Tài liệu Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng eximbank

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh ®Êt níc ta hiÖn nay , sù ph¸t triÓn cña x· héi g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ . NÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc .Víi c¬ chÕ më cöa nh hiÖn nay ®ång thêi ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña tæ chøc WTO , ®iÒu ®ã cµng ®ßi hái sù cè g¾ng h¬n n÷a cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trong x· héi vµ ®Æc biÖt lµ viÖc chó träng ph¸t triÓn kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp lín , nhá kh«ng ngõng më réng quy m« ho¹t ®éng vµ t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng .Nhµ níc ta hiÖn nay võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn nhng ®ång thêi còng ®Æt ra v« vµn th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, bëi kh«ng chØ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau mµ cßn cã sù c¹nh tranh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi. Thªm vµo ®ã , mçi n¨m níc ta cã hµng ngh×n c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ®îc thµnh lËp sÏ lµm ®a d¹ng h¬n c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh. Song trªn thùc tÕ hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu trao ®æi trªn thÞ trêng Sè lîng c¸c doanh nghiÖp nµy chiÕm tû träng cao trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam , viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n còng ®ãng vai trß rÊt quan träng . Tuy nhiªn , hiÖn nay t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cha cã sù thèng nhÊt toµn diÖn, ®iÒu nµy còng g©y mét sè trë ng¹i nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp. Bëi vËy , nªn em ®· chän mét doanh nghiÖp nhá vµ võa ®Ó thùc tËp nh»m t×m hiÓu thªm vÒ nh÷ng vÊn ®Ò tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy , gióp em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n vèn kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh.Sau ®©y lµ phÇn tr×nh bµy cña em vÒ C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« ®Ó gióp em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n bµi viÕt cña m×nh. Néi dung I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m 1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m C«ng ty TNHH M¸y tÝnh §ång T©m ®îc thµnh lËp th¸ng 11 n¨m 1997 theo giÊy phÐp sè 3285 GP/TLDN do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1997. Tªn C«ng ty: C«ng ty TNHH M¸y TÝnh §ång T©m vµ cã tªn giao dÞch tiÕng Anh: Dong Tam Computers Company Limited( DTC Co., Ltd ). 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trô së chÝnh: 93 Chïa Béc, §èng §a, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 84 4 852 1831 (06 lines) - Fax: 84 4 563 4609 Website: www.dtc.com.vn C«ng ty giao dÞch t¹i Ng©n hµng ¸ Ch©u ACB Hµ Néi sè 1 Chïa Béc vµ cã tµi kho¶n ng©n hµng : 8286919 . M· sè thuÕ : 0100376380- 1 C«ng ty lµ thµnh viªn cña Héi tin häc ViÖt Nam vµ lµ ®¹i lý cña mét sè h·ng m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng næi tiÕng thÕ giíi nh: IBM, COMPAQ, Hewlett Packard, EPSON, SAMSUNG, LG, INTEL, Maxtor, Seagate, CANON, XEROX, RICOH, SHARP, TOSHIBA, PANASONIC, SONY, FUJITSU, TOA, SHURE... Nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty chØ ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh , ®Õn nay C«ng ty ®· thùc hiÖn cung cÊp më réng h¬n cô thÓ lµ :c¸c thiÕt bÞ vÒ m¸y tÝnh , c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng , thiÕt bÞ y tÕ …Qua gÇn 10 n¨m thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng.§iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn quy m« kinh doanh cña C«ng ty ®îc më réng ,thÞ trêng cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ ngµy cµng ®a d¹ng vµ më réng h¬n ®¸p øng kÞp thêi víi nhu cÇu vµ sù tiÕn bé nhanh cña khoa häc kü thuËt .Sè vèn ®iÒu lÖ ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ , sè l îng c¸c hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ t¨ng c¶ vÒ chÊt lîng lÉn sè lîng .Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· thùc hiÖn thµnh c«ng rÊt nhiÒu dù ¸n ®em l¹i lîi Ých cho c«ng ty vµ cho x· héi. N¨m 2004 C«ng ty më Showroom t¹i : 270 TrÇn Kh¸t Ch©n - Hai Bµ Trng-Hµ Néi víi môc ®Ých më réng quy m« ho¹t ®éng , t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng ë xa trô së chÝnh vµ ®ã còng lµ ®Þa ®iÓm b¶o hµnh ®èi víi c¸c mÆt hµng cung cÊp cho kh¸ch hµng .Nhng ®Õn n¨m 2005 C«ng ty l¹i thu håi vÒ víi môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn kiÓm so¸t ho¹t ®éng vµ cã dù ®Þnh më réng cho c¸c dù ¸n lín ®ång thêi thay vµo ®ã C«ng ty më réng ho¹t ®éng cña bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng , xóc tiÕn c«ng t¸c qu¶ng c¸o s¶n phÈm… Môc tiªu ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi : + TiÕp tôc triÓn khai , thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ChØ thÞ , NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc + §Èy m¹nh t¨ng trëng kinh tÕ hµng n¨m + §æi míi vµ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c«ng ty , ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ trêng c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn VÞªt Nam ®ang hoµn thiÖn m×nh trong WTO + N©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé , nh©n viªn , tæ chøc tèt c¸c phong trµo thi ®ua + TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã quy m« trong c¸c n¨m tiÕp theo 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m LÜnh vùc kinh doanh : 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty TNHH M¸y tÝnh §ång T©m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ cao , thiÕt bÞ tin häc, thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ y tÕ, gi¸o dôc vµ c¸c dÞch vô khoa häc kü thuËt trong lÜnh vùc §iÖn tö Tin häc .v.v. theo giÊy phÐp kinh doanh sè 045134 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Thµnh phè Hµ Néi cÊp. Ngµnh nghÒ kinh doanh : Bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng. §¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng ho¸. T vÊn thiÕt kÕ l¾p ®Æt vµ b¶o tr× m¹ng LAN, WAN. Cung cÊp m¸y vi tÝnh, m¸y in, æn ¸p, lu ®iÖn.v.v. vµ c¸c vËt t phô kiÖn linh kiÖn m¸y tÝnh, m¸y in, thiÕt bÞ tin häc vµ v¨n phßng. DÞch vô khoa häc kü thuËt trong lÜnh vùc tin häc, ®iÖn tö vµ viÔn th«ng. Cung cÊp, l¾p ®Æt vµ b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng. T vÊn thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, b¶o tr× phßng héi th¶o tr×nh chiÕu vµ c¸c hÖ thèng trang ©m phßng häp. S¶n xuÊt mua b¸n phÇm mÒm tin häc. S¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ kinh doanh m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc. Mua b¸n thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ ©m thanh, chiÕu s¸ng, thiÕt bÞ b¶o vÖ, thiÕt bÞ gi¸o dôc, thiÕt bÞ néi thÊt, thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ y tÕ. Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch VÒ t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh , lao ®éng HiÖn nay, gÇn nh toµn bé nh©n viªn cña C«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é cao vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô Sè nh©n viªn ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chiÕm 90%. Sè nh©n viªn ®· tèt nghiÖp trung cÊp: 10%. Sè nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý vµ kinh doanh chiÕm 60%. ChÝnh v× vËy tÊt c¶ c¸c yªu cÇu kü thuËt cña kh¸ch hµng C«ng ty ®Òu ®¸p øng ®îc víi chÊt lîng cao. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi 2.500.000®/1 ngêi /th¸ng vµ vÒ tiÒn l¬ng C«ng ty cã trÝch vÒ c¸c kho¶n BHXH , BHYT. Do C«ng ty kh«ng cã tæ chøc c«ng ®oµn nªn kh«ng cã kho¶n trÝch KPC§. Ngoµi ra , c¸c chÕ ®é khen thëng , ph¹t kû luËt cña C«ng ty ®Òu rÊt râ rµng minh b¹ch vµ tho¶ ®¸ng. T×nh h×nh tµi chÝnh: Doanh thu §¬n vÞ:§ång STT N¨m Doanh thu 3 Ghi chó Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 2002 27.630.875.471 2 2003 74.732.002.005 3 2004 113.170.628.768 4 2005 129.461.508.158 BiÓu sè 1: B¶ng doanh thu qua c¸c n¨m. b¶ng tãm t¾t tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî B¶ng kª nµy ®îc lËp trªn c¬ së b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh trong vßng 3 n¨m võa qua (®· ®îc Côc ThuÕ thµnh phè Hµ Néi duyÖt quyÕt to¸n). §¬n vÞ:§ång STT Môc N¨m 2003 N¨m 2004 n¨m 2005 1 Tæng sè tµi s¶n cã 10.884.263.621 15.536.355.871 17.777.885.667 2 Tµi s¶n cã lu ®éng 10.541.459.665 15.259.049.267 17.120.338.883 3 Tæng sè tµi s¶n nî 10.884.263.621 15.536.355.871 17.777.885.677 4 Tµi s¶n nî lu ®éng 8.240.298.977 12.722.788.200 12.842.679.247 5 Lîi nhuËn tríc thuÕ 147.007.468 240.336.194 280.902.946 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 99.965.078 173.042.060 202.250.121 BiÓu sè 2: B¶ng tãm t¾t tµi s¶n cña C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m Qua b¶ng trªn ta thÊy: Tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp n¨m 2004 , 2005 t¨ng nhanh so víi n¨m 2003 cô thÓ t¨ng t¬ng øng 42.74%, 63.34% cho thÊy quy m« tµi s¶n cña doanh nghiÖp t¨ng nhanh. §ång thêi doanh thu qua c¸c n¨m liªn tôc t¨ng: n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 16.290.879.394 ®ång t¬ng øng 14.39% vµ lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng ®ång nghÜa víi viÖc nép NSNN t¨ng. Mét sè chØ tiªu: Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = Tæng lîi nhuËn Tæng doanh thu N¨m 2004 = 0.21% 4 *100% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2005 = 0.22%  Ta thÊy Tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004lµ : 0.01% .Chøng tá tèc ®é gi¶m chi phÝ cña doanh nghiÖp n¨m nay nhanh h¬n so víi n¨m tríc. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy c¶ hai n¨m nh×n chung lµ thÊp vµ qua ®ã thÊy ®îc gi¸ vèn hµng b¸n chiÕm tû träng lín. §iÒu nµy lµ mét phï hîp v× ®©y lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng nguån vèn = Tæng lîi nhuËn Tæng nguån vèn *100% N¨m 2004 = 1.54% N¨m 2005 = 1.58% Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng nguån vèn n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m2004 lµ 0.04%. Chøng tá doanh nghiÖp sö dông nguån vèn ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. §©y lµ dÊu hiÖu tèt t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn.Tuy nhiªn, doanh nghiÖp còng cÇn xem xÐt ®Õn viÖc thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn . 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m C«ng ty tæ chøc bé m¸y theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng(s¬ ®å 1) §Ó hoµn thµnh ®îc môc tiªu vµ ®¸p øng ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty tríc m¾t vµ l©u dµi,®øng ®Çu bé m¸y tæ chøc lµ Gi¸m ®ècvµ tiÕp theo ®îc tæ chøc thµnh 6 phßng ban : - Phßng Kinh doanh - Phßng Dù ¸n - Phßng Kü thuËt - Phßng KÕ to¸n - Phßng XuÊt nhËp khÈu - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban: Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty ,chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt .Trong ban gi¸m ®èc cßn cã bé phËn hç trî gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. Phßng kinh doanh Chøc n¨ng : t vÊn cho Gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ph©n phèi, kinh doanh b¸n lÎ cña C«ng ty ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trªn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhiÖm vô cô thÓ lµ: Nghiªn cøu thÞ trêng, cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng, gi¸ c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ C«ng ty ®ang kinh doanh.T×m hiÓu ®èi t¸c kinh doanh , ph¸t triÓn më réng kh¸ch hµng míi , t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ ®ång thêi t×m hiÓu n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kÞp thêi nh»m duy tr× quan hÖ víi kh¸ch hµng hiÖn t¹i ,cã biÖn ph¸p øng xö mét c¸ch linh ho¹t víi nh÷ng thay ®æi trªn thÞ trêng ,…Ngoµi ra ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng th¸ng , hµng quý ,hµng n¨m tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt .T¹o dùng h×nh ¶nh cho C«ng ty trªn th¬ng trêng, khuÕch tr¬ng s¶n phÈm vµ dÞch vô lµ nhiÖm vô rÊt quan träng .§ång thêi ph¶i khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nhu cÇu trªn thÞ trêng ®Ó ph¸t huy lîi thÕ cña C«ng ty BP xuÊt nhËp khÈu Phßng dù ¸n. BP hç trî Chøc n¨ng: t vÊn cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh, thÞ trêng cña dù ¸n tËp trung chñ yÕu vµo bé phËn kh¸ch hµng tiªu dïng lµ c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc. NhiÖm vô cô thÓ lµ: Nghiªn cøu, cËp nhËt c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t, quy chÕ ®Êu thÇu vÒ cung cÊp vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ.T×m hiÓu ®Ó n¾m ®îc kÕ ho¹ch ®Çu t cña c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. TiÕp cËn vµ giao dÞch víi c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã kÕ ho¹ch ®Çu t míi, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ tin häc, ®iÖn, ®iÖn tö, trang ©m, ... ®Ó tham gia ®Êu thÇu cung cÊp, l¾p ®Æt, b¶o tr× trang thiÕt bÞ- X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh dùa trªn chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty.- ChuÈn bÞ hå s¬ ®Êu thÇu; tham gia ®Êu thÇu, chän thÇu vµ tiÕn hµnh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång cung cÊp, l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh BP DV sau b¸n hµng S¬ ®å1:Bé m¸y tæ chøc C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m BP nghiÖp vô Phßng kÕ to¸n BP triÓn khai Phßng kü thuËt:Chøc n¨ng nhiÖm vô hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh b¸n hµng, thùc hiÖn dÞch vô b¶o hµnh vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng. NhiÖm vô cô thÓ nh sau: T vÊn cho Gi¸m ®èc , cho bé phËn kinh doanh vÒ xu híng ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ , c¸c ®Æc ®iÓm còng nh tÝnh n¨ng kü thuËt cña c¸c c«ng nghÖ míi . Nghiªn cøu kiÓm tra , ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm phÇn cøng cña c¸c nhµ cung cÊp vµ c¸c vÊn ®Ò liªn Phßng kü thuËt Ban gi¸m ®èc BP b¶o hµnh quan ®Õn viÖc b¶o hµnh , b¶o tr× , b¶o dìng c¸c trang thiÕt bÞ tin häc cña C«ng ty… BP hç trî Phßng dù ¸n BP kinh doanh b¸n lÎ Phßng kinh doanh BP kinh doanh ph©n phèi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng KÕ to¸n lµ phßng qu¶n lý, cã chøc n¨ng t vÊn cho Gi¸m ®èc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh vµ kÕ to¸n, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. NhiÖm vô cô thÓ nh sau: CËp nhËt, t×m hiÓu c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n nh: chÝnh s¸ch thuÕ, Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª; KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, hîp lý, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ ®Çu vµo nh phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu thu, phiÕu chi; Ghi chÐp sæ s¸ch, h¹ch to¸n, tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú; §èi chiÕu c«ng nî víi chñ hµng, kh¸ch hµng theo ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt; ®«n ®èc vµ thùc hiÖn thu håi c«ng nî; KiÓm kª hµng tån kho, kiÓm kª quü, kÐt hµng th¸ng; LËp vµ nép c¸c b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n VAT theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; Lu gi÷ hå s¬, chøng tõ kÕ to¸n.- Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c chØ tiªu vÒ doanh sè, ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o, t×m ra nguyªn nh©n nh÷ng tån t¹i vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p xö lý. Phßng xuÊt nhËp khÈu Bé phËn xuÊt nhËp khÈu cã chøc n¨ng t vÊn cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. NhiÖm vô cô thÓ nh sau: cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu c¸c mÆt hµng cña C«ng ty . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh lµ phßng qu¶n lý, cã chøc n¨ng t vÊn cho Gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý nh©n sù vµ qu¶n lý hµnh chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ hµnh chÝnh cña C«ng ty. NhiÖm vô cña phßng nh sau:Ngoµi c«ng t¸c phôc vô , hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh ,c¸c c«ng viÖc c¸c sù vô hµnh chÝnh nh v¨n th , tiÕp kh¸ch . Phßng cßn cã nhiÖm vô n¾m v÷ng t×nh h×nh nh©n lùc , tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó tham mu cho Gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp , bè trÝ l¹i c¸c vÞ trÝ cho phï hîp , bªn c¹nh ®ã gióp Gi¸m ®èc trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc… II.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n §Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty ®· cè g¾ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc hîp lý vµ phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ níc , cña ngµnh vµ vËn dông thÝch øng víi ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh ,qu¶n lý cña C«ng ty. Theo ®ã kÕ to¸n cña C«ng ty tæ chøc theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung. C«ng ty chØ më mét bé sæ kÕ to¸n , tæ chøc mét bé m¸y kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n. VÒ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n : mçi nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®¶m nhiÖm mét phÇn hµnh riªng(S¬ ®å:2) KÕ to¸n trëng KÕ to¸n vèn b»ng tiÒnvµ tiÒn vay KÕ to¸n mua hµng vµ c«ng nî ph¶i tr¶ KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî ph¶i thu KÕ to¸n l ¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l ¬ng Thñ quü S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña tõng bé phËn KÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp: §øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ,gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n , thèng kª , tµi chÝnh .§ång thêi kiÓm tra , kiÓm so¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc Gi¸m ®èc vµ c¬ quan tµi chÝnh KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n ë chi nh¸nh , híng dÉn thùc hiÖn , kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ghi chÐp , tÝnh to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ , kÞp thêi , chÝnh x¸c ,®óng chÕ ®é ,chÝnh s¸ch c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép ,c¸c kho¶n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quü ®îc trÝch tõ lîi nhuËn , lËp vµ göi ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh .Mét nhiÖm vô quan träng cña kÕ to¸n trëng lµ ký sæ kÕ to¸n , ký B¸o c¸o kÕ to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin trªn tµi liÖu kÕ to¸n . §ång thêi tËp trung c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n riªng cña tõng kÕ to¸n chi tiÕt ®Ólªn sæ tæng hîp sau ®ã ®èi chiÕu vµ tËp hîp B¸o c¸o tæng hîp lªn B¸o c¸o quyÕt to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ tiÒn vay: cã tr¸ch nhiÖm më sæ quü tiÒn mÆt hµng ngµy ®Ó ghi chÐp ,theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt ,tån quü . TiÒn mÆt ®èi chiÕu víi sè tån quü thùc tÕ ®Ó ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m vÒ tiÒn mÆt , kiÓm tra t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng , gi¶m vÒ TGNH vµ c¸c kho¶n vay. KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî ph¶i thu: Trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng, theo dâi doanh thu vµ tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî theo tõng ®èi tîng.Ngoµi ra , cßn cã nhiÖm vô tæng hîp sè thuÕ GTGT ®Çu ra ®èi víi c¸c hµng ho¸ . KÕ to¸n mua hµng vµ c«ng nî ph¶i tr¶ : Cã tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ nhøng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc mua hµng kÓ c¶ hµng nhËp khÈu ,tæng hîp sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi c¸c hµng ho¸ KÕ to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: cã nhiÖm vô qu¶n lý , theo dâi c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty vÒ mÆt sè lîng , thêi gian lµm viÖc c¨n cø ®Ó tÝnh l¬ng lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng , ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng , quü… Thñ quü: Trùc tiÕp qu¶n lý quü tiÒn mÆt , thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thu chi tiÒn mÆt vµ viÖc b¶o qu¶n tiÒn mÆt t¹i quü c¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ , hîp ph¸p…Cuèi mçi ngµy thñ quü tiÕn hµnh kiÓm kª sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ vµ ®èi chiÕu sè liÖu cña sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ quü kÕ to¸n tiÒn mÆt,nÕu cã chªnh lÖch kÕ to¸n vµ thñ quü ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch .Mét ®iÒu rÊt quan träng ®ã lµ nguyªn t¾c bÊt kiªm nhiÖm . Liªn hÖ víi bé m¸y qu¶n lý chung cña C«ng ty:Phßng kÕ to¸n cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c phßng kh¸c cô thÓ nh : Cung cÊp sè liÖu cho c¸c phßng kh¸c trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch , t vÊn cho c¸c phßng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh. §ång thêi , ngoµi viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phßng kinh doanh phßng kÕ to¸n còng ®îc giao nhiÖm vô kinh doanh . Quan ®iÓm cña ban l·nh ®¹o trong C«ng ty lµ kÕ to¸n kh«ng ph¶i lµ nghiÖp vô ®¬n thuÇn mµ ë ®©y tÊt c¶ ®Òu liªn quan ®Õn sù vËn ®éng cña ®ång tiÒn : lóc nµo nªn cã quyÕt ®Þnh vay tiÒn vµ vay b»ng ®ång tiÒn g× , vay ë ng©n hµng nµo . tr¶ nî cho ai tríc, … 2. VËn dông chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh t¹i C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m 2.1.ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông:Theo quyÕt ®Þnh 1141/Q§/TC/C§KT ban hµnh 9 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sæ ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh vµ c¸c th«ng t söa ®æi kÌm theo vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty: b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn hÕt ngµy 31/12 hµng n¨m.§¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n: §ång ViÖt Nam . Nguyªn t¾c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ra ®ång tiÒn sö dông trong kÕ to¸n : Theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông: doanh nghiÖp ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n ,chuÈn mùc kÕ to¸n .HÖ thèng tµi kho¶n ®îc s¾p xÕp theo nguyªn t¾c c©n ®èi gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n phï hîp víi c¸c chØ tiªu trªn B¸o c¸o tµi chÝnh.C¸c tµi kho¶n ®îc m· ho¸ thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n vµ xö lý th«ng tin cña C«ng ty. Tuy nhiªn , doanh nghiÖp chØ sö dông mét sè tµi kho¶n chñ yÕu sau: SHTK Tªn tµi kho¶n SHTK Tªn tµi kho¶n 111 TiÒn mÆt 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 112 TiÒn göi ng©n hµng 338 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 341 Vay dµi h¹n 133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 411 Nguån vèn kinh doanh 156 Hµng ho¸ 421 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 138 Ph¶i thu kh¸c 515 Doanh thu tµi chÝnh 211 TSC§ HH 642 Chi phÝ b¸n hµng 214 Hao mßn TSC§HH 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 311 Vay ng¾n h¹n 711 Thu nhËp kh¸c 331 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 811 Chi phÝ kh¸c 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ 821 níc Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng 911 334 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh §ång thêi , còng chia ra c¸c tiÓu kho¶n cÊp 2 ,3 ®Ó gióp cho viÖc theo dâi c¸c kho¶n chi tiÕt. VD nh:311,331 chi tiÕt theo tõng ®èi tîng,133 chi tiÕt cho tõng lo¹i thuÕ…Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i nªn cã mét sè tµi kho¶n kh«ng ¸p dông nh 152,154,155,… Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n Hµng tån kho : + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ gi¸ gèc HTK : Gi¸ gèc HTK= gi¸ mua + chi phÝ thu mua + thuÕ nhËp khÈu( nÕu cã) + Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ HTK xuÊt kho vµ gi¸ trÞ HTK cuèi kú lµ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp.Theo ph¬ng ph¸p nµy , sau mçi lÇn nhËp hµng , m¸y tÝnh sÏ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tù ®éng tÝnh ra ®¬n gi¸ b×nh qu©n , khi xuÊt b¸n c¨n cø vµo ®¬n gi¸ b×nh qu©n tÝnh ra gi¸ vèn hµng b¸n . VÝ dô: Ngµy01/12/2005 C«ng ty VÜnh Hng mua hµng cña C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m t¹i kho cña C«ng ty.L« hµng hãa lµ 5 Case 108 B ®¬n gi¸ 116253®/ chiÕc. H×nh thøc thanh to¸n theo ph¬ng thøc trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt. DiÔn gi¶i … Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn 15 Tån 1837000 30/11/2005 NhËp 300 36740100 38577100 01/12/2005 XuÊt 5 612335 37946765 1837000 + 36740100 §¬n gi¸ b×nh qu©n = 15 + 300 = 122467 Gi¸ vèn hµng xuÊt = 122467 * 5 = 612335 + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp HTK : Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn do t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ho¸ cña c«ng ty lµ thêng xuyªn , liªn tôc vµ ®a d¹ng nhiÒu mÆt hµng. Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã ,t×nh h×nh t¨ng gi¶m hµng tån kho mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trªn sæ kÕ to¸n cña tõng lo¹i hµng ho¸ . Ph¬ng ph¸p nµy hiÖn nay ®ang ®îc ¸p dông rÊt phæ biÕn. §èi víi kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ th× C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ HTK Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: Nguyªn gi¸ = gi¸ mua + chi phÝ thu mua §èi víi khÊu hao TSC§ th× ®îc ¸p dông theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng , thêi gian sö dông h÷u Ých, tû lÖ khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2005 cña Bé Tµi ChÝnh ThuÕ : C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ víi c¸c møc thuÕ suÊt :5% ,10%.Toµn bé thuÕ GTGT ®Çu ra trong kú ®îc khÊu trõ víi thuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh trong kú ( bao gåm c¶ thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ®· nép khi nhËp khÈu hµng ho¸).ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu tuú theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi tõng mÆt hµng , thuÕ nhËp khÈu ®îc kÕ to¸n vµo gi¸ vèn hµng nhËp khÈu .ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp … 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HÖ thèng chøng tõ : Chøng tõ lµ ph¬ng tiÖn chøng minh tÝnh hîp ph¸p cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , võa lµ ph¬ng tiÖn th«ng tin vÒ kÕt qu¶ nghiÖp vô kinh tÕ ®ã. HiÖn nay C«ng ty sö dông hÖ thèng chøng tõ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh vµ cã ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ.HÖ thèng biÓu mÉu chøng tõ kÕ to¸n ®ang ¸p dông t¹i doanh nghiÖp bao gåm: TiÒn tÖ: PhiÕu thu , phiÕu chi , Biªn lai thu tiÒn , B¶ng kiÓm kª quü, B¶ng kª chi tiÒn,… Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho , PhiÕu xuÊt kho , Biªn b¶n kiÓm nghiÖm hµng ho¸ , b¶ng kª mua hµng ,… Tµi s¶n cè ®Þnh : Biªn b¶n giao nhËn TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ C¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng , ho¸ ®¬n GTGT , B¶ng kª b¸n lÎ … … H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n: C¨n cø vµo quy m« kinh doanh , yªu cÇu cña qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n còng nh viÖc trang bÞ m¸y tÝnh cïng víi phÇn mÒm kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty , h×nh thøc kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i C«ng ty lµ Chøng tõ- ghi sæ cã c¶i biªn cho phï hîp víi ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh, c¸c sè liÖu ®îc ®Þnh kho¶n b»ng m¸y ,cuèi quý ®îc in ký vµ lu tr÷ theo quy ®Þnh… Chøng tõ kÕ to¸n Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp kÕ to¸n chøng tõ cïng lo¹i Sæ ,thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 12 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: §èi chiÕu , kiÓm tra: S¬ ®å 3:Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ _ ghi sæ Theo h×nh thøc nµy th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc lµ c¸c Ho¸ ®¬n b¸n hµng , phiÕu thu , phiÕu chi , hoÆc b¶ng Tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®· ®îc kiÓm tra , ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ …kÕ to¸n nhËp sè liÖu vµo m¸y .PhÇn mÒm cña hÖ thèng kÕ to¸n sÏ tËp hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong 5 ngµy vµo mét chøng tõ ghi sæ , tõ c¸c chøng tõ ghi sæ vµo sæ C¸i vµ c¸c tµi kho¶n cã liªn quan.C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n : Chøng tõ ghi sæ, Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ , Sæ C¸i , C¸c sæ thÎ chi tiÕt cã liªn quan . Cuèi th¸ng , ph¶i kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ , tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ , tÝnh ra tæng sè ph¸t sinh Nî ,Tæng sè ph¸t sinh Cã vµ sè d cña tõng tµi kho¶n trªn sæ C¸i. C¨n cø vµo sæ C¸i lËp B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng , sè liÖu ghi trªn sæ C¸i vµ B¶ng tæng hîp chi tiÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh 2.2. H¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m 2.2.1. KÕ to¸n tiÒn mÆt Chøng tõ sö dông: PhiÕu thu , phiÕu chi , giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, … Kh¸i qu¸t s¬ ®å h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu: 111- TiÒn mÆt(111) 112 112 Rót TGNH vÒ quü tiÒn mÆt Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng 641,642,… 131,138 Chi phÝ ph¸t sinh b»ng tiÒn mÆt Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng tiÒn mÆt 133 ThuÕ GTGT 311,341 Vay ng¾n h¹n , dµi h¹n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 156 Mua hµng ho¸ b»ng tiÒn mÆt 511,515,711 311,331,333,334,338 Doanh thu , thu nhËp kh¸c b»ng tiÒn mÆt Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng tiÒn mÆt VÝ dô: Khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , hµng ngµy kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ quü ®Ó biÕt ®îc thu , chi , tån cuèi ngµy vµ ®èi chiÕu víi thñ quü . Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/øng Thu Thu chi … … … 03/12/2005 33 131 1003653 34 131 127449 Chi Tån 416726355 … … 22 642 40000 23 331 88754400 … … 950093672 §ång thêi lËp Chøng tõ ghi sæ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cïng lo¹i : chøng tõ thu , chøng tõ chi Chøng tõ ghi sæ Sè: 01235 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m2005 SHTK Sè tiÒn TrÝch yÕu Nî cã Thu H§ 6228Cty XD Vinashin 111 131 1003653 Thu H§6229 Nhµ m¸y g¹ch Mika 111 131 127449 …. ……… 14 Ghi chó Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Céng 91897412 T¬ng tù víi viÖc lËp Chøng tõ - ghi sæ víi c¸c chøng tõ thu , tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó vµo sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ. Cuèi kú kÕ to¸n vµo Sæ c¸i TK 111“ TiÒn mÆt” 2.2.2.KÕ to¸n hµng tån kho Chøng tõ sö dông: sæ chi tiÕt hµng ho¸, b¶ng kª mua hµng, biªn b¶n kiÓm nghiÖm hµng ho¸, … S¬ ®å h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu: 156- Hµng ho¸ 632 111,112,331 XuÊt hµng ho¸ ®Ón b¸n, trao ®æi NhËp kho hµng ho¸ mua ngoµi, chi phÝ thu mua 133 111,112,331 ThuÕGTGT Ktrõ CKTM, gi¶m gi¸ hµng mua , hµng mua bÞ tr¶ l¹i 3333,33312 133 ThuÕ NK, thuÕ GTGT hµng NK 338(3381) 138(1381) Hµng ho¸ ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª chê xö lý Hµng ho¸ ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª VÝ dô : Ngµy 05/12/2005 C«ng ty xuÊt kho theo H§ sè 6395 l« hµng bao gåm: 7 chiÕc case 108B + nguån 320: 857269® 7 chiÕc HDD40Gb : 5252504® 7 chiÕc Main AS 45 GV: 428973® cho C«ng tyCP s¶n xuÊt TM Nguyªn Ngäc vµ ®· chÊp nhËn thanh to¸n . KÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 632 Cã TK 156 : 6538746 : 6538746 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §ång thêi , kÕ to¸n më sæ chi tiÕt cho tõng mÆt hµng ®Ó theo dâi chi tiÕt t¬ng øng víi tõng mÆt hµng ®ã.KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ kh«ng theo c¸c tiÓu kho¶n mµ theo tõng lo¹i hµng . Sau ®ã , còng t¬ng tù nh trªn lËp chøng tõ ghi sæ cïng lo¹i vµ vµo sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ. 2.2.3. KÕ to¸n doanh thu tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Chøng tõ sö dông : Ho¸ ®¬n b¸n hµng , ho¸ ®¬n GTGT , b¸o c¸o b¸n hµng,b¶ng kª b¸n lÎ,… Mét sè nghiÖp vô chñ yÕu: Khi xuÊt hµng ho¸ giao cho ngêi mua , kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 112,111,131,…: Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511 : Doanh thu Cã TK33311 : ThuÕ GTGT ®Çu ra C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu: Nî TK 521,532,531 : Nî TK 33311 : ThuÕ GTGT hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i , bÞ gi¶m gÝa , chiÕt khÊu th¬ng m¹i Cã TK111,112,…: KÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu Nî TK 511 Cã TK 521,532,531 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Nî TK 511 Cã TK 911 Khi xuÊt hµng ho¸ b¸n cho kh¸ch hµng , kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn thanh to¸n hµng ho¸ ®îc coi lµ ®· tiªu thô. KÕ to¸n lËp H§ GTGT thµnh 3 liªn : liªn 1 mµu tÝm , liªn 2 mµu ®á , liªn 3 mµu xanh . Liªn 1 vµ 3 lu t¹i doanh nghiÖp cßn liªn 2 giao cho kh¸ch hµng . VÝ dô: Ngµy 05/12/2005 xuÊt kho hµng ho¸ b¸n cho kh¸ch hµng theo H§ sè 000 6395 c¸c mÆt hµng : Case108 B+ Nguån320, HDD40Gb , Main ASH5GV.MÉu H§ GTGT nh sau: KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: cïng víi bót to¸n ph¶n ¸nh GVHB ë trªn, cßn cã bót to¸n ph¶n ¸nh doanh thu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 111 : 12.157.525 Cã TK 511 : 11.578.595 Cã TK 33311 : 578.930 §ång thêi kÕ to¸n lËp b¸o c¸o b¸n hµng: B¸o c¸o b¸n hµng 01/12/2005 31/12/205 Hµng hãa - Main AS45GV ( Aroc 845) Tªn §V SL b¸n Gi¸ b¸n TB Doanh sè Main AS 45 GV ChiÕc 53 737.180 39.070.555 GV hµng xuÊt L·i gép 33.697.805 5.372.750 LËp ngµy … th¸ng… n¨m… Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng Gi¸m ®èc MÉu sè : 01GTKT- 3LL Liªn 1: Lu AC/2005B Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m2005 Sè:0006395 ®¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty tnhh m¸y tÝnh ®ång t©m §Þa chØ: 93 Chïa Béc - Hµ Néi Tel: 048521831 Sè tµi kho¶n : 8286919 MST: 0100376380 Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn V¨n Nam Tªn ®¬n vÞ : Cty CP s¶n xuÊt th¬ng m¹i Nguyªn Ngäc §Þa chØ: TT L©m Thao - L©m Thao - Phó Thä H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt ………..MS 2600329209 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 stt Tªn hµng ho¸ dÞch vô ®¬n vÞ tÝnh Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn a b c 1 2 3=1*2 1 Case108 B + Nguån 320 Chݪc 07 265551 1 858 857 2 HDD40 Gb ChiÕc 07 728411 5 098 877 3 Main AS45 GV ChiÕc 07 660123 4 620 861 Céng tiÒn hµng 11 578 595 ThuÕ suÊt GTGT : 5% TiÒn thuÕ GTGT 587 930 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 12 157 525 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mêi hai triÖu mét tr¨m n¨m b¶y ngµn n¨m tr¨m hai n¨m ®ång Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký , hä tªn) ( Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn, ®ãng dÊu) 2.3. B¸o c¸o kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m Sè lîng b¸o c¸o: Doanh nghiÖp sö dông hÖ thèng B¸o c¸o tµi chÝnh ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi bæ sung theo th«ng t sè 23/2005/TTBTC ngµy 30/03/2005 cña Bé Trëng BTC. Hµng kú kÕ to¸n C«ng ty lËp B¸o c¸o tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh tµi s¶n , hµng ho¸, tiÒn vèn vµ c¸c kho¶n c«ng nî vµ göi cho c¸c ngµnh chøc n¨ng theo ®óng mÉu b¸o c¸o cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh.Gåm: + MÉu sè B 01_ DN: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + MÉu sè B 02_ DN: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + MÉu sè B 03_ DN: B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ + MÉu sè B 09_ DN : B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh Ngoµi ra cßn cã mét sè mÉu do Tæng côc thuÕ quy ®Þnh:  MÉu sè 2 B : Tê khai chi tiÕt doanh thu ,chi phÝ , thu nhËp  MÉu sè 2 a : QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Thêi h¹n nép B¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh vµ C«ng ty lu«n hoµn thµnh tèt nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Tæng côc thuÕ. VÝ dô: MÉu b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÉu sèB 02_ DN §¬n vÞ b¸o c¸o : Cty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi bæ sung theo Th«ng t sè 23/2005/TT-BTC ngµy 30/03/2005 cña Bé Trëng BTC §Þa chØ : 93 Chïa Béc- Hµ Néi B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2005 MST: 0100376380 ®¬n vÞ tÝnh: §ång chØ tiªu M· ThuyÕt minh 2 3 1 1.DT b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 3. DT thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(10=0103) 4.Gi¸ vèn hµng b¸n 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(20=10-11) 6.DT ho¹t ®éng tµi chÝnh 7. Chi phÝ tµi chÝnh - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 8. Chi phÝ b¸n hµng 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh30=20+(21-22)-(24+25) 11.Thu nhËp kh¸c 12. Chi phÝ kh¸c 13. Lîi nhuËn kh¸c 14.Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ(50=30+40) 19 N¨m nay N¨m tríc 4 5 1 3 10 24 24 24 129.461.508.158 11 20 25 123.577.073.761 5.884.434.397 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 60 24 26 17.617.182 65.554.261 28 28 5.558.333.865 278.163.453 2.471.946 2.453 2.739.493 280.902.946 78.652.825 202.250.121 129.461.508.158 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 15. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp(TTNDN) 16. Lîi nhuËn sau TTNDN (60=50-51) Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ III. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH m¸y tÝnh §ång T©m 1. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc VÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý: Trong gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng , C«ng ty ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n , víi nhiÒu sù thay ®æi vµ biÕn ®éng cña thÞ trêng.Nhng víi sù quyÕt t©m , sù cè g¾ng nç lùc hÕt søc cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong toµn bé C«ng ty ®· ® a C«ng ty ®i ®Õn hÕt sù thµnh c«ng nµy ®Õn sù thµnh c«ng kh¸c. Vµ ®Æc biÖt lµ diÖn m¹o cña C«ng ty ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ , ®· cã nhiÒu ®èi t¸c biÕt ®Õn sù tån t¹i cña C«ng ty trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng b¹n hµng l©u n¨m. C«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng nhµ cung cÊp ®¸ng tin cËy cña ®èi t¸c. §¹t ®îc sù thµnh c«ng ®ã , th× bé m¸y cña C«ng ty ph¶i hÕt søc khoa häc vµ hîp lý vµ cã tÝnh s¸ng t¹o . Bé m¸y qu¶n lý ®îc thiÕt kÕ gän nhÑ víi nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng , cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ lu«n t¹o ®îc sù g¾n kÕt mËt thiÕt gi÷a c¸c phßng ban. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Cïng sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña toµn C«ng ty , c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n còng kh«ng ngõng trëng thµnh vÒ mäi mÆt . HÖ thèng t¬ng ®èi hoµn chØnh , ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cao.Bé m¸y tæ chøc t¬ng ®èi gän nhÑ , ®¶m b¶o tèt yªu cÇu c«ng viÖc lµm cho viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc tiÕn hµnh ®óng tr×nh tù , kh«ng cã sù chång chÐo gi÷a c¸c bé phËn liªn quan. Ngoµi ra , viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ gióp gi¶m nhÑ c«ng viÖc lao ®éng kÕ to¸n thñ c«ng ,gi¶m sè lîng sæ s¸ch ,tiÕt kiÖm thêi gian vµ nhÊt lµ viÖc ®èi chiÕu sè liÖu lËp b¸o c¸o.Tõ ®ã gióp C«ng ty theo dâi s¸t sao biÕn ®éng cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ , ®¶m b¶o mèi quan hÖ ®èi chiÕu gi÷a sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt . Khi nhËp d÷ liÖu vµo m¸y ,m¸y võa ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt võa ghi vµo sæ kÕ to¸n Tæng hîp.Ch¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n còng gióp cho c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kiÓm so¸t lÉn nhau vµ nh vËy dÔ ph¸t hiÖn sai sãt. Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu dùa trªn ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty , ®iÒu ®ã sÏ gióp cho s¶n phÈm cña c«ng viÖc cã chÊt lîng h¬n vµ sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n.Tuy cã sù ph©n nhiÖm trong c«ng viÖc nhng toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu n»m trong mét quy tr×nh thèng nhÊt do kÕ to¸n tr ëng chi phèi ®iÒu hµnh nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh h÷u Ých vµ x¸c thùc cho C«ng ty. 20
- Xem thêm -