Tài liệu Một số giải pháp marketing- mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm thạch rau câu của công ty tnhh việt thành

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh lµ ph-¬ng thøc ho¹t ®éng diÔn ra th-êng xuyªn, liªn tôc. C¹nh tranh trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó nu«i d-ìng c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n tèt, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ dÞch vô trë thµnh nhiÖm vô träng t©m chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN cña n-íc ta. N¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nãi riªng cuèi cïng ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ ë kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng hoµ vµ dÞch vô trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ. Nh÷ng n¨m ®æi míi chóng ta ®· h×nh thµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, t¹o ra nhiÒu hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc mµ cßn më réng xuÊt khÈu. NhiÒu s¶n phÈm ViÖt Nam ®· ®-îc thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc chÊp nhËn, më réng thÞ phÇn, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tuy nhiªn thÞ tr-êng cµng ph¸t triÓn, héi nhËp cµng s©u réng th× c¹nh tranh cµng gay g¾t, th¸ch thøc cµng lín. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a ph¶i thùc hiÖn ®Þnh h-íng theo thÞ tr-êng. Muèn vËy c¸c ho¹t ®éng Marketing ph¶i ®-îc coi träng v× nã cã chøc n¨ng lµ cÇu nèi gi÷a hµng ho¸ víi thÞ tr-êng. Ho¹t ®éng Marketing lµ mét trong bèn chøc n¨ng quan träng quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. ♠ th× viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm th¹ch rau c©u, tõ ®ã ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p Marketing- Mix cµng mang ý nghÜa thiÕt thùc h¬n. Do vËy ng­êi viÕt ®± chän ®Ò t¯i “Mét sè gi¶i ph¸p Marketing- Mix nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm th¹ch rau c©u cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh” Bè cô cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn: Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ thÞ tr-êng Th¹ch rau c©u vµ Marketing- Mix cho s¶n phÈm Th¹ch rau c©u ë ViÖt Nam. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng Marketing- Mix cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing-Mix nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ thÞ tr-êng th¹ch rau c©u vµ Marketing- Mix cho s¶n phÈm th¹ch rau c©u ë ViÖt Nam. 1. Kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr-êng th¹ch rau c©u ë ViÖt Nam. 1.1. Nhu cÇu: Th¹ch lµ mÆt hµng tiªu dïng thuéc nhãm ngµnh hµng thùc phÈm ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng hµng ngµy cho mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng. Do ®ã còng nh- thÞ tr-êng b¸nh kÑo, thÞ tr-êng s¶n phÈm th¹ch ®ang ngµy cµng trë lªn s«i ®éng h¬n bëi tèc ®é t¨ng d©n sè, møc t¨ng thu nhËp…Nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm th¹ch phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: løa tuæi, giíi tÝnh, thu nhËp, thêi tiÕt, khÝ hËu…vµ ®Æc biÖt lµ së thÝch c¸ nh©n. Trªn thÞ tr-êng th¹ch ViÖt Nam hiÖn ®ang cã c¸c lo¹i th¹ch rau: th¹ch rau c©u, th¹ch dõa vµ th¹ch s÷a chua. Danh môc s¶n phÈm th¹ch ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng phôc vô tèt h¬n nhu cÇu ngµy cµng cao vµ khã tÝnh cña ng-êi tiªu dïng. C¸c s¶n phÈm th¹ch th-êng ®-îc ®-îc tiªu thô m¹nh tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10,vµo mïa nãng vµ ®Æc biÖt m¹nh vµo dÞp cuèi n¨m, dÞp tÕt Nguyªn §¸n. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng thÞ tr-êng s¶n phÈm th¹ch ë ViÖt Nam míi thùc sù s«i ®éng 3 n¨m trë l¹i ®©y.Theo c¸c nhµ nghiªn cøu thÞ tr-êng th× s¶n phÈm th¹ch míi ë thêi kú ®Çu cña giai ®o¹n t¨ng tr-ëng trong chu kú sèng cña s¶n phÈm. §èi t-îng biÕt ®Õn nã nhiÒu nhÊt chñ yÕu tËp trung ë c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, trung t©m v¨n hãa, chÝnh trÞ…Møc ®é th«ng tin hay møc ®é biÕt ®Õn s¶n phÈm th¹ch ë n«ng th«n vïng s©u vµ vïng xa lµ rÊt Ýt. S¶n phÈm th¹ch chñ yÕu ®-îc tiªu dïng cho ®iÓm t©m vµ mang tÝnh chÊt phô thªm tho¶ m·n së thÝch c¸ nh©n sau b÷a ¨n còng nh- trong nh÷ng ngµy vui nh-: sinh nhËt, lÔ héi, tÕt.. 1.2 Cung- §èi thñ c¹nh tranh. Trªn thÞ tr-êng th¹ch ViÖt Nam hiÖn nay cã nhiÒu nhµ s¶n xuÊt, nhµ nhËp khÈu ph©n phèi c¸c s¶n phÈm vÒ th¹ch. Tuy nhiªn theo nghiªn cøu cña ng-êi viÕt th× cã thÓ chia ra lµm 2 ph©n ®o¹n thÞ tr-êng nh- sau: Thø nhÊt lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm th¹ch phôc vô ®o¹n thÞ tr-êng cã thu nhËp thÊp vµ trung b×nh. TËp trung ë ®o¹n thÞ tr-êng nµy chñ yÕu lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n-íc bao gåm: c«ng ty TNHH Long H¶i- H¶i D-¬ng, c«ng ty TNHH Bèn Mïa-TPHCM, c«ng ty Mü Liªn… C¸c c«ng ty phôc vô ®o¹n thÞ tr-êng nµy ®-îc coi lµ c¸c nhµ phôc vô ®o¹n thÞ tr-êng d-íi víi chÊt l-îng cña s¶n phÈm ë møc trung b×nh vµ gi¸ c¶ trung b×nh(15.000 ®ång/1kg). 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thø hai lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt th¹ch trong n-íc vµ c¸c nhµ nhËp khÈu th¹ch tõ n-íc ngoµi phôc vô ®o¹n thÞ tr-êng cã møc thu nhËp tõ kh¸ trë lªn. TËp trung ë ®o¹n thÞ tr-êng nµy chñ yÕu lµ c¸c nhµ nhËp khÈu nh-: nhµ nhËp khÈu vµ ph©n phèi s¶n phÈm th¹ch mang th-¬ng hiÖu Newchoice do c«ng ty Sheng Hsiang Jenfoods.,Ltd s¶n xuÊt; c«ng ty TNHH An Gia- NguyÔn Ngäc N¹i- Thanh Xu©n- Hµ Néi nhËp khÈu vµ ph©n phèi s¶n phÈm th¹ch mang th-¬ng hiÖu Perfetty do c«ng ty Stang Industries(§µi Loan) s¶n xuÊt; c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh s¶n xuÊt vµ nhËp khÈu ph©n phèi s¶n phÈm th¹ch mang th-¬ng hiÖu Pokefood vµ ABC do c«ng ty Stang Industries(§µi Loan) s¶n xuÊt. Nh- vËy cã thÓ nãi mét vµi nÐt tæng quan vÒ thÞ tr-êng th¹ch ë ViÖt Nam nh- sau: - ThÞ tr-êng th¹ch ViÖt Nam ®ang trë nªn s«i ®éng trong sù c¹nh tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n-íc víi c¸c nhµ nhËp khÈu s¶n phÈm tõ n-íc ngoµi. - S¶n l-îng th¹ch ®-îc cung øng ra thÞ tr-êng n¨m 2003 -íc tÝnh ®¹t 251.072 tÊn. D©n sè ViÖt Nam víi 83 triÖu ng-êi n¨m 2003 th× l-îng th¹ch trung b×nh mµ mét ng-êi d©n trung b×nh tiªu dïng sÏ lµ 3,2kg/1ng-êi/1n¨m. - ThÞ phÇn mµ c¸c c«ng ty n¾m gi÷ ®-îc ph©n bæ trªn thÞ tr-êng th¹ch ViÖt Nam nh- sau: Long H¶i(30%); Newchoice(20%); Poke Foods vµ ABC(25%); Perfetty(7%); TenTen(10%); kh¸c(8%). Tãm l¹i, trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ tr-êng còng nh- nh÷ng môc tiªu cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh th× c¸c c«ng ty c¹nh tranh trùc tiÕp lµ c¸c c«ng ty nhËp khÈu s¶n phÈm tõ n-íc ngoµi: Newchoice, Perfetty. Tuy nhiªn cïng víi chiÕn l-îc dµi h¹n cña c«ng ty lµ tõng b-íc thay thÕ s¶n phÈm nhËp ngo¹i b»ng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n-íc. Do ®ã trªn ®o¹n thÞ tr-êng d-íi( ®o¹n thÞ tr-êng cã møc thu nhËp thÊp vµ trung b×nh) còng lµ ®o¹n thÞ tr-êng mµ c«ng ty phôc vô, møc gi¸ trung b×nh cho s¶n phÈm th¹ch s¶n xuÊt trong n-íc lµ 17.000 ®ång/1kg. 2. Marketing-Mix cho s¶n phÈm th¹ch rau c©u ë ViÖt Nam. MÆc dï thÞ tr-êng th¹ch míi thùc sù s«i ®éng vµ ph¸t triÓn 3 n¨m trë l¹i ®©y nh-ng ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc t¨ng tr-ëng rÊt kh¶ quan. §iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng Marketing- Mix gãp phÇn mang l¹i thµnh c«ng cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng th¹ch. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc nh÷ng tån t¹i lµ khã tr¸nh khái trong ho¹t ®éng Marketing-Mix cña c¸c c«ng ty. 2.1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *VÒ th-¬ng hiÖu: Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu 500 doanh nghiÖp trªn toµn quèc cña b¸o Sµi Gßn TiÕp ThÞ vµ C©u l¹c bé doanh nghiÖp Hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao cho thÊy : -Doanh nghiÖp nhËn thøc th-¬ng hiÖu lµ quan träng: +PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu cho r»ng ®©y lµ mét viÖc quan träng chØ ®øng sau viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. PhÇn lín nhÊt trÝ cao r»ng th-¬ng hiÖu m¹nh gióp cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm tèt h¬n. +Uy tÝn vµ chÊt l-îng s¶n phÈm lµ hai yÕu tè mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp nghÜ ®Õn ®Çu tiªn khi nh¾c ®Õn th-¬ng hiÖu(63,4%) vµ hä tin r»ng mét th-¬ng hiÖu tèt gióp cho kh¸ch hµng tin t-ëng vµo chÊt l-îng s¶n phÈm vµ yªn t©m h¬n khi mua vµ sö dông,®iÒu nµy gióp cho doanh nghiÖp ph©n phèi s¶n phÈm dÔ dµng h¬n vµ dÔ thu hót kh¸ch hµng míi còng nh- më réng thÞ tr-êng míi. *ChÊt l-îng, mÉu m·, kiÓu d¸ng s¶n phÈm. Cïng víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc, c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ nhËp khÈu s¶n phÈm th¹ch còng ®· n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm b»ng c¸ch trang bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, mÉu m·, kiÓu d¸ng ®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng ®²p øng nhu cÇu ®a d³ng phong phò v¯ ng¯y c¯ng “ khã tÝnh” cða ng­êi tiªu dïng. NÕu nh- tr-íc ®©y ng-êi tiªu dïng chØ biÕt ®Õn s¶nphÈm th¹ch dõa th× nay ®· cã thªm th¹ch rau c©u vµ th¹ch s÷a chua víi ®ñ c¸c chñng lo¹i vµ phong phó vÒ mÉu m·. §©y lµ mét thµnh c«ng rÊt lín cña s¶n phÈm th¹ch thÓ hiÖn qua s¶n l-îng b¸n ra thÞ tr-êng víi s¶n l-îng b¸n n¨m 2003 lµ 251.072 tÊn. *Gi¸ c¶. HÇu hÕt c¸c c«ng ty ®· sö dông ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ dùa vµo chi phÝ: Gi¸ b¸n= Gi¸ gèc+ Chi phÝ + L·i §©y lµ ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®¬n gi¶n, dÔ lµm nh-ng nã sÏ kh«ng ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng ®¸p øng thÞ tr-êng nÕu nh- kh«ng sö dông nhiÒu tiªu thøc kh¸c ®Ó ®Þnh gi¸( t©m lý tiªu dïng, ®é co gi·n cña cÇu theo gi¸…) §èi víi ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc, mét ®Êt n-íc ®ang ph¸t triÓn th× møc thu nhËp cña ng-êi d©n ch-a cao, do ®ã thÞ tr-êng th-êng nh¹y c¶m víi gi¸. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ ®¹t tÝnh hiÖu qu¶ cña nhµ s¶n xuÊt vµ phï hîp víi ng-êi tiªu dïng trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®Ó trô vøng vµ ph¸t triÓn. *Ph©n phèi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¶n phÈm th¹ch rau c©u ®-îc ph©n phèi réng r·i trªn toµn thÞ tr-êng trong n-íc tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa. §iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ ph©n phèi cña c¸c c«ng ty lµ rÊt lín. 2.2 Nh÷ng tån t¹i: Ho¹t ®éng Marketing-Mix cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh th¹ch cßn thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp, cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®-îc kh¾c phôc: - S¶n phÈm : mÆc dï ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm nh-ng cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÉu m·, bao gãi, kÝch th-íc…B¶n th©n s¶n phÈm vÉn cßn hiÖn t-îng mÊt mÇu,bong nh·n,…ch-a ®-îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. - Ph©n phèi:hiÖu qu¶ trong tæ chøc kªnh cßn nhiÒu sù ®iÒu chØnh. HiÖn t-îng b¸n lÊn ®Þa bµn cßn th-êng xuyªn x¶y ra, c¸c dßng ch¶y trong kªnh thiÕu hiÖu qu¶,c¸c xung ®ét m©u thuÉn gi÷a c¸c thµnh viªn trong kªnh ch-a ®-îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng. - Xóc tiÕn hçn hîp: c¸c ch-¬ng tr×nh xóc tiÕn khuÕch tr-¬ng ch-a ®ù¬c quan t©m ®óng møc, c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i cßn manh món vµ thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp. Ch-a cã bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ tiÕp thÞ vµ th-¬ng hiÖu. 3.Xu h-íng ph¸t triÓn cña s¶n phÈm th¹ch rau c©u trong t-¬ng lai ThÞ tr-êng kh¸ch hµng ng-êi tiªu dïng s¶n phÈm th¹ch lu«n biÕn ®æi vµ vËn ®éng theo thêi gian. Tuy nhiªn sù vËn ®éng Êy còng tu©n theo nh÷ng quy luËt vµ h×nh thµnh nªn nh÷ng xu h-íng nhÊt ®Þnh. Ng-êi viÕt xin nªu ra mét sè xu h-íng thÞ tr-êng cã t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm th¹ch. Thø nhÊt, xu h-íng coi träng yÕu tè tinh thÇn. Xu h-íng nµy ®-îc thÓ hiÖn qua mèi quan hÖ gi¸ c¶- chÊt l-îng dÇn chuyÓn sang mèi quan hÖ h×nh thøc- gi¸ c¶. Ng-êi tiªu dïng ngµy cµng chó ý h¬n vÒ h×nh thøc, mÉu m· s¶n phÈm, Ýt quan t©m h¬n ®Õn yÕu tè chÊt l-îng s¶n phÈm. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ ng-êi tiªu dïng dÔ d·i h¬n khi chän chÊt l-îng s¶n phÈm mµ v× hä nhËn thøc r»ng víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt th¹ch hiÖn ®¹i th× chÊt l-îng s¶n phÈm gi÷a c¸c th-¬ng hiÖu kh«ng cã sù kh¸c biÖt râ rµng, h×nh thøc nãi lªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. Thø hai, xu h-íng ®¬n gi¶n gän nhÑ.Ngµy nay cuéc sèng bËn rén, ng-êi tiªu dïng Ýt cã thêi gian tù phôc vô b÷a ¨n hµng ngµy, ®Æc biÖt mãn ¨n ®-îc -a chuéng. MÆt kh¸c ng-êi d©n ngµy cµng tham gia nhiÒu vµo c¸c cuéc picnic. Nhu cÇu ¨n nhÑ phôc vô c¸c chuyÕn picnic t¨ng, ng-êi tiªu dïng -u 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiªn lùa chän cho c¸c lo¹i thùc phÈm cã tÝnh m¸t,dÔ mang, dÔ sö dông… phï hîp víi së thÝch tiªu dïng cña hä. Thø ba, xu h-íng t¨ng møc tiªu dïng th¹ch dµnh cho nh÷ng ng-êi ¨n cã ®é ngät nhÑ…Thùc tÕ cho thÊy, kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, møc sèng cña con ng-êi ®-îc n©ng cao, nhu cÇu vÒ dinh d-ìng ®¸p øng ®ñ, con ng-êi muèn trë l³i thêi kú” kham khæ’’, h³n chÕ møc tiªu dïng thùc phÈm cã chÊt dinh d-ìng cao ®Ó gi÷ søc khoÎ vµ h×nh thÓ. Th¹ch cã hµm l-îng chÊt dinh d-ìng kh«ng cao, ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®ã. Thø t-, xu h-íng tù nhiªn ho¸ mãn ¨n.Cuéc sèng bËn rén, c¨ng th¼ng, kh«ng nh÷ng lµm cho ng-êi ta mong muèn trë vÒ víi khung c¶nh tù nhiªn ®Ó sèng vµ nghØ ng¬i mµ cßn lµm cho hä tù nhiªn ho¸ trong c¸c mãn ¨n cña m×nh. Th¹ch cã h-îng vÞ hoa qu¶, cam, chanh, nho…hay cã h×nh qu¶, cã chøa hoa qu¶, mµu s¾c hµi hoµ gÇn gòi víi thiªn nhiªn ®-îc ng-êi tiªu dïng thÝch vµ lùa chän. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing- Mix cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh. 1.ThÞ tr-êng môc tiªu. 1.1.Ph©n khóc thÞ tr-êng. Th¹ch lµ mÆt hµng thuéc nhãm ngµnh hµng thùc phÈm ®-îc tiªu dïng hµng ngµy cña ®a sè ng-êi d©n kh«ng ph©n biÖt tuæi t¸c, giíi tÝnh, tr×nh ®é, nghÒ nghiÖp…Do ®ã khi tham gia kinh doanh s¶n phÈm th¹ch c«ng ty rÊt khã ®Ó cã thÓ ph©n biÖt c¸c nhãm kh¸ch hµng cô thÓ. Tuy nhiªn c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ®· sö dông c¸c biÕn sè vÒ løa tuæi, giíi tÝnh vµ thu nhËp ®Ó ph©n ®o¹n thÞ tr-êng: *Ph©n theo løa tuæi. Chóng ta nhËn thÊy r»ng ng-êi tiªu dïng ë mçi løa tuæi kh¸c nhau cã tr×nh ®é nhËn thøc vµ ý thøc c¸ nh©n kh¸c nhau, do ®ã cã nh÷ng ®Æc tr-ng vÒ hµnh vi mua vµ sö dông s¶n phÈm kh¸c nhau. Cô thÓ nh- sau: - Løa tuæi nhi ®ång( Tr-íc khi ®i häc): ë løa tuæi nµy, ý thøc c¸ nh©n ë c¸c em ®· b¾t ®Çu h×nh thµnh. §èi víi nh÷ng mãn ®å tiªu dïng c¸ nh©n, c¸c em cã thÓ tho¶ m·n së thÝch cña m×nh b»ng c¸ch ®ßi bè mÑ mua theo ý m×nh hay ph¶n ®èi kh«ng tiªu dïng nh÷ng hµng ho¸ kh«ng -a thÝch mµ bè mÑ mua cho. C¸c em thÝch nh÷ng h×nh ¶nh ngé nghÜnh nh-: nh÷ng nh©n vËt ho¹t h×nh, truyÖn tranh, thÝch mµu s¾c rùc rì, thÝch sù vËn ®éng, hiÕu kú, thÝch kh¸m ph¸ vµ th-êng thÓ hiÖn m¹nh mÏ së thÝch cña m×nh. Do ®ã, c¸c em chØ tiªu dïng nh÷ng hµng ho¸ phï hîp víi së thÝch, khÈu vÞ cña c¸c em, kh«ng quan t©m tíi yªu cÇu vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ c¶, an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Bè mÑ cña c¸c em v× muèn con m×nh vui nªn trong giíi h¹n nhÊt ®Þnh còng th-êng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña c¸c em, trong ®ã cã s¶n phÈm th¹ch. Løa tuæi nµy ®a sè thÝch tiªu dïng s¶n phÈm th¹ch v× nh÷ng h×nh ¶nh ngé nghÜnh ®-îc trang trÝ trªn bao gãi vµ c¸c hép b¶o vÖ s¶n phÈm nh-: h×nh bóp bª, h×nh c¸c con vËt poke, pikachu…Thªm vµo ®ã lµ mµu s¾c, kiÓu d¸ng b¾t m¾t cña s¶n phÈm cïng víi tÝnh m¸t dÔ ¨n vµ kh«ng nhanh ch¸n bëi ®é ngät dÞu cña s¶n phÈm. Nh-ng c¸c em th-êng ch-a mua ®-îc. Bè mÑ lµ ng-êi ra quyÕt ®Þnh cã ®¸p øng tho¶ m·n yªu cÇu cña c¸c em kh«ng. Tuy nhiªn bè mÑ th-êng chÊp nhËn mua ®Ó cho c¸c em vui. - Løa tuæi tõ 6-15: Løa tuæi nµy c¸c em ®-îc ®Õn tr-êng sèng trong m«i tr-êng tËp thÓ , vui ch¬i cïng b¹n bÌ vµ ph¶i tù rÌn luyÖn b¶n th©n theo chØ dÉn cña thÇy c« 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸o nªn ý thøc c¸ nh©n ®éc lËp ®-îc h×nh thµnh. ViÖc mua s¶n phÈm tiªu dïng cho b¶n th©n cña c¸c em ®· cã sù can thiÖp, ®-a ra ý kiÕn nhiÒu h¬n vµ bè mÑ c¸c em còng t«n träng ý kiÕn cña c¸c em . NhiÒu em ®· tù mua s¾m ®å dïng cho b¶n th©n vµ tho¶ m·n, së thÝch cña m×nh trong giíi h¹n vÒ tµi chÝnh. Trong ®ã, th¹ch lµ mãn ¨n mµ c¸c em th-êng -a thÝch. §a sè c¸c em ®ßi bè mÑ mua theo ý m×nh vµ -u tiªn chän lùa c¸c lo¹i th¹ch cã h×nh ¶nh ngé nghÜnh, ®-îc qu¶ng c¸o nhiÒu, cã ch-¬ng tr×nh khuyÕn m·i hÊp dÉn nh-: tÆng tËp vë, bót, bã xÕp h×nh…Tuy nhiªn, c¸c em còng tù mua c¸c lo¹i th¹ch ®ã, song th-êng lµ mua lÎ mét vµi chiÕc hoÆc gãi nhá. - Løa tuæi 15- 24: §©y lµ løa tuæi b¾t ®Çu tr-ëng thµnh. HÇu hÕt hä tù mua s¾m ®å dïng cho m×nh, thÝch mµu s¾c t-¬i s¸ng, thÝch c¸c hµng ho¸ liªn quan ®Õn c¸c ban nh¹c, c¸c ®éi thÓ thao, vËn ®éng viªn næi tiÕng, thÝch giao l-u gÆp gì b¹n bÌ vµ ®Æc biÖt lµ thÝch thÓ hiÖn c¸ tÝnh, phong c¸ch cña m×nh. Løa tuæi nµy tiªu dïng s¶n phÈm th¹ch Ýt th-êng xuyªn h¬n, chñ yÕu trong c¸c buæi tiÖc, sinh nhËt, buæi giao l-u gÆp gì b¹n bÌ. Hä -u tiªn lùa chän th¹ch cã chÊt l-îng víi møc gi¸ c¶ hîp lý. - Løa tuæi 25-55: §©y lµ løa tuæi cña nh÷ng ng-êi tr-ëng thµnh, phÇn ®«ng sè hä ®· cã gia ®×nh. ViÖc mua s¾m hµng ho¸ cña hä th-êng lµ hµnh ®éng mua cã lý trÝ. Lo¹i ®èi t-îng nµy mua s¶n phÈm th¹ch cã thÓ cho con c¸i, tiªu dïng gia ®×nh hay biÕu tÆng. B¶n th©n hä th-êng Ýt tiªu dïng th¹ch. - Løa tuæi trªn 55: Løa tuæi nµy th-êng Ýt mua th¹ch h¬n, hä mua Th¹ch chñ yÕu chØ ®Ó lµm quµ cho con ch¸u, cßn tiªu dïng cho b¶n th©n hä th-êng lµ th¹ch ®-îc biÕu tÆng. Møc tiªu dïng ë løa tuæi nµy th-êng thÊp. *Ph©n theo giíi tÝnh: Ng-êi tiªu dïng lµ n÷ giíi th-êng tiªu dïng s¶n phÈm th¹ch nhiÒu h¬n nam giíi.Vµ n÷ giíi thÝch tiªu dïng th¹ch cã vÞ ngät cao h¬n nam giíi. *Ph©n theo thu nhËp: S¶n phÈm th¹ch cao cÊp phôc vô cho nh÷ng ®èi t-îng cã thu nhËp tõ møc kh¸ trë lªn nh-: th¹ch nhËp ngo¹i ( Newchoice, ABC,Poke nhËp ngo¹i ). Møc gi¸ trung b×nh cho 1kg Th¹ch rau c©u mang c¸c th-¬ng hiÖu trªn lµ 20.000 ®ång. S¶n phÈm th¹ch phôc vô cho tÇng líp d©n c- cã thu nhËp trung b×nh vµ thÊp nh- Poke néi, Long H¶i, TenTen, H¶i Hµ… víi møc gi¸ trung b×nh lµ 15000 ®ång/kg. 1.2.Lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu Trªn c¬ së ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo c¸c biÕn sè løa tuæi, giíi tÝnh vµ møc thu nhËp cïng víi viÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ®· quyÕt ®Þnh phôc vô hai khóc thÞ tr-êng môc tiªu sau: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thø nhÊt, khóc thÞ tr-êng môc tiªu nh»m vµo ®èi t-îng kh¸ch hµng cã thu nhËp tõ kh¸ trë lªn. Víi khóc thÞ tr-êng nµy c«ng ty ®· ®-a ra thÞ tr-êng s¶n phÈm th¹ch rau c©u mang th-¬ng hiÖu: ABC vµ Poke ngo¹i ®-îc nhËp khÈu tõ §µi Loan. Thø hai, khóc thÞ tr-êng môc tiªu nh»m vµo ®èi t-îng kh¸ch hµng cã thu nhËp tõ møc trung b×nh ®Õn møc kh¸. Víi khóc thÞ tr-êng nµy c«ng ty ®· ®-a ra s¶n phÈm Th¹ch tau c©u th-¬ng hiÖu lµ Poke néi ®-îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ §µi Loan. * NhËn xÐt. Qua viÖc kh¶o s¸t thÞ tr-êng vµ nghiªn cøu tµi liÖu ng-êi viÕt nhËn thÊy quyÕt ®Þnh lùa chän khóc thÞ tr-êng môc tiªu cña c«ng ty ViÖt Thµnh lµ ®óng ®¾n. Nã ®óng ®¾n ë chç kh«ng chØ lµ viÖc ph¸t hiÖn ra kho¶ng thÞ tr-êng cßn trèng ë møc gi¸ tõ 15.000®ång/1kg ®Õn 20.000®ång/1kg mµ cßn theo kÞp c¸c xu h-íng tiªu dïng s¶n phÈm cña ng-êi d©n vÒ chÊt l-îng an toµn vÖ sinh thùc phÈm vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng cuéc sèng. Ng-êi viÕt xin ®-a ra s¬ ®å ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo gi¸ vµ chÊt l-îng vÒ s¶n phÈm th¹ch rau c©u cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh nh- sau: Gi¸ ( ngh×n ®ång/kg) 20 New Choice, ABC, Poke nhËp khÈu 17 Poke néi 15 0 Long H¶i, TenTen, Mü Liªn... TB kh¸ cao ChÊt l-îng Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo gi¸ vµ chÊt l-îng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.X¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp víi c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh. 2.1. §èi thñ nhËp khÈu: §èi thñ nhËp khÈu tËp trung vµo ®o¹n thÞ tr-êng chÝnh lµ ®o¹n thÞ tr-êng trªn( ®o¹n thÞ tr-êng cã thu nhËp tõ kh¸ trë lªn). Newchoice ®-îc coi lµ ®èi thñ nhËp khÈu m¹nh nhÊt. S¶n phÈm mang th-¬ng hiÖu Newchoice nµy cã xuÊt xø t¹i §µi Loan, cã thÓ nãi ®©y lµ th-¬ng hiÖu nhËp khÈu xuÊt hiÖn ®Çu tiªn trªn thÞ tr-êng th¹ch ë ViÖt Nam. Do ®ã nã cã -u thÕ cña ng-êi ®i tr-íc bëi nã ®· kh¾c ho¹ ®-îc h×nh ¶nh cña mét s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ cao trong t©m trÝ ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam. C«ng ty TNHH ViÖt Thµnh coi ®©y lµ ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña m×nh ë ®o¹n thÞ tr-êng môc tiªu trªn. 2.2. C¸c c«ng ty s¶n xuÊt th¹ch trong n-íc. TËp trung vµo ®o¹n thÞ tr-êng d-íi cña thÞ tr-êng. Gåm c¸c c«ng ty Long H¶i, c«ng ty TNHH s¶n xuÊt bèn mïa ( s¶n phÈm th¹ch rau c©u mang th-¬ng hiÖu TenTen), Mü Liªn… Theo kÕt qu¶ t×m hiÓu cña ng-êi viÕt th× Long H¶i lµ ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt ë ®o¹n thÞ tr-êng nµy. §©y lµ c«ng ty s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm th¹ch ®-îc ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam biÕt ®Õn tõ rÊt sím, nhÊt lµ trªn thÞ tr-êng miÒn B¾c. Cã thÓ nãi uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña Long H¶i trong t©m trÝ ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam nãi chung vµ miÒn B¾c nãi riªng ®· ®-îc kh¼ng ®Þnh qua thêi gian ra ®êi vµ ph¸t triÓn, biÓu hiÖn b»ng thÞ phÇn chiÕm 30% tæng dung l-îng thÞ tr-êng th¹ch rau c©u ë ViÖt Nam. S¶n phÈm th¹ch cña Long H¶i ®-îc ng-êi tiªu dïng biÕt ®Õn víi møc ®é bao phñ s¶n phÈm réng, s¶n phÈm phong phó ®a d¹ng vµ gi¸ rÎ. C«ng ty TNHH s¶n xuÊt Bèn Mïa ®-a ra thÞ tr-êng s¶n phÈm th¹ch mang th-¬ng hiÖu TenTen, c«ng ty Mü Liªn, H¶i Hµ…§©y lµ c¸c th-¬ng hiÖu ®· cã tiÕng t¨m nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr-êng . Tuy nhiªn phÇn lín trong sè hä ®Òu ch-a chó träng nhiÒu vµo viÖc hoµn thiÖn chÊt l-îng s¶n phÈm, c¸c 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng tr×nh Marketing cßn thiÕu hiÖu qu¶. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ rÊt nhiÒu nguyªn nh©n : - TiÒm lùc tµi chÝnh. - Coi th¹ch kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm chÝnh trong chiÕn l-îc më réng danh môc s¶n phÈm cña c«ng ty. Doanh sè Long H¶i Poke Newchoice ABC 0 ThÊp TB Cao L-îng b¸n Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo doanh sè vµ l-îng b¸n 3.Ph©n tÝch mét sè ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh 3.1. §èi víi Newchoice Nh- ®· nãi ë trªn, Newchoice hiÖn ®ang lµ th-¬ng hiÖu sè 1 t¹i thÞ tr-êng th¹ch ë ViÖt Nam. Nã lµ s¶n phÈm nhËp ngo¹i chiÕm lÜnh thÞ tr-êng th¹ch ë ViÖt Nam tõ rÊt sím. Tuy nhiªn nã lµ s¶n phÈm cao cÊp, phôc vô ®o¹n thÞ tr-êng trªn, do ®ã cho ®Õn nay thÞ phÇn cña Newchoice trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam chØ chiÕm 18% trong tæng dung l-îng thÞ tr-êng. Cïng víi thêi gian x©m nhËp sím vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam Newchoice ®· kh¾c ho¹ ®-îc mét h×nh ¶nh vÒ 1 th-¬ng hiÖu cã chÊt l-îng cao vµ uy tÝn trong t©m trÝ ng-êi tiªu dïng. §iÒu ®ã ®-îc ph¶n ¸nh rÊt râ trong viÖc quan s¸t hµnh vi mua cña ng-êi tiªu dïng ë c¸c ®iÓm b¸n vµ qua viÖc hái hä vÒ møc ®é biÕt ®Õn còng nh- ®¸nh gi¸ s¶n phÈm Newchoice trªn c¸c khÝa c¹nh:chÊt l-îng, mÉu m·,gi¸ c¶, ... 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy tùu chung l¹i cã thÓ thÊy r»ng ®iÓm m¹nh c¬ b¶n cña Newchoice lµ: Thø nhÊt lµ -u thÕ cña mét s¶n phÈm nhËp khÈu x©m nhËp thÞ tr-êng tõ rÊt sím, ®©y võa lµ mét th¸ch thøc võa lµ mét c¬ héi cho hä. Th¸ch thøc ë chç hä lµ c«ng ty ®Çu tiªn b-íc vµo kinh doanh th¹ch t¹i thÞ tr-êngViÖt Nam trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ch-a thùc sù kh¶ quan vÒ møc t¨ng tr-ëng .Tuy nhiªn hä còng cã c¬ héi lµ t¹o dùng ®-îc chç ®øng tr-íc khi cã ®èi thñ c¹nh tranh gia nhËp ngµnh. Nh- vËy Newchocice vµ mét sè nhµ s¶n xuÊt th¹ch kh¸c lµ nh÷ng ng-êi t¹o nªn sù ph¸t triÓn ngµy cµng s«i ®éng cho thÞ tr-êng th¹ch ë ViÖt Nam. Thø hai, h×nh ¶nh vµ uy tÝn vÒ s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, gi¸ cao ®· ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm m¹nh Newchoice cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ nh-: HiÖn nay Newchoice ®-îc ph©n phèi bëi mét sè nhµ ph©n phèi : Cöa hµng Quang L©m, ®Þa chØ sè 41 ngâ 180 NguyÔn L-¬ng B»ng- Hµ Néi, doanh nghiÖp t- nh©n th-¬ng m¹i, dÞch vô H-¬ng Thuû sè 2/20A C- X¸- L÷ Gia- ph-êng 15- QuËn 11 TPHCM. §iÓm kh¸c biÖt lín nhÊt lµ hiÖn nay Newchoice kh«ng cã nhµ ph©n phèi chÝnh thøc mang tÝnh chÊt lµ tæng ®¹i lý t¹i ViÖt Nam mµ Newchoice cung cÊp hµng cho nh÷ng ®¬n ®Æt hµng tõ phÝa c¸c nhµ kinh doanh. Do vËy ®©y sÏ lµ rÊt khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ c¸c ch-¬ng tr×nh Marketing kh¸c. Xung ®ét gi÷a c¸c thµnh viªn trong kªnh vµ viÖc gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn ph¸t sinh trong kªnh sÏ lµ kh«ng tho¶ ®¸ng vµ kh«ng ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ nh- mong muèn. 3.2. §èi víi Long H¶i * ¦u ®iÓm: C«ng ty TNHH Long H¶i lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt trong n-íc cung øng s¶n phÈm th¹ch ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c tõ kh¸ l©u trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam nãi chung vµ thÞ tr-êng miÒn B¾c nãi riªng. S¶n phÈm th¹ch cña Long H¶i ®-îc ng-êi tiªu dïng biÕt ®Õn lµ mét s¶n phÈm cã chÊt l-îng trung b×nh, gi¸ rÎ vµ ®-îc ph©n phèi réng r·i. Trong qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, c«ng ty lu«n coi ®èi t-îng kh¸ch hµng môc tiªu lµ nh÷ng ng-êi d©n cã thu nhËp thÊp vµ trung b×nh. Do vËy c«ng ty ®· lùa chän gi¶i ph¸p bao phñ thÞ tr-êng rÊt réng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc lµ thÞ phÇn kh¸ cao( kho¶ng 30%) Lµ mét c«ng ty trong n-íc Long H¶i rÊt nh¹y c¶m trong viÖc ®-a ra chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp víi phÇn lín thu nhËp cña ng-êi d©n ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ khu vùc n«ng th«n. §©y lµ mét h-íng ®i ®óng ®¾n dùa trªn c¬ së ph©n tÝch vÒ vÊn ®Ò thu nhËp. Tuy nhiªn sÏ lµ rÊt khã kh¨n nÕu nh- c«ng ty cã ý ®Þnh cho ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, gi¸ cao tøc lµ thay ®æi ®Þnh vÞ cho s¶n phÈm th¹ch cña m×nh. C«ng ty còng rÊt chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn danh môc s¶nphÈm víi chñng lo¹i ®a d¹ng, mÉu m·, bao b× ®a kÝch cì… 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * H¹n chÕ: ViÖc lùa chän gi¶i ph¸p chÊt l-îng trung b×nh vµ gi¸ c¶ thÊp sÏ lµ kh«ng phï hîp khi møc sèng cña ng-êi d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao. SÏ lµ rÊt khã kh¨n cho viÖc ph¸t triÓn nh÷ng danh môc s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao ®Ó phôc vô nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng-êi d©n v× h×nh ¶nh cña c«ng ty ®· ®-îc ghi nhËn víi s¶n phÈm cã chÊt l-îng trung b×nh. Gi¶i ph¸p ph©n phèi réng lµ phï hîp khi thu nhËp cña ng-êi d©n cßn ë møc thÊp vµ rñi ro cña viÖc ph©n phèi réng lµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c thµnh viªn trong kªnh sÏ kh«ng tho¶ ®¸ng v× bÞ ph©n t¸n vÒ nguån lùc. C¸c ch-¬ng tr×nh xóc tiÕn khuÕch tr-¬ng tuy b-íc ®Çu ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Nh-ng trong dµi h¹n sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ ch-a coi träng vÊn ®Ò x©y dùng vµ cñng cè th-¬ng hiÖu. 4. Ph©n tÝch SWOT ®èi víi c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh 4.1 §iÓm m¹nh - ChÊt l-îng s¶n phÈm th¹ch cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ®-îc ng-êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao v× ®¶m b¶o ®-îc c¸c tiªu chuÈn chÕ ®é dinh d-ìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm theo quy ®Þnh cña Bé y tÕ. - Th-¬ng hiÖu th¹ch Poke Food chØ ®øng sau Newchoice vµ ABC - C«ng ty TNHH ViÖt Thµnh cã hÖ thèng ph©n phèi réng kh¾p trªn thÞ tr-êng tõ miÒn B¾c vµo miÒn Trung(tíi Qu¶ng B×nh), cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong lÜnh vùc ph©n phèi, am hiÓu thÞ tr-êng néi ®Þa. - ChÊt l-îng s¶n phÈm Th¹ch cña ViÖt Thµnh t-¬ng ®-¬ng víi Newchoice nh-ng cã lîi thÕ h¬n vÒ gi¸ rÎ. - Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn rÊt trÎ cã kiÕn thøc,n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. 4.2. §iÓm yÕu. - Nguån vèn cña c«ng ty cßn h¹n chÕ (14tû) dÉn ®Õn viÖc ®Çu t®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ch-a ®-îc thùc hiÖn.§iÓm yÕu nµy còng h¹n chÕ viÖc triÓn khai c¸c ch-¬ng tr×nh Marketing do thiÕu kinh phÝ. - S¶n phÈm th¹ch cña c«ng ty ch-a ph¶i lµ s¶n phÈm tèt nhÊt trªn thÞ tr-êng, còng kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm cã gi¸ rÎ nhÊt hoÆc cã dÞch vô b¸n hµng tèt nhÊt. - L-îng s¶n phÈm háng bÞ tr¶ l¹i cßn cao. - Tæ chøc qu¶n lý cßn phøc t¹p, chång chÐo, g©y mÊt nhiÒu thêi gian vµ c¶n trë cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c ho¹t ®éng Marketing cßn dµn tr¶i, c¸c chiÕn l-îc hç trî cßn thùc hiÖn ®¬n lÎ. 4.3. C¬ héi: - Nhu cÇu vÒ tiªu dïng thùc phÈm t¨ng cao: Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nh÷ng b-íc t¨ng tr-ëng kh¸ cao, møc sèng ng-êi d©n ®-îc n©ng cao cïng víi quy m« d©n sè lín ®· t¹o ra mét dung l-îng thÞ tr-êng rÊt lín, ®©y lµ mét c¬ héi tèt cho ngµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh thùc phÈm nãi chung vµ s¶n phÈm th¹ch nãi riªng. - Qu¸ tr×nh héi nhËp AFTA t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr-êng ®ång thêi mua ®-îc nguyªn liÖu vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi gi¸ rÎ. 4.4. Th¸ch thøc: - ViÖt Nam gia nhËp AFTA vµo th¸ng 7/2003: ThÞ tr-êng ViÖt Nam sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh míi. Th¸ch thøc ®Æt ra cho ViÖt Thµnh lµ c«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh víi ®èi thñ c¹nh tranh trong n-íc mµ cßn cã sù gia nhËp cña c¸c ®èi thñ trong khu vùc ASEAN. - Sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ tiÒn tÖ, ®Æc biÖt lµ tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt th¹ch còng nh- viÖc nhËp khÈu s¶n phÈm th¹ch ®Ó ph©n phèi. *ý nghÜa cña ph©n tÝch SWOT. Ph©n tÝch SWOT gióp chóng ta lùa chän ®-îc nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh dùa trªn c¬ së t×m kiÕm ®-îc nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi nhê viÖc ph©n tÝch c¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng bªn ngoµi vµ c¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng bªn trong doanh nghiÖp. * Môc ®Ých cña ph©n tÝch SWOT Gióp chóng ta ®Ò xuÊt chiÕn l-îc kinh doanh cã hiÖu qu¶ dùa trªn c¬ së ph©n tÝch m«i tr-êng bªn trong vµ m«i tr-êng bªn ngoµi doanh nghiÖp. S¬ ®å ph©n tÝch SWOT nh- sau: S W O T Bªn trong Bªn ngoµi SWOT gåm 4 yÕu tè chÝnh: S- §iÓm m¹nh trong n¨ng lùc kinh doanh W-§iÓm yÕu trong n¨ng lùc kinh doanh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 O- C¬ héi chñ yÕu quan träng T- Rñi ro nghiªm träng c¬ b¶n mµ c«ng ty ph¶i ®èi mÆt Ph©n tÝch SWOT ®-a ra 4 kiÓu chiÕn l-îc - ChiÕn l-îc SO: Ph¸t huy ®iÓm m¹nh ®Ó khai th¸c c¸c c¬ héi thÞ tr-êng - ChiÕn l-îc WO: Gi¶m thiÓu hay kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi thÞ tr-êng - ChiÕn l-îc ST: Lîi dông ®iÓm m¹nh ®Ó ®èi phã víi ®e do¹ cña thÞ tr-êng - ChiÕn l-îc WT: Tèi thiÓu hãa ®iÓm yÕu ®Ó ®èi phã víi rñi ro tõ phÝa thÞ tr-êng. Trªn c¬ së ph©n tÝch SWOT ng-êi viÕt nhËn thÊy r»ng c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ®-îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong 10 nhµ ph©n phèi hµng ®Çu t¹i thÞ tr-êng miÒn B¾c.§©y lµ mét lîi thÕ so s¸nh mµ Ýt c«ng ty cã ®-îc vµ lµ mét ®iÓm m¹nh thËt sù. Thªm vµo ®ã lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng thùc phÈm, mét ngµnh ®ang cã nhu cÇu rÊt lín vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô thùc phÈm, ®©y lµ mét c¬ héi thÞ tr-êng rÊt tèt. Do vËy chiÕn l-îc SO- ph¸t huy ®iÓm m¹nh ®Ó khai th¸c c¸c c¬ héi thÞ tr-êng lµ phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i cña c«ng ty. 5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing- Mix cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh Tr-íc hÕt ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty chóng ta cÇn n¾m ®-îc s¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty vµ c¸c chøc n¨ng cña nã, ®Æc biÖt lµ chøc n¨ng Marketing cña c«ng ty nh»m xem xÐt vÊn ®Ò thiÕt lËp, tæ chøc, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng Marketing. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng gi¸m ®èc G§ tµi chÝnh G§ b¸n hµng G§ s¶n xuÊt KÕ to¸n tr-ëng TP s¶n xu©t KÕ to¸n c¸c bé phËn Nh©n viªn sx TP phô TP b¸n TP b¸n TP b¸n Tp b¸n tr¸ch kem hµng miÒn hµng miÒn hµng miÒn hµng miÒn Wall T©y B¾c §«ng B¾c Nam Trung §¹i diÖn m¹i vô c¸c tØnh Nh©n viªn b¸n hµng ®¹i lý VTC - S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n vµo s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc ta thÊy c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ch-a cã phßng Marketing riªng biÖt. Ho¹t ®éng Marketing chñ yÕu do ban l·nh ®¹o c«ng ty thiÕt lËp vµ chØ ®¹o thùc hiÖn. C¸c ch-¬ng tr×nh Marketing mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Òu do tæng gi¸m ®èc vµ c¸c gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c m¶ng kh¸c nhau ®¶m nhiÖm, trong ®ã gi¸m ®èc kinh doanh lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. Do vËy c¸c ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty vÉn ch-a mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh Marketing vÉn cßn nhen nhãm. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi hay xóc tiÕn hçn hîp ®Òu n»m ë ban l·nh ®¹o cña c«ng ty. §iÒu nµy cã -u ®iÓm lµ c¸c quyÕt ®Þnh ®Òu ®-îc th«ng qua ë cÊp cao nhÊt nh-ng cã thÓ ch-a thËt s¸t víi thùc tÕ khi kh«ng cã phßng Marketing ho¹t ®éng riªng biÖt ®Ó nghiªn cøu nh÷ng vÉn ®Ò nµy. 5.1. S¶n phÈm *Th-¬ng hiÖu: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cña thêi kú héi nhËp, th-¬ng hiÖu ®-îc coi nh- tµi s¶n quý cña doanh nghiÖp vµ trong c¸c n¨m qua, c¸c c«ng ty ViÖt Nam ®· dÇn nhËn thøc ®-îc sù quan träng cña th-¬ng hiÖu nh- mét c«ng cô c¹nh tranh trong thêi kú héi nhËp. HiÖn nay c¹nh tranh vÒ th-¬ng hiÖu ®ang diÔn ra m¹nh mÏ bëi khi nãi ®Õn s¶n phÈm th× ta thÊy r»ng c«ng cô c¹nh tranh næi bËt nhÊt lµ th-¬ng hiÖu vµ v× gi¸ trÞ th-¬ng hiÖu cã thÓ cung cÊp c¸c lîi thÕ chiÕn l-îc cho doanh nghiÖp b»ng nhiÒu c¸ch: - Cho phÐp doanh nghiÖp t¨ng gi¸ b¸n cao h¬n ®èi thñ vèn cã gi¸ trÞ th-¬ng hiÖu thÊp. - Nh÷ng th-¬ng hiÖu m¹nh sÏ cã c¸ch quyÕt ®Þnh xö lý c¸c s¶n phÈm gi¸ thÊp vµ kh«ng hiÖu qu¶. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th-¬ng hiÖu cã thÓ khuyÕn khÝch ng-êi mua bít l-ìng lù trong viÖc quyÕt ®Þnh lùa chän vµ lµm gi¶m rñi ro vÒ nhËn thøc cña hä ®èi víi s¶n phÈm. - Duy tr× ®-îc sù nhËn thøc cao vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. - Th-¬ng hiÖu ®-îc dïng nh- mét ®ßn bÈy khi giíi thiÖu s¶n phÈm míi. - Th-êng xuyªn ®-îc gi¶i thÝch nh- lµ mét chØ b¸o cña chÊt l-îng. - Th-¬ng hiÖu cã gi¸ trÞ cao sÏ t¹o nªn sù ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh trong lßng ng-êi tiªu dïng. - Th-¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp m×nh cã thÓ ®-îc g¾n liÒn víi h×nh ¶nh vÒ chÊt l-îng mµ ng-êi tiªu dïng muèn ®ång hµnh cïng víi nã - Cung cÊp mét kh¶ n¨ng b¶o vÖ m¹nh mÏ cho s¶n phÈm míi vµ tr-íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh míi. - Cã thÓ gióp cho s¶n phÈm b¸n ®-îc nhiÒu h¬n do ng-êi tiªu dïng ®· nhËn thøc ®-îc nh·n hiÖu cña doanh nghiÖp m×nh, chÊp nhËn h×nh ¶nh hay danh tiÕng cña s¶n phÈm vµ tin t-ëng vµo chÊt l-îng cña nã. - Th-¬ng hiÖu lµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp cÇn ®Çu t- vµo ®ã, cÇn b¶o vÖ vµ nu«i d-ìng vã ®Ó t¹o nªn gi¸ trÞ dµi h¹n lín nhÊt cña doanh nghiÖp. NhËn thøc vµ n¾m b¾t ®-îc tÇm quan träng cña th-¬ng hiÖu lµ tµi s¶n v« h×nh trong doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ®· huy ®éng vµ tËp trung nç lùc cña m×nh ®Ó x©y dùng th-¬ng hiÖu Poke Foods cho riªng m×nh. Hµng n¨m c«ng ty lu«n lu«n giµnh 5% trªn tæng doanh thu cña doanh nghiÖp cho viÖc x©y dùng vµ cñng cè th-¬ng hiÖu. *ChÊt l-îng, mÉu m·, kiÓu d¸ng, s¶n phÈm. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 YÕu tè chÊt l-îng s¶n phÈm,s¶n phÈm míi ®-îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt chó träng. Nh- ®· biÕt th× chÊt l-îng s¶n phÈm th-êng tû lÖ thuËn víi chi phÝ ®Çu vµo cña ®a phÇn c¸c c«ng ty. Ng-êi tiªu dïng ®a phÇn ®Òu mong muèn m×nh mua ®-îc s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, gi¸ t-¬ng ®èi phï hîp. Nh÷ng c«ng ty cã lîi thÕ vÒ tµi nguyªn, c«ng nghÖ th-êng ¸p ®¶o ®èi thñ cña m×nh dùa vµo t©m lý cña ng-êi tiªu dïng. §èi víi c¸c c«ng ty yÕu thÕ hä cã thÓ gia t¨ng gi¸ trÞ phô thªm cho s¶n phÈm b»ng c¸c dÞch vô hç trî. C¸c c«ng ty cßn sö dông yÕu tè bao gãi mÉu m·, kiÓu d¸ng s¶n phÈm, t¹o ra ®-êng nÐt kh¸c biÖt cña s¶n phÈm nh»m cuèn hót ng-êi tiªu dïng. §Æc biÖt s¶n phÈm ®èi víi thÞ tr-êng dµnh cho giíi trÎ th-êng quan t©m tíi nÐt ®éc ®¸o, kh¸c biÖt cña s¶n phÈm mµ hä mua vµ sö dông. YÕu tè mÉu m·, kiÓu d¸ng, tiÖn lîi ngµy cµng ®-îc ng-êi tiªu dïng chó ý tíi. *Bao gãi,dÞch vô hç trî. Bao gãi lµ s¶n phÈm ®Æc biÖt dïng ®Ó bao gãi ,chøa ®ùng, b¶o vÖ , b¶o qu¶n hµng ho¸,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xÕp dì, vËn chuyÓn, tiªu dïng hµng ho¸. Trong ®iÒu kiªn kinh tÕ ph¸t triÓn,s¶n xuÊt l-u th«ng kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ quy m«, c¬ cÊu s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ph¹m vi ho¹t ®éng ; víi tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ bao b× ngµy cµng hiÖn ®¹i, sè l-îng, c¬ cÊu chñng lo¹i bao b× ®-îc sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh th-¬ng m¹i ngµy cµng to lín vµ phong phó. Bao b× g¾n liÒn víi chu kú sèng cña s¶n phÈm. * S¶n phÈm: Th¹ch lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty ViÖt Thµnh hµng n¨m doanh thu th¹ch chiÕm 60% tæng doanh thu cña toµn c«ng ty. Tû träng doanh thu th¹ch n¨m 2003 nh- sau: Kem Wall chiÕm 37%, th¹ch ABC chiÕm 38%, th¹ch Poke nhËp chiÕm 8,9%,th¹ch Poke s¶n xuÊt chiÕm 6.9%, th¹ch dõa cocovina chiÕm 9,2%. ViÖt Thµnh thùc hiÖn chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, c¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty gåm kem vµ th¹ch rau c©u víi c¸c kiÓu ph©n lo¹i ®ãng gãi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ träng l-îng kh¸c nhau ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cho c¸c ®èi t-îng kh¸c nhau, ®ång thêi t¹o sù phong phó vµ nhiÒu sù lùa chän cho kh¸ch hµng. B¶ng chñng lo¹i th¹ch rau c©u mang th-¬ng hiÖu ABC. Sè thø tù 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Chñng lo¹i Tói 23 viªn khoai m«n Tói 23 tæng hîp Bót ch× 5 c©y S÷a chua 6 viªn S÷a chua l½ng Hò 1,5kg khoai m«n Hò 1.5kg tæng hîp Hò døa 1,1kg Hò gÊu 1,35kg Hò bóp bª Bót ch× cèc 22 c©y Bót ch× 20 c©y Hò gÊu 1,5kg H×nh thøc ®ãng gãi Tói Tói Tói Gãi L½ng Hò Hò Hò Hò Hò Cèc Tói Hò B¶ng chñng lo¹i s¶n phÈm th¹ch rau c©u mang th-¬ng hiÖu Poke. Sè thù tø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Chñng lo¹i Tói 0.5kg khoai m«n Tói 0.5kg tæng hîp Tói 1.kg khoai m«n Tói 1kg tæng hîp Thïng 9kg Bót ch× tói 5 c©y Bót ch× tói 22 c©y Bót ch× cèc 40 c©y Hò 1.2kg khoai m«n Hò 1,2kg tæng hîp Hò 1,8kg khoai m«n Hò 1,8 kg tæng hîp Hò 0,65kg khoai m«n Hò 0,65kg tæng hîp Hò bóp bª 20 H×nh thøc ®ãng gãi Tói Tói Tói Tói Thïng Tói Tói Cèc Hò Hò Hò Hò Hò Hò Hò
- Xem thêm -