngêi tham gia cã ý nghÜa kinh tÕ vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mang l¹i thµnh c«ng cho mét héi chî triÓn l·m. V× mét héi chî triÓn l·m diÔn ra kh«ng thÓ chØ cã hai chñ thÓ lµ ngêi tæ chøc vµ ngêi tham dù. NÕu chØ cã thÕ th× nã kh«ng cßn lµ héi chî triÓn l·m n÷a. bëi vËy nhµ tæ chøc lu«n ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p marketing cña m×nh ®Ó thu hót ®îc ®«ng ®¶o sè lîng lín c¸c kh¸ch quan tham dù. Cã nh vËy c¶ nhµ tæ chøc vµ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng ngêi tham dù míi ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh v× mét phÇn doanh thu cña nhµ tæ chøc lµ nhê vµo viÖc b¸n vÐ cho ngêi tham quan. Cßn ngêi tham dù th× muèn ký ®îc thËt nhiÒu hîp ®ång vµ gÆp gì trao ®æi víi kh¸ch hµng cña m×nh. H¬n n÷a qua viÖc tham gia héi chî triÓn l·m hä sÏ cã c¬ héi gÆp gì trùc tiÕp víi ngêi l·nh ®¹o hay phô tr¸ch mµ hä quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty ®ã. Hä cã thÓ ®îc trùc tiÕp dïng thö s¶n phÈm míi mµ tríc ®ã hä vÉn cßn ®ang lìng lù cha biÕt cã nªn mua hay kh«ng. Trong hÇu hÕt c¸c héi chî triÓn l·m thêng cã dÞch vô cña c¸c h·ng trµ, cµ phª, níc ngät …mêi kh¸ch hµng tham quan dïng thö s¶n phÈm cña hä. §©y lµ mét c¸ch lµm cho kh¸ch tham quan c¶m thÊy yªn t©m h¬n khi hä ®a ra quyÕt ®Þnh chÝnh thøc vÒ viÖc mua hµng. Tãm l¹i, mét cuéc héi chî triÓn l·m ®îc ®¸nh gi¸ lµ thµnh c«ng lu«n ph¶i ®îc th«ng qua møc ®é hµi lßng cña c¶ ba chñ thÓ nµy. Bëi vËy nã lµ mèi quan hÖ mËt thiÕt vµ cã ý nghÜa rÊt lín. Trªn ®©y lµ nh÷ng thµnh phÈm hay nh÷ng chñ thÓ cña mét cuéc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. Mèi quan hÖ nµy lµ rÊt kh¨ng khÝt víi nhau. III.C¸c h×nh thøc cña héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i Mét trong nh÷ng yÕu tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i ®ã lµ c¸ch lùa chän h×nh thøc tæ chøc héi chî triÓn l·m cña nhµ tæ chøc. H×nh thøc tæ chøc héi chî triÓn l·m sÏ phô thuécvµo ph¹m vi ®Þa lý vµ chñ thÓ cña héi chî triÓn l·m. Bëi v× khi ngêi tham quan vµ kh¸ch tham gia héi chî triÓn l·m muèn t×m hiÓu th«ng tin vÒ héi chî triÓn l·m th× viÖc ®Çu tiªn mµ hä quan t©m ®Õn chÝnh lµ chñ ®Ó còng nh quy m« cña héi chî triÓn l·m cã phï hîp víi môc tiªu hay chiÕn lîc cña hä hay kh«ng. §Ó cã mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖclùa chän c¸c h×nh thøc cña héi chî triÓn l·m c«ng ty cÇn ph¶i ®a ra xem xÐt. a)Ph¹m vi ®Þa lý cña héi chî triÓn l·m - Héi chî triÓn l·m mang tÝnh ®Þa ph¬ng: Bao gåm sù tham gia cña c¸c doanh nghiÖp trong mét ®Þa ph¬ng nµo ®ã. Víi lo¹i h×nh nµy th× c«ng ty muèn tæ chøc héi chî triÓn l·m ë ®Þa ph¬ng nµo cÇn ph¶i cã sù ®ång ý vµ liªn doanh liªn kÕt víi ban l·nh ®¹o cña ®Þa ph¬ng ®ã. - Héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i mang tÝnh quèc gia, ph¹m vi réng h¬n, nã thu hót c¸c doanh nghiÖp trong toµn quèc vµ ph¶n ¶nh ®îc tiÒm lùc cña c¶ nÒn kinh tÕ. ViÖc tham gia cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cho phÐp hä më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ trêng giíi thiÖu s¶n phÈm víi b¹n hµng trªn ph¹m vi toµn quèc. Nãi chung c¸c doanh nghiÖp tham gia thêng lµ c¸c doanh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp cã tiÒm lùc trªn thÞ trêng chung hay thÞ trêng khu vùc. §èi víi lo¹i h×nh tæ chøc triÓn l·m cã ph¹m vi quèc gia nµy c«ng ty THC cÇn ph¶i chó ý nhiÒu h¬n n÷a. - Héi chî triÓn l·m mang tÝnh quèc tÕ: Lµ lo¹i h×nh rÊt quan träng trong x híng quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ x· héi nh hiÖn nay. Khi tr×nh ®é kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× sù liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia cµng trë nªn chÆt chÏ h¬n. NÒn kinh tÕ cña mét níc kh«ng thÓ t¸ch rêi nÒn kinh tÕ cña thÕ giíi. V× vËy héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i cµng cã ý nghÜa quan träng, nã lµ n¬i giao lu lý tëng cho c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¸t triÓn, n¶y në sù hîp t¸c ®a ph¬ng vµ song ph¬ng. C¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam tham gia vµo lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®ang cã xu híng v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi, ngîc l¹i c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi l¹i muèn x©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam. Víi lo¹i h×nh héi chî triÓn l·m mang tÝnh quèc tÕ nµy c«ng ty THC cha tæ chøc. b)Theo chñ ®Ò cña héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i - Héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i tæng hîp: §©y lµ lo¹i h×nh tæ chøc héi chî triÓn l·m mµ c¸c mÆt hµng trng bµy gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau trong cïng mét héi chî triÓn l·m nh: hµng ®iÖn tö, hµng tiªu dïng, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp … lo¹i h×nh nµy ®îc tæ chøc cho c«ng chóng c¸c doanh nghiÖp cïng tham gia. tuy nhiªn, ®èi víi c¸c hµng ho¸ tiªu dïng cã thÓ lµ phï hîp víi lo¹i h×nh nµy, v× khi tham gia héi chî triÓn l·m th× hä cã thÓ b¸n ®îc hµng ®Ó bï ®¾p chi phÝ tham dù. H¬n n÷a hä cßn cã thÓ gÆp trùc tiÕp kh¸ch hµng tiªu dïng ®Ó tõ ®ã cã thÓ hiÓu ®îc nh÷ng mong muèn cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña m×nh. Nhng ®èi víi c¸c mÆt hµng m¸y mãc, thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghiÖp th× viÖc tham gia vµo héi chî triÓn l·m nµy l¹i rÊt Ýt thÝch hîp. V× vËy Ýt khi kh¸ch hµng ®i t×m mua c¸c lo¹i mÆt hµng nµy l¹i nghÜ ®Õn viÖc ®i vµo mét héi chî triÓn l·m tæng hîp ®Ó t×m mÆt hµng m×nh cÇn. NÕu muèn t×m hiÓu th× nh÷ng kh¸ch hµng nµy cã thÓ trùc tiÕp liªn hÖ víi c«ng ty hay c¸c ®¹i lý ph©n phèi loaÞ s¶n phÈm nµy. Do vËy, mét cuéc héi chî triÓn l·m tæng hîp hiÖn nay thêng chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng tiªu dïng, mÆt hµng thiÕt bÞ néi thÊt, mü phÈm…tham gia. - Héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i chuyªn ®Ò: Lo¹i h×nh nµy ®i chuyªn s©u vµo mét lÜnh vùc hay thÞ trêng nµo ®ã cña nÒn kinh tÕ, hµng ho¸ trng bµy cã tÝnh ®ång nhÊt cao, chñ ®Ò cña lo¹i h×nh nµy cã thÓ lµ hµng tiªu dïng, hµng ®iÖn tö, thiÕt bÞ x©y dùng …So víi héi chî triÓn l·m tæng hîp mÆc dï quy m« cña lo¹i h×nh nµy nhá h¬n, sè lîng ngêi tham quan Ýt h¬n, nhng sè lîng ngêi quan t©m vÒ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h×nh thøc ®ã l¹i lín h¬n rÊt nhiÒu. §èi víi c¸c h·ng cÇn t×m c¸ch x©m nhËp vµo thÞ trêng th× lo¹i h×nh tæ chøc héi chî triÓn l·m nµy t¹o cho hä mét c¬ héi tuyÖt vêi ®Ó t×m cho hä mét ®¹i lý hoÆc mét nhµ nhËp khÈu kiªm ph©n phèi. H¬n n÷a, hä cßn mong muèn tham gia ®Ó t×m hiÓu vÒ s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c chiÕn lîc mµ ®èi thñ ¸p dông th«ng qua ®ã hä sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p Marketing phï hîp ®Ó t¨ng cêng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm trªn thÞ trêng. ChÝnh do hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m chuyªn ®Ò mang l¹i nh vËy mµ hiÖn nay xu thÕ lµ c¸c héi chî triÓn l·m chuyªn ®Ò ®îc tæ chøc nhiÒu h¬n thu hót ®îc sè ngêi tham dù ngµy mét ®«ng h¬n. C«ng ty THC còng ®· tæ chøc mét sè héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i chuyªn ®Ò nh: triÓn l·m hµng tiªu dïng, héi chî Xu©n… Quan ®iÓm vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. 1.Quan ®iÓm vµ tiªu chuÈn ®øng trªn gãc ®é cña ngêi tham dù Ngêi tham dù héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i th× v× nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Tuy nhiªn, nh×n chung th× hä ®Òu cã mét môc ®Ých chung ®ã lµ xóc tiÕn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. §èi víi nh÷ng ngêi tham dù ®· cã s½n uy tÝn trªn thÞ trêng th× viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m chñ yÕu dùa trªn nh÷ng lîi Ých mµ hä ®¹t ®îc trong cuéc héi chî triÓn l·m ®ã nh: kh¾c s©u thªm h×nh ¶nh cña c«ng ty vµ s¶n phÈm cña hä trong lßng ngêi tiªu dïng, sè lîng nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cïng tham gia triÓn l·m, huy ®éng ®îc ng÷ng nguån vèn tõ c¸c tæ chøc hay c¸c c«ng ty, ký kÕt thªm ®îc c¸c hîp ®ång kinh tÕ míi, doanh thu b¸n hµng trong héi chî triÓn l·m víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c. C¸c ®èi víi doanh nghiÖp míi xuÊt hiÖn trª thÞ trêng th× hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i ®îc xem xÐt theo c¸c kiÕn thøc chñ yÕu sau: -HËu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶ng c¸o trong héi chî th«ng qua h×nh thøc ph¸t tê qu¶ng c¸o tr×nh diÔn vÒ s¶n phÈm… -Sè lîng th«ng tin vÒ c«ng nghÖ, chiÕn lîc cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. -Sè lîng th«ng tin ph¶n håi thu nhËn ®îc th«ng qua sù tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng. C¸c doanh nghiÖp níc ngoµi lÇn ®Çu tiªn tham gia vµo héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i, còng nh lµ lÇn ®Çu tiªn x©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam th× viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c héi chî cña hä cñng cè sù kh¸c biÖt. Hä thêng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ th«ng qua c¸c chØ tiªu nh: -Sù hiÓu biÕt cña thÞ trêng còng nh nhu cÇu cña kh¸ch hµng. -Sè lîng c¸c hîp ®ång ®îc ký kÕt, lµm ®¹i lý ph©n phèi, mua s¶n phÈm. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Sè lîng th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, c«ng nghÖ hä ®ang sö dông, chiÕn lîc mµ hä ®ang ¸p dông. Ngoµi c¸c tiªu thøc trªn th× víi sè lîng héi chî triÓn l·m nhÊt ®Þnh, ngêi tham dù cã nh÷ng c¸ch thøc vµ tiªu chÝ riªng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tham dù cña m×nh. VÝ dô nh mét cuéc héi chî triÓn l·m vÒ hµng gi¶, th× ngêi tham dù sÏ ®¸nh gi¸ cao hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m qua sù nhËn biÕt hay c¸ch thøc ph©n biÖt gi÷a hµng thËt vµ hµng gi¶ mµ kh¸ch hµng cã thÓ thu nhËn ®îc trong thêi gian héi chî, ngoµi ra ngêi tham dù cßn cã thÓ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. 2.Tiªu chuÈn vµ quan ®iÓm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trªn gãc ®é cña kh¸ch tham quan héi chî triÓn l·m. Kh¸ch tham quan héi chî triÓn l·m bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau, hä ®Õn víi nhiÒu lý do kh¸c nhau ch¼ng h¹n nh v× môc ®Ých kinh doanh hay sù ham hiÓu biÕt, ®«i khi chØ v× ãc tß mß hay lµ mét thó vui c¸ nh©n …víi lo¹i kh¸ch tham quan triÓn l·m v× môc ®Ých kinh doanh, hä ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m dùa trªn nhiÒu tiªu thøc. NÕu hä kh«ng ®Õn héi chî triÓn l·m ®Ó t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh gi¸ c, dÞch vô sa b¸n cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, th× sè lîgn th«ng tin cÇn thiÕt thu thËp ®îc chÝnh lµ tiªu thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m. Cßn nÕu hä ®Õn héi chî triÓn l·m víi môc ®Ých lµ t×m ®èi t¸c kinh doanh hay mua b¸n mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh nµo ®ã, hä sÏ ®¸nh gi¸ dùa trªn kÕt qu¶ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ hoÆc sè lîng hµng ho¸ mua ®îc trong héi chî. Nh×n chung, c¸c hµng ho¸ b¸n trong héi chî triÓn l·m thêng cã sù u ®·i tõ phÝa nhµ s¶n xuÊt vµ cã thÓ hä muèn giíi thiÖu, qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh v× lý do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn hä x©m nhËp vµo c¸c thÞ trêng míi. §èi víi kh¸ch tham quan chØ v× sù ham hiÓu biÕt, tho¶ m·n ãc tß mß c¸ nh©n hay chØ lµ mét thó tiªu khiÓn th× c¸ch thøc ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m hoµn toµn kh¸c so víi ngêi tham quan v× môc ®Ých kinh doanh. Kh¸ch tham quan lo¹i nµy thêng ®¸nh gi¸ héi chî triÓn l·m tèt nÕu héi chî triÓn l·m cung cÊp tèt nh÷ng th«ng tin, kiÕn thøc, còng nh gi¸ trÞ tinh thÇn tho¶ m·n cña hä. Ngoµi ra, khi tham quan hä cã thÓ gÆp gì trùc tiÕp ngêi s¶n xuÊt ®Ó hái thªm c¸c th«ng tin vÒ tÝnh n¨ng sö dông cña lo¹i hµng ho¸ mµ hä ®ang dïng nhng cha hiÓu biÕt mét c¸ch cô thÓ. §iÒu nµy còng lµ mét yÕu tè t¹o c¶m gi¸c tèt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho kh¸ch tham quan ®èi víi héi chî triÓn l·m. Nhµ tæ chøc ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn tiªu chuÈn vµ quan t©m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vÒ héi chî triÓn l·m cña kh¸ch tham quan. Bëi v× sè lîng kh¸ch tham quan còng chÝnh lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnhsù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét cuéc héi chî triÓn l·m. 3.Tiªu chuÈn vµ quan ®iÓm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trªn gãc ®é cña ngêi tæ chøc Còng nh bÊt kú mét nhµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô nµo kh¸c nhµ tæ chøc héi chî triÓn l·m mong muèn nh÷ng cuéc héi chî triÓn l·m do m×nh tæ chøc thu ®îc c¸c kÕt qu¶ nh mong ®îi. §øng trªn c¬ng vÞ cña ngêi tæ chøc viÖc ®¸nh gÝa hiÖu qu¶ cña héi chî triÓn l·m ®îc quyÕt ®Þnh dùa theo nhiÒu tiªu thøc. §Çu tiªn chÝnh lµ doanh thu hay lîi nhuËn mang l¹i do tæ chøc héi chî triÓn l·m. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Do vËy, c¸c nhµ tæ chøc héi chî triÓn l·m còng ph¶i suy nghÜ sao cho thu ®îc tõ héi chî triÓn l·m ph¶i bï ®¾p ®îc nh÷ng chi phÝ tæ chøc vµ cã ®îc mét kho¶n lîi nhuËn xøng ®¸ng. Doanh thu cña nhµ tæ chøc héi chî triÓn l·m thu ®îc tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nhng chñ yÕu lµ tõ c¸c nguån sau: B¶ng 1: C¬ cÊu doanh thu cña nhµ tæ chøc khi tæ chøc mét cuéc héi chî triÓn l·m. C¸c nguån doanh thu - TiÒn tham dù cña c¸c doanh nghiÖp - TiÒn b¸n vÐ tham quan - TiÒn cho thuª c¸c dÞch vô - TiÒn thu tõ c¸c dÞch vô - TiÒn hoa hång do viÖc giíi thiÖu kh¸ch tham dù thuª phßng ë c¸c kh¸ch s¹n. ……. - TiÒn tham dù cña c¸c doanh nghiÖp: Thêng ®îc tÝnh theo ®Þa ®iÓm mµ doanh nghiÖp ®ã thuª. NÕu lµ thuª gian hµng tiªu chuÈn ë trong nhµ th× sè tiÒn nµy bao gåm c¶ tiÒn thuª ®Êt, tiÒn dµn dùng gian hµng cã ®Ò tªn c«ng ty tham dù. Cßn nÕu chØ thuª ®Êt kh«ng cÇn dµn dùng th× sè tiÒn nµy sÏ Ýt h¬n v× doanh nghiÖp ph¶i tù dµn dùng gian hµng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÒn thu ®îc tõ viÖc qu¶ng c¸o cho c¸c doanh nghiÖp trong catalogue héi chî triÓn l·m, hoÆc trong khu vùc héi chî. - TiÒn b¸n vÐ tham quan trong thêi gian triÓn l·m. - TiÒn cho thuª c¸c dông cô phôc vô trng bµy. - TiÒn thuª tõ c¸c dÞch vô nh visa, phiªn dÞch… - TiÒn hoa hång cho viÖc giíi thiÖu kh¸ch tham dù thuª phßng ë kh¸ch s¹n… Chi phÝ cho viÖc tæ chøc cho héi chî triÓn l·m còng kh¸ lín, nã bao gåm c¸c chi phÝ sau: B¶ng 2: C¬ cÊu c¸c kho¶n chi phÝ cña nhµ tæ chøc khi tæ chøc héi chî triÓn l·m C¸c kho¶n chi phÝ - Chi phÝ giao dÞch - Chi phÝ thuª ®Þa ®iÓm tæ chøc - Chi phÝ thiÕt kÕ vµ giµn dùng gian hµng - Chi phÝ cho nh©n viªn phôc vô - Chi phÝ cho qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn - C¸c chi phÝ kh¸c - Chi phÝ giao dÞch chuÈn bÞ cho viÖc kh¸ch tham dù c¸c hîp ®ång, chi phÝ tõ vËn ®éng kh¸ch tham dù. - Chi phÝ cho in Ên giÊy mêi. - Chi phÝ cho thuª ®Þa ®iÓm. - Chi phÝ thiÕt kÕ vµ dµn dùng gian hµng. - Chi phÝ cho thuª nh©n viªn phôc vô trong thêi gian triÓn l·m. - Chi phÝ hoa hång cho c¸c céng t¸c viªn khi hä mêi ®îc kh¸ch tham dù. Thø hai lµ sè lîng c¸c doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m bëi v× sè lîng kh¸ch tham dù qu¸ Ýt sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn quy m« cu¶ héi chî triÓn l·m. h¬n thÕ n÷a ®iÒu nµy cã nghÜa lµ uy tÝn cña nhµ tæ chøc cßn thÊp kh«ng t¹o ®îc lßng tin cho c¸c doanh nghiÖp, sè lîng kh¸ch tham dù cã ¶nh hëng ®Õn trùc tiÕp ®Õn doanh thu cña héi chî triÓn l·m. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thø ba lµ cã mét sè cuéc triÓn l·m kh«ng mang tÝnh chÊt kinh doanh nh c¸c cuéc triÓn l·m vÒ v¨n ho¸, lÞch sö ph¸t triÓn cña d©n téc… Nh÷ng hiÓu biÕt Ýt s©u s¾c h¬n vÒ b¶n s¾c d©n téc, gi¸ trÞ tinh thÇn do triÓn l·m mang l¹i cho c«ng chóng lµ thíc ®o chÝnh x¸c nhÊt cho hiÖu qu¶ cña triÓn l·m. Thø t lµ sè lîng, gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ngêi tham dù ký kÕt trong thêi gian triÓn l·m. Tiªu thøc nµy hoµn toµn thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ trêng, sè lîng vµ gi¸ trÞ hîp ®ång kinh tÕ cµng lín th× uy tÝn cña nhµ tæ chøc cµng ®îc n©ng cao. Sù n©ng cao uy tÝn nµy ®ång nghÜa víi sù thµnh c«ng trªn thÞ trêng trong t¬ng lai. 4.Tiªu chuÈn vµ quan ®iÓm ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®øng trªn gãc ®é cña nÒn kinh tÕ x· héi Mét héi chî triÓn l·m sÏ ®îc ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶ cao, khi nh÷ng kÕt qu¶ nã mang l¹i, ®¸p øng tèt nhu cÇu cÊp b¸ch, môc tiªu chiÕn lîc chung cña nªn kinh tÕ x· héi. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë c¸c héi chî triÓn l·m vÒ th«ng tin, c«ng nghÖ viÔn th«ng, c¬ së h¹ tÇng… ®îc tæ chøc nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë ViÖt Nam. Chóng ®îc ®¸nh gi¸ rÊt cao bëi chóng gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy nhanh chãnh thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi mµ §¶ng vµ nhµ níc ®· ®Ò ra. Mang l¹i sù ph¸t triÓn kinh tÕ æn ®Þnh tõ ®ã t¹o ®µ cho sù hoµ nhËp cíi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. V.Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó mét c«ng ty kinh doanh héi chî triÓn l·m C¸c tæ chøc khi tham gia héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt so víi nh÷ng doanh nghiÖp tham gia c¸c lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c. Khi muèn tham gia ho¹t ®éng kinh doanh héi chî triÓn l·m c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Doanh nghiÖp ph¶i ®îc thµnh lËp theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cã môc ®Ých hoÆc hµnh nghÒ phï hîp víi ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. - Cã ®ñ ph¬ng tiÖn vËt chÊt, kü thuËt ®Ó tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i. - Cã bé maý tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña viÖc kinh doanh héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i. Víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi hoÆc c¸c tæ chøc quèc tÕ muèn tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam ph¶i ký hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 héi chî vµ triÓn l·m th¬ng m¹i víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ®îc bé th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp kinh doanh dÞch vô tæ chøc triÓn l·m th¬ng m¹i. ChÝnh v× ®iÒu kiÖn ®Æt ra nh vËy cho nªn trong giai ®o¹n hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp tham gia kinh doanh dÞch vô héi chî triÓn l·m vÉn chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ mét sè tæ chøc phi chÝnh phñ nh phßng th¬ng m¹i c«ng nghiÖp. Cßn l¹i lµ mét sè c¸c doanh nghiÖp tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu¶ng c¸o vµ c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc ë trªn th× c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tæ chøc héi chî triÓn l·m cßn ph¶i chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau: - Tríc hÕt ph¶i kÓ ®Õn nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m«: c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i, th«ng qua c¸c ®¹o luËt vÒ xuÊt nhËp khÈu. Ho¹t ®éng khuyÕn khÝch nhËp khÈu thóc ®Èy kiÓm ®Þnh kinh doanh héi chî triÓn l·m. mÆt kh¸c, do nÒn kinh tÕ níc ta ®a d¹ng vµ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nªn cã sù ®Çu t lín cña níc ngoµi vµo ViÖt Nam lµm cho sè lîng c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn ®¸ng kÓ, thÞ trêng kinh doanh ®ang trë nªn s«i ®éng vµ cã sù c¹nh tranh ngµy mét gay g¾t. §Ó gi÷ v÷ng ®îc thÕ c¹nh tranh vµ më réng tû phÇn thÞ trêng th× c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p vµ nç lùc marketing cña m×nh. Tham gia héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i gióp cho viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña c«ng ty tíi kh¸ch hµng. §ã lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn mµ nhiÒu c«ng ty ®· lùa chän. M«i trêng chÝnh trÞ æn ®Þnh lµ nh©n tè t¹o ®µ cho ho¹t ®éng kinh doanh héi chî triÓn l·m ph¸t triÓn. ThËt vËy, nÕu nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi míi tÝch cùc tham gia héi chî triÓn l·m. Bëi hä nghÜ r»ng chØ cã mét nÒn kinh tÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh th× c¬ héi cho viÖc th©m nhËp thÞ trêng vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh trong t¬ng lai míi cã thÓ thùc hiÖn ®îc. - Nh©n tè vÒ phÝa nhµ níc: tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh cña b¶n th©n ngêi tæ chøc ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh héi chî triÓn l·m. Víi nguån tµi chÝnh lín, nhµ tæ chøc cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu kü thÞ trêng ®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c héi chî triÓn l·m phï hîp. Ngoµi tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh cßn ph¶i kÓ ®Õn c¬ së vËt chÊt phôc vô cho héi chî triÓn l·m. C¬ së vËt chÊt tèt, ®Çy ®ñ mäi ph¬ng tiÖn kü thuËt lµ nh©n tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña héi chî. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã ý chÝ phÊn ®Êu häc hái còng lµ mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®a tíi thµnh c«ng trªn thÞ trêng tæ chøc héi chî triÓn l·m. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c yÕu tè thuéc vÒ phÝa ngêi tham dù: doanh nghiÖp ®ang gÆt h¸i ®îc thµnh c«ng trªn thÞ trêng th× míi cã thÓ bá ra c¸c kho¶n chi phÝ tèn kÐm tham dù héi chî triÓn l·m nh»m më réng h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Ngîc l¹i, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng yÕu kÐm viÖc bï ®¾p c¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ®iÒu kiÖn khã kh¨n, th× viÖc tham gia héi chî triÓn l·m lµ mét ý tëng khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc. VI. Marketing trong tæ chøc héi chî triÓn l·m Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sù c¹nh tranh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng dÞch vô ngµy cµng trë nªn gay g¾t. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh vËy, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô ®· quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p, chiÕn lîc Marketing vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i víi t c¸ch lµ thµnh viªn cña doanh nghiÖp dÞch vô còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung ®ã. Hä ¸p dông c¸c biÖn ph¸p, kü thuËt Marketing vµo c¸c kh©u ho¹t ®éng kinh doanh trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh tæ chøc héi chî triÓn l·m. §Ó tiÕn hµnh tæ chøc x©y dùng, tæ chøc héi chî triÓn l·m c«ng viÖc ®Çu tiªn cÇn ®îc quan t©m ®ã lµ chñ ®Ò cña héi chî triÓn l·m. B»ng c¸ch øng dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Marketing nh: göi c¸c b¶n c©u hái ®iÒu tra qua ®êng bu ®iÖn trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp n»m trong mÉu ®iÒu tra nghiªn cøu, nghiªn cøu kü chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ níc, ®iÒu tra thÞ trêng …ph¸t hiÖn ra vÊn ®Ò næi tréi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Th«ng qua chñ ®Ò x©y dùng kÕt qu¶ ®iÒu tra, ngêi tæ chøc thu hót ngµy cµng nhiÒu sù quan t©m chó ý cña c¸n bé ngµnh cã liªn quan, c¸c doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn héi chî. V× ho¹t ®éng kinh doanh tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô. Nªn trong chiÕn lîc Marketing cña nã cã rÊt nhiÒu nh÷ng kh¸c biÖt so víi chiÕn lîc Marketing cña kinh doanh th«ng thêng. §Ó thÊy râ ®iÒu nµy chóng ta xem xÐt “4P” cña Marketing trong tæ chøc héi chî triÓn l·m. - ChÝnh s¸ch s¶n phÈm Nhu cÇu cña ngêi tham dù ngµy cµng t¨ng theo tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña nÒn kinh tÕ x· héi. Tríc ®©y, mçi khi tham gia c¸c héi chî triÓn l·m c¸c doanh nghiÖp chØ ®ßi hái chÊt lîng dÞch vô do nhµ tæ chøc cung cÊp ë møc ®é b×nh thêng. Nhng tõ khi xuÊt hiÖn nhiÒu doanh nghiÖp chØ ®ßi hái chÊt lîng dÞch vô th× nhu cÇu ®ßi hái cña c¸c doanh nghiÖp còng t¨ng lª t¬ng øng chÝnh xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã mµ c¸c nhµ tæ chøc cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó n©ng cao chÊt lîng dÞch vô cña m×nh. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn c¹nh ®ã héi chî triÓn l·m kh«ng chØ thu hót kh¸ch néi ®Þa mµ cßn thu hót c¶ kh¸ch níc ngoµi. §èi víi kh¸ch níc ngoµi chÊt lîng dÞch vô ph¶i kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. §Ó thùc hiÖn ®îc viÖc n©ng cao chÊt lîng dÞch vô cña héi chî triÓn l·m ph¶i t¨ng cêng ®Çu t cho c¸c ph¬ng tiÖn dµn dùng gian hµng, thiÕt bÞ phôc vô cho khu triÓn l·m…Ngoµi viÖc ®Çu t cho c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô héi chî. - ChÝnh s¸ch gi¸ Gi¸ c¶ gi÷ mét vai trß thiÕt yÕu trong Marketing hçn hîp cña mét dÞch vô bëi v× viÖc ®Þnh gi¸ thu hót doanh lîi trong kinh doanh. §èi víi s¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m th× c¸c quyÕt ®ÞnhvÒ gi¸ lµ hÕt søc quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cho kh¸ch hµng vµ gi÷ vai trß trong viÖc t¹o dùng h×nh ¶nh vÒ s¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m cña mét c«ng ty. Gi¸ còng ®a ra ®îc sù nhËn thøc vÒ chÊt lîng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ thêng ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch t¨ng thªm mét tû lÖ phÇn tr¨m trªn chi phÝ. S¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m còng nh ®èi víi tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm th«ng thêng kh¸c. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ cã ¶nh hëng lªn tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña kªnh ph©n phèi Marketing. Nh÷ng ngêi cung cÊp, nh÷ng ngêi b¸n, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ kh¸ch hµng tÊt c¶ ®Òu chÞu t¸c ®éng cña c¬ chÕ gi¸. Thªm vµo ®ã, viÖc ®Þnh gi¸ ¶nh hëng tíi sù nhËn thøc cña ngêi mua vÒ s¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m ddwîc cung øng. NÕu c«ng ty ®Þnh gi¸ thÊp trong viÖc thuª c¸c gian hµng cña m×nh th× nh÷ng kh¸ch hµng cña nã sÏ tr«ng ®îi h¬n vµo chÊt lîng còn nh kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña héi chî. Gi¸ c¶ s¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m (hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ gi¸ mµ kh¸ch hµng ph¶i bá ra ®Ó thuª gian hµng) ®îc ®a ra lµ gi¸ trÞ v« h×nh. Gi¸ cña c¸c gian hµng cã thÓ b¸o hiÖu cho kh¸ch hµng biÕt ®îc vÒ chÊt lîng phôc vô còng nh kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña héi chî, ®ång thêi gi¸ còng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin vÒ khu vùc thÞ trêng diÔn ra ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m. Th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô cña khu vùc thÞ trêng, thãi quen thÞ trêng, thãi quen tiªu dïng, t©m lý tiªu dïng, thu nhËp vµ møc ®é chuÈn x¸c cña nh÷ng th«ng tin cung cÊp. - Kªnh ph©n phèi Thµnh phÇn tham gia vµo ph©n phèi s¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ c¸c tæ chøc vµ con ngêi. Cã ba lo¹i ngêi tham gia vµo hÖ thèng kªnh lµ: + Nhµ tæ chøc + Ngêi trung gian 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Kh¸ch hµng S¬ ®å: HÖ thèng kªnh cña s¶n phÈm tæ chøc héi chî triÓn l·m Nhµ tæ chøc §¹i lý vµ m«i giíi §¹i lý b¸n Kh¸ch hµng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc héi chî triÓn l·m th¬ng m¹i cña c«ng ty THC I.S¬ lîc vÒ C«ng ty 1.Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tríc n¨m 1998, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc héi ®ång liªn minh c¸c hîp t¸c x· ViÖt Nam, lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp víi chøc n¨ng nhiÖm vô hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®Çu t. Tíi ngµy 1/1/1998 luËt Th¬ng m¹i yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp hµnh chÝnh sù nghiÖp kh«ng ®îc phÐp tæ chøc héi chî triÓn l·m mµ chØ cã c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp míi ®îc phÐp tæ chøc héi chî triÓn l·m. Nªn ®Õn ngµy 1/1/1999 theo quyÕt ®Þnh sè 1964/Q§ ngµy 3/5/1998 cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ th«ng tin, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n THC ®îc ra ®êi ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ doanh nghiÖp ®· ®îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 265/Q§-TC ngµy 1/3/1995 vµ luËt ph¸p hiÖn hµnh cña nhµ níc tªn giao dÞch cña c«ng ty THC. §Þa chØ cña C«ng ty: 63 §êng Gi¶ng Vâ Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04. 7337887 – Fax: 04. 7337886 Víi sè vèn kinh doanh gÇn 1 tû ®ång, trong 2 n¨m qua ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ thu hót ®îc nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng kÓ. Tuy lµ mét doanh nghiÖp tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n míi ®îc thµnh lËp n¨m 1999 nhng ho¹t ®éng cña c«ng ty víi ®éi ngò kü s, ho¹ sü, cö nh©n khoa häc ®îc ®µo t¹o trong vµ ngoµi níc, hiÖn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty bao gåm 16 ngêi trong ®ã cã 2 kü s, 2 ho¹ sü, 10 cö nh©n, 1 th¹c sü kinh tÕ. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty bao gåm: - Cung cÊp th«ng tin thÞ trêng, gióp kh¸ch hµng ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc qu¶ng c¸o, chiÕn dÞch chiÕm lÜnh thÞ trêng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. - Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, trªn mäi ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - Tæ chøc, thiÕt kÕ vµ dµn dùng gian hµng triÓn l·m trong vµ ngoµi trêi. Trong n¨m 1999 mÆc dï bÞ ¶nh hëng kh«ng nhá bëi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc lµm cho ho¹t ®éng dÞch vô cña c«ng ty bÞ gi¶m sót do bÞ mÊt kh¸ch hµng nh Th¸i Lan, Hµn Quèc…Bªn c¹nh ®ã, sù c¹nh tranh gay g¾t 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn nç lùc cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n, duy tr× c«ng viÖc vµ ®¶m b¶o thu nhËp cho c¸c anh chÞ em trong c«ng ty. Tõng bíc ®æi míi, ®Èy m¹nh, triÓn khai thùc hiÖn c¸ biÖn ph¸p chuyªn m«n nghiÖp vô, qu¶n lý tµi chÝnh…phï hîp víi ®Æc thï kinh doanh dÞch vô. ChÝnh v× vËy c«ng ty vÉn ®¶m b¶o kÕt qu¶ cao trong kinh doanh, hoµn thµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc, kh«ng ph¶i vay nî ng©n hµng, cô thÓ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn trong hai n¨m qua ë b¶ng sau: B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ: 1000 ®ång N¨m STT C¸c chØ tiªu 1999 2000 1 Tæng doanh thu 8.000.000 12.512.000 2 Tæng chi phÝ 7.880.000 12.000.000 - Trong ®ã: CPQLDN 2.000.000 4.123.000 3 Lîi nhuËn tríc thuÕ 170.000 512.000 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 90.000 312.000 C¸c chØ tiªu lîi nhuËn sau thuÕ mµ c«ng ty THC ®· ®¹t ®îc trong 2 n¨m 1999 vµ 2000: - Tû lÖ t¬ng ®èi n¨m 2000 so víi n¨m 1999 312.000 3,467 90.000 ta thÊy tû lÖ lîi nhuËn n¨m 2000 so víi n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 346,7% - Tû lÖ tuyÖt ®èi n¨m 2000 so víi n¨m 1999 312.000 – 90.000 = 222.000 Nh vËy so víi n¨m 1999 th× lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 222.000.000 ®ång. Qua sè liÖu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty THC ta nhËn thÊy doanh thu tõ hoat ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã chiÒu híng tèt, ®i lªn. MÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty ®· kh¾c phôc ®Ó doanh sè ngµy cµng t¨ng lªn. §iÒu nµy cho thÊy sù nç lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tiÕp tôc ®Èy m¹nh ®a d¹ng ho¸ c¸c loaÞ h×nh qu¶ng c¸o. C¬ cÊu kinh doanh cña c«ng ty ®îc ph©n bè nh sau: B¶ng c¬ cÊu kinh doanh cña C«ng ty THC N¨m Lo¹i h×nh kinh doanh 1999 2000 Qu¶ng c¸o 40% 20% Tæ chøc héi chî triÓn l·m 60% 80% 20
- Xem thêm -