Tài liệu Một số giải pháp marketing- mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm thạch rau câu của công ty tnhh việt thành

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu KÓ tõ khi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, ®· t¹o ra vËn héi míi cho c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp nµy vµo mét bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. xu híng toµn cÇu ho¸ ngµy cµng më réng, nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®îc chuyÓn giao gi÷a c¸c níc, ngêi tiªu dïng ngµy cµng cã nhiÒu sù lùa chän cÇu kú h¬n tríc, nhiÒu mÆt hµng phong phó h¬n. Hä cã thÓ bÞ hÊp dÉn bëi thø hµng ho¸ nµo ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña m×nh. V× thÕ nh÷ng c«ng ty chiÕn th¾ng lµ nh÷ng c«ng ty tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhÊt vµ thùc sù lµm vui lßng nh÷ng kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh. C¸c c«ng ty nµy ngµy cµng thÊy ®îc vai trß quan träng cña Marketing, xem Marketing lµ mét c«ng cô cña toµn c«ng ty chø kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn riªng biÖt. Nh÷ng c«ng ty nµy ®Òu lÊy thÞ trêng lµm trung t©m vµ híng theo kh¸ch hµng. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i, kÕt hîp víi thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ c¸c kiÕn thøc ®· ®îc häc trong Nhµ trêng em ®· chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh: "Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i ". Víi ®Ò tµi ®· lùa chän, môc ®Ých chÝnh cña chuyªn ®Ò thùc tËp nµy lµ cung cÊp mét sè c¬ së ph¬ng ph¸p luËn vÒ nh÷ng gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Em ®· cè g¾ng xö lý vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh ®ång bé, g¾n liÒn víi thùc tÕ ®ång thêi mang tÝnh kh¶ thi nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò do thùc tiÔn ®Ò ra gióp c«ng ty cã mét ph¬ng híng kinh doanh ®óng ®¾n vµ gi¶i ph¸p Marketing hîp lý. Trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp em cã sö dông c¸c biÖn ph¸p ph©n tÝch vµ so s¸nh, kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ. KÕt cÊu chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng. - Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña chiÕn lîc Marketing. - Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ch¬ng III: Mét sè gi¶ ph¸p Marketing nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn cña chiÕn lîc Marketing trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Kh¸i niÖm ph©n lo¹i vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Marketing 1.1.1.Kh¸i niÖm vÒ marketing Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, thuËt ng÷ “ Marketing” ngµy cµng trë nªn quen thuéc vµ viÖc øng dông nã ngµy cµng trë nªn phæ biÕn trªn ph¹m vi vÜ m« lÉn vi m«, trong níc vµ quèc tÕ. Marketing lµ mét tõ tiÕng Anh, ®îc chÊp nhËn vµ sö dông kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi. ThuËt ng÷ nµy ®îc sö dông lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1902 trªn gi¶ng ®êng cña ®¹i häc Tæng hîp Michigan – Mü, §Õn n¨m 1910 tÊt c¶ c¸c trêng ®¹i häc tæng hîp ë Mü b¾t ®Çu gi¶ng d¹y m«n häc Marketing. Trong lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn thÕ giíi ®· xuÊt hiÖn nhiÒu quan niÖm vµ ®Þnh nghÜa. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é nhËn thøc, quan ®iÓm cña t¸c gi¶ vÒ vÕn ®Ò nµy còng nh ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn Marketing thùc tÕ tõng thêi kú. Buæi ban ®Çu Marketing cã tªn gäi lµ “Marketing b¸n hµng”, Marketing ë ®©y ®îc hiÓu lµ tÊt c¶ nh÷ng g× ®Æt ra tríc khi sö dông b¸n hµng vµ qu¶ng c¸o trong b¸n hµng. Trong giai ®o¹n nµy t tëng ®Þnh híng Marketing vµ t tëng ®Þnh híng b¸n hµng cha râ rµng. §Õn thêi k× tiÕp theo Marketing b¸n hµng ®îc n©ng lªn thµnh “Marketing bé phËn” ë thêi k× nµy ngêi ta quan t©m nhiÒu ®Õn tÝnh hÖ thèng cña Marketing nh»m ®a ra mét hoÆc mét sè c¸ch thøc nµo ®ã trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng ®Õn kh¸ch hµng ®Ó t¨ng doanh sè b¸n hµng. Ngêi ta ®· lËp ra mét c¸ch kh¸ ®Çy ®ñ hÖ thèng c¸c tham sè c¬ b¶n cña Marketing hçn hîp nh : s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ giao cho mét bé phËn nµo ®ã trong c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Trong giai ®o¹n nµy Marketing ®îc hiÓu lµ “qu¸ tr×nh gia quyÕt ®Þnh vÒ s¶n phÈm, xóc tiÕn, kªnh ph©n phèi vµ n¬i ph©n phèi” Tuy nhiªn tr×nh ®é ph¸t triÓn cña “Marketing bé phËn” cha ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thùc tiÔn kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, sù ph¸t triÓn cña Marketing ®îc n©ng lªn thµnh “Marketing c«ng ty – Marketing hiÖn ®¹i” vµ ®· ®Ò xuÊt thªm nhiÒu c¸ch hiÓu, c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ Marketing nh.  §Þnh nghÜa cña Uû ban hiÖp héi Marketing Mü: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Marketing lµ viÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn dßng vËn chuyÓn hµng hãa vµ dÞch vô tõ ngêi s¶n suÊt ®Õn ngêi tiªu dïng.  §Þnh nghÜa cña viÖn Marketing Anh quèc: Marketing lµ chøc n¨ng qu¶n lý c«ng ty vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, tõ viÖc ph¸t hiÖn ra nhu cÇu vµ biÕn søc mua cña ngêi tiªu dïng thµnh nhu cÇu thùc sù vÒ mét lo¹i hµng ho¸ cô thÓ, ®Õ viÖc ®a hµng ho¸ ®ã ®Õn ngêi tiªu dïng cuèi cïng nh»m b¶o ®¶m cho c«ng ty thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt.  §Þnh nghÜa cña gi¸o s - TiÕn sÜ PHILIP KOTLER: Marketing lµ mét qu¸ tr×nh qu¶n lý mang tÝnh chÊt x· héi, nhê ®ã mµ c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc cã ®îc nh÷ng g× mµ hä mong muèn th«ng qua viÖc chµo b¸n vµ trao ®æi s¶n phÈm cã gi¸ trÞ víi ngêi kh¸c. Tuy nhiªn hiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang kh¸ phæ biÕn mét quan niÖm vÒ Marketing nh sau. Marketing lµ mét khoa häc nghiªn cøu c¸c quy luËt cung - cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ trêng vµ hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p, nghÖ thuËt c¶ thñ ®o¹n lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch phï hîp víi nhu cÇu vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao nhÊt. 1.1.2. Môc tiªu cña Marketing: - Marketing ¶nh hëng thêng xuyªn vµ trùc tiÕp ®Õn mäi ngêi trªn thÕ giíi. Mçi ngêi mua, ngêi b¸n hay tÊt c¶ d©n chóng nãi chung ®Òu cã c¸c yªu cÇu kh¸c nhau ®èi víi hÖ thèng Marketing cña doanh nghiÖp Do ®ã, ho¹t ®éng Marketing cña doanh nghiÖp thêng híng theo c¸c môc tiªu sau. - Môc tiªu tèi ®a ho¸ tiªu thô : §©y lµ môc tiªu c¬ b¶n mµ c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam t×m c¸ch ®Ó ®¹t ®îc. Khi tèi ®a ho¸ tiªu thô cã nghÜa lµ khi ®ã ®¹t møc tiªu dïng cao nhÊt, doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËn cao tõ ®ã cã thªm nh÷ng ®iÒu kiÖn t¨ng trëng s¶n xuÊt, t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng¬i lao ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¶i x· héi nhiÒu nhÊt. Tuy nhiªn víi ngêi tiªu dïng, khi doanh nghiÖp tèi ®a ho¸ tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã th× cã nghÜa lµ hä sÏ ph¶i chÞu thiÖt thßi nhÊt khi ph¶i mua s¾m nh÷ng s¶n phÈm nµy. - Môc tiªu tèi ®a ho¸ sù tho¶ m·n: theo quan ®iÓm nµy th× môc tiªu cña ho¹t ®éng Marketing lµ ®¹t møc ®é tho¶ m·n tiªu dïng cao nhÊt chø kh«ng ph¶i lµ møc tiªu dïng cao nhÊt. Do vËy, viÖc tho¶ m·n nhu cÇu vµ môc ®Ých thu lîi nhuËn cao nhÊt sÏ cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng ho¹t héng kinh doanh bÊt hîp ph¸p nh bu«n b¸n hµng cÊm, tiªu thô heroin v.v.. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Môc tiªu tèi ®a ho¸ sù lùa chän cña ngêi tiªu dïng: Doanh nghiÖp tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo híng ®a d¹ng ho¸ vÒ chñng lo¹i hµng hoa kiÓu dµng, bao b×, nh·n hiÖu… vµ dµnh cho ng êi tiªu dïng sù lùa chän cao nhÊt, kh¶ n¨ng t×m thÊy nh÷ng s¶n phÈm phï hîp nhÊt víi thÞ hiÕu, së thÝch cña hä, Môc tiªu nµy cã thÓ dÉn ®Õn sù l·ng phÝ, lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô ®¾t thªm, ngêi ta mÊt thªm nhiÒu thêi gian lùa chän ®¸nh gi¸. - Môc tiªu tèi ®a ho¸ chÊt lîng cuéc sèng: §©y lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cao nhÊt c¸c doanh nghiÖp cÇn cè g¾ng v¬n tíi ®Ó ®¹t ®îc. §Æc biÖt nã lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu cña Marketing hiÖn ®¹i. ChÊt lîng cuéc sèng ®îc thÓ hiÖn b»ng sù hµi hoµ gi÷a vËt chÊt vµ tinh thÇn. Tuy nhiªn ph¶i thõa nhËn r»ng ®©y lµ mét môc tiªu mµ ngêi ta khã mµ cã thÓ ®o lêng ®îc chÊt lîng cña nã. 1.2. ChiÕn lîc vµ qu¶n trÞ chiÕn lîc Marketing trong c¬ chÕ thÞ trêng: 1.2.1. ChiÕn lîc Marketing: 1.2.1.1. Kh¸i niÖm vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing theo híng thÞ trêng NÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy nay chØ chÊp nhËn nh÷ng C«ng ty cã sù nh¹y bÐn víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh, hoÆc lµ hä ph¶i t×m c¸ch thÝch øng hoÆc lµ sÏ bÞ thÞ trêng ®µo th¶i. Vµ thùc tiÔn ®· chøng minh nh÷ng c«ng ty thµnh c«ng lµ nh÷ng c«ng ty biÕt c¸ch vËn dông chiÕn lîc theo híng thÞ trêng. Hä nhËn thøc râ vai trß, tÇm quan träng cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc. Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing theo híng thÞ trêng lµ qu¶ tr×nh qu¶n trÞ nh»m ph¸t triÓn vµ duy tr× sù ¨n khíp cã thÓ thùc hiÖn ®îc gi÷a c¸c môc tiªu cña tæ chøc, kü n¨ng tµi nguyªn vµ nh÷ng c¬ héi cña m×nh trªn mét thÞ trêng lu«n biÕn ®éng. 1.2.1.2. Vai trß cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc: Trong nÒn kinh tÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp thô ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do kh«ng cã sù c¹nh tranh nªn kinh doanh tr× trÖ, kh«ng ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng, s¸ng t¹o tham gia thÞ trêng mµ mong ®îi sù bao cÊp cña nhµ níc nªn tôt hËu so víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Nhng tríc sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c¸c C«ng ty buéc ph¶i ®èi mÆt víi mét thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, møc ®é rñi ro rÊt cao. Sù ho¹t ®éng ®ång bé cña bé m¸y doanh nghiÖp còng nh nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng thay ®æi ®iÒu kiÖn m«i trêng ®· chë thµnh yÕu tè hÕt søc cÇn thiÕt ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cho mçi doanh nghiÖp. V× vËy, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc gióp cho doanh nghiÖp cã sù ¨n khíp gi÷a m« trêng néi bé vµ m«i trêng bªn ngoµi nh»m ph¸t huy tèi ®a c¸c thÕ m¹nh, h¹n chÕ ®iÓm yÕu vµ môc ®Ých cuèi cïng lµ ®¹t ®îc sù t¨ng trëng môc tiªu cho doanh nghiÖp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.1.3. Môc ®Ých cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc: Gióp C«ng ty tuyÓn chän vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng sao cho ®¶m b¶o ®îc tµi s¶n cña m×nh bÊt chÊp sù ®¶o lén bÊt ngê cña m«i trêng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. T¹o cho doanh nghiÖp kh¶ n¨ng thÝch øng tiÒm tµng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. BÊt cø khi nµo C«ng ty còng b¶o vÖ ®îc thÞ phÇn vµ lîi nhuËn. Môc ®Ých nµy dùa trªn 3 ý tëng then chèt: + Mét lµ : Qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng cña bé m¸y vµ cña C«ng ty nh mét danh môc ®Çu t nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ ho¹t ®éng t¹o kh¶ n¨ng sinh lêi cao nhÊt. + Hai lµ: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi hay tiÒm n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp dùa vµo sù ph¸t triÓn thÞ phÇn, vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn trÞ trêng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh. §iÒu nµy cã nghÜa t×nh h×nh hiÖn t¹i cña mét doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ mét c¨n cø ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp mµ cßn phô thuéc vµ rÊt nhiÒu yÕu tè chñ quan vµ kh¸ch quan kh¸c. + Ba lµ: ChiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®îc coi lµ kÕ ho¹ch mu ®å dùa trªn hai khÝa c¹nh: * Thø nhÊt: Môc tiªu ph¶i ®¹t ®îc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (tuú thuéc kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp) * Thø hai: Mçi chiÕn lîc chØ thµnh c«ng trong mét hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh.V× vËy, kh«ng cã c¸i g× tån t¹i m·i víi mét doanh nghiÖp còng nh víi ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m cho m×nh nh÷ng ý tëng then chèt ®èi víi viÖc x¸c lËp vÞ trÝ cña m×nh, t¹o ra nh÷ng c¬ héi nh»m hoµn thµnh môc tiªu . 1.2.2. Qu¶n trÞ chiÕn lîc: 1.2.2.1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ chiÕn lîc: Qu¶n trÞ chiÕn lîc lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c m«i trêng hiÖn t¹i còng nh t¬ng lai, ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu tæ chøc, thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu trong m«i trêng hiÖn t¹i còng nh t¬ng lai. 1.2.2.2. ¦u vµ nhîc ®iÓm cña qu¶n trÞ chiÕn lîc: + ¦u ®iÓm: - Qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc gióp tæ chøc x¸c ®Þnh râ môc tiªu vµ híng ®i cña m×nh trong t¬ng lai. KhuyÕn khÝch l·nh ®¹o vµ nh©n viªn C«ng ty ho¹t 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng mét c¸ch ®ång bé nh»m ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ng¾n h¹n vµ môc ®Ých cuèi cïng lµ c¶i thiÖn lîi nhuËn vµ vÞ thÕ c¹nh tranh l©u dµi cña doanh nghiÖp. - Qu¶n trÞ chiÕn lîc buéc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n tÝch vµ dù b¸o c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ ¶nh hëng tíi doanh nghiÖp trong t¬ng lai gÇn còng nh t¬ng lai xa, bëi m«i trêng kinh doanh lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng khã lêng tríc. Qu¶n trÞ chiÕn lîc gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t tËn dông c¸c c¬ héi còng nh gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c rñi ro. - Qu¶n trÞ chiÕn lîc gióp c¸c c«ng ty ra quyÕtt ®Þnh g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn m«i trêng liªn quan. TÝnh phøc t¹p cña thÞ trêng ®ßi hái tæ chøc ph¶i nç lùc chiÕn ®îc vÞ trÝ chñ ®éng hay bÞ ®éng tÊn c«ng. QuyÕt ®Þnh chñ ®éng lµ sù cè g¾ng dù b¸o ®iÒu kiÖn m«i trêng, sau ®ã t¸c ®éng hay thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn dù b¸o cho phï hîp ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. QuyÕt ®Þnh bÞ ®éng tÊn c«ng lµ dù b¸o ®iÒu kiÖn m«i trêng trong t¬ng lai vµ th«ng qua biÖn ph¸p hµnh ®éng nh»m tèi u ho¸ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trong m«i trêng b»ng c¸ch tr¸nh nh÷ng vÉn ®Ò bÊt lîi cã thÓ x¶y ra vµ chuÈn bÞ thùc hiÖn c¬ héi tiÒm tµng. - Qu¶n trÞ chiÕn lîc gióp tæ chøc ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, mang l¹i sù thµnh c«ng mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng vËn dông qu¶n trÞ chiÕn lîc kh«ng thÓ cã. + Nhîc ®iÓm - Nhîc ®iÓm chñ yÕu lµ thiÕt lËp qu¶ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc cÇn nhiÒu thêi gian vµ nç lùc cña b¶n th©n l·nh ®¹o, còng nh c¸c nh©n viªn trong doanh nghiÖp. - C¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc thiÕu sù linh ho¹t khi chóng ®îc Ên ®Þnh thµnh v¨n b¶n. - ViÖc dù b¸o cho m«i trêng dµi d¹n cã giíi h¹n sai sãt ®«i khi lµ rÊt lín v× vËy doanh nghiÖp cÇn cã sù ®iÒu chØnh cho phï hîp. - Mét c«ng ty qu¸ coi träng vÊn ®Ò kÕ ho¹ch ho¸ Ýt chó träng ®Õn viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc. Tuy nhiªn, trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß tÝch cùc cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc. Nh÷ng nhîc ®iÓm nãi trªn chØ lµ mét rµo c¶n rÊt nhá nÕu tæ chøc biÕt c¸ch vËn dông qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc mét c¸ch ®óng ®¾n. Kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm vµ ph¸t huy u ®iÓm cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc sÏ cñng cè vÞ thÕ l©u dµi cña tæ chøc. 1.3. Néi dung cña chiÕn lîc Marketing theo vÞ thÕ c¹ch tranh: 1.3.1. ChiÕn lîc cho doanh nghiÖp dÉn ®Çu thÞ trêng: Trªn thÞ trêng cã mét sè C«ng ty ®îc c«ng nhËn lµ ®øng ®Çu ë mét sè lÜnh vùc nµo ®ã (vÝ dô nh C«ng ty Honda ®îc coi lµ c«ng ty ®øng ®Çu vÒ s¶n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt xe m¸y) th× C«ng ty ®ã cã thÓ chän mét trong hai môc tiªu t¨ng trëng Marketing sau: - Mét lµ t×m c¸ch më réng quy m« cña toµn bé thi trêng nh thu hót thªm kh¸ch hµng, nghiªn cøu t×m ra c«ng cô míi cña s¶n phÈm hoÆc t¨ng sè lîng s¶n phÈm trong mét lÇn sö dông. - Hai lµ c«ng ty ®øng ®Çu thÞ trêng cã thÓ t¨ng thÞ phÇn nh»m môc tiªu t¨ng trëng nhanh. C¸c chiÕn lîc Marketing cÇn cã lµm sao ®Ó t¨ng quy m« thÞ trêng hoÆc ®iÒu chØnh mét trong nh÷ng kh©u nµo ®ã cña c«ng t¸c Marketing. C¸c c«ng ty ®øng ®Çu thÞ trêng khi ®· chän môc tiªu t¨ng trëng æn ®Þnh vµ chiÕn lîc tËp chung thi còng ph¶i chän môc tiªu Marketing sao cho cã thÓ b¶o vÖ ®îc thi phÇn hiÖn cã. C¸c C«ng ty nµy lu«n ph¶i “bÞt nh÷ng lç hæng” ®Ó c¸c C«ng ty c¹nh tranh kh¸c kh«ng thÓ dµnh ®îc kh¸ch hµng cña m×nh. Chi phÝ ®Ó b¶o bÖ thÞ phÇn cã thÓ rÊt cao nhng chi phÝ cho viÖc tõ bá mét s¶n phÈm hay mét khóc thÞ trêng cã thÓ cao h¬n rÊt nhiÒu. Cã 4 chiÕn nh»m b¶o vÖ thÞ trêng mµ c«ng ty dÉn ®Çu cÇn thùc hiÖn: + ChiÕn lîc ®æi míi: Víi gi¶ ®Þnh lµ sÏ xuÊt hiÖn mét ai ®ã víi mét s¶n phÈm tèt h¬n. V× vËy, c¸c C«ng ty ®øng ®Çu thÞ trêng lu«n cè g¾ng dÉn ®Çu trong lÜnh vùc nh ph¸t triÓn c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, dÞch vô vµ c¸c ph¬ng thøc phËn phèi míi . + ChiÕn lîc cñng cè: §©y lµ mét ph¬ng thøc chñ ®éng nh»m b¶o ®¶m søc m¹nh trÖn thÞ trêng. Nhng ®iÒu ®îc chó träng lµ gi÷ møc gi¸ h¬p lý vµ ®a ra c¸c s¶n phÈm míi víi quy m« h×nh thøc mÉu m· míi. + ChiÕn lîc ®èi ®Çu: ThÞ trêng bao gåm viÖc ph¶n øng nhanh nh¹y vµ trùc tiÕp víi ®èi thñ th¸ch thøc. H×nh thøc cña chiÕn lîc nµy cã thÓ lµ c¸c cuéc chiÕn trannh khuyÕn m¹i, chiÕn tranh vÒ gi¸ hoÆc vÒ gi÷a c¸c ®¹i lý + ChiÕn lîc quÊy nhiÔu: C«ng ty cè g¾ng g©y ¶nh hëng ®Õn c¸c nhµ cung øng vµ tiªu thu lµm cho hä cã th¸i ®é kh«ng hîp t¸c víi ®èi thñ c¹nh tranh. C¸ch nµy kh«ng ®îc hoan nghªnh l¾m. 1.3.2. ChiÕn lîc cho c¸c doanh nghiÖp th¸ch thøc trªn thÞ trêng: C¸c doanh nghiÖp nµy ®îc c«ng nhËn lµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng nhng thêng ®øng thø hai hoÆc thø ba. C¸c môc tiªu t¨ng trëng nhanh ë c¸c c«ng ty vµ chiÕn lîc tËp chung rÊt thÝch hîp cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu t¨ng trëng Marketing nh»m giµnh thªm thÞ phÇn. Tríc khi xem xÐt môc tiªu nµy ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo, c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh xem ph¶i giµnh thÞ phÇn tõ tay h·ng nµo. Mét trong nh÷ng ph¬ng c¸ch lµ tÊn c«ng vµo ®èi thñ ®øng ®Çu mét c¸ch trùc tiÕp hay chÝnh diÖn. Ph¬ng c¸ch nµy cã thª ®em l¹i hiÖu qu¶ song c«ng ty cÇn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¶i cã lîi thÕ c¹nh tranh vµ bÒn bØ, hoÆc c«ng ty ®øng ®Çu cã ®iÓm yÕu nµo ®ã cã thÓ lîi dông tÊn c«ng ®îc. Ph¬ng c¸ch kh¸c lµ cã thÓ th©u tãm thÞ phÇn tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c yÕu h¬n. HoÆc c«ng ty cã thÓ ®i vßng qua ®èi ph¬ng vµ tÊn c«ng vµ nh÷ng thÞ phÇn dÔ dµnh h¬n ®Ó më réng c¬ cë tµi nguyªn cu¶ m×nh, nh vËy sÏ tr¸nh ph¶i ®èi ®Çu trùc tiÕp. ChiÕn lîc nµy cã 3 híng: ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm sang nh÷ng s¶n phÈm kh«ng cã liªn quan, ®a d¹ng ho¸ sang nh÷ng thÞ trêng thuéc nh÷ng ®Þa bµn míi vµ nh¶y vµo nhng c«ng nghÖ míi ®Ó g¹t bá nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã. BÊt k× mét sù kÕt hîp nµo gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh Marketing ®Ò cã thÓ ®îc sö dông nh»m dµnh ®îc thÞ phÇn. FOGG nhËn thÊy cã 5 chiÕn lîc quan träng nhÊt Gi÷ gi¸ ë møc thÊp h¬n ®èi thñ c¹ch tranh. §æi míi hoÆc c¶i tiÕn s¶n phÈm hoÆc kÝch thÝch c¸c nhu cÇu míi. C¶i thiÖn dÞch vô nhÊt lµ dao hµng nhanh h¬n ®Õn tËn tay kh¸ch hµng, nhÊt lµ nh÷ng kh¸ch hµng nµo cã ý thøc vÒ dÞch vô. Bè trÝ lîc lîng b¸n hµng tèt h¬n vµ réng h¬n hoÆc x©y dùng hÖ thèng ph©n phèi lín. T¨ng cêng c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ. Víi c¸c c«ng ty cã thÓ sö dông chiÕn lîc Marketing nµo ®Ó x©m nhËp mét thÞ trêng ®· cã nh÷ng c«ng ty quyÒn thÕ chiÕm gi÷. ViÖc tÊn c«ng lµ rÊt khã v× trong thÞ trêng cã rÊt nhiÒu tiªu chuÈn ®Õ so s¸nh víi nh÷ng nh·n hiÖu kh¸c. V× vËy, mét nh·n hiÖu míi h¬i kh¸c mét chót cã thÓ bÞ coi lµ kh«ng ®éc ®¸o. Cã 4 chiÕn lîc cã kh¶ n¨ng sinh lêi tèt nhÊt trong t×nh huèng nµy. T¹o sù kh¸c biÖt: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸ch xa nh·n hiÖu khèng chÕ víi gi¸ nga b»ng hoÆc cao h¬n vµ chi phÝ nhiÒu cho qu¶ng c¸o nh»m thiÕt lËp nh·n hiÖu míi ®ã lµ ph¬ng ¸n lùa chän cã uy tÝn bªn c¹nh nh·n hiÖu khèng chÕ Th¸ch thøc: X¸c ®Þnh vÞ trÝ gÇn s¸t víi nh·n hiÖu khèng chÕ ®ång thêi chi phÝ nhiÒu cho qu¶ng c¸o vµ b¸n víi gi¸ ngang b»ng hay cao h¬n ®Ó th¸ch thøc nh·n hiÖu khèng chÕ ®· ®îc xem lµ chuÈn mùc. NÕp gãc: X¸c ®Þnh vÞ trÝ xa nh·n hiÖu khèng chÕ víi gi¸ cao h¬n vµ chi phÝ cho qu¶ng c¸o Ýt h¬n ®Ó khai th¸c mét nÕp gãc cã kh¶ n¨ng sinh lêi cßn l¹i. N©ng gi¸ cao h¬n : X¸c ®Þnh vÞ trÝ gÇn nh·n hiÖu khèng chÕ chi phÝ cho qu¶ng c¸o Ýt h¬n ®Ó lµm thay ®æi quan hÖ cña thÞ tr¬ng cao cÊp víi nh·n hiÖu khèng chÕ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.3. ChiÕn lîc cho c¸c doanh nghiÖp theo sau C¸c c«ng ty nµy thêng kh«ng th¸ch thøc víi c«ng ty dÉn ®Çu trªn trÞ trêng, mÆc dï thÞ phÇn cña c«ng ty th¬ng nho h¬n so víi c«ng ty dÉn ®Çu song lîi nhuËn tæng céng cña hä cã thÓ tèt vµ sÏ cßn tèt h¬n. §èi víi c¸c c«ng ty theo sau th× môc tiªu Marketing thêng lµ b¶o vÖ thÞ phÇn hiÖn cã cña m×nh. C¸c c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu gi÷ c¸c h¸ch hµng hiÖn cã vµ t×m kiÕm thÞ phÇn nhê k¸ch hµng míi , ch×a kh¸o ®Ó c¸c c«ng ty ®i sau gi÷ ®îc thµnh c«ng lµ ph¶i triÓn khai c¸c kh©u trong c«ng t¸c Marketing mang l¹i lîi nhuËn mµ kh«ng g©y ra sù ph¶n kh¸ng c¹nh tranh d÷ déi, cã thÓ ph©n biÖt ba chiÕn lîc chÝnh cña c«ng ty ®i sau nh sau: - ChiÕn lîc theo s¸t: b¾t tríc chiÕn lîc cña c«ng ty dÉn ®Çu thÞ trêng. - ChiÕn lîc theo sau cã kho¶ng c¸ch: kiÓm nhiÖm chiÕn lîc cña c«ng ty dÉn ®Çu thÞ trêng sau mét thêi gian thùc hiÖn. - ChiÕn lîc theo sau cã chän läc: Chän läc chiÕn lîc phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty ®Ó ¸p dông. 1.3.4. ChiÕn lîc cho c¸c doanh nghiÖp nÕp gãc thÞ trêng: C¸c c«ng ty nµy cè g¾ng t×m kiÕm vµ chiÕm c¸c vÞ chÝ nhá trªn thÞ trêng mµ dêng nh c¸c c«ng ty lín bá qua hoÆc kh«ng chó ý ®Õn. Muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong viÖc phôc vô c¸c ®èi tîng thuéc thÞ trêng nµy th«ng thêng ph¶i cã mét h×nh thøc chuyªn m«n ho¸ nµo ®ã. VÝ dô ph¶I chuyªn m«n ho¸ theo ®Þa lý, t©m lý kh¸ch hµng … c¸c c«ng ty thµnh c«ng trong viÖc t×m chç ®øng trªn thÞ trêng cã xu híng chia c¾t thÞ trêng mét c¸ch c«ng phu, sö dông nguån vèn nghiªn cøu mét c¸ch hiÖu qu¶, chän møc t¨ng trëng mét c¸ch kÜ cµng vµ sö dông ngêi ®iÒu hµnh giái. 1.4. ChiÕn lîc Marketing - Mix ChiÕn lîc Marketing sÏ gióp cho c«ng ty thùc hiÖn nh÷ng chiÕn lîc cô thÓ mµ c«ng ty sÏ ®Ò ra MC.CARTHY ®a ra mét c¸ch phËn lo¹i c«ng cô cña Marketing – Mix gåm 4 yÕu tè gäi lµ bèn P: §ã lµ s¶n phÈm (product), Gi¸ c¶ (Price), Ph©n phèi ( Place), Xóc tiÕn hçn hîp (Promotion) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n phÈm Chñng lo¹i ChÊt lîng MÉu m· TÝnh n¨ng Nh·n hiÖu Bao b× KÝch cì DÞch vô B¶o hµnh Tr¶ l¹i Gi¸ c¶ Gi¸ quy ®Þnh gi¸ Gi¸ chiÕt khÊu Bít gi¸ Kú thanh to¸n §iÒu kiÖn tr¶ chËm Marketing - Mix ThÞ trêng PhËn phèi Kªnh Ph¹m vi Danh môc hµng ho¸ §iÓm dù tr÷ vËn chuyÓn Xóc tiÕn hçn hîp KÝch thÝch tiªu thô Qu¶ng c¸o Lùc lîng b¸n hµng Quan hÖ c«ng chóng Marketing trùc tiÕp Marketing – Mix lµ tËp hîp nh÷ng c«ng cô Marketing mµ c«ng ty sö dông ®Ó theo ®uæi nh÷ng môc tiªu Marketing cña m×nh trªn thÞ trêng môc tiªu. 1.4.1.S¶n phÈm ( Product). 1.4.1.1. Kh¸i niÖm. Khi nãi vÒ s¶n phÈm thi ngêi ta thêng quy nã vÒ mét h×nh thøc tån t¹i vËt chÊt cô thÓ vµ do ®ã nã chØ bao hµm nh÷ng thµnh phÇn hoÆc yÕu tè cã thÓ quan s¸t ®îc. §èi víi c¸c chuyªn gia Marketing, hä hiÓu s¶n phÈm ë mét ph¹m vi réng lín h¬n nhiÒu. Cô thÓ lµ: S¶n phÈn lµ tÊt c¶ nh÷ng c¸i, nh÷ng yÕu tè cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu hay íc muèn cña kh¸ch hµng, cèng hiÕn nh÷ng lîi Ých cho hä vµ cã kh¶ n¨ng ®a ra chµo b¸n trªn thÞ trêng víi môc ®Ých thu hót sù chó ý mua s¾m, sö dông hay tiªu dïng. Theo quan ®iÓm nµy s¶n phÈm hµng ho¸ bao hµm c¶ nh÷ng vËt thÓ v« h×nh vµ h÷u h×nh (c¸c dÞch vô), bao hµm nh÷ng yÕu tè vËt chÊt phi vËt chÊt nã lu«n g¾n kiÒn víi nhu cÇu mong muèn cña ngêi tiªu dïng trªn thÞ trêng. 1.4.1.2 - X©y dùng chiÕn lîc s¶m phÈm. Néi dung cña chiÕn lîc s¶n phÈm lµ quyÕt ®Þnh nªn ®a ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm nµo ®Ó cã l·i, trong thêi gian bao l©u th× nªn ®a ra nh÷ng s¶n phÈm míi hoÆc thay ®æi kiÓu d¸ng, mÉu m· s¶n phÈm. §iÒu cèt yÕu trong chiÕn lîc s¶n phÈm nµy lµ doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o lu«n cã s¶n phÈm míi ®Ó lóc cÇn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thiÕt cã thÓ ®a ra thÞ trêng vµ ®iÒu cèt yÕu lµ b¸n nh÷ng c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n c¸i mµ ta cã. Néi dung chiÕn lîc s¶n phÈm bao gåm: - Ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm. - Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ trêng. - T¨ng s¶n phÈm míi. - T¹o uy tÝn s¶n phÈm. a. Ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm ( Product life cycle) Chu kú sèng cña s¶n phÈm lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi s¶n phÈm xuÊt hiÖn cho ®Õn khi biÕn mÊt trªn thÞ trêng nµo ®ã. Nh vËy, chu kú sèng cña s¶n phÈm bao giê còng g¾n bã víi mét thÞ trêng cô thÓ. Mét s¶n phÈm kh«ng cã chç ®øng ë thÞ trêng nµy nhng l¹i cÇn thiÕt ë thÞ trêng kh¸c. Chu kú sèng cña s¶n phÈm gåm 5 giai ®o¹n lµ: giai ®o¹n giíi thiÖu, giai ®o¹n t¨ng trëng, giai ®o¹n b·o hoµ, giai ®o¹n suy tho¸i, giai ®o¹n triÖt tiªu. Chu kú sèng cña s¶n phÈm ®îc biÓu diÔn b»ng ®å thÞ sau: Doanh sè b¸n O Giíi thiÖu T¨ng trëng B·o hoµ Suy tho¸i TriÖt tiªu Thêi gian + Giai ®o¹n giíi thiÖu - P1: §©y lµ giai ®o¹n giíi thiÖu s¶n phÈm. Doanh nghiÖp ra søc giíi thiÖu s¶n phÈm cho ngêi tiªu dïng, lµm cho ngêi tiªu dïng nhanh chãng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh. Doanh nghiÖp cßn ph¶i bá ra chi phÝ lín ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm, thö nghiÖm thÞ trêng vµ thö nghiÖm s¶n phÈm, chi phÝ giµnh cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Æc biÖt lµ cho qu¶ng c¸o rÊt cao. Khèi lîng tiªu thô s¶n phÈm t¨ng mét c¸ch chËm ch¹p, lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm nhá, thËm chÝ doanh nghiÖp cßn bÞ lç. + Giai ®o¹n t¨ng trëng- P2: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n phÈm b¾t ®Çu ®îc biÕt ®Õn vµ ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn trªn thÞ trêng. Khèi lîng tiªu thô b¾t ®Çu t¨ng ®¸ng kÓ, doanh nghiÖp bï ®¾p ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ thu ®îc lîi nhuËn. ViÖc më réng thÞ trêng t¬ng ®èi thuËn lîi, chi phÝ triÓn khai ph©n tÝch thÞ trêng vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm vÉn cßn ë møc ®é cao. + Giai ®o¹n b·o hoµ- P3: Trong giai ®o¹n nµy, s¶n phÈm tiªu thô chËm l¹i, doanh thu gi¶m bít do s¶n phÈm ®· ®îc hÇu hÕt kh¸ch hµng tiÒm n¨ng mua vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng cã nh÷ng s¶n phÈm t¬ng tù. Lîi nhuËn kh«ng t¨ng hoÆc cã khi gi¶m sót do doanh nghiÖp ph¶i t¨ng chi phÝ c¹nh tranh, t¨ng chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i. + Giai ®o¹n suy tho¸i- P4: B¾t ®Çu cã sù tr× trÖ trong s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa. ViÖc b¸n hµng trë nªn khã kh¨n, ngêi tiªu dïng gi¶m dÇn, doanh sè b¸n tôt xuèng, Ýt hiÖu qu¶ cho dï cã tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p chiªu thÞ mét c¸ch tÝch cùc. + Giai ®o¹n triÖt tiªu- P5: Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ lîi nhuËn gi¶m sót nghiªm träng. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n thêi ®iÓm b¾t ®Çu cña giai ®o¹n nµy ®Ó gi¶m møc thiÖt h¹i do kh«ng tiªu thô ®îc s¶n phÈm, s¶n phÈm ®· bÞ “ l·o ho¸” cÇn ph¶i ®îc lo¹i bá. Tãm l¹i, doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø vµo chu kú sèng cña s¶n phÈm ®Ó ®Æt chiÕn lîc gi¸ c¶, chiªu thÞ vµ ph©n phèi s¶n phÈm. Nghiªn cøu vµ ph©n tÝch chÝnh x¸c chu kú sèng cña s¶n phÈm lµ mét kh©u rÊt quan träng phôc vô viÖc x©y dùng chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn thÞ trêng. b. Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ trêng. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i thêng xuyªn ph©n tÝch s¶n phÈm, t×m hiÓu xem kh¶ n¨ng cña nã thÝch øng víi thÞ trêng ®Õn ®©u. Néi dung ph©n tÝch gåm: - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vµ møc ®é thµnh c«ng cña s¶n phÈm. - Ph¸t hiÖn nh÷ng khuyÕt tËt vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm cÇn ph¶i tiÕn hµnh hoµn thiÖn h¬n. - Ph¸t hiÖn c¬ héi b¸n hµng vµ cã kÕ ho¹ch khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng c¬ héi ®ã. c. T¨ng s¶n phÈm míi: S¶n phÈm míi lµ s¶n phÈm lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng. S¶n phÈm míi bao giê còng cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu ngêi tiªu dïng. §ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc ph¸t triÓn kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi ®Ó chÕ t¹o ra 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng s¶n phÈm hoµn thiÖn míi hoÆc lµ viÖc c¶i tiÕn, ®æi míi vÒ mÆt h×nh thøc vµ néi dung so víi s¶n phÈm hiÖn cã. d. T¹o uy tÝn s¶n phÈm Mét s¶n phÈm kh«ng cã uy tÝn th× sÏ kh«ng thÓ tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng. Do vËy, t¹o uy tÝn s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Nã lµ vò khÝ c¹nh tranh cã nhiÒu lîi thÕ nhÊt. Ngêi tiªu dïng thÝch mua s¾m nh÷ng s¶n phÈm mµ hä ®· quen sö dông hoÆc nh÷ng s¶n phÈm cha quen biÕt song l¹i ®îc d luËn ca ngîi. Doanh nghiÖp nªn lîi dông yÕu tè t©m lý nµy ®Ó t¹o uy tÝn s¶n phÈm. Träng t©m cña viÖc t¹o uy tÝn s¶n phÈm lµ nh·n hiÖu hµng ho¸, lµ chÊt lîng, tÝnh thuËn tiÖn cho viÖc mua s¾m cña kh¸ch hµng. 1.4.2. Gi¸ c¶ (price): Gi¸ c¶ lµ ®Æc trng cña mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô mµ ngêi tiªu dïng cã thÓ nhËn thÊy trùc tiÕp nhÊt. Do ®ã, nghiªn cøu gi¸ c¶ cho tiªu thô s¶n phÈm lµ mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ ph¶i ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a. ChiÕn lîc gi¸ c¶ lµ ®a ra c¸c lo¹i gi¸ cho mét s¶n phÈm, dÞch vô t¬ng øng víi thÞ trêng, t¬ng øng víi tõng thêi kú ®Ó b¸n ®îc nhiÒu nhÊt vµ l·i cao nhÊt. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn lîc gi¸ c¶: - ChiÕn lîc gi¸ c¶ ph¶i dùa trªn c¬ së, íc lîng ®îc tæng cÇu vÒ s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô. - ChiÕn lîc gi¸ ph¶i x¸c ®Þnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm thÞ trêng c¹nh tranh vµ c¸c ®iÒu kiÖn thêi gian, kh«ng gian cô thÓ. - ChiÕn lîc gi¸ c¶ ph¶i c¨n cø vµo luËt ph¸p vµ v¨n b¶n díi luËt cã liªn quan. 1.4.2.1. Môc tiªu chiÕn lîc cña gi¸ c¶. Môc tiªu liªn quan ®Õn lîi nhuËn, cã thÓ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn hay duy tr× møc lîi nhuËn ®¹t ®îc. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tæng hîp chÞu ¶nh hëng cña 3 yÕu tè: gi¸ thµnh, gi¸ b¸n vµ lîng hµng tiªu thô. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn kh«ng nhÊt thiÕt doanh nghiÖp ph¶i sö dông chiÕn lîc gi¸ cao hay chiÕn lîc t¨ng gi¸ mµ cã thÓ b¸n theo gi¸ thÞ trêng, thËm chÝ thÊp h¬n thÞ trêng mµ vÉn ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn. Mét chiÕn lîc ®Þnh gi¸ ®¹t hiÖu qu¶ cã thÓ lµm t¨ng khèi lîng b¸n vµ kÌm theo sù gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ. Môc tiªu liªn quan ®Õn vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng vµ tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Môc tiªu nµy cã thÓ biÓu hiÖn ë møc ®é kh¸c nhau tuú theo t¬ng quan thÕ lùc gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau cïng s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm trªn thÞ trêng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.4.2.2. Néi dung cña chiÕn lîc gi¸ c¶: + ChiÕn lîc gi¸ híng vµo doanh nghiÖp: lµ híng vµo môc tiªu néi t¹i cña doanh nghiÖp, vµo chi phÝ lîi nhuËn. ë ®©y yÕu tè chñ quan quyÕt ®Þnh. Th«ng thêng, doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo chi phÝ biªn tøc lµ ph¬ng ph¸p tÝnh chi phÝ gia t¨ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gia t¨ng. + ChiÕn lîc gi¸ híng ra thÞ trêng: dùa trªn 2 yÕu tè quan träng, tiÒm n¨ng thÞ trêng vÒ nhu cÇu, sù gi·n në nhu cÇu c¹nh tranh vÒ gi¸ s¶n phÈm c¹nh tranh, so s¸nh chi phÝ dÞch vô cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo thÞ trêng lÊy thÞ trêng lµm chuÈn ®Ó ®Þnh gÝa s¶n phÈm theo thÞ trêng. 1.4.3. Ph©n phèi (place): Kªnh tiªu thô lµ mét tËp hîp c¸c c«ng ty hay c¸ nh©n tù g¸nh v¸c hay gióp ®ì chuyÓn giao cho mét ai ®ã quyÒn së h÷u ®èi víi mét hµng ho¸ cô thÓ hay dÞch vô trªn con ®êng tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng. Tiªu thô s¶n phÈm cã tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vµo viÖc thiÕt kÕ kªnh tiªu thô cña c«ng ty. C«ng ty cÇn tæ chøc tèt kªnh tiªu thô, quyÕt ®Þnh c¸c cÊp kªnh ®îc sö dông, c¸c trung gian ph©n phèi, x¸c ®Þnh vai trß cña c¸c thµnh viªn kh¸c nhau cña kªnh trong dßng vËn chuyÓn hµng ho¸. H×nh minh ho¹: c¸c kªnh Marketing hµng tiªu dïng Ngêi b¸n lÎ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ngêi b¸n bu«n §¹i lý 1.4.3. Ngêi b¸n bu«n + Kªnh kh«ng cÊp (zero_level chanel). Nhµ s¶n xuÊt  ngêi tiªu dïng. 15 Ngêi b¸n lÎ Ngêi b¸n lÎ Ngêi tiªu dïng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ kªnh ph©n phèi kh«ng cã trung gian. Kªnh nµy tiªu thô kh«ng qua kªnh trung gian. Thêng ¸p dông cho c¸c hµng ho¸ dÔ b¸n, dÔ mÊt phÈm chÊt khi ®Ó l©u, nh÷ng hµng ho¸ cña nhµ s¶n xuÊt nhá tù b¸n hay sö dông ë nh÷ng vïng thÞ trêng nhá mµ ë ®ã ngêi s¶n xuÊt ®éc quyÒn b¸n cho ngêi tiªu dïng. - ¦u ®iÓm: ®Èy m¹nh sù lu th«ng hµng ho¸, ®¶m b¶o sù giao tiÕp chÆt chÏ gi÷a c«ng ty s¶n xuÊt víi ph©n phèi. T¨ng cêng tr¸ch nhiÖm vµ ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o cña ngêi s¶n xuÊt trong kªnh tiªu thô. Ngêi s¶n xuÊt thu ®îc l·i cao v× gi¶m ®îc chi phÝ trung gian. - H¹n chÕ : Tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ thÊp, tæ chøc qu¶n lý lu«n phøc t¹p, ph©n t¸n vèn vµ nh©n lùc, chu chuyÓn vèn chËm. + Kªnh 1 cÊp (one_ level chanel). Nhµ s¶n xuÊt  ngêi b¸n lÎ  ngêi tiªu dïng. Kªnh nµy, viÖc lu th«ng hµng ho¸ ph©n phèi qua kh©u trung gian lµ ngêi b¸n lÎ. §©y lµ lo¹i kªnh ng¾n cã u ®iÓm lµ thuËn tiÖn cho ngêi tiªu dïng, s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc lu chuyÓn nhanh. Tuy nhiªn nã chØ phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp b¸n lÎ lín vµ cã quan hÖ trùc tiÕp víi ngêi s¶n xuÊt. + Kªnh 2 cÊp (two_ level chanel). Nhµ s¶n xuÊt  Ngêi b¸n bu«n  Ngêi b¸n lÎ  Ngêi tiªu dïng. ViÖc mua b¸n ph©n phèi qua nhiÒu kh©u trung gian: b¸n bu«n, b¸n lÎ. §©y lµ lo¹i kªnh phæ biÕn nhÊt lµ ph©n phèi hµng ho¸ nhÊt lµ ®èi víi hµng tiªu dïng. Kªnh nµy thêng ®îc sö dông ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã mét sè ngêi s¶n xuÊt n»m ë mét sè n¬i kh¸c nhau nhng ngêi tiªu dïng giíi h¹n á mét Ýt n¬i nµo ®ã, hoÆc Ýt ngêi s¶n xuÊt nhng ngêi tiªu dïng ë nhiÒu n¬i. Nhµ s¶n xuÊt cã qui m« lín, lîng hµng s¶n xuÊt ra vît qu¸ nhu cÇu ë mét sè ®Þa ph¬ng, mét vïng... Trong trêng hîp nµy, nhµ s¶n xuÊt thêng tæ chøc giao dÞch víi c¸c trung gian ®Ó thùc hiÖn b¸n hµng. - ¦u ®iÓm: Do mèi quan hÖ mua b¸n theo tõng kh©u nªn tæ chøc kªnh t¬ng ®èi chÆt chÏ, vßng quay vèn nhanh. Ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi trung gian do chuyªn m«n ho¸ cao nªn cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tay nghÒ vµ h·ng tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng lín. - Nhîc ®iÓm: ViÖc ®iÒu hµnh kªnh ph©n phèi sÏ khã kh¨n nÕu c¸c nhµ kinh doanh kh«ng ®ñ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm. Thêi gian lu th«ng hµng ho¸ lµm chi phÝ cho c¶ kªnh lín. + Kªnh 3 cÊp (three_ level chanel). Ngêi s¶n xuÊt  Ngêi b¸n bu«n  Ngêi b¸n lÎ  Ngêi tiªu dïng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ kªnh cã 3 cÊp trung gian(®¹i lý, b¸n bu«n, b¸n lÎ). Kªnh nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ míi. - ¦u ®iÓm: Nhµ s¶n xuÊt cã thÓ tiªu thô lîng hµng ho¸ lín trong thêi gian ng¾n, thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi thu håi vèn nhanh, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ b¶o qu¶n, cã nhiÒu thêi gian ®Çu t vµo viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. - H¹n chÕ: Do thêi gian lu th«ng hµng ho¸ dµi: chi phÝ tiªu thô lín nªn hµng ho¸ ®Õn tay ngêi tiªu dïng gi¸ cã thÓ bÞ ®Èy lªn. C¸c doanh nghiÖp kh«ng kiÓm so¸t ®îc gi¸ b¸n cña c¸c tæ chøc trung gian. §ång thêi kh«ng n¾m b¾t ®îc c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch trùc tiÕp. §Ó thiÕt kÕ kªnh hoµn chØnh, cã hiÖu qu¶ c«ng ty cÇn xem xÐt môc tiªu cña kªnh, xem c¸c kªnh tiªu thô sÏ v¬n tíi thÞ trêng môc tiªu nµo. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng, cña s¶n phÈm, cña c¸c trung gian, ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc thiÕt kÕ kªnh. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cÇn dùa c¸c tiªu chuÈn nh: yªu cÇu cña viÖc bao qu¸t thÞ trêng cña c¸c kªnh ph©n phèi, yªu cÇu vÒ møc ®é ®iÒu khiÓn kªnh, tæng chi phÝ ph©n phèi, sù linh ho¹t cña kªnh.... ®Ó lùa chän kªnh phï hîp. 1.4.4. Xóc tiÕn hçn hîp (Promotion): Chiªu thÞ lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn viÖc b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng nãi chung vµ thÞ trêng môc tiªu nãi riªng cña doanh nghiÖp. Chiªu thÞ cã t¸c dông to lín trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chi phÝ cho ho¹t ®éng chiªu thÞ chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín trong tæng chi phÝ chøa trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chiªu thÞ ph¸t triÓn ë c¸c níc kinh tÕ ph¸t triÓn, n¬i mµ sù c¹nh tranh lµ thêng xuyªn gay g¾t x¶y ra trªn thÞ trêng. Môc tiªu cña chiªu thÞ lµ nh»m b¸n hÕt sè s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®· t¹o ra trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu chñ thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Chiªu thÞ gåm cã : Chµo hµng, qu¶ng c¸o, yÓm trî vµ xóc tiÕn b¸n. 1.4.4.1. Chµo hµng. Chµo hµng lµ ph¬ng ph¸p sö dông c¸c nh©n viªn giao hµng ®Ó ®a hµng ®Õn giíi thiÖu vµ b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch. Chµo hµng cã vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng chiªu thÞ v× nã sö dông sè lao ®éng d thõa cña x· héi vµ cã thÓ ®a s¶n phÈm ®i rÊt xa khái n¬i s¶n xuÊt. Nh©n viªn chµo hµng ph¶i hiÓu râ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®em ra giao hµng ph¶i biÕt nghÖ thuËt tr×nh bµy s¶n phÈm ®Ó thuyÕt phôc kh¸ch hµng mua hµng. 1.4.4.2. Qu¶ng c¸o. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶ng c¸o lµ viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó th«ng tin vÒ s¶n phÈm hoÆc cho c¸c phÇn tö trung gian hoÆc cho kh¸ch hµng cuèi cïng trong kho¶ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh. Qu¶ng c¸o lµ mét th«ng tin thÞ trêng. Th«ng qua qu¶ng c¸o, doanh nghiÖp hiÓu ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng vµ sù ph¶n øng cña thÞ trêng mét c¸ch nhanh h¬n. Qu¶ng c¸o lµ ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc cho c¹nh tranh. Qu¶ng c¸o nh»m ®Ó th«ng tin cho thÞ trêng biÕt ®îc vÒ s¶n phÈm míi, nh÷ng thay ®æi vÒ gi¸ c¶, gi¶i thÝch vÒ c«ng dông cña s¶n phÈm, x©y dùng h×nh ¶nh cña c«ng ty. C¸c doanh nghiÖp nªn lùa chän c¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o hîp lý vµ hiÖu qu¶, mang tÝnh chÊt nghÖ thuËt, ®ång bé vµ ®a d¹ng. C¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o bao gåm: - Ph¬ng tiÖn in Ên: b¸o chÝ, t¹p chÝ, chuyªn gia. - Ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng: TV, Radio, phim qu¶ng c¸o. - Ph¬ng tiÖn ngoµi trêi: Pa n«, ¸p phÝch, ®Æt ë nh÷ng n¬i c«ng céng, t¹i nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt, dÔ g©y sù chó ý cña ngêi ®i ®êng. - Qu¶ng c¸o qua ®êng bu ®iÖn: Göi th, gäi ®iÖn tho¹i tíi kh¸ch hµng ë c¸c thÞ trêng hiÖn t¹i vµ thÞ trêng t¬ng lai. 1.4.4.3. YÓm trî vµ xóc tiÕn b¸n: * YÓm trî: YÓm trî b¸n hµng lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng trong tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng yÓm trî thêng diÔn ra díi h×nh thøc sau: - HiÖp héi kinh doanh: C¸c nhµ kinh doanh tù nguyÖn hîp t¸c vµ gióp ®ì nhau, ®ã lµ c¬ së quan träng ®Ó h×nh thµnh hiÖp héi. Sù h×nh thµnh hiÖp héi lµ xu híng chèng l¹i ®éc quyÒn, cã t¸c dông h¹n chÕ bít sù c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh viªn trong hiÖp héi, nhng kh«ng v× thÕ mµ lµm gi¶m tÝnh gay g¾t cña héi. C¸c c«ng ty hiÓu s©u s¾c h¬n thÞ trêng, nhu cÇu thÞ trêng, quan hÖ cung cÇu, t¹o sù uy tÝn vµ tr¸nh ®îc nhiÒu rñi ro kinh doanh. - Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm: cöa hµng, gian hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm cã 3 chøc n¨ng lµ: qu¶ng c¸o, yÓm trî vµ b¸n hµng. Qu¶ng c¸o th«ng qua ®ã ®Ó khuyÕch tr¬ng mÆt hµng mµ cßn ®Ó gîi më nhu cÇu, yÓm trî cho s¶n phÈm. - Héi chî, triÓn l·m: Lµ mét h×nh thøc tæ chøc ®Ó cho c¸c nhµ kinh doanh qu¶ng c¸o hµng ho¸, b¸n hµng vµ n¾m b¾t nhu cÇu, nhËn biÕt c¸c u vµ nhîc ®iÓm cña mÆt hµng m×nh. Khi tham gia héi chî triÓn l·m, c¸c c«ng ty ph¶i: + Khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ qu¶ng c¸o ®Ó qu¶ng c¸o cho mÆt hµng cña m×nh. NghÖ thuËt qu¶ng c¸o ë héi chî cã vai trß v« cïng quan träng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty, cña s¶n phÈm vµ b»ng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó khuyÕch tr¬ng c¸c uy tÝn ®ã. + N¾m b¾t chÝnh x¸c nhu cÇu, t×m hiÓu kü lìng, chÝnh x¸c c¸c b¹n hµng. §©y lµ mét trong nh÷ng dÞp tèt ®Ó t×m hiÓu b¹n hµng. + TËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn cã thÓ ®Ó b¸n hµng. + Th«ng qua héi chî ®Ó t¨ng giao tiÕp. * Xóc tiÕn b¸n hµng. Xóc tiÕn b¸n hµng lµ ho¹t ®éng cña ngêi b¸n hµng ®Ó tiÕp tôc t¸c ®éng vµo t©m lý ngêi mua, ®Ó tiÕp cËn víi ngêi mua, n¾m b¾t cô thÓ h¬n nhu cÇu vµ ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña hä khi kh¸ch hµng tiÕp nhËn th«ng tin qu¶ng c¸o, tranh thñ l«i kÐo sù ñng hé cña c«ng chóng, tr×nh bµy vµ c«ng bè c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n, chøc vô vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, híng dÉn sö dông hµng ho¸, giíi thiÖu chu tr×nh b¸n hµng. Néi dung cña xóc tiÕn b¸n hµng lµ: - X©y dùng mèi quan hÖ quÇn chóng nh»m t¹o ra lßng tin cña hä ®èi víi chñ hµng vµ hµng ho¸, tranh thñ ñng hé vµ t¹o sù gi»ng buéc cña hä víi chñ hµng. - HiÖn nay cã nhiÒu ph¬ng ¸n x©y dùng c¸c mèi quan hÖ quÇn chóng nh héi nghÞ kh¸ch hµng, héi th¶o, quµ tÆng... - In Ên vµ ph¸t tµi liÖu: tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty, cña ngêi mua, viÖc in Ên vµ ph¸t hµnh tµi liÖu gióp ngêi mua hiÓu kü mÆt hµng h¬n, híng dÉn sö dông ®Ó t¹o sù tiÖn lîi cho ngêi tiªu dïng, tr¸nh rñi ro trong sö dông, tiÕt kiÖm chi phÝ cho ngêi tiªu dïng, hç trî qu¶ng c¸o cho b¸n hµng, hoµn chØnh chÝnh s¸ch s¶n phÈm. - Nh÷ng tµi liÖu cÇn ph¶i in Ên vµ ph¸t hµnh lµ: nh·n m¸c híng dÉn l¾p dÆt vµ sö dông, c«ng dông s¶n phÈm, catalo... - B¸n thö : th«ng qua b¸n thö ®Ó biÕt quy m« vµ cêng ®é mua hµng cña k¸ch hµng vµ qua ®ã còng cã thÓ dù ®o¸n nhu cÇu, biÕt ®îc ph¶n øng cña kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸ vµ c¸c chÝnh s¸ch cña m×nh. Tæ chøc b¸n thö (b¸n khai tr¬ng) cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi viÖc h×nh thµnh mét ®iÓm b¸n míi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing ë c«ng ty cæ phÇn Nam Th¸I 2.1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ ph©n Nam Th¸i: 2.1.1. Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i §îc thµnh lËp n¨m 1966 v¬Ý tªn gäi lµ XÝ nghiÖp c¬ khÝ Nam Th¸i. §Õn n¨m 1974 ®æi thµnh XÝ nghiÖp Nam Th¸i trùc thuéc liªn hîp xe ®¹p, xe m¸y Hµ Néi (LIXEHA) Thùc hiÖn chñ ch¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp cña nhµ níc c«ng ty cæ phÇn Nam th¸i ®· ®îc thµnh lËp trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp Nam Th¸i. Lµ mét doanh ngiªp cã quy m« nhá, kÕ tha mét c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña mét xÝ nghiÖp nhµ níc vµ nhÊt lµ t¸c phong lµm viÖc quan liªu, bao cÊp cha hoµn toµn rò bá, bíc ®Çu c«ng ty kh«ng tr¸nh khái khã kh¨n.Trªn c¬ së t¨ng cêng ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý vµ kü thuËt, ®ång thíi t¨ng cêng ®Çu t mua míi trang thiÕt bÞ vµ c¸c s¶n phÈm phô tïng xe ®¹p cña c«ng ty. §· kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn truyÒn thèng cña m×nh. C«ng ty vÉn lµ nhµ cung cÊp chñ yÕu cho nhiÒu xÝ nghiÖp s¶n xuÊt xe ®¹p trong liªn hiÖp xe ®¹p, xe m¸y Hµ Néi.Tõ mét doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n thua lç, c«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i ®· kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cua m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· dÇn ®îc c¶i thiÖn c«ng ty ®· tho¸t khái t×nh tr¹ng thua lç vµ bíc ®Çu cã l·i. Sù ®øng v÷ng vµ v¬n lªn cña c«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i lµ mét b»ng chøng cho sù ®óng ®¾n cña c¼u tr¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay víi nhiªm vô s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng tiªu dung phôc vô cho nghµnh s¶n xuÊt vµ l¸p r¸p xe ®¹p trong c¶ níc c«ng ty ®· vµ ®ang ph¸t triÓn tõng bíc ®Ó thÝch øng yªu cÇu thÞ trêng vµ thÝch hîp víi thêi buæi c¬ chÕ thÞ tr¬ng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay. Th¸ng 6 n¨m 2000 c«ng ty Nam Th¸i ®¬c chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i.c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 5802/Q§VB ngµy 29/12/1999 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi víi chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp ®· phª chuÈn vµ cho phÐp thµnh lËp C«ng ty, “C«ng ty cæ phÇn Nam Th¸i” Tªn giao dÞch tiÕng Anh: Nam Thai Joint Stock Company Vèn ph¸p ®Þnh: 1.150.000.000 20
- Xem thêm -