Tài liệu Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của viet nam airlines

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn Mét sè gi¶i ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng cña Viet Nam Airlines Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, hµng kh«ng d©n dông ngµy cµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Hµng kh«ng kh«ng nh÷ng lµ ngµnh kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi nhuËn lín mµ cßn cã ý nghÜa rÊt quan träng vÒ mÆt chÝnh trÞ, ngo¹i giao còng nh­ quèc phßng ®èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung ®ã. N»m ë vÞ trÝ ®Þa lý kh¸ thuËn lîi, lµ trung t©m cña mét khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng, cã tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh t­¬ng ®èi cao, hµng kh«ng ViÖt Nam cã lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m qua, tõ khi cã chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng, hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ mäi mÆt, gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng trªn kh«ng xãa mê ®­îc thùc tr¹ng lµ sù ph¸t triÓn cña hµng kh«ng ViÖt Nam vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vèn cã. Hµng kh«ng ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i chËm ph¸t triÓn vµ tôt hËu kh¸ xa so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Thùc tr¹ng trªn cµng trë nªn cÊp b¸ch h¬n khi chóng ta ®ang tiÕn vµo thiªn niªn kû míi víi nh÷ng xu thÕ míi: sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc - c«ng nghÖ, xu h­íng t­ nh©n hãa c¸c h·ng hµng kh«ng, phi ®iÒu tiÕt vËn t¶i hµng kh«ng, hîp nhÊt vµ liªn minh gi÷a c¸c h·ng hµng kh«ng... §øng tr­íc thùc tr¹ng ph¸t triÓn vµ nh÷ng xu thÕ míi cña thêi ®¹i, hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn ph¶i ®­îc ®æi míi c¶ vÒ tÇm nh×n, tr×nh ®é t­ duy vµ n¨ng lùc tæ chøc hµnh ®éng. §Ó sím lµm ®­îc ®iÒu nµy, Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn ph¶i x©y dùng vµ thùc thi mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn hîp lý theo h­íng c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa. Víi mong muèn t×m hiÓu ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam trong xu thÕ chung nhiÒu biÕn ®éng cña thÞ tr­êng hµng kh«ng thÕ giíi ngµy nay, c¨n cø trªn nh÷ng tµi liÖu vµ sè liÖu thùc tÕ vÒ t×nh h×nh hµng kh«ng thÕ giíi còng nh­ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty trong mét sè n¨m qua, t«i xin ®­a ra "Mét sè gi¶i ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng cña Viet Nam Airlines". Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña Viet Nam Airlines Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p më réng ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña H·ng Hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam. Ch­¬ng I Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng I. thÞ tr­êng vµ vai trß cña thÞ tr­êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng ThÞ tr­êng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸. "ThÞ tr­êng" ®­îc nhiÒu nhµ kinh tÕ ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Mét c¸ch ®¬n gi¶n, cã thÓ coi thÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Cho dï c¸c ®Þnh nghÜa vÒ thÞ tr­êng cã nhÊn m¹nh ®Õn yÕu tè nµo ®i ch¨ng n÷a th× còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau: - Ph¶i cã kh¸ch hµng (ng­êi mua hµng), kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n víi ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh. - Kh¸ch hµng ph¶i cã nhu cÇu ch­a ®­îc tháa m·n. §©y chÝnh lµ c¬ së thóc ®Èy kh¸ch hµng mua hµng ho¸ vµ dÞch vô. - Kh¸ch hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, tøc lµ kh¸ch hµng ph¶i cã tiÒn ®Ó mua hµng. 2. Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng ThÞ tr­êng cã c¸c chøc n¨ng sau: - Chøc n¨ng thõa nhËn: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hay doanh nghiÖp th­¬ng m¹i hµng ho¸ dÞch vô lµ ng­êi b¸n hµng. Hµng ho¸ vµ dÞch vô cã b¸n ®­îc hay kh«ng ph¶i th«ng qua chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ tr­êng. Hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ®­îc dï b¸n trùc tiÕp hay b¸n cho ng­êi trung gian, tøc lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã ®ùc thÞ tr­êng thõa nhËn. Ng­îc l¹i, nÕu hµng ho¸ vµ dÞch vô ®­a ra b¸n kh«ng cã ai mua, nh­ vËy cã nghÜa lµ thÞ tr­êng kh«ng thõa nhËn. §Ó ®­îc thÞ tr­êng thõa nhËn, hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶i cã nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Phï hîp ë ®©y vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, sù ®ång bé, quy c¸ch, cì lo¹i, mµu s¾c, bao b× vµ gi¸ c¶, thêi gian ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. - Chøc n¨ng thùc hiÖn: Chøc n¨ng nµy ®ßi hái hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶i ®­îc thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi (cã thÓ b»ng tiÒn, b»ng hµng hoÆc b»ng c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸c). Ng­êi b¸n hµng cÇn tiÒn, cßn ng­êi mua hµng cÇn hµng. Sù gÆp gì gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua ®­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ hµng. Hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ®­îc tøc lµ cã sù dÞch chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua. - Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch: Qua hµnh vi trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng, thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc ng­îc l¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, hµng ho¸ vµ dÞch vô tiªu thô nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung øng cµng nhiÒu hµng h¬n n÷a cho thÞ tr­êng. Ng­îc l¹i, nÕu hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng tiªu thô ®­îc, sÏ ®iÒu tiÕt doanh nghiÖp h¹n chÕ s¶n xuÊt hoÆc thu mua, chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh. Chøc n¨ng nµy ®iÒu tiÕt c¸c doanh nghiÖp gia nhËp ngµnh hoÆc rót ra khái ngµnh, khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµo ngµnh hµng ho¸ vµ dÞch vô cã lîi, kÝch thÝch nhµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng míi, chÊt l­îng cao, cã kh¶ n¨ng tiªu thô víi khèi l­îng lín. - Chøc n¨ng th«ng tin: Th«ng tin thÞ tr­êng lµ nh÷ng thÞ tr­êng vÒ nguån cung øng, hµng ho¸ - dÞch vô, nhu cÇu hµng ho¸, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô. §ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi mäi nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh, c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, c¶ ng­êi cung øng vµ nghiªn cøu s¸ng t¹o. Cã thÓ nãi ®ã lµ nh÷ng th«ng tin cã t¸c dông ®èi víi toµn x· héi. Th«ng tin thÞ tr­êng lµ c¸c th«ng tin kh¸ch quan. Kh«ng cã th«ng tin thÞ tr­êng kh«ng thÓ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ trong c¸c quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. V× thÞ tr­êng cã nh÷ng th«ng tin kh¸ tæng hîp vÒ cÇu nªn hµnh vi cña ng­êi mua còng lµ hµnh vi cña ng­êi b¸n, gi÷a c¸c ng­êi mua vµ c¸c ng­êi b¸n víi nhau. V× vËy, viÖc thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®­îc sù chó ý cña c¶ giíi s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ng­êi tiªu dïng vµ toµn x· héi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi gåm 4 kh©u: s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng. Trong ®ã, thÞ tr­êng lµ kh©u trung gian, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸ nh©n. ë thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, thÞ tr­êng lµ kh©u trung gian, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Nã lµ kh©u ph©n phèi c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Lµ thÞ tr­êng ®Çu vµo cña s¶n xuÊt, nã lµ ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt vµ kh©u dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt ph¸t triÓn. ë gãc ®é nµy, thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cã vai trß to lín: - B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn liªn tôc víi quy m« ngµy cµng më réng. - Thóc ®Èy ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt - c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt th«ng qua viÖc ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng cô, dông cô tiªn tiÕn, c¸c lo¹i c«ng cô chuyªn dïng cã n¨ng suÊt cao vµ cã hiÖu qu¶ sö dông tèt. C¸c nguyªn nhiªn vËt liÖu cã chÊt l­îng tèt, sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm. ThÞ tr­êng kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. - B¶o ®¶m thuËn tiÖn, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé vµ ®óng chÊt l­îng cho c¸c doanh nghiÖp sö dông, võa gióp cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt tËp trung vµo chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt, võa chuyªn m«n hãa kh©u ph©n phèi, l­u th«ng nªn c¸c yÕu tè ®­îc ®­a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phï hîp. Th«ng qua viÖc c¶i tiÕn dÞch vô cña c¸c kh©u mua b¸n, vËn chuyÓn thanh to¸n... gióp cho nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhËn ®­îc c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ngµy cµng thuËn lîi vÒ mÆt nµy, nã ph©n bæ c¸c nguån lùc cã hiÖu qu¶. - Dù tr÷ c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt, b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt gi¶m bít dù tr÷ lín ë n¬i tiªu dïng. ViÖc ph©n phèi l¹i dù tr÷ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt theo h­íng t¨ng c­êng dù tr÷ ë kh©u l­u th«ng, lµm cho dù tr÷ trong toµn x· héi gi¶m xuèng vµ dù tr÷ ®­îc lu©n chuyÓn nhanh, cã t¸c dông nh­ viÖc t¨ng nguån. - Ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng b×nh th­êng sÏ gióp cho gi¸ c¶ hµng ho¸ ®Çu t­ vµ hµng trung gian ®­îc æn ®Þnh, ë ®©y cã vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc trong viÖc b×nh æn thÞ tr­êng. §èi víi hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô phôc vô tiªu dïng, thÞ tr­êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô lµ cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi ng­êi tiªu dïng. §©y còng chÝnh lµ kh©u dÞch vô phôc vô tiªu dïng, lµ ng­êi néi trî cña toµn x· héi. V× vËy, thÞ tr­êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô ph¸t triÓn v¨n minh cã t¸c dông to lín ®èi víi toµn x· héi. - Nã ®¶m b¶o thuËn lîi cho ng­êi tiªu dïng cã thÓ nhËn ®­îc hµng ho¸ vµ dÞch vô thÝch hîp, phï hîp víi thÞ hiÕu (së thÝch), thu nhËp cña hä vµ sù tèi ®a hãa tháa dông cña ng­êi tiªu dïng, cho phÐp ng­êi tiªu dïng (kh¸ch hµng) tù do lùa chän. - Nã thóc ®Èy nhu cÇu, gîi më nhu cÇu míi, h­íng nhu cÇu tíi hµng ho¸ chÊt l­îng cao, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i. ThÞ tr­êng nèi liÒn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶ trong n­íc vµ thÕ giíi, ®­a hµng ho¸ chÊt l­îng tèt ®Õn gÇn ng­êi tiªu dïng, kÓ c¶ nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc. - Hµng tiªu dïng vµ dÞch vô phôc vô tiªu dïng c¸ nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng. Nhê cã sù ph¸t triÓn c¸c lo¹i hµng tiªu dïng vµ dÞch vô thuËn tiÖn ®èi víi ®êi sèng x· héi, ®· gi¶i phãng con ng­êi ra khái nh÷ng c«ng viÖc "kh«ng tªn" trong gia ®×nh, võa nÆng nÒ, võa mÊt nhiÒu thêi gian. Con ng­êi ®­îc nhiÒu thêi gian tù do h¬n. - Hµng tiªu dïng vµ dÞch vô thuËn tiÖn ®· lµm gi¶m bít dù tr÷ hµng tiªu dïng ë hé gia ®×nh vµ c¸c c¸ nh©n, c¸c tËp thÓ tiªu dïng. Sù ph©n phèi l¹i dù tr÷ hµng tiªu dïng theo h­íng tËp trung hµng ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lµm cho thÞ tr­êng hµng ho¸ phong phó, ®a d¹ng vµ ng­êi mua cã thÓ lùa chän phï hîp víi thÞ hiÕu, phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu sö dông cña m×nh vµ gia ®×nh. - ThÞ tr­êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô æn ®Þnh cã t¸c dông rÊt lín tíi viÖc æn ®Þnh ®êi sèng b×nh th­êng cña mçi con ng­êi, mçi gia ®×nh vµ toµn x· héi. Sù t¸c ®éng tõ phÝa ChÝnh phñ trong qu¶n lý vÜ m« cã t¸c dông b×nh æn thÞ tr­êng hµng tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng hµng ho¸ thiÕt yÕu ®èi víi ®êi sèng cña nh©n d©n: l­¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc ch÷a bÖnh, ®å dïng gia ®×nh, nhµ ë, ®å may mÆc, ®å dïng häc tËp cho häc sinh... ë ®©y, còng cÇn ph¶i thÊy mÆt tr¸i cña thÞ tr­êng: sù tÝch tô hµng ho¸ qu¸ lín trong c¸c "bÓ chøa l­u th«ng" còng cã thÓ dÉn tíi khñng ho¶ng. ThÞ tr­êng cã tÝnh chu kú theo chu kú kinh doanh. ThÞ tr­êng còng cã tÝnh thÊt th­êng do cung kh«ng ®¸p øng cÇu, cÇu kh«ng theo ®­îc cung vµ c¶ nh÷ng t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè thuéc qu¶n lý vÜ m« cña ChÝnh phñ ®èi víi m«i tr­êng kinh tÕ tiÒn tÖ, m«i tr­êng x· héi, m«i tr­êng c«ng nghÖ.... II. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng 1. Nhãm nh©n tè thuéc chÝnh trÞ - x· héi vµ t©m sinh lý cña con ng­êi Ho¹t ®éng thÞ tr­êng lµ ho¹t ®éng cña con ng­êi. Quan hÖ x· héi cña con ng­êi rÊt réng r·i. Quan hÖ quèc tÕ tøc lµ quan hÖ gi÷a d©n téc nµy víi c¸c d©n téc kh¸c. §ã lµ quan hÖ ®ãng hay quan hÖ më. §Æc biÖt cña d©n téc vµ t×nh tr¹ng hßa b×nh hay chiÕn tranh trong vµ ngoµi d©n täc, gÇn hay xa còng ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c c¸ nh©n cã quyÒn tù do trong ho¹t ®éng kinh tÕ theo ph¸p luËt. C¸c yÕu tè vÒ t©m lý, sinh lý cña tõng con ng­êi, th«ng qua nhËn thøc cña hä, còng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh, vÝ dô cã ng­êi khi thÊy hµng ho¸ gi¸ cao th× hä tung ra ®Ó b¸n, cã ng­êi l¹i tÝch tr÷ l¹i ®Ó chê gi¸ cao h¬n. Cã ng­êi thÊy hµng gi¸ thÊp th× mua vµo, ng­îc l¹i cã ng­êi ph¶i b¸n ngay v× sî gi¸ xuèng thÊp h¬n n÷a. Nh÷ng quyÕt ®Þnh sai lÇm dÉn ®Õn ph¸ s¶n qua nhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ cña tõng chñ doanh nghiÖp, cña ng­êi kinh doanh c¸ thÓ, cña ng­êi tiªu dïng c¸ nh©n. 2. Nhãm nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« vµ qu¶n lý vi m« C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« lµ sù t¸c ®éng cña bµn tay h÷u h×nh cña Nhµ n­íc ®Õn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng tù do lµ thÞ tr­êng ®Ó cho søc m¹nh cung vµ cÇu ®éc quyÒn Ên ®Þnh gi¸ c¶. ThÞ tr­êng tù do nÕu cã d­ cÇu, d­ cung th× chÝnh ¸p lùc cña chóng sÏ ®Èy gi¸ tíi ®iÓm c©n b»ng mét c¸ch nhanh chãng. ThÞ tr­êng tù do sÏ ®¶m b¶o cho c¸c nguån lùc ®­îc di chuyÓn tù do vµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù x¸c ®Þnh lÜnh vùc ®Çu t­ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã lîi. ThÞ tr­êng tù do tøc lµ b¶o ®¶m cho thÞ tr­êng th«ng suèt, kh«ng cã sù kiÓm so¸t mét c¸ch tïy tiÖn, chñ quan nh­ cÊm ®o¸n kinh doanh, cÊm mang hµng ho¸ ra khái mét tØnh thµnh phè ®Ó b¶o vÖ mét lîi Ých côc bé nµo ®Êy nÕu lÜnh vùc kinh doanh ®ã ph¸p luËt kh«ng cÊm vµ hµng ho¸ ®ã lµ hµng th«ng th­êng, chØ vËn ®éng tõ n¬i gi¸ thÊp ®Õn n¬i gi¸ cao. ThÞ tr­êng cã ®iÒu tiÕt lµ thÞ tr­êng cã sù t¸c ®éng vÒ phÝa Nhµ n­íc vÒ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh, luËt ph¸p, c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, c¸c quy ®Þnh. Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi n­íc, mçi thêi kú ë mçi n­íc cã sù ®iÒu tiÕt kh¸c nhau. C¸c biÖn ph¸p ®­îc sö dông phæ biÕn lµ thuÕ quü ®iÒu hßa gi¸ c¶, trî gi¸, kho ®Öm... vµ nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho kinh doanh nh­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, æn ®Þnh tiÒn tÖ, gi¶m l¹m ph¸t... xÐt vÒ møc ®é ®iÒu tiÕt cña mçi quèc gia cã kh¸c nhau nh­ng kh«ng cã mét n­íc nµo l¹i kh«ng cã sù ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®Õn thÞ tr­êng. Nhãm nh©n tè thuéc qu¶n lý vi m«: lµ nh÷ng nh©n tè thuéc néi bé mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt, nh÷ng doanh nghiÖp lín, ®éc quyÒn kinh doanh, hoÆc thiÓu sè ®éc quyÒn còng cã ¶nh h­ëng chi phèi thÞ tr­êng gi¸ c¶, mÆt hµng, ra nhËp ngµnh, còng nh­ nh÷ng t¸c ®éng kh¸c: sa th¶i hµng lo¹t c«ng nh©n khi thu hÑp s¶n xuÊt, khi b¶n th©n doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã trôc trÆc, c«ng nh©n ®×nh c«ng, tai n¹n.... 3. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt tèc ®é ph¸t triÓn nhanh hay chËm cã liªn quan ®Õn c¸c nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña mçi quèc gia, cña c¸c khu vùc vµ nh÷ng vïng, miÒn trong ph¹m vi cña mét quèc gia. VÞ trÝ ®Þa lý cña ®Êt n­íc ®èi víi c¸c n­íc xung quanh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi còng lµ mét thuËn lîi hay khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt chó ý lµ lÜnh vùc vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng biÓn vµ ®­êng hµng kh«ng. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®Þa h×nh tù nhiªn cña ®Êt n­íc nh­ ®Êt ®ai, kho¸ng s¶n, biÓn, rõng, s«ng ngßi... kÓ c¶ thêi tiÕt vµ khÝ hËu. §©y chÝnh lµ nÒn t¶ng, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ ®· chØ râ nh÷ng lîi thÕ cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ®Êt n­íc rÊt sím h×nh thµnh nh÷ng n¬i trung t©m bu«n b¸n "thø nhÊt kinh kú, thø nh× phæ biÕn", lóc ®ã phæ biÕn n»m gi¸p ven biÓn §«ng. ë ®©y nãi ®iÒu kiÖn tù nhiªn lµ ®iÒu kiÖn bªn ngoµi, lµ c¸i nÒn, cßn sù vËn ®éng chñ quan, tøc lµ con ng­êi trong x· héi míi lµ lùc l­îng quyÕt ®Þnh. III. Môc ®Ých, yªu cÇu cña nghiªn cøu thÞ tr­êng 1. Môc ®Ých chung - T×m nhu cÇu vµ ®¸nh gi¸ ®óng l­îng cÇu. - T×m c¸ch tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu - X©y dùng chiÕn l­îc chñ ®éng. - Thu ®­îc lîi nhuËn dù kiÕn hay lîi nhuËn tèi ­u. 2. NhiÖm vô chÝnh cña nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ 4 vÊn ®Ò sau: - Nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt. - Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô. - Nghiªn cøu t×nh h×nh l­u th«ng ph©n phèi. - Nghiªn cøu t×nh h×nh gi¸ c¶. Nãi c¸ch kh¸c, nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ thùc chÊt cèt lâi lµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t­¬ng quan cung cÇu vµ gi¸ c¶ trong qu¸ khø, hiÖn t¹i ®Ó dù ®o¸n thµnh c«ng trong t­¬ng lai. 3. Yªu cÇu cña nghiªn cøu thÞ tr­êng Ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn vµ ®ñ, ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh theo yªu cÇu 6Rs cña tiÕng Anh (right) lµ: - Right product - §óng s¶n phÈm - Right place - §óng kªnh luång - Right customer - §óng kh¸ch hµng - Right promotion - §óng yÓm trî. - Right time - §óng thêi c¬ - Right price - §óng c¸c gi¶i ph¸p xóc tiÕn IV. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc - c«ng nghÖ dÉn ®Õn s¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt l­îng cao, ®ång thêi rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng cña con ng­êi. Ph¹m vi trao ®æi ph¸t triÓn c¶ bÒ réng lÉn chiÒu s©u. Do vËy, viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ thùc sù cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu phong phó vµ ®a d¹ng. 1. Kh¸i niÖm Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ kü thuËt chia nhá mét thÞ tr­êng thµnh nh÷ng ®o¹n kh¸c biÖt vµ ®ång nhÊt. ThÝ dô vÒ mÆt hµng ¸o s¬ mi: Ng­êi ta ph©n ®o¹n thÞ tr­êng hµng nµy thµnh hai nhãm lín lµ nam giíi vµ n÷ giíi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm nhu cÇu tiªu dïng cña hä. Nh÷ng ®o¹n ë ®©y lµ nh÷ng nhãm nam giíi vµ n÷ giíi. TÝnh chÊt kh¸c biÖt ë ®©y lµ mçi nhãm dïng ¸o s¬ mi cã quy c¸ch vµ kÝch th­íc kh¸c nhau. Tuy nhiªn c¶ hai nhãm ®Òu ®ång nhÊt vÒ nhu cÇu may mÆc nãi chung. Theo c¸ch ®ã, ng­êi ta ph©n ®o¹n tiÕp tõ mçi nhãm trªn thµnh nhãm trÎ em, nhãm thanh niªn, nhãm phô n÷, nhãm ng­êi giµ thuéc thÞ tr­êng ¸o s¬ mi. Cïng víi kh¸i niÖm vÒ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, cÇn chó ý tíi kh¸i niÖm cã liªn quan. §o¹n ®­îc hiÓu lµ mét nhãm ng­êi tiªu dïng ®ång nhÊt, cã cïng ®Æc ®iÓm, cã cïng së thÝch, thu nhËp, tuæi t¸c... 2. C¸c lo¹i ph©n ®o¹n: - Ph©n ®o¹n vÜ m«: Lµ kü thuËt chia thÞ tr­êng thµnh nh÷ng ®o¹n lín mµ ë ph¹m vi ®ã thÓ hiÖn tÝnh ®ång nhÊt cao, trªn diÖn réng, cho phÐp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc tÝnh c¸ch liªn kÕt thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶. VÝ dô ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo giíi tÝnh nam vµ n÷. - Ph©n ®o¹n vi m«: Lµ kü thuËt chia thÞ tr­êng thµnh nh÷ng ®o¹n nhá h¬n n÷a. Ch¼ng h¹n tõ hai giíi tÝnh l¹i chia thµnh nh÷ng nhãm nhá nh­ nhãm ng­êi tiªu dïng trÎ em, nhãm ng­êi tiªu dïng thanh niªn hay phô n÷, nhãm ng­êi giµ.... 3. Lý do ph©n ®o¹n thÞ tr­êng - Ng­êi tiªu dïng rÊt ®«ng. - Nh÷ng ng­êi tiªu dïng l¹i rÊt ®a d¹ng vÒ nhiÒu mÆt: §a d¹ng vÒ tµi chÝnh, møc thu nhËp, ®a d¹ng vÒ nhu cÇu tiªu dïng, ®a d¹ng vÒ quan niÖm tiªu dïng... - Kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp. - Gi¶i ph¸p kh¶ thi tèi ­u. V. Lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu 1. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng Toµn bé viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng nh­ ®· nªu ë trªn cho phÐp doanh nghiÖp tiÕp cËn b­íc ®Çu víi thÞ tr­êng, Ýt ra còng ®· cã ®­îc nh÷ng nhãm kh¸ch hµng ë phÝa tr­íc m¾t. ë ®©y, cÇn tiÕn s©u mét b­íc cã tÝnh quyÕt ®Þnh. 2. Lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu a. Kh¸i niÖm ThÞ tr­êng môc tiªu lµ thÞ tr­êng tËp trung l­îng cÇu lín mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt, ®ång thêi cã nh÷ng lîi thÕ vÒ c¹nh tranh ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh. Nh÷ng môc tiªu nµy tr­íc hÕt lµ doanh sè, thÞ phÇn vµ lîi nhuËn. b. Nh÷ng ph­¬ng ¸n lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu - TËp trung vµo mét phÇn duy nhÊt. - Chän mét sè Ýt ®o¹n thÞ tr­êng cã kh¶ quan h¬n. - Chän tÊt c¶ c¸c ph©n ®o¹n (phñ kÝn toµn bé thÞ tr­êng). c. Nh÷ng chiÕn l­îc thùc hiÖn T­¬ng øng víi nh÷ng ph­¬ng ¸n trªn cã nh÷ng chiÕn l­îc sau: - ChiÕn l­îc tËp trung: H·ng Mecerdes chØ tËp trung ¸p dông chiÕn l­îc tiÕp thÞ (marketing) ®èi víi nhãm kh¸ch hµng th­îng l­u víi møc gi¸ cao vµ cã hiÖu qu¶. - ChiÕn l­îc ph©n biÖt: Renal lµ h·ng th­êng dïng chiÕn l­îc nµy, cung cÊp lo¹i « t« chÊt l­îng cao vµ chÊt l­îng tèt cho nhãm kh¸ch hµng th­îng l­u vµ trung l­u. - ChiÕn l­îc thèng nhÊt: NhiÒu h·ng lín nh­ TOYOTA, Coca - Cola ®· ¸p dông thµnh c«ng chiÕn l­îc nµy. Trªn thùc tÕ, c¸c C«ng ty th­êng muèn dïng chiÕn l­îc thèng nhÊt ®Ó më réng doanh sè vµ t¨ng h×nh ¶nh cña m×nh. Tuy nhiªn, viÖc sö dông chiÕn l­îc thèng nhÊt hay nh÷ng chiÕn l­îc kh¸c cßn tïy thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c nhau. Nh×n chung, viÖc lùa chän chiÕn l­îc ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu yÕu tè kÌm theo: kh¶ n¨ng c«ng nghÖ, tÝnh ®ång nhÊt réng hay hÑp cña thÞ tr­êng, c¸c giai ®o¹n cô thÓ cña vßng ®êi s¶n phÈm, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh trong kh©u tiªu thô. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Vietnam Airlines I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Vietnam Airlines 1. LÞch sö h×nh thµnh H¬n 40 n¨m qua ®· chøng kiÕn sù lín m¹nh kh«ng ngõng cña ngµnh Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam kÓ tõ khi tiÕp qu¶n s©n bay Gia l©m tõ tay Ph¸p, H·ng hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ngµy nay lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n­íc vµ H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam (Vietnam Airlines) ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng h·ng hµng kh«ng cã tÇm cì trong khu vùc. Khëi ®Çu tõ n¨m 1956 víi ®éi ngò m¸y bay chØ gåm 5 chiÕc, Hµng kh«ng ViÖt Nam ®· më ®­êng bay quèc tÕ ®Çu tiªn tíi Beijing, Vientiane n¨m 1976, Bangkok n¨m 1978 vµ Phnom Penh n¨m 1979. Th¸ng 4 n¨m 1989, Vietnam Airlines ®­îc thµnh lËp nh­ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, n¨m 1996 Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam (Vietnam Airlines) lµm nßng cèt. Tæng C«ng ty ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o cña 7 thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do Thñ t­íng bæ nhiÖm. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 1980 ®Çu 1990, m¹ng ®­êng bay cña Vietnam Airlines liªn tôc më réng tíi Singapore, Manila, Kuala Lumpur vµ Hong Kong, cïng víi mét sè ®iÓm ®Õn míi bao gåm Paris, Taipei, Kaohsiung, Seoul, Osaka, Sydney vµ Melbourne. N¨m 2000, Vietnam Airlines më thªm mét sè ®­êng bay míi tíi Xiªm RiÖp (Campuchia) vµo th¸ng 2, ®­êng bay xuyªn §«ng D­¬ng vµo th¸ng 10, Tokyo vµo th¸ng 11 vµ më l¹i ®­êng bay ®Õn Seoul. HiÖn nay, Vietnam Airlines bay ®Õn 15 ®iÓm trong n­íc vµ 25 ®iÓm trªn thÕ giíi ë Ch©u ¢u, ¸, óc vµ Trung §«ng. Vietnam Airlines kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng thªm nhiÒu ®­êng bay liªn doanh míi ®Õn Ch©u ¢u vµ B¾c Mü. Vµ còng chÝnh v× Vietnam Airlines ngµy cµng cã nhiÒu c¸c chuyÕn bay xuÊt ph¸t tõ Hµ Néi hoÆc thµnh phè Hå ChÝ Minh, Vietnam Airlines mong chê ngµy cµng cã nhiÒu hµnh kh¸ch lùa chän Vietnam Airlines nh­ mét h·ng hµng kh«ng tèt nhÊt cho nh÷ng chuyÕn bay ®Õn ViÖt Nam vµ tiÕp nèi ®i mäi miÒn ®Êt n­íc. Lµ mét trong nh÷ng ®éi ngò m¸y bay trÎ nhÊt thÕ giíi víi ®é tuæi trung b×nh h¬n bèn n¨m, Vietnam Airlines ®ang khai th¸c 23 m¸y bay gåm 5 Boeing 767 - 300, 10 Airbus A320, 2 Forkker 70, 6 ATR 72. Vietnam Airlines kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng dÞch vô cña m×nh. Tõ n¨m 1993 ®Õn 1996, Vietnam Airlines ®· ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng ®¸ng ghi nhí vÒ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ víi møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 35% n¨m vµ n¨m 1997 thÞ tr­êng quèc tÕ t¨ng 40%. Ngay trong giai ®o¹n khñng ho¶ng kinh tÕ, kinh doanh cña Vietnam Airlines vÉn gi÷ ®­îc æn ®Þnh. N¨m 1999, Vietnam Airlines chuyªn chë ®­îc h¬n 2,5 triÖu kh¸ch vµ 41.000 tÊn hµng ho¸ t¨ng 2% so víi n¨m 1998. 2. C¬ cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô: Sè c¸n bé nh©n viªn toµn H·ng lµ h¬n 6000 ng­êi. Trong ®ã, sè ng­êi l¸i m¸y bay lµ 300 ng­êi, sè tiÕp viªn lµ 500 ng­êi. Thî kü thuËt lµ 1000 ng­êi. Cßn l¹i lµ c¸n bé nh©n viªn chuyªn m«n. (S¬ ®å 1 - trang 34). Phßng Thanh to¸n Quèc tÕ: cã chøc n¨ng gióp kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc thanh to¸n c¸c hãa ®¬n INTERLINE vµ thanh to¸n thu b¸n s¶n phÈm vËn t¶i cña Hµng kh«ng ViÖt Nam (S¬ ®å 2 - trang 34). Víi chøc n¨ng nh­ vËy, phßng Thanh to¸n quèc tÕ cã nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn c«ng t¸c lËp, kiÓm tra, ®èc thóc viÖc thanh to¸n víi c¸c H·ng quèc tÕ vµ ®¹i lý. - Ghi sæ kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng ph¸t sinh. - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¸c nh»m hoµn thµnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c so kÕ to¸n giao. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña Vietnam Airlines 1. Tiªu thô s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng marketing S¶n phÈm hµng kh«ng lµ s¶n phÈm v« h×nh. Nã ®­îc ®¸nh gi¸ qua chÊt l­îng phôc vô, qua sè chç b¸n hay sè l­îng t¶i cung øng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. V× s¶n phÈm lµ dÞch vô nªn kh«ng thÓ ®Ó tån kho ®­îc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: nÕu anh kh«ng b¸n h«m nay th× còng cã nghÜa lµ anh mÊt ®i mét kho¶n thu nhËp bï ®¾p chi phÝ cho s¶n phÈm dÞch vô ®ã. Ho¹t ®éng marketing lµ ho¹t ®éng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. VËy H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam ®· ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch marketing ®ã nh­ thÕ nµo? ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña H·ng hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam dùa trªn 4 chÝnh s¸ch sau: * ChÝnh s¸ch s¶n phÈm (Products) * ChÝnh s¸ch gi¸ (Price) * ChÝnh s¸ch ph©n phèi (Place) * ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i (Promtion) a. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ChÝnh s¸ch s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty v× nã thÓ hiÖn n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng khai th¸c cña Tæng C«ng ty. S¶n phÈm cña ngµnh Hµng kh«ng lµ dÞch vô, bao gåm dÞch vô hµnh kh¸ch vµ dÞch vô hµng ho¸. C¶ hai yÕu tè ®ã ®Òu quan träng. §èi víi s¶n phÈm dÞch vô hµnh kh¸ch bao gåm s¶n phÈm chÝnh, s¶n phÈm kÌm theo vµ s¶n phÈm bæ sung: s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n phÈm lÞch bay, c¸c s¶n phÈm hîp t¸c quèc tÕ liªn quan tíi m¹ng bay. S¶n phÈm kÌm theo lµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô tr­íc, trªn vµ sau chuyÕn ®i bao gåm c¶ dÞch vô mÆt ®Êt vµ dÞch vô trªn kh«ng. S¶n phÈm bæ sung lµ c¸c s¶n phÈm du lÞch, bao gåm c¸c dÞch vô ®i kÌm cã cã t¸c dông bæ trî, cã t¸c dông t¹o thªm søc hÊp dÉn cho dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch. C¸c s¶n phÈm dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ bao gåm: - S¶n phÈm hµng ho¸ th­êng lÖ: Lµ phÇn s¶n phÈm tÝnh b»ng t¶i cung øng trªn c¸c chuyÕn bay hµnh kh¸ch., §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm nµy phô thuéc nhiÒu vµo t¶i hµnh kh¸ch vµ hµnh lý nªn th­êng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn t¶i hµng ho¸ nhÊt lµ trong mïa cao ®iÓm vÒ hµnh kh¸ch. Thùc tÕ hiÖn nay, Vietnam Airlines ch­a cã ®éi bay vËn t¶i hµng ho¸ riªng nªn viÖc lËp kÕ ho¹ch b¸n t¶i hµng ho¸ vÉn phô thuéc chÝnh vµo lo¹i h×nh s¶n phÈm nµy. - S¶n phÈm liªn doanh: Hai h·ng hµng kh«ng hîp t¸c vµ chia t¶i trªn tõng chÆng bay. Do hµng ho¸ vËn chuyÓn kh«ng chiÕm phÇn lín trong vËn chuyÓn nªn viÖc chia t¶i cung øng cho mét h·ng kh¸c chÝnh lµ ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh nµy. - S¶n phÈm liªn doanh (Code - share): Lµ lo¹i h×nh s¶n phÈm dïng chung nh·n hiÖu nµy. VÝ dô; VNOZ, VNKE trong mét sè tr­êng hîp ch¼ng h¹n trªn chÆng SGN - SEL ®Õn c¸c ®iÓm bay kh¸c chØ cã h·ng KE (Korean Air), hay OZ (Asiana Airlines) sö dông m¸y bay cña b¶n th©n h·ng khai th¸c trong khi Vietnam Airlines kh«ng sö dông m¸y bay trªn c¸c chÆng nµy. §æi l¹i viÖc khai th¸c nh­ vËy, c¸c h·ng KE vµ OZ sÏ cung cÊp mét phÇn t¶i (th­êng lµ 1/2 t¶i cung øng) cho Vietnam Airlines ®i ®Õn SEL vµ ®Õn c¸c ®iÓm kh¸c trªn thÕ giíi tháa thuËn bëi c¸c bªn. M¹ng b¸n vµ c«ng t¸c b¸n cña c¸c h·ng trong tr­êng hîp nµy lµ riªng biÖt. - S¶n phÈm thuª chuyÕn (charter): lµ viÖc thuª toµn bé t¶i cung øng cña mét m¸y bay chuyªn chë hµng ho¸. - S¶n phÈm bæ trî: §ã lµ viÖc sö dông thªm c¸c lo¹i h×nh vËn chuyÓn kh¸c nh­: xe t¶i ®Ó tiÕp tôc trë c¸c l« hµng ngoµi dù kiÕn hoÆc dÞch vô vËn chuyÓn mÆt ®Êt. - S¶n phÈm Interline: s¶n phÈm chÊp nhËn chøng tõ kh«ng vËn ®¬n. Lµ viÖc ký hîp ®ång vËn chuyÓn tiÕp víi c¸c h·ng kh¸c nÕu Vietnam Airline kh«ng cã kh¶ n¨ng khai th¸c tiÕp. - S¶n phÈm SPA: Còng t­¬ng tù nh­ s¶n phÈm Interline nh­ng do cã hîp ®ång dµi h¹n th­êng xuyªn nªn gi¸ thuª thÊp h¬n so víi hîp ®ång Interline. b. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®ãng vai trß quan träng v× viÖc ®Þnh gi¸ ®óng ®¾n vµ ph­¬ng ph¸p xö lý linh ho¹t cã ¶nh h­ëng lín tíi viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña h·ng. Vµ tÊt yÕu gi¸ cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ tíi doanh thu vµ lîi nhuËn. Ngoµi ra, mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp cßn cã thÓ kÐo dµi vßng ®êi s¶n phÈm vµ n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty. ChÝnh s¸ch gi¸ c­íc x©y dùng cho c¸c ®­êng bay trong n­íc vÒ c¬ b¶n c¨n cø trªn c¸c yÕu tè chi phÝ vµ ®­îc thùc hiÖn trong khu«n khæ phª duyÖt cña Côc Hµng kh«ng D©n dông ViÖt Nam. Nãi chung, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phô thuéc chñ yÕu vµo thÞ tr­êng, tÝnh mïa vô, dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ. NÕu khi cÇu Ýt h¬n cung th× nªn gi¶m gi¸, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng. Cßn khi cung Ýt h¬n cÇu, vÝ dô nh­ vµo nh÷ng thêi ®iÓm ngµy héi, lÔ tÕt, mïa du lÞch.... th× C«ng ty l¹i cã chÝnh s¸ch t¨ng gi¸.  C¸c h×nh thøc chiÕt khÊu hoa hång: - Hoa hång tæng ®¹i lý: lµ kho¶n tiÒn thï lao Vietnam Airline tr¶ cho tæng ®¹i lý thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn vµ ph¸t triÓn b¸n cho Vietnam Airline t¹i l·nh thæ chØ ®Þnh. - Hoa hång b¸n: lµ kho¶n tiÒn thï lao Vietnam Airline tr¶ cho ®¹i lý hay ng­êi ñy th¸c thùc hiÖn hµnh vi b¸n s¶n phÈm vËn chuyÓn cña Vietnam Airline. Hoa hång b¸n tÝnh b»ng tû lÖ % trªn c¬ së b¸n. - C¸c kho¶n chªnh lÖch gi¸: Lµ kho¶n tiÒn thï lao Vietnam Airline tr¶ cho ®¹i lý hay ng­êi ®­îc ñy th¸c hµnh vi b¸n s¶n phÈm cña Vietnam Airline d­íi d¹ng chªnh lÖch gi¸ gi÷a gi¸ cña Vietnam Airline giao cho ®¹i lý hoÆc ng­êi ®­îc ñy th¸c vµ gi¸ do hä b¸n cho kh¸ch.  C¸c h×nh thøc chiÕt khÊu: - ChiÕt khÊu theo doanh sè b¸n. - ChiÕt khÊu theo l­îng kh¸ch b¸n. - ChiÕt khÊu theo mïa. - ChiÕt khÊu chøc n¨ng. - Trî gi¸. c. Kªnh ph©n phèi Kªnh ph©n phèi lµ ®­êng ®i cña s¶n phÈm dÞch vô tõ n¬i ng­êi s¶n xuÊt (Vietnam Airline) ®Õn tay ng­êi tiªu dïng (kh¸ch hµng) mµ cô thÓ lµ ho¹t ®éng b¸n vÐ cña Vietnam Airline. HÖ thèng b¸n s¶n phÈm ®­îc cÊu tróc thµnh 3 cÊp qu¶n lý vµ phèi hîp nh­ sau: CÊp ®iÒu hµnh b¸n CÊp triÓn khai thùc hiÖn b¸n CÊp kiÓm so¸t vµ qu¶n lý b¸n S¬ ®å hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña Vietnam Airline Vietnam Airline V¨n phßng khu vùc V¨n phßng Chi nh¸nh Tæng ®¹i lý bsp Phßng vÐ vna ®¹i lý Phßng vÐ vna ®¹i lý ®¹i lý ®¹i lý Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi Tõ n¨m 1992 trë vÒ tr­íc, ho¹t ®éng ph©n phèi cña Vietnam Airline ®Òu do chÝnh h·ng thùc hiÖn th«ng qua c¸c phßng vÐ cña H·ng ®Æt t¹i c¸c thµnh phè chÝnh nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng. T¹i thêi ®iÓm nµy, H·ng chØ sö dông cÊu tróc kªnh ng¾n (h·ng  ng­êi tiªu dïng). Tõ n¨m 1992 - 1993, bªn c¹nh ph©n phèi ng¾n (trùc tiÕp) lµ c¬ b¶n, H·ng ®a d¹ng hãa hÖ thèng ph©n phèi. H·ng ký hîp ®ång "B¹n hµng lín" (Corporate) víi UNDP. §©y lµ mét d¹ng hîp ®ång gom kh¸ch víi sè l­îng lín vµ th­êng xuyªn cho Vietnam Airline. §Õn n¨m 1994, h×nh thøc b¸n qua c¸c phßng vÐ vÉn gi÷ vai trß chÝnh; H·ng ®· triÓn khai b¸n qua c¸c ®¹i lý, b¸n qua tæng ®¹i lý, b¸n cho c¸c C«ng ty du lÞch víi gi¸ ®oµn cho c¸c hµnh tr×nh néi ®Þa. Tõ n¨m 1995, H·ng vÉn duy tr× vµ ngµy cµng t¨ng c­êng h×nh thøc b¸n qua phßng vÐ, më réng h×nh thøc ph©n phèi nµy ë ph¹m vi quèc gia vµ quèc tÕ th«ng qua c¸c v¨n phßng chi nh¸nh ë n­íc ngoµi. H·ng tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹ng ®¹i lý, hñy bá gi¸ ®oµn chÆng néi ®Þa, kh«ng ký tiÕp tôc hîp ®ång "b¹n hµng lín" víi UNDP. Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, mét mÆt H·ng vÉn cñng cè vµ t¨ng c­êng h×nh thøc b¸n qua kªnh ng¾n, mét mÆt ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c nh­ tæng ®¹i lý, ®¹i lý, BSP (h×nh thøc nµy sÏ ®­îc ®Ò cËp ë phÇn sau), b¸n cho c¸c C«ng ty xuÊt khÈu lao ®éng, b¸n cho c¸c C«ng ty du lÞch n­íc ngoµi, c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó mua vÐ. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi Trong 3 n¨m 2001 - 2003, Vietnam Airline ®· chuyªn chë gÇn 8 triÖu l­ît kh¸ch, cô thÓ nh­ sau: Sè l­îng kh¸ch L­îng kh¸ch trong 3 n¨m 2001 - 2003 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1,569,087 1,594,159 1,718,410 1,185,591 912,330 998,540 Kh¸ch néi ®Þa Kh¸ch quèc tÕ 2001 2002 2003 N¨m Nguån: B¸o c¸o tæng hîp Ban Tµi chÝnh KÕ to¸n Tû träng b¸n qua c¸c kªnh n¨m 2003 Quèc tÕ 0% Néi ®Þa Phßng vÐ 33% Phßng vÐ 25% §¹i lý 75% §¹i lý 67%
- Xem thêm -