Tài liệu Một số giải pháp marketing-mix nhằm mở rộng thị trường của công ty tnhh dược phẩm ica phacmarceuticals – chi nhánh hà nội

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu KÓ tõ khi nhµ n-íc ta quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc ®· ®-a l¹i vËn héi míi cho c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp nµy vµo bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t .Cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, nî kÐo dµi vµ ph¶i quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ, ph¸ s¸n hoÆc s¸t nhËp, BÊt kú mét nhµ kinh doanh nµo trong thêi ®¹i ngµy nay muèn chiÕn th¾ng trªn th-êng tr-êng, ®Òu v¹ch cho m×nh mét kÕ ho¹ch chiÕn l-îc cÇn cã sù chuÈn bÞ kü cµng tr-íc khi quyÕt ®Þnh lµm mét viÖc g× ®ã, còng nh- chuÈn bÞ s½n sµng c¸c t×nh huèng, ®iÒu kiÖn ®èi phã víi sù biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh, xu thÕ biÕn ®æi chung cña thÕ giíi Ngµy nay xu thÕ toµn cÇu ho¸ ngµy cµng më réng, nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®-îc chuyÓn giao gi÷a c¸c n-íc, tõ n-íc ph¸t triÓn ®Õn c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn, th× ng-êi tiªu dïng cµng cã nhiÒu sù lùa chän cÇu kú h¬n tr-íc, nhiÒu mÆt hµng phong phó h¬n. Hä cã thÓ bÞ hÊp dÉn bëi thø hµng ho¸ nµo ®¸p øng nhu cÇu vµ mong muèn cña m×nh. Vµ hä sÏ mua hµng ho¸ c¨n cø vµo nhËn thøc cña hä. V× thÕ nh÷ng c«ng ty chiÕn th¾ng lµ nh÷ng c«ng ty tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhÊt vµ thùc sù lµm vui lßng nh÷ng kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh, coi kh¸ch hµng lµ nh÷ng th-îng ®Õ ®Ó phôc vô. C¸c c«ng ty Êy ngµy cµng nhËn thøc ®-îc vai trß quan träng cña Marketing vµ xem Marketing lµ mét triÕt lý cña toµn c«ng ty chø kh«ng ph¶i lµ mét chøc n¨ng riªng biÖt. Nh÷ng c«ng ty nµy ®Òu lÊy thÞ tr-êng lµm trung t©m vµ h-íng theo kh¸ch hµng chø kh«ng ph¶i lÊy S¶n phÈm lµm trung t©m hay h-íng theo chi phÝ C«ng ty tnhh d-îc phÈm ica Phacmarceuticals tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng ®· v-ît lªn ®-îc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch vµ ®Õn nay c«ng ty ®· lµm ¨n cã l·i, s¶n ph¼m cña c«ng ty ®· ®-îc nhiÒu ng-êi biÕt ®Õn, thÞ tr-êng tiªu thô ngµy cµng ®-îc më réng . Tõ n¨m 2000 cho ®Õn nay tuy kh«ng ph¶i lµ dµi nh-ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Kh«ng hµi lßng v¬Ý nh÷ng g× ®· ®¹t ®-îc, ng-îc l¹i c«ng ty lu«n t×m tßi , 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiªn cøu ®Ó ®-a ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó më réng thÞ tr-êng cho s¶n phÈm cña m×nh . NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty vµ c¸c kiÕn thøc ®· ®-îc häc trong tr-êng em ®· chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh: “ Mét sè gi¶i ph¸p Marketing-Mix nh»m më réng thÞ tr-êng cña c«ng ty TNHH d-îc phÈm ICA Phacmarceuticals – Chi nh¸nh Hµ Néi“ Do thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ v× vËy chuyªn ®Ò thùc tËp kh«ng tr¸nh khãi nh÷ng thiÕu sãt. §-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy TrÇn Minh §¹o vµ c¸c anh chÞ trong phßng kinh doanh cña c«ng ty cïng c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c chuyªn ®Ò cña em ®· ®-îc hoµn thµnh. Em mong ®-îc sù gãp ý , gióp ®ì ®Ó chuyªn ®Ò cña em hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh cÈm ¬n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: T×nh h×nh thÞ tr-êng d-îc phÈm ViÖt nam Trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh th× lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh d-îc phÈm lµ phøc t¹p nhÊt. Bëi nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÝnh m¹ng con ng-êi. Nã lµ lo¹i hµng ho¸ thuéc d¹ng ®Æc biÖt. ChÝnh v× vËy sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc lµ rÊt quan träng. Song n-íc ta cßn lµ mét n-íc thuéc d¹ng nghÌo nµn cña thÕ giíi nªn c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ kinh doanh thuèc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ngµnh d-îc chØ cung øng ®-îc 30% nhu cÇu cßn ®©u lµ do thuèc nhËp khÈu. ChÝnh v× vËy nhµ n-íc rÊt khã kh¨n trong viÖc kiÓm so¸t gi¸ c¶. Do vËy gi¸ c¶ thuèc t©n d-îc t¨ng liªn tôc, t¨ng ngang chØ sè gi¸ tiªu dïng g©y khã kh¨n cho ng-êi d©n. Trong khi ®ã t©m lý “ sÝnh ngo¹i” cña ng-êi d©n còng g©y ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®èi víi thÞ tr-êng thuèc néi. T©m lý nµy ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc cña ®¹i ®a sè d©n chóng, nhiÒu ng-êi nghÜ r»ng thuèc ngo¹i th× h¬n h¼n thuèc néi vÒ mÆt chÊt l-îng. Do ®ã gi¸ thuèc ngo¹i cao h¬n nhiÒu lÇn so víi thuèc s¶n xuÊt trong n-íc nh-ng hä vÉn cã thÓ chÊp nhËn. Vµ nhiÒu ng-êi quan niÖm r»ng “ ®¾t s¾t ra miÕng” cã dïng thuèc ngo¹i th× míi tèt, míi khái bÖnh nªn ®¾t mÊy hä còng cè g¾ng mua. ChÝnh vÝ vËy hä ®· gãp phÇn trong viÖc c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt thuèc t¨ng gi¸. Trªn thÞ tr-êng hiÖn nay ng-êi d©n cã thÓ dÔ dµng mua thuèc ë mäi n¬i thÕ nh-ng sö dông thuèc g×, nh- thÕ nµo… l¹i kh«ng thuéc quyÒn cña ng-êi sö dông mµ do ng-êi kª ®¬n lµ thÇy thuèc quyÕt ®Þnh. Tr-íc ®©y do l-îng thuèc h¹n chÕ kh«ng cã kh¶ n¨ng lùa chän nhiÒu nªn hä cã g× dïng nÊy. MÆt kh¸c sù hiÓu biÕt cña ng-êi thÇy thuèc còng cã h¹n. T©m lý cña ng-êi bÖnh “ cã bÖnh th× v¸i tø ph-¬ng “ , hä hoµn toµn tin t-ëng vµo chØ dÉn cña b¸c sÜ, d-îc sÜ v× theo hä thÇy thuèc lµ ng-êi cã chuyªn m«n, nghiÖp vô…do ®ã ®iÒu trÞ theo chØ dÉn cña b¸c sÜ lµ hîp lý vµ tèt nhÊt. ThÕ nh-ng viÖc kh¸m bÖnh vµ kª ®¬n cña kh«ng Ýt thÇy thuèc g¾n lîi Ých cña m×nh víi c¸c hiÖu thuèc trong vµ ngoµi bÖnh viÖn mµ quªn ®i viÖc sö dông an toµn vµ hîp lý. Nh÷ng bÖnh th«ng th-êng nh- c¶m, sèt, ho hen… cã ®¬n kª tíi 300-500 ngh×n ®ång cßn nhiÒu bÖnh thùc sù th× toµn kª c¸c biÖt d-îc ®¾t tiÒn. §ã lµ ch-a kÓ tíi t©m lý dïng thuèc ngo¹i cña kh«ng Ýt b¸c sÜ, d-îc sÜ. ChÝnh còng v× lÝ do ®ã mµ gi¸ thuèc lu«n t¨ng gi¸ Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nhËp khÈu vµ ph©n phèi thuèc vÉn -u tiªn môc tiªu kinh tÕ ch-a quan t©m ®Õn quyÒn lîi ng-êi tiªu dïng, thÝch kinh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh thuèc ngo¹i cïng lo¹i víi thuèc néi nh-ng ®¾t h¬n nhiÒu do l·i cao vµ hoa hång cao. V× vËy nhiÒu khi thùc tÕ ngoµi thÞ tr-êng ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu ®Çu c¬, tÝch tr÷, mét sè mÆt hµng thuèc g©y ra hiÖn t-îng khan hiÕm gi¶ t¹o nh»m lòng ®o¹n vµ gãp phÇn ®Èy gi¸ thuèc lªn cao nh»m trôc lîi bÊt chÝnh cña mét sè c«ng ty nhËp khÈu vµ ph©n phèi.Vµ cuèi cïng phÇn thua thiÖt do ng-êi d©n vµ ®Æc biÖt lµ ng-êi bÞ bÖnh høng chÞu trong khi thu nhËp cña ®¹i ®a sè d©n chóng cßn thÊp. Nhµ n-íc ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m æn ®Þnh gi¸ nh-ng hiÖn nay thÞ tr-êng d-îc ViÖt Nam vÉn cßn n¾m vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn vµ ®em ra th¶o luËn. I - §Æc ®iÓm chung vÒ cÇu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, nÒn kinh tÕ n-íc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, nhÞp ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao, l¹m ph¸t gi÷ ë møc thÊp, thu nhËp d©n c- t¨ng lªn. Thu nhËp t¨ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi d©n ch¨m lo h¬n ®Õn c«ng t¸c ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña m×nh. Do ®ã nhu cÇu tiªu dïng thuèc cña nh©n d©n t¨ng lªn râ rÖt .So víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi th× ®©y chØ lµ con sè rÊt nhá, nh-ng víi sù t¨ng lªn ®Òu ®Æn hµng n¨m cña thu nhËp ®· høa hÑn mét søc tiªu dïng thuèc rÊt lín mµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng cÇn ®Þnh h-íng ®Ó khai th¸c thÞ tr-êng tiÒm n¨ng nµy. Sau ®©y lµ sè liÖu ph¶n ¸nh tiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ng-êi vµ thu nhËp quèc d©n b×nh qu©n ®Çu ng-êi qua c¸c n¨m: B¶ng 1: TiÒn thuèc vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi ë ViÖt Nam N¨m 2002 2003 2004 5,6 5,9 7,6 17,86 15,38 ChØ tiªu TiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ng-êi/n¨m (USD) Tû lÖ gia t¨ng (%) GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi/n¨m (1000 ® VN) Tû lÖ gia t¨ng (%) 5,825 6,433 10,44 7,25 11,92 Nguån: Côc qu¶n lý d-îc ViÖt Nam 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Râ rµng, nhu cÇu tiªu dïng thuèc ë ViÖt Nam ®ang ngµy mét t¨ng lªn lµ ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn. Nh-ng so víi c¸c khu vùc trªn thÕ giíi th× tiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ng-êi/n¨m ë ViÖt Nam vÉn cßn ë møc thÊp. Cô thÓ nh-: tiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña ViÖt nam chØ b»ng 1,24% so víi c¸c n-íc B¾c Mü vµ 2,26% so víi c¸c n-íc T©y ¢u . Do ®ã ngµnh d-îc phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005, tiÒn thuèc b×nh qu©n ®Çu ng-êi t-¬ng ®-¬ng 8-10 USD/n¨m vµ t¨ng lªn 12-15USD/n¨m vµo n¨m 2010. ViÖc gia t¨ng tiÒn thuèc do nhiÒu nguyªn nh©n:  Kh¶ n¨ng cung øng thuèc ngµy cµng dåi dµo  Thay ®æi c¬ cÊu thuèc vµ d¹ng bµo chÕ (Cïng t¸c dông song c¬ cÊu hµng gi¸ cao nhiÒu h¬n)  Do sù biÕn ®éng vÒ gi¸ thuèc trong c¬ chÕ thÞ tr-êng  Do thu nhËp cña d©n c- t¨ng lªn  Do sù phô thuéc vµo tû gi¸ gi÷a VND vµ USD...  ViÖt Nam lµ mét n-íc kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. XÐt vÒ GDP, ViÖt Nam ®øng hµng thø 133/174 n-íc trªn thÕ giíi vµ n»m trong diÖn 1,5 tû ng-êi nghÌo cña thÕ giíi (thu nhËp d-íi 1,5 USD/ng-êi/ngµy). Do ®ã ngµnh y tÕ ViÖt Nam gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhÊt lµ vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng. Trong 4 n¨m trë l¹i ®©y (20012004), ng©n s¸ch Nhµ n-íc ®Çu t- cho ngµnh y tÕ ®Òu d-íi 1,5% GDP (so víi Malaysia lµ 5,5% GDP, Cuba 8% GDP), tÝnh b×nh qu©n ®Çu ng-êi chØ ®¹t 4,5 USD/n¨m vÒ chi cho y tÕ trong khi ®ã thuèc b×nh qu©n/ng-êi/n¨m ®· ®¹t tíi 7,6 USD (n¨m 2004) chøng tá ng-êi d©n ph¶i bá tiÒn tói kh¸ nhiÒu ®Ó mua thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh. TheoTh«ng tin th-¬ng m¹i chuyªn ngµnh d-îc phÈm & Trang thiÕt bÞ y tÕ th¸ng 01/2005 th× tiÒn thuèc Nhµ n-íc chØ chi xÊp xØ 0,67 USD/ng-êi/n¨m, chiÕm tû lÖ 22% so víi sè chi trªn7,6 USD). Do phÇn lín tiÒn thuèc ng-êi d©n ph¶i tù chi nªn dÉn ®Õn sù chªnh lÖch kh¸ lín trong chi tiªu vÒ thuèc gi÷a c¸c vïng do phô thuéc vµo møc thu nhËp cña tõng ®Þa ph-¬ng. Theo -íc tÝnh cña mét sè chuyªn gia th× tiÒn thuèc b×nh qu©n/ ng-êi/n¨m:  Khu vùc ®ång b»ng: 2-4 USD  Khu vùc ®« thÞ: 5-12 USD  Hµ Néi: 8-10 USD  Thµnh phè Hå ChÝ Minh: 17-18 USD 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Khu vùc miÒn nói phÝa B¾c: 0,5-1,5 USD Qua sè liÖu ®iÒu tra cña tæng c«ng ty d-îc th× tiÒn thuèc/ng-êi/n¨m ë Cao B»ng chØ ®¹t 6.100 ®ång, trong khi ®ã ë Hµ Néi lµ 120.000 ®ång, ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 197.000 ®ång gÊp 1,64 lÇn vµ 32,3 lÇn so víi Cao B»ng. §iÒu nµy dÉn ®Õn mét thùc tr¹ng lµ ë nh÷ng vïng ®«ng d©n trªn cïng mét ®Þa bµn cã rÊt nhiÒu ng-êi b¸n thuèc, tr¸i l¹i ë nh÷ng khu vùc d©n c- th-a thít (vïng s©u, vïng xa...) th× l¹i Ýt cã nh÷ng ®iÓm b¸n thuèc. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua nh÷ng con sè thèng kª trªn T¹p chÝ d-îc häc sè 4/2003 nh- sau: ChØ tÝnh riªng hÖ thèng ph©n phèi thuèc t- nh©n th× thµnh phè Hµ Néi cã h¬n 60 doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n d-îc phÈm, 1342 nhµ thuèc; thµnh phè Hå ChÝ Minh cã h¬n 100 doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, 2048 nhµ thuèc; trong khi ®ã Lai Ch©u chØ cã 4 nhµ thuèc. Tãm l¹i, nhu cÇu tiªu dïng thuèc ë ViÖt Nam ®ang cã sù gia t¨ng nh-ng ch-a cã “ b×nh ®¼ng” vÒ dïng thuèc cña ng-êi d©n gi÷a c¸c vïng Bªn c¹nh ®ã, sù gia t¨ng d©n sè còng lµ mét yÕu tè lµm cho nhu cÇu tiªu dïng thuèc t¨ng lªn. Tèc ®é gia t¨ng d©n sè b×nh qu©n kho¶ng 2%/n¨m ®· ®-a d©n sè n-íc ta tõ xÊp xØ 70 triÖu ng-êi (®Çu thËp niªn 90) lªn ®Õn 77,78 triÖu ng-êi (n¨m 2001) vµ dù b¸o ®Õn n¨m 2010 ViÖt Nam sÏ cã c«ng d©n thø 100 triÖu. §©y qu¶ lµ mét thÞ tr-êng réng lín ®Ó c¸c doanh nghiÖp d-îc phÈm nãi chung vµ c«ng ty ICA nãi riªng më réng thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng tiªu thô cña m×nh. Bëi v× d©n sè cµng lín th× sè ng-êi sö dông thuèc cµng nhiÒu, dung l-îng thÞ tr-êng mµ c«ng ty cã thÓ ®¹t ®Õn cµng lín, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cµng dÔ dµng h¬n. Nãi c¸ch kh¸c lµ cã nhiÒu c¬ héi hÊp dÉn h¬n cho c«ng ty trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr-êng Cïng víi qui m« d©n sè th× ®Æc ®iÓm cña d©n c- (nh-: tû lÖ sinh tö, ®é tuæi trung b×nh, c¸c líp ng-êi giµ trÎ, mËt ®é d©n sè...) còng ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. Cô thÓ lµ cµng vÒ giµ th× søc kháe cña con ng-êi cµng yÕu vµ cã mét sè lo¹i bÖnh th-êng sinh ra lóc tuæi giµ nh- bÖnh m¾t kÐm, ®au l-ng, ch©n tay run,... Do ®ã mµ sè l-îng vµ chñng lo¹i thuèc ng-êi ta sö dông cµng nhiÒu lªn. C¸c løa tuæi kh¸c nhau th× lo¹i thuèc, liÒu l-îng sö dông còng kh¸c nhau. Cã nh÷ng lo¹i thuèc kh«ng ®-îc dïng cho trÎ em d-íi ®é tuæi nhÊt ®Þnh. Ng-êi giµ th-êng cã xu h-íng dïng nhiÒu thuèc bæ h¬n c¸c løa tuæi kh¸c. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra thãi quen l¹m dông thuèc cña ng-êi d©n ®Æc biÖt lµ thuèc bæ vµ sù thiÕu hiÓu biÕt trong viÖc sö dông thuèc còng lµ mét nh©n tè lµm cho nhu cÇu sö dông thuèc t¨ng lªn nhanh chãng. §©y còng lµ mét c¬ héi mµ c¸c c«ng ty d-îc phÈm cã thÓ tËn dông khai th¸c. Tãm l¹i, tÊt c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, tõ thu nhËp cho ®Õn d©n sè vµ xu h-íng vËn ®éng cña d©n sè... ®Òu ¶nh h-ëng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô vµ më réng thÞ tr-êng cña c«ng ty II- T×nh h×nh cung B-íc sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, gièng nh- nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c, ngµnh D-îc còng ph¸t triÓn hÕt søc s«i ®éng, tèc ®é t¨ng qui m« rÊt nhanh. Cïng víi nh÷ng c«ng ty d-îc trung -¬ng truyÒn thèng, nhiÒu c«ng ty d-îc ®Þa ph-¬ng ra ®êi, c¸c c«ng ty kinh doanh còng tham gia s¶n xuÊt, c¸c viÖn nghiªn cøu còng vµo cuéc ®· t¹o nªn mét thÞ tr-êngthuèc phong phó, ®a d¹ng, c¬ b¶n, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thuèc cho c«ng t¸c phßng vµ ch÷a bÖnh cña ng-êi d©n. Do ®ã chÊp nhËn vµ th¾ng trong c¹nh tranh lµ ®iÒu b¾t buéc ®èi víi mçi doanh nghiÖp. 1-S¶n xuÊt trong n-íc HiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau tham gia s¶n xuÊt vµ kinh doanh thuèc, sè l-îng nµy vÉn t¨ng ®Òu ®Æn hµng n¨m lµm cho møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm cña c«ng ty ICA 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 2: Sè l-îng c¸c doanh nghiÖp d-îc tõ n¨m 2001-2004 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp Sè l-îng qua c¸c n¨m Tû lÖ gia t¨ng(%) 2004/2001 2001 2002 2003 2004 Doanh nghiÖp trung -¬ng 17 18 18 19 111,7 C«ng ty, xÝ nghiÖp d-îc ®Þa ph-¬ng 118 126 132 126 106.7 Dù ¸n ®Çu t- ®· ®-îc cÊp giÊy phÐp 18 20 22 24 133,3 Doanh nghiÖp t- nh©n, cty TNHH, cty CP 170 170 168 245 144,1 Tæng 323 334 340 414 128,2 Nguån: Niªn gi¸m thèng kª y tÕ hµng n¨m VËy mµ hiÖn nay nguån thuèc s¶n xuÊt trong n-íc còng míi chØ ®¸p øng ®-îc kho¶ng 30% nhu cÇu tiªu dïng thuèc cña nh©n d©n. H¬n n÷a, c¬ sè thuèc tù s¶n xuÊt thuèc cßn thÊp, chñ yÕu lµ nh÷ng lo¹i thuèc th«ng th-êng, rÎ tiÒn, thÞ tr-êng c¸c lo¹i thuèc ®Æc trÞ cßn bá ngá g©y thÊt thu lín, ®ång thêi ®Èy c-êng ®é c¹nh tranh c¸c lo¹i thuèc th«ng th-êng lªn cao, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng dÉm ®¹p lªn nhau cña c¸c ®¬n vÞ trong n-íc ®Ó cho hµng ngo¹i “ tù tung tù t¸c” . Kh¶o s¸t ph©n lo¹i c¸c nguån thuèc néi cung øng trªn thÞ tr-êng ta cã thÓ chia thµnh nh÷ng lo¹i sau: 1.1-Nhãm c¸c doanh nghiÖp d-îc phÈm trung -¬ng: §©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ truyÒn thèng, cã thêi gian ph¸t triÓn kh¸ l©u, ®· tõng tr¶i qua giai ®o¹n nÒn kinh tÕ bao cÊp tr× trÖ. C¸c c«ng ty nµy tr-íc ®©y chØ s¶n xuÊt, lÜnh vùc kinh doanh rÊt yÕu. Tuy nhiªn sau nµy, hai lÜnh vùc ®· ®-îc c©n b»ng nh»m t¹o nguån lùc cho kÕt qu¶ s¶n xuÊt. PhÇn lín s¶n l-îng thuèc trªn thÞ tr-êng thuèc néi hiÖn nay ®Òu do nhãm nµy cung cÊp. Sau ®©y lµ doanh thu tiªu thô cña mét sè doanh nghiÖp d-îc phÈm trung -¬ng tiªu biÓu: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 3: Doanh thu cña mét sè doanh nghiÖp d-îc phÈm trung -¬ng tõ n¨m 2002-2004 STT Doanh nghiÖp Doanh thu (triÖu ®ång) 2002 2003 2004 1 XN d-îc phÈm T¦ 1 105.000 102.000 102.000 2 XN d-îc phÈm T¦ 2 85.000 77.000 70.000 5 XN d-îc phÈm T¦ 5 41.800 47.700 61.000 6 XN d-îc phÈm T¦ 24 115.000 145.000 172.000 7 XN d-îc phÈm T¦ 25 60.000 58.000 85.000 Nguån: B¸o c¸o cña Tæng c«ng ty d-îc ViÖt Nam Tõ sè liÖu trªn cho thÊy: ChØ riªng nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuéc khèi doanh nghiÖp trung -¬ng th«i còng lµ nh÷ng “ rµo c¶n” lín ®èi víi c«ng ty d-îc phÈm ICA trong viÖc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng. 1.2- Nhãm c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph-¬ng: §©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®-îc ra ®êi víi môc ®Ých c©n ®èi nhu cÇu cña ®Þa ph-¬ng, nh-ng víi c¬ chÕ tù do bu«n b¸n cña Nhµ n-íc ngµy nay hä ®· vµ ®ang v-¬n ra chiÕm lÜnh thÞ tr-êng réng kh¾p c¶ n-íc, ®Èy c-êng ®é c¹nh tranh lªn rÊt cao. 1.3- Nhãm c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n liªn doanh víi n-íc ngoµi: §©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ míi trong ngµnh nh-ng tá ra rÊt m¹nh, c¸c s¶n phÈm cña hä thËt sù cã nhiÒu -u viÖt so víi hµng néi nh-ng gi¸ c¶ s¶n phÈm th× rÊt cao, mÆc dï vËy hä vÉn cã rÊt Ýt ®èi thñ c¹nh tranh. Mét sè h·ng tiªu biÓu nh-: Ph«ne-Poulenc Rores, Sanofi Pharma ViÖt Nam, c«ng ty TNHH d-îc phÈm Hisamilsu ViÖt Nam, c«ng ty TNHH Novartis ViÖt Nam. C¸c ®¬n vÞ nµy chñ yÕu lµ kinh doanh ph©n phèi thuèc, víi thÕ m¹nh vÒ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, hç trî th-¬ng m¹i rÊt m¹nh, s¶n phÈm cña hä gi¸ cao nh-ng vÉn ®-îc tiªu thô m¹nh. 1.4- Søc Ðp cña s¶n phÈm thay thÕ ViÖc l¹m dông thuèc t©n d-îc lµ mét vÊn ®¸ng lo ng¹i, bëi nã kh«ng chØ ¶nh h-ëng ®Õn søc khoÎ, tiÒn b¹c cña ng-êi bÖnh mµ cßn g©y nhiÒu hËu qu¶ ®¸ng tiÕc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vÒ sau. ChÝnh v× vËy trong nhiÒu n¨m qua Bé y tÕ ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn th«ng vÒ “ Sö dông thuèc an toµn, hîp lý” nh»m ®-a kiÕn thøc y d-îc ®Õn ®¹i bé phËn d©n c-. XuÊt ph¸t tõ c¬ së ®ã céng víi tr×nh ®é d©n trÝ ngµy mét n©ng cao mµ quan niÖm dïng thuèc cña nh©n d©n ®· cã nhiÒu thay ®æi. C¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu trÞ kh«ng dïng thuèc t©n d-îc ngµy cµng ®-îc khuyÕn khÝch nh-: Xoa bãp, ch©m cøu, tËp d-ìng sinh, dïng thuèc y häc d©n téc. §©y chÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ cña thuèc t©n d-îc. Bëi v× thuèc t©n d-îc hiÖn ®-îc khuyÕn c¸o lµ con dao hai l-ìi, nã lu«n cã t¸c dông phô kh«ng tèt cho søc khoÎ. Xu thÕ dïng ph-¬ng ph¸p tËp luyÖn vµ sö dông nh÷ng bµi thuèc y häc cæ truyÒn ®ang dÇn thay thÕ thuèc t©n d-îc trong viÖc ®iÒu trÞ bÖnh th«ng th-êng, thËm chÝ c¶ nh÷ng bÖnh nan y. Nh- vËy, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuèc t©n d-îc hiÖn nay vµ c«ng ty d-îc phÈm ICA nãi riªng còng ph¶i tÝnh ®Õn t×nh huèng nµy. 2- Thuèc tr«i næi trªn thi tr-êng. HiÖn nay n-íc ta ch-a cã Bé LuËt d-îc, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p qui vÒ d-îc vÉn ®ang tõng b-íc ®-îc hoµn thiÖn. Do ®ã sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, bÊt hîp lý trong nh÷ng v¨n b¶n ph¸p qui ®ã. NhiÒu khi sù phèi hîp thiÕu ®ång bé gi÷a c¸c bé, ban, ngµnh còng lµ nh÷ng c¶n trë lín cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn viÖc qu¶n lý chÊt l-îng thuèc trªn thÞ tr-êng vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp khiÕn cho nhiÒu lo¹i thuèc gi¶, thuèc kÐm chÊt l-îng, vÉn ngang nhiªn ®-îc b¸n trªn thÞ tr-êng. §©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®ang ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý d-îc ViÖt Nam. Bëi v× thuèc gi¶ m¹o ®·, ®ang vµ sÏ cßn g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng cho søc kháe céng ®ång, g©y ra nh÷ng tæn thÊt vÒ tiÒn b¹c cho ng-êi tiªu dïng còng nh- nh÷ng thiÖt h¹i to lín vÒ tµi chÝnh vµ uy tÝn cña nh÷ng nhµ s¶n xuÊt thuèc ch©n chÝnh. Bªn c¹nh ®ã, do c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc cßn nhiÒu “ lç hæng” nªn thuèc nhËp lËu vÉn trµn vµo n-íc ta b»ng c¸c con ®-êng kh¸c nhau ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt d-îc phÈm. 3- Thuèc nhËp khÈu Nguån thuèc nhËp khÈu chiÕm 65% tæng gi¸ trÞ tiÒn sö dông thuèc ë ViÖt Nam. Doanh sè cung øng thuèc vµo ViÖt nam tËp trung vµo 10 n-íc ph©n phèi nhiÒu nhÊt cho ViÖt Nam lµ: Ph¸p, Hµn Quèc, Ên §é, Thuþ SÜ, Th¸i Lan, Anh, §øc, Mü, Hång K«ng…vµ ®-îc ph©n phèi qua mét sè doanh nghiÖp ph©n phèi lín nh- Zuelling pharma Singapore, Dietlem- Thuþ Sü, Mega product- Th¸i Lan víi doanh sè 120 triÖu USD (2003), chiÕm 30% gi¸ trÞ thuèc thµnh phÈm 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 4: T×nh h×nh nhËp khÈu thuèc tõ n¨m 2002- 2004 N¨m ChØ tiªu 2002 2003 2004 Tû träng thuèc NKTP(%) 69 68 65 Tû träng s¶n xuÊt trong n-íc(%) 31 33 35 (Nguån th«ng tin th-¬ng m¹i: 21/02/05) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng cña c«ng ty d-îc phÈm ICA phacmarceuticals I. T×nh h×nh chung cña c«ng ty 1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty C«ng ty d-îc phÈm ICA Phacmarceuticals (cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ ICA Phacmarceuticals ) n»m t¹i l« sè10, §-êng sè 5 Khu C«ng nghiÖp ViÖt NamSingapore, HuyÖn ThuËn An, TØnh B×nh D-¬ng. §©y lµ mét doanh nghiÖp tnh©n víi 100% vèn ViÖt Nam, ®-îc së KÕ ho¹ch & §Çu t- tØnh b×nh D-¬ng cÊp giÊy phÐp kinh doanh ngµy 06/04/2000 chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i d-îc phÈm phôc vô nhu cÇu ch÷a bÖnh cho con ng-êi. Lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n ho¹ch to¸n ®éc lËp nªn cã quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nh-ng kh«ng ph¶i v× vËy mµ c«ng ty chØ ch¹y theo lîi nhuËn, tr¸i l¹i c«ng ty lu«n ®¶m b¶o ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ vµ chÊt l-îng thuèc v× thuèc lµ mét mÆt hµng ®Æc biÖt ®Ó phßng vµ ch÷a bÖnh, nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh m¹ng vµ søc khoÎ cña con ng-êi. GÇn 5 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty d-îc phÈm ICA ®· tr¶i qua nhiÒu b-íc th¨ng trÇm cïng víi nh÷ng th¨ng trÇm cña ®Êt n-íc. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp víi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh-ng nh©n lùc ch-a ®-îc ®µo t¹o bµi b¶n nh-ng toµn bé CBCNV cña c«ng ty ®É cè g¾ng hÕt søc m×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch do Ban l·nh ®¹o c«ng ty giao vµ hoµn thµnh nghÜa vô víi nhµ n-íc Víi môc tiªu t¹o ®ñ viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, v-ît qua khã kh¨n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng.Tõ th¸ng 08/2001 c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t- míi nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Trong ®ã ®¸ng kÓ nhÊt lµ lÇn chuyÓn giao c«ng nghÖ lÇn thø 1 (Pharmatex, ý). Th¸ng 10/2001 chuyÓn giao c«ng nghÖ lÇn thø 2 (Rottendoft, §øc) Tõng b-íc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä thÝch øng víi ®iÒu kiÖn lao ®éng míi, c«ng ty th-êng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ båi d-ìng tr×nh ®é cho ng-êi lao ®éng, cö ®i häc qu¶n lý, ®¹i häc d-îc. Hµng n¨m, c«ng ty tæ chøc thi n©ng bËc thî cho c«ng nh©n, xÐt khen th-ëng biÓu d-¬ng kÞp thêi nh÷ng ng-êi cã thµnh tÝch nh»m khuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt. TiÕp ®Õn lµ chiÕn l-îc më réng thÞ tr-êng, n¨m 2002 c«ng ty thµnh lËp phßng thÞ tr-êng víi chøc n¨ng thóc ®Èy tiÕn ®é tiªu thô s¶n phÈm. Bé phËn nµy nhanh chãng ph¸t huy hiÖu qu¶: NÕu doanh thu n¨m 2002 chØ ®¹t 11 tû ®ång , th× 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Õn n¨m 2003 con sè nµy lµ 19,6 tû ®ång; n¨m 2004 lµ 22,8 tû ®ång. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. HiÖn nay, c«ng ty ®· më ®-îc mét m¹ng l-íi ®¹i lý r¶i tõ B¾c vµo Nam, c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ cßn ®Õn c¬ së y tÕ ®Ó b¸n vµ giíi thiÖu thuèc tíi tËn tay ng-êi tiªu dïng kh«ng qua trung gian. §iÒu ®¸ng phÊn khëi n÷a lµ c¸c s¶n phÈm míi cña c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. N¨m 2002, víi 6 lo¹i thuèc ®-îc Bé y tÕ cÊp giÊy phÐp th× c«ng ty ®· ®-a 6 lo¹i vµo s¶n xuÊt, b-íc ®Çu ®· ®-îc b¹n hµng tÝn nhiÖm víi c«ng hiÖu vµ chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng mµ gi¸ b¸n rÎ h¬n rÊt nhiÒu, cô thÓ lµ: B – Nalgesine – Kh¸ng viªn Dudine – TrÞ loÐt d¹ dµy Hildene & Dolodon – Thuèc gi¶m ®au & h¹ sèt Caricin & Neumonicid – Thuèc kh¸ng sinh HiÖn nay, c«ng ty ®ang xóc tiÕn nghiªn cøu cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ hµng nhËp khÈu trªn tinh thÇn ®a d¹ng hãa. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc l-u hµnh réng r·i trªn thÞ tr-êng nh-: thuèc èng tiªm, thuèc viªn, nÐn. §Æc biÖt vµo th¸ng 03/06 c«ng ty ICA Phacmarceuticals ®-îc bé Y tÕ cho phÐp s¶n xu©t lo¹i biÖt d-îc Adagin 50 mg víi ho¹t chÊt lµ Sildenafil citrat, mét lo¹i thuèc thuéc diÖn qu¶n lý ®Æc biÖt cña bé y tÕ vµ vµo 06/2005 c«ng ty sÏ tung ra thÞ tr-êng Hµ Néi lo¹i thuèc ®iÒu trÞ HIV biÖt d-îc INHIVINIR 2009 ho¹t chÊt (Indinavirs) víi møc gi¸ 1800 ®ång/viªn gi¶m 65%so víi lo¹i thuèc cïng ho¹t chÊt trªn thÞ tr-êng D-íi sù l·nh ®¹o cña Héi ®ång qu¶n trÞ , CBCNV lu«n hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu ®-îc giao, nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o ba lîi Ých Nhµ n-íc, c«ng ty vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Do n¾m b¾t ®-îc thÞ tr-êng vµ vËn dông ®óng c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n-íc, c«ng ty tõ chç cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nay ®· v-¬n lªn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 1: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty d-îc phÈm ICA Chñ tÞch vµ héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Bé phËn s¶n xuÊt Phßng Nh©n sù G§ b¸n hµng miÒn B¾c Phßng TC kÕ to¸n Phßng thÞ tr-êng Phßng ®¨ng ký s¶n phÈm Phßng b¶o vÖ G§ b¸n hµng miÒn Nam G§ b¸n hµng miÒn Trung Qu¶n lý khu vùc miÒn B¾c Qu¶n lý khu vùc miÒn Nam Qu¶n lý khu vùc miÒn Trung NV kinh doanh miÒn B¾c NV kinh doanh miÒn Nam NV kinh doanh miÒn Trung Phßng KCS Phßng NVL & kü thuËt Phßng YtÕ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøc n¨ng chÝnh cña c¸c phßng: - Bé phËn s¶n xuÊt cam kÕt s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh«ng cã sai sãt nh»m ®¶m b¶o c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. - Bé phÇn KCS ®¶m b¶o cho s¶n phÈm lu«n ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng lu«n ®Õn tay kh¸ch hµng vµ gi÷ v÷ng uy tÝn cña c«ng ty. - Bé phËn ®¨ng ký thuèc b¶o ®¶m kÕ ho¹ch ®¨ng ký s¶n phÈm theo ®óng tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ tu©n thñ c¸c qui chÕ ®-îc hiÖn hµnh - Phßng NVL vµ kü thuËt: ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ, qui tr×nh, nhµ x-ëng vµ c¸c hç trî kü thuËt kh¸c lu«n s½n sµng trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu sö dông. - Bé phËn kÕ to¸n vµ nh©n sù: ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o vµ t¹o mét m«i tr-êng lµm viÖc t-¬ng trî ®Ó h×nh thµnh nªn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. -Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch chung, trùc tiÕp n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh, ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch, giao nhiÖm vô cho cÊp d-íi vµ trùc tiÕp kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c¸c phßng ban chøc n¨ng - Bé phËn nghiªn cøu triÓn khai Nghiªn cøu trong phßng thÝ nghiÖm, c¶i tiÕn s¶n phÈm cò, cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm míi. KÕt hîp víi phßng c«ng nghÖ triÓn khai s¶n phÈm míi xuèng ph©n x-ëng. - Bé phËn thÞ tr-êng Nghiªn cøu thÞ tr-êng, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ nh»m hç trî cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ tr-êng, b¸n hµng vµ xóc tiÕn b¸n hµng. - Bé phËn b¶o vÖ B¶o vÖ mäi tµi s¶n vµ hµng ho¸ cña c«ng ty - Bé phËn y tÕ Ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Tæ chøc cÊp cøu c¸c tai n¹n lao ®éng x¶y ra trong s¶n xuÊt * Chi nh¸nh Hµ Néi: Toµn bé khu vùc miÒn B¾c (chi nh¸nh Hµ Néi ) cã 24 ng-êi tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn tèt nghiÖp chuyªn ngµnh d-îc vµ y ®-îc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®µo t¹o bµi b¶n nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc qu¶ng c¸c vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty S¬ ®å 2: qu¶n lý chi nh¸nh Hµ Néi Gi¸m ®èc b¸n hµng miÒn b¾c Nh©n sù Qu¶n lý BH Khu vùc miÒn B¾c Phßng KÕ to¸n Qu¶n lý TØnh Qu¶n lý Hµ Néi NVKD TØnh NVKD Hµ Néi Gi¸m ®èc b¸n hµng miÒn B¾c: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé nh©n sù còng nh- ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Nh©n sù vµ KÕ to¸n: ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o vµ t¹o mét m«i tr-êng lµm viÖc t-¬ng trî ®Ó h×nh thµnh nªn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Qu¶n lý tØnh vµ qu¶n lý Hµ Néi: ChÞu tr¸ch triÖm nh©n sù vµ toµn bé th«ng tin thÞ tr-êng Nh©n viªn kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm thu thËp th«ng tin thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn kÕt qu¶ kinh doanh 2. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ HiÖn nay c«ng ty ®· ®Çu t- kh¸ nhiÒu vµo viÖc ®Çu t- míi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c n-íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. §Æc biÖt vµo th¸ng 11/2001 c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn GMP (thùc hµnh s¶n xuÊt thuèc tèt - tiªu chuÈn thuèc khu vùc §«ng Nam ¸) 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n chung tr×nh ®é trang bÞ kÜ thuËt cña c«ng ty hiÖn nay lµ kh¸, cã ®ñ søc c¹nh tranh ë thÞ tr-êng trong n-íc 2.2 §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè v« cïng quan träng, lµ yÕu tè vËt chÊt c¬ b¶n ®Ó con ng-êi vµ m¸y mãc t¸c ®éng vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cho ra s¶n phÈm, lµ cÊu thµnh c¬ b¶n cña s¶n phÈm. HiÖn nay, nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®-îc nhËp tõ Trung Quèc, Ên §é, §µi Loan, Hungary, §øc... mét phÇn mua tõ c¸c c«ng ty trong n-ícvµ mét phÇn do c«ng ty tù s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, phÇn nguyªn liÖu do c«ng ty tù s¶n xuÊt ®-îc kh«ng lín, chØ ®ñ dïng ®Ó s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng cña c«ng ty... ChÊt l-îng vµ gi¸ thµnh cña nguyªn vËt liÖu lu«n cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò ®ã, c«ng ty lu«n cè g¾ng t×m kiÕm, n¾m b¾t vµ xö lý nh÷ng th«ng tin vÒ gi¸ c¶, cung cÇu cña nh÷ng nguyªn vËt liÖu mµ c«ng ty quan t©m ®Ó t×m ®-îc nguån hµng cã chÊt l-îng ®¶m b¶o víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. Do nguyªn vËt liÖu phÇn lín lµ nhËp khÈu nªn lu«n bÞ ¶nh h-ëng khi tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi vµ nhiÒu khi ph¶i chÞu søc Ðp tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp n-íc ngoµi. V× thÕ hiÖn nay, c«ng ty ®ang cè g¾ng chuyÓn sang sö dông c¸c lo¹i d-îc liÖu s¶n xuÊt trong n-íc vµ tù s¶n xuÊt lÊy nh»m lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng vµ ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng bÞ ®éng, phô thuéc vµo nguån nguyªn liÖu cña n-íc ngoµi. 2.3 §Æc ®iÓm vÒ vèn kinh doanh Vèn cña c«ng ty ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån c¬ b¶n: vèn tù bæ sung, vèn vay vµ vèn huy ®éng kh¸c. Do ®Æc ®iÓm lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn l-u ®éng còng chiÕm tû lÖ lín. Sau ®©y lµ nh÷ng sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh vèn kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 5: T×nh h×nh vèn cña c«ng ty tõ n¨m 2002-2004 §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2002 ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% Sè tiÒn Tû lÖ% 13,8 100 14 100 15 100 Vèn l-u ®éng 6,7 48,55 6,4 45,71 6,5 43,33 Vèn cè ®Þnh 51,14 7,6 54,29 8.5 56,67 Tæng vèn 7,1 (TrÝch b¸o c¸o c«ng khai mét sè chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2002-2004) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn qua c¸c n¨m ®ång thêi tû träng cña vèn cè ®Þnh trªn tæng vèn kinh doanh lu«n gi÷ ë møc xÊp xØ 54% vµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi còng kh«ng ngõng t¨ng lªn. §iÒu nµy thÓ hiÖn c«ng ty rÊt chó träng vµo ®Çu t- tµi s¶n cè ®Þnh. Vèn l-u ®éng lu«n chiÕm ë møc xÊp xØ 46%. Nguån cña vèn l-u ®éng phÇn lín lµ vèn tù bæ sung. C¬ cÊu vèn nhtrªn lµ ch-a thËt phï hîp ®èi víi mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh bëi v× trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt tû lÖ vèn cè ®Þnh trªn vèn l-u ®éng th-êng lín h¬n 3 (VC§/VL§ > 3). Sù t¨ng gi¶m vÒ vèn nµy dÉn ®Õn bÊt lîi trong viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng 2.4 §Æc ®iÓm vÒ ®éi ngò lao ®éng C«ng ty d-îc phÈm ICA cã mét ®éi ngò lao ®éng trªn 84 ng-êi trong ®ã cã 70 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn (3 phã tiÕn sü d-îc häc, 1 th¹c sü d-îc häc, 1 th¹c sü kinh tÕ, 1 th¹c sü c¬ khÝ).14 ng-êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung häc Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn lùc l-îng lao ®éng trùc tiÕp kh«ng nhiÒu do c«ng ty ®· ®Çu t- c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cña c¸c n-íc trªn thÕ gi¬Ý. Sau ®©y lµ nh÷ng sè liÖu ph¶n ¸nh c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 6: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2002-2004 N¨m Lao ®éng 2002 2003 2004 Sè Tû lÖ Sè Tû lÖ Sè Tû lÖ ng-ê % ng-êi % ng-êi % 65 100 74 100 84 100 Gi¸n tiÕp 20 30,76 19 25.68 14 16,67 Trùc tiÕp 45 69,23 55 74,32 70 83,33 Tæng sè i Tõ b¶ng trªn ta thÊy lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty lu«n chiÕm xÊp xØ 16% lao ®éng toµn c«ng ty, ®©y lµ mét con sè t-¬ng ®èi cao. V× thuèc t©n d-îc lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng-êi d©n nªn cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô, do ®ã c«ng ty ®· duy tr× lín mét lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp. XÐt c¶ vÒ mÆt c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, c¶ vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ th× viÖc duy tr× mét sè l-îng lín lao ®éng gi¸n tiÕp lµ kh«ng nªn bëi v× nh- thÕ bé m¸y qu¶n lý sÏ cång kÒnh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao, kh«ng sö dông ®-îc hÕt n¨ng lùc cña lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp. MÆt kh¸c, lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp lín sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ, lµm t¨ng chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, g©y ¶nh h-ëng lín ®Õn môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng. Do ®ã, c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m sè lao ®éng gi¸n tiÕp xuèng b»ng c¸ch c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ¸p dông ph-¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i nh»m lµm tinh gi¶n bé m¸y qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty lu«n t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc vµ kh«ng ngõng båi d-ìng, n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô. Cô thÓ lµ víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng ty tæ chøc c¸c cuéc thi thî giái, thi tay nghÒ, nhê ®ã c«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é cao vµ g¾n bã víi c«ng viÖc. §èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng ty th-êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ®Ó n©ng cao 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr×nh ®é vÒ qu¶n lý vµ chuyªn m«n cho hä ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña qu¶n lý hiÖn ®¹i. Cã thÓ thÊy viÖc coi träng vµ x©y dùng chiÕn l-îc con ng-êi cña c«ng ty lµ mét h-íng ®i ®óng t¹o ®µ cho c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. II . KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua Trong nh÷ng n¨m qua d-íi sù l·nh ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ CBCNV c«ng ty lu«n hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu ®-îc giao, nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o ba lîi Ých: Nhµ n-íc, c«ng ty vµ ng-êi lao ®éng. Sau ®©y lµ nh÷ng sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: B¶ng 7: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ n¨m 2003-2004 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2003 2004 Doanh thu TriÖu ®ång 19600 22800 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 1350 1560 Thu nhËp b×nh qu©n (ng-êi/th¸ng) §ång 1100000 1200000 Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong mÊy n¨m gÇn ®©y ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang diÔn ra theo chiÒu h-íng tÝch cùc, doanh thu vµ lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Cßn chi nh¸nh Hµ Néi doanh thu n¨m 2004 lµ 370 triÖu ®ång t¨ng 1,13 lÇn so víi n¨m 2003 N¨m 2000, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i. Cô thÓ lµ n¨m 2000 Nhµ n-íc b¾t ®Çu ¸p dông luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµm ¶nh h-ëng tíi tiÒn vèn cña c«ng ty. MÆt kh¸c tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng lµm cho gi¸ nguyªn liÖu nhËp khÈu t¨ng khiÕn cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã n¨m 2000 lµ n¨m cã nhiÒu c«ng ty s¶n 20
- Xem thêm -