Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại nhno&ptnt chi nhánh hà nội

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp tÝn dông vµ c¸c dÞch vô Ng©n hµng kh¸c cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ lµ th-¬ng m¹i quèc tÕ ra ®êi vµ ph¸t triÓn nh- ngµy nay th× chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ cã vai trß víi ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng th-¬ng m¹i, nã hç trî bæ xung c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng, t¨ng tÝnh thanh tho¶n, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn ngµy cµng bÒn v÷ng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNo&PTNT Chi nh¸nh Hµ Néi trong thêi gian qua ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®« vµ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Sau thêi gian thùc tËp t¹i NHNo&PTNT Chi Nh¸nh Hµ Néi vµ nghiªn cøu tµi liÖu, do ®¸nh gi¸ ®-îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng TTQT t¹i NHNo&PTNT Chi nh¸nh Hµ Néi em ®· chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNo&PTNT Chi nh¸nh Hµ néi“ cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, th× bµi luËn v¨n cña em chia lµm ba ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng th-¬ng m¹i Ch-¬ng 2:Thùc tr¹ng ho¹t ®éng TTQT t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh Hµ Néi. Ch-¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô TTQT t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh Hµ Néi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 Tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng th-¬ng m¹i 1.1. Ng©n hµng th-¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng th-¬ng m¹i 1.1.1. Kh¸i niÖm Ng©n Hµng th-¬ng m¹i : NHTM lµ mét doanh nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ tÝn dông. Tæng tµi s¶n cã cña NHTM lu«n chiÕm khèi l-îng lín nhÊt trong toµn bé hÖ thèng ng©n hµng. Ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc kh¬i nguån vèn ®Õn nh÷ng ng-êi vay tiÒn ®Ó hä cã c¬ héi ®Çu t- sinh lîi vµ hä còng gi÷ vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ. Tuy cã rÊt nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ NHTM nh-ng nh×n chung c¸c ng©n hµng ®Òu thèng nhÊt ë chç : Ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, ®-îc phÐp nhËn tiÒn uû th¸c víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ®-îc sö dông tiÒn ký th¸c cña c«ng chóng ®Ó cÊp tÝn dông vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c. 1.1.2. Ng©n hµng th-¬ng m¹i trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Nh- chóng ta ®· biÕt ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ rÊt cÇn ®Õn sù hç trî cña c¸c ng©n hµng. Ngµy nay, ng©n hµng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc quèc tÕ vµ hèi ®o¸i ®em l¹i mét sù trî gióp cho kh¸ch hµng ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro cho hä. Trªn th-¬ng tr-êng quèc tÕ, sù vËn ®éng cña hµng ho¸ vµ vèn lu«n diÔn ra nhÞp nhµng, xuÊt ph¸t tõ viÖc quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ vµ sù liªn kÕt víi nhau b»ng ®ång tiÒn m¹nh, trong lÜnh vùc nµy ng©n hµng gi÷ vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b»ng c¸ch t¹o ra cho chóng mét sù gióp ®ì vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh. Ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng cÇn cã sù can thiÖp cña ng©n hµng, ®ßi hái kü thuËt ®Æc thï vÒ th-¬ng m¹i quèc tÕ, vÝ dô nh- chuyÓn tiÒn, tÝn dông kÌm th- chøng tõ…. B»ng c¸ch b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng-êi b¸n ®èi víi ng-êi mua. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-íc xu thÕ héi nhËp vµ c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n-íc, sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHTM ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn còng nh- vÞ thÕ cña NHTM trªn thÞ tr-êng. 1.1.3. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ 1.1.3.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng TTQT : Thanh to¸n quèc tÕ ra ®êi vµ ph¸t triÓn trªn nhu cÇu cña th-¬ng m¹i quèc tÕ ®· xuÊt hiÖn tõ l©u nh-ng nã thùc sù ph¸t triÓn kÓ tõ khi chñ nghÜa t- b¶n ra ®êi vµ tõ ®ã ®Õn nay ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi khái nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù chuyªn m«n ho¸ gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c khu vùc dùa trªn c¬ së lîi thÕ so s¸nh ®· lµm cho hµng ho¸ ®-îc s¶n xuÊt nhiÒu h¬n, chi phÝ s¶n xuÊt Ýt h¬n, chÊt l-îng hµng ho¸ ®-îc n©ng cao. C¸c quèc gia ngµy cµng cã nhu cÇu trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô lµm cho quan hÖ kinh tÕ, quèc tÕ ®-îc më réng. Hµng n¨m, mét khèi l-îng lín hµng ho¸, dÞch vô ®-îc giao l-u trao ®æi trªn thÕ giíi, tån t¹i ®ång thêi cã quan hÖ mËt thiÕt. Víi qu¸ tr×nh trao ®æi, giao l-u hµng ho¸ lµ sù l-u chuyÓn tiÒn tÖ nh»m thanh to¸n cho c¸c hµng ho¸ dÞch vô nhËp khÈu. Bªn c¹nh ®ã, sù di chuyÓn c¸c nguån vèn tõ quèc gia nµy sang quèc gia kh¸c phôc vô cho môc ®Ých cÊp tÝn dông quèc tÕ,viÖn trî, chuyÓn tiÒn kiÒu hèi, vµ c¸c môc ®Ých phÝ mËu dÞch kh¸c…còng kÐo theo sù l-u chuyÓn tiÒn tÖ nh»m thanh to¸n gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau gäi lµ thanh to¸n quèc tÕ. Do ®ã ph¸t triÓn thanh to¸n quèc tÕ lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cïng víi sù ph¸t triÓn cña th-¬ng m¹i quèc tÕ. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi thanh to¸n quèc tÕ lµ ph¶i cã nh÷ng ph-¬ng thøc thanh to¸n míi, hiÖn ®¹i, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Ngµy nay, víi sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt, ph-¬ng tiÖn thanh to¸n ®· ph¸t triÓn víi nhiÒu lo¹i tiÒn nh-: tiÒn chuyÓn kho¶n, tiÒn thanh to¸n ®iÖn tö, ph-¬ng thøc thanh to¸n ®-îc c¶i tiÕn víi sù hç trî cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Thanh to¸n quèc tÕ trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin ®· xo¸ bá kho¶ng c¸ch vÒ ®Þa lý cã thÓ thanh to¸n ®-îc ë mäi n¬i, thùc hiÖn theo thêi gian thùc, thóc ®Èy th-¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.3.2. Kh¸i niÖm thanh to¸n quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ (International setlement) lµ viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ tiÒn tÖ ph¸t sinh trªn c¬ së c¸c ho¹t ®éng mËu dÞch vµ phi mËu dÞch gi÷a c¸c tæ chøc hay c¸ nh©n n-íc nµy víi tæ chøc c¸ nh©n cña n-íc kh¸c, hoÆc gi÷a mét quèc gia víi c¸c tæ chøc quèc tÕ th«ng qua quan hÖ gi÷a c¸c ng©n hµng cña c¸c n-íc cã liªn quan. Thanh to¸n quèc tÕ th-êng g¾n liÒn víi viÖc trao ®æi gi÷a ®ång tiÒn cña quèc gia nµy víi ®ång tiÒn cña quèc gia kh¸c. Khi ký kÕt hîp ®ång th-¬ng m¹i quèc tÕ c¸c bªn tham gia ph¶i ®µm ph¸n vµ thèng nhÊt vÒ tiÒn tÖ sö dông trong giao dÞch. §ång tiÒn ®-îc lùa chän cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña mét n-íc thø ba, c¸c bªn ph¶i lùa chän ph-¬ng tiÖn thanh to¸n cho phï hîp cã thÓ lµ: sÐc, hèi phiÕu, lÖnh phiÕu, hay thÎ thanh to¸n… Lùa chän ph-¬ng thøc thanh to¸n còng lµ vÊn ®Ò c¸c bªn tham gia ph¶i bµn b¹c. C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n phæ biÕn trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay lµ: chuyÓn tiÒn, nhê thu vµ tÝn dông chøng tõ. 1.1.3.3. Vai trß ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ a. §èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹i. Thanh to¸n quèc tÕ lµ kh©u kÕt thóc mét giao dÞch cuèi cïng cña qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô, lµ cÇu nèi gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu thô th«ng qua viÖc chi tr¶ lÉn nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, duy tr× s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc vµ ®Èy nhanh tèc ®é l-u th«ng hµng ho¸. Gióp cho c¸c ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh, gi¸n tiÕp më réng l-u th«ng hµng ho¸ n-íc ngoµi, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n. Nh- thanh to¸n ®-îc thùc hiÖn nhanh chãng chÝnh x¸c, ®óng luËt sÏ gi¶m ®-îc thêi gian chu chuyÓn vèn, thóc ®Èy nhanh chãng tèc ®é l-u chuyÓn hµng ho¸, gi¶m thiÓu ®-îc rñi ro do sù biÕn ®éng cña tû gi¸, t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n… §ång thêi qua viÖc theo dâi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, nhµ n-íc cã thÓ biÕt ®-îc c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ t×nh h×nh ngo¹i th-¬ng ®ang nhËp siªu hay xuÊt siªu, trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngo¹i th-¬ng phï hîp víi tõng thêi kú vµ chØnh söa nh÷ng ®iÓm bÊt hîp lý trong hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn thanh to¸n quèc tÕ cho phï hîp. b. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh. Thanh to¸n quèc tÕ gióp cho quy m« ho¹t ®éng c¸c ng©n hµng thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n v-ît ra khái biªn giíi cña mét n-íc, n©ng cao uy tÝn c¹nh tranh trªn tr-êng quèc tÕ. Trªn c¬ së ®ã, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng ph¸t triÓn quan hÖ ®¹i lý, hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô kinh doanh nh- kinh doanh ngo¹i to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ, nghiÖp vô b¶o l·nh vµ c¸c dÞch vô kh¸c nh»m ®¸p øng ngµy cµng tèt nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng, trªn c¬ së ®ã n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng. Do ®Èy m¹nh ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ mµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®· ®Èy m¹nh ®-îc ho¹t ®éng tÝn dông quèc tÕ, tµi trî xuÊt khÈu còng nh- t¨ng c-êng ®-îc nguån vèn huy ®éng cña kh¸ch hµng ký quü khi tham gia thanh to¸n quèc tÕ. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ khai th¸c ®-îc nguån vèn tµi trî cña ng©n hµng n-íc ngoµi vµ nguån vèn trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh quèc tÕ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tÝn dông trong n-íc. Thu ®-îc c¸c kho¶n phÝ dÞch vô thanh to¸n nh- phÝ thanh to¸n L/C, nhê thu, phÝ chuyÓn tiÒn kiÒu hèi, phÝ b¶o l·nh gãp phÇn kh«ng nhá vµo doanh thu vµ lîi nhuËn cña ng©n hµng. c. §èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp cã tham gia xuÊt nhËp khÈu, thanh to¸n quèc tÕ lµ kh©u cuèi cïng cña hîp ®ång ngo¹i th-¬ng khÐp l¹i mét chu tr×nh mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô. §©y lµ mét nghiÖp vô phøc t¹p, Èn chøa nhiÒu rñi ro cã thÓ xÈy ra do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan hoÆc nh÷ng yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng. Do ®ã yªu cÇu ®Æt ra cho thanh to¸n quèc tÕ lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, thu tiÒn hoÆc nhËn hµng ®Çy ®ñ, ®óng hîp ®ång t¹o lîi nhuËn trong kinh doanh. Qua ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ víi c¸c b¹n hµng n-íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng, 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÓu biÕt c¸c th«ng tin vÒ ®èi t¸c. Trªn c¬ së ®ã c©n ®èi vÒ tiÒm lùc ®Ò ra c¸c chiÕn l-îc kinh doanh thÝch hîp ng¨n ngõa ®-îc rñi ro. 1.2. §iÒu kiÖn ¸p dông trong thanh to¸n quèc tÕ. Do cã sù c¸ch biÖt vÒ ®Þa lý gi÷a ng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu, sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ tiÒn tÖ, l·i suÊt n¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c chñ thÓ tham gia c¸c quan hÖ th-¬ng m¹i quèc tÕ buéc hä ph¶i ®èi phã víi c¸c rñi ro ¶nh h-ëng tíi lîi Ých cña c¸c bªn. Tõ ®ã c¸c chñ thÓ ph¶i quan t©m ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¸c bªn tham gia thanh to¸n quèc tÕ c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ®-îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång kinh doanh ngo¹i th-¬ng bao gåm : 1.2.1. §iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ Mçi quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã ®ång tiÒn riªng trong khi môc tiªu tiÒn tÖ cña ng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu còng kh¸c nhau. Do vËy, trong hîp ®ång ngo¹i th-¬ng ®iÒu kho¶n vÒ tiÒn tÖ lu«n ®-îc c¸c bªn quan t©m. §iÒu kiÖn ngo¹i tÖ lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ hai bªn tho¶ thuËn ®-a ra bao gåm viÖc lùa chän ®ång tiÒn tÝnh to¸n vµ ®ång tiÒn thanh to¸n còng nh- quy ®Þnh c¸ch xö lý khi cã sù biÕn ®éng søc mua cña c¸c ®ång tiÒn ®ã.  §ång tiÒn tÝnh to¸n lµ ®ång tiÒn ®-îc sö dông ®Ó thÓ hiÖn gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô vµ tÝnh to¸n tæng gi¸ trÞ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng.  §ång tiÒn thanh to¸n lµ ®ång tiÒn ®-îc sö dông ®Ó chi tr¶ trong hîp ®ång ®ã. §ång tiÒn thanh to¸n còng cã thÓ lµ ®ång tiÒn tÝnh to¸n, nÕu trong hîp ®ång quy ®Þnh tiÒn tÖ tÝnh to¸n vµ tiÒn tÖ thanh to¸n cïng lµ mét ®ång tiÒn. Nguyªn t¾c lùa chän ®ång tiÒn : Cã thÓ chän ®ång tiÒn cña n-íc xuÊt khÈu hoÆc cña n-íc nhËp khÈu hay cña mét n-íc thø ba, nh-ng trªn thùc tÕ chñ yÕu ng-êi ta sö dông c¸c ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ t-¬ng ®èi æn ®Þnh cã kh¶ n¨ng tù do chuyÓn ®æi, cã gi¸ trÞ trªn thÕ giíi nh- : USD, JPY, EURO… Tuy vËy còng cã tr-êng hîp trong thanh to¸n mçi bªn ®Òu muèn dïng ®ång tiÒn n-íc m×nh ®Ó cã thÓ n©ng cao uy tÝn cña n-íc m×nh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh»m tr¸nh ®-îc rñi ro ngo¹i tÖ bÊt ngê. Do vËy, viÖc lùa chän ®ång tiÒn lµ mét néi dung quan träng trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n. 1.2.2. §iÒu kiÖn vÒ thêi gian thanh to¸n §iÒu kiÖn thêi gian thanh to¸n cã ý nghÜa quan träng v× nã liªn quan chÆt chÏ tíi tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, l·i suÊt, tû gi¸ hèi ®o¸i. V× vËy, viÖc quy ®Þnh thêi h¹n tr¶ tiÒn phô thuéc vµo mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn, ®èi t-îng hµng ho¸ , møc æn ®Þnh cña ®ång tiÒn thanh to¸n, v...v… Cã 3 c¸ch thøc thanh to¸n th-êng ®-îc ¸p dông :  Tr¶ tiÒn tr-íc khi giao hµng  Tr¶ tiÒn ngay khi giao hµng  Tr¶ tiÒn sau khi giao hµng 1.2.3. §iÒu kiÖn vÒ ®Þa ®iÓm thanh to¸n §Þa ®iÓm thanh to¸n lµ n¬i thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n, cã thÓ lµ n-íc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hay lµ n-íc thø ba. HÇu hÕt c¸c bªn ®Òu muèn ®Þa ®iÓm thanh to¸n lµ n-íc m×nh. Th«ng th-êng, ®Þa ®iÓm thanh to¸n ë ®©u th× ®ång tiÒn n-íc ®ã sÏ ®-îc chän lµm ®ång tiÒn thanh to¸n. 1.2.4. Ph-¬ng tiÖn thanh to¸n Ph-¬ng tiÖn thanh to¸n vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n lµ hai vÊn ®Ò cèt lâi nhÊt trong TTQT. Mét trong nh÷ng ®Æc thï cña TTQT lµ sö dông ph-¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc ®iÒu chØnh bëi hÖ thèng ph¸p luËt quèc tÕ nh- sÐc, hèi phiÕu vµ lÖnh phiÕu, thÎ thanh to¸n.  SÐc : lµ mét tê mÖnh lÖnh v« ®iÒu kiÖn cña chñ tµi kho¶n ra lÖnh cho ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng-êi cÇm sÐc hoÆc ng-êi ®-îc chØ ®Þnh mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh b»ng tiÒn mÆt hay b»ng chuyÓn kho¶n.  Hèi phiÕu : Lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do mét ng-êi ký ph¸t cho mét ng-êi kh¸c yªu cÇu ng-êi nµy khi nh×n thÊy hèi phiÕu ngay lËp tøc hoÆc vµo mét ngµy nhÊt ®Þnh ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi cÇm hèi phiÕu hay ng-êi ®-îc chØ ®Þnh. §©y lµ ph-¬ng tiÖn ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt trong TTQT. Hèi phiÕu kh«ng chØ lµ mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n mµ cßn lµ mét c«ng cô tÝn dông. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  LÖnh phiÕu : Lµ mét phiÕu cam kÕt tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do ng-êi lËp phiÕu ph¸t hµnh ra høa sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi thô h-ëng ®-îc chØ ®Þnh trªn lÖnh phiÕu ®ã. Trong TTQT lÖnh phiÕu Ýt ®-îc sö dông v× nã cÇn cã sù b¶o l·nh cña ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n.  ThÎ thanh to¸n : ThÎ thanh to¸n lµ s¶n phÈm dÞch vô t-¬ng ®èi míi cña ng©n hµng. Cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt, thÎ thanh to¸n lµ mét lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt ®-îc lµm b»ng chÊt dÎo tæng hîp, ®-îc nhµ ph¸t hµnh Ên ®Þnh gi¸ trÞ, dïng ®Ó chØ tr¶ tiÒn hµng ho¸, dÞch vô hay ®Ó rót tiÒn mÆt th«ng qua c¸c m¸y mãc ®äc thÎ. 1.3. C¸c h×nh thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu Ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ lµ toµn bé qu¸ tr×nh nhËn vµ tr¶ tiÒn hµng trong giao dÞch mua b¸n ngo¹i th-¬ng gi÷a ng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu.. ViÖc lùa chän ph-¬ng thøc nµo phu thuéc vµo môc tiªu, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn. Cã 3 ph-¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay lµ : ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn, ph-¬ng thøc nhê thu vµ ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. 1.3.1. Ph-¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn ( Remittance/ Transfer) Ph-¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ mµ kh¸ch hµng (ng-êi tr¶ tiÒn) yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi kh¸c (ng-êi thô h-ëng) ë mét ®Þa ®iÓm, trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh b»ng ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. S¬ ®å 1.1 : Quy tr×nh ngiÖp vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn Ng©n hµng chuyÓn tiÒn (Remitting bank) Ng©n hµng tr¶ tiÒn (Paying bank) (3) (2) Ng-êi nhËp khÈu (Remitter) (4) (1) 8 Ng-êi xuÊt khÈu (Beneficiary) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã: (1) Ng-êi xuÊt khÈu chuyÓn hµng vµ giao bé chøng tõ hµng ho¸ cho ng-êi nhËp khÈu (2) Ng-êi nhËp khÈu sau khi kiÓm tra hµng ho¸ (hoÆc bé chøng tõ hµng ho¸), nÕu thÊy phï hîp yªu cÇu theo tho¶ thuËn ®«i bªn, lËp thñ tôc chuyÓn tiÒn göi ng©n hµng phôc vô m×nh. (3) Ng©n hµng chuyÓn tiÒn lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng ®¹i lý (chi nh¸nh) ng©n hµng tr¶ tiÒn . (4) Ng©n hµng tr¶ tiÒn thanh to¸n tiÒn chi tr¶ ng-êi thô h-ëng . Cã 2 h×nh thøc chuyÓn tiÒn: chuyÓn tiÒn b»ng th- (Mail transfer-MT) vµ b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn (Telegraphic transfer-TT). §©y lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n nhÊt vÒ mÆt thñ tôc vµ thùc hiÖn nhanh chãng. Ph-¬ng thøc nµy ®-îc thùc hiÖn trùc tiÕp gi÷a ng-êi chuyÓn tiÒn vµ ng-êi nhËn tiÒn, ng©n hµng ®ãng vai trß trung gian thanh to¸n theo uû nhiÖm vµ h-ëng hoa hång. V× vËy, khi ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy yªu cÇu c¸c bªn ph¶i cã sù tÝn nhiÖm cao. 1.3.2. Ph-¬ng thøc thanh to¸n nhê thu (collection of payment) Nhê thu lµ ph-¬ng thøc mµ ng-êi b¸n (ng-êi xuÊt khÈu) sau khi ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng, hoÆc cung øng dÞch vô tÝn dông cho ng-êi mua (ng-êi nhËp khÈu), uû th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn ë ng-êi nhËp khÈu n-íc ngoµi trªn c¬ së hèi phiÕu do ng-êi xuÊt khÈu kÝ ph¸t. a. Nhê thu phiÕu tr¬n (clean collection) Nhê thu phiÕu tr¬n lµ ph-¬ng thøc khi ng-êi b¸n hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô, ng-êi b¸n uû th¸c cho ng©n hµng m×nh thu hé sè tiÒn ë ng-êi nhËp khÈu chØ c¨n cø vµo hèi phiÕu do nhµ xuÊt khÈu lËp ra. C¸c chøng tõ hµng ho¸ th× göi th¼ng cho ng-êi mua th«ng qua ng©n hµng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2.1 : Qui tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n nhê thu phiÕu tr¬n Ng©n hµng chuyÓn chøng tõ (Remitting bank) (2) 22 22 22 Ng-êi ) (3) Ng©n hµng thu tiÒn (Collecting bank) (6) (7) xuÊt khÈu (Drawer) (4) (1) Hợp đồng (5) Ng-êi nhËp khÈu (Drawee) Trong ®ã: (1) Ng-êi xuÊt khÈu giao hµng ho¸, ®ång thêi chuyÓn giao chøng tõ hµng ho¸ cho ng-êi nhËp khÈu. (2) Ng-êi xuÊt khÈu lËp hèi phiÕu vµ giÊy tê nhê thu, göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh nhê thu hé sè tiÒn cña ng-êi nhËp khÈu. (3) Ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu chuyÓn hèi phiÕu sang ng©n hµng phôc vô ng-êi nhËp khÈu ®Ó nhê thu. (4) Ng©n hµng phôc vô ng-êi nhËp khÈu chuyÓn hèi phiÕu ®ßi tiÒn tíi ng-êi nhËp khÈu. (5) Ng-êi nhËp khÈu thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. (6) Ng©n hµng phôc vô ng-êi nhËp khÈu chuyÓn tiÒn thu ®-îc hoÆc hèi phiÕu ®· ký chÊp nhËn cho cho ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu. (7) Ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu thanh to¸n tiÒn hµng cho ng-êi xuÊt khÈu. Ph-¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n chØ ®-îc ¸p dông trong c¸c tr-ßng hîp sau:  Ng-êi b¸n vµ ng-êi thu tin cËy lÉn nhau hoÆc cã quan hÖ liªn doanh víi nhau gi÷a c«ng ty mÑ, c«ng ty con hoÆc c«ng ty chi nh¸nh cña nhau.  Thanh to¸n vÒ c¸c dÞch vô cã liªn quan tíi xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, v× viÖc thanh to¸n kh«ng cÇn kÌm chøng tõ. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ph-¬ng thøc thanh to¸n nhê thu kh«ng ¸p dông nhiÒu trong thanh to¸n mËu dÞch, v× nã kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi xuÊt khÈu. ViÖc nhËn hµng cña ng-êi mua t¸ch rêi khái kh©u thanh to¸n. Ng-êi mua cã thÓ nhËn hµng mµ kh«ng tr¶ tiÒn hoÆc tr¶ tiÒn chËm. §èi víi ng-êi mua còng cã ®iÒu bÊt lîi nÕu hèi phèi ®Õn sím h¬n chøng tõ th× ng-êi mua ph¶i tr¶ tiÒn ngay mµ ch-a biÕt ng-êi b¸n cã giao hµng ®óng hîp ®ång hay kh«ng. b. Nhê thu kÌm chøng tõ (Documentary collection) Nhê thu kÌm chøng tõ lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã ng-êi xuÊt khÈu uû nhiÖm cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn ë ng-êi nhËp khÈu, kh«ng chØ c¨n cø vµo hèi phiÕu mµ cßn c¨n cø vµo bé chøng tõ göi kÌm theo, yªu cÇu ng©n hµng chØ trao bé chøng tõ hµng ho¸ cho ng-êi nhËp khÈu sau khi hä ®· thanh to¸n hoÆc kÝ chÊp nhËn thanh to¸n. S¬ ®å 3.1 : Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n nhê thu kÌm chøng tõ Ng©n hµng chuyÓn chøng tõ (Remitting bank) (2) (3) Ng©n hµng thu tiÒn (Collecting bank) (7) (8) Ng-êi xuÊt khÈu (Drawer) (6) (1) (5) (4) Ng-êi nhËp khÈu (Drawee) Hợp đồng Trong ®ã: (1) Ng-êi xuÊt khÈu giao hµng ho¸ cho ng-êi nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång . (2) Ng-êi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ thanh to¸n theo quy ®Þnh vµ viÕt giÊy tê nhê thu, göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn ë ng-êi nhËp khÈu. (3) Ng©n hµng nhËn uû th¸c thu chuyÓn bé chøng tõ thanh to¸n vµ giÊy nhê thu sang ng©n hµng phôc vô ng-êi nhËp khÈu ®Ó nhê thu tiÒn. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (4) Ng©n hµng thu tiÒn b¸o cho ng-êi nhËp khÈu vµ ®Ò nghÞ hä thanh to¸n. (5) Ng-êi nhËp khÈu thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. (6) Ng©n hµng trao toµn bé chøng tõ hµng ho¸ cho ng-êi nhËp khÈu ®Ó hä ®i nhËn hµng. (7) Ng©n hµng thu tiÒn chuyÓn sè tiÒn thu ®-îc (hoÆc tê hèi phiÕu ®· ®-îc ký chÊp nhËn) sang ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu . (8) Ng©n hµng thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc trao tê hèi phiÕu ®· ®-îc ký chÊp nhËn cho ng-êi xuÊt khÈu. Ph-¬ng thøc thanh to¸n nhê thu kÌm chøng tõ th-êng kh«ng dïng vËn ®¬n theo lÖnh ®Ó ng-êi mua ph¶i tr¶ tiÒn cho NH hay chÊp nhËn tr¶ tiÒn th× míi ®-îc nhËn hµng. Khi ng-êi mua tr¶ tiÒn, ng©n hµng ký hËu vËn ®¬n, ng-êi mua míi nhËn ®-îc hµng (®Ò phßng ng-êi mua nhËn hµng kh«ng tr¶ tiÒn hay kÐo dµi tr¶ tiÒn). 1.3.3. Ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. (L/C). 1.3.3.1. Kh¸i niÖm: TÝn dông chøng tõ lµ mét v¨n b¶n cam kÕt dïng trong thanh to¸n, trong ®ã mét ng©n hµng theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng (ng-êi yªu cÇu më tÝn dông) sÏ tr¶ tiÒn cho ng-êi thø ba hoÆc tr¶ cho bÊt kú ng-êi nµo theo lÖnh cña ng-êi thø ba (ng-êi thô h-ëng) hoÆc sÏ tr¶, chÊp nhËn, chiÕt khÊu hèi phiÕu do ng-êi thô h-ëng ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp ng©n hµng kh¸c tr¶ tiÒn chÊp nhËn hay chiÕt khÊu hèi phiÕu ®ã, khi xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ®· quy ®Þnh vµ mäi ®iÒu kho¶n ®iÒu kiÖn cña th- tÝn dông ®· ®-îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. Ph-¬ng thøc thanh to¸n TDCT lµ sù tho¶ thËn, trong ®ã ng©n hµng më th- tÝn dông (ng©n hµng bªn n-íc mua hµng) theo yªu cÇu cña ng-êi mua hµng sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi kh¸c ng-êi (ng-êi h-ëng lîi, ng-êi b¸n hµng) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu ng-êi b¸n ®· ký ph¸t khi ng-êi b¸n xuÊt tr×nh cho ng©n hµng mét sè chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung, ®iÒu kiÖn ®· ghi trong th- tÝn dông.. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.3.2. Néi dung cña L/C  Sè hiÖu cña L/C: Mçi L/C cã sè hiÖu kh¸c nhau, cã t¸c dông ®Ó trao ®æi th- tõ, ®iÖn tÝn liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn L/C. Sè hiÖu nµy cßn ®-îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan trong bé chøng tõ thanh to¸n cña L/C.  §Þa ®iÓm vµ ngµy më L/C:Lµ n¬i ng©n hµng më L/C viÖc cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu. Ngµy më L/C lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C (ngµy mµ ng©n hµng më L/C chÝnh thøc chÊp nhËn ®¬n xin më L/C cña ng-êi nhËp khÈu)  Lo¹i L/C: §iÒu khiÓn tÝnh chÊt, nhiÖm vô quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia (c¸c lo¹i L/C, L/C cã thÓ huû ngang, kh«ng thÓ huû ngang, tuÇn hoµn øng tr-íc, gi¸p l-ng, ®èi øng, thanh to¸n dÇn).  Tªn ®i¹ chØ cña nh÷ng ng-êi cã liªn quan ®Õn L/C.  Sè tiÒn cña L/C: Võa ®-îc ghi b»ng ch÷ , ®-îc ghi b»ng sè vµ thèng nhÊt víi nhau, tªn cña ®¬n vÞ tiÒn tÖ ph¶i ®-îc râ rµng.  Thêi h¹n cña L/C: thêi h¹n hiÖu lùc, thêi h¹n giao hµng.  C¸c néi dung vÒ hµng ho¸: tªn hµng, sè l-îng, quy c¸ch phÈm chÊt, gi¸ c¶ bao b×.  C¸c néi dung vÒ vËn t¶i, giao nhËn hµng ho¸ (FOB, CIF, CFR)… 1.3.3.3. C¸c lo¹i th- tÝn dông.  Th- tÝn dông cã thÓ huû ngang (Revocable L/C)  Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang (Irrevocable L/C)  Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang cã x¸c nhËn (Confirmed irrevocable L/C)  Th- tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang miÔn truy ®ßi (irrevocable without recourse L/C)  Th- tÝn dông chuyÓn nh-îng (Transferable L/C)  Th- tÝn dông ®iÒu kho¶n ®á (Red clause credit)  Th- tÝn dông tuÇn hoµn (Revoling L/C)  Th- tÝn dông gi¸p l-ng (Back to back L/C) 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Th- tÝn dông ®èi øng (Reciprocab L/C)  Th- tÝn dông dù phßng (Stand-by L/C)  Th- tÝn dông thanh to¸n dÇn dÇn (Deferred payment L/C) Tham gia vµo ph-¬ng thøc thanh to¸n TDCT cã c¸c chñ thÓ sau: Ng-êi xuÊt khÈu, nhËp khÈu, ng©n hµng ph¸t hµnh, ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng thanh to¸n… S¬ ®å 4.1 : Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n TDCT Ng©n hµng chuyÓn Chøng tõ (Remitting bank) (3) (5) (8) Ng©n hµng thu tiÒn (Collecting Bank) (7) (2) (6) (1) (9) (10) (4) Ng-êi xuÊt khÈu (Drawer) Ng-êi nhËp khÈu (Drawee) (hîp ®ång) Trong ®ã : Tr-íc hÕt ng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu ph¶i ký kÕt hîp ®ång th-¬ng m¹i, lùa chän ®iÒu kho¶n thanh to¸n lµ TDCT. (1). Ng-êi nhËp khÈu c¨n cø vµo hîp ®ång th-¬ng m¹i, viÕt ®¬n ®Ò nghÞ më TDCT th- cho ng-êi xuÊt khÈu h-ëng, göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh. (2). Ng©n hµng phôc vô ng-êi nhËp khÈu c¨n cø vµo ®¬n xin më th- tÝn dông, nÕu ®¸p øng c¸c yªu cÇu, ng©n hµng sÏ ph¸t hµnh th- tÝn dông vµ th«ng qua ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu ®Ó th«ng b¸o tíi ng-êi thô h-ëng. (3). Ng©n hµng th«ng b¸o khi nhËn ®-îc th- tÝn dông sÏ khÈn tr-¬ng th«ng b¸o, chuyÓn giao th- tÝn dông nµy cho ng-êi xuÊt khÈu. (4). Ng-êi xuÊt khÈu nÕu chÊp nhËn néi dung th- tÝn dông ®· më tiÕn hµnh giao hµng theo ®iÒu kiÖn hîp ®ång. (5). Sau khi ®· hoµn thµnh viÖc giao hµng, ng-êi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ thanh to¸n th- tÝn dông, göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh ®Ò nghÞ thanh to¸n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (6). Ng©n hµng nµy chØ ®Þnh lµ ng©n hµng thanh to¸n, tiÕn hµnh kiÓm tra bé chøng tõ nÕu thÊy phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n trong th- tÝn dông th× tiÕn hµnh thanh to¸n cho ng-êi xuÊt khÈu. (7). Sau khi ®· thanh to¸n ng©n hµng chuyÓn bé chøng tõ sang ng©n hµng ph¸t hµnh vµ ®ßi tiÒn. (8). Ng©n hµng ph¸t hµnh kiÓm tra bé chøng tõ nÕu thÊy ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn cña th- tÝn dông th× hoµn tiÒn cho ng©n hµng ®· thanh to¸n. (9). Ng©n hµng ph¸t hµnh b¸o cho ng-êi nhËp khÈu biÕt bé chøng tõ ®· ®Õn, ®Ò nghÞ hä lµm thñ tôc thanh to¸n. (10). Ng-êi nhËp khÈu kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp th× tiÕn hµnh tr¶ tiÒn (hoÆc chÊp nhËn) ng©n hµng sÏ trao chøng tõ ®ã ®Ó hä ®i nhËn hµng. Trong tr-êng hîp ng-êi nhËp khÈu kh«ng thanh to¸n th× ng©n hµng kh«ng trao bé chøng tõ ®ã cho hä. Thùc tÕ khi c¸c bªn mua b¸n ch-a cã sù tÝn nhiÖm nhau th× thanh to¸n L/C lµ ph-¬ng thøc phæ biÕn, ®-îc c¸c bªn than gia hîp ®ång ngo¹i th-¬ng -a chuéng v× nã b¶o vÖ quyÒn lîi b×nh ®¼ng cho c¸c bªn : Ng-êi mua, ng-êi b¸n vµ ng©n hµng. Tuy nhiªn chi phÝ sö dông ph-¬ng thøc TDCT kh¸ cao. Kh¸ch hµng th-êng ph¶i tr¶ c¸c kho¶n phÝ : phÝ më L/C, phÝ th«ng b¸o L/C, phÝ x¸c nhËn. Ngoµi ra ®Ó më ®-îc L/C kh¸ch hµng ph¶i chøng minh ®-îc n¨ng lùc tµi chÝnh cña m×nh vµ cã thÓ ph¶i ký quü. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNo&PTNT Chi nh¸nh hµ néi. 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ NHNo&PTNT chi nh¸nh Hµ Néi 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. NHNo&PTNT chi nh¸nh Hµ Néi (Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi) ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 51-Q§/NH/Q§ ngµy 27/6/1988 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam (nay lµ Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam). Chi nh¸nh NHNo&PTNT Thµnh phè Hµ Néi (nay lµ NHNo&PTNT Hµ Néi) trô së chÝnh t¹i sè 77 phè L¹c Trung QuËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi. NhËn râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n-íc, mµ träng t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, gãp phÇn ®æi míi n«ng th«n ngo¹i thµnh Hµ Néi. NHNo&PTNT Hµ Néi ®· nhanh chãng khai th¸c nguån vèn ®Ó ®Çu t- cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mµ tr-íc hÕt lµ ®Çu t- cho N«ng nghiÖp. Nhê cã nh÷ng quyÕt s¸ch t¸o b¹o ®æi míi nhËn thøc kiªn quyÕt kh¾c phôc ®iÓm yÕu nhÊt lµ thiÕu vèn, thiÕu tiÒn mÆt, nhê vËy chØ sau h¬n hai n¨m ho¹t ®éng tõ n¨m 1990 trë ®i NHNo&PTNT Hµ Néi ®· cã ®ñ tiÒn mÆt vµ nguån vèn tho¶ m·n c¬ b¶n c¸c nhu cÇu tÝn dông vµ tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng. Th¸ng 9 n¨m 1991, 7 Ng©n hµng huyÖn thÞ: Mª Linh, Hoµi §øc, §an Ph-îng, Th¹ch ThÊt, Ba V×, Phó Thä, ThÞ x· S¬n T©y ®-îc bµn giao vÒ VÜnh Phó vµ Hµ T©y. TiÕp theo ®ã thùc hiÖn m« h×nh hai cÊp tõ th¸ng 10/1995 NHNo&PTNT Hµ néi ®· bµn giao 5 Ng©n hµng Sãc S¬n, §«ng Anh, Thanh Tr×, Tõ Liªm, Gia L©m vÒ NHNo&PTNT ViÖt Nam. Lóc nµy NHNo&PTNT Hµ Néi l¹i ®øng tr-íc mét thö th¸ch míi ®ã lµ mang tªn Ng©n hµng N«ng nghiÖp nh-ng l¹i phôc vô c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng mang d¸ng dÊp cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngay gi÷a néi ®« Thµnh phè Hµ Néi. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó ®øng v÷ng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, NHNo&PTNT Chi nh¸nh Hµ Néi ®· chñ ®éng më réng m¹ng l-íi ®Ó huy ®éng vµ ®¸p øng nhu cÇu vèn tÝn dông cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn néi thµnh. 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña NHNo&PTNT Hµ Néi a. Chøc n¨ng  Trùc tiÕp kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông, dÞch vô Ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh v× môc tiªu lîi nhuËn.  Tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh vµ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®-îc giao. b. NhiÖm vô  Huy ®éng vèn  Khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc tÝn dông.  C¸c h×nh thøc tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n.  Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, kú phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c ®Ó huy ®éng vèn.  TiÕp nhËn vèn tµi trî, tÝn th¸c, uû th¸c ®Çu t- tõ ChÝnh phñ cho c¸c ch-¬ng tr×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi t¹i ViÖt nam cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n.  §-îc phÐp vay vèn c¸c tæ chøc tµi chÝnh.  C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam huy ®éng vèn b»ng ®ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng vµ c¸c c«ng cô kh¸c theo quy ®Þnh.  Cho vay  Cho vay ng¾n h¹n, cho vay trung h¹n, dµi h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng.  §ång tiÒn cho vay: néi tÖ (VN§), ngo¹i tÖ (USD) vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Kinh doanh ngo¹i hèi Huy ®éng vay vèn, mua, b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ, b¶o l·nh, t¸i b¶o l·nh, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu.  Cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü: Ph-¬ng tiÖn thanh to¸n, dÞch vô thanh to¸n trong n-íc cho kh¸ch hµng, c¸c dÞch vô thu hé, chi hé.  Kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c  Cho vay tµi trî c¸c ch-¬ng tr×nh, dù ¸n v× môc tiªu nh©n ®¹o, v¨n ho¸ x· héi.  Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, më th- tÝn dông (L/C) cho kh¸ch hµng.  Thùc hiÖn nghiÖp vô cÇm cè tµi s¶n.  Kinh doanh ngo¹i hèi: Mua b¸n ngo¹i tÖ, kinh doanh vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý. Kinh doanh b¶o hiÓm, t- vÊn vÒ kinh doanh tiÒn tÖ. c. M« h×nh tæ chøc cña NHNo&PTNT Chi nh¸nh Hµ Néi bao gåm. Ban gi¸m ®èc: ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, tiÕp theo ®ã lµ c¸c phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh, tiÕp n÷a lµ tr-ëng, phã c¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c phßng ban bao gåm: Phßng tæ chøc c¸n bé - ®µo t¹o, Phßng hµnh chÝnh, Phßng kÕ to¸n ng©n quü, phßng thÈm ®Þnh, phßng vi tÝnh, phßng nguån vèn KHTH, phßng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ, phßng tÝn dông, tæ kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé, tæ tiÕp thÞ, tæ nghiÖp vô thÎ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.3. KÕt qu¶ kinh doanh cña NHNo&PTNT Hµ Néi 2.1.3.1. KÕt qu¶ kinh doanh B¶ng 1.2: KÕt qu¶ kinh doanh t¹i NHNo&PTNT HN §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 05/04 N¨m So s¸nh 06/05 ST % 2006 ST % Tæng thu nhËp 844 1828 984 116,5 2552 724 39,6 Tæng chi phÝ 754 1718 964 127,8 2376 658 38,3 Lîi nhuËn 89 110 21 23,5 176 66 60 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi 2006) Nh×n vµo b¶ng tæng hîp trªn, ta thÊy n¨m 2006 NHNo&PTNT Hµ Néi ®· cã nh÷ng bøc t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ trong mäi lÜnh vùc. Lîi nhuËn ®¹t ®-îc c¶ n¨m 2006 lµ 176 tû, t¨ng 66 tû so víi n¨m 2005 (t¨ng 60%). Cã ®-îc kÕt qu¶ nh- vËy lµ do NH ®· chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, thu chi tiÒn mÆt, më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.. Sù t¨ng tr-ëng tÝch cùc nµy thÓ hiÖn sù nh¹y bÐn cña ban l·nh ®¹o ng©n hµng trong viÖc thay ®æi thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. 2.1.3.2. Ho¹t ®éng chñ yÕu a. Huy ®éng vèn Nguån vèn t¨ng tr-ëng qua c¸c n¨m lµ thµnh c«ng vµ còng lµ thÕ m¹nh cña NHNo&PTNT chi nh¸nh Hµ Néi. Tõ 18 tû tõ khi thµnh lËp, ®Õn 31/12/2006, nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Hµ Néi ®¹t:12.845 tû ®ång (bao gåm c¶ ngo¹i tÖ quy ®æi), t¨ng 713 lÇn, b×nh qu©n t¨ng gÇn 38% mçi n¨n, trong ®ã nguån vèn ngo¹i tÖ còng chiÕm tû träng lín, ®Õn nay cã thÓ ®¸p øng c¸c nhu cÇu tÝn dông néi, ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp. C¬ cÊu nguån vèn ®-îc thÓ hiÖn d-íi b¶ng sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 2.2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT HN §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 05/04 N¨m 2006 So s¸nh 06/05 ST ST ST ST ST TT (%) Tæng vèn huy 9276 TT (%) TL TT (%) (%) TL (%) 100 11601 100 2325 25,1 12845 100 1244 10,7 42,7 4915 42,36 955 24,1 3854 30 -1061 -21 27,3 2965 25,57 437 17,3 3633 28,3 668 22,5 3. TG tæ chøc TD 660 7,1 403 3,47 -257 38,9 1873 14,6 1470 364,7 4. TG kh¸c 2128 22,9 3318 28,6 1190 55,9 3485 27,1 167 5 1. TG kh«ng kú 1344 14,5 4661 40,2 3317 246,8 5217 40,6 556 11,9 ®éng I. Ph©n theo ®èi t-îng kh¸ch hµng 1. TG doanh 3960 nghiÖp 2. TG d©n c- 2528 II. Ph©n theo kú h¹n h¹n 2. TG cã kú h¹n 7932 85,5 6940 59,8 -992 -12,5 7628 59,4 688 9,9 - TG < 12 th¸ng 4622 58,2 3457 51,1 -1165 -25,2 4105 53,9 648 18,7 - TG > 12 th¸ng 3310 41,7 3483 50,1 173 5,2 3523 46,1 40 1,1 1. VN§ 8357 90 10485 90,4 2128 25,5 11487 89,4 1002 9,5 2. Ngo¹i tÖ 919 10 1116 9,6 197 21,4 1358 242 21,7 III. Ph©n theo lo¹i tiÒn tÖ 10,6 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT HN) 20
- Xem thêm -