Tài liệu Một số giải pháp góp phần hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế bằng tin dụng chứng từ tại chi nhánh nhn0&ptnt tỉnh khánh hòa

 • Số trang: 124 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 39 |
 • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & ! "# % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ' ! " # $ !" # $ %&' ( 2 ! )3 )* +& ,-! +. ! / !,0 1'"# !& #$/ 4-5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ( 64 !" 7 0# 1'/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ( 64 !" ! '.# 89 :( ! #$/ ; '< ='>! +59' # ? ; 0# 8@ :( =24 #3 A* # , ! / ; ,-! +. ! / 2 !,0 1'"# !& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% * !,0 1'"# !& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% + !,0 1'"# !& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% + E 0# B )3 E H )3 ! F# # '%I !59 J %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% + E H )3 ! F# E ; H )3 ! / 4-5 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ) !,0 1'"# !& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% * 8@ :( B 0B =C #6 =5D 1'/ +& ! / ! F# !G, ! )3 K ! ' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ! F# !L MN # F !OJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %,% ! "# $%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% , #$/ ! ) !L MN J%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% , P 05 5Q4 82 .5 M' P 05 5Q4RRRRR .5 M' ; #3 :( #$/ ! ) !L MN S #6 W0# / 82 S 7 U > 82 S 7 U ; =,-5J %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ( 0# =,-5 S 82 +T# +5I4 #$/ !O S #6 ! I $% RRRRRRRR ! I $% #6 W0# / V > X ; S !GY# !5&B 82 S # , B ZB # 5&! 7 [' \ E S !'] \ d S +59' 7 ,( +e ^_`M =/'A` `!!`G ,b G`M5!c f V S #6 ! I # '%I f X S \ S MY B j f S +"5 F i ,2 ^_`8,=85 50B =) `!!`G ab G`M5!c )g ^hG/ b`G/:=` `!!`G ab G`M5!c ^ /#7 h, /#7 S c ^A!/ Mk:% S cJ ^G`#5BG,#/= S cJ S #6 +59' 7 ,( +T# :5Q! ^ , ; l'% !Gm i S cJ ! Y# 5Q J %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,- E n/5 !Gj !G0# 5Q4 1'%9 - #$/ #0# 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,& E 2 4* S J E E 2 ! U :0, S J E E; 2 W0# > d d .# F !O !G, ! / S J !,0 1'"# !&J%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,' d "5 B 5&' ^ 5== ab oW# / #`S G/b!c d 6/ +3 ! )3 d ; n> +3 +)K dE F 8,5#`c :5I ^4/G5 `S,#`/ :5== ,b =/M5 !O :(, 5I4 ^ A'G/ #` H,=5#%S d d H 5&' +6 dV 4-5 ^ ,44`G#5/= .! A" # F 65 ^B/#75 !O 7 0#J =5A!c V p S c A'G/ #` `G!5b5#/!`c d V V V %-% . / ; 0 1 5I' :5&! 89 ; P 05 5Q4 89 % # % % , ; 23 '++ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,) Hp J%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,) J X Hk &'()*' - . , 0 12 Hk . &'()*' Vii A, 8r5 56 ! ; #+ / Y ! /% +q5 #$/ 0 (++ #3 Hk diiJ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,4 6 78 "# $ 63 3= l'0 !Gm 3 m 9: ; ; < -& ;E l'0 !Gm B 0! !G5I J F# @ 82 ,-! +. ;E # L J%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -) 4 5 ; 0 82 B 0! !G5I %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -& ! 2 Y G/ +K5 J # 9: < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-' ,% % 323 # 3 %3 ]' !) 82 # , 8/% ;\ s# 8N #' ;\ F 3 #[' !q # F# 1'( =CJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -4 ; 504 +"#J t ; 0# H 6 504 +"# ;; 0# B j ;E 0# +3 8s !GY# ! '.# ,-! +. E ,-! +. E; 0 )* Ei E !q # F# 82 # '%D 4U E P&! 1'( ,-! +. E nu F# 75 '% +. M,/ 5QB 8N E\ #$/ 2 8" !G, @4 ] + % %%%%%%%% '+ di !L MN 50 7&! 1'( ,-! +. E d 75 M,/ J dE ,%,% ! 9: ; $ 63 3 /% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'( ,-5 "5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% '( 5r5 ! 5Q' B j 75 M,/ l'0 !Gm m ! 2 82 B 0! !G5I J dV hq # F# B j 75 M,/ Vi P 0# !& #$/ # 5 2 ,-5 "5 5/, Ms# 82 #0# +"5 !0# )r# 0 ,vHh h !? P 0# 2 ,25 !G, ,-! +. ! / !,0 1'"# j/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% '4 P 0 5/, Ms# !-5 2 ; 0 "# ,vHh h h? P 0 j/J df +-5 =CJ df 0# Ms# 8N w !Gg !G, ,-! +. ! / !,0 !-5 G5:/ 7 # 5 0 P 0 j/ V ; h25 !Gg W'[! 7 x'J V ; h25 !Gg VV E >B 7 x'J !" ( )* ,vHh h # 5 0 +& B )3 ! F# ! / !,0 !L MN # F !O !-5 j/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (( P 0 E 64 !" 8y 4U V E 64 !" ! '.# 85 4U Vd d h Y# !G0 89 85Q# ! Y# 5Q B )3 ,vHh h h? d 5Q hm m /% !-5 d { d; MN 5I' 4F# B L !G, X 0 ! F# ! / !,0 7 0# !-5 !,0 1'"# !& :z !,0 1'"# !& :z !O !-5 # 5 0 !L MN G5:/ 7 # 5 ! F# ! / ,vHh h h? !L MN ,vHh h h? !,0 1'"# !& !-5 50 7&! 1'( ! Y# 5Q B )3 ! F# ! / !O !-5 # 5 # F !O Xd 5QB 8N ! / ! / # F 5QB '%D !|# 75I4 !G/ # F V B )3 U 1'% !Gm !,0 !L MN j/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Xd P 0 ! Y# 5Q B )3 2 ! F# ! / !,0 !L MN P 0 0 # F P 0 P 0 # F !O !-5\ j/ \\ j/ ++ !O A, 8r5 #0# j/RRRRRRR i; ,%-% 7 3 > "# $ 63 - ?8 3 A $ 63 5(5 B 0B J } % MY 2 # L 97 0 : #/, # [! =)g 5(5 B 0B dJ * G. / 3 3= 9: 2 0 ; < +T# :5Q! =24 !"! #U / Q !G, 1 +.5 82 +/ M- ! / 0 7 @- !;;;;;;;;;;;;;; < ~! / !,0 85D RRRRRRRRRR 6/ #0# m A E !,0 1'"# !&RRRRR V ! F# !25 !Gg +"5 8r5 M,/ 0 B X 5QB W'[! >B 7 x'RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 6 7 0 0 =$ > 5 1? % !0# !) !,0 1'"# !&RRRRRRRRRRRRR 5(5 B 0B J 5Q +-5 6/ +q5 4r5 #U 5(5 B 0B EJ B A0# # @4 A6# 7 0# 5/, Ms# ! / 6 7 0 0 %$ 8 1 ! % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +4 3@3 ! "# 8[ # , 7 0# > ;;;;;;;; \ 3 ;3 C ; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,, h• H € h ; P a ; " ?# ( J H !L# !m m 8" ( JH !L# !m m # , 8/% ( ;JP&! 1'( 75 M,/ #$/ ( E J 5I' B L Ms# 8N ! / @ '% +. di d 2 !G, !,0 !L MN ! K5 5/ 1'/ # F !O !-5 #0# dE 2 fd " CD E # F$ 4 CD E# $4 CD E # =$ , @ I CD E # <$ LN @! O CD E # +$ LP CD E # 3$ * CD E # H$ LN @! 0 Q $' ?# 7DE 3F 7D 5 G #HH= #HH< 5 % @ J4J K(LJL LM @ 1 J4J K(LJL LM 9 / == 4 == G 9 G 97 0 : 4 G 1 1R #HH< 33 9 2 33 G ! S G , E# , E # %$ ' , E # F$ ' , E# $V 5 O !0 2 W 12 X0 / : <= , E # =$ V 5 O !0 2 W 12 Y T / : +H R ? T P #HH< HH ' J4J K(LJL LM U 0 / 1 %< 4 F3 = % G HI JKLMJ HN OP JQL L Z _ ` Q S [ [ _ ^! @ [ "/ a @b d S@a [ T O \ U O B/ !0 Y T ! J 5 Z B 8 5@ @? O . U T @ @b ? ! g a Q JS [ 7 h0 ^7 @I W m[ S X5 p_ / 1 [0 U 0 S/ 7 G E @ 9? X0 \ L A iJ4J K(LJLl LM d ! T L 5 a ! / 4O 5@ 0 U U W 12 5 O S \ 9 9S S / U S [ O A I O a ? . /e ! [1 X ! n 5 O O / A a !0 9` ^R @ Z / 5 0 @? I0 0 12 o \ Z D Q 0 7 / A g a ] 0 7 S @ 9? 0 2[ S Z ^ !0 ijLkl[ R 1R 9 1 U g 7 ^a Ca O [@ X S B U 7 ^7 L ? ^T /c @! [ W Y75 X0 P X0 / : / A O X X5[ ] ^S 1R 1 . d @b S O A " a I 8_ ^ ! @ D T R D /e J a ^a / 5 W 0 7 O 5@ ! \ ? / 1 @ X f ! G n J 4 0 @? @a 4 JA 0 7 / A T G J !0 B 7 9S / ( L D JA A ![ D 5 O # I ! [ n f " / Q / 'S A Z 8S d / 1 A A B ! X5 / @ @- 1 . / h @! " S ! 5 D U \ 5 / S @ X !0 @ q?8 3@3 3= "# $ 63 3 9: 0 ; W 12 U B D@ < R% ,% ?SH JLTU VQ W KX HN YKZ [U\ L A m ! ? a 0 U 0 U ^r J4J K(LJL LM I Z J 4 [ E 0 ! U U 0 8 Z a U U W 12 &% Kab VL \ " @ _ 7 0 0 D 0U ! [ G U Q Q J I W 12 / A ' B ' / % U B ' ^r J J4J K(LJL LM 4 KLT HeU$ ' M L I B E `Kab VL HN Oc d I 0 9 4 [ U \ U J4J K(LJL LM -% 7]L J^_ Z 5 LB S " 7 [ E W 12 g 0 X 1R / 1 ' J J4J K(LJL LM 4 8 I '% K^f D@ Z `Kd` KLT HeU$ " •( 0 00 W •( 0 0 P I0 •( 0 09 9 •( 0 0 @ X U /a U B G 9s 12 [ P #HH #HH< 0 I0[ / 0 0 I0 9s 12 9 @! ? % (% ;MJ HgU HN OP JQL cb - HK^f ' $ ' 9g @- @ X LO ^r ^ 5 P W B[ ^ U B ) to o ku ' o1 itv'l L 0 ! U 6 ! ' P J / . , / 9 9 E W 12 U U 'G B 5 9 ' E h0 'w 9? R0 ^ 9 > ? r \ 7 0 0 r O ! ? M ^7 1 !0 f W X a 7 h0 \ _ . [ 9 U B W 12 E \ D W g _ W A I S0 - #[ ? [ W 12 U T P @? 5 1x ^7 D [ I B 7 B m 47 L 5[ 9? / A U r 4 9? 0 T I 9? @ I U U ^r ! O P U 1 _ 5 T I ! 0 0 J ! 0 ^r \ ' G _ U I / B 5 J4J K(LJL LM 1x 5/ S @ X 9S ! 8 5@ W 9 [ ^ 5 J D G 7 0 0 S0 0 Q U a 5 9` " X0 B ! 0 %$ p U ? U 7 0 0 ' 0 O W 0 U 4 1 " O 0 ^r U o 0 O 4 [ d D ] S 12 O 7 Z S W 12 U J4J K(LJL LM " J4J K(LJL LM 7 @- ^r tv'[ 5 ] /D 0 B @ 5 #$ L ? U W 12 U S E d 0 P^ ' B U B 0 12 U [ _ ^! @ 0 B U I W 12 " 12 ! " Q5 A \ F K^f ! "# $ % % % % % L J h HN JK K J9d iU]H JM O]L VjL K9aJ Ok HN l KQ JK^f baL % % % % ;KdL Lmb VP JK Z KLPU iU W R b K J9d iU]H JM n OLpb YKdH K U VP JK (6, L, 8 qL @ > A 8 5@ b 0 12 ? ;KdH VjL JK ' D pz 1R K J9d J 9 * ^jHE JK 9 ? [ CA S@a !/ \ I P Q OrH OLpb s U W 0 U 0 S T i 0 _ ! \ 9s 12 ^a Z o A Z [ 9{ [ Z ^ [ I ?1 | _ 5D E 1 D@ E O :5 5a h :5 Q Y T 5 O \ U E " U^ [ P i&,*l K J9d iU]H JM h X . " @ n [ @? 5D / 7 ;l S S @ ^ @! 0 P^ L J h HN JK A / Z @ / 0 0@ X % % %,% % K K J9d iU]H JM O]L VjL P YL K JM CA 9 K J9d iU]H JM HZ Kq O % % %,% [ D W Z L : @a ! J A @ " 1w Z !0 g 0 0@ X 0 D y @a 8E S ! R 0 2 " D/ I Yo A i 33=l [ 4! W K J9d iU]H JM b 5 R LO ! !/ U [ o X0 / : A [ O } A ! YU = L h :5 LG Z L h % % %,%,% n 1R h /" :5 R K 2 E @? Z W W / X0 K J9d iU]H JM O]L VjL K9aJ Ok HN l KQ JK^f baL ?o% L " /! h / [ g S0 0 Q G X0 7 / R0 Q / 1 J4Lp L L @ L @ L @ % %,% Kq l KQ G W G Z ! OM K9aJ Ok 9 [ R / 0 9 7 g b D ? W I " / 9 7 [ . ,? 0 0 9 / !0 2 9 [ W 9 " 5[ S 0 7 @- S Y T % g . _ ^! @ " Q W 9 g 9 / 8 5 W 7 @- 9aL JK^f T 7 D W 2 W 0 / 8 5@ r S L % %,% %,% G `KdJ J Lp HN K9aJ Ok 9` @ K J9d iU]H JM HN KQ ^jH% A W X0 / : [ JK % % %,% % % Kw K sdHK YL K JM VX bx HN W J4Lp baL% % %,% % KZb Kl J] YKdHK iU ' 1 / 7 Kl J] HKN tMU u K K^v JK^f J4Lp @ ? ! " /! b 2 " D J4Lp ! g 5 0 D < % %,% %-% y Ld K]L O9dL% LN Q @ a R Z T " / : [^ N ! ! P @ a 2 [ ^T ! A 5 7 [ M7 ] % %,% %&% ?xL J ^z g E E 5 R " S / !0 2 2 ? ! X0 1 N ^R 7 E [ { [ ^T 5 5 g 5 : ^ A [ [ z * G ^7 0 0 @- 0 7 X0 1x : o 0 0@ X @a 7 @- ^7 0 w I0 Y T `Kd` [W 0 7 ^ [ 1 YT _ X5 U ! ! g a / S/ G / * _ / ^g / 5^ 7@ R g 7 Z [ X I Y @n _ 9 / I ^ g[ E Z 7 9g 0 0 @- Q5 M % %,%,% KZb Kl J] JKUkH VP {u JKl HN l KQ JK^f % %,%,% % KLM [^_H YL K |9 JK^f baL% ! 9 ^" 1 5 / ! Y T p X0 / : @ ^ D 5a 0 R[ 5a d [ 2@ ^ D[ E [ A ! T JK^f 5a Q 1R I !0 / ^ 9` 1 h0 [ J baL% 2 / [@ 1 E !0 [ " / ! ^7 @f [ S ! " /! " $ 0 7 S / E / g 7 [ @f 9 T 0 W[ N A Q [ ! Q l KQ 0U W 12 1R A ^ 21 P !0 2 X0 / : U 1 !0 2 / [ J4Lp 0 7 D g @ I @I Q @/ : D / R0 Q 0 2 0U Uc [GH HN 0U D I @ I / %,%,%,%,% ;Ku } 8D 1 S S @b d W @ I / 9` " ! l KQ Y 5 1? 1 @? K HN baL% Y T [ D [ S 5 E " /! ; S + P Hx 1R Km$ A ! 2 [ a [ " /! T @ I X @I S a / 9 . I U O O [ @ I / [ 5 W M G a % 0 7 S Q @ / A 2[ :5 S [ D / _ t? W 1R 1R % %,%,%-% Kw K sdHK YKdHK KQ 8D 1 5 O 9` S0 0 Q 0 Y 5 1? 1? W ! ^" 5 _ [ 0 12 ! Y 0@ T @ I ! W 12 9 I Y{ / 5 W / % %,%,%&% t Jw HN l KQ JK^f baL J 9 JK K J9d iU]H JM a Z @ &5 W B T " 5 $ 5 W @ T @ I " /! Q 1R a 2[ /e R a W P X Ys @-[ / 7 G D/ I0 ;p i _ ^a .l @? . 1R % %-% Uc [U\J OLPU HK~ K K9aJ Ok JK % %-% % dH V} {u [Qb Hf sv HK9 JK % %-% % % Uc [U\J OLPU HK~ K iU t X T C @@ ku €Y ' I 4 !0 " R 0 I ; Km JK I 0 X I 3%H i& u @a ' 0 X I0 A I @a t ~• g Q g Q I U F% ++# K J9d K]L `KLMUE s•H 99 5 J o u 3%H • &tCl$ 0 12 0 I0 ‚ 3++$ I 5 3 # 3++ iC€}l$ 0 12 0 2 i/ l V 5 ] t X K J9d iU]H JM @ X D @Q t X 0 o} 1( ‚ R " K J9d iU]H JM T i S @a u o @ 1o • &''l$ 0 12 @ X pe [@ X / 3 % %-% %,% K€ ^jH Lq HdH 8D I0 E " /! 1 l KQ % X @I D O D / /- / \ G ^7 0 0 @- \ n ? D [ [ ! T i1 ! ! Z 1 !0 R n 0 12 /- / X l " T "@a " ![ W 12 % %-% %-% Ut J•H JKGH KQ K d` |S * @I W 0 U ! ? 0 J 9 1 ! T T [ 0 12 W 5a I0 E L 5 V 5 ] ' 9 [ a 5 ] ^a 7 0 12 " * o R b @! 0 7 n / 7 @ X @![ A U 5 X 5 X `K‚ {LM KLm " W 12 X !0 2[ 0 \ b @ T " /! ? I 0 Q @ ? o• W J \ HZ KLmU [GH VQ d` |S } 1( ] ^ 5 ] 9 a JQL [LmU O 2 U w5 d Kq 7 z 0 50 K J9d iU]H JM% !0 2[ iƒ''l f 9 M JK @ X t cb B[ T ^7 9 =HH i& u 5 ' o1 • &'( =HHl[ ! @? B 5 v - Xem thêm -