Tài liệu Một số giải pháp khai thác thị trường khách nh

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13512 tài liệu

Mô tả:

 Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp Låìi måí âáöu Ngaìy nay, du lëch âaî tråí thaình nhu cáöu cuía cuäüc säúng. Hoaût âäüng kinh doanh du lëch âaî vaì âang phaït triãøn mäüt caïch nhanh choïng. Du lëch laì ngaình kinh tãú phaït triãøn nhanh, coï xu hæåïng toaìn cáöu vaì khu væûc roî rãût nháút. Âäúi våïi nhiãöu næåïc, du lëch laì ngaình cäng nghiãûp muîi nhoün. Trong kinh doanh du lëch, ngaình læu truï chiãúm vë trê ráút quan troüng. Noï khäng thãø thiãúu âæåüc trong chuyãún âi cuía du khaïch. Læu truï laì mäüt dëch vuû nhàòm âaím baío cho du khaïch nåi àn åí trong quaï trçnh thæûc hiãûn chuyãún âi cuía hoü. Âãø âaïp æïng nhu cáöu, xu hæåïng âi du lëch âäng âaío caïc táöng låïp dán cæ, haìng loaût caïc khaïch saûn nhaì troü âæåüc ra âåìi âãø phuûc vuû cho nhu cáöu cuía du khaïch. Khaïch saûn DAESCO laì mäüt âån vë kinh tãú, kinh doanh du lëch dëch vuû læu truï cho khaïch. Trong nhæîng nàm qua, khaïch saûn âaî âaût nhiãöu thaình têch täút, hoaût âäüng kinh doanh coï hiãûu quaí. Qua quaï trçnh thæûc táûp taûi khaïch saûn DAESCO em nháûn tháúy khaïch saûn hiãûn nay chæa thæûc sæû chuï troüng vaìo cäng taïc thu huït læåüng khaïch Nháût âãún khaïch saûn maì chè nháûn khaïch thäng qua cäng ty thiãú bë phuû tuìng Âaì nàông ..., do âoï em choün âãö taìi: “Mäüt säú giaíi phaïp khai thaïc thë træåìng khaïch Nháût taûi khaïch saûn DAESCO trong thåìi gian tåïi” våïi mong muäún âem laûi hiãûu quaí trong viãûc khai thaïc læåüng khaïch Nháût taûi Khaïch saûn DAESCO. Kãút cáúu chuyãn âãö gäöm: Pháön I: NHÆÎNG LYÏ LUÁÛN CHUNG VÃÖ HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH KHAÏCH SAÛN Pháön II: TÇNH HÇNH KINH DOANH CUÍA KHAÏCH SAÛN DAESCO TRONG THÅÌI GIAN QUA Pháön III:PHÆÅNG HÆÅÏNG GIAÍI KHAI THAÏC TAÛI TRÆÅÌNG KHAÏCH NHÁÛT TAÛI KHAÏCH SAÛN DAESCO TRONG THÅÌI GIAN TÅÏI Pháön IV: KÃÚT LUÁÛN Màûc duì âaî ráút cäú gàõng nhæng do kiãún thæïc vaì kinh nghiãûm thæûc tiãùn coìn haûn chãú nãn chuyãn âãö khäng traïnh khoíi væåïng màõc, sai soït . Chênh vç leî âoï, em ráút mong âæåüc sæû goïp yï giuïp âåî cuía quyï tháöy, cä giaïo vaì caïc anh chë trong khaïch saûn âãø chuyãn âãö âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån sæû giuïp âåî cuía Ban Giaïm âäúc vaì caïc anh chë trong khaïch saûn, âàûc biãût laì sæû hæåïng dáùn táûn tçnh cuía cä giaïo âaî giuïp em hoaìn thaình chuyãn âãö naìy. Âaì nàông,ngaìy 10 thaïng 5 nàm 2005 Sinh viãn thæûc hiãûn Trang 1  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp Pháön I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN CHUNG Trang 2  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp I. NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CÅ BAÍN VÃÖ HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH KHAÏCH SAÛN: 1. Khaïi niãûm: Khaïch saûn laì nhæîng cäng trçnh kiãún truïc kiãn cäú bao gäöm nhiãöu phoìng nhàõm muûc âêch kinh doanh caïc dëch vuû vãö læu truï, àn uäúng... Khaïch saûn du lëch laì cå såí læu truï âaím baío tiãu chuáøn cháút læåüng vaì tiãûn nghi cáön thiãút phuûc vuû khaïch trong mäüt thåìi gian nháút âënh theo yãu cáöu cuía khaïch vãö caïc màût: àn, nguí, vui chåi giaíi trê vaì caïc dëch vuû cáön thiãút khaïc. Doanh nghiãûp khaïch saûn laì âån vë coï tæ caïch phaïp nhán haûch toaïn âäüc láûp, hoaût âäüng nhàòm muûc âêch sinh låüi bàòng viãûc kinh doanh caïc dëch vuû læu truï, àn uäúng, vui chåi giaíi trê, baïn haìng vaì caïc dëch vuû khaïc. 2. Baín cháút cuía hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn: Baín cháút cuía khaïch saûn laì dëch vuû læu truï. Ngoaìi dëch vuû cå baín naìy, ngaình khaïch saûn coìn täø chæïc caïc dëch vuû bäø sung khaïc nhæ: dëch vuû phuûc vuû àn uäúng phuûc vuû vui chåi giaíi trê, phuûc vuû caïc nhu cáöu coï liãn quan âãún sinh hoaût haìng ngaìy cuía khaïch (âiãûn thoaûi, Fax, giàût laì...) Trong caïc dëch vuû nãu trãn coï nhæîng dëch vuû do khaïch saûn saín xuáút ra âãø cung cáúp cho khaïch nhæ dëch vuû læu truï, dëch vuû vui chåi giaíi trê... coï nhæîng dëch vuû khaïch saûn laìm âaûi lyï baïn cho caïc cå såí khaïc nhæ: âäö uäúng, âiãûn thoaûi... 3. Chæïc nàng hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn: 3.1. Chæïc nàng læu truï: laì chæïc nàng cå baín cuía khaïch saûn nhàòm muûc âêch phuûc vuû nhu cáöu læu truï cuía khaïch âæåüc thoaíi maïi,tråí nãn thuï vë hån vaì täø chæïc caïc chæång trçnh háúp dáùn trong thåìi gian räùi. 3.2. Chæïc nàng àn uäúng: âãø häù tråü täút chæïc nàng naìy læu truï nhàòm taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho du khaïch, khaïch saûn coìn thæûc hiãûn thãm chæïc nàng àn uäúng nhàòm âaím baío nhu cáöu àn uäúng cho khaïch haìng trong thåìi gian læu laûi taûi khaïch saûn. Âäöng thåìi khaïch saûn coìn täø chæïc thãm caïc dëch vuû bäø sung khaïc nhàòm laìm thoaí maîn täúi âa caïc nhu cáöu cuía khaïch. 4. Âàûc âiãøm cuía hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn: Trang 3  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp 4.1. Âàûc âiãøm vãö saín pháøm: saín pháøm cuía khaïch saûn laì mäüt quaï trçnh tæì khi nghe låìi yãu cáöu cuía khaïch âãún khi khaïch råìi khoíi khaïch saûn, gäöm: - Hoaût âäüng âaím baío nhu cáöu sinh hoaût bçnh thæåìng nhæ nghè ngåi, àn uäúng, giaíi trê... - Hoaût âäüng âaím baío muûc âêch chuyãún âi. - Caïc saín pháøm du lëch ráút âa daûng vaì noï mang tênh täøng håüp. Khaïch saûn laì âiãøm häüi tuû nhiãöu saín pháøm vaì dëch vuû khaïc nhau nãn saín pháøm cuía khaïch saûn khäng chè do khaïch saûn laìm ra maì bao gäöm nhiãöu lénh væûc saín xuáút khaïc nhau laìm ra. tuy nhiãn khaïch saûn laì nåi thæûc hiãûn kháu phuûc vuû træûc tiãúp chëu traïch nhiãûm vãö toaìn bäü cháút læåüng cuía saín pháøm vaì dëch vuû maì khaïch saûn cung cáúp. 4.2. Âàûc âiãøm trong mäúi quan hãû saín xuáút vaì tiãu duìng saín pháøm khaïch saûn: Hai yãúu täú naìy diãùn ra âäöng thåìi trong cuìng mäüt khäng gian vaì thåìi gian, khäng thãø täön kho do âoï viãûc âaïnh giaï vaì caím nháûn cuía khaïch haìng laì tæïc thç, luän luän âaím baío nguäön cung âãø sàôn saìng phuûc vuû khaïch. 4.3. Âàûc âiãøm trong quaï trçnh täø chæïc kinh doanh khaïch saûn: Täø chæïc hãû thäúng âæåìng âi laûi trong khaïch saûn taûo ra âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho khaïch trong quaï trçnh læu thäng trong khaïch saûn. Tçm caïc biãûn phaïp cho sæû kãút håüp caïc bäü pháûn mäüt caïch nhëp nhaìng nhàòm âaím baío cháút læåüng. Luän coï mäüt âaïp æïng këp thåìi caïc yãu cáöu cuía du khaïch vaì âaím baío cháút læåüng phuûc vuû täút. Luän coï nhæîng biãûn phaïp nhàòm náng cao hiãûu quaí sæí duûng caïc trang thiãút bë trong khaïch saûn cuîng nhæ cháút læåüng phuûc vuû cuía toaìn thãø nhán viãn. 4.4. Âàûc âiãøm cuía viãûc sæí duûng caïc yãúu täú cå baín trong kinh doanh khaïch saûn: -Taìi nguyãn du lëch: laì mäüt trong nhæîng yãúu täú cå baín trong viãûc kinh doanh du lëch. Dæûa vaìo caïc taìi nguyãn du lëch maì tæì âoï thu huït âæåüc læåüng khaïch âãún âëa phæång, nãúu taìi nguyãn du lëch caìng nhiãöu thç læåüng khaïch âãún tham qua caìng nhiãöu vaì ngæåüc laûi, do âoï caïc khaïch saûn phaíi biãút khai thaïc triãût âãø caïc nguäön taìi nguyãn du Trang 4  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp lëch âãø phaït triãøn vaì náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía mçnh. -Väún: âoìi hoíi phaíi coï mäüt læåüng väún låïn, thæåìng täön taûi åí daûng väún cäú âënh, thåìi gian chu chuyãøn cháûm, thåìi gian thu häöi väún láu. Âáy laì mäüt yãúu täú khäng thãø thiãúu trong báút cæï mäüt hoaût âäüng kinh doanh naìo, noï phaín aïnh mæïc âäü âáöu tæ, quy mä cuía khaïch saûn. -Lao âäüng: âoìi hoíi mäüt læûc læåüng lao âäüng låïn, âiãöu naìy xuáút phaït tæì saín pháøm du lëch laì mäüt loaûi saín pháøm täøng håüp âoìi hoíi nhiãöu lao âäüng phuûc vuû. Yãúu täú lao âäüng âæåüc xem laì yãúu täú quyãút âënh âãún cháút læåüng phuûc vcuû, noï coï nhæîng yãu cáöu vãö kyî thuáût nghiãûp vuû do âoï caïc bäü pháûn tæång âäúi khoï coï thãø thay thãú nhau âæåüc, âiãöu âoï coï nghéa laì âoìi hoíi phaíi coï nhiãöu bäü pháûn vaì nhiãöu lao âäüng nhàòm âaím baío cho hoaût âäüng cuía khaïch saûn diãùn ra thæåìng xuyãn. 4.5. Âàûc âiãøm cuía âäúi tæåüng phuûc vuû: âäúi tæåüng phuûc vuû chênh cuía khaïch saûn laì du khaïch våïi caïc nhu cáöu ráút phong phuï vaì âa daûng do âoï viãûc phuûc vuû ráút âæåüc chuï troüng. Âãø laìm âæåüc âiãöu âoï yãu cáöu caïc cáúp quaín lyï phaíi luän täø chæïc nghiãn cæïu nhu cáöu cuía khaïch, chuï troüng cäng taïc tuyãøn choün nhán viãn vaì âãö ra caïc biãûn phaïp nhàòm giaím thiãøu caïc xung âäüt coï thãø xaíy ra giæîa khaïch vaì nhán viãn phuûc vuû. 5. Näüi dung cuía hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn: Kinh doanh khaïch saûn laì âån vë täø chæïc nhàòm thu låüi nhuáûn thäng qua viãûc cho thuã caïc phoìng âaî âæåüc trang bë sàôn, noï phuûc vuû viãûc læu truï, àn uäúng vaì caïc dëch vuû bäø sung khaïc. Noï laì mäüt trong nhæîng hoaût âäüng kinh tãú dëch vuû cao mang tênh cháút täøng håüp. Khaïch saûn laì loaûi hçnh doanh nghiãûp âàûc thuì, sæû phaït triãøn cuía noï trong tæång lai chëu aính hæåíng låïn cuía sæû gia tàng læåüng khaïch trong næåïc vaì ngoaìi næåïc. II.NGUÄÖN KHAÏCH KHAÏCH SAÛN : CUÍA HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH 1.Khaïi niãûm khaïch du lëch : 1.1.Khaïch du lëch quäúc tãú: -Du khaïch quäúc tãú laì nhæîng ngæåìi thàm viãúng mäüt quäúc gia ngoaìi quäúc gia cæ truï thæåìng xuyãn cuía mçnh trong thåìi gian êt nháút 24 giåì. Trang 5  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp Khaïch du lëch quäúc tãú laì ngæåìi thàm viãúng mäüt säú næåïc khaïc ngoaìi næåïc cæ truï cuía mçnh cho báút kyì kyì lyï do naìo ngoaìi muûc âêch haình nghãö âãø nháûn thu nháûp tæì næåïc âæåüc viãún thàm. 1.2.Khaïch du lëch näüi âëa: laì nhæîng ngæåìi viãúng thàm nhæîng nåi trong laính thäø cuía næåïc mçnh . 2.Âàûc âiãøm: -Nguäön khaïch thæåìng laì yãúu täú âäüng vç mäùi caï thãø du khaïch coï âiãöu kiãûn khaïc nhau, bë raìng buäüc båíi caïc yãúu täú khäng giäúng nhau. -Nguäön khaïch âæåüc phán bäú taûi mäüt vuìng, laînh thäø naìo âoï vaì âæåüc gàõn våïi tãn âëa danh , tãn cuía vuìng âoï. -Nguäön khaïch âæåüc thãø hiãûn åí tênh thåìi vuû roî rãût .Xuáút phaït tæì tênh táûp trung phán bäø cuía nguäön khaïch, caïc caï nhán cuía nguäön khaïch âãöu chëu sæû taïc âäüng cuía mäi træåìng bãn ngoaìi cuía âiãöu kiãûn säúng. -Nguäön khaïch thæåìng âæåüc täø chæcï âi theo âoaìn ,táûp thãø do âoï hoü coï nhæîng âàûc âiãøm tæång âäöng nhau vãö såí thêch .Âiãöu âoï âæåüc thãø hiãûn qua caïc chæång trçnh du lëch nhæ vàn hoaï ,tçm hiãøu lëch sæí ,thàm nguäön cäüi... -Sæû tàng træåíng cuía nguäön khaïch âæåüc so saïnh våïi sæû tàng træåíng cuía nãön kinh tãú. Mäüt khi nãön kinh tãú phaït triãøn , thu nháûp cuía con ngæåìi tàng lãn , coï thåìi gian nhaìn räùi thç nhu cáöu du lëch cuîng tàng lãn .Trong du lëch thu nháûp cuía khaïch coï vai troì quan troüng trong viãûc quyãút âënh chuyãún âi cuîng nhæ chi tiãu cuía khaïch trong chuyãún du lëch. -Xu hæåïng biãún âäüng cuía nguäön khaïch phuû thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn nguäön cung cuîng nhæ caïc âiãu kiãûn an toaìn ,tiãûn nghi ...khi caïc âiãöu kiãûn naìy âæåüc âaím baío thç nguäön khaïch måïi coï thãø tàng lãn. 3.Caïc nhán täú aính hæåíng âãún nguäön khaïch trong kinh doanh khaïch saûn: -Cháút læåüng phuûc vuû cuía khaïch saûn: âáy laì yãúu täú âãø du khaïch âaïnh giaï vãö khaïch saûn , âoï laì nháûn thæïc vãö mæïc âäü tuyãût våìi cuía táút caí caïc dëch vuû thäng qua caïc quy trçnh phuûc vuû cuía nhán viãn vaì thaïi âäü cuía hoü trong quaï trçnh khaïch læu laûi taûi khaïch saûn. Nãúu khaïch saûn coï sæû phuûc vuû täút thç læåüng khaïch âãún khaïch saûn ngaìy caìng tàng vaì ngæåüc laûi du Trang 6  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp khaïch seî khäng âãún mäüt khaïch saûn coï cháút læåüng phuûc vuû täöi. -Chuíng loaûi saín pháøm dëch vuû maì khaïch saûn coï thãø phuûc vuû khaïch : nhàòm thoía maîn âæåüc täúi âa caïc nhu cáöu cuía khaïch trong thåìi gian læu truï taûi khaïch saûn .Nãúu khaïch saûn coï nhiãöu saín pháøm phuûc vuû khaïch thç seî laìm haìi loìng khaïch vaì qua âoï thu huït âæåüc ngaìy caìng âäng khaïch âãún khaïch saûn . -Vë trê âëa lyï cuía khaïch saûn : nãúu nàòm åí vë trê thuáûn låüi thç dãù taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho du khaïch trong quaï trçnh váûn chuyãøn âäöng thåìi noï cuîng laìm cho du khaïch coï thãø âãù daìng tham quan nhiãöu nåi trong thaình phäú. -Nguäön taìi nguyãn âëa phæång : âáy laì yãúu täú quan troüng âãø thu huït du khaïch tæì khàõp nåi âãún våïi âëa phæång , våïi taìi nguyãn du lëch phong phuï âa daûng thç læåüng khaïch âãún âãø tham quan, nghiãn cæïu ,nghé dæåîng ngaìy caìng âäng. -Caïc yãúu täú mäi træåìng :våïi thiãn nhiãn khê háûu än hoaì , thåìi tiãút äøn âënh vaì dãù chëu thç seî thu huït âæåüc nhiãöu du khaïch âãún tham quan , nghé dæåîng. - Yãúu täú kinh tãú: âáy laì yãúu täú quan troüng quyãút âënh âãún viãûc læûa choün saín pháøm tiãu duìng , khi thu nháûp tàng lãn hoü sàón saìng chi traí våïi giaï cao ,âàûc biãût laì trong viãûc mua quaì læu niãûm cuîng nhæ trong du lëch màût khaïc khi hoü coï thu nháûp äøn âënh âaím baío chi traí cho mäüt chuyãún du lëch ,mäùi khi hoü coï thåìi gian nhaìn räùi hoü seî nghé âãún viãûc âi du lëch . bãn caûnh âoï coï mäüt säú træåìng håüp âi du lëch laì mäüt caïch thãø hiãûn läúi säúng phong læu vaì laîng maûn ... - Tyí giaï häúi âoaïi : khi coï sæû chãnh lãûch vãö âäöng tiãön hoü seî coï xu hæåïng âi du lëch vãö caïc næåïc coï trë giaï âäöng tiãön tháúp so våïi næåïc hoü âang sinh säúng , vç âáy laì cå häüi âãø hoü væìa âi du lëch væìa coï thãø sàõm âæåüc nhæîng âäö duìng maì ngay åí næåïc hoü âang sinh säúng hoü khäng thãø mua âæåüc båíi thu nháûp cuía hoü khäng âuí âãø mua, màût khaïc coï mäüt säú ngæåìi âi du lëch nhåì viãûc chãnh lãûch vãö âäöng tiãön nãn hoü coï thãø mua vãö nhæîng âäö duìng vaì haìng hoaï âãø baïn laûi âãø thu âæåüc nhæîng khoaí tiãön âãø buì laûi chi phi cho chuyãún du lëch . Trang 7  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp -Chênh saïch phaït triãùn du lëch cuía quäúc gia : Nãúu mäüt quäúc gia coï chênh saïch thäng thoaïng ,khuyãún khêch sæû phaït triãøn du lëch cuía quäúc gia thç caìng thuïc âáøy hoaût âäüng du lëch cuía doanh nghiãûp kinh doanh du lëch trong quäúc gia âoï phaït triãùn maûnh . -Âäúi thuí caûnh traûnh : sæû caûnh tranh giaình giaût khaïch giæîa caïc khaïch saûn våïi nhau seî laìm aính hæåíng âãún nguäön khaïch âãún khaïch saûn . -Chiãún læåüc kinh doanh cuía khaïch saûn : nãúu coï mäüt chiãún læåüc âuïng âàõn ,âæåüc xem xeït kyî læåîng thç noï taûo âiãöu kiãûn cho hoaût âäüng thu huït cuía khaïch saûn ngaìy caìng cao. 4.Quy luáût thåìi vuû: 4.1. Khaïi niãûm: 4.1.1Tênh thåìi vuû : laì nhæîng biãún âäüng làûp âi làûp laûi haìng nàm cuía caïc cung vaì cáöu dëch vuû vaì haìng hoaï du lëch xaîy ra dæåïi yïac âäüng cuía mäüt säú nhán täú xaïc âënh. 4.1.2. Caïc muìa vuû du lëch: -Muìa du lëch chênh laì khoaín thåìi gian coï cæåìng âäü tiãúp nháûn khaïch du lëch cao nháút . - Muìa traïi du lëch laì khoaín thåìi gian coï cæåìng âäü thu huït khaïch du lëch tháúp nháút . - Træåïc muìa du lëch :laì khoaín thåìi gian coï cæåìng âäü tháúp hån muìa chênh ,xaîy ra sau muìa du lëch chênh . 4.2Âàûc âiãøm cuía thåìi vuû du lëch : -Tênh thåìi vuû laì mäüt hiãûn tæåüng phäø biãún vaì khaïch quan xaîy ra háöu hãút åí caïc næåïc , caïc vuìng coï hoaût âäüng du lëch . -Thåìi gian vaì cæåìng âäü cuía muìa du lëch coï sæû khaïc biãût phuû thuäüc vaìo tæìng loaûi khaïch du lëch .Caïc trung tám du lëch giaình cho du lëch thanh niãn thæåìng coï muìa ngàõn hån vaì cæåìng âäü maûnh hån so våïi caïc trung tám âoïn khaïch du lëch åí âäü tuäøi trung niãn vaì trung tám an dæåîng. -Thåìi gian vaì cæåìng âäü du lëch coï sæû khaïc biãût phuû thuäüc vaìo mæïc âäü khai thaïc taìi nguyãn du lëch vaì âiãöu kiãûn âoïn tiãúp phuûc vuû khaïch du lëch, åí nhæîng nåi coï cå såí læu truï chênh xáy dæûng dæåïi daûng nhæîng cäng trçnh Trang 8  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp äøn âënh vaì kiãn cäú thç muìa du lëch keïo daìi ra vaì cæåìng âäü caïc muìa du lëch chinh khäng chãnh lãûch quaï cao so våïi loaûi hçnh du lëch nghé ngåi vuìng biãøn thæåìng coï muìa du lëch ngàõn hån nhæng cæåìng âäü maûnh hån . - Thåìi gian vaì cæåìng âäü du lëch coï sæû khaïc biãût phuû thuäüc vaìo loaûi hçnh du lëch - Thåìi gian vaì cæåìng âäü du lëch coï sæû khaïc biãût phuû thuäüc vaìo âiãöu kiãûn phaït triãøn du lëch du lëch cuía tæìng vuìng ,tæìng quäúc gia . Nhæîng nåi coï cäng nghiãûp du lëch phaït triãøn thæåìng coï muìa du lëch ngàõn hån vaì cæåìng âäü cuía muìa du lëch chênh thãø hiãûn maûnh hån. 4.3. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún tênh thåìi vuû trong du lëch : 4.3.1.Caïc nhán täú taïc âäüng lãn cáöu du lëch : Thåìi gian nhaìn räùi : laì nhán täú aính hæåíng âãún sæû phán bäú khäng âãöu cuía nhu cáöu du lëch, noï âæåüc thãø hiãûn qua ba màût sau ; Thåìi gian nghé pheïp cuía ngæoìi lao âäüng : noï taïc âäüng lãn thåìi vuû du lëch do âäü daìi cuía thåìi haûn pheïp vaì sæû phán bäú thåìi gian sæí duûng pheïp . Thåìi haûn nghé pheïp trong nàm ngàõn thç con ngæåìi chè coï thãø âi du lëch mäüt láön trong nàm , khi âoï hoü coï xu hæåïng choün thåìi gian chênh vuû âãø âi nghé ngåi våïi mong muäún táûn hæåíng nhæîng ngaìy pheïp quyï giaï .Nhæ váûy cæåìng âoü seî cao vaìo muìa vuû chênh. -Thåìi haûn nghé pheïp trong nàm daìi cho pheïp con ngæåìi âi du lëch nhiãöu láön trong nàm. Tyí troüng tæong âäúi cuía nh cáöu táûp trung vaìo muìa chênh seîgiaím vaì goïp pháön giaím cæåìng âäü thåìi vuû trong muìa chênh vaì tàng cæåìng âäü thu huït nhu cáöu âi du lëch ngoaìi muìa . -Viãûc phán bäú thåìi haûn sæí duûng pheïp cuîng aính hæåíng âãún thåìi vuû du lëch. Ngoaìi ra sæû táûp trung nhu cáöu vaìo muìa chênh coìn do viãûc sæí duûng pheïp theo táûp âoaìn. *Thåìi gian nghé hoüc cuía caïc nhaì træåìng : Taïc âäüng lãn thåìi gian nhaì räøi cuía hoüc sinh vaì cha meû cuía chuïng vaì taïc âäüng naìy cuîng âæåüc nghiãn cæïu trãn hai màût : + Âäü daìi thåìi gian nghè +Phán bäú thåìi gian nghè trong nàm. Trang 9  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp ÅÍ háöu hãút caïc næåïc nghé heì laì kyì nghé daìi nháút cuía hoüc sinh do âoï taïc âäüng roî neït lãn tênh thåìi vuû nhæîng nåi phaït triãøn du lëch biãøn . *Thåìi gian nghè cuía nhæîng ngæåìi hæu trê : bäü pháûn naìy khäng phuû thuäüc vaìo caí thåìi gian nghè pheïp vaì thåìi gian nghè cuía træåìng hoüc. Säú ngæåìi hæu trê ngaìy caìng tàng seî laì mäüt trong nhæîng nguäön dæû træí âãø phán bäú håüp lyï hån nhu cáöu du lëch trong nàm. -Toïm laûi nhán täú thç gian nhaìn räùi coï xu hæåïng biãún âoíi thuáûn låüi nhæ sau : +Xu hæåïng tàng âäü daìi thåìi gian ngè âãø coï thãø phán bäú nhiãöu kyì nghè trong nàm . + Tyí troüng ngæåìi åí däü tuäøi thæï ba ngaìy caìng tàng , hoü laì nhæîng ngæåìi âæåüc sæí duûng thåìi gian tuyì theo thåìi gian nghé . +Xu hæåïng giaím tyí troüng gia âçnh coï con trong âäü tuäøi âi hoüc. Sæû quáön chuïng hoaï trong du lëch : keït quaí cuía sæû quáön chuïng hoaï laì måí räüng sæû tham gia cuía säú âäng khaïch coï khaí nàng thanh toaïn trung bçnh vaì thæåìng thêch âi nghè biãøn vaìo muìa du lëch chênh vç nguyãn nhán sau : -Âa säú khaïch coï khaí nàng thanh toaïn haûn chãú thæåìng âi nghè táûp thãø vaìo muìa chênh do chi phê täø chæïc chuyãún âi theo âoaìn thæåìng nhoí , màût khaïc cho duì vaìo muìaû du lëch chênh chê phê cho viãûc du lëch cao nhæng laûi âæåüc giaím giaï cho khaïch âoaìn táûp thãø . -Nhæîng loaûi khaïch naìy thæåìng xuyãn thäng hiãøu âiãöu kiãûn nghè ngåi cuía tæìng thnaïg nãn hoü nhæîng thaïng thuäüc muìa chênh âãø xaïc suáút gàûp thåìi tiãút báút låüi laì êt nháút . -Phong tuûc táûp quaïn: laì táút caí caïc æïng xæí thæûc tãú làûp âi làûp laûi thaình thoïi quen trong nhæîng tçnh huäúng nháút âënh cuía cuäüc säúng vaì lao âäüng åí mäüt cäüng âäöng naìo âoï. Vç thãú noï taïc âäüng lãn nhu cáöu du lëch ,noï laìm nhu cáöu du lëch táûp trung vaìo mäüt thåìi diãøm nháút âënh trong nàm. -Sæû taïc âäüng cuía nhaì næåïc : nhaì næåïc coï thãø haûn chãú tênh thåìi vuû nhæ phán bäø caïc kyì nghé cuía hoüc sinh , vaì cuîng coï thãø tàng thãm tênh thåìi vuû . 4.3.2 Caïc nhán täú taïc âäüng âãún cung : Trang 10  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp -Taìi nguyãn du lëch : mäüt vuìng coï thãø khai nhiãöu loaûi hçnh du lëch khaïc nhau phuû thuäüc vaìo taìi nguyãn du lëch cuía âëa phæång mçh . Taìi nguyãn du lëch coï thãø keïo daìi hoàûc thu ngàõn âäü daìi thåìi vuû du lëch . - Âiãöu kiãûn sàón saìng âoïn tiãúp khaïch : Taïc âäüng lãn âoü daìi thåìi gian læu truï cuía khaïch . +Caïc cå såí váût cháút kyí thuáût hiãûn âaûi coï khaí nàng læu giæî khaïch láu hån + Viãûc phán bäø hoaût âoüng vui chåi giaíi trê coï aính hæåíng âãún viãûc khàõc phuûc tênh thåìi vuû . + Chênh saïch giaï cuí cå quan du lëch cuîng laì nhán täú khàõc phuûc tênh thåìi vuû . + Caïc hoaût âäüng tuyãn truyãön quaîng caïo cuîng aính hæåíng khäng nhoí âãún sæû phán bäú cuía læåüng khaïch du lëch . 4.3.3 Caïc nhán täú taïc âäüng lãn cung - cáöu du lëch : - Khê háûu : Aính hæåíng maûnh meî âãún viãûc hçnh thaình caïc thãø loaûi du lëch . Du khaïch thæåìng âi du lëch vaìo nhæîng muìa coï thåìi tiãút äøn âënh taûi âiãøm du lëch ,thæåìng muìa xuán , muìa heì coï læåüng khaïch âäng hån . Thåìi tiãút täút cuîng laìm tàng thåìi gian læu laûi cuía khaïch , âäöng thåìi cuîng tuyì thuäüc vaìo muûc âêch chuyãún âi cuía khaïch maì tênh thåìi vuû cuía caïc loaûi du lëch khaïc nhau . - Caïc nhán täú coï xu hæåïng haûn chãú quy luáût thåìi vuû âoï laì caïc nhán täú xu hæåïng vaì ngáøu nhiãn , nhán täú xu hæång laì nhán täú coï tênh suy âoaïn tæì thæûc tãú nhæ hiãûn nay coï xu hæåïng âi du lëch vàn hoaï âãún caïc næåïc Cháu aï ngaìy caìng tàng cuìng våïi sæû tàng lãn cuía quyí thåìi gian räùi laìm cho læåüng khaïch traîi âãöu ra giæía caïc muìa trong nàm chæï khäng táûp trung vaìo mäüt thåi gian trong nàm . Nhán täú ngáùu nhiãn laì nhán täú xaîy ra mäüt caïch âäüt ngäüt , khäng theo mäüt quy tàõc naìo nãn khäng thãø naìo dæû doaïn âæåüc noï taïc âäüng manh lãn caí cung láùn cáöu nhæ :chiãún tranh xaíy ra , caïc sæû kiãûn thãø thao låïn. 4.4. Taïc âäüng cuía tênh thåìi vuû: 4.4.1Âäúi våïi cung : Thåìi vuû ngàõn trong du lëch laìm cho viãûc sæí duûng taìi nguyãn du lëch , cå såí váût cháút kyí thuáût du lëch khäng hãút cäng suáút , gáy laíng phê vãö nguäön taìi nguyãn . Trang 11  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp 4.4.2 Âäúi våïi cáöu : tênh thåìi vuû laìm haûn chãú khaí nàng tçm chäù thêch håüp våïi thåìi gian tæû choün theo yï muäún . Ngoaìi ra xaîy ra tçnh traûng táûp trung caïc nhu cáöu du lich quaï cao cuía khaïch trong muìa du lëch chênh . III.XAÏC ÂËNH THË TRÆÅÌNG MUÛC TIÃU: 1. Phán âoaûn thë træåìng: 1.1. Khaïi niãûm: Phán âoaûn thë træåìng du lëch laì sæû phán chia thë træåìng täøng thãø thaình tæìng nhoïm hay thaình tæìng âoaûn coï kêch cåî âaïng kãø âæåüc goüi laì thë træåìng con (phuû) dæûa trãn sæû phán loaûi nhu cáöu theo yãu cáöu cuía tæìng nhoïm khaïch haìng cuû thãø. 1.2. Lyï do cuía viãûc phán âoaûn: Âãø xaïc âënh thë træåìng muûc tiãu trãn cå såí phán âoaûn thë træåìng. Ngæåìi ta âaïnh giaï sæïc háúp dáùn cuía caïc phán âoaûn âãø xaïc âënh khu væûc thë træåìng naìo laì nhæîng khu væûc maì âån vë seî nhàõm vaìo vaì phán âoaûn thë træåìng âæåüc tuyãøn choün âoï âæåüc goüi laì thë træåìng muûc tiãu. Cå såí cuía viãûc læûa choün laì càn cæï vaìo sæïc háúp dáùn cuía caïc phán âoaûn âæåüc biãøu hiãûn qua caïc yãúu täú sau: quy mä, khaí nàng thám nháûp, sæû thêch æïng, âiãøm maûnh cuía caïc tuyãún âiãøm, caûnh tranh, mäúi quan hãû våïi caïc âoaûn khaïc. 2. Cå såí phán âoaûn thë træåìng: Caïc tiãu thæïc phán âoaûn thë træåìng: 2.1. Tiãu thæïc âëa lyï: Âáy laì tiãu thæïc thæåìng hay sæí duûng nháút. Thë træåìng âæåüc phán chia thaình nhiãöu khu væûc nhæ caïc vuìng, quäúc gia, tènh, Thaình phäú... vaì âaïnh giaï tiãöm nàng phaït triãøn cuía caïc phán âoaûn dæûa trãn sæû kiãøm soaït caïc váún âãö nhæ xu hæåïng gia tàng dán säú vaì tçnh hçnh vãö kinh tãú. 2.2. Tiãu thæïc nhán kháøu hoüc: 2.2.1. Quäúc tëch : Mäùi dán täüc coï mäüt truyãön thäúng, phong tuûc táûp quaïn khaïc biãût, truyãön thäúng åí âáy chênh laì truyãön thäúng lëch sæí, vàn hoaï, tän giaïo láu âåìi cuía mäüt dán täüc, noï hçnh thaình nãn baín cháút cuía dán täüc âoï. Chàóng haûn âäúi våïi dán täüc Viãût Nam, chuïng ta coï truyãön thäúng dæûng næåïc vaì giæî næåïc, våïi truyãön thäúng vàn hoaï âæåüc bäüc läü qua Trang 12  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp caïc di têch lëch sæí, taïc pháøm nghãû thuáût, vàn hoüc, lãù häüi ... âaî phaín aïnh âæåüc dán täüc Viãût Nam laì mäüt dán täüc cáön cuì saïng taûo, yãu lao âäüng, luän hæåïng vãö thãú giåïi tám linh. Phong tuûc táûp quaïn laì caïch æïng xæí trong xaî häüi âæåüc thäng qua quan hãû giæîa moüi ngæåìi våïi nhau trong lao âäüng vaì cuäüc säúng haìng ngaìy, caïc caïch æïng xæí naìy âæåüc làûp âi làûp laûi vaì tråí thaình thoïi quen. Âiãöu naìy taïc âäüng lãn såí thêch, tám lyï, thë hiãúu cuía mäùi caï nhán trong cäüng âäöng cuía dán täüc âoï. Chàóng haûn ngæåìi Phaïp coï phong caïch lëch sæí trong æïng xæí, kiãøu caïch trong àn màûc, vç thãú æa chuäüng sæû lëch thiãûp, lãù nghi, sæû phuûc vuû kyî læåîng... Nhæ váûy, mäùi dán täüc coï mäüt tênh caïch riãng taïc âäüng ráút maûnh âãún traìo læu thë hiãúu du lëch. Trãn thãú giåïi coï ráút nhiãöu dán täüc khaïc nhau vaì nhæ váûy thë hiãúu du lëch cuîng ráút âa daûng. Mäùi caï nhán trong cäüng âäöng dán täüc âoï laûi coï tám lyï, såí thêch khaïc biãût... Vç váûy nhu cáöu du lëch ráút âa daûng phong phuï muän maìu muän veí. 2.2.2. Tuäøi taïc: ÅÍ mäùi âäü tyäøi coï mäüt såí thêch, traûng thaïi tám lyï, quan niãûm säúng khaïc nhau. Do âoï sæû khaïc nhau vãö traûng thaïi thãø cháút, kinh nghiãûm säúng, nghãö nghiãûp, thán thãú âëa vë, thu nháûp. Vç thãú noï bao gäöm caïc âäü tuäøi sau: - Thanh niãn (16 - 35): thæåìng laì ngæåìi dãù tiãúp nháûn nhæîng loaûi hçnh du lëch måïi vaì âiãøm du lëch måïi, âiãöu âoï tháúy roî åí næåïc ta våïi tæ caïch laì âiãøm du lëch måïi trãn baín âäö du lëch thãú giåïi. + Thanh niãn chæa træåíng thaình (16 - 25 tuäøi) : coìn âi hoüc hoàûc nghãö nghiãûp chæa äøn âënh, coìn phuû thuäüc vaìo gia âçnh, do âoï thu nháûp tháúp hoàûc chæa coï thu nháûp. Thêch tçm toìi, thêch phiãu læu maûo hiãøm âãún nhæîng nåi xa laû dãù daìng tiãúp thu nhæîng yï kiãún måïi, dãù cháúp nháûn hoaìn caính måïi, thêch giao tiãúp kãút baûn. Do âoï nhæîng âäüng cå du lëch thæåìng gàûp åí âäü tuäøi naìy laì du lëch vàn hoaï, tham quan du lëch giao tiãúp, giaíi trê. + Thanh niãn âaî træåíng thaình (25 - 35 tuäøi): âaî coï nghãö nghiãûp äøn âënh, coï väún hiãøu biãút tæång âäúi, coï suy nghé chên chàõn kyî læåîng, coï thu nháûp tæång âäúi äøn âënh nhæng chæa cao, chæa coï âëa vë trong xaî häüi, do âoï cuîng chæa coï âoìi hoíi cao tiãûn nghi cháút læåüng phuûc vuû nhæ åí Trang 13  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp âäü tuäøi trung niãn. Caïc âäüng cå du lëch thæåìng gàûp laì: du lëch vàn hoaï, giao tiãúp, giaíi trê vaì cäng vuû. - Trung niãn (tæì 35 - 55 tuäøi): âaût âãún mäüt âëa vë nháút âënh trong xaî häüi, coï thu nháûp cao vaì äøn âënh, hiãøu biãút nhiãöu, do âoï âäü tuäøi naìy âoìi hoíi mäüt mæïc âäü tiãûn nghi cao, cháút læåüng phuûc vuû täút, thêch âi theo âoaìn vãö âäü tuäøi naìy, thêch coï sæû häù tråü, nhu cáöu baûn seî tàng lãn, thiãn vãö âäüng cå thãø cháút, vàn hoaï vaì nháút laì cäng vuû. - Tuäøi giaì (trãn 55 tuäøi): Thiãn vãö sæû nghè ngåi, ténh taûi, hæåïng vãö näüi tám, læïa tuäøi vãö giaì thæåìng khoï tênh, âoìi hoíi sæû cáøn tháûn, kyî læåîng, thêch âæåüc quan tám chàm soïc. Nhæ váûy, ngæåìi giaì ráút thêch nhæîng loaûi hçnh du lëch nghè ngåi, chæîa bãûnh (næåïc khoaïng, næåïc biãøn) thêch tçm hiãøu vãö caïc lénh væûc vàn hoüc, nghãû thuáût, thêch âæåüc phuûc vuû án cáön, chu âaïo, thêch âi du lëch våïi ngæåìi khaïc. 2.2.3. Giåïi tênh: Màûc duì trong thåìi âaûi ngaìy nay, nhu cáöu du lëch cuía nam vaì næî khäng coï gç khaïc biãût nhiãöu, nhæng ta váùn phán biãût nhu cáöu du lëch cuía nam vaì næî. Vç nam giåïi thæåìng maûnh baûo, tæû tin, thêch phiãu læu maûo hiãøm, hæåïng ra cuäüc säúng xaî häüi nhiãöu hån cuäüc säúng gia âçnh. Ngæåüc laûi, phuû næî coï tênh caïch yãúu âuäúi, ruût reì, thæåìng khoï khàn khi quyãút âënh váún âãö gç, thêch quan tám âãún gia âçnh nhiãöu hån. Hån næîa, phuû næî thæåìng coï nhiãöu raìng buäüc hån nam giåïi khi muäún thæûc hiãûn mäüt chuyãún âi du lëch: vãö thãø læûc, gia âçnh, thåìi gian... Ngoaìi ra ngæåìi phuû næî coï tám lyï laì thêch laìm âeûp, thêch âæåüc chiãöu chuäüng,tiãút kiãûm trong chi tiãu, âoìi hoíi sæû kyî læåîng trong phuûc vuû hån laì nam giåïi. 2.3. Muûc âêch du lëch: Du khaïch âi du lëch våïi nhiãöu muûc âêch khaïc nhau nhæ: häüi hoüp kinh doanh, thàm ngæåìi thán, baûn beì, tham qua thàõng caính, caïc di têch vàn hoaï lëch sæí, nghè ngåi, giaíi trê, chæîa bãûnh... Pháön låïn du khaïch næåïc ngoaìi âãún Viãût Nam laì âãø tçm hiãøu vãö vàn hoaï, lëch sæí vaì trong nhæîng nàm gáön âáy du lëch cäng vuû âæåüc tàng lãn nhiãöu. Váûy, viãûc nghiãn cæïu muûc âêch du lëch cuía du khaïch laì ráút quan troüng. Phán loaûi theo tiãu thæïc naìy thç thë træåìng du lëch âæåüc chia ra. Trang 14  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp + Loaûi hçnh du lëch giaíi trê: nghè heì, vàn hoaï, caïc hoaût âäüng thãø thao, thàm viãúng ngæåìi thán vaì caïc muûc âêch khaïc. + Loaûi hçnh du lëch cäng vuû: bao gäöm häüi nghë, cäng vuû kinh doanh. + Loaûi hçnh du lëch khaïc: hoüc táûp, sæïc khoeí, quaï caính vaì caïc loaûi hçnh du lëch khaïc. 2.4. Phán chia thë træåìng theo kãnh phán phäúi: -Phæång phaïp phán chia naìy chè âæåüc aïp duûng âäúi våïi nhæîng âån vë cung æïng du lëch åí xa, khäng tiãúp cáûn træûc tiãúp våïi du khaïch vaì phán theo tiãu thæïc naìy coï nhæîng phán âoaûn thë træåìng sau: + Caïc âaûi lyï du lëch. + Caïc cäng ty cung æïng du lëch troün goïi. + Caïc cäng ty váûn chuyãøn bao gäöm caïc haîng haìng khäng, âæåìng sàõt, xe âoì, xe læía, taìu thuyí. + Caïc bäü pháûn marketing du lëch cuía chênh phuí. + Caïc täø chæïc âoaìn thãø du lëch cuía âëa phæång hoàûc cuía miãön, cuía vuìng hoàûc caïc häüi âoaìn, caïc cáu laûc bäü. 3. Âaïnh giaï thë træåìng: -Træåïc hãút doanh nghiãûp phaíi xaïc âënh tênh háúp dáùn cuía caïc khuïc tuyãún thë træåìng. Dæûa trãn cå såí phán têch vãö doanh säú, täúc âäü phaït triãøn tàng træåíng dæû kiãún, mæïc laîi âaïnh giaï âæåüc, mæïc âäü caûnh tranh, caïc yãu cáöu vãö caïch tiãúp thë... Âáy laì caïc biãún säú chênh cáön âæåüc xem xeït. Tuy nhiãn, táöm quan troüng cuía caïc biãún säú naìy seî khaïc nhau tuyì theo muûc tiãu cuía tæìng doanh nghiãûp, âàûc âiãøm cuía tæìng loaûi saín pháøm vaì thë træåìng. Ta tháúy quäúc tëch laì mäüt nhán täú quan troüng coï tênh bao trmf, mäùi dán täüc âãöu coï mäüt phong tuûc táûp quaïn khaïc nhau. Quyãút âënh âãún caïch æïng xæí, caïch suy nghé, caïc thuäüc tênh tám lyï xaî häüi trong quaï trçnh giao læu tiãúp xuïc våïi nhau. Vç thãú mäùi caï thãø trong cäüng âäöng naìy âãöu khaïch våïi caï thãø trong cäüng âäöng kia vãö baín cháút. Âoï laì sæû khaïc nhau vãö thë hiãúu, såí thêch, táûp quaïn, thoïi quen... caïc tiãu thæïc naìy coìn chëu sæû taïc âäüng cuía tiãu thæïc nhán kháøu hoüc. Do âoï ta choün tiãu thæïc quäúc tëch laìm tiãu thæïc chênh âãø phán chia caïc âoaûn thë træåìng. Caïc tiãu Trang 15  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp thæïc bäø sung laì âëa lyï, tuäøi taïc, giåïi tênh, muûc âêch du lëch, kãnh phán phäúi. 4. Læûa choün thë træåìng muûc tiãu: Sau khi phán loaûi thë træåìng, ngæåìi chuyãn viãn marketing seî caïc âënh khu væûc thë træåìng naìo maì mçnh seî sæí duûng âãø thu huït khaïch tiãöm taìng. Nhæîng khu væûc thë træåìng âæåüc tuyãøn choün naìy goüi laì thë træåìng muûc tiãu. Viãûc tiãúp cáûn thë træåìng muûc tiãu âoìi hoíi phaíi xaïc âënh säú læåüng du khaïch hiãûn nay cuîng nhæ tiãöm taìng vaì âaïnh giaï mæïc tiãu xaìi cuía mäùi ngæåìi. Sæû tuyãøn læûa thë træåìng muûc tiãu giuïp dãù daìng giaíi quyãút viãûc sæí duûng phæång tiãûn quaíng caïo âãø âaût tåïi nhæîng thë træåìng âoï. Viãûc tiãúp cáûn thë træåìng muûc tiãu cuîng cáön quan tám âãún váún âãö caûnh tranh, caûnh tranh nhæ thãú naìo? Ta phaíi âäúi phoï sæû caûnh tranh ra sao? Ngoaìi ra cuîng cáön quan tám âãún täøn caíi thiãûn, phaït triãøn saín pháøm cho thë træåìng du lëch muûc tiãu cuîng nhæ khaí nàng taìi chênh, nàng læûc âiãöu haình cuía caïc âån vë cung æïng âãø phuûc vuû thë træåìng naìy. Khaïi niãûm chu trçnh sinh hoaût cuía nåi du lëch cuîng cáön læu tám nhàòm hæåïng dáùn ngæåìi láûp kãú hoaûch coï nhæîng chiãún læåüc âuïng âàõn âãø tuyãøn choün, thu huït, phuûc vuû giæîtht muûc tiãu naìy. Âäöng thåìi chuï yï âãún caïc phán âoaûn thë træåìng nhoí coï tênh cháút bäø sung cho thë træåìng vaì dæû âoaïn tiãöm nàng cuía chuïng trong tæång lai. IV. ÂËNH VË SAÍN PHÁØM VAÌ CHIÃÚN LÆÅÜC MARKETING CHO THË TRÆÅÌNG MUÛC TIÃU : 1. Âënh vë saín pháøm : -Âënh vë saín pháøm coï thãø hiãøu laì sæû xaïc âënh hçnh aính cuía saín pháøm hay áún tæåüng vãö pháøm trong táømtêcuíadu khaïch .Yãúu täú máúu chäút cuía chiãún læåüc saín pháøm laì âënh vë noï. Sæû âënh vë cuía mäüt saín pháøm âäöng thåìi laì mäüt traûng thaïi thæûc tãú vaì laì mäüt muûc tiãu. Táút caí caïc saín pháøm âæåüc nháûn biãút coï mäüt âënh vë, coï nghéa laì noï chiãúm trong tæ duy cuía ngæåìi naìy mäüt vë trê xaïc âënh båíi nhæîng âàûc træng nháûn thæïc âæåüc. Nãúu mäüt saín pháøm khäng âæåüc nháûn biãút hoàûc nháûn biãút khäng roî thç khäng coï sæû âënh vë roî raìng trong tæ duy cuía khaïch vaì coï nhæîng khoï khàn âãø âaïnh giaï saín pháøm, âãø so saïnh âãø âënh vë trãn sæû Trang 16  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp nháûn thæïc cuía hoü so våïi næîhng saín pháøm caûnh tranh. Âiãöu quan troüng laì choün læûa täút sæû âënh vë maì ngæåìi ta muäún cung cáúp cho saín pháøm, båíi vç noï nãúu laì nguy hiãøm âäúi våïi mäüt saín pháøm khäng âënh vë roî raìng coìn tráöm troüng hån coï mäüt sæû âënh vë täöi. Nhçn chung, viãûc âënh vë cuía mäüt saín pháøm âæåüc thæûc hiãûn trãn hai bçnh diãûn : bçnh diãûn thæï nháút liãn quan âãún phaûm vi maì noï seî âënh vë saín pháøm trãn âoï, vaì bçnh diãûn thæï hai liãn quan âãún vë thãú cuía saín pháøm trãn phaûm vi naìy. 2. Chiãún læåüc Marketing cho thë træåìng muûc tiãu : 2.1.Khaïi niãûm chiãún læåüc Marketing : Chiãún læåüc marketing laì sæû lyï luáûn marketing maì theo âoï xê nghiãûp seî âaût nhæîng muûc tiãu marketing cuía mçnh thäng qua viãûc âaïp æïng nhæîng thë træåìng muûc tiãu 2.2. Caïc chiãún læåüc Marketing : 2.2.1 Chiãún læåüc måí räüng thë træåìng : - Chiãún læåüc naìy tçm kiãúm sæû tàng træåíng bàòng caïch âæa saín pháøm hiãûn coï cuía doanh nghiãûp tham gia vaìo mäüt thë træåìng måïi, åí âoï coï khaí nàng tiãu thuû saín pháøm caûnh tranh êt gay gàõt hån, trong luïc âoï åí thë træåìng hiãûn taûi cuía doanh nghiãûp caûnh tranh quaï gay gàõt vaì saín pháøm cuía doanh nghiãûp âaî âãún thåìi kyì baîo hoìa. - Muûc âêch cuía chiãún læåüc naìy laì tàng cæåìng doanh säú, sæí duûng hãút khaí nàng saín xuáút hiãûn coï cuía doanh nghiãûp, thu thãm låüi nhuáûn vaì tçm kiãúm cå häüi phaït triãøn qui mä. - Chiãúm læåüc naìy aïp duûng hiãûu quaí trong caïc âiãöu kiãûn sau : + Khi caïc kãnh phán phäúi trãn thë træåìng måïi âaî âæåüc thiãút láûp, sàôn saìng hoaût âäüng vaì coï âäü tin cáûy, coï cháút læåüng täút, laûi êt täún keïm. + Khi âang coìn thë træåìng måïi khi chæa baîo hoìa âäúi våïi saín pháøm cuía doanh nghiãûp. + Khi doanh nghiãûp coìn thæìa khaí nàng nhæîng saín pháøm hiãûn coï. saín xuáút + Khi doanh nghiãûp coï âuí väún vaì nhán læûc âãø quaín lyï caïc hoaût âäüng trãn thë træåìng måïi. + Khi Cäng ty âaî tæìng thaình cäng trong caïc hdj måí räüng thë træåìng træåïc âáy. Trang 17  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp 2.2.2. Chiãún læåüc baío vãû thë træåìng : - Chiãún læåüc naìy khäng laìm thay âäøi báút cæï yãúu täú naìo maì chè nhàòm laìm tàng thë pháön cuía caïc saín pháøm hoàûc dëch vuû hiãûn coï trãn thë træåìng hiãûn coï bàòng nhæîng näù læûc tiãúp thë täút hån, maûnh meî hån. chiãún læåüc naìy coï thãø âæåüc sæí duûng nhæ mäüt chiãún læåüc âån âäüc hoàûc coï thãø kãút håüp våïi caïc chiãún læåüc khaïc. - Biãûn phaïp cuû thãø cuía chiãún læåüc naìy laì : + Tàng säú læåüng nhán viãn baïn haìng vaì caïc näù læûc baïn haìng. + Tàng cæåìng quaíng caïo. + Tàng cæåìng caïc hoaût âäüng khuyãún maîi. - Muûc âêch phaíi âaût âæåüc laì : + Laìm tàng thãm khaïch haìng måïi. + Säú læåüng haìng hoïa, dëch vuû âæåüc khaïch haìng mua mäùi láön phaíi nhiãöu hån. + Giæî cho khaïch haìng âaî coï phaíi thæåìng xuyãn âãún våïi doanh nghiãûp. - Chiãún læåüc baío vãû thë pháön seî âæåüc váûn duûng coï hiãûu quaí trong âiãöu kiãûn sau: + Khi thë træåìng hiãûn taûi chæa bë baîo hoaì våïi nhæîng saín pháøm hoàûc dëch vuû cuía doanh nghiãûp. + Khi täúc âäü tàng træåíng nhu cáöu vãö saín pháøm dëch vuû tàng cao. + Khi thë pháön cuía caïc âäúi thuí caûnh tranh chênh bë suït giaím nhæng doanh säú cuía toaìn ngaình váùn tàng. + Khi täúc âäü tàng doanh säú nhanh hån täúc âäü tàng chi phê marketing. + Khi nhæîng tiãút kiãûm trong hoaût âäüng chuyãn män hoaï taûo cho doanh nghiãûp æu thãú trong caûnh tranh. 2.2.3. Chiãún læåüc phaït triãøn saín pháøm; Âáy laì chiãún læåüc tçm caïch tàng træåíng thäng qua viãûc phaït triãøn caïc saín pháøm måïi hoàûc sæía âäøi caíi tiãún caïc saín pháøm, dëch vuû hiãûn coï âãø tiãu thuû ngay trãn thë træåìng hiãûn coï. Caïc saín pháøm måïi naìy coï thãø do doanh nghiãûp tæû triãøn khai saín xuáút hoàûc mua, saït nháûp tæì caïc cå såí bãn ngoaìi. Do âoï phaït triãøn saín pháøm laì chiãún Trang 18  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp læåüc âoìi hoíi nhæîng chi phê låïn cho nghiãn cæïu vaì phaït triãøn. - Chiãún læåüc naìy âæåüc aïp duûng coï hiãûu quaí trong caïc âiãöu kiãûn sau âáy: + Khi doanh nghiãûp âang coï nhæîng saín pháøm âang åí giai âoaûn baîo hoaì, nhæng doanh nghiãûp tæìng âaî thaình cäng trong caïc yï tæåíng caíi tiãún saín pháøm âãø thu huït khaïch haìng. + Khi doanh nghiãûp coï mäüt khaí nàng ráút maûnh vãö nghiãn cæïu phaït triãøn. + Khi caïc âäúi thuí caûnh tranh âæa ra thë træåìng nhæîng saín pháøm coï cháút læåüng täút hån baïn våïi giaï caûnh tranh. Trang 19  Chuyãn âãö thæûc táûp täút nghiãûp Pháön II TÇNH HÇNH KINH DOANHCUÍA KHAÏCH SAÛN DAESCO TRONG THÅÌI GIAN QUA. Daesco hotel Trang 20
- Xem thêm -