Tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản vn

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH -----o0o----- VOÕ MINH LONG MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ MARKETING XUAÁT KHAÅU THUÛY SAÛN VIEÄT NAM VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ GIAI ÑOAÏN 2005 - 2010 Chuyeân ngaønh: Kinh teá phaùt trieån Maõ soá: 60 . 31 . 0 5 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS. NGUYEÃN THUAÁN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 03/2005 LÔØI MÔÛ ÑAÀU I/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây tình hình xuaát khaåu cuûa Vieät Nam treân tröôøng quoác teá ngaøy caøng taêng nhanh caû veà soá löôïng laãn giaù trò vaø ñaëc bieät laø ngaønh thuûy saûn vaø noù caøng quan troïng hôn trong boái caûnh Vieät Nam ñang trong quaù trình hoäi nhaäp, cuï theå laø tham gia hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ (ASEAN), gia nhaäp khu vöïc maäu dòch töï do ASEAN (AFTA), Dieãn Ñaøn Hôïp Taùc Kinh Teá Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông (APEC), kyù keát caùc hieäp öôùc song phöông vaø ña phöông vôùi caùc nöôùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi khu vöïc (ñaëc bieät laø hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam - Hoa Kyø) vaø quan troïng nhaát laø ñang noã löïc tieán tôùi trôû thaønh thaønh vieân cuûa toå chöùc thöông maïi quoác teá (WTO)…. Trong boái caûnh hoäi nhaäp ñoù, tình hình caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp, giöõa caùc quoác gia vôùi nhau ngaøy caøng gay gaét bieåu hieän cuï theå nhaát laø söï caïnh tranh, caùc cuoäc tranh chaáp thöông maïi khoâng chæ naèm trong giôùi haïn quoác gia maø coøn vöôït qua caùc vuï kieän mang tính khu vöïc vaø theá giôùi nhö trong ngaønh thuûy saûn laø caùc vuï kieän baùn phaù giaù cuûa saûn phaåm caù basa, toâm… cuûa Vieät Nam noùi rieâng vaø cuûa caùc nöôùc khaùc noùi chung khi xuaát khaåu caùc saûn phaåm thuûy saûn vaøo thò tröôøng Hoa Kyø - moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng vôùi tính caïnh tranh raát lôùn. Gaén lieàn vôùi söï caïnh tranh ñoù thì chính phuû Hoa Kyø coøn ñöa ra caùc raøo caûn thöông maïi, phi thöông maïi nhö quy ñònh khaét khe veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm, quy ñònh veà baûo veä moâi tröôøng, caùc coâng öôùc lao ñoäng quoác teá… nhaèm haïn cheá khaû naêng xuaát khaåu thuûy saûn cuûa Vieät Nam vaøo thò tröôøng lôùn naøy. Tuy xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø vaãn taêng nhöng mang tính oån ñònh khoâng cao, caùc ruõi ro veà thò tröôøng tieàm aån cao (doanh thu ñaït hôn 654 trieäu USD naêm 2002 vaø hôn 777 trieäu USD naêm 2003). Nguyeân nhaân chính laø do caùc doanh nghieäp xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam chöa thöïc hieän toát vaø hoaøn haûo caùc chieán löôïc marketing xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø nhaèm haïn cheá caùc nhöôïc ñieåm, ñaåy maïnh caùc öu ñieåm vaø ñeå thöïc hieän chieán löôïc naøy neân toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi: “Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm naâng cao hieäu quaû marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø giai ñoaïn 2005 - 2010” laøm ñeà taøi nghieân cöùu cho luaän vaên thaïc só kinh teá. Thoâng qua söï phaân tích, ñaùnh giaù keát hôïp vôùi nghieân cöùu thöïc tieãn caùc tieàm naêng vaø vieäc thöïc hieän caùc chieán löôïc marketing xuaát khaåu cuûa caùc doanh nghieäp trong thôøi gian qua ñeå tìm ra caùc nguyeân nhaân, khoù khaên toàn taïi; treân cô sôû ñoù toâi seõ ñöa ra caùc giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû marketing xuaát khaåu nhaèm thaâm nhaäp vaø môû roäng thò tröôøng saûn phaåm thuûy saûn Vieät Nam vaøo Hoa Kyø giai ñoaïn 2005 - 2010. II/ ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU. - Ñoái töôïng: caùc chieán löôïc marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. - Phaïm vi nghieân cöùu: taát caû caùc maët haøng thuûy saûn Vieät Nam ñaëc bieät laø saûn phaåm toâm xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. III/ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU. - Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc vaø suy luaän logic. - Phöông phaùp chuyeân gia. - Phöông phaùp phaân tích, thoáng keâ, moâ taû. IV/ THU THAÄP DÖÕ LIEÄU. - Caùc soá lieäu sô caáp vaø thöù caáp ñöôïc cung caáp bôûi caùc coâng ty cheá bieán, kinh doanh vaø xuaát nhaäp khaåu thuûy saûn vaø vaên phoøng 2 cuûa boä thuûy saûn taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. - Caùc döõ lieäu ñöôïc thu thaäp treân maïng Internet vaø saùch baùo. - Caùc soá lieäu ñieàu tra vaø phaân tích tröïc tieáp cuûa taùc giaû taïi coâng ty. V/ KEÁT CAÁU ÑEÀ TAØI. Luaän vaên goàm 54 trang vôùi 3 chöông vaø 7 baûng phuï luïc. Chöông 1: Moät soá lyù thuyeát veà marketing quoác teá. - Giôùi thieäu moät soá lyù thuyeát veà lôïi theá caïnh tranh vaø lyù thuyeát ngoaïi thöông cuûa moät quoác gia trong boái caûnh toaøn caàu hoùa. - Nghieân cöùu caùc lyù thuyeát marketing xuaát khaåu nhaèm vaän duïng vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp cuï theå trong quaù trình thaâm nhaäp vaø môû roäng thò tröôøng quoác teá cuûa saûn phaåm thuûy saûn noùi rieâng vaø caùc saûn phaåm khaùc noùi chung. Chöông 2: Phaân tích tình hình xuaát khaåu vaø thöïc hieän chieán löôïc marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø trong thôøi gian vöøa qua. - Giôùi thieäu khaùi quaùt veà tình hình thò tröôøng Hoa Kyø. - Phaân tích tình hình nhaäp khaåu thuûy saûn cuûa Hoa Kyø trong thôøi gian qua. - Phaân tích tình hình xuaát khaåu thuûy saûn cuûa Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø trong thôøi gian qua. - Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän chieán löôïc marketing xuaát khaåu thuûy saûn vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. Chöông 3: Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm naâng cao hieäu quaû marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø giai ñoaïn 2005 - 2010. - Moät soá thoâng tin veà thò tröôøng tieâu duøng thuûy saûn Hoa Kyø. - Phaân tích ma traän SWOT veà marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. - Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø giai ñoaïn 2005 - 2010. MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU Chöông 1: MOÄT SOÁ LYÙ THUYEÁT VEÀ MARKETING QUOÁC TEÁ I. MOÄT SOÁ LYÙ THUYEÁT VEÀ NGOAÏI THÖÔNG I.1. Neàn kinh teá toaøn caàu 01 01 I.2. Caùc chính saùch maäu dòch cuûa chính phuû vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa moät quoác gia 02 II. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CAÊN BAÛN CUÛA MARKETING QUOÁC TEÁ 04 II.1. Moät soá khaùi nieäm veà marketing 04 II.2. Vò trí, vai troø cuûa marketing xuaát nhaäp khaåu 04 II.3. Nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi 05 II.4. Caùc phöông thöùc thöïc hieän chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi 06 II.4.1. Moät soá lyù do ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi 06 II.4.2. Khaùi nieäm vaø caùc phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi 06 II.4.2.1. Phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát trong nöôùc 06 II.4.2.2. Phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi 07 II.4.2.3. Phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi taïi khu thöông maïi töï do 09 II.5. Chieán löôïc Marketing - Mix cho saûn phaåm thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi 10 II.5.1. Chieán löôïc saûn phaåm treân thò tröôøng quoác teá 10 II.5.2. Chieán löôïc giaù 11 II.5.3. Chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm quoác teá 12 II.5.4. Chieán löôïc xuùc tieán saûn phaåm quoác teá 12 Chöông 2: PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU VAØ THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING XUAÁT KHAÅU THUÛY SAÛN CUÛA VIEÄT NAM VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ TRONG THÔØI GIAN QUA I/ GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ I.1. Moâi tröôøng nhaân khaåu 13 14 I.2. Moâi tröôøng kinh teá 14 I.3. Moâi tröôøng caïnh tranh 16 I.4. Moâi tröôøng chính trò phaùp luaät 16 I.5. Moâi tröôøng vaên hoùa 17 II. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHAÄP KHAÅU THUÛY SAÛN HOA KYØ TRONG THÔØI GIAN QUA 17 II.1. Phaân tích tình hình nhaäp khaåu saûn phaåm thuûy saûn cuûa Hoa Kyø 17 II.2. Cô caáu nhaäp khaåu thuûy saûn cuûa Hoa Kyø 18 II.3. Moät soá caùc quy ñònh cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi haøng thuûy saûn nhaäp khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø 23 III. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU THUÛY SAÛN CUÛA VIEÄT NAM VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ TRONG THÔØI GIAN GAÀN ÑAÂY 25 III.1. Toång quan tình hình khai thaùc vaø xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam trong thôøi gian qua. 25 III.2. Phaân tích tình hình xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo thò tröôøng Hoa Kyø trong thôøi gian gaàn ñaây. 29 Chöông 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ MARKETING XUAÁT KHAÅU THUÛY SAÛN VIEÄT NAM VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ GIAI ÑOAÏN 2005 - 2010 I. MOÄT SOÁ THOÂNG TIN VEÀ THÒ TRÖÔØNG TIEÂU DUØNG THUÛY SAÛN HOA KYØ 39 II. PHAÂN TÍCH MA TRAÄN SWOT MARKETING XUAÁT KHAÅU THUÛY SAÛN VIEÄT NAM VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ 40 II.1. Phaân tích caùc ñieåm maïnh cuûa marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo Hoa Kyø 41 II.2. Phaân tích caùc ñieåm yeáu cuûa marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo Hoa Kyø 42 II.3. Phaân tích caùc cô hoäi cuûa marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo Hoa Kyø 42 II.4. Phaân tích caùc thaùch thöùc cuûa marketing xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo Hoa Kyø 43 III. MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ MARKETING XUAÁT KHAÅU THUÛY SAÛN VIEÄT NAM VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ GIAI ÑOAÏN 2005 - 2010 44 III.1. Giaûi phaùp veà nghieân cöùu thò tröôøng 44 III.2. Chieán löôïc saûn phaåm xuaát khaåu 45 III.3. Chieán löôïc giaù caû xuaát khaåu 47 III.4. Chieán löôïc phaân phoái thuûy saûn xuaát khaåu 48 III.5. Chieán löôïc xuùc tieán xuaát khaåu thuûy saûn 50 III.6. Moät soá giaûi phaùp khaùc nhaèm hoã trôï chieán löôïc marketing thuûy saûn Vieät Nam taïi thò tröôøng Hoa Kyø 51 III.6.1. Giaûi phaùp veà nguoàn cung thuûy saûn xuaát khaåu 51 III.6.2. Giaûi phaùp hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù ngaønh 52 III.6.3. Caùc giaûi phaùp veà thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu 52 Chöông 1 MOÄT SOÁ LYÙ THUYEÁT VEÀ MARKETING QUOÁC TEÁ I/ MOÄT SOÁ LYÙ THUYEÁT VEÀ NGOAÏI THÖÔNG. I.1/ Neàn kinh teá toaøn caàu. Töø raát laâu, con ngöôøi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc raèng maäu dòch quoác teá laø vaán ñeà soáng coøn cuûa moïi quoác gia vaø cuõng chính ñieàu ñoù laøm cho thöông maïi giöõa caùc quoác gia treân theá giôùi luoân dieãn ra vaø quy moâ ngaøy caøng lôùn hôn. Hoaït ñoäng thöông maïi quoác teá ñöôïc lyù giaûi qua caùc lyù thuyeát cuûa caùc nhaø kinh teá töø coå ñieån ñeán hieän ñaïi nhö: söï trao ñoåi saûn phaåm giöõa caùc quoác gia ñöôïc giaûi thích qua lyù thuyeát veà lôïi theá tuyeät ñoái cuûa Adam Smith (1723 - 1790), OÂng laäp luaän raèng caùc quoác gia seõ coù lôïi khi tieán haønh chuyeân moân hoùa saûn xuaát vaø trao ñoåi saûn phaåm cho nhau. Khi tieán haønh phaân coâng lao ñoäng giöõa caùc quoác gia thì phaûi döïa treân lôïi theá tuyeät ñoái cuûa mình; töùc laø, moät quoác gia seõ tieán haønh taäp trung saûn xuaát chuyeân moân hoùa vaø xuaát khaåu nhöõng saûn phaåm maø khi saûn xuaát chuùng coù hao phí caù bieät cuûa quoác gia mình thaáp hôn hao phí trung bình cuûa theá giôùi vaø seõ nhaäp khaåu nhöõng saûn phaåm maø khi saûn xuaát chuùng coù hao phí caù bieät cuûa quoác gia mình cao hôn hao phí trung bình cuûa theá giôùi, vôùi lyù thuyeát naøy nghóa laø neáu caùc quoác gia khoâng coù lôïi theá so saùnh tuyeät ñoái veà moät maët haøng naøo ñoù thì khoâng theå tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi treân theá giôùi veà chuûng loaïi maët haøng ñoù. Tuy nhieân, thöïc teá trong neàn kinh teá hieän ñaïi thì vieäc chuyeân hoùa giöõa caùc quoác gia treân theá giôùi ngaøy caøng phaùt trieån hay thöông maïi theá giôùi ngaøy caøng gia taêng veà chuûng loaïi caùc saûn phaåm vaø dòch vuï. Lyù thuyeát lôïi theá so saùnh cuûa David Ricardo (1772 - 1823) lyù giaûi raèng caùc quoác gia khoâng coù lôïi theá so saùnh tuyeät ñoái vaãn coù lôïi khi tham gia thöông maïi quoác teá töùc laø moät quoác gia coù theå nhaäp khaåu caùc saûn phaåm, maëc duø saûn xuaát ôû trong nöôùc coù giaù reû hôn, bôûi vì caùc quoác gia naøy taäp trung vaøo caùc ngaønh saûn xuaát khaùc coù lôïi theá hôn. Ñieàu naøy chöùng toû baèng söï thay ñoåi cô caáu caùc saûn phaåm cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi qua caùc giai ñoaïn khaùc nhau. Töø caùc daãn chöùng treân thì caùc lyù thuyeát cuûa caùc nhaø kinh teá cho raèng trong neàn kinh teá toaøn caàu, vieäc ñaàu tö vaøo thöông maïi quoác teá caàn quan taâm ñaëc bieät moät soá vaán ñeà: ƒ Caùc nguoàn löïc taïo ra lôïi theá luoân ñöôïc môû roäng vaø thay ñoåi. ƒ Trong neàn kinh teá toaøn caàu, caùc doanh nghieäp bò laøm cho taùch rôøi khoûi yeáu toá veà töï nhieân vaø caùc nguoàn löïc trong nöôùc vaø noù ñöôïc theå hieän roõ nhö caùc coâng ty trong nöôùc sang ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi thoâng qua caùc luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Hay noùi khaùc ñi, treân theá giôùi vieäc ñaàu tö trong nhieàu ngaønh ngheà khoâng coøn bieân giôùi. ƒ Ngaøy nay nhieàu quoác gia coù theå cuøng ñaït ñöôïc lôïi theá so saùnh tuyeät ñoái vaø töông ñoái: Ví duï nhö moät quoác gia coù chi phí saûn xuaát thaáp ôû moät ngaønh ngheà nhöng löu yù ôû ñaây chi phí saûn xuaát thaáp chæ mang tính töông ñoái hay chæ laø giôùi haïn taïm thôøi. Nhö ví duï döôùi ñaây laø moät minh chöùng soáng ñoäng cho vaán ñeà naøy: hoaït ñoäng nhaäp khaåu toâm cho thò tröôøng Hoa Kyø ñöôïc raát nhieàu quoác gia xuaát khaåu toâm cuûa theá giôùi tham gia. ÔÛ ñaây seõ coù caïnh tranh treân nhieàu maët veà giaù caû, chaát löôïng, khaû naêng cung öùng…. Do ñoù, caùc thöù haïng veà xuaát khaåu toâm giöõa caùc quoác gia xuaát khaåu coù söï thay ñoåi lieân tuïc giöõa moät soá quoác gia xuaát khaåu lôùn veà thuûy saûn: Thaùi Lan, Inñoâneâsia, AÁn Ñoä, Vieät Nam, Trung Quoác…. Nhieàu nhaø kinh teá cho raèng, ngaøy nay neàn kinh teá theá giôùi ngaøy caøng naêng ñoäng vaø söï phaùt trieån cuûa noù seõ coù nhöõng bieán ñoäng lôùn khoù döï ñoaùn vaø neáu quoác gia naøo khoâng theo kòp söï hoøa nhaäp vaøo neàn kinh teá theá giôùi thì coù theå bò tuït haäu vaø khoù coù cô hoäi phaùt trieån. Ñieàu naøy laøm chuùng ta lieân töôûng ñeán moät vaán ñeà laø thöông maïi theá giôùi khoâng chæ dieãn ra giöõa hai nöôùc, maø dieãn ra giöõa nhieàu nöôùc vôùi nhau töùc laø treân cuøng moät thò tröôøng cuûa moät quoác gia seõ coù nhieàu quoác gia tham gia cung caáp moät saûn phaåm. ƒ Vaán ñeà kyõ thuaät, coâng ngheä: ngaøy nay vôùi söï tieán boä nhö vuõ baûo cuûa khoa hoïc vaø kyõ thuaät ñaõ laøm thay ñoåi raát nhieàu lónh vöïc trong saûn xuaát vaø noù thay ñoåi caên baûn ñeán thöông maïi theá giôùi. Ví duï: Ngaøy nay thì nguoàn nguyeân lieäu daàu moû ngaøy caøng bò khan hieám vaø giaù caû ñöôïc döï baùo bieán ñoäng khoâng theå löôøng tröôùc ñöôïc vì theá ngöôøi ta coá gaéng tìm ra nhöõng nguoàn nguyeân lieäu ñeå thay theá: naêng löôïng maët trôøi, gioù… I.2/ Caùc chính saùch maäu dòch cuûa chính phuû vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa moät quoác gia. Lyù thuyeát truyeàn thoáng cho thaáy chính saùch maäu dòch toát nhaát laø khoâng coù chính saùch naøo. Tuy nhieân, trong thöïc teá haàu heát caùc quoác gia ñeàu tham gia ñieàu tieát maäu dòch quoác teá. Vaø noù ñöôïc theå hieän qua moät soá chính saùch sau: ƒ Chính saùch maäu dòch töï do: khoâng coù söï can thieäp cuûa chính phuû vaø vai troø chính phuû neáu coù laø laøm giaûm caùc raøo caûn ñoái vôùi maäu dòch quoác teá cuõng nhö thay ñoåi theå cheá nhaèm laøm cho thò tröôøng hoaït coù hieäu quaû hôn ñeå toái ña hoùa phuùc lôïi xaõ hoäi. ƒ Chính saùch baûo hoä: nhaèm ngaên chaën tình traïng phaân boå laïi saûn xuaát cuõng nhö thay ñoåi möùc nhaân duïng cuûa maäu dòch töï do. Noù nhaèm baûo veä caùc ngaønh saûn xuaát trong nöôùc, duy trì möùc nhaân duïng tröôùc söï ñe doïa cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu vaø tình traïng phaân phoái laïi thu nhaäp töø nhöõng ngaønh coù lôïi theá caïnh tranh nhieàu hôn sang nhöõng ngaønh ít coù khaû naêng caïnh tranh. Ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån thì chính saùch naøy kyø voïng trong töông lai caùc ngaønh ñöôïc baûo hoä seõ ñaït ñöôïc lôïi theá kinh teá theo quy moâ vaø deã daøng caïnh tranh treân thöông tröôøng quoác teá. ƒ Chính saùch maäu dòch coâng baèng: choáng laïi thöïc teá maäu dòch khoâng coâng baèng: trôï caáp xuaát khaåu, trôï caáp cho saûn xuaát, baùn phaù giaù, taïo ra söï phaân bieät ñoái xöû ñoái vôùi nhöõng nhaø xuaát khaåu… => chính saùch naøy taïo ra lôïi ích cho caû nhaø saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng. ƒ Chính saùch thay theá haøng nhaäp khaåu: muïc tieâu caûi thieän caùn caân thanh toaùn vaø tieát kieäm ngoaïi hoái. ƒ Chính saùch maäu dòch chieán löôïc: chính saùch naøy nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc ngaønh troïng yeáu trong neàn kinh teá. Töø nhöõng chính saùch treân ñeå taïo ra lôïi theá cuûa moät quoác gia, chính phuû caàn löu yù quan taâm ñeán caùc vaán ñeà sau: - Caùc doanh nghieäp phaûi chaáp nhaän caïnh tranh treân phaïm vi toaøn caàu. - Lôïi theá caïnh tranh cuûa moät quoác gia trong moät ngaønh chæ coù tính chaát töông ñoái. - Tính naêng ñoäng daãn ñeán lôïi theá caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp, moät quoác gia. - Söï thònh vöôïng cuûa moät quoác gia ñoøi hoûi caùc ngaønh coâng nghieäp caàn thöôøng xuyeân hieän ñaïi hoùa. - Caàn taïo ra caùc trung taâm coâng nghieäp ôû caùc vuøng troïng ñieåm saûn xuaát. - Lôïi theá caïnh tranh coù ñöôïc töø nhöõng chieán löôïc laâu daøi vaø ñeå duy trì lôïi theá caïnh tranh naøy caùc doanh nghieäp phaûi hoaøn thieän vaø ñaàu tö ñoåi môùi lieân tuïc. - Caùc quoác gia ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh tranh nhôø söï khaùc bieät veà nhieàu maët, nhö caùc yeáu toá saûn xuaát, phöông phaùp quaûn lyù, toå chöùc xaõ hoäi…. II/ NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CAÊN BAÛN CUÛA MARKETING QUOÁC TEÁ. II.1/ Moät soá khaùi nieäm veà marketing. Ngaøy nay, marketing ñaõ phaùt trieån vôùi trình ñoä raát cao vaø noù ñaõ ñi vaøo nhieàu lónh vöïc khaùc nhau: thöông maïi, coâng nghieäp, …. Vaø noù ñöôïc nhaän thöùc theo nhieàu noäi dung khaùc nhau töø nhaän thöùc marketing laø “baùn caùi maø doanh nghieäp coù” ñöôïc goïi laø marketing truyeàn thoáng ñeán “baùn caùi maø thò tröôøng caàn” coù nghóa khoâng chæ tìm thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm maø coøn taïo ra saûn phaåm cho thò tröôøng vôùi söï nghieân cöùu nhu caàu moät caùch khoa hoïc ñöôïc goïi laø marketing hieän ñaïi. Vôùi caùc nhaän thöùc treân coù nhieàu ñònh nghóa veà marketing nhö sau: - Ñònh nghóa cuûa hoïc vieän Hamilton (Hoa Kyø): “Marketing laø nhöõng hoaït ñoäng kinh teá trong ñoù haøng hoùa ñöôïc ñöa töø ngöôøi saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng”. - Ñònh nghóa theo Gronroos (1990): “Marketing laø nhöõng hoaït ñoäng ñeå thieát laäp, duy trì vaø cuõng coá laâu daøi nhöõng moái lieân heä vôùi khaùch haøng moät caùch coù lôïi ñeå ñaùp öùng muïc tieâu cuûa caùc beân. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng söï trao ñoåi vaø thoûa maõn nhöõng ñieàu mong ñôïi”. II.2/ Vò trí, vai troø cuûa marketing xuaát nhaäp khaåu. Trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, marketing giöõ vai troø raát quan troïng, laø khôûi ñaàu ñeå saûn xuaát kinh doanh vaø i5aûm baûo cho doanh nghieäp coù lôïi theá beàn vöõng so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø caùc hoaït ñoäng cuûa marketing xuaát khaåu raát chuù troïng ñeán thò tröôøng theá giôùi vôùi caùc vaán ñeà sau: - Nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi, nhu caàu, khaû naêng xaâm nhaäp, caïnh tranh treân thò tröôøng. - Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng. - Caùc chính saùch veà saûn phaåm, giaù caû, phaân phoái vaø xuùc tieán. Ñeå thöïc hieän toát chieán löôïc marketing xuaát khaåu, ñieàu cô baûn laø caùc doanh nghieäp caàn phaûi nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi nhaèm tìm ra caùc nhu caàu, mong muoán cuûa khaùch haøng cuõng nhö caùc ñoái thuû caïnh tranh… vaø caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän döôùi ñaây. II.3/ Nghieân cöùu thò tröôøng theá giôùi. Ñeå nhöõng haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa moät quoác gia vöôn ra ñöôïc thò tröôøng theá giôùi thì ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp caàn phaûi nghieân cöùu thaät kyõ thò tröôøng nöôùc ngoaøi veà caùc yeáu toá ñòa lyù, kinh teá, xaõ hoäi, chính trò, luaät phaùp, caùc thuû tuïc haønh chính, nhöõng taïp quaùn thöông maïi quoác teá, caùc ñoái thuû caïnh tranh quoác teá veà saûn phaåm, taøi chính, khaû naêng kinh doanh treân thöông tröôøng quoác teá… nhaèm laøm cô sôû cho caùc doanh nghieäp coù chieán löôïc phuø hôïp nhaát ñoái vôùi töøng thò tröôøng trong saûn xuaát, kinh doanh treân thò tröôøng theá giôùi. Ñeå coù ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát, ngöôøi ta thöôøng duøng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå thu thaäp döõ lieäu vaø thoâng thöôøng duøng hai phöông phaùp chính ñeå thu thaäp döõ lieäu: nghieân cöùu taïi baøn vaø nghieân cöùu hieän tröôøng. ƒ Phöông phaùp nghieân cöùu taïi baøn: nhaèm thu nhaäp nhöõng thoâng tin caáp hai, ñoù laø nhöõng thoâng tin coù trong caùc taøi lieäu, soå saùch cuûa caùc doanh nghieäp, caùc coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng vaø caùc saùch, baùo, taïp chí… cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, nhöõng toå chöùc cuûa phi chính phuû, chính phuû, nhöõng toå chöùc quoác teá vaø nhöõng toå chöùc khaùc. ƒ Phöông phaùp nghieân cöùu hieän tröôøng: laø quaù trình cöû caùn boä tröïc tieáp thu thaäp thoâng tin ôû nöôùc ngoaøi nhaèm thu nhaäp nhöõng thoâng tin caáp moät. Trong quaù trình naøy coù theå vaän duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau: - Phöông phaùp quan saùt: quan saùt thöïc teá tình hình thò tröôøng nhö nhöõng haønh vi cuûa khaùch haøng, caùc loaïi saûn phaåm caïnh tranh, caùc kyõ thuaät quaûng caùo cuûa ñoái thuû caïnh tranh…. Tuy nhieân, ngaøy nay vôùi caùc loaïi kyõ thuaät hieän ñaïi ngöôøi ta coù theå khoâng tröïc tieáp ñeán hieän tröôøng maø vaãn thu thaäp ñöôïc nhöõng hình aûnh cuûa noù qua heä thoáng camera vaø nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng quoác teá. Töø nhöõng döõ lieäu thu ñöôïc, ta seõ deã daøng phaân tích nhaèm hoaïch ñònh caùc chính saùch marketing phuø hôïp nhaát cho töøng thò tröôøng. - Phöông phaùp phoûng vaán (coù theå tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp): coù theå phoûng vaán khaùch haøng moät caùch tröïc tieáp hoaëc qua nhöõng phöông tieän thoâng tin khaùc nhö ñieän thoaïi, thö… Tuy nhieân vôùi moãi phöông phaùp khaùc nhau ñeàu coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm nhaát ñònh vì vaäy caàn phaûi keát hôïp söû duïng caùc phöông phaùp naøy ñeå ñaït keát quaû toát nhaát veà maët thôøi gian, chi phí cuõng nhö ñaït ñöôïc caùc thoâng tin chính xaùc. Khi ñaõ coù thoâng tin veà thò tröôøng nöôùc ngoaøi thì caùc doanh nghieäp seõ löïa choïn caùc phöông thöùc khaùc nhau ñeå thaâm nhaäp vaø môû roäng ra thò tröôøng theá giôùi. II.4/ Caùc phöông thöùc thöïc hieän chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. II.4.1/ Moät soá lyù do ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. - Saûn phaåm ñang ôû giai ñoaïn tröôûng thaønh nhöng doanh soá baùn ra khoâng taêng do thò tröôøng trong nöôùc ñaõ baõo hoøa vì vaäy caàn tìm kieám thò tröôøng nöôùc ngoaøi ñeå môû roäng tieâu thuï saûn phaåm. - Coù theå do söï caïnh tranh ôû trong nöôùc quaù khoác lieät, doanh nghieäp caàn tìm thò tröôøng ngoaøi nöôùc ít caïnh tranh hôn. - Coù theå söû duïng caùc naêng löïc saûn xuaát bò dö thöøa. - Taïo ñieàu kieän ña daïng hoùa hôn trong kinh doanh nhaèm haïn cheá caùc ruõi ro. II.4.2/ Khaùi nieäm vaø caùc phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi laø moät heä thoáng nhöõng quan ñieåm, muïc tieâu ñònh höôùng, caùc phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi vaø caùc chieán löôïc marketing nhaèm ñöa saûn phaåm thaâm nhaäp coù hieäu quaû vaø vöõng chaéc treân thöông tröôøng quoác teá. Treân thöïc teá, caùc doanh nghieäp coù theå thöïc hieän chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng baèng nhieàu phöông thöùc khaùc nhau, trong ñoù coù 3 phöông thöùc thöôøng söû duïng sau ñaây: thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát trong nöôùc; thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi; thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø vuøng thöông maïi töï do. II.4.2.1/ Phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát trong nöôùc. Ñaây laø phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng ñöôïc caùc quoác gia ñang phaùt trieån treân theá giôùi thöôøng aùp duïng nhaèm ñöa saûn phaåm thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng theá giôùi thoâng qua xuaát khaåu. Vôùi phöông thöùc naøy seõ taïo ra nhöõng ích lôïi sau: - Söû duïng caùc nguoàn lao ñoäng trong nöôùc, taêng thu nhaäp cuûa daân cö, caûi thieän ñôøi soáng, oån ñònh kinh teá xaõ hoäi. - Phaùt trieån cô sôû haï taàng trong nöôùc, söû duïng ñöôïc caùc nguoàn voán trong vaø ngoaøi nöôùc, ñaåy nhanh quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. - Taêng cöôøng söï hôïp taùc quoác teá giöõa caùc nöôùc vaø naâng cao vò trí, vai troø quoác gia treân thò tröôøng quoác teá vaø khu vöïc. Trong phöông thöùc naøy coù hai hình thöùc chính: xuaát khaåu tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp. ƒ Hình thöùc xuaát khaåu tröïc tieáp: caùc doanh nghieäp töï baùn saûn phaåm tröïc tieáp ra nöôùc ngoaøi. Hình thöùc naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi doanh nghieäp coù quy moâ saûn xuaát lôùn, coù kinh nghieäm vaø nhaõn hieäu coù uy tín treân thöông tröôøng quoác teá…. Vôùi hình thöùc naøy doanh nghieäp seõ coù lôïi theá veà giaù, caùc saûn phaåm saùt thöïc vôùi nhu caàu khaùch haøng, taïo ñöôïc thò tröôøng oån ñònh. ƒ Hình thöùc xuaát khaåu giaùn tieáp: caùc doanh nghieäp thoâng qua caùc toå chöùc hoaëc cô quan chuyeân nghieäp coù quyeàn xuaát khaåu ñeå baùn caùc saûn phaåm cuûa mình. Hình thöùc naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù quy moâ nhoû, hoaëc chöa coù khaùch haøng quen ôû nöôùc ngoaøi hay chöa hoäi ñuû caùc ñieàu kieän xuaát khaåu tröïc tieáp…. Vôùi hình thöùc naøy caùc doanh nghieäp phaûi traû moät khoaûn phí nhaát ñònh cho nhaø xuaát khaåu vaø khoâng naém roõ ñöôïc nhöõng nhu caàu thaät söï cuûa khaùch haøng, vì vaäy coù theå gaëp khoù khaên do thò tröôøng khoâng oån ñònh. Caùc doanh nghieäp coù theå thöïc hieän xuaát khaåu giaùn tieáp qua caùc hình thöùc: - Caùc coâng ty quaûn lyù xuaát khaåu: nhöõng coâng ty quaûn trò xuaát khaåu cho caùc coâng ty khaùc. - Thoâng qua caùc khaùch haøng nöôùc ngoaøi: ñaây laø hình thöùc xuaát khaåu thoâng qua caùc nhaân vieân cuûa caùc coâng ty nhaäp khaåu nöôùc ngoaøi. - Qua uûy thaùc xuaát khaåu: nhöõng ngöôøi hoaëc toå chöùc ñöôïc uûy thaùc thöôøng laø ñaïi dieän cho nhöõng ngöôøi mua nöôùc ngoaøi cö truù treân nöôùc cuûa nhaø xuaát khaåu. - Qua moâi giôùi xuaát khaåu: moâi giôùi xuaát khaåu thöïc hieän chöùc naêng keát noái giöõa nhaø xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu. - Qua haõng buoân xuaát khaåu: haõng buoân xuaát khaåu thöôøng ñoùng taïi nöôùc xuaát khaåu vaø mua haøng cuûa ngöôøi cheá bieán hoaëc nhaø saûn xuaát vaø sau ñoù hoï tieáp tuïc thöïc hieän caùc nghieäp vuï ñeå xuaát khaåu vaø chòu moïi ruõi ro lieân quan ñeán xuaát khaåu. Phöông thöùc thöïc hieän chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát trong nöôùc laø moät chieán löôïc ñöôïc raát nhieàu doanh nghieäp nöôùc ta söû duïng ñaëc bieät laø xuaát khaåu caùc saûn phaåm töø noâng nghieäp noùi chung vaø trong lónh vöïc xuaát khaåu thuûy haûi saûn noùi rieâng. II.4.2.2/ Phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi. Phöông thöùc naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng nöôùc phaùt trieån. Noù coù nhöõng yù nghóa quan troïng sau: - Thoâng qua saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi, caùc doanh nghieäp coù khaû naêng söû duïng caùc theá maïnh cuûa quoác gia ñoù veà kyõ thuaät coâng ngheä, voán, taøi nguyeân, lao ñoäng… => giaù thaønh coù theå giaûm vì vaäy saûn phaåm coù theå coù söùc caïnh tranh raát cao. - Coù theå khaéc phuïc ñöôïc nhöõng raøo caûn phaùp lyù lieân quan ñeán xuaát nhaäp khaåu: thueá xuaát nhaäp khaåu, haïn ngaïch nhaäp khaåu. Trong phöông thöùc naøy coù moät soá hình thöùc thaâm nhaäp sau: - Nhöôïng baûn quyeàn: ñaây laø hình thöùc ngöôøi coù baûn quyeàn cho söû duïng nhöõng baèng phaùt minh, saùng cheá, nhaõn hieäu, cung öùng caùc dòch vuï veà kyõ thuaät, hoaëc caùc dòch vuï khaùc ñeå nhaän moät khoaûn tieàn naøo ñoù. Öu ñieåm caùc phöông thöùc naøy laø möùc ñoä ruõi ro thaáp vaø doanh nghieäp coù baûn quyeàn coù theå söû duïng coâng ngheä tieân tieán hoaëc nhaõn hieäu noåi tieáng nhaèm saûn xuaát ra caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao vaø coù theå ñaït lôïi nhuaän cao. Tuy nhieân nhöôïc ñieåm cuûa noù laø khoù kieåm soaùt ñöôïc beân nhöôïng quyeàn vaø khi hôïp ñoàng nhöôïng baûn quyeàn chaám döùt, doanh nghieäp coù baûn quyeàn coù theå ñaõ taïo ra moät ñoái thuû caïnh tranh vôùi chính mình. - Saûn xuaát theo hôïp ñoàng: söï hôïp taùc veà cheá taïo hoaëc laép raùp saûn phaåm do nhaø saûn xuaát thöïc hieän ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Öu ñieåm hình thöùc naøy laø cho pheùp doanh nghieäp thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi ruõi ro ít, giaù thaønh saûn phaåm coù theå haï neáu giaù nhaân coâng hoaëc giaù nguyeân vaät lieäu thaáp hôn ôû trong nöôùc. Tuy nhieân nhöôïc ñieåm laø doanh nghieäp ít kieåm soaùt quy trình saûn xuaát nöôùc ngoaøi, khi hôïp ñoàng chaám döùt doanh nghieäp coù theå ñaõ taïo ra moät ñoái thuû caïnh tranh vôùi chính mình. - Ñaïi lyù ñoäc quyeàn tieâu thuï: nhaø doanh nghieäp giao cho nhaø phaân phoái ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp toå chöùc phaân phoái saûn phaåm cuûa mình theo nhöõng ñieàu kieän ñaõ thoûa thuaän, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc giao cho ngöôøi thöù hai trong cuøng moät nöôùc ñeå phaân phoái vaø nhaø phaân phoái ñöôïc höôûng moät khoaûn hoa hoàng. - Lieân doanh: moät toå chöùc kinh doanh trong ñoù coù hai hay nhieàu coâng ty coù chung quyeàn sôû höõu, quyeàn quaûn lyù, ñieàu haønh vaø ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi veà taøi saûn khaùc. - Ñaàu tö tröïc tieáp: coâng ty laäp nhöõng cô sôû saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi baèng voán cuûa mình. Öu ñieåm laø tieát kieäm chi phí vaän chuyeån, taïo ra saûn phaåm thích hôïp vôùi thò tröôøng nöôùc ngoaøi, kieåm soaùt hoaøn toaøn saûn xuaát kinh doanh…. Tuy nhieân nhöôïc ñieåm laø ruõi ro lôùn hôn so vôùi caùc hình thöùc thaâm nhaäp treân. II.4.2.3/ Phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi taïi khu thöông maïi töï do. Ñaây laø moät vuøng laõnh thoå trong moät quoác gia vaø vuøng naøy ñöôïc höôûng nhöõng quy cheá ñaëc bieät veà thueá khoùa, caùc ñieàu kieän mua baùn. Phöông thöùc naøy bao goàm: ñaëc khu kinh teá; khu cheá xuaát; khu thöông maïi töï do. Öu ñieåm: Caùc doanh nghieäp seõ taän duïng ñöôïc nhöõng lôïi theá nhö: mieãn giaûm caùc loaïi thueá, chi phí thueâ möôùn ñaát ñai, nhaø cöûa, tieàn löông nhaân coâng thaáp…. Toùm laïi: Quaù trình vaø phöông thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi phuï thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá taùc ñoäng: - Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng thaâm nhaäp: caàn xem xeùt ñaày ñuû nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình vaø caùch thöùc thaâm nhaäp: kinh teá, chính trò, xaõ hoäi, phaùp luaät, vaên hoùa, moâi tröôøng caïnh tranh vì ôû caùc nöôùc thöôøng khaùc nhau nhieàu. Ñieån hình nhö ôû moät quoác gia maø tình hình chính trò khoâng oån ñònh, caùc doanh nghieäp neân choïn xuaát khaåu giaùn tieáp hôn ñaàu tö tröïc tieáp. - Ñaëc ñieåm cuï theå cuûa khaùch haøng: phuï thuoäc vaøo soá löôïng khaùch haøng, thu nhaäp, phaân boá daân cö, taäp quaùn mua haøng…. - Ñaëc ñieåm cuûa caùc trung gian: thöôøng caùc trung gian thích baùn nhöõng saûn phaåm coù khaû naêng tieâu thuï nhanh, hoa hoàng cao… => seõ gay trôû ngaïi ñaùng keå cho caùc doanh nghieäp môùi böôùc ñaàu thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng theá giôùi. - Ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm: moãi saûn phaåm ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng veà keát caáu, tính chaát lyù hoùa hoïc… do ñoù coù theå bò aûnh höôûng veà phaåm chaát, möùc ñoä an toaøn trong quaù trình vaän chuyeån vaø baûo quaûn. - Tieàm löïc cuûa doanh nghieäp: Caên cöù vaøo khaû naêng taøi chính, trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä, trình ñoä quaûn lyù, caùc chính saùch Marketing - Mix cuûa doanh nghieäp phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa thò tröôøng. Vaø khi thöïc hieän toát chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi seõ taïo ñieàu kieän taêng thu nhaäp, taêng lôïi nhuaän, taêng uy tín treân thöông tröôøng….vaø keùo daøi chu kyø soáng cuûa saûn phaåm; giuùp doanh nghieäp môû roäng thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, phaïm vi hoaït ñoäng, giaûm bôùt ruõi ro trong kinh doanh vaø giaûi thoùat naêng löïc saûn xuaát dö thöøa cuûa moät soá doanh nghieäp…. II.5/ Chieán löôïc Marketing - Mix cho saûn phaåm thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi. Chieán löôïc Marketing - Mix cho saûn phaåm thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi laø söï phoái hôïp vaø söû duïng caùc thaønh phaàn cuûa marketing ñeå taùc ñoäng vaøo thò tröôøng theá giôùi nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu ñaõ hoaïch ñònh. Noäi dung chieán löôïc Marketing - Mix goàm 4 thaønh phaàn goïi laø chieán löôïc 4P (Product: saûn phaåm; Price: giaù; Place: phaân phoái; Promotion: xuùc tieán). II.5.1/ Chieán löôïc saûn phaåm treân thò tröôøng quoác teá. Saûn phaåm (hay dòch vuï) laø toång soá caùc thoûa maõn vaø taâm lyù ngöôøi mua nhaän ñöôïc: chaát löôïng, kieåu daùng, bao bì, baûo haønh, uy tín, dòch vuï söûa chöõa vaø thoâng tin veà saûn phaåm. Ñeå coù nhöõng quyeát ñònh ñoái vôùi saûn phaåm quoác teá, doanh nghieäp caàn quan taâm ñeán: caùc chính saùch saûn phaåm quoác teá, bao bì, nhaõn hieäu haøng hoùa, nhöõng dòch vuï gaén lieàn vôùi saûn phaåm. ƒ Caùc chính saùch saûn phaåm quoác teá: moãi nhaø xuaát khaåu phaûi löïa choïn giöõa ba saùch löôïc haøng hoùa khi xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi: - Chæ baùn ra nöôùc ngoaøi nhöõng saûn phaåm naøo khoâng ñoøi hoûi baát kyø moät söï thay ñoåi hay ñieàu chænh naøo. Öu ñieåm: khoâng caàn thay ñoåi maãu maõ, coù theå baùn ñöôïc ngay laäp töùc töø löôïng haøng toàn kho. Nhöôïc ñieåm: nhu caàu saûn phaåm cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi raát ít truøng laëp, giaù baùn coù theå bò giaûm xuoáng vaø coù theå gaëp khoù khaên trong caïnh tranh. - Laøm cho saûn phaåm thích öùng vôùi ñieàu kieän töøng thò tröôøng nöôùc ngoaøi: baèng caùch thieát keá laïi maãu maõ, kieåu daùng, bao bì nhaèm taêng theâm söùc haáp daãn. Tuy nhieân, doanh nghieäp phaûi chaáp nhaän theâm caùc chi phí veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn phaåm. - Saùng taïo saûn phaåm môùi: vôùi chính saùch naøy ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp luoân phaûi saùng taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. ƒ Bao bì haøng hoùa xuaát khaåu: bao bì luoân gaén lieàn vôùi saûn phaåm vì vaäy noù phaûi phuø hôïp vôùi taïp quaùn veà vaên hoùa, sôû thích, thoùi quen, quy ñònh luaät phaùp cuûa thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Ngoaøi ra, noù ñoøi hoûi phaûi giöõ ñöôïc chaát löôïng haøng hoùa, baûo veä saûn phaåm,…. Beân caïnh ñoù, noù coøn coù taùc duïng quaûng caùo vaø coù theå laøm taêng giaù trò cuûa saûn phaåm. ƒ Nhaõn hieäu haøng hoùa: coù muïc ñích truyeàn ñaït thoâng tin ñeán ngöôøi tieâu duøng nhaèm giuùp khaùch haøng traùnh nhaàm laãn vôùi caùc saûn phaåm khaùc ñoàng thôøi noù cuõng raøng buoäc caùc nhaø saûn xuaát vôùi caùc saûn phaåm cuûa mình. Nhaõn hieäu ñoøi hoûi phaûi roõ neùt, ñaëc tröng veà bieåu töôïng, maøu saéc haáp daãn ngöôøi mua. Noäi dung nhaõn hieäu caàn theå hieän roõ: + Xuaát xöù haøng hoùa. + Teân vaø ñòa chæ nhaø saûn xuaát. + Thaønh phaàn caáu taïo. + Ngaøy saûn xuaát, thôøi haïn söû duïng. + Tieâu chuaån ñaêng kyù chaát löôïng…. ƒ Dòch vuï gaén lieàn vôùi saûn phaåm: ñoái vôùi saûn phaåm ñoøi hoûi nhöõng ñieàu kieän hoã trôï cho vieäc söû duïng ñöôïc thuaän lôïi nhö baûo haønh, söûa chöõa, phuï tuøng thay theá…. Chính ñieàu naøy taïo söï quan taâm cuûa nhaø saûn xuaát ñoái vôùi khaùch haøng laøm naâng cao uy tín cuûa nhaø saûn xuaát. II.5.2/ Chieán löôïc giaù. - Giaù caû laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát cuûa saûn phaåm. Noù laø löôïng tieàn maø ngöôøi baùn ñöa ra ñeå thu ñöôïc töø ngöôøi mua vaø ñoåi laïi ngöôøi mua ñöôïc sôû höõu saûn phaåm. Vaø vieäc ñònh ra moät möùc giaù phuø hôïp vôùi ngöôøi tieâu duøng quoác teá khoâng phaûi deã vaø noù phuï thuoäc ñeán nhöõng yeáu toá sau: chi phí saûn xuaát vaø phaân phoái saûn phaåm quoác teá; ñieàu kieän thò tröôøng; thueá vaø haûi quan; tình hình caïnh tranh; phí toån trung gian; yeáu toá phaùp lyù chính trò… - Moät soá phöông phaùp ñònh giaù maø caùc doanh nghieäp aùp duïng: + Ñònh giaù theo chi phí: ñònh giaù höôùng vaøo caùc chi phí vaø lôïi nhuaän muïc tieâu cuûa coâng ty ñeà ra. + Ñònh giaù höôùng theo tình hình thöïc teá thò tröôøng. + Ñònh giaù theo khaùch haøng: caên cöù vaøo nhöõng khaùch haøng thöôøng xuyeân, khaùch haøng khoâng thöôøng xuyeân. + Ñònh giaù theo muøa vuï: caên cöù theo muøa vuï saûn xuaát vaø tieâu duøng ñeå ñònh giaù….. II.5.3/ Chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm quoác teá. Phaân phoái laø caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán vieäc toå chöùc ñieàu haønh vaø vaän chuyeån haøng hoùa töø nôi saûn xuaát ñeán nôi tieâu duøng nhaèm ñaït hieäu quaû toái ña vôùi chi phí thaáp nhaát. Vieäc phaân phoái caùc saûn phaåm quoác teá thöôøng ñöôïc thöïc hieän qua caùc hình thöùc sau: baùn haøng tröïc tieáp cho ngöôøi tieâu duøng; baùn buoân, baùn leû, baùn qua caùc ñaïi lyù, baùn qua caùc chi nhaùnh, cöûa haøng…. Vaø chính saùch phaân phoái saûn phaåm xuaát khaåu phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: - Moâi tröôøng: chính trò, vaên hoùa, taïp quaùn, thoùi quen tieâu duøng…. - Khaû naêng coâng ty xuaát khaåu: veà taøi chính, nhaõn hieäu saûn phaåm vaø caùc hoaït ñoäng marketing ñeå tieáp caän nhöõng nhaø nhaäp khaåu cuõng nhö heä thoáng phaân phoái ôû nöôùc ngoaøi. - Nhöõng ñaëc ñieåm saûn phaåm: moãi loaïi saûn phaåm ñeàu coù tính chaát lyù hoùa nhaát ñònh, do ñoù caàn choïn keânh phaân phoái thích hôïp. II.5.4/ Chieán löôïc xuùc tieán saûn phaåm quoác teá. - Quaûng caùo: muïc tieâu nhaèm thu huùt söï chuù yù vaø thuyeát phuïc khaùch haøng mua haøng. Caùc hình thöùc quaûng caùo: baùo chí, taïp chí, phim aûnh, tivi, radio, cataloge, brochure, qua heä thoáng internet….. - Khuyeán maõi: nhöõng bieän phaùp nhaèm kích thích khaùch haøng mua haøng ngay, mua nhieàu khi daønh cho khaùch haøng moät soá quyeàn lôïi nhaát ñònh. Caùc hình thöùc khuyeán maõi: quaø taëng, xoå soá coù thöôûng, giaûm giaù neáu mua nhieàu,.… - Tuyeân truyeàn: duøng caùc phöông tieän: baùo, phoùng söï, phim aûnh ñeå ñöa nhöõng thoâng tin toát veà coâng ty xuaát khaåu, saûn phaåm xuaát khaåu, nöôùc xuaát khaåu…. - Chaøo haøng: duøng nhaân vieân cuûa nhaø xuaát khaåu tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nhöõng nhaø phaân phoái, ñaïi lyù nhaèm thuùc ñaåy vieäc kyù keát thöïc hieän nhöõng hôïp ñoàng xuaát khaåu.
- Xem thêm -