Tài liệu Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghiã.

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc PhÇn I. Giíi thiÖu C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ H¹ tÇng I. Th«ng tin chung 1. Tªn c«ng ty 2. Trô së giao dÞch 3. Tµi kho¶n 4. M· sè thuÕ II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh 2. GiÊy phÐp ho¹t ®éng 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô 4. Kinh nghiÖm III. Bé m¸y tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô 1. Ban Gi¸m ®èc c«ng ty 2. C¸c phßng ban chøc n¨ng 3. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn PhÇn II. T×nh h×nh ®Çu t vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty PIDI trong nh÷ng n¨m qua I. Vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty PIDI II. Néi dung ®Çu t cña c«ng ty PIDI 1. §Çu t x©y dùng c¬ b¶n 2. §Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 3. §Çu t ra ngoµi doanh nghiÖp III. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña CTy PIDI PhÇn III. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu t¹i c«ng ty PIDI I. C¸c bíc thùc hiÖn ®Êu thÇu t¹i c«ng ty PIDI II. C¸c c«ng tr×nh thùc hiÖn thµnh c«ng th«ng qua ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty PIDI III. KÕt luËn Dù kiÕn ®Ò tµi chuyªn ®Ò: “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ H¹ tÇng” 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò c¬ng chuyªn ®Ò §Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ H¹ tÇng Lêi më ®Çu Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trong ®Êu thÇu x©y l¾p I. §Êu thÇu x©y l¾p vµ vai trß cña ®Êu thÇu x©y l¾p trong doanh nghiÖp 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 2. §Êu thÇu x©y l¾p 2.1. Kh¸i niÖm 2.2. H×nh thøc ®Êu thÇu 2.3. Ph¬ng thøc ®Êu thÇu 2.4. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ®Êu thÇu 3. Vai trß ®Êu thÇu x©y l¾p trong doanh nghiÖp - Th«ng qua ®Êu thÇu doanh nghiÖp ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, linh ho¹t, t×m kiÕm viÖc lµm - N©ng cao kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña nhµ thÇu - Kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ II. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña doanh nghiÖp 1. N¨ng lùc vµ kinh nghiÖm 2. Kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng 3. Gi¸ dù thÇu III. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trong ®Êu thÇu x©y l¾p 1. C¸c nh©n tè bªn trong 1.1. N¨ng lùc tµi chÝnh 1.2. M¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng 1.3. Nguån nh©n lùc 1.4. Ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt 1.5. Tr×nh ®é chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu 2. C¸c nh©n tè bªn ngoµi 2.1. C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc 2.2. Chñ ®Çu t 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. §èi thñ c¹nh tranh 2.4. C¬ quan t vÊn Ch¬ng II. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ H¹ tÇng I. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty PIDI 1. Th«ng tin chung 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 3. C¬ cÊu tæ chøc 4.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua II. T×nh h×nh tham dù thÇu vµ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty - T×nh h×nh tham dù thÇu: Sè gãi thÇu tham dù, sè gãi thÇu tróng - TÝnh kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty: Tû lÖ tróng thÇu = sè dù ¸n th¾ng thÇu / sè dù ¸n dù thÇu Tû lÖ tróng thÇu = gi¸ trÞ c¸c dù ¸n tróng thÇu / gi¸ trÞ c¸c dù ¸n dù thÇu III. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trong ®Êu thÇu cña c«ng ty PIDI trong thêi gian 2005 – 2010 I. Dù b¸o vÒ thÞ trêng x©y l¾p ®iÖn II. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n 1. Nghiªn cøu x¸c ®Þnh c¬ héi, x©y dùng kÕ ho¹ch dù thÇu 2. Hoµn thiÖn kü n¨ng x©y dùng hå s¬ dù thÇu, ®Æc biÖt chó träng ®Õn ph¬ng ¸n chän gi¸ dù thÇu 3. Më réng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån vèn 4. TiÕp tôc ®Çu t n©ng cÊp, söa ch÷a, ®Çu t míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh 5. §Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty III. KiÕn nghÞ víi Nhµ níc 1. TiÕp tôc hoµn thiÖn quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng 2. Hoµn thiÖn quy chÕ ®Êu thÇu 3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch hç trî Nhµ thÇu khi tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ KÕt luËn 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I. Giíi thiÖu c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn ®iÖn lùc vµ h¹ tÇng I. Th«ng tin chung 1. Tªn c«ng ty Tªn c«ng ty: C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn ®iÖn lùc vµ h¹ tÇng Tªn giao dÞch quèc tÕ: Power anh infrastructure development investment company Tªn viÕt t¾t: PIDI 2. Trô së giao dÞch - §Þa chØ :Sè 20 ngâ 2 phè Hoa L, Phêng Lª §¹i Hµnh, QuËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi - §iÖn tho¹i : 84 4 9.745852 - Fax : 84 4 9.745805 3. Tµi kho¶n  T¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Qu©n ®éi: - TiÒn göi (VND) : 05182 – 630 – 0 - TiÒn göi (USD) : 05182 – 680 – 0  T¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Khu c«ng nghiÖp B¾c Hµ Néi: - TiÒn göi : 710A – 00611 4. M· sè thuÕ : 0101 038419 II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh - Khi míi thµnh lËp c«ng ty ®îc gäi lµ Trung t©m ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ ViÔn th«ng, thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 53/TCT – TCQ§ ngµy 12/07/1997 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ Du lÞch, trùc thuéc Tæng c«ng ty ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ Du lÞch. - Trung t©m ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ ViÔn th«ng ®æi tªn thµnh C«ng ty ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ ViÔn th«ng trùc thuéc Tæng c«ng ty ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ Du lÞch theo quyÕt ®Þnh sè 74/TCT – TCQ§ ngµy 28/06/1999 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ Du lÞch. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng ty ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ ViÔn th«ng chuyÓn tõ doanh nghiÖp h¹ch to¸n phô thuéc thµnh doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp theo quyÕt ®Þnh sè 474/Q§ - KHCNQG ngµy 03/-5/2000 cña Gi¸m ®èc Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ quèc gia. - C«ng ty ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ ViÔn th«ng – TED ®æi tªn thµnh c«ng ty §Çu t ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ H¹ tÇng – PIDI theo quyÕt ®Þnh sè 1885/2000/Q§ - KHCNQG ngµy 20/12/2000 cña Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ quèc gia. 2. GiÊy phÐp ho¹t ®éng - GiÊy phÐp kinh doanh sè 0106000311 ngµy 02/8/2004 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t Thµnh phè Hµ Néi cÊp. - Chøng chØ hµnh nghÒ x©y dùng sè 494/BXD – CSXD ngµy 18/11/1997 do Bé X©y Dùng cÊp. - Chøng chØ hµnh nghÒ T vÊn x©y dùng sè 06/BXD – CSXD ngµy 26/01/1998 do Bé X©y Dùng cÊp. - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký m· sè doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu sè 2733 do Côc H¶i quan Hµ Néi - Tæng côc H¶i quan cÊp. 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô - C¨n cø vµo th«ng b¸o sè 1784 ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp l¹i Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ Du lÞch (DETETOUR). - C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 1194/KHCNQG – Q§ cña Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia ký ngµy 27 th¸ng 05 n¨m 1996 quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n tæ chøc bé m¸y Tæng c«ng ty DETETOUR. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 474/Q§ - KHCNQG ngµy 03/05/2000 cña Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty Ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ ViÔn th«ng trùc thuéc Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ Du LÞch. - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1885/2000/Q§ - KHCNQG cña Gi¸m ®èc trung t©m Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia vÒ viÖc ®æi tªn C«ng ty Ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ ViÔn th«ng thµnh C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ H¹ tÇng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn §iÖn lùc vµ H¹ tÇng cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh sau ®©y:  T vÊn ®Çu t vÒ lÜnh vùc ®iÖn lùc, c¬ ®iÖn c«ng tr×nh vµ viÔn th«ng; lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng; kh¶o s¸t x©y dùng; lËp tæng dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng; thÈm tra c¸c thiÕt kÕ, dù to¸n; gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.  §Çu t c¬ së h¹ tÇng vµ ph¸t triÓn kinh doanh nhµ; ®Çu t x©y dùng c¸c nhµ m¸y ph¸t ®iÖn võa vµ nhá.  ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, c¬ ®iÖn, c«ng tr×nh viÔn th«ng néi bé; thiÕt kÕ qui ho¹ch.  Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ; l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, c¬ ®iÖn, ®iÖn l¹nh, cÇu thang m¸y, thiÕt bÞ th«ng tin, cÊp tho¸t níc, phßng ch¸y ch÷a ch¸y; triÓn khai c«ng nghÖ xö lý m«i trêng, trang trÝ néi – ngo¹i thÊt c«ng tr×nh x©y dùng.  §¹i tu söa ch÷a, n©ng cÊp c«ng tr×nh ®iÖn, c¬ ®iÖn c«ng tr×nh viÔn th«ng néi bé.  øng dông c«ng nghÖ míi vµo lÜnh vùc kiÓm ®Þnh, kiÓm tra kü thuËt c¸c c«ng tr×nh vµ thö nghiÖm c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.  Kinh doanh thiÕt bÞ, vËt t thuéc ®iÖn lùc, c¬ ®iÖn c«ng tr×nh vµ viÔn th«ng.  Kinh doanh x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm dÇu khÝ. 4. Kinh nghiÖm ho¹t ®éng B¶ng 1: C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng c«ng ty thùc hiÖn tõ n¨m 1997 ®Õn nay Thêi gian ho¹t STT LÜnh vùc ho¹t ®éng ®éng T vÊn; thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, c¬ ®iÖn, 1 viÔn th«ng néi bé; l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn. Tõ 1997 ®Õn nay 2 T vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng Tõ 2001 ®Õn nay 3 4 5 X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 35 KV Tõ 1997 ®Õn nay X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n Tõ 2001 ®Õn nay dông Kinh doanh thiÕt bÞ, vËt t ngµnh ®iÖn lùc Tõ 1997 ®Õn nay 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6 NhËp khÈu trùc tiÕp vËt t, thiÕt bÞ ngµnh ®iÖn Tõ 1997 ®Õn nay lùc Nguån: Phßng KÕ ho¹ch - §Çu t iII. Bé m¸y tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô 8 9 TT t vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng XÝ nghiÖp ®Çu t vµ x©y l¾p ®iÖn lùc XÝ nghiÖp x©y l¾p c«ng nghiÖp XÝ nghiÖp söa ch÷a x©y l¾p ®iÖn XÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn TT t vÊn thiÕt kÕ ®iÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc P. Tæ chøc – Hµnh chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P. Kinh doanh – VËt t 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Ban Gi¸m ®èc c«ng ty Chøc n¨ng, nhiÖm vô: - §iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo néi quy, quy chÕ, nghÞ quyÕt ®îc ban hµnh trong c«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - B¸o c¸o víi ban l·nh ®¹o cña Tæng c«ng ty vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 2. C¸c phßng ban chøc n¨ng C¸c phßng ban cña c«ng ty gåm cã: Phßng kÕ ho¹ch - ®Çu t, phßng kinh doanh – vËt t, phßng kÕ to¸n, phßng tæ chøc – hµnh chÝnh. C¸c phßng ban nµy cã nhiÖm vô: tham mu, gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c cña c«ng ty ®¶m b¶o ®óng luËt vµ hiÖu qu¶. §øng ®Çu c¸c phßng ban lµ c¸c Trëng phßng, Phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c cña phßng do m×nh phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban Gi¸m ®èc c«ng ty. 2.1. Phßng KÕ ho¹ch - §Çu t Chøc n¨ng, nhiÖm vô: - Qu¶n lý kÕ ho¹ch toµn c«ng ty - §iÒu ®é s¶n xuÊt toµn c«ng ty - Gi¸m s¸t, qu¶n lý chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - Lµm c«ng t¸c thÞ trêng: T×m kiÕm kh¸ch hµng, marketing, lµm c¸c hå s¬ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cña c«ng ty. 2.2. Phßng Kinh doanh – VËt t Chøc n¨ng, nhiÖm vô: - Kinh doanh th¬ng m¹i c¸c vËt t thiÕt bÞ ®iÖn - CÊp ph¸t vËt t cho c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty vµ c¸c c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp - Qu¶n lý c¸c vËt t tån kho cña c«ng ty 2.3. Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n Chøc n¨ng, nhiÖm vô: - §¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c«ng ty - Gi¸m s¸t, kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4. Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh - Qu¶n lý nh©n sù toµn c«ng ty - Tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh kh¸c cho c«ng ty 3. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn C«ng ty gåm cã 6 ®¬n vÞ thµnh viªn: 1. XÝ nghiÖp ®Çu t vµ x©y l¾p ®iÖn lùc 2. XÝ nghiÖp söa ch÷a vµ x©y l¾p c¬ ®iÖn 3. XÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn 4. XÝ nghiÖp x©y l¾p c«ng nghiÖp 5.Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ ®iÖn 6. Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng 7. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP. Hå ChÝ Minh Víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ thµnh viªn nh sau: 3.1. XÝ nghiÖp ®Çu t vµ x©y l¾p ®iÖn lùc: - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn: ®êng d©y cao thÕ, tr¹m biÕn thÕ. - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. - TriÓn khai c¸c c«ng nghÖ xö lý m«i trêng. - §Çu t x©y dùng nhµ m¸y ph¸t ®iÖn võa vµ nhá. 3.2. XÝ nghiÖp söa ch÷a vµ x©y l¾p c¬ ®iÖn: - §¹i tu c¸c thiÕt bÞ c«ng tr×nh ®iÖn, c¬ ®iÖn. - S¶n xuÊt, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vËt t thuéc ngµnh ®iÖn lùc. - øng dông c«ng nghÖ míi vµo lÜnh vùc kiÓm ®Þnh. - KiÓm tra kü thuËt c¸c c«ng tr×nh vµ thö nghiÖm c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, ®êng d©y cao thÕ, tr¹m biÕn thÕ; thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 3.3. XÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn: - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®êng d©y cao thÕ, tr¹m biÕn thÕ. - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. - S¶n xuÊt, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vËt t thuéc ngµnh ®iÖn lùc. - §¹i tu c¸c thiÕt bÞ, c«ng tr×nh ®iÖn, c¬ ®iÖn. 3.4. XÝ nghiÖp x©y l¾p c«ng nghiÖp: - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn: ®êng d©y cao thÕ, tr¹m biÕn thÕ, c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng néi bé. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - L¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ c¬ ®iÖn, ®iÖn l¹nh, cÇu thang m¸y, thiÕt bÞ th«ng tin. - T vÊn cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc vÒ ngµnh viÔn th«ng. - §¹i tu c¸c thiÕt bÞ m¸y ®éng lùc vµ viÔn th«ng. 3.5. Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ ®iÖn: - T vÊn cho chñ ®Çu t vÒ viÖc lËp hå s¬ dù thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu dù ¸n ®iÖn lùc trong níc vµ níc ngoµi ®Çu t t¹i ViÖt Nam. - T vÊn vÒ thñ tôc ®Çu t x©y dùng, c«ng tr×nh ®iÖn, c¬ ®iÖn vµ viÔn th«ng. - KiÓm tra, thÈm ®Þnh hå s¬ thiÕt kÕ, dù to¸n c¸c c«ng tr×nh ®iÖn lùc. - Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi vµ lËp b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o kh¶ thi c¸c dù ¸n ®iÖn lùc. - Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn lùc; kh¶o s¸t, thiÕt kÕ quy ho¹ch c¸c c«ng tr×nh ®iÖn lùc. - LËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh vÒ ®iÖn lùc nhãm B, C. 3.6. Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng: - LËp dù ¸n ®Çu t cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ quy ho¹ch, lËp tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - ThÈm tra c¸c thiÕt kÕ, dù to¸n, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, cÊp tho¸t níc, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, trang trÝ néi thÊt vµ ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 3.7. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP. Hå ChÝ Minh - T×m kiÕm, thóc ®Èy viÖc më réng thÞ trêng cña C«ng ty t¹i phÝa Nam. - Xóc tiÕn x©y dùng c¸c dù ¸n hîp t¸c kinh tÕ cña C«ng ty t¹i phÝa Nam. - Theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt cña C«ng ty khi triÓn khai t¹i phÝa Nam. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II. T×nh h×nh ®Çu t vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty PIDI trong nh÷ng n¨m qua I. Vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty Khi doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp tæng sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 6.077.000.000 ®ång. Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 5.577.000.000 ®ång + Vèn lu ®éng: 500.000.000 ®ång Vèn dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn tõ hai nguån: - Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp - Vèn vay ng©n hµng N¨m 2003 cÊp tiÕp cho doanh nghiÖp sè vèn lµ 785.000.000 ®ång VÒ vèn vay ng©n hµng: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm T 12/2002 ®· vay 7.748.819.347 ®ång T 12/2003: 19.044.548.630 ®ång T 12/2004: 29.344.267.166 ®ång II. Néi dung ®Çu t cña c«ng ty PIDI 1. §Çu t x©y dùng c¬ b¶n: Tæng vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp lµ 3.804.998.990 ®ång Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty PIDI hµng n¨m lµ: N¨m 2002: 715.011.011 ®ång N¨m 2003: 375.781.620 ®ång N¨m 2004: 449.709.921 ®ång Vèn nµy ®îc dïng chñ yÕu cho ®Çu t vµo m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh vµ thÝ nghiÖm cña c«ng ty. §Õn nay thiÕt bÞ thi c«ng vµ thÝ nghiÖm ngµy cµng ®îc ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña c«ng tr×nh. B¶ng 2: Danh s¸ch thiÕt bÞ thi c«ng vµ thÝ nghiÖm cña c«ng ty C«ng suÊt hoÆc Sè lîng STT Tªn thiÕt bÞ sè liÖu ®Æc trng (chiÕc) I M¸y mãc thi c«ng 1 Xe cÈu tù hµnh 7 tÊn 02 2 CÈu b¸nh lèp ADK 10 tÊn 01 3 ¤ t« t¶i tù ®æ 10 tÊn 01 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¤ t« t¶i IFA ¤ t« t¶i CÇn cÈu thiÕu nhi M¸y trén bª t«ng M¸y trén bª t«ng M¸y ®Çm ®ïi M¸y ®Çm bµn (®Çm cãc) M¸y b¬m níc M¸y hµn Giµn gi¸o cèt pha thÐp M¸y ph¸ bª t«ng b»ng khÝ nÐn M¸y c¾t bª t«ng, ®êng nhùa M¸y ph¸t ®iÖn M¸y mµi cÇm tay M¸y khoan cÇm tay KÝch thuû lùc Bµn c¾t èng M¸y khoan bµn M¸y phun s¬n M¸y ®ét lç thuû lùc KÝch r¨ng M¸y c¾t c¸p thñy lùc K×m Ðp cèt thuû lùc Gi¸ ra c¸p chuyªn dông K×m bãc líp c¸ch ®iÖn c¸ch nhiÖt POLY chuyªn dông Ch©n tã §Ìn khß ga Pal¨ng xÝch Môp ®Çu c¸p chuyªn dông Gi¸ ®ì chuyªn dông ®Ó kÝch kÐo MBA M¸y c¾t kim lo¹i cÇm tay Tipho kÐo c¸p Dông cô uèn thanh c¸i Sóng b¾n DPOXY 3M M¸y mãc thÝ nghiÖm M¸y ®o ®iÖn trë ®Êt M¸y thö cao ¸p Meg«m mÐt §ång hå ®o ®iÖn v¹n n¨ng Dông cô kiÓm tra ®é vâng CÇu ®o Ampe k×m Xe söa ch÷a ®iÖn TE 20 met 7 tÊn 2,5 tÊn 500kg 250 lÝt 500 lÝt 5 tÊn 02 04 10 02 02 10 06 06 06 300 04 01 03 10 30 02 01 02 02 02 05 04 04 04 W-325 04 40 tÊn 5 tÊn 04 04 10 10 10 3 m3/h 15KVA 7m3/phót 15; 20; 5KVA 50 tÊn 5 tÊn 5 tÊn 04 2 tÊn CYO 50B AID 70 2500V P333T 2,5 tÊn 16 05 05 03 04 02 01 01 07 05 02 06 01 01 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch - §Çu t 2. §Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Trong nh÷ng n¨m qua doanh nghiÖp ®· hÕt søc chó träng ®Õn vÊn ®Ò ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh: triÓn khai båi huÊn vµ tæ chøc thi n©ng bËc lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt cã ®ñ ®iÒu kiÖn, ®Çu t cho ®µo t¹o: häc t¹i chøc, cao häc. C¸c kho¶n ®Çu t cho nguån nh©n lùc: N¨m 2002: 243 triÖu ®ång N¨m 2003: 200 triÖu ®ång N¨m 2004: 315 triÖu ®ång Nhê doanh nghiÖp chó träng ®Õn ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mµ ®Õn nay lùc lîng c¸n bé chuyªn m«n vµ kü thuËt cña c«ng ty t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng: B¶ng 3: C¸n bé chuyªn m«n vµ kü thuËt cña c«ng ty Sè lTheo th©m niªn C¸n bé chuyªn m«n vµ kü >10 STT îng >5 n¨m >15 n¨m thuËt theo nghÒ n¨m (ngêi) I Trªn ®¹i häc Th¹c sü Qu¶n trÞ kinh 1 11 3 2 6 doanh Céng 11 3 2 6 II §¹i häc 1 Kü s hÖ thèng ®iÖn 10 5 3 2 2 Kü s tù ®éng hãa 5 1 4 3 Kü s thiÕt bÞ ®iÖn 5 1 4 4 Kü s kinh tÕ n¨nglîng 5 2 1 2 5 Kü s kinh tÕ giao th«ng 2 2 6 Kü s c¬ khÝ 2 2 7 Kü s c¬ khÝ « t« 2 2 8 Kü s x©y dùng 5 4 1 9 KiÕn tróc s 7 3 2 2 10 Kü s tin häc 2 2 11 Kü s ®iÖn tö 2 2 12 Cö nh©n Tµi chÝnh kÕ to¸n 10 6 2 2 Cö nh©n Qu¶n trÞ kinh 13 2 2 doanh Th¬ng m¹i Cö nh©n qu¶n trÞ kinh 14 3 3 doanh c«ng nghiÖp Cö nh©n Kinh tÕ ngo¹i th15 2 2 ¬ng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 16 17 Cö nh©n LuËt 1 1 Cö nh©n Kinh tÕ lao ®éng 2 2 Céng 67 36 21 10 III Cao ®¼ng vµ trung cÊp 1 Cao ®¼ng hÖ thèng ®iÖn 10 10 2 Cao ®¼ng ng©n hµng 2 2 3 Tin häc x©y dùng 1 1 4 Trung cÊp x©y dùng 2 2 5 Trung cÊp kÕ to¸n 3 1 2 6 Trung cÊp ng©n hµng 3 2 1 Céng 21 16 5 0 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch - §Çu t 3. §Çu t ra ngoµi doanh nghiÖp §èi víi ho¹t ®éng ®Çu t, c«ng ty ®ang tõng bíc tham gia vµo lÜnh vùc ®Çu t kinh doanh nhµ. Sau mét thêi gian t×m hiÓu th«ng tin thÞ trêng c«ng ty ®· trùc tiÕp ®Çu t mét sè dù ¸n díi h×nh thøc ®Çu t thø ph¸t nh ®Çu t kinh doanh 60 c¨n hé cao cÊp t¹i khu nhµ M3 – M4 ®êng NguyÔn ChÝ Thanh víi sè vèn ®Çu t lµ 4,8 tû ®ång. HiÖn nay c«ng ty ®ang tiÕp tôc triÓn khai mét sè dù ¸n ®Çu t kh¸c nh: 1. §Çu t khu §« thÞ míi Tø HiÖp (Khu nhµ ë di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó b¸n cho thuª) ë Thanh Tr× víi sè vèn ®Çu t lµ 80 tû ®ång. 2. Nhµ s¸ch Hoµng DiÖu, C©u l¹c bé Qu©n ®éi 14 Hoµng DiÖu, Trung t©m b¸o chÝ ASEM víi sè vèn ®Çu t lµ 2 tû ®ång. 3. Toµ nhµ 28 tÇng Lµng Quèc tÕ Th¨ng Long – Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi (§Çu t b»ng phÇn x©y l¾p c¬ ®iÖn ®Ó ®æi lÊy viÖc kinh doanh nhµ) víi sè vèn ®Çu t lµ 15 tû ®ång. 4. C«ng ty tham gia gãp vèn ®Çu t liªn doanh x©y dùng C©u l¹c bé tËp Gold Yªn Së ë Thanh Tr×, Hµ Néi. 5. Cét ®o giã phôc vô triÓn khai c«ng nghÖ ®iÖn giã víi sè vèn gãp lµ 500 triÖu ®ång. III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty PIDI C«ng ty PIDI lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®iÖn lùc vµ h¹ tÇng. HiÖn nay s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, ®êng d©y cao thÕ, tr¹m biÕn thÕ, c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng néi bé, c¸c trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ c¬ ®iÖn, ®iÖn l¹nh, cÇu thang m¸y, thiÕt bÞ th«ng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tin…LÜnh vùc kinh doanh h¹ tÇng hiÖn ®ang trong giai ®o¹n th¨m dß, t×m hiÓu thÞ trêng lµ chÝnh. VÒ lÜnh vùc x©y l¾p ®iÖn c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, tõng bíc t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng qua chÊt lîng vµ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, t¹o ®îc thÞ trêng riªng vµ ho¹t ®éng cã l·i. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua sè hîp ®ång x©y l¾p c«ng ty thùc hiÖn liªn tôc t¨ng trong vµi n¨m qua. B¶ng 4: Danh s¸ch mét sè hîp ®ång tiªu biÓu thùc hiÖn trong vßng 3 n¨m qua (2002 – 2004) §Þa ®iÓm Gi¸ trÞ thùc STT Néi dung hîp ®ång thi c«ng hiÖn (®ång) N¨m 2002 TBA vµ m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng Nhµ 1 Hµ Néi 1.902.701 kh¸ch QP – T©y Hå – Qu¶ng An 2 C¶i t¹o TBA Héi trêng Ba §×nh Hµ Néi 2.234.540 KiÓm tra kh«ng ph¸ huû Phó Mü III 3 Vòng Tµu 1.076.200 700MW CCPP X©y l¾p TBA nhµ ë khu chung c 5 tÇng sè 4 9 – L¸ng H¹ vµ tuyÕn c¸p h¹ thÕ cÊp Hµ Néi 1.198.515 ®iÖn cho khu 5 tÇng HÖ thèng ®iÖn m¹ng ngoµi së chØ huy Bé 5 Hµ Néi 9.570.420 Quèc Phßng Cung cÊp VTTB & x©y l¾p hÖ thèng ®iÖn TP H¹ 6 12.000.000 khu d©n c lÊn biÓn Vùng §©ng Long-QN X©y dùng 02 TBA & hÖ thèng ®iÖn h¹ thÕ 7 TP HCM 4.271.051 khu chung c K300 – TP HCM Chèng qu¸ t¶i & xo¸ b¸n tæng sau TBA 8 H¶i D¬ng 1.581.067 Thanh MiÖn – H¶i D¬ng Thi c«ng hÖ thèng ®iÖn m¹ng ngoµi dù ¸n H¶i Phßng, 9 6.703.529 Rada c¶nh giíi biÓn tÇm xa Phó Yªn 10 Cung cÊp, l¾p ®Æt TBA & m¸y ph¸t ®iÖn Hµ Néi 1.657.773 C¶i t¹o n©ng cÊp hÖ thèng ®iÖn x· Cæ BÞ, 11 Hµ Néi 1.650.940 huyÖn Gia L©m Thi c«ng 2 TBA Tïng ¶nh 7, 8 Th¸i 12 - X©y l¾p ®êng d©y 22KV: 2.227 1.000.000 Nguyªn - L¾p ®Æt MBA 75 – 160 KVA: 05 m¸y Cung cÊp l¾p ®Æt TBA, ®êng ®iÖn cao thÕ, 13 ®iÖn chiÕu s¸ng ®ång bé thuéc dù ¸n ®Çu Th¸i B×nh 3.773.686 t d©y chuyÒn kÐo sîi – C«ng ty §ay Trµ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lý X©y l¾p, cung cÊp thiÕt bÞ cho TBA vµ ®êng d©y – Nhµ m¸y gia c«ng s¶n phÈm sau kÝnh X©y l¾p, cung cÊp thiÕt bÞ vµ d©y c¸p cho TBA thuéc dù ¸n Nhµ m¸y Kinh c¸c kÝnh tÊm kÐo ngang X©y l¾p phÇn trung h¹ thÕ vµ c«ng t¬ t¹i côm x· Mai S¬n, Kh¸nh ThiÖn – HuyÖn Yªn Lôc tØnh Yªn B¸i X©y l¾p phÇn trung h¹ thÕ vµ c«ng t¬ t¹i x· Hoa Th¸m, Hång Phong – HuyÖn B×nh Gia – tØnh L¹ng S¬n N¨m 2003 Giao nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh vµ mua s¾m VTTB gãi thÇu sè 9: HÖ thèng cÊp ®iÖn khu B – Khu ®« thÞ ®Òn Lõ II Thi c«ng ®êng c¸p ngÇm 24KV vµ TBA TX: 2x1600 KVA cÊp ®iÖn cho khu Chung c M3 vµ M4 Thµnh C«ng H¹ ngÇm DDK Lé 681-683-E3 ®o¹n qua côm TiÓu thñ c«ng nghiÖp – QuËn Hai Bµ Trng L¾p ®Æt c¸p ngÇm trung thÕ, tñ ®iÖn, TBA kh« - Khu A thuéc h¹ng môc ®iÖn h¹ tÇng Cung cÊp vµ l¾p ®Æt TBA 2x2000KVA Trung t©m th¬ng m¹i Hµng h¶i Quèc tÕ HÖ thèng ®iÖn, chiÕu s¸ng khu A1- C«ng viªn Yªn Së Thi c«ng hÖ thèng chiÕu s¸ng ®êng H¹ Long – tõ tØnh §oµn ®Õn phµ B·i Ch¸y – TP H¹ Long – Qu¶ng Ninh Cung cÊp vËt t, thiÕt bÞ vµ TCXL tuyÕn c¸p ngÇm 24KV vµ TBA thi c«ng – khu ®« thÞ Cæ NhuÕ – Tõ Liªm – Hµ Néi Cung cÊp vËt t, thiÕt bÞ vµ TCXL tuyÕn cao thÕ vµ hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn khu ®« thÞ míi Cao Xanh – Hµ Kh¸nh – Q. 20 ThÞ x· B¾c Ninh – B¾c Ninh ThÞ x· B¾c Ninh – B¾c Ninh HuyÖn Lôc Yªn – tØnh Yªn B¸i HuyÖn B×nh Gia – L¹ng S¬n 1.177.786 2.028.732 2.848.878 3.232.912 Hµ Néi 2.826.680 Hµ Néi 2.040.536 Hµ Néi 2.051.635 Hµ Néi 33.959.381 Hµ Néi 5.604.811 Hµ Néi 5.511.886 TP H¹ Long 1.538.000 –Q. Ninh Hµ Néi 1.300.928 Qu¶ng Ninh 22.443.616
- Xem thêm -