Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty xây lắp - vật tư - kỹ thuật

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña c¸c ho¹t ®éng ®ã. Nh×n chung môc tiªu cña mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ lîi nhuËn tèi ®a. Trong khi ®ã, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, viÖc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¹t ®-îc hay kh«ng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, trong ®ã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè c¬ b¶n vµ mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Thùc tÕ bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cña c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th-êng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao. Do ®ã trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ toµn cÇu, c¹nh tranh khèc liÖt th× vÊn ®Ò hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch vµ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ta hiÖn nay. Sau mét thêi gian nghiªn cøu, ®-îc häc tËp, trang bÞ kiÕn thøc t¹i tr-êng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y l¾p - vËt t- - kü thuËt, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t- - kü thuËt” ®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. LuËn v¨n ®-îc thÓ hiÖn ë nh÷ng néi dung sau: Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t- - kü thuËt. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t- - kü thuËt. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp I. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong bÊt kú mét lÜnh vùc, mét ngµnh nµo viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ hÕt søc quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ hµng ngµy ®ång thêi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lín l©u dµi, cã tÇm chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy khoa häc vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã mèi liªn hÖ t¸c ®éng tíi nhau, ®Æc biÖt muèn qu¶n lý tèt ph¶i tæ chøc tèt, nãi ®Õn ng-êi l·nh ®¹o qu¶n lý lµ nãi ®Õn tæ chøc. 1- Kh¸i niÖm chung vÒ tæ chøc: Theo Cherter I.Barnard th× tæ chøc lµ mét hÖ thèng nh÷ng ho¹t ®éng hay nç lùc cña hai hay nhiÒu ng-êi ®-îc kÕt hîp víi nhau mét c¸ch cã ý thøc. Nãi c¸ch kh¸c khi ng-êi ta cïng nhau hîp t¸c vµ tho¶ thuËn mét c¸ch chÝnh thøc ®Ó phèi hîp nh÷ng nç lùc nh»m hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu chung th× mét tæ chøc ®-îc hoµn thµnh. Tæ chøc lµ mét c¬ cÊu (bé m¸y hoÆc hÖ thèng bé m¸y) ®-îc x©y dùng cã chñ ®Ých vÒ vai trß vµ chøc n¨ng ®-îc thÓ chÕ ho¸, trong ®ã c¸c thµnh viªn cña nã thùc hiÖn tõng phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng víi sù liªn kÕt h÷u c¬ nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung. 2- §Æc ®iÓm chung cña tæ chøc: Theo nhµ t©m lý häc tæ chøc Edgar schein th× cã 4 ®Æc ®iÓm chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc. - KÕt hîp c¸c nç lùc: Khi c¸c c¸ nh©n cïng nhau tham gia vµ phèi hîp nh÷ng nç lùc vËt chÊt hay trÝ tuÖ cña hä, th× nhiÒu c«ng viÖc phøc t¹p vµ vÜ ®¹i cã thÓ ®-îc hoµn thµnh. - Cã môc ®Ých chung: Sù kÕt hîp nç lùc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc nÕu nhiÒu ng-êi tham gia kh«ng nhÊt trÝ cïng nhau phÊn ®Êu cho nh÷ng quyÒn lîi chung nµo ®ã. Mét môc tiªu chung ®em l¹i cho c¸c thµnh viªn cña tæ chøc mét tiªu ®iÓm ®Ó tËp hîp nhau l¹i. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN - HÖ thèng thø bËc quyÒn lùc: C¸c nhµ lý thuyÕt vÒ tæ chøc ®Þnh nghÜa quyÒn lùc lµ quyÒn ®iÒu khiÓn hµnh ®éng cña ng-êi kh¸c. NÕu kh«ng cã mét hÖ thèng thø bËc quyÒn lîi râ rµng th× sù phèi hîp nh÷ng cè g¾ng cña c¸c thµnh viªn sÏ rÊt khã kh¨n. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña hÖ thèng thø bËt lµ hÖ thèng ra mÖnh lÖnh vµ sù phôc tïng. - Ph©n c«ng lao ®éng: B»ng c¸ch ph©n chia mét c¸ch hÖ thèng c¸c nhiÖm vô phøc t¹p thµnh nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, mét tæ chøc cã thÓ sö dông nguån nh©n lùc cña nã mét c¸ch hiÖu qu¶. Ph©n c«ng lao ®éng t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi thµnh viªn cña tæ chøc trë nªn giái h¬n do chuyªn s©u vµo mét c«ng viÖc cô thÓ. 3- Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc: Khi thiÕt lËp vµ vËn hµnh bÊt kú mét tæ chøc nµo còng ph¶i tu©n thñ, vËn dông c¸c nguyªn t¾c chung vÒ tæ chøc, nh÷ng nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn qu¶n lý phï hîp víi c¸c quy luËt kh¸ch quan. L©u nay nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ ®-îc coi lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n bao trïm c¸c lo¹i tæ chøc. Tuy nhiªn, nã cÇn ®-îc vËn dông s¸t hîp víi thùc chÊt tõng lo¹i tæ chøc cã ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng kh¸c nhau (tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc kinh doanh) víi tæ chøc qu¶n lý kinh doanh (doanh nghiÖp) ®ã lµ nguyªn t¾c tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm (trong khu«n khæ thÓ chÕ, bao gåm luËt ph¸p vµ quy chÕ), cã hiÖu lùc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Tõ nguyªn t¾c chung ®ã, c¸c nhµ khoa häc qu¶n lý ®· x¸c lËp 8 nguyªn t¾c cô thÓ: + Nguyªn t¾c 1: Tõ môc tiªu mµ ®Þnh ra chøc n¨ng cña tæ chøc, tõ tæ chøc mµ thiÕt lËp bé m¸y phï hîp vµ tõ bé m¸y mµ bè trÝ con ng-êi ®¸p øng yªu cÇu. §©y lµ tr×nh tù logÝc cña tæ chøc, kh«ng ®-îc lµm ng-îc l¹i hoÆc tuú tiÖn. + Nguyªn t¾c 2: Néi dung chøc n¨ng cña mçi tæ chøc cÇn ®-îc ph©n chia thµnh c¸c phÇn viÖc râ rµng vµ ph©n c«ng hîp lý, rµnh m¹ch cho mçi bé phËn, mçi c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. + Nguyªn t¾c 3: NhiÖm vô tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ph¶i t-¬ng xøng. + Nguyªn t¾c 4: CÇn x¸c lËp vµ xö lý ®óng c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng, chÕ ®é c«ng t¸c vµ lÒ lèi lµm viÖc. + Nguyªn t¾c 5: B¶o ®¶m sù cung cÊp th«ng tin qua l¹i ®Çy ®ñ kÞp thêi, trung thùc vµ cã ®é tin cËy cao. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN + Nguyªn t¾c 6: Cã sù kiÓm tra kÞp thêi ®Ó kiÓm chøng viÖc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô, qua ®ã xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, thóc ®Èy tiÕn ®é vµ ®óc kÕt kinh nghiÖm. + Nguyªn t¾c 7: T¹o sù kÕt hîp g¾n bã gi÷a c¸c thµnh viªn trong tæ chøc, gi÷a ng-êi ®iÒu hµnh víi tËp thÓ lao ®éng, h-íng vµo môc tiªu chung. + Nguyªn t¾c 8: TuyÓn chän chÆt chÏ vµ bè trÝ sö dông ®óng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng-êi ph¸t huy cao kh¶ n¨ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt. 4. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: 4.1. C¸c m« h×nh tæ chøc c¬ b¶n: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét trong c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng tèi cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp, kh«ng cã chøc n¨ng qu¶n lý th× kh«ng cã sù liªn hiÖp c¸c yÕu tè, kinh doanh mét c¸ch hiÖu qu¶. Th«ng th-êng c¸c doanh nghiÖp t- nh©n quy m« nhá cã c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®¬n gi¶n, gän nhÑ. Mäi viÖc nãi chung phô thuéc ng-êi chñ doanh nghiÖp (thèng nhÊt quyÒn së h÷u vµ quyÒn qu¶n lý). Th-êng chØ cÇn mét v¨n phßng, kh«ng cã hoÆc rÊt Ýt phßng ban. Mçi nh©n viªn cã thÓ kiªm nhiÖm vµi qu¶n lý, trùc tiÕp thõa hµnh quyÕt ®Þnh cña chñ doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i th-êng cã c¬ cÊu linh ho¹t nµy, c«ng viÖc nhanh nh¹y vµ chi phÝ qu¶n lý thÊp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ lín, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý th-êng cã 3 m« h×nh: trùc tuyÕn, chøc n¨ng vµ kÕt hîp trùc tuyÕn - chøc n¨ng: 4.1.1. C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn: Lµ lo¹i h×nh ®¬n gi¶n cña tæ chøc. C¬ cÊu tæ chøc theo trùc tuyÕn cã ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nh©n vËt trong tæ chøc, ®-îc thùc hiÖn b»ng mét ®-êng th¼ng, mèi liªn hÖ gi÷a ng-êi l·nh ®¹o vµ ng-êi thùc hiÖn chØ nhËn vµ thi hµnh mÖnh lÖnh cña ng-êi trùc tiÕp phô tr¸ch. - ¦u ®iÓm: M« h×nh nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn chÕ ®é thñ tr-ëng. Ng-êi l·nh ®¹o chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc cña nh÷ng ng-êi d-íi quyÒn m×nh, tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng ng-êi thùc hiÖn ph¶i thi hµnh nhiÖm vô vµ chØ thÞ cña nhiÒu ng-êi kh¸c nhau, cã khi l¹i m©u thuÉn víi nhau. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN - Nh-îc ®iÓm: §ßi hái ng-êi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn cÇn thiÕt cho viÖc l·nh ®¹o c¸c bé phËn chuyªn m«n ho¸, ®ång thêi dÉn ®Õn h¹n chÕ viÖc sö dông c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao vÒ tõng mÆt chuyªn m«n. - øng dông: Chñ yÕu ¸p dông ë nh÷ng ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt nhá hoÆc trong c¸c ph©n x-ëng, ®éi vµ tæ s¶n xuÊt. Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc phô tr¸ch tiªu thô P. Gi¸m ®èc phô tr¸ch SX Ph©n x-ëng 1 Ph©n x-ëng 2 Ph©n x-ëng 3 Ph©n x-ëng 4 S¬ ®å 1: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn 4.1.2. C¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng: ThÓ hiÖn c¸c tuyÕn quyÒn lùc cña cÊp trªn trùc tiÕp vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng lo¹i h×nh nµy kh¸c víi lo¹i h×nh tæ chøc theo trùc tuyÕn vµ nhiÖm vô ®-îc t¸ch ra, ng-êi l·nh ®¹o cã nhiÖm vô vÒ hµnh chÝnh vµ tæ chøc chung. Cßn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n giao cho c¸c chuyªn gia, kh«ng phô thuéc vµo nhau ®Òu ngang cÊp nh-ng tÊt c¶ phô thuéc vµo thñ tr-ëng. - ¦u ®iÓm: ChØ ®¹o c«ng viÖc ®-îc chuyªn m«n ho¸, sù chØ ®¹o ®óng ®¾n h¬n vÒ mÆt khoa häc, thu hót ®-îc c¸c chuyªn gia vµo c«ng t¸c l·nh ®¹o mét c¸ch thµnh th¹o h¬n, gi¶m ®-îc g¸nh nÆng cho c¸n bé l·nh ®¹o trùc tuyÕn. - Nh-îc ®iÓm: Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng víi nhau kh«ng chÆt chÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ c¸c ph©n hÖ chøc n¨ng khÐp kÝn, h×nh thµnh c¸c ph©n hÖ nµy cã lîi Ých riªng vµ kh«ng chó ý ®Õn lîi Ých cña toµn hÖ thèng. Vi ph¹m chÕ ®é thñ tr-ëng, dÔ sinh ra t×nh tr¹ng thiÕu kû luËt chÆt chÏ. - øng dông: Phï hîp víi c¸c tæ chøc võa vµ nhá ho¹t ®éng ®¬n lÜnh vùc, ®¬n s¶n phÈm, ®¬n thÞ tr-êng. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN Gi¸m ®èc Trî lý Gi¸m ®èc S¶n xuÊt Tµi chÝnh Nh©n sù LËp KH SX KHTC KTCN Ng©n quü KTSX KÕ to¸n chung SX chung TK vµ SLSL Kinh tÕ MKT Qu¶n lý KT N. cøu TT KTCK Qu¶ng c¸o TK QL b¸n hµng KiÓm tra CL B¸n hµng S¬ ®å 2: S¬ ®å c¬ cÊu chøc n¨ng 4.1.3. C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn - chøc n¨ng: Lµ sù kÕt hîp 2 lo¹i h×nh thøc theo trùc tuyÕn vµ theo chøc n¨ng. Sù kÕt hîp nµy nh»m ph¸t huy -u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh-îc ®iÓm cña 2 h×nh thøc tæ chøc trªn. Néi dung c¬ b¶n cña nã lµ bªn c¹nh hÖ thèng qu¶n lý theo trùc tuyÕn ®Ó chØ huy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ng-êi thñ tr-ëng ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c ban tham m-u bao gåm: c¸c phßng, ban chøc n¨ng, c¸c nhãm chuyªn gia tæ chøc theo chøc n¨ng cÇn thiÕt vµ thÝch hîp. §øng ®Çu mçi bé phËn, mçi cÊp qu¶n lý cã mét ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi c«ng viÖc vµ cã toµn bé quyÒn h¹n trong bé phËn ®ã, ë cÊp qu¶n lý cña m×nh theo chÕ ®é thñ tr-ëng. - ¦u ®iÓm: Gi¶i phãng cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao vµ ng-êi ®iÒu hµnh khái c¸c c«ng viÖc sù vô hµng ngµy, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chuyªn gia ph¸t huy ®-îc s¸ng kiÕn ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty. - Nh-îc ®iÓm: TËp trung quyÒn lùc vµ nhµ qu¶n lý cÊp cao th«ng qua viÖc tham m-u cña c¸c c¸n bé chøc n¨ng vµ nÕu kh«ng ph©n râ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm th× sÏ g©y ra t×nh tr¹ng hçn lo¹n trong C«ng ty. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN Tæ chøc qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng khiÕn cho bé m¸y tæ chøc cång kÒnh, xa rêi s¶n xuÊt, bËn qu¸ nhiÒu vµo c«ng viÖc giÊy tê, héi häp. - øng dông: ThÝch hîp víi c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã khèi l-îng lín, mÆt b»ng Ýt thay ®æi, s¶n xuÊt t-¬ng ®èi æn ®Þnh. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt Ph©n x-ëng 1 Ph©n x-ëng 2 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch tiªu thô CH1 CH2 S¬ ®å 3: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng 4.2. Lùa chän c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp hîp lý. TÝnh chÊt ®a d¹ng cña c¸c khu vùc thÞ tr-êng vÒ ®Þa lý vµ s¶n phÈm, còng nh- sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®ßi hái c¸c tæ chøc kinh doanh ph¶i s¸ng t¹o trong viÖc lùa chän vµ ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp hîp lý. Mçi kiÓu cÊu tróc thÓ hiÖn mét kiÓu c«ng cô ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ thùc hiÖn tæ chøc thµnh mét c«ng cô h÷u hiÖu trong tõng hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh. Do ®iÒu kiÖn bªn ngoµi vµ bªn trong lu«n biÕn ®æi, n¨ng lùc tæ chøc còng thay ®æi theo thêi gian. Tæ chøc sÏ trë thµnh g¸nh nÆng khi n¨ng lùc kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu cña ng-êi qu¶n lý trong viÖc ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái vµ biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh. V× vËy, ng-êi qu¶n lý do cã kinh nghiÖm lu«n ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i vµ x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÒu chØnh hay thay ®æi cÇn thiÕt. B¶ng d-íi ®©y x¸c ®Þnh lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi doanh nghiÖp. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN B¶ng lùa chän c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi doanh nghiÖp §Æc ®iÓm doanh nghiÖp C¬ cÊu tæ chøc - Quy m« võa vµ nhá - C¬ cÊu chøc n¨ng - Ph¹m vi ho¹t ®éng réng - C¬ cÊu theo khu vùc ®Þa lý - Ho¹t ®éng trong m«i tr-êng c¹nh tranh cao vµ c«ng - C¬ cÊu ma trËn nghÖ thay ®æi nhanh - ¸p lùc ®ßi hái sö dông hîp lý c¸c nguån lùc khan hiÕm - C¬ cÊu ma trËn - Kh¸ch hµng cã ®Æc ®iÓm: + Thay ®æi - C¬ cÊu ma trËn + §a d¹ng - C¬ cÊu theo s¶n phÈm + æn ®Þnh - C¬ cÊu chøc n¨ng - ¸p dông nh÷ng thiÕt bÞ ®Æc biÖt - C¬ cÊu theo s¶n phÈm - §ßi hái chuyªn m«n ho¸ kü n¨ng - C¬ cÊu chøc n¨ng - C¸c chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn liÖu - vËt t- tiªu hao lín - C¬ cÊu theo khu vùc ®Þa lý II. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: 1. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc hiÖn nay: C¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc hiÖn nay phÇn lín lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. Theo sè liÖu thèng kª, tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 2000 c¶ n-íc cã kho¶ng 5.800 doanh nghiÖp nhµ n-íc ®ãng gãp 40% GDP hµng n¨m cña c¶ n-íc; trong ®ã cã 17% sè doanh nghiÖp nµy lµm ¨n thua lç, 47% doanh nghiÖp cã l·i ë møc thÊp. Cã sù yÕu kÐm ®ã hÇu hÕt lµ do tr×nh ®é qu¶n lý kÐm céng thªm tr×nh ®é qu¶n trÞ viªn trong doanh nghiÖp t-¬ng ®èi thÊp, hÇu nh- kh«ng ®-îc xÕp ®óng chuyªn m«n, bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh chång chÐo, sù ph©n chia chøc n¨ng gi÷a c¸c phßng ban ch-a râ rµng cô thÓ. Mét tån t¹i tiªu cùc n÷a trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ sè lao ®éng trùc tiÕp ®«ng. Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp nhiÒu hay Ýt cßn phô thuéc Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN vµo tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt. §èi víi c¸c n-íc tiªn tiÕn cã c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× sè lao ®éng trùc tiÕp Ýt ®i vµ sè lao ®éng qu¶n lý t¨ng. N-íc ta cã thÓ nãi lµ mét n-íc cã tr×nh ®é c«ng nghÖ l¹c hËu ®i sau c¸c n-íc ph¸t triÓn rÊt nhiÒu n¨m, chÝnh v× vËy ®ßi hái l-îng lao ®éng trùc tiÕp ®«ng. Nh-îc ®iÓm phæ biÕn nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc hiÖn nay lµ c«ng viÖc Ýt mµ ng-êi lµm th× nhiÒu. §ã lµ hËu qu¶ cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi÷ l¹i toµn bé sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vèn ®· quen víi c¬ chÕ lµm ¨n tr-íc ®ã, khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vµ thua lç, thiÕu viÖc lµm dÉn ®Õn thu nhËp thÊp vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn khã kh¨n. §Ó t¹o h-íng ®i ®óng ®¾n vµ thæi mét luång sinh khÝ míi vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, tr-íc hÕt c¸c cÊp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp tõ trªn xuèng d-íi ngµy mét n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶. 2- TÝnh tÊt yÕu cña viÖc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: C¸c doanh nghiÖp dï lµ kinh doanh s¶n xuÊt hay kinh doanh th-¬ng m¹i dÞch vô thuÇn tuý ®Òu ho¹t ®éng trong m«i tr-êng kinh doanh nhÊt ®Þnh. M«i tr-êng kinh doanh nµy bao hµm c¸c yÕu tè nh- luËt ph¸p, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, m«i tr-êng kinh doanh quèc tÕ, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, nhµ cung cÊp. C¸c yÕu tè m«i tr-êng nµy lu«n lu«n biÕn ®éng hµng n¨m, hµng th¸ng, hµng ngµy thËm chÝ hµng giê. V× vËy c¸c ho¹t ®éng ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n cña doanh nghiÖp còng ph¶i biÕn ®æi theo c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l-îc vµ t¸c nghiÖp thay ®æi. Mµ bé m¸y qu¶n lý ®-îc t¹o lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l-îc vµ t¸c nghiÖp, v× vËy nã ph¶i lu«n biÕn ®æi vµ hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi. §iÒu kiÖn kinh doanh thay ®æi trong doanh nghiÖp còng nh- thay ®æi cña m«i tr-êng th-êng t¹o ra c¸c c¬ héi vµ ®-îc ®i ®«i víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y, qu¶n lý ®Ó tËn dông thêi c¬, tr¸nh ®-îc c¸c mèi ®e do¹ nh»m ®-a doanh nghiÖp ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra. - Cµng ngµy tr×nh ®é khoa häc ngµy cµng tiÕn triÓn, t¹o ra c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi do vËy cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý. - Khi quy m« doanh nghiÖp thay ®æi tÊt yÕu dÉn ®Õn bé m¸y qu¶n lý ph¶i thay ®æi cho phï hîp. Nh×n chung viÖc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ë mäi nÒn kinh tÕ, ë mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Æc bÞªt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay. 3- Qu¸ tr×nh hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý: §Ó hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, tr-íc hÕt ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch kü l-ìng bé m¸y hiÖn cã vµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ bé m¸y ®ã theo nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh. CÇn biÓu diÔn bé m¸y d-íi d¹ng s¬ ®å, tõ s¬ ®å ®ã ta cã thÓ chØ râ quan hÖ phô thuéc cña tõng bé phËn vµ c¸c chøc n¨ng mµ nã ph¶i thi hµnh. TiÕp theo ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· quy ®Þnh cho tõng bé phËn, ph¸t hiÖn nh÷ng kh©u yÕu kÐm. Trªn c¬ së ®ã ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p, ph-¬ng ¸n ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y. ViÖc hoµn thiÖn bé m¸y cÇn ®-îc qu¶n lý tøc lµ ph¶i lËp ®-îc kÕ ho¹ch, tæ chøc hoµn thiÖn, ®iÒu hµnh viÖc hoµn thiÖn vµ kiÓm tra viÖc hoµn thiÖn. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch-¬ng II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt. I. Tæng quan vÒ C«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt: 1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty: C«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 198/NN-TCCB ngµy 24/3/1993 cña Bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n), trùc thuéc Tæng C«ng ty ChÌ ViÖt Nam. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam vµ ®-îc sö dông con dÊu theo mÉu cña Nhµ n-íc quy ®Þnh. - Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: Technology Materials and Construction company. - Tªn viÕt t¾t: TEMATCO - GiÊy phÐp kinh doanh sè: 105924 - Vèn ph¸p ®Þnh: 5.386.081.897 ®ång - Trô së chÝnh: 534 Minh Khai - ph-êng VÜnh Tuy - quËn Hai Bµ Tr-ng - thµnh phè Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 04.6330745 - Fax: - 04.6330741 04.6330737 C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu n¨m x©y dùng ph¸t triÓn vµ tr-ëng thµnh ®· tr¶i qua nhiÒu gian nan thö th¸ch, dÇn dÇn ®· trë thµnh mét C«ng ty cã s¶n l-îng cao, gãp phÇn trong s¶n l-îng cña Tæng C«ng ty víi Nhµ n-íc. Liªn tôc tõ n¨m 1993 ®Õn nay Chi bé C«ng ty ®-îc c«ng nhËn lµ chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· ®-îc tÆng nhiÒu b»ng khen vµ cê thi ®ua cña ChÝnh phñ. §Æc biÖt n¨m 2001 C«ng ty ®· ®-îc Chñ tÞch n-íc tÆng Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba. 2- §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty: - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh c«ng céng nhµ ë d©n dông, giao th«ng thñy lîi. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN - ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chÕ biÕn chÌ. - Kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t- kü thuËt phôc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp thuû lîi. - Nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc ®Ó thùc hiÖn ®óng môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng. - Qu¶n lý, sö dông vèn theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña Nhµ n-íc giao còng nh- c¸c nguån vèn kh¸c. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ cam kÕt trong ho¹t ®éng mua b¸n, ho¹t ®éng x©y dùng, c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt s¶n xuÊt, ®Çu t-, kinh tÕ dÞch vô víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n, ph¶i ®èi mÆt víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c, ®Ó tån t¹i, thùc hiÖn ®-îc c¸c môc tiªu nhiÖm vô mµ Tæng C«ng ty giao vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp víi xu thÕ míi cña ®Êt n-íc, C«ng ty ®· tõng b-íc bè trÝ vµ s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc vµ kinh doanh phï hîp víi quy m« vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña ng-êi l·nh ®¹o, båi d-ìng t¨ng c-êng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµo s¶n xuÊt, t¹o dùng uy tÝn ngay tõ nh÷ng c«ng tr×nh dï lµ nhá víi yªu cÇu chÊt l-îng lµ lÏ sèng cña m×nh. MÆt kh¸c C«ng ty lùa chän h-íng ®i víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm còng nh- ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh. Cho ®Õn nay chÝnh b»ng nç lùc cña m×nh céng víi sù gióp ®ì to lín cña c¸c cÊp ngµnh, C«ng ty ngµy cµng cñng cè vµ ph¸t triÓn. 3- T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 - 2001: Nh×n l¹i chÆng ®-êng ph¸t triÓn vµ tr-ëng thµnh cho tíi nay, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu gian nan thö th¸ch. Cho ®Õn nay ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· thu ®-îc mét sè thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty §¬n vÞ: 1.000.000® STT ChØ tiªu 1999 2000 % so % so víi N¨m 2001 n¨m 1999 n¨m 2000 1 GTTSL 60.611 83.841 138% 133.970 160% 2 Doanh thu 56.327 81.710 145% 132.073 162% 3 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 506 743 147% 1.460 197% 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 379 549 145% 1.090 199% 5 Nép ng©n s¸ch 1.301 2.500 192% 4.845 194% - ChØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng lµ chØ tiªu biÓu hiÖn b»ng tiÒn ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ trùc tiÕp h÷u Ých cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. - Qua b¶n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m qua cho thÊy: Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m (t¨ng 38% so víi n¨m 1999 vµ 60% so víi n¨m 2000). Vµ doanh thu cña c¸c n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr-íc. N¨m 2000 t¨ng 45% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng 62% so víi n¨m 2000. §iÒu nµy ®-îc gi¶i thÝch lµ do sau qu¸ tr×nh thµnh lËp C«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh, thÕ vµ lùc ®-îc cñng cè h¬n, C«ng ty ®ang më réng dÇn qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµo thÞ tr-êng tiªu thô ®Ó t¨ng doanh thu vµo c¸c n¨m tíi theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. §©y lµ lùc v-ît bËc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Lîi nhuËn hµng n¨m còng t¨ng cao lªn ®Æc biÖt n¨m 2001 t¨ng xÊp xØ 2 lÇn so víi n¨m tr-íc. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®· qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m bít tèi thiÓu c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, qu¶n lý tèt sù l-u chuyÓn nguån vèn trong C«ng ty ®Ó t¨ng lîi nhuËn. - Hµng n¨m C«ng ty ®Òu hoµn thµnh v-ît møc tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Cã ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ do gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng vµ doanh thu t¨ng tøc lµ C«ng ty cã sù më réng thÞ tr-êng ph¸t triÓn s¶n xuÊt nªn phÇn nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc còng t¨ng lªn. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nh- trªn lµ do C«ng ty ®· chän ®-îc h-íng ®i ®óng ®¾n phï hîp víi nhiÖm vô thùc t¹i vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn trong t-¬ng lai. C«ng ty cã bé m¸y l·nh ®¹o cã tr×nh ®é, nh¹y bÐn víi thÞ tr-êng vµ cã n¨ng lùc trong qu¶n lý. Ngoµi ra C«ng ty cßn rÊt tró träng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm cã biÖn ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc… TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· gióp cho C«ng ty ®¹t ®-îc kÕt qu¶ kinh doanh cao. C«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc nµy. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN Mét sè c«ng tr×nh x©y dùng trong nh÷ng n¨m qua Tªn c«ng tr×nh vµ ®Þa STT ®iÓm §Æc ®iÓm Gi¸ trÞ hîp nhËn thÇu ®ång 1.000® (chÝnh, phô) TiÕn ®é Khëi c«ng Hoµn thµnh C¬ quan ký hîp ®ång ChÊt l-îng c«ng tr×nh khi bµn giao (HC vµng) 1 Trô së UBND huyÖn ThÇu chÝnh 4.470.000 DiÔn Ch©u 7/1996 7/1998 UBND huyÖn DiÔn Ch©u HC vµng 2 §Òn t-ëng niÖm liÖt sü H¶i H÷u “ 3.850.000 7/1996 4/1998 UBND huyÖn H¶i HËu HC vµng 3 Chî Rång Nam §Þnh “ 2.000.000 4/1996 12/1996 BQL chî Rång Nam §Þnh 4 Trô së Côc thèng kª B¾c Ninh “ 2.200.000 8/1998 7/1999 Côc thèng kª B¾c Ninh 5 C¶i t¹o TT phôc håi chøc n¨ng §å S¬n “ 2.149.770 10/1999 5/2000 TT Phôc håi CN §å S¬n 6 N©ng cÊp bÖnh viÖn chÌ Tuyªn Quang “ 2.264.500 6/1997 5/1998 C«ng ty chÌ Tuyªn Quang 7 Trô së UBND - H§ND huyÖn H¹ Hoµ “ 3.078965 10/2000 9/2001 UBND huyÖn H¹ Hoµ 8 Nhµ ®iÒu hµnh khu liªn c¬ - CT §iÖn lùc I “ 3.242.221 4/2001 10/2001 C«ng ty ®iÖn lùc I 9 Nhµ m¸y chÌ Phó BÒn “ 5.140.366 3/1996 12/1996 C«ng ty liªn doanh chÌ Phó BÒn 10 Nhµ m¸y ®-êng 26/3 Tuyªn Quang “ 7.500.000 5/1996 4/1998 N«ng tr-êng 26/3 Tuyªn Quang 11 C¶i t¹o nhµ m¸y chÌ Méc Ch©u “ 2.200.000 4/1997 8/1997 C«ng ty chÌ Méc Ch©u 12 Nhµ m¸y chÌ ¢u L©u Yªn B¸i “ 3.050.000 9/1997 2/1999 C«ng ty chÌ Yªn B¸i HC vµng 13 X-ëng ®Êu trén chÌ Kim Anh - TCT ChÌ ViÖt Nam “ 3.624.762 8/1998 12/1999 Tæng C«ng ty chÌ ViÖt Nam B»ng CL cao 14 C¶i t¹o nhµ m¸y chÌ H¹ Hoµ “ 5.050.000 9/1998 4/1999 C«ng ty chÌ Phó BÕn 15 Nhµ m¸y chÌ Phó L-¬ng - Th¸i Nguyªn “ 2.908.484 10/1997 12/1998 C«ng ty chÌTh¸i Nguyªn 16 X©y dùng nhµ m¸y chÌ Hµ “ 2.287.000 12/1999 3/2001 HC vµng C«ng ty chÌ Hµ Néi Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN 4- C¸c nguån lùc cña C«ng ty: 4.1.Nguån lùc c«ng nghÖ kü thuËt: C«ng ty cã sè l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ lín, ®¸p øng mäi nhu cÇu thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh v× x©y dùng lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc thï chu kú s¶n xuÊt th-êng kÐo dµi, khèi l-îng c«ng vÞªc lín, ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ kh¸c nhau, víi nhiÖm vô chÝnh lµ thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh. V× vËy C«ng ty ®· bá ra mét sè tiÒn qu¸ lín ®Ó ®Çu t- mua trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i. Do n¨ng lùc vÒ thiÕt bÞ xe, m¸y thi c«ng t-¬ng ®èi nhiÒu vµ hiÖn ®¹i nªn khi thi c«ng C«ng ty sö dông sè thiÕt bÞ s½n cã cña m×nh, do ®ã t¹o ®-îc nhiÒu lîi thÕ khi tranh thÇu còng nh- khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Thèng kª thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt STT Tªn thiÕt bÞ N-íc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ ThiÕt bÞ c«ng Sè l-îng t¸c tÊn,m3 Liªn x« 130CV 14T 03 1 M¸y ñi DT75 2 M¸y ñi NhËt 155CV 17,1T 02 3 M¸y xóc b¸nh lèp Nga 75CV 0,4 02 4 M¸y xóc b¸nh lèp Hµn Quèc 0,4 - 0,6m2 03 5 M¸y xóc b¸nh xÝch NhËt 155CV 12,6T 01 6 M¸y xóc b¸nh xÝch NhËt 123CV 14T 01 7 M¸y san DZ31 - 1T Nga 100CV 2,6m3 02 8 M¸y san Mü 150CV 1,0m3 01 9 M¸y lu rung §øc 18T 01 10 M¸y lu NhËt 110CV 10T 02 11 M¸y lu b¸nh thÐp Nga 110CV 10 03 12 M¸y lu NhËt 130CV 12T 02 13 M¸y tr¶i nhùa Atsphan NhËt 02 14 M¸y nhÊn bÊc NhËt 02 15 M¸y khoan cäc nhåi NhËt 150CV Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN D = 2m D = 60m 02 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp STT 16 17 Tªn thiÕt bÞ M¸y khoan cäc nhåi M¸y khoan cäc nhåi - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN N-íc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ Singgapo 145CV ThiÕt bÞ c«ng Sè l-îng t¸c tÊn,m3 D = 2m D = 60m D = 600mm NhËt H50 §øc 01 02 18 M¸y xoay èng v¸ch CN 02 19 Bóa ®ãng cäc Diedel Trung Quèc 5T 03 20 Bóa ®ãng cäc Diedel NhËt 4,5T 0,2 21 Xe b¬m bª t«ng §øc 160CV Q = 90m3/h P = 71kg/cm2 03 22 ¤ t« vËn chuyÓn bª t«ng NhËt 180CV 6m3 03 23 M¸y trén bª t«ng Nga 2,8Kw 250 lÝt 05 24 M¸y trén bª t«ng NhËt 4,5Kw 300 lÝt 08 25 M¸y trén bª t«ng NhËt 4,5Kw 500 lÝt 03 26 M¸y trén bª t«ng Trung Quèc 200 lÝt 12 27 CÇn cÈu b¸nh lèp NhËt 240 CV 10T 01 28 CÇn cÈu b¸nh lèp Nga 150 CV 6,5T 03 29 CÇn cÈu thiÕu nhi NhËt 250kg 05 30 CÇn cÈu thiÕu nhi ViÖt Nam 200kg 10 31 M¸y vËn th¨ng ViÖt Nam 500kg 08 32 ThiÕt bÞ th¶ rång ViÖt Nam 20 con/ca 02 33 Phao thÐp lµm kª ViÖt Nam 20T 30 34 M¸y tr¶i v¶i läc NhËt 35 ¤ t« vËn t¶i MAZ Nga 180 CV 9T 02 36 ¤ t« vËn t¶i thïng Hµn Quèc 180 CV 8T 02 37 ¤ t« vËn t¶i thïng Hµn Quèc 115 CV 4,5T 04 38 ¤ t« vËn t¶i IFA §øc 115 CV 5T 06 39 C¸c lo¹i m¸y kh¸c 40 M¸y ph¸t ®iÖn NhËt 133 CV 100KVA 01 41 M¸y ph¸t ®iÖn Nga 60 - 75KVA 04 02 Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp STT Tªn thiÕt bÞ - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN N-íc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ ThiÕt bÞ c«ng Sè l-îng t¸c tÊn,m3 42 M¸y hµn Nga 15 - 24kw 280 - 500A 25 43 M¸y hµn Nga 45 CV A/c 300A 03 44 M¸y gia c«ng gç Nga - §øc 08 45 M¸y b¬m n-íc ngÇm TQ - NhËt 05 46 ThiÕt bÞ tr-ît èng khãi 47 M¸y phun s¬n Nga 48 M¸y c¾t uèn thÐp Nga 02 06 D ®Õn 32mm NhËt 06 49 B¬m cao ¸p 10 50 Cèt pha thÐp m2 5.000 51 Gi¸o thÐp m2 6.000 52 M¸y ®Çm cÇm tay 40 Tuy nhiªn khi t×m hiÓu thùc tÕ, mÆc dï trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi nhiÒu, nh-ng hiÖu suÊt sö dông l¹i ch-a cao, ch-a ph¸t huy ®-îc hÕt n¨ng lùc vèn cã. Cô thÓ n¨m 2001, hiÖu suÊt sö dông chØ ®¹t 70% trong tæng sè trang thiÕt bÞ m¸y mãc. Nguyªn nh©n trªn lµ do cã nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng rÊt xa trô së cña C«ng ty, qu¸ tr×nh vËn chuyÓn trang thiÕt bÞ gÆp nhiÒu khã kh¨n, hoÆc gi¸ thµnh vËn chuyÓn cao h¬n møc thuª t¹i ®ã. Bªn c¹nh ®ã, mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¹c hËu kh«ng ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt l-îng c«ng tr×nh nªn ®· kh«ng ®-îc sö dông khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín, ®ßi hái chÊt l-îng cao, ®ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông trang thiÕt bÞ m¸y mãc ch-a cao. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch sau: + Cho thuª trang thiÕt bÞ m¸y mãc khi C«ng ty kh«ng sö dông. + B¸n thanh lý sè m¸y mãc kh«ng ®¹t yªu cÇu ®Ó ®Çu t- cho trang thiÕt bÞ míi, phï hîp víi thùc tÕ hiÖn nay. Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN 4.2. Nguån nh©n lùc: Sè l-îng lao ®éng kh«ng thay ®æi nhiÒu nh-ng chÊt l-îng ngµy cµng t¨ng do nhu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é ngµy cµng cao. Do vËy C«ng ty còng cã kÕ ho¹ch th-êng xuyªn ®µo t¹o, båi d-ìng tay nghÒ cho c«ng nh©n, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, cô thÓ lµ sè l-îng c¸n bé kü s- lµnh nghÒ ngµy cµng t¨ng, ®¶m b¶o cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m tr¸ch c¸c c«ng tr×nh lín, thi c«ng cã chÊt l-îng, gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy gióp C«ng ty liªn tôc th¾ng thÇu vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trªn toµn quèc, ®¶m b¶o cã ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm hµng n¨m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi lu«n cã s½n c«ng viÖc gèi ®Çu chuÈn bÞ cho thêi gian tíi. B¶ng c¬ cÊu c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Tr×nh ®é chuyªn m«n 1. Tr×nh ®é §¹i häc - Kü s- x©y dùng - KiÕn tróc s- Kü s- thuû lîi - Kü s- c¬ khÝ - Kü s- ®Þa chÊt - Kü s- giao th«ng - Cö nh©n kinh tÕ - Cö nh©n luËt Sè l-îng 149 46 6 26 12 7 3 42 3 Tr×nh ®é chuyªn m«n 3. Tèt nghiÖp PTTH 4. L¸i xe 5. C«ng nh©n - C«ng nh©n c¬ khÝ + BËc 1 + BËc 2 + BËc 3 + BËc 4 + BËc 5 Sè l-îng 17 12 195 87 13 10 7 10 10 - Cö nh©n ngo¹i ng÷ 2 + BËc 6 11 - Cö nh©n tin häc 2 + BËc 7 26 2.Tr×nh ®é trung cÊp 51 - C«ng nh©n x©y dùng 108 - Trung cÊp kinh tÕ 19 + BËc 1 22 - Trung cÊp c¬ khÝ 7 + BËc 2 15 - Trung cÊp n«ng nghiÖp 5 + BËc 3 22 - Trung cÊp x©y dùng 18 + BËc 4 24 - Trung cÊp tin häc 2 + BËc 5 25 Tæng sè CBCNV trong C«ng ty ®Õn 31/12/2001 lµ 424 ng-êi Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN Qua b¶ng trªn cho thÊy sè l-îng nh©n viªn cã b»ng §¹i häc lµ t-¬ng ®èi cao, chiÕm 46% trong tæng sè nh©n viªn cña C«ng ty. Cã ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ do viÖc tuyÓn dông vµo biªn chÕ cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi chÆt chÏ, ®ßi hái mçi thµnh viªn khi vµo lµm t¹i C«ng ty ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n t-¬ng ®èi v÷ng ch¾c. ChÝnh v× cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é nh- trªn ®· ®-a C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, cã vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong th-¬ng tr-êng. §é tuæi trung b×nh hiÖn nay lµ 28 tuæi, cho thÊy r»ng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn rÊt trÎ, ®©y lµ mét b-íc tiÕn mang tÝnh chiÕn l-îc cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi. II. §¸nh gi¸ m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty hiÖn nay: 1- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty. + Gi¸m ®èc + C¸c Phã Gi¸m ®èc - C¸c phßng chøc n¨ng: + Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch - Kü thuËt + Phßng KÕ to¸n - Tµi vô + Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt + Phßng tæng hîp + Phßng kinh doanh - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: + C¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p (XÝ nghiÖp x©y l¾p I, XÝ nghiÖp x©y l¾p II, XÝ nghiÖp x©y l¾p III). + C¸c chi nh¸nh (Chi nh¸nh Gia Lai, Chi nh¸nh Kon Tum, Chi nh¸nh chÌ T©n B×nh). + C¸c Phßng thi c«ng vµ §éi thi c«ng. 1.1. C¬ cÊu tæ chøc Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tr-êng ®¹i häc ql - KD - HN S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt Ph¹m V¨n D-¬ng - Líp 304 - Khoa QLDN 20
- Xem thêm -