Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại nhno&ptnt chi nhánh hà nội

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi c¶m ¬n ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña ®æi míi, më cöa vµ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. Cïng víi sù thay ®æi cña thÕ giíi, ViÖt Nam còng tõng bíc cã nh÷ng thay ®æi míi, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc ®· lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn ®i lªn . Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña ®Êt níc vÉn cßn tån t¹i nh÷ng yÕu kÐm mµ chóng ta cÇn ph¶i kh¾c phôc, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu lµ vÊn ®Ò c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa n«ng th«n. Nh chóng ta ®· biÕt 90% d©n sè ViÖt Nam lµ lao ®éng n«ng nghiÖp, qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa ®ang diÔn ra rÊt nhanh, tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®Òu cã nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai trong khi ®Êt ®ai lµ nguån tµi nguyªn cã h¹n, ®Êt n«ng nghiÖp ngµy cµng bÞ thu hÑp l¹i ®Ó giµnh ®Êt cho c¸c môc ®Ých ph¸t triÓn kh¸c, lµm sao ®Ó quy ho¹ch, ph¸t triÓn lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt tríc m¾t vµ ®Þnh híng cho ngµnh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ®· ra ®êi. Trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ( sau ®©y viÕt t¾t lµ Trung t©m) lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ trùc thuéc ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 2795/Q§BNN-TCCB, ngµy 29/Microsoft Word/2006 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp cã chøc n¨ng nghiªn cøu, t vÊn mét c¸ch ®éc lËp, tæ chøc ®µo t¹o c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch chiÕn lîc thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. T«i hiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 chuyªn nghµnh kinh tÕ vµ qu¶n lý ®Þa chÝnh cña khoa Kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ ®Þa chÝnh, trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Trong thêi gian häc tËp t«i ®· ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ chuyªn ngµnh, ®Ó ®îc thùc tËp ë n¬i lµm viÖc phï hîp víi chuyªn ngµnh cña m×nh t«i ®· xin vµo thùc tËp ë Trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp trùc thuéc ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n ( sau ®©y viÕt t¾t lµ ViÖn ChÝnh s¸ch) KÕ ho¹ch thùc tËp ®îc chia lµm 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp vµ giai ®o¹n thùc tËp chuyªn ®Ò. Tr¶i qua 7 tuÇn thùc tËp tæng hîp, víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp t«i ®· hoµn thµnh tèt c«ng viÖc t×m hiÓu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng t¹i c¬ së ho¹t ®éng víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña trung t©m. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c«ng viÖc cña tõng c¸n bé t¹i c¬ së. thùc tËp; c¬ chÕ ®iÒu hµnh cña ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña bé phËn. - T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong nh÷ng n¨m qua. Tríc khi ra trêng tÊt c¶ c¸c sinh viªn ®Òu tr¶i qua thêi gian thùc tËp vµ giai ®o¹n thùc tËp nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi mçi sinh viªn, nã gióp sinh viªn cñng cè kiÕn thøc vµ b¾t ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc thùc tiÔn.Trong giai ®o¹n thùc tËp ®Çu võa qua t«i ®· ®îc c¸c chó, c¸c c«, c¸c anh, c¸c chÞ trong trung t©m t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó t«i ®îc tiÕp xóc víi thùc tÕ c«ng viÖc t¹i c¬ së. Qua ®©y t«i xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn Trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp, hy väng sÏ tiÕp tôc nhËn ®îc sù gióp ®ì trong giai ®o¹n thùc tËp chuyªn nghµnh tiÕp theo. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña GS.TS KH Lª §×nh Th¾ng gióp t«i hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n! A. ViÖn chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n I. Giíi thiÖu chung vÒ ViÖn chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n 20 n¨m qua, ViÖt Nam thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh ®æi míi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam dÉn ®Çu b»ng sù nghiÖp ®æi míi trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n, trong ®ã chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ lu«n lµ yÕu tè quan träng nhÊt, t¹o nªn th¾ng lîi cho qu¸ tr×nh. Ngµy nay, ViÖt Nam ®ang bíc vµo mét giai ®o¹n ph¸t triÓn víi nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi míi. §ã lµ thêi kú ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ trong hoµn c¶nh lao ®éng n«ng nghiÖp vÉn chiÕm phÇn lín tæng lao ®éng vµ d©n c n«ng th«ng vÉn chiÕm ®a sè d©n sè, tèc ®é chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n chËm. §©y còng lµ giai ®o¹n chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c nghµnh n«ng nghiÖp cßn yÕu vµ n¨ng lùc tiÕp cËn thÞ trêng rÊt h¹n chÕ. Trong bèi c¶nh ®ã, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®îc coi lµ u tiªn quan träng cña ViÖt Nam vµ ®æi míi chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc vÉn lµ gi¶i ph¸p quyÕt ®Þnh. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quan träng nµy, cuèi n¨m 2005, ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn lîc Ph¸t triÓn N«ng nghiÖp N«ng th«n ®· ®îc thµnh lËp trªn nÒn t¶ng cña ViÖn Kinh tÕ N«ng nghiÖp vµ mét sè bé phËn kh¸c cña Bé n«ng nghiÖp-Ph¸t triÓn n«ng th«n. ViÖn cã chøc n¨ng lµ c¬ quan tham mu, tiÕn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ th«ng tin phôc vô qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cho c¸c nhµ lËp chÝnh s¸ch vµ mäi ®èi tîng trong nghµnh. II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ViÖn ChÝnh s¸ch chiÕn lîc 1. Nghiªn cøu c¬ së khoa häc phôc vô x©y dùng chÝnh s¸ch vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch, chiÕn lîc, quy ho¹ch, ch¬ng tr×nh…ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. - Nghiªn cøu thÞ trêng, ngµnh hµng n«ng s¶n - Nghiªn cøu qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ liªn quan ®Õn lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n - Nghiªn cøu kinh tÕ x· héi n«ng th«n, hÖ thèng n«ng nghiÖp - Nghiªn cøu kinh tÕ, x· héi trong qu¶n lý, sö dông tµi nguyªn n«ng nghiÖp 2. Th«ng tin ®a chiÒu, ®a ph¬ng tiÖn nh»m hç trî qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña c¸c ®èi tîng qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t…liªn quan ®Õn nghµnh n«ng nghiÖp n«ng th«n - Th«ng tin chÝnh s¸ch, chiÕn lîc vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n - Th«ng tin thÞ trêng, xóc tiÕn th¬ng m¹i, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cho ngµnh - Th«ng tin xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn n«ng th«n - Th«ng tin qu¶n lý tµi nguyªn n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn m«i trêng bÒn v÷ng 3. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c nghiªn khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o, t vÊn, x©y dùng m« h×nh víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. III. C¸c tæ chøc trùc thuéc ViÖn cã 4 Trung t©m/c¬ së ®éc lËp trùc thuéc, lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng khoa häc – c«ng nghÖ kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn, cã tµi kho¶n riªng, con dÊu riªng, bao gåm: 1. Trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ( CAP ) Trung t©m ®îc ph¸t triÓn theo m« h×nh Trung t©m xuÊt s¾c ®Ó thu hót c¸c chuyªn gia kinh tÕ chÝnh s¸ch ®îc ®µo t¹o tõ c¸c trêng ®¹i häc cã uy tÝn quèc tÕ. Trung t©m ®îc tæ chøc theo m« h×nh qu¶n lý tù chÞu tr¸ch nhiÖm c¶ vÒ tæ chøc, ng©n s¸ch, hîp t¸c quèc tÕ vµ x¸c ®Þnh nhiÖm vô nh»m ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp cao trong qu¸ tr×nh ®a ra kiÕn nghÞ vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng chÝnh s¸ch. ThÕ m¹nh cña Trung t©m tËp trung vµo 2 lÜnh vùc: - Nghiªn cøu, ph©n tÝch thÞ trêng ngµnh hµng - X©y dùng, khai th¸c m« h×nh kinh tÕ m« pháng ph©n tÝch chÝnh s¸ch 2. Trung t©m th«ng tin ph¸t triÓn n«ng th«n ( AGROINFO ) 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÕ m¹nh chÝnh cña trung t©m lµ huy ®éng c¸c c«ng cô hiÖn ®¹i ®Ó kÕt nèi gi÷a ngêi nghiªn cøu víi c¸c ®èi tîng ra quyÕt ®Þnh ë c¶ cÊp trung ¬ng vµ c¬ së, g¾n kÕt c¸c nhµ nghiªn cøu ë c¸c c¬ quan hîp t¸c víi ViÖn vµ liªn kÕt gi÷a ViÖn víi hµng triÖu n«ng d©n trªn toµn quèc th«ng qua sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng. Lµ c¬ quan cung cÊp dÞch vô c«ng, ng©n s¸ch cña Trung t©m ®îc ®ãng gãp bëi nhµ níc vµ ngêi sö dông th«ng tin. 3. Trung t©m ph¸t triÓn n«ng th«n ( RUDEC ) Trung t©m ph¸t huy lîi thÕ quan träng lµ b¸m s¸t ®Þa bµn nghiªn cøu t¹i ®Þa ph¬ng, tiÕp thu ®îc søc s¸ng t¹o vµ hiÓu biÕt nhu cÇu thiÕt thùc cña n«ng d©n vµ c¸c t¸c nh©n n«ng th«n. C¸n bé nghiªn cøu cña Trung t©m n¾m v÷ng c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc, kinh tÕ thÓ chÕ vµ hÖ thèng n«ng nghiÖp. Ba thÕ m¹nh chÝnh cña Trung t©m ph¸t triÓn n«ng nghiÖp lµ: - Nghiªn cøu vµ x©y dùng m« h×nh tæ chøc t¸c nh©n vµ qu¶n lý chÊt lîng theo chuçi ngµnh hµng. - Nghiªn cøu vµ hç trî x©y dùng m« h×nh thÓ chÕ n«ng th«n - ¸p dông c¸ch tiÕp cËn huy ®éng céng ®ång vµo c«ng t¸c ph¸t triÓn n«ng th«n. 4. C¬ së phÝa nam ( SOIPSARD ) C¸c tØnh miÒn Nam lµ vïng träng ®iÓm n«ng nghiÖp cña c¶ níc. C¬ së phÝa Nam lµ ®¬n vÞ ®¹i diÖn cho ViÖn t¹i c¸c tØnh phÝa Nam, cã trô së t¹i TP. Hå ChÝ Minh, ho¹t ®éng nh mét ph©n ViÖn víi chøc n¨ng nghiªn cøu, th«ng tin vµ t vÊn. Ngoµi c¸c nhiÖm vô chung, c¬ së phÝa Nam tËp trung nghiªn cøu c¸c ngµnh hµng cã lîi thÕ ë phÝa Nam ( lóa g¹o, rau qu¶, cao su, cµ phª, tiªu, ®iÒu…). C¸n bé c¬ së phÝa Nam thêng xuyªn b¸m s¸t ®Þa bµn, cã ®iÓm m¹nh nghiªn cøu b»ng m« h×nh thùc tiÔn. b. Trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp Ch¬ng I. ®iÒu kho¶n chung I. Tªn gäi vµ vÞ trÝ 1. Trung t©m t vÊn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ trùc thuéc ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n(sau ®©y gäi t¾t lµ ViÖn) ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 2795/Q§-BNNTCCB, ngµy 29/9/2006 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Trung t©m lµ ®¬n vÞ khoa häc vµ c«ng nghÖ c«ng lËp ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm, trung t©m cã: - T c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam - Con dÊu riªng - §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh - Vèn vµ tµi s¶n ho¹t ®éng - Tµi s¶n më t¹i kho b¹c Nhµ níc, c¸c ng©n hµng trong níc vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam 3. Tªn giao dÞch quèc tÕ tiÕng anh cña trung t©m: Center for Agricultural Policy Tªn viÕt t¾t tiÕng anh: CAP Trô së chÝnh cña trung t©m: sè 6 NguyÔn C«ng Trø – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 84-4-7280491, fax: 84-4-7280489 Email: cap@ipsard.gov.vn Web: www.ipsard.gov.vn II. Mèi quan hÖ gi÷a Trung t©m vµ ViÖn 1. Trung t©m cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Nhµ níc do ViÖn giao. 2. Hµng n¨m ViÖn giao cho Trung t©m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp ( ®Ò tµi, dù ¸n nghiªn cøu). 3. Nhµ níc hç trî Trung t©m vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ. 4. Trung t©m lªn kÕ ho¹ch nhu cÇu biªn chÕ vµ tr×nh ViÖn. ViÖn duyÖt vµ ph©n bè chØ tiªu, tæ chøc tuyÓn dông cho Trung t©m. 5. §èi víi quü l¬ng biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn, Trung t©m lËp kÕ ho¹ch xin ng©n s¸ch vµ nhËn kho¸n 3 n¨m mét lÇn phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung t©m. 6. Hµng n¨m Trung t©m cã nhiÖm vô b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ tµi chÝnh víi ViÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm to¸n cña Bé vµ c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp theo yªu cÇu cña dù ¸n, ®Ò tµi. 7. Nguån kinh phÝ hç trî cña Nhµ níc ®Ó tr¶ cho trô së ho¹t ®éng, trang thiÕt bÞ vµ chi phÝ ho¹t ®éng bé m¸y cña Trung t©m. 8. Ho¹t ®éng c¸c tæ chøc ®oµn, phô n÷, c«ng ®oµn, §¶ng cña Trung t©m theo ho¹t ®éng ®oµn thÓ chung cña ViÖn. Ch¬ng II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña trung t©m I. Nguyªn t¾c chung Mäi ho¹t ®éng cña Trung t©m ph¶i ®¶m b¶o tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau ®©y: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ theo ®iÒu lÖ nµy. 2. Qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®îc Nhµ níc giao vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña Trung t©m. 3. §¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý vµ ho¹t ®éng Trung t©m d©n chñ vµ hiÖu qu¶. Tu©n thñ ®óng thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc vµ thêi h¹n gi¶i quyÕt c«ng viÖc, b¶o ®¶m sù phèi hîp c«ng t¸c, trao ®æi th«ng tin mét c¸ch hiÖu qu¶. 4. T¨ng cêng tr¸ch nhiÖm vµ n©ng cao tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o cña Trung t©m trong c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i. 5. T¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a Trung t©m vµ ViÖn ( l·nh ®¹o ViÖn, c¸c phßng chøc n¨ng, bé m«n nghiªn cøu, c¸c ®¬n vÞ ®éc lËp kh¸c, c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ ) 6. N©ng cao tr¸ch nhiÖm cña tõng phßng, ban, ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi, dù ¸n vµ c¸n bé, nh©n viªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Thùc hiÖn quyÒn tù chñ g¾n kÕt víi c¬ chÕ tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. 7. §¶m b¶o c¬ chÕ tuyÓn dông d©n chñ vµ c«ng b»ng, träng dông ngêi tµi. 8. §¶m b¶o c¬ chÕ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n trong Trung t©m mét c¸ch kh¸ch quan, c«ng b»ng vµ d©n chñ. 9. Ph¸t huy tèi ®a sù tham gia vµ n¨ng lùc cña c¸n bé cña Trung t©m. Cã chÕ ®é ®·i ngé t¬ng xøng vµ hîp lý ®èi víi c¸c c¸n bé cña Trung t©m. II. Chøc n¨ng Trung t©m cã chøc n¨ng nghiªn cøu, t vÊn mét c¸ch ®éc lËp, tæ chøc ®µo t¹o c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, chiÕn lîc thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. III. §èi tîng phôc vô §èi tîng phôc vô cña Trung t©m lµ c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt, kinh doanh, ®Çu t vµ viÖn trî ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. IV. NhiÖm vô 1. §éc lËp nghiªn cøu, thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch, ®Ò ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n quy ho¹ch, dù ¸n ph¸t triÓn liªn quan ®Õn lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. 2. ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ lµm dÞch vô t vÊn vÒ: - Ph¸t triÓn thÞ trêng vµ ngµnh hµng. - Qu¶n lý sö dông tµi nguyªn, m«i trêng. - Ph¸t triÓn n«ng th«n. - ChÝnh s¸ch chiÕn lîc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. TËp huÊn kü n¨ng ph©n tÝch chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi, ph©n tÝch kinh tÕ, x©y dùng m« h×nh, héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc trong lÜnh vùc NN & PTNT. 4. Hîp t¸c nghiªn cøu, ®µo t¹o vµ trao ®æi häc thuËt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. Tham gia c«ng t¸c th«ng tin n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 5. Qu¶n lý tæ chøc, kinh phÝ, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc ®îc giao. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi viªn chøc vµ ngêi lao ®«ng. 6. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ViÖn giao. IV. QuyÒn h¹n Trung t©m tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh theo NghÞ ®Þnh sè 115/2005/N§-CP ngµy 05/09/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc Quy ®Þnh c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ c«ng lËp. Cô thÓ: 1. Ký kÕt hîp ®ång thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ, dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc; hîp t¸c víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Trung t©m. 2. Tham gia ®Êu thÇu thùc hiÖn c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt, cung øng hµng hãa, dÞch vô phï hîp víi lÜnh vùc ho¹t ®éng chuyªn m«n cña Trung t©m. Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc trong c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n cña Trung t©m vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Trùc tiÕp mêi chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc níc ngoµi vµo lµm viÖc víi Trung t©m vµ cö c¸n bé ra níc ngoµi c«ng t¸c. 4. QuyÕt ®Þnh ®Çu t ph¸t triÓn tõ vèn vay, vèn huy ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc vµ tõ quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp cña Trung t©m. 5. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô thuéc lÜnh vùc ho¹t ®éng chuyªn m«n cña Trung t©m vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng III. Tæ chøc bé m¸y I. Tæ chøc bé m¸y cña Trung t©m 1. L·nh ®¹o Trung t©m a. Gi¸m ®èc Trung t©m do ViÖn trëng ViÖn ChÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b. 2 Phã gi¸m ®èc Trung t©m ®Ò xuÊt vµ ViÖn trëng bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Trung t©m cã 3 phßng chøc n¨ng: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. Phßng hµnh chÝnh b. Phßng tµi chÝnh c. Phßng hîp t¸c Quèc tÕ 3. Trung t©m cã 4 phßng nghiªn cøu a. Phßng nghiªn cøu kinh tÕ n«ng s¶n b. Phßng nghiªn cøu kinh tÕ – x· héi n«ng th«n c. Phßng nghiªn cøu sö dông nguån lùc bÒn v÷ng d. Phßng m« h×nh, kinh tÕ vÜ m« vµ héi nhËp 4. Trung t©m cã 2 ban cè vÊn: a. Ban cè vÊn trong níc b. Ban cè vÊn quèc tÕ II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c phßng chøc n¨ng 1. Phßng hµnh chÝnh: a. Hç trî c¸c phßng x©y dùng, theo dâi vµ gi¸m s¸t c¸c ch¬ng tr×nh, kÕt ho¹ch c«ng t¸c, ®Ò tµi nghiªn cøu, dù ¸n, dù ¸n ph¸t triÓn cña Trung t©m. b. Qu¶n lý tµi s¶n, trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt cña Trung t©m. c. Hç trî l·nh ®¹o Trung t©m trong c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù bao gåm: quy ho¹ch vµ tuyÓn dông, qu¶n lý c¸n bé, nh©n viªn, qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, nh©n viªn, xÐt thëng vµ khen thëng, kû luËt c¸n bé, nh©n viªn vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c trong tæ chøc vµ qu¶n lý c¸n bé. d. Cïng víi phßng tµi chÝnh, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c chÕ ®é ®·i ngé kh¸c ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn cña Trung t©m theo quy ®Þnh ph¸p luËt. e. Hç trî l·nh ®¹o Trung t©m qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña Trung t©m. f. Qu¶n lý c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷ vµ sö dông con dÊu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. g. Hç trî tæ chøc c¸c cuéc häp, héi th¶o, c¸c líp tËp huÊn, ®µo t¹o cña Trung t©m. h. §iÒu phèi, ®«n ®èc c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Trung t©m. 2. Phßng tµi chÝnh: a. §¶m b¶o ho¹t ®éng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña Trung t©m theo ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt vµ quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh néi bé cña Trung t©m. b. Cïng víi phßng hµnh chÝnh, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c chÕ ®é ®·i ngé kh¸c ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn cña Trung t©m theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. Tham mu cho l·nh ®¹o Trung t©m vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh kÕ to¸n. 3. Phßng hîp t¸c quèc tÕ ( HTQT): a. Theo dâi, c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c trong níc vµ quèc tÕ cña Trung t©m. b. Tham gia x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n, nghiªn cøu trong níc vµ quèc tÕ. c. Lµm ®Çu mèi vµ ®iÒu phèi, ®«n ®èc ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. d. Qu¶n lý, lµm thñ tôc vµ theo dâi c¸c c¸n bé, nh©n viªn ®îc cö tham gia/tham dù c¸c héi th¶o, héi nghÞ quèc tÕ, c¸c khãa ®µo t¹o, tËp huÊn dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ë trong vµ ngoµi níc. e. §a ®ãn chuyªn gia, lµm thñ tôc ra vµo cho c¸c chuyªn gia. f. Tæ chøc c¸c cuéc häp, héi th¶o, c¸c líp tËp huÊn, ®µo t¹o vµ hç trî c¸c ho¹t ®éng t vÊn kh¸c cña Trung t©m. III. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c phßng nghiªn cøu Thùc hiÖn c¸c dÞch vô nghiªn cøu, t vÊn, ®µo t¹o vµ hoµn thµnh nhiÖm vô cña Trung t©m vµ ViÖn giao theo c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n cña phßng, cô thÓ: 1. Phßng nghiªn cøu kinh tÕ n«ng s¶n: nghiªn cøu, ph©n tÝch cung cÇu c¸c ngµnh hµng n«ng s¶n( ph©n tÝch hµm cung, hµm cÇu, c©n b»ng cung cÇu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kªnh ph©n phèi, thÞ hiÕu, tiªu chuÈn chÊt lîng…cña c¸c mÆt hµng n«ng s¶n) 2. Phßng nghiªn cøu kinh tÕ – x· héi n«ng th«n: nghiªn cøu, ph©n tÝch kinh tÕ – x· héi n«ng th«n ( ®ãi nghÌo, viÖc lµm, thu nhËp, ®Êt ®ai, c«ng nghiÖp hãa n«ng th«n, nghµnh nghÒ n«ng th«n, m«i trêng kinh doanh vµ c¸c tæ chøc n«ng th«n…) 3. Phßng nghiªn cøu sö dông nguån lùc bÒn v÷ng: Nghiªn cøu, ph©n tÝch chÝnh s¸ch sö dông nguån lùc bÒn v÷ng ( c©n b»ng sinh th¸i, t¸c ®éng m«i trêng, hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc…) 4. Phßng m« h×nh, kinh tÕ vÜ m« vµ héi nhËp: nghiªn cøu, ph©n tÝch chÝnh s¸ch ngµnh, liªn ngµnh vµ liªn vïng. ThuËn lîi vµ khã kh¨n: Lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ trùc thuéc ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, Trung t©m ®îc ViÖn giao chøc n¨ng, nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp, nhiÖm vô cã tÝnh ®Æc thï víi quy m« vµ ph¹m vi ho¹t ®éng réng r·I trong ®ã nhiÖm vô chÝnh lµ nghiªn cøu khoa häc c¸c chÝnh s¸ch trong chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Trung t©m lµ ®¬n vÞ khoa häc vµ c«ng nghÖ c«ng lËp, ®ång thêi thùc hiÖn hai nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ, vµ võa tù khai th¸c, triÓn khai c¸c dù ¸n ®Ó ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong ®¬n vÞ. Ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong n¨m 2007 cã nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi sau:  Khã kh¨n: - §¬n vÞ míi ®îc thµnh lËp, ®Þnh híng ban ®Çu cha ®îc x¸c ®Þnh râ nªn Trung t©m sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong bíc ®Çu h×nh thµnh nªn c¬ cÊu tæ chøc, ph¶i mÊt thªm mét thêi gian n÷a bé m¸y tæ chøc míi ®i vµo ho¹t ®éng hîp lý vµ hiÖu qu¶. - C¸c chÝnh s¸ch vÒ n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n lµ lÜnh vùc ®îc nghiªn cøu trªn ph¹m vi réng, nã cã ¶nh hëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ, v× thÕ muèn cã ®îc nh÷ng chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp hiÖu qu¶ ®ßi hái ngêi nghiªn cøu ph¶I cã tÇm hiÓu biÕt s©u réng vÒ nhiÒu lÜnh vùc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. - C¸n bé trong Trung t©m ®a sè lµ lao ®éng trÎ, cha cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc – sè lîng c¸n bé cha ®ñ. - C¬ së vËt chÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ cßn thiÕu, mÆt b»ng lµm viÖc cßn chËt chéi. - C¸c chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp cha thËt sù phï hîp víi thùc tÕ, vÉn cßn mang nÆng tÝnh lý thuyÕt.  ThuËn lîi: - §îc sù quan t©m s©u s¸t vµ sù hç trî cña ViÖn ChÝnh s¸ch vµ ChiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng vµ Nhµ níc nãi chung. - TËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng trong ®¬n vÞ ®oµn kÕt thèng nhÊt, tù gi¸c phÊn ®Êu x©y dùng ®¬n vÞ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. - §éi ngò c¸n bé trÎ, cã nhiÖt huyÕt víi nghÒ, ®îc göi ®i níc ngoµi ®Ó ®µo t¹o nªn trong t¬ng lai sÏ trë thµnh nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. - §¬n vÞ cã ban cè vÊn níc ngoµi, cã sù liªn kÕt víi c¸ nh©n vµ tæ chøc níc ngoµi v× vËy sÏ rÊt thuËn lîi trong viÖc häc tËp kinh nghiÖm cña níc ngoµi trong lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®¬n vÞ vµ më réng ph¹m vi nghiªn cøu. IV. Ban cè vÊn trong níc vµ ban cè vÊn quèc tÕ 1. Thµnh phÇn a. Ban cè vÊn trong níc gåm 1 thµnh viªn thêng trùc vµ c¸c chuyªn gia t vÊn bao gåm c¸c ngµnh chuyªn m«n cã uy tÝn vÒ lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, c¸c nhµ qu¶n lý cã kinh nghiÖm, cã kh¶ n¨ng t duy chiÕn lîc, t©m huyÕt víi sù nghiÖp n«ng nghiÖp vµ PTNT ViÖt Nam. b. Ban cè vÊn quèc tÕ gåm mét sè nhµ khoa häc cã quèc tÞch níc ngoµi, næi tiÕng trong lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, hiÓu biÕt vÒ ViÖt Nam nãi chung vµ n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nãi riªng, cã ®iÒu kiÖn vµ s½n lßng tham gia. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Chøc n¨ng Ban cè vÊn trong níc a. Gióp Trung t©m x©y dùng chiÕn lîc, c¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn. b. Gióp Trung t©m x©y dùng c¸c ®Þnh híng nghiªn cøu. c. Gióp x©y dùng c¸c mèi quan hÖ gi÷a Trung t©m víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong lÜnh vùc chÝnh s¸ch, chiÕn lîc. d. Gióp Trung t©m qu¶ng b¸ thµnh qu¶ nghiªn cøu, n©ng cao uy tÝn trong lÜnh vùc nghiªn cøu chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp. Ban cè vÊn quèc tÕ a. Gióp ViÖn vµ Trung t©m x©y dùng mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n nghiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ chÝnh s¸ch chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. b. T vÊn cho trung t©m vÒ ®Þnh híng qu¶n lý khoa häc vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn. c. Hç trî ViÖn vµ Trung t©m vÒ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, cËp nhËt th«ng tin. d. Hç trî tuyªn truyÒn, giíi thiÖu ViÖn vµ Trung t©m, gãp phÇn n©ng cao vÞ trÝ cña ViÖn vµ Trung t©m trong vµ ngoµi níc. 3. C¬ chÕ ho¹t ®éng Ban cè vÊn trong níc a. Ban cè vÊn trong níc häp ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt khi cÇn thiÕt. b. C¸c thµnh viªn cña ban ®îc cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña Trung t©m vµ ViÖn. c. C¸c thµnh viªn cña ban cã thÓ ®îc hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng ( chÝ phÝ häp, ®ãng gãp ý kiÕn, b¸o c¸o, ®i c«ng t¸c…) theo quy ®Þnh cña c¸c ho¹t ®éng, dù ¸n cô thÓ vµ quy ®Þnh cña Trung t©m. Ban cè vÊn quèc tÕ a. Ban cè vÊn quèc tÕ liªn l¹c trao ®æi vµ tæ chøc häp khi cÇn thiÕt. b. C¸c thµnh viªn sÏ ®îc mêi tham gia mét sè ho¹t ®éng cña Trung t©m theo n¨ng lùc vµ yªu cÇu. c. C¸c thµnh viªn ®îc cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m vµ ViÖn. d. C¸c ho¹t ®éng cña ban cã thÓ ®îc hç trî b»ng kinh phÝ cña Trung t©m, ®ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c thµnh viªn vµ tõ c¸c nguån kh¸c. V. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña gi¸m ®èc 1. Gi¸m ®èc Trung t©m qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña Trung t©m, cã b»ng tiÕn sü, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh c«ng viÖc, cã trªn 5 n¨m kinh nghiÖm c«ng t¸c. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Gi¸m ®èc Trung t©m cã nhiÖm vô: - Ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, chiÕn lîc, ®Þnh híng nghiªn cøu dµi h¹n. - §iÒu phèi vµ liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng gi÷a Trung t©m víi ViÖn, Bé vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - Thay mÆt Trung t©m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, huy ®éng kinh phÝ ho¹t ®éng cho Trung t©m. 3. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña Trung t©m theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®iÒu lÖ ViÖn vµ ®iÒu lÖ nµy, thùc hiÖn quyÒn h¹n ®îc ph©n cÊp theo quy ®Þnh tù chñ, tù chñ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc khoa häc c«ng nghÖ lËp, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy d©n chñ c¬ së. VI. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c phã gi¸m ®èc. 1. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi cã b»ng th¹c sü trë lªn vÒ lÜnh vùc qu¶n trÞ kinh doanh, kinh tÕ hoÆc n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n; cã Ýt nhÊt 5 n¨m kinh nghiÖm; cã kh¶ n¨ng qu¶n lý, tæ chøc, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu nghiªn cøu; hîp ®ång dÞch vô khoa häc vµ tæ chøc triÓn khai c¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu. 2. Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Trung t©m, phô tr¸ch nh÷ng mÆt c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi nhiÖm vô ®îc giao. 3. Thay mÆt gi¸m ®èc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Trung t©m khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt vµ ®îc gi¸m ®èc ñy quyÒn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng vµ ñy quyÒn. VII. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c trëng phßng 1. Trëng phßng hµnh chÝnh cã tr×nh ®é th¹c sü trë lªn, th«ng th¹o tiÕng anh, cã nhiÖm vô hç trî qu¶n lý c¸c c«ng viÖc cña Trung t©m, cã tõ 3 n¨m kinh nghiÖm trë lªn. 2. Trëng phßng hîp t¸c quèc tÕ cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn, th«ng th¹o tiÕng anh, cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc HTQT. 3. KÕ to¸n trëng: Phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n cña Trung t©m, cã ®ñ c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt cña kÕ to¸n trëng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 4. C¸c trëng phßng nghiªn cøu cã tr×nh ®é tiÕn sü trë lªn thuéc c¸c lÜnh vùc chuyªn ngµnh cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kinh nghiÖm chuyªn m«n cao, cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, th«ng th¹o tiÕng anh. 5. C¸c trëng phßng do gi¸m ®èc Trung t©m quyÕt ®Þnh vµ cã tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n nh sau: a. Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña phßng theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc giao; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng cña phßng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b. C¨n cø vµo nhiÖm vô cña phßng, x¸c ®Þnh c¸c lo¹i c«ng viÖc chÝnh cña phßng, lËp quy tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô vµ x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn. c. X¸c ®Þnh híng nghiªn cøu, x©y dùng hå s¬ ®Êu thÇu, qu¶n lý, tæ chøc vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, t vÊn vµ ®¹o t¹o, x©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ, x©y dùng vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cña phßng. d. §Ò xuÊt tuyÓn chän, ph©n c«ng, híng dÉn c¸n bé cña phßng thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n theo nhiÖm vô vµ quy tr×nh kü thuËt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nhiÖm vô cña ®¬n vÞ, qu¶n lý vµ ®Þnh kú ®¸nh gi¸ c¸n bé . e. Qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vµ thiÕt bÞ ®îc giao. f. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong c«ng t¸c chuyªn m«n; b¸o c¸o l·nh ®¹o Trung t©m khi c«ng viÖc vît qu¸ thÈm quyÒn hoÆc cã liªn quan ®Õn c¸c phßng, ®¬n vÞ kh¸c. VIII. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña viªn chøc, ngêi lao ®éng 1. Tr¸ch nhiÖm a. ChÊp hµnh sù ph©n c«ng, ®iÒu ®éng c«ng t¸c cña l·nh ®¹o theo yªu cÇu c«ng viÖc vµ ®¸p øng quy tr×nh nghiªn cøu, quy tr×nh nghiÖp vô, hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao ®óng chÊt lîng vµ thêi h¹n. b. B¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc vµ ®Ò xuÊt c¸c kiÕn nghÞ víi l·nh ®¹o phßng vµ Trung t©m; nÕu ®îc cö ®i häc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh ch¬ng tr×nh häc tËp vµ trë vÒ ®¬n vÞ häc tËp. c. cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n vËt chÊt vµ trÝ tuÖ cña ®¬n vÞ, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña, quy chÕ cña ®¬n vÞ vµ ph¸p luËt nhµ níc. d. C¸c c¸n bé nghiªn cøu, díi sù chØ ®¹o cña trëng phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, tæ chøc vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, t vÊn vµ ®µo t¹o ®îc giao. e. C¸c c¸n bé kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc hoÆc vi ph¹m kû luËt sÏ chÞu c¸c h×nh thøc kû luËt theo quy ®Þnh cña Trung t©m. 2. QuyÒn lîi a. §îc tuyÓn dông, lùa chän mét c¸ch khoa häc, c«ng khai vµ c¹nh tranh; u tiªn nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. b. §îc hëng c¸c quyÒn lîi vËt chÊt, ®îc bè trÝ vµ ®Ò b¹t c¨n cø vµo n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, theo ®óng quy tr×nh vµ tiªu chÝ ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch c«ng khai vµ kh¸ch quan. c. §îc ®µo t¹o, tham gia gi¶ng d¹y, cô thÓ: - C¸c c¸n bé xuÊt s¾c cña Trung t©m ®îc hëng häc bæng ®µo t¹o dµi h¹n trong vµ ngoµi níc. - C¸c c¸n bé cña Trung t©m ®îc thêng xuyªn tham gia c¸c khãa ®µo t¹o ng¾n h¹n. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c c¸n bé chñ chèt cña Trung t©m ®îc x©y dùng gi¸o tr×nh vµ gi¶ng d¹y ë c¸c trêng ®¹i häc. - C¸c c¸n bé giái bªn ngoµi Trung t©m ®îc hç trî tham gia nghiªn cøu vµ ®µo t¹o t¹i ViÖn. d. §îc xuÊt b¶n c¸c s¶n phÈm nghiªn cøu e. §îc tiÕp cËn c¸c nguån th«ng tin cña Trung t©m f. Trong trêng hîp chÊm døt hîp ®ång hoÆc ®iÒu chuyÓn, c¸c c¸n bé biªn chÕ chÝnh thøc vµ hîp ®ång dµi h¹n ®îc hëng chÕ ®é båi thêng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Ch¬ng IV. C¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ tµi chÝnh I. C¬ së vËt chÊt kü thô©t 1. Tµi s¶n cña Trung t©m ®îc x©y dùng tõ c¸c nguån do nhµ níc giao, tù mua, tõ quµ tÆng vµ tõ tµi s¶n cña c¸c dù ¸n khi kÕt thóc bµn giao l¹i. 2. Trung t©m thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lÝ tµi s¶n theo quy ®Þnh cña nhµ níc ®èi víi c¸c c¬ së nghiªn cøu h¹ch to¸n ®éc lËp. 3. Mäi tµi s¶n ®îc sö dông ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung t©m ®îc giao II. Nguån tµi chÝnh C¸c nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña Trung t©m gåm cã: 1. Kinh phÝ do Ng©n s¸ch nµh níc cÊp, bao gåm; a. Kinh phÝ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ cña nµh níc do ViÖn, Bé giao, ®Æt hµng trùc tiÕp hoÆc th«ng qua tuyÓn chän, ®Êu thÇu vµ ®îc cÊp theo ph¬ng thøc kho¸n trªn c¬ së hîp ®ång thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. b. Kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn ®îc cÊp theo møc kho¸n t¬ng øng víi nhiÖm vô ®îc giao. c. Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, vèn ®èi øng dù ¸n, kinh phÝ mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh d. C¸c nguån kinh phÝ kh¸c ( nÕu cã) 2. Nguån thu tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp, bao gåm: a. Thu tõ hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ b. Thu tõ ho¹t ®éng cung øng dÞch vô c. Thu tõ hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ d. Thu sù nghiÖp kh¸c ( nÕu cã ) 3. C¸c nguån kinh phÝ kh¸c, bao gåm: a. Vèn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh b. Vèn huy ®éng cña c¸c c¸ nh©n, vèn vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. Vèn tµi trî, viÖn trî, quµ biÕu, tÆng cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong vµ ngoµi níc d. C¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (nÕu cã) III. Sö dông kinh phÝ Trung t©m ®îc quyÒn chñ ®éng vÒ tµi chÝnh, huy ®éng c¸c nguån kinh phÝ vµ sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ quy chÕ chi tiªu néi bé. C¸c kho¶n chi kinh phÝ cña Trung t©m nh sau: 1. Chi thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ cña nhµ níc theo h×nh thøc kho¸n chi trªn c¬ së hîp ®ång kÝ kÕt víi c¸c c¬ quan giao nhiÖm vô. 2. Chi tiÒn l¬ng, thëng: Trung t©m ®¶m b¶o chi tr¶ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé, viªn chøc vµ ngêi lao ®éng tèi thiÓu b»ng c¸c quy ®Þnh nhµ níc vÒ ng¹ch l¬ng, bËc l¬ng vµ chøc vô. 3. Chi qu¶n lý hµnh chÝnh, mua s¾m, söa ch÷a thêng xuyªn, m¸y mãc thiÕt bÞ… 4. Dù to¸n, kiÓm to¸n, quyÕt to¸n: ho¹t ®éng dù to¸n, quyÕt to¸n vµ kiÓm to¸n cña Trung t©m ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh nhµ níc. IV. Ph¬ng ¸n ph©n bæ lç l·i vµ xö lý lç 1. Ph¬ng ¸n ph©n bæ l·i Hµng n¨m, sau khi trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc theo quy ®Þnh, phÇn chªnh lÖch thu chi cßn l¹i, trÝch lËp c¸c quü theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quy chÕ chi tiªu néi bé cña Trung t©m. Gi¸m ®èc Trung t©m sÏ c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, quyÕt ®Þnh møc cô thÓ trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü theo quy chÕ chi tiªu néi bé: a. Quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp: tèi thiÓu 30% tæng sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi. Quü nµy ®îc sö dông ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn n©ng cao ho¹t ®éng sù nghiÖp, bæ sung vèn ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, chi nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®Çu t liªn doanh, liªn kÕt, trî gióp ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ®¬n vÞ. b. Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp: ®îc trÝch lËp theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ ®îc chi ®Ó bï ®¾p thu nhËp cho c¸n bé cña Trung t©m khi nguån thu cña Trung t©m bÞ gi¶m sót, khi Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, hç trî chÕ ®é th«i viÖc hoÆc t×m viÖc míi cho ngêi lao ®éng d«i d, c¸n bé Trung t©m nghØ hu, nghØ mÊt søc, nghØ do chÊm døt hîp ®ång. c. Quü khen thëng và quü phóc lîi: Tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l ¬ng vµ thu nhËp t¨ng thªm b×nh qu©n trong n¨m cho c¶ 2 quü. Quü khen thëng ®îc sö dông ®Ó thëng ®Þnh kú, ®ét xuÊt cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ trong Trung t©m theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ thµnh tÝch ®ãng gãp cho ho¹t ®éng cña 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¬n vÞ; Quü phóc lîi ®îc sö dông ®Ó x©y dùng, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh phóc lîi, chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi tËp thÓ, trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt. Ch¬ng V. C¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®· thùc hiÖn tõ n¨m 2007 I. C¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn 1. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p vÒ lao ®éng vµ vÒ viÖc lµm n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n 2. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c hiÖp héi ngµnh hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ViÖt Nam 3. Nghiªn cøu c¬ së khoa häc x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch tæ chøc h×nh thµnh vïng chuyªn canh nguyªn vËt liÖu tre, nøa phôc vô tiÒu thñ c«ng nghiÖp, thñ c«ng mü nghÖ. 4. Nghiªn cøu t×nh h×nh cung cÇu vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ngµnh hµng gia cÇm tríc ®e do¹ cña dÞch cóm gia cÇm. 5. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ gi¶i phãng ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc liªn kÕt däc trong mét sè ngµnh hµng n«ng s¶n chñ yÕu. 6. Nghiªn cøu ¶nh hëng biÕn ®éng gi¸ c¶ ®Õn hiÖu qu¶ thu nhËp cña mét sè nhãm hé d©n ë §BSCL. 7. Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn nh»m ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. 8. Nghiªn cøu møc ®é phï hîp cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, chÝnh s¸ch n«ng l©m nghiÖp cña ViÖt Nam vµ ®Ò xuÊt ®Þnh híng vµ gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh phï hîp víi c¸c cam kÕt cña ViÖt Nam gia nhËp WTO. 9. Nghiªn cøu c¬ së khoa häc x©y dùng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa ë n«ng th«n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 10. Nghiªn cøu c¬ së khoa häc, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸n bé nghiªn cøu KHCN lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. 11. Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng luËt n«ng nghiÖp ViÖt Nam 12. Nghiªn cøu thùc tr¹ng kinh tÕ – x· héi, ®Ò xuÊt c¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn kÕt hîp t¸c s¶n xuÊt – kinh doanh trong ®iÒu kiÖn ®« thÞ ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ( Nghiªn cøu trêng hîp Cñ Chi - TP Hå ChÝ Minh). II. C¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña Trung t©m Trong c¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu cña ViÖn, Trung t©m cã c¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc sau ®©y: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Nghiªn cøu c¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t vµo lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. 2. Nghiªn cøu thu chi ng©n s¸ch x· mét sè vïng ®iÓn h×nh nh»m ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng th«n. 3. Nghiªn cøu øng dông dù b¸o cung dµi h¹n cho 5 vïng s¶n xuÊt cµ phª chÝnh ë ViÖt Nam b»ng m« h×nh Vintage. 4. §iÒu tra kh¶ n¨ng tÝch luü vµ ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña hé n«ng th«n ViÖt Nam. 5. Nghiªn cøu x¸c ®Þnh møc ®é vµ t¸c ®éng cña viÖc chuyÓn ®æi ®Êt lóa vµ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c sang ®Êt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô tØnh Hµ T©y. Ngoµi ra Trung t©m cßn tham gia phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ViÖn, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ cña BTNMT thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña ngµnh. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2007 1. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc: Trung t©m x¸c ®Þnh ®©y ®©y lµ ®©y lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan trong cña ®¬n vÞ, l·nh ®¹o Trung t©m ®· qu¸n triÖt ®Õn tõng c¸n bé nghiªn cøu vµ phôc vô nghiªn cøu tËp trung hoµn thµnh c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc n¨m 2007 vµ x©y dùng nhiÖm vô kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc nh sau: * Danh s¸ch ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®îc tuyÓn chän bao gåm: - Nghiªn cøu c¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t vµo lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. - Nghiªn cøu x¸c ®Þnh møc ®é vµ t¸c ®éng cña viÖc chuyÓn ®æi ®Êt lóa vµ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c sang ®Êt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô tØnh Hµ T©y. - Nghiªn cøu thu chi ng©n s¸ch x· mét sè vïng ®iÓn h×nh nh»m ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng th«n. * Dù ¸n thùc hiÖn: §iÒu tra kh¶ n¨ng tÝch luü vµ ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña hé n«ng th«n ViÖt Nam. 2. C«ng t¸c t vÊn. Ngoµi chøc n¨ng nghiªn cøu khoa, Trung t©m cßn cã chøc n¨ng t vÊn mét c¸ch ®éc lËp, tæ chøc ®µo t¹o c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, chiÕn lîc thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Trung t©m ®· gióp nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp thµnh c«ng. §Çu t vµ viÖn trî cho c¸c tØnh, huyÖn, x· ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, tiªu biÓu nh: TØnh Hµ t©y, TØnh Hµ §«ng, HuyÖn Cñ Chi… Trung t©m thêng xuyªn cã nh÷ng buæi héi th¶o, gÆp gì giao lu víi c¸c chuyªn gia níc ngoµi, tõ ®ã ®îc häc hái vµ trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c níc trªn thÕ giíi nh Trung Quèc, Anh, §an M¹nh… 3. C«ng t¸c ®µo t¹o Trung t©m ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ mét sè nhiÖm vô: - Tæ chøc båi dìng, híng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô trùc tiÕp, t¹i chç cho c¸n bé nghiªn cøu, hoÆc c¸n c¸n bé ®îc cö ®i häc ë c¸c líp häc cña ViÖn, vµ c¸c tæ chøc kh¸c trong níc nh»m cã kiÕn thøc tæng hîp vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. - Ngoµi ra, c¸c c¸n bé xuÊt s¾c cßn ®îc cö ®i häc ë níc ngoµi, ®îc tham gia héi th¶o vµ giao lu víi c¸c chuyªn gia níc ngoµi nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ häc hái ®îc kinh nghiÖm cña c¸c níc trªn thÕ giíi. - Phæ biÕn kinh nghiÖm vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu, th¶o luËn c¸c chuyªn ®Ò thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n cña c¸c phßng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Giao cho tõng c¸n bé nghiªn cøu viÕt c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò nh÷ng néi dung liªn quan hoÆc cã thÓ liªn quan ®Õn c¸c ch¬ng tr×nh nghiªn cøu sau nµy. - Hµng n¨m tiÕn hµnh tuyÓn c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n theo quy ®Þnh cña ViÖn. 4. §¸nh gi¸ chung a. ¦u ®iÓm §a sè lao ®éng trong Trung t©m lµ lao ®éng trÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, t©m huyÕt víi nghÒ. - TËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc, lao ®éng trong Trung t©m cã tinh thÇn ®oµn kÕt, thèng nhÊt, cïng chung søc vît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu khi míi thµnh lËp, mçi ngêi ®Òu cã ý thøc x©y dùng ®¬n vÞ ph¸t triÓn. - NhËn vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, hoµn thµnh vµ phèi hîp hoµn thµnh c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, ®Ò xuÊt vµ x©y dùng hoµn thµnh c¸c thuyÕt minh ®Ò tµi nghiªn cøu. - Ph¸t huy tiÒm n¨ng vèn cã cña tËp thÓ ®¬n vÞ, chñ ®éng t×m kiÕm ®èi t¸c ®Ó khai th¸c c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o nguån thu, ho¹ch to¸n ®éc lËp. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña c¸c cÊp uû ®¶ng, chÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cña Nhµ níc. - Thµnh lËp ban cè vÊn níc ngoµi, tæ chøc héi th¶o víi c¸c chuyªn gia níc ngoµi, më réng hîp t¸c giao lu quèc tÕ. b. KhuyÕt ®iÓm - Trung t©m míi ®îc thµnh lËp nªn mÆt b»ng lµm viÖc cßn thiÕu, c¬ cÊu tæ chøc cha thËt sù ®îc æn ®Þnh, cßn bæ sung thªm mét sè phßng ban. - C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cßn mang nhiÒu tÝnh lý thuyÕt, cha s¸t víi thùc tÕ. Cã ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc kh¶ thi nhng khi ¸p dông vµo thùc hiÖn l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n cha gi¶i quyÕt ®îc. - Sè lîng c¸n bé ®i häc ë níc ngoµi cßn h¹n chÕ. Ch¬ng VI. Ph¬ng híng nhiÖm vô vµ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2008 I. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc: 1. Hoµn thµnh ®óng chÊt lîng, ®óng tiÕn ®é c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®îc ViÖn giao cho Trung t©m thùc hiÖn n¨m 2007. 2. Hoµn thiÖn kÕ ho¹ch qu¶n lý tµi chÝnh nh»m t¨ng cêng chÊt lîng vµ sù phèi hîp trong c«ng t¸c nghiªn cøu, x©y dùng chÝnh s¸ch vµ phæ biÕn th«ng tin n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói, ph¸t triÓn vµ øng dông c¸c ph¬ng ph¸p tiÕp cËn míi cho sinh kÕ bÒn v÷ng t¹i c¸c tØnh. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. X©y dùng ch¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc dµi h¹n, tËp chung nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ c¸c chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n vµ sö dông nguån lùc bÒn v÷ng. 4. §a ra c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n tæng thÓ. C¸c biÖn ph¸p gi¶i ng©n hîp lý vµ hiÖu qu¶. 5. T¨ng cêng n¨ng lùc nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong níc, nhanh chãng n©ng cao kh¶ n¨ng cña c¸c s¶n phÈm chñ lùc. 6. øng dông réng r·i c¸c tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ thÝch hîp cho khu vùc n«ng th«n vµ miÒn nói. 7. N©ng cao tr×nh ®é, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, t¨ng sè lîng c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ®¹t cÊp bé. Nghiªn cøu c¸c thÞ trêng vµ nh÷ng biÕn ®éng cña chóng tõ ®ã ®i s©u ph©n tÝch vµ t vÊn c¸c chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp. 8. T¨ng cêng qu¶n lý sö dông tµi nguyªn, m«i trêng, thóc ®Èy dÞch vô t vÊn c¸c chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n. 9. Më réng hîp t¸c giao lu quèc tÕ. 10. Tham gia x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y vµ tham gia gi¶ng d¹y, ®µo t¹o c¸c kho¸ häc cã néi dung liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n. II. C«ng t¸c triÓn khai 1. Hoµn thµnh nghiªn cøu chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh th«ng qua ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, tõ ®ã ®a ra ®îc c¸c chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh th«ng qua ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n. 2. Hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch g¾n kÕt gi÷a Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp víi ngêi n«ng d©n trong viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô n«ng s¶n. 3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng m«i trêng ®Êt vïng bÞ ¶nh hëng cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c. 4. T¨ng cêng c«ng t¸c triÓn khai nhng vÉn ®¶m b¶o nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc, duy tr× mèi quan hÖ c©n b»ng gi÷a nghiªn cøu khoa häc vµ triÓn khai øng dông. Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n trªn c¶ níc. III. C«ng t¸c ®µo t¹o 1. Bè trÝ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o c«ng nghÖ vµ chuyªn m«n cña Trung t©m. 2. T¨ng sè lîng c¸n bé ®îc cö ®i níc ngoµi häc tËp vµ nghiªn cøu. 20
- Xem thêm -