Tài liệu Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty vietsurestar l

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C Më ®Çu KÓ tõ §¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986) tíi nay, ®Êt n­íc ta ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa.Tõ ®ã tíi nay nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, song còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cßn tån t¹i. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh s«i næi, sèng ®éng h¬n nh­ng còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp tr­íc nh÷ng thö th¸ch gay go vµ quyÕt liÖt. Trong c¬ chÕ míi nµy, yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i, ph¸t triÓn vµ diÖt vong cña c¸c doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ Êy, vÒ mÆt l­îng, thÓ hiÖn mèi t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc vµ chi phÝ bá ra. Do vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt-kinh doanh lµ nhiÖm vô trung t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c¸c doanh nghiÖp. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Vietsurestar t«i thÊy C«ng ty Vietsurestar - c«ng ty liªn doanh míi ®­îc thµnh lËp ®­îc 9 n¨m, lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kh¸ cao. Song bªn c¹nh ®ã, C«ng ty vÉn cã nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh­: doanh thu kh«ng æn ®Þnh, c«ng t¸c marketing ch­a m¹nh..... XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, t«i chän chñ ®Ò “Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty Vietsurestar” lµm ®Ò tµi cña luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n ®­îc chia lµm ba ch­¬ng chÝnh nh­ sau: Ch­¬ngI: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C Ch­¬ng II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VIETSURESTAR hiÖn nay Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty VIETSURESTAR Qóa tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt. T«i kÝnh mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty vµ c¸c b¹n ®äc. Hµ néi th¸ng 6 n¨m 2001 Sinh Viªn Lª Thanh Tïng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C ch­¬ng I hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ vai trß cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ, víi c¸c c¬ chÕ qu¶n lý kh¸c nhau th× cã c¸c nhiÖm vô môc tiªu ho¹t ®éng kh¸c nhau. Ngay trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng cã c¸c môc tiªu kh¸c nhau. Nh­ng cã thÓ nãi r»ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n, C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n...) ®Òu cã môc tiªu bao trïm l©u dµi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy mäi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, ph¶i thùc hiÖn viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh, ph¶i kÕ ho¹ch ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®ång thêi ph¶i tæ chøc thùc hiÖn chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong qóa tr×nh tæ chøc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ trªn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n kiÓm tra ,®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña chóng. Muèn kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn doanh nghiÖp còng nh­ tõng lÜnh vùc, tõng bé phËn bªn trong doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng thùc hiÖn viÖc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã. VËy th× hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh) lµ g× ? §Ó hiÓu ®­îc ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× tr­íc tiªn chóng ta Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C t×m hiÓu xem hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung lµ g×. Tõ tr­íc ®Õn nay cã rÊt nhiÒu t¸c gi¶ ®­a ra c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ : - Theo P. Samerelson vµ W. Nordhaus th× : "hiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÔn ra khi x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n l­îng mét lo¹t hµng ho¸ mµ kh«ng c¾t gi¶m mét lo¹t s¶n l­îng hµng ho¸ kh¸c. Mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trªn giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã"(1). Thùc chÊt cña quan ®iÓm nµy ®· ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. ViÖc ph©n bæ vµ sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trªn ®­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao. Cã thÓ nãi møc hiÖu qu¶ ë ®©y mµ t¸c gi¶ ®­a ra lµ cao nhÊt, lµ lý t­ëng vµ kh«ng thÓ cã møc hiÖu qu¶ nµo cao h¬n n÷a. - Cã mét sè t¸c gi¶ l¹i cho r»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®­îc x¸c ®Þnh bëi quan hÖ tû lÖ gi÷a sù t¨ng lªn cña hai ®¹i l­îng kÕt qu¶ vµ chi phÝ. C¸c quan ®iÓm nµy míi chØ ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ cña phÇn t¨ng thªm chø kh«ng ph¶i cña toµn bé phÇn tham gia vµo quy tr×nh kinh tÕ. - Mét sè quan ®iÓm l¹i cho r»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®­îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ t¸c gi¶ Manfred Kuhn, theo «ng : "TÝnh hiÖu qu¶ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ tÝnh theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ chia cho chi phÝ kinh doanh" (2) §©y lµ quan ®iÓm ®­îc nhiÒu nhµ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ¸p dông vµo tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c qóa tr×nh kinh tÕ. - Hai t¸c gi¶ Whohe vµ Doring l¹i ®­a ra hai kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. §ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ gi¸ trÞ. Theo hai «ng th× hai kh¸i niÖm nµy hoµn toµn kh¸c nhau. "Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a s¶n l­îng tÝnh theo ®¬n vÞ hiÖn vËt (chiÕc, kg...) vµ l­îng c¸c nh©n tè ®Çu vµo (giê lao ®éng, ®¬n vÞ thiÕt bÞ,nguyªn vËt liÖu...) ®­îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu¶ cã tÝnh chÊt kü thuËt hay hiÖn vËt" (3), "Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a chi phÝ kinh doanh ph¶i chØ ra trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt vµ chi phÝ kinh doanh thùc tÕ ph¶i chi ra ®­îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu¶ xÐt vÒ mÆt gi¸ (1) (2) P. Samueleson vµ W. Nordhaus : Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc, trÝch tõ b¶n dÞch TiÕng ViÖt (1991) (2)(3) (4) (5) TrÝch dÉn theo gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp trang 407, 408 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C trÞ"(4) vµ "§Ó x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ ng­êi ta cßn h×nh thµnh tû lÖ gi÷a s¶n l­îng tÝnh b»ng tiÒn vµ c¸c nh©n tè ®Çu vµo tÝnh b»ng tiÒn" (5) Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt cña hai «ng chÝnh lµ n¨ng suÊt lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ hiÖu suÊt tiªu hao vËt t­, cßn hiÖu qu¶ tÝnh b»ng gi¸ trÞ lµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ chi phÝ. - Mét kh¸i niÖm ®­îc nhiÒu nhµ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc quan t©m chó ý vµ sö dông phæ biÕn ®ã lµ : hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét sè hiÖn t­îng (hoÆc mét qóa tr×nh) kinh tÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. §©y lµ kh¸i niÖm t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ c¸c quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ th× cã thÓ ®­a ra kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh) cña c¸c doanh nghiÖp nh­ sau : hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, tiÒn vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c) nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®· cho thÊy b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu râ vµ øng dông ®­îc ph¹m trï hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµo viÖc thµnh lËp c¸c chØ tiªu, c¸c c«ng thøc cô thÓ nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× chóng ta cÇn : Thø nhÊt: Ph¶i hiÓu r»ng ph¹m trï hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thùc chÊt lµ mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ cã tÝnh ®Õn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Mèi quan Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C hÖ so s¸nh ë ®©y cã thÓ lµ so s¸nh tuyÖt ®èi vµ còng cã thÓ lµ so s¸nh t­¬ng ®èi. VÒ mÆt so s¸nh tuyÖt ®èi th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ : H=K-C H : Lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh K : Lµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc C : Lµ chi phÝ bá ra ®Ó sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo Cßn vÒ so s¸nh t­¬ng ®èi th× : H = K\C Do ®ã ®Ó tÝnh ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ta ph¶i tÝnh kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ chi phÝ bá ra. NÕu xÐt mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ th× kÕt qu¶ nã lµ c¬ së vµ tÝnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ nh÷ng ®¹i l­îng cã kh¶ n¨ng c©n, ®o, ®ong, ®Õm ®­îc nh­ sè s¶n phÈm tiªu thô mçi lo¹i, doanh thu b¸n hµng, lîi nhuËn, thÞ phÇn... Nh­ vËy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th­êng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. Thø hai - Ph¶i ph©n biÖt hiÖu qu¶ x· héi, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp : HiÖu qu¶ x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu vÒ x· héi nhÊt ®Þnh. C¸c môc tiªu x· héi th­êng lµ : Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trong ph¹m vi toµn x· héi hay ph¹m vi tõng khu vùc, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, n©ng cao møc sèng, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng.... Cßn hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu c¶ vÒ kinh tÕ x· héi trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh­ trªn ph¹m vi tõng vïng, tõng khu vùc cña nÒn kinh tÕ. - HiÖu qu¶ tr­íc m¾t víi hiÖu qu¶ l©u dµi : C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp do ®ã mµ tÝnh chÊt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c giai Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C ®o¹n kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. XÐt vÒ tÝnh l©u dµi th× c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong suèt qóa tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi. XÐt vÒ tÝnh hiÖu qu¶ tr­íc m¾t (hiÖn t¹i) th× nã phô thuéc vµo c¸c môc tiªu hiÖn t¹i mµ doanh nghiÖp ®ang theo ®uæi. Trªn thùc tÕ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu bao trïm l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn t¹i l¹i kh«ng ®¹t môc tiªu lµ lîi nhuËn mµ l¹i thùc hiÖn c¸c môc tiªu n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn danh tiÕng cña doanh nghiÖp, më réng thÞ tr­êng c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng... do do mµ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ë ®©y vÒ lîi nhuËn lµ kh«ng cao nh­ng c¸c chØ tiªu cã liªn quan ®Õn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra cña doanh nghiÖp lµ cao th× chóng ta kh«ng thÓ kÕt luËn lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, mµ ph¶i kÕt luËn lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nh­ vËy c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ vµ tÝnh hiÖu qu¶ tr­íc m¾t cã thÓ lµ r¸i víi c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ l©u dµi, nh­ng môc ®Ých cña nã l¹i lµ nh»m thùc hiÖn chØ tiªu hiÖu qu¶ l©u dµi, nh­ng môc ®Ých cña nã l¹i lµ nh»m thùc hiÖn chØ tiªu hiÖu qu¶ l©u dµi. 3. Vai trß cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi víi doanh nghiÖp HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n trÞ kinh doanh : Khi tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng cã thÓ t¹o ra kÕt qu¶ phï hîp víi môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®Ò ra. ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ®Òu cã nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau, nh­ng môc tiªu cuèi cïng bao trïm toµn bé qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së sö dông tèi ­u c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh­ c¸c môc tiªu kh¸c, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p, nhiÒu c«ng cô kh¸c nhau. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét trong c¸c c«ng cô h÷u hiÖu nÊt ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh. Th«ng qua viÖc tÝnh to¸n Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nh÷ng cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ kiÓm tra ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng vµ hiÖu qu¶ ®¹t ë møc ®é nµo), mµ cßn cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch t×m ra c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Ó tõ ®ã ®­a ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp trªn c¶ hai ph­¬ng diÖn gi¶m chi phÝ t¨ng kÕt qu¶ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n trÞ kinh doanh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ ®­îc sö dông ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch tr×nh ®é sö dông tæng hîp c¸c nguån lùc ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ cßn ®­îc sö dông ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tõng yÕu tè ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp còng nh­ ë tõng bé phËn cÊu thµnh cña doanh nghiÖp. Do vËy xÐt trªn ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn th× ph¹m trï hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ãng vai trß rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch nh»m ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt, lùa chän ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p hîp lý nhÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. Ngoµi ra, trong nhiÒu tr­êng hîp c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn coi hiÖu qu¶ kinh tÕ nh­ lµ c¸c nhiÖm vô, c¸c môc tiªu ®Ó thùc hiÖn. V× ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ khi nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× hä ®Òu quan t©m ®Õn tÝnh hiÖu qu¶ cña nã. Do vËy mµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã vai trß lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n trÞ kinh doanh ®ång thêi võa lµ môc tiªu ®Ó qu¶n trÞ kinh doanh. 4. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh Tïy theo ph¹m vi, kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ chi phÝ bá ra mµ cã c¸c ph¹m trï hiÖu qu¶ kh¸c nhau nh­ : hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt trong qóa tr×nh kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, hiÖu qu¶ trùc tiÕp cña c¸c doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, cßn hiÖu qu¶ cña ngµnh hoÆc hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C héi. Tõ ®ã ta cã thÓ ph©n ra 2 lo¹i : hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi. 4.1. HiÖu qña kinh tÕ cña doanh nghiÖp Khi nãi tíi doanh nghiÖp ng­êi ta th­êng quan t©m nhÊt, ®ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp v× c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu víi ®éng c¬ kinh tÕ ®Ó kiÕm lîi nhuËn. 4.1.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp HiÖu qña kinh tÕ tæng hîp lµ ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc ®ã trong qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp lµ th­íc ®o hÕt søc quan träng cña sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa cho viÖc ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 4.1.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng yÕu tè HiÖu qu¶ kinh tÕ tõng lµ yÕu tè, lµ sù thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã lµ th­íc ®o quan träng cña sù t¨ng tr­ëng tõng yÕu tè vµ cïng víi hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp lµm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp. 4.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi lµ hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®em l¹i cho x· héi vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã thÓ hiÖn qua viÖc t¨ng thu ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao møc sèng cña ng­êi lao ®éng vµ t¸i ph©n phèi lîi tøc x· héi. Tãm l¹i trong qu¶n lý, qóa tr×nh kinh doanh, ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ ®­îc biÓu hiÖn ë c¸c lo¹i kh¸c nhau. ViÖ ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ c¬ së ®Ó Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ, ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. II. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. C¸c ®¹i l­îng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ chi phÝ bá ra còng nh­ tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nã chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè kh¸c nhau víi c¸c møc ®é kh¸c nhau, do ®ã nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ta cã thÓ chia nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ sau : 1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan 1.1. Nh©n tè m«i tr­êng quèc tÕ vµ khu vùc C¸c xu h­íng chÝnh trÞ trªn thÕ giíi, c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé vµ më cöa cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi, t×nh h×nh chiÕn tranh, sù mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi... ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm còng nh­ viÖc lùa chän vµ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp. Do vËy mµ nã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. M«i tr­êng kinh tÕ æn ®Þnh còng nh­ chÝnh trÞ trong khu vùc æn ®Þnh lµ c¬ së ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. VÝ dô nh­ t×nh h×nh mÊt æn ®Þnh cña c¸c n­íc §«ng Nam ¸ trong mÊy n¨m võa qua ®· lµm cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi nãi chung hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc nãi riªng bÞ gi¶m rÊt Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C nhiÒu. Xu h­íng tù do ho¸ mËu dÞch cña c¸c n­íc ASEAN vµ cña thÕ giíi ®· ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c n­íc trong khu vùc. 1.2. Nh©n tè m«i tr­êng nÒn kinh tÕ quèc d©n 1.2.1 M«i tr­êng chÝnh trÞ, luËt ph¸p M«i tr­êng chÝnh trÞ æn ®Þnh lu«n lu«n lµ tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t triÓn vµ më réng c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ nã l¹i t¸c ®éng trë l¹i rÊt lín tíi c¸c hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. M«i tr­êng ph¸p lý bao gåm luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt, c¸c quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt s¶n xuÊt t¹o ra mét hµnh lang cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh­ s¶n xuÊt kinh doanh c¸i gµi, s¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo, b¸n cho ai ë ®©u, nguån ®Çu vµo lÊy ë ®©u ®Òu ph¶i dùa vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh víi nhµ n­íc, víi x· héi vµ víi ng­êi lao ®éng nh­ thÕ nµo lµ do luËt ph¸p quy ®Þnh (nghÜa vô nép thuÕ, tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp... ). Cã thÓ nãi luËt ph¸p lµ nh©n tè k×m h·m hoÆc khuyÕn khÝch sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp, do ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi c¸c kÕt qu¶ còng nh­ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 1.2.2. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi T×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, tr×nh ®é gi¸o dôc, phong c¸ch, lèi sèng, phong tôc, tËp qu¸n, t©m lý x· héi... ®Òu t¸c ®éng mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cã thÓ theo hai chiÒu h­íng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc. NÕu kh«ng cã t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, ng­êi lao ®éng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän viÖc lµm th× ch¾c ch¾n chi phÝ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp sÏ cao do ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ng­îc l¹i nÕu t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp lµ cao th× chi phÝ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp sÏ gi¶m lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C cña doanh nghiÖp, nh­ng t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cao sÏ lµm cho cÇu tiªu dïng gi¶m vµ cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng an ninh chÝnh trÞ mÊt æn ®Þnh, do vËy l¹i lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é v¨n ho¸ ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng ®µo t¹o còng nh­ chÊt l­îng chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt cña ®éi ngò lao ®éng, phong c¸ch, lèi sèng, phong tôc, tËp qu¸n, t©m lý x· héi... nã ¶nh h­ëng tíi cÇu vÒ s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. Nªn nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 1.2.3. M«i tr­êng kinh tÕ C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n­íc, tèc ®é t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ quèc d©n, tèc ®é l¹m ph¸t, thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi... lµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi cung cÇu cña tõng doanh nghiÖp. NÕu tèc ®é t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ quèc d©n cao, c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, sù biÕn ®éng tiÒn tÖ lµ kh«ng ®¸ng kÓ, l¹m ph¸t ®­îc gi÷ møc hîp lý, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng... sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng­îc l¹i. 1.2.4. §iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng sinh th¸i vµ c¬ së h¹ tÇng C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ : c¸c lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n, vÞ trÝ ®Þa lý, th¬i tiÕt khÝ hËu,... ¶nh h­ëng tíi chi phÝ sö dông nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l­îng, ¶nh h­ëng tíi mÆt hµng kinh doanh, n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, ¶nh h­ëng tíi cung cÇu s¶n phÈm do tÝnh chÊt mïa vô... do ®ã ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong vïng. T×nh tr¹ng m«i tr­êng, c¸c vÊn ®Ò vÒ xö lý phÕ th¶i, « nhiÔm, c¸c rµng buéc x· héi vÒ m«i tr­êng,... ®Òu cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh ®Õn chi phÝ kinh doanh, n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Mét m«i tr­êng trong s¹ch tho¸ng m¸t sÏ trùc tiÕp lµm gi¶m chi phÝ kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C C¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ nã quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ còng nh­ sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. HÖ thèng ®­êng x¸, giao th«ng, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, hÖ thèng ng©n hµng tÝn dông, m¹ng l­íi ®iÖn quèc gia... ¶nh h­ëng tíi chi phÝ kinh doanh, kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin, kh¶ n¨ng huy ®éng vµ sö dông vèn, kh¶ n¨ng giao dÞch thanh to¸n... cña c¸c doanh nghiÖp do ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2.5. M«i tr­êng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ T×nh h×nh ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, t×nh h×nh øng dông cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt trªn thÕ giíi c÷ng nh­ trong n­íc ¶nh h­ëng tíi tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp do ®ã ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm tøc lµ ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.3. Nh©n tè m«i tr­êng ngµnh 1.3.1. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã trong ngµnh Møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh víi nhau ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi l­îng cung cÇu s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng tíi gi¸ b¸n, tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm... do vËy ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ cña mçi doanh nghiÖp. 1.3.2. Kh¶ n¨ng gia nhËp míi cña c¸c doanh nghiÖp Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cã møc doanh lîi cao th× ®Òu bÞ rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhãm ngã vµ s½n sµng ®Çu t­ vµo lÜnh vùc ®ã nÕu nh­ kh«ng cã sù c¶n trë tõ phÝa chÝnh phñ. V× vËy buéc c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh cã møc doanh lîi cao ®Òu ph¶i t¹o ra cac hµng rµo c¶n trë sù ra nhËp míi b»ng c¸ch khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ riªng cã cña doanh nghiÖp, b»ng c¸ch ®Þnh gi¸ phï hîp (møc ng¨n chÆn sù gia nhËp, møc gi¸ nµy cã thÓ lµm gi¶m møc doanh lîi) vµ t¨ng c­êng më réng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Do vËy ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C 1.3.3. S¶n phÈm thay thÕ HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Òu cã s¶n phÈm thay thÕ, sè l­îng chÊt l­îng, gi¸ c¶, mÉu m· bao b× cña s¶n phÈm thay thÕ, c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi l­îng cung cÇu, chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do ®ã ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.3.4. Ng­êi cung øng C¸c nguån lùc ®Çu vµo cña mét doanh nghiÖp ®­îc cung cÊp chñ yÕu bëi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh vµ c¸c c¸ nh©n. ViÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng, sè l­îng còng nh­ gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña c¸c yÕu tè ®ã, phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña ng­êi cung øng vµ c¸c hµnh vi cña hä. NÕu c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp lµ kh«ng cã sù thay thÕ vµ do c¸c nhµ ®éc quyÒn cung cÊp th× viÖc ®¶m b¶o yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo c¸c nhµ cung øng rÊt lín, chi phÝ vÒ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo c¸c nhµ cung øng rÊt lín, chi phÝ vÒ c¸c yÕu tè ®Çu vµo sÏ cao h¬n b×nh th­êng nªn sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cßn nÕu c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp lµ s½n cã vµ cã thÓ chuyÓn ®æi th× viÖc ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng còng nh­ h¹ chi phÝ vÒ c¸c yÕu tè ®Çu vµo lµ dÔ dµng vµ kh«ng bÞ phô thuéc vµo ng­êi cung øng th× sÏ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3.5. Ng­êi mua Kh¸ch hµng lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng vµ ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m chó ý. NÕu nh­ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra mµ kh«ng cã ng­êi hoÆc lµ kh«ng ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn réng r·i th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®­îc. MËt ®é d©n c­, møc ®é thu nhËp, t©m lý vµ së thÝch tiªu dïng… cña kh¸ch hµng ¶nh h­ëng lín tíi s¶n Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C l­îng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng tíi sù c¹nh tranh cña doanh nghiÖp v× vËy ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. 2. C¸c nh©n tè chñ quan ( nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp) 2.1. Bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i ®ång thêi thùc hiÖn nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau : - NhiÖm vô ®Çu tiªn cña bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ x©y dùng cho doanh nghiÖp mét chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. NÕu x©y dùng cho doanh nghiÖp mét chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. NÕu x©y dùng ®­îc mét chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp hîp lý (phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp) sÏ lµ c¬ së lµ ®Þnh h­íng tèt ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. - X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ®· x©y dùng. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, c¸c ph­¬ng ¸n vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®Ò ra. - Tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh c¸c qu¸ tr×nh trªn. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô v« cïng quan träng cña bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng chÊt l­îng cña bé m¸y qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh rÊt lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu bé m¸y qu¶n trÞ ®­îc tæ chøc víi c¬ cÊu phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gän nhÑ linh ho¹t, cã sù ph©n chia nhiÖm vô chøc n¨ng râ rµng, cã c¬ chÕ phèi hîp hµnh ®éng hîp lý, víi mét ®éi ngò qu¶n trÞ viªn cã n¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao sÏ ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao. NÕu bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc ho¹t ®éng kh«ng hîp lý (qu¸ cång kÒnh hoÆc qu¸ ®¬n gi¶n), chøc n¨ng nhiÖm vô chång chÐo vµ kh«ng râ rµng hoÆc lµ ph¶i kiÓm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C nhiÖm qu¸ nhiÒu, sù phèi hîp trong ho¹t ®éng kh«ng chÆt chÏ, c¸c qu¶n trÞ viªn th× thiÕu n¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng cao. 2.2. Lao ®éng tiÒn l­¬ng Lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè ®Çu vµo quan träng, nã tham gia vµo mäi ho¹t ®éng, mäi giai ®o¹n, mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n ph¶m, t¸c ®éng tíi tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm do ®ã nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra c«ng t¸c tæ chøc ph¶i hiÖp lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt, gi÷a c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp, sö dông ng­êi ®óng viÖc sao chi ph¸t huy tèt nhÊt n¨ng lùc së tr­êng cña ng­êi lao ®éng lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña doanh nghiÖp nh»m ®­a c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ cao. Nh­ vËy nÕu ta coi chÊt l­îng lao ®éng (con ng­êi phï hîp trong kinh doanh) lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng hîp lý lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c tæ chøc bè trÝ sö dông nguån nh©n lùc phô thuéc vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phô thuéc vµo chiÕn l­îc kinh doanh, kÕ ho¹ch kinh doanh, ph­¬ng ¸n kinh doanh…®· ®Ò ra. Tuy nhiªn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng cÇn tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chung vµ sö dông ®óng ng­êi ®óng viÖc, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm râ rµng sao cho cã thÓ thùc hiÖn nhanh nhÊt, tèt nhÊt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, ®ång thêi ph¶i ph¸t huy ®­îc tÝnh ®éc lËp, s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng cã nh­ vËy sÏ gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh lao ®éng th× tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp v× tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn cÊu thµnh lªn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång thêi nã cßn t¸c ®éng tãi t©m lý ng­êi lao ®éng trong doanh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C nghiÖp. NÕu tiÒn l­¬ng cao th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¨ng do ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng l¹i t¸c ®éng tíi tÝnh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm ng­êi lao ®éng cao h¬n do ®ã lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nªn lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cßn nÕu mµ møc l­¬ng thÊp th× ng­îc l¹i. Cho nªn doanh nghiÖp cÇn chó ý tíi c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch sao cho hîp lý, hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña ng­êi lao ®éng vµ lîi Ých cña doanh nghiÖp. 2.3. T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh th× kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra liªn tôc vµ æn ®Þnh mµ cßn gióp cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ vµ ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt nh»m lµm gi¶m chi phÝ, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Ng­îc l¹i, nÕu nh­ kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp yÕu kÐm th× doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng kh«ng ®¶m b¶o ®­îc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra b×nh th­êng mµ cßn kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt do ®ã kh«ng n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi uy tÝn cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi uy tÝn cña doanh nghiÖp, tíi kh¶ n¨ng chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh tíi tèc ®é tiªu thô vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng tíi môc tiªu tèi thiÓu ho¸ chi phÝ b¨ng c¸ch chñ ®éng khai th¸c vµ sö dông tèi ­u c¸c nguån lùc ®Çu vµo. V× vËy t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¸c ®éng rÊt m¹nh tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chÝnh doanh nghiÖp ®ã. 2.4. §Æc tÝnh cña s¶n phÈm vµ c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm * §Æc tÝnh cña s¶n phÈm Ngµy nay chÊt l­îng cña s¶n phÈm trë thµnh mét c«ng cô c¹nh tranh quan träng cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, v× chÊt l­îng cña s¶n phÈm nã tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, chÊt l­îng s¶n phÈm cµng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C cao sÏ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng­êi tiªu dïng tèt h¬n. ChÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lu«n lµ yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp, khi chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, lËp tøc kh¸ch hµng sÏ chuyÓn sang tiªu dïng c¸c s¶n phÈm kh¸c cïng lo¹i. ChÊt l­îng cña s¶n phÈm gãp phÇn t¹o nªn uy tÝn danh tiÕng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Nh÷ng ®Æc tÝnh mang h×nh thøc bªn ngoµi cña s¶n phÈm nh­ : MÉu m·, bao b×, nh·n hiÖu…tr­íc ®©y kh«ng ®­îc coi träng nh­ng ngµy nay nã ®· trë thµnh nh÷ng yÕu tè c¹nh tranh quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Thùc tÕ cho thÊy, kh¸ch hµng th­êng lùa chän c¸c s¶n phÈm theo trùc gi¸c, v× vËy nh÷ng lo¹i hµng ho¸ cã mÉu m· bao b× nh·n hiÖu ®Ñp vµ gîi c¶m…lu«n giµnh ®­îc ­u thÕ h¬n so víi c¸c hµng ho¸ kh¸c cïng lo¹i. C¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp gãp phÇn rÊt lín tíi viÖc t¹o uy tÝn, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm lµm c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nªn cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * C«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u cuèi cïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh tíi c¸c kh©u kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã tiªu thô ®­îc hay kh«ng míi lµ ®iÒu quan träng nhÊt. Tèc ®é tiªu thô nã quyÕt ®Þnh tèc ®é s¶n xuÊt vµ nhÞp ®é cung øng nguyªn vËt liÖu. Cho nªn nÕu doanh nghiÖp tæ chøc ®­îc m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr­êng vµ c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô hîp lý khuyÕn khÝch ng­êi tiªu dïng sÏ gióp cho doanh nghiÖp më réng vµ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng, t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng vßng quay cña vèn, gãp phÇn gi÷ v÷ng vµ ®¶y nhanh nhÞp ®é s¶n xuÊt còng nh­ cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nªn gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.5. Nguyªn vËt liÖu vµ c«ng t¸c tæ chøc ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Sè l­îng, chñng lo¹i, c¬ cÊu, chÊt l­îng, gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu vµ tÝnh ®ång bé cña viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu, ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm do ®ã ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, chi phÝ sö dông nguyªn vËt liÖu cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th­êng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm cho nªn viÖc sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®ång nghÜa víi viÖc t¹o ra kÕt qu¶ lín h¬n víi cïng mét l­îng nguyªn vËt liÖu. Bªn c¹nh ®ã, chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu còng ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c«ng t¸c tæ chøc ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu ®­îc tèt, tøc lµ lu«n lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ ®ång bé ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu hay lµ ø ®äng nguyªn vËt liÖu, ®ång thêi thùc hiÖn viÖc tèi thiÓu ho¸ chi phÝ kinh doanh sö dông cña nguyªn vËt liÖu th× kh«ng ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra b×nh th­êng mµ cßn gãp phÇn rÊt lín vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.6. C¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp C¬ së vËt chÊt kü thuËt trong doanh nghiÖp lµ yÕu tè vËt chÊt h÷u h×nh quan träng phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, lµm nÒn t¶ng quan träng ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C¬ së vËt chÊt ®em l¹i søc m¹nh kinh doanh cho doanh nghiÖp trªn c¬ së søc sinh lêi cña tµi s¶n. C¬ së vËt chÊt dï chiÕm tû träng lín hay nhá trong tæng tµu s¶n cña doanh nghiÖp th× nã vÉn cã vai trß quan träng thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, nã thÓ hiÖn bé mÆt kinh doanh cña doanh nghiÖp qua hÖ thèng nhµ x­ëng, kho tµng, cöa hµng, bÕn b·i…C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp cµng ®­îc bè trÝ hîp lý bao nhiªu th× cµng gãp phÇn ®em l¹i hiÖu qu¶ cao bÊt nhiªu. §iÒu nµy thÊy kh¸ râ nÕu mét doanh nghiÖp cã hÖ thèng nhµ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª Thanh Tïng - QTKDCN & XDCB 39C x­ëng, kho tµng, cöa hµng, bÕn b·i ®­îc bè trÝ hîp lý, n»m trong khu vùc cã mËt ®é d©n c­ lín, thu nhËp vÒ cÇu vÒ tiªu dïng cña ng­êi d©n cao…vµ thuËn lîi vÒ giao th«ng sÏ ®em l¹i cho doanh nghiÖp mét tµi s¶n v« h×nh rÊt lín ®ã lµ lîi thÕ kinh doanh ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. Tr×nh ®é kü thuËt vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, ¶nh h­ëng tíi møc ®é tiÕt kiÖm hay t¨ng phÝ nguyªn vËt liÖu do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp cã tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt cßn cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, cßn nÕu tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp thÊp kÐm hoÆc c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu hay thiÕu ®ång bé sÏ lµm cho n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp rÊt thÊp, sö dông l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. 2.7. M«i tr­êng lµm viÖc trong doanh nghiÖp M«i tr­êng v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp M«i tr­êng v¨n ho¸ do doanh nghiÖp x¸c lËp vµ t¹o thµnh s¾c th¸i riªng cña tõng doanh nghiÖp. §ã lµ bÇu kh«ng khÝ, lµ t×nh c¶m, sù giao l­u, mèi quan hÖ, ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn hiÖp t¸c phèi hîp trong thùc hiÖn c«ng viÖc. M«i tr­êng v¨n ho¸ cã ý nghÜa ®Æc biÖt vµ cã t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc sö dông ®éi ngò lao ®éng vµ c¸c yÕu tè kh¸c cña doanh nghiÖp. Trong kinh doanh hiÖn ®¹i, rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp liªn doanh rÊt quan t©m chó ý vµ ®Ò cao m«i tr­êng v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp, v× ë ®ã cã sù kÕt hîp gi÷a v¨n ho¸ c¸c d©n téc vµ c¸c n­íc kh¸c nhau. Nh÷ng doanh nghiÖp thµnh c«ng trong kinh doanh th­êng lµ nh÷ng doanh nghiÖp chó träng x©y dùng, t¹o ra m«i tr­êng v¨n ho¸ riªng biÖt kh¸ch víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. V¨n ho¸ doanh nghiÖp t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín cho c¸c doanh nghiÖp, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp to lín ®Õn viÖc h×nh thµnh c¸c môc tiªu chiÕn l­îc vµ c¸c chÝnh s¸ch trong kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi t¹o thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc kinh doanh ®· lùa chän cña doanh nghiÖp. Cho nªn hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
- Xem thêm -