Tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh tại công ty xe khách 16a nuyễn công trứ – hà nội.

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn më ®Çu. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, më, nhÊt thÓ ho¸ vµ theo ®Þnh h-íng XHCN ë n-íc ta ®·, ®ang vµ sÏ th-êng xuyªn ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cïng nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp Quèc Doanh khi phÊn ®Êu b¶o ®¶m vai trß cña chóng. VËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng còng ®ång thêi cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÞ tr-êng, trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh - ®éng lùc cña thÞ tr-êng. HËu qu¶ tÊt yÕu cña ®éng th¸i c¹nh tranh nµy lµ mét nhãm c¸c doanh nghiÖp do kh«ng hoµ nhËp hoÆc x¸c lËp kh«ng ®óng c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh nªn bÞ suy tho¸i, thËm chÝ ph¸ s¶n vµ bÞ g¹t ra khái thÞ tr-êng; Mét nhãm c¸c doanh nghiÖp kh¸c thÝch øng ®-îc vµ vËn dông ®-îc ®ång bé c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh hîp lý, h÷u hiÖu th× kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn . Do vËy, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®Æt ra cho m×nh c¸c môc tiªu ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh dÞch vô lu«n lµ môc tiªu mµ doanh nghiÖp ph¶i ph¸n ®Êu vµ ®¹t ®-îc. Chi phÝ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp dÞch vô biÓu hiÖn hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra trong kú. §ång thêi nã lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè ph¶i bï ®¾p tõ thu nhËp cña doanh nghiÖp. V× thÕ, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i quan t©m ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ bëi lÏ mçi ®ång chi phÝ kh«ng hîp lý ®Òu lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò quan träng ®Æt ra cho nh÷ng ng-êi qu¶n lý cña doanh nghiÖp lµ ph¶i kiÓm so¸t ®-îc t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¸t hiÖn vµ ®éng viªn mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong doanh nghiÖp ®Ó kh«ng ngõng gi¶m bít chi phÝ t¨ng lîi nhuËn nh»m ®¸p øng yªu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp. Nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ qu¶n lý chi phÝ kinh doanh, ®ång thêi ®-îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o vµ c¸c c« chó trong C«ng ty vËn chuyÓn kh²ch em ®± chän ®Ò T¯i: “Chi phÝ kinh doanh vµ c¸c biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh t¹i C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch 16A NguyÔn C«ng Trø – H¯ Néi” l¯m chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. §Ò tµi nghiªn cøu lý luËn vÒ chi phÝ kinh doanh dùa trªn c¬ së cña m«n khoa häc kinh tÕ : Tµi chÝnh doanh nghiÖp, thèng kª häc, kinh tÕ chÝnh trÞ, kinh tÕ häc…kÕt hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch ®Ó hoµn thiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý chi phÝ kinh doanh t¹i C«ng ty, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ chi phÝ kinh doanh. Môc tiªu cña kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy lµ trªn c¬ së nghiªn cøu, tæng kÕt thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong thêi gian qua, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ chi phÝ kinh doanh cña Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò Tµi: Chi phÝ kinh doanh t¹i C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch 16A – NguyÔn C«ng Trø – Hµ Néi. KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 2 Ch-¬ng: Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ kinh doanh vµ c¸c gi¶i ph¸p h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ch-¬ng II: Chi phÝ kinh doanh vµ t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ kinh doanh t¹i C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh t¹i c«ng ty xe kh¸ch 16A NuyÔn C«ng Trø – Hµ Néi. -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ chi phÝ kinh doanh C¸c gi¶i ph¸p h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. I. Kh¸i niÖm, ph¹m vi cña chi phÝ kinh doanh dÞch vô. 1. Kh¸i niÖm chi phÝ kinh doanh dÞch vô. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ ho¹t ®éng chuyªn cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm, lao vô phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vµ tho¶ m·n nhu cÇu ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n. HiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô rÊt phong phó, ®a d¹ng. Cã thÓ kÓ ra hµng lo¹t c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô ë n-íc ta nh-: vËn t¶i, b-u ®iÖn, ¨n uèng c«ng céng, may mÆc, söa ch÷a, kh¸ch s¹n du lÞch, trang trÝ néi thÊt, dÞch vô mü phÈm… Nh-ng chung quy l¹i th× cã thÓ chia thµnh hai lo¹i h×nh dÞch vô chñ yÕu: Lo¹i h×nh dÞch vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ lo¹i h×nh dÞch vô ®¬n thuÇn (kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt), g¾n víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô nµy lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t-¬ng øng. §èi víi doanh nghiÖp dÞch vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt thùc chÊt lµ doanh nghiÖp võa cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸, võa ®¸p øng nhu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng. Môc ®Ých cña doanh nghiÖp nµy lµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh vµ b»ng nh÷ng lo¹i h×nh dÞch vô cña m×nh ®Ó tiªu thô ®-îc s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr-êng nh»m thu ®-îc lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy, doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm…Ngoµi ra cßn cã c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, nÕu cã ho¹t ®éng ®Çu t- vèn ra ngoµi doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn toµn bé hao phÝ vÒ t- liÖu s¶n xuÊt vµ tiÒn c«ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng liªn quan ®Õn quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nh-: chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, chi phÝ b¶o hµnh … C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc ®Çu t- vèn ra ngoµi doanh nghiÖp nh- kinh doanh, mua cæ phÝÕu, tr¸i phÝÕu vµ ®Çu t- vµo hÖ thèng tÝn dông. Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ®-îc bï ®¾p b»ng thu nhËp cña c¸c ho¹t ®éng ®ã. Chi phÝ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt do c¸c bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh do ®Çu tvèn ra ngoµi doanh nghiÖp hîp thµnh, chi phÝ kinh doanh nµy ®-îc bï ®¾p tõ thu nhËp cña doanh nghiÖp. -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi doanh nghiÖp dÞch vô kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt nh-: cho thuª ®å dïng kh¸ch s¹n du lÞch…th× chi phÝ chñ yÕu lµ chi phÝ phôc vô nh-: tiÒn l-¬ng, khÊu hao trang thiÕt bÞ, ®å dïng phôc vô sinh ho¹t… Chi phÝ kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp dÞch vô kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt, chñ yÕu lµ chi phÝ phôc vô kh¸ch hµng. NÕu c¸c doanh nghiÖp dÞch vô nµy ®Çu t- vèn ra ngoµi doanh nghiÖp còng cã thÓ ph¸t sinh mét sè chi phÝ nhÊt ®Þnh nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Nh- vËy, chi phÝ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp dÞch vô lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng (bao gåm tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh-: BHYT, BHXH, CPC§), lao ®éng vËt ho¸ (bao gåm chi phÝ nhiªn liÖu, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh) vµ c¸c chi phÝ kh¸c trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. §ång thêi nã lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè ph¶i bï ®¾p tõ thu nhËp cña doanh nghiÖp. ChØ cã trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh, bï ®¾p ®Çy ®ñ, kÞp thêi chi phÝ ®ã th× míi ®ñ cho doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc. 2.Ph¹m vi chi phÝ kinh doanh dÞch vô: Chi phÝ kinh doanh lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng quan träng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. ViÖc tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh cßn cã t¸c dông gãp phÇn c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng lao ®éng cña doanh nghiÖp. VÒ mÆt lý luËn chung th× chi phÝ kinh doanh dÞch vô ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh-ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn ®-îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. §Ó gióp cho viÖc thèng nhÊt c¸ch x¸c ®Þnh tÝnh h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i quy ®Þnh nh÷ng kho¶n môc chi phÝ nµo ®-a vµo chi phÝ kinh doanh, nh÷ng kho¶n môc chi phÝ nµo kh«ng ®-a vµo chi phÝ kinh doanh. X¸c ®Þnh râ ph¹m vi chi phÝ kinh doanh nãi chung vµ chi phÝ kinh doanh dÞch vô nãi riªng sÏ lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý chi phÝ kinh doanh chÝnh x¸c h¬n, chÆt chÏ h¬n, gióp c¸c nhµ qu¶n lý lËp kÕ ho¹ch l-u chuyÓn hµng ho¸, kÕ ho¹ch lîi nhuËn mét c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc. Chi phÝ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp dÞch vô ®¶m b¶o yªu cÇu chi phÝ ®ã ph¸t sinh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô mµ chóng ®-îc bï ®¾p tõ thu nhËp cña doanh nghiÖp, cßn c¸c chi phÝ kh¸c kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô vµ c¸c nguån vèn riªng ®Ó bï ®¾p th× kh«ng ®-îc phÐp h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh dÞch vô. Theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc th× kh«ng ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh kho¶n môc phÝ sau : Chi phÝ ®Çu t- dµi h¹n : Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cÊn thiÕt ®Ó t¹o ra c¸c yÕu tè cña quy tr×nh kinh doanh s¶n xuÊt theo môc tiªu ®Çu t- phôc vô cho nh÷ng ph-¬ng h-íng kinh doanh s¶n xuÊt trong t-¬ng lai cña doanh nghiÖp . Nhãm chi phÝ nµy bao gåm : Chi phÝ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n; Mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh; Bæ sung tµi s¶n cè ®Þnh cÇn thiÕt hoÆc h×nh thµnh tµi s¶n l-u ®éng cÇn thiÕt ban ®Çu; -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ ®µo t¹o dµi h¹n ®éi ngò c¸c c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt; Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc . C¸c kho¶n chi vÒ phóc lîi , x· héi cña doanh nghiÖp : Bao gåm chi phÝ vÒ häc tËp, v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao, y tÕ vÖ sinh, chi phÝ cho tham quan nghØ m¸t, chi phÝ cho nhµ ¨n, nhµ trÎ, chi trî cÊp khã kh¨n cho ng-êi lao ®éng. C¸c kho¶n ®· ®-îc tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c nhc¸c kho¶n lç do liªn doanh, liªn kÕt, lç tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- kh¸c . ... C¸c kho¶n thiÖt h¹i ®-îc chÝnh phñ trî cÊp hoÆc cho phÐp gi¶m vèn vµ c¸c kho¶n thiÖt h¹i ®-îc bªn g©y thiÖt h¹i vµ c«ng ty b¶o hiÓm båi th-êng . Chi phÝ ®i c«ng t¸c n-íc ngoµi v-ît ®Þnh møc do nhµ n-íc quy ®Þnh . C¸c kho¶n chi mang tÝnh chÊt th-ëng tõ quü tiÒn th-ëng trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ nh- th-ëng n¨ng suÊt, th-ëng s¸ng kiÕn, th-ëng thi ®ua.. . C¸c kho¶n tiÒn ph¹t nh- tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång, vi ph¹m hµnh chÝnh ... X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ph¹m vi cña chi phÝ kinh doanh cã ý nghÜa kinh tÕ lín ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh nãi riªng vµ qu¶n lý kinh tÕ nãi chung cña doanh nghiÖp ®-îc biÓu hiÖn ë c¸c mÆt c¬ b¶n sau : Lµm c¬ së cho viÖc tËp hîp c¸c chi phÝ cña doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú vµo chi phÝ kinh doanh th-¬ng m¹i ph¸t sinh trong kú ®ã. Tõ ®ã, x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ vèn hµng ho¸ phôc vô cho chiÕn l-îc b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn cã sù c¹nh tranh m¹nh mÏ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §ång thêi lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp ph¶i bï ®¾p tõ doanh thu kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú ®ã, gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®-îc lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña m×nh. Lµm c¬ së cho doanh nghiÖp phÊn ®Êu h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh th-¬ng m¹i trªn c¬ së thùc hiÖn tèt nhÊt kÕ ho¹ch l-u chuyÓn hµng ho¸ cña m×nh vµ t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ph¹m vi chi phÝ kinh doanh th-¬ng m¹i cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra, ph©n tÝch kinh tÕ cña doanh nghiÖp vµ c¬ quan thuÕ còng nh- cÊp qu¶n lý trùc tiÕp tr¸nh viÖc ghi t¨ng chi phÝ kinh doanh th-¬ng m¹i, lµm sai lÖch lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . II. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh dÞch vô : 1. Ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ : Theo tiªu thøc nµy chi phÝ ®-îc chia ra thµnh : 1.1.Chi phÝ nguyªn vËt liÖu : Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu sau qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn sÏ cÊu thµnh nªn thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ , trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn . VËt liÖu phô lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®-îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hay dïng ®Ó b¶o qu¶n phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t- liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp. VËt liÖu phô ë ®©y bao gåm cã dÇu nhên, hå keo, thuèc nhuém, tÈy … Nhiªn liÖu : Bao gåm nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh- : X¨ng dÇu, khÝ ®èt … Ngoµi ra, chóng ta cßn cã thÓ ph©n lo¹i chi phÝ nguyªn vËt liÖu thµnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu gi¸n tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh , nguyªn vËt liÖu phô , nhiªn liÖu … tham gia trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô , dÞch vô . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu gi¸n tiÕp lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu ®-îc sö dông ®Ó kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó t¨ng thªm chÊt l-îng cña s¶n phÈm còng nh- vÎ ®Ñp bªn ngoµi cña s¶n phÈm ®Ó s¶n phÈm ®ã cã thÓ tån t¹i vµ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c s¶n phÈm ngo¹i trªn thÞ tr-êng hoÆc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc thuËn lîi. Gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu bao gåm c¶ chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn vµ hao hôt ®Þnh møc trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. §èi víi doanh nghiÖp dÞch vô, chi phÝ vËt liÖu gåm c¶ chi phÝ mua ngoµi vµ c¸c c«ng cô nhá thuéc tµi s¶n cè ®Þnh phô tïng thay thÕ mua ngoµi ®Ó thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh . 1.2.Chi phÝ nh©n c«ng : Bao gåm tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô cña ng-êi lao ®éng, c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp do quü tiÒn l-¬ng cña s¶n xuÊt kinh doanh chi tr¶ vµ kho¶n b¶o hiÓm x· héi tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) theo quy ®inh trªn c¬ së tiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng TiÒn l-¬ng ®-îc tÝnh theo l-¬ng cÊp bËc, theo chøc vô, theo ng¹ch bËc l-¬ng, theo ®óng quy ®Þnh 26/CP hoÆc lµ tiÒn l-¬ng tÝnh theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp … tiÒn l-¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp cã thÓ lµ l-¬ng kho¸n theo doanh thu, kho¸n theo khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô, l-¬ng thêi gian. Tuú tõng doanh nghiÖp kh¸c nhau mµ cã c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng kh¸c nhau cho phï hîp víi t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã thÓ kÕt hîp víi chÕ ®é tiÒn th-ëng ®Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc; L-¬ng th¸ng lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn theo th¸ng hoÆc theo bËc l-¬ng ®· s¾p xÕp, ng-êi h-ëng l-¬ng sÏ nhËn ®-îc tiÒn l-¬ng theo cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®Òu cã; L-¬ng ngµy lµ tiÒn l-¬ng tÝnh tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo møc l-¬ng th¸ng vµ sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng . L-¬ng cÊp bËc §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng = theo thêi gian Sè ngµy lao ®éng ®Þnh møc L-¬ng theo thêi = §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng  Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ gian tõng ng-êi H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n dÔ tÝnh, Ýt tèn thêi gian tÝnh to¸n vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh. Xong h×nh th-c nµy l¹i kh«ng khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng hiÖu qu¶ c«ng t¸c. -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bªn c¹nh chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng ®-îc h-ëng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ng-êi lao ®éng cßn ®-îc h-ëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ …trong c¸c tr-êng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng …C¸c quü nµy ®-îc h×nh thµnh mét phÇn do ng-êi lao ®éng ®ãng gãp, phÇn cßn l¹i ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Quü b¶o hiÓm y tÕ ®-îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng quü l-¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña ng-êi lao ®éng thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh; tû lÖ trÝch b¶o hiÓm x· héi lµ 20% trªn c¬ së quü l-¬ng cña doanh nghiÖp trong ®ã: 15% lµ do ®¬n vÞ chñ sö dông lao ®éng nép ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 5% tiÒn l-¬ng do ng-êi lao ®éng ®ãng gãp vµ ®-îc trÝch trõ vµo l-¬ng th¸ng cña ng-êi lao ®éng; Quü chi phÝ c«ng ®oµn ®-îc ding ®Ó hç trî ng-êi lao ®éng duy tr× cho c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn trong doanh nghiÖp nh»m gióp ®ì nhau ph¸t triÓn chuyªn m«n, b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cho ng-êi lao ®éng vµ ®-îc phÐp trÝch 2% trªn c¬ së quü tiÒn l-¬ng tÝnh vµo phÝ theo l-¬ng cña bé phËn sö dông lao ®éng ®Ó h×nh thµnh quü kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§). 1.3.Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ( TSC§ ) : Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ sö dông, tµi s¶n cè ®Þnh lu«n bÞ hao mßn. Hao mßn lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh do tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do hao mßn tù nhiªn vµ do tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt …C¨n cø vµo nguyªn nh©n g©y ra sù hao mßn ®ã, ng-êi ta chia hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh thµnh hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. Hao mßn h÷u h×nh lµ hao mßn vÒ vËt chÊt do qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc nh÷ng bé phËn chi tiÕt cña chóng kh«ng cßn nguyªn tr¹ng th¸i ban ®Çu mµ bÞ h- háng dÇn. Gi¸ trÞ sö dông chóng gi¶m ®i theo thêi gian sö dông . Hao mßn v« h×nh lµ do tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn, gi¸ thµnh s¶n xuÊt gi¶m xuèng. Tõ ®ã, trªn thÞ tr-êng xuÊt hiÖn nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh míi tuy cã cïng th«ng sè kü thuËt nh-ng gi¸ b¸n l¹i thÊp h¬n hay cã th«ng sè kü thuËt tiÕn bé h¬n nh-ng gi¸ b¸n l¹i kh«ng cao h¬n … Nãi chung hao mßn v« h×nh liªn quan ®Õn sù mÊt gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ kh«ng liªn quan ®Õn sù hao mßn vËt chÊt cña nã, v× thÕ cã nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh do chËm ®em ra sö dông ®· bÞ hao mßn v« h×nh. Khi tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ hao mßn cña nã vµo chi phÝ cña ®èi t-îng sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc gäi lµ khÊu hao . KhÊu hao lµ viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ kinh doanh qua thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt cø tµi s¶n cè ®Þnh nµo cña doanh nghiÖp còng ®-îc phÐp trÝch khÊu hao mµ chØ cã nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× míi ®-îc phÐp trÝch khÊu hao, møc trÝch khÊu hao ®-îc ho¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh trong kú . -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ khÊu hao lµ kho¶n tiÒn trÝch ra tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn trong qu¸ tr×nh sö dông dïng ®Ó t¸i s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh cña ®¬n vÞ theo ®Æc ®iÓm cña sù h×nh thµnh vµ sö dông quü khÊu hao. ViÖc tÝnh khÊu hao cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau, viÖc lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao lµ tuú thuéc vµo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. . Ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®-îc lùa chän ph¶i ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian ®ang ®-îc ¸p dông rÊt phæ biÕn. Ph-¬ng ph¸p nµy thóc ®Èy doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tuy nhiªn theo ph-¬ng ph¸p khÊu hao nµy th× viÖc thu håi vèn chËm kh«ng theo kÞp møc hao mßn thùc tÕ, nhÊt lµ hao mßn v« h×nh nªn doanh nghiÖp kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t- trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh míi . Møc khÊu hao ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : Møc khÊu hao = Nguyªn gi¸ tµi  tû lÖ = Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh s¶n cè ®Þnh khÊu hao s¶n cè ®Þnh Sè n¨m sö dông Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµm c¨n cø tÝnh khÊu hao, lµ toµn bé l-îng gi¸ trÞ ®· b×nh qu©nchÝnh n¨m thøc phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t- vµo TSC§ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm TSC§ bao gåm gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó cã tµi s¶n cè ®Þnh cho tíi khi ®-a tµi s¶n cè ®Þnh vµo ho¹t ®éng b×nh th-êng. Nguyªn gi¸ = Gi¸ mua + Chi phÝ + Chi phÝ l¾p ®Æt + Chi phÝ kh¸c TSC§ thùc tÕ vËn chuyÓn ch¹y thö Riªng tµi s¶n cè ®Þnh tù lµm kh«ng ®-îc tÝnh tiÒn th-ëng vµ l·i b»ng gi¸ trÞ cè ®Þnh mµ nguyªn gi¸ cña nã ph¶i thÊp h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ thÞ tr-êng . Quü khÊu hao ®-îc trÝch ra víi hai môc ®Ých : TiÒn khÊu hao c¬ b¶n dïng ®Ó ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÒn khÊu hao söa ch÷a lín dïng ®Ó kh«i phôc l¹i gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh . Riªng ë mét sè ngµnh, do tÝnh chÊt kinh doanh cã trÝch tr-íc kho¶n trÝch vÒ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, møc tÝnh tèi ®a kh«ng v-ît qu¸ tû lÖ quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i lµm sao x¸c ®Þnh ®-îc kho¶n khÊu hao hîp lý võa ®Ó ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, võa ®Ó ®¶m b¶o chi phÝ khÊu hao, kh«ng ®éi møc chi phÝ lªn, lµm ¶nh h-ëng ®Õn tÇm chi phÝ cña doanh nghiÖp. §ã lµ m©u thuÉn trong cïng mét vÊn ®Ò ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ ®Ó quay nhanh vßng quay tµi s¶n. -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Lµ c¸c kho¶n chi phÝ mua ngoµi phôc vô cho kh¸ch hµng nh- chi phÝ thuª ngoµi söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn thuª kho, tiÒn thuª bèc v¸c, vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Ó tiªu thô, hoa hång cho c¸c ®¹i lý b¸n hµng, cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c xuÊt khÈu … C-íc phÝ vËn chuyÓn lµ kho¶n chi tr¶ c-íc phÝ vËn chuyÓn thuª ngoµi vµ toµn bé chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, khÊu hao, nhiªn liÖu cho ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng cña doanh nghiÖp. C¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ngoµi th× kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho chñ ph-¬ng tiÖn nh- sau : Chi phÝ =Träng l-îng hµng ho¸  qu·ng ®-êng  §¬n gi¸ vËn chuyÓn ph¶i tÝnh c-íc vËn chuyÓn vËn chuyÓn b×nh qu©n Chi phÝ thuª bèc dì , khu©n v¸c lµ kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn thuª c«ng nh©n bèc dì, khu©n v¸c hµng ho¸ lªn ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc sang ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c vÒ thuª ph-¬ng tiÖn, dông cô bèc dì . Chi phÝ bèc dì = Träng l-îng hµng ho¸  Sè lÇn bãc dì  §¬n gi¸ Khu©n v¸c ph¶i bèc dì khu©n v¸c khu©n v¸c b×nh qu©n T¹p phÝ vËn t¶i lµ sè tiÒn chi phÝ thuª bao, bÕn b·i t¹m thêi, tiÒn thuª ®ß, phµ c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ ®-îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m c-íc phÝ vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp dÞch vô. PhÝ vËn chuyÓn th-êng chiÕm tû lÖ lín trong chi phÝ kinh doanh . Chi phÝ hoa hång : Lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n b¸n hµng ®¹i lý cho doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô vËn t¶i th× chi phÝ hoa hång lµ kho¶n tiÒn doanh nghiÖp tr¶ cho ng-êi m«i giíi dÉn kh¸ch thuª dÞch vô cña doanh nghiÖp. Kho¶n hoa hång nµy cã thÓ tÝnh phÇn tr¨m trªn gi¸ b¸n; tÝnh phÇn tr¨m trªn hîp ®ång thuª xe hoÆc theo sù tho¶ thuËn cña doanh nghiÖp víi ®¹i lý m«i giíi. TiÒn thuª kho, b·i: Cã thÓ tÝnh theo ngµy thuª, còng cã thÓ tÝnh theo diÖn tÝch mÆt b»ng hoÆc theo sù tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp vµ ng-êi thuª . Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : Lµ kho¶n chi phÝ kh¸c c¸c kho¶n chi phÝ kÓ trªn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh nh- : Chi phÝ tiÕp kh¸ch, qu¶ng c¸o, héi nghÞ … Nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh thùc tÕ nªn khã cã thÓ ®Þnh møc qu¶n lý. Ng-êi qu¶n lý ph¶i qu¶n lý sao cho hîp lý ®Ó ®em l¹i lîi Ých cao nhÊt cho doanh nghiÖp. 2.Ph©n lo¹i theo sù biÕn ®æi cña chi phÝ víi khèi l-îng dÞch vô. §©y lµ c¸ch ph©n lo¹i c¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi khèi l-îng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó chia thµnh chi phÝ kh¶ biÕn (chi phÝ biÕn ®æi) vµ chi phÝ bÊt biÕn (chi phÝ cè ®Þnh). Chi phÝ bÊt biÕn(chi phÝ cè ®Þnh) :Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú kh«ng thay ®æi hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ khi møc l-u chuyÓn hµng ho¸ cña -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp th-¬ng m¹i thay ®æi. Bao gåm c¸c chi phÝ: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn thuª nhµ, thuª ®¸t, l-¬ng theo thêi gian … Tæng chi phÝ cè ®Þnh lµ kh«ng ®æi nh-ng ®Þnh phÝ cho mét ®¬n vÞ ®o l-êng møc l-u chuyÓn hµng ho¸ l¹i thay ®æi theo mèi quan hÖ: khi møc l-u chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn th× nã gi¶m ®i vµ ng-îc l¹i. Chi phÝ biÕn ®æi(chi phÝ kh¶ biÕn): lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú thay ®æi cïng chiÒu víi sù thay ®æi cña møc l-u chuyÓn hµng ho¸ trong kú. C¸c kho¶n chi phÝ nµy bao gåm: chi phÝ vËn chuyÓn, vËt liÖu ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n hµng ho¸, l-¬ng theo s¶n phÈm… Tæng chi phÝ kh¶ biÕn thay ®æi nh-ng chi phÝ kh¶ biÕn cho mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ l¹i kh«ng thay ®æi. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo tiªu chuÈn nµy cã t¸c dông tèt trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t-, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch lîi nhuËn cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. MÆt kh¸c, qua c¸ch ph©n lo¹i nµy ®· chØ râ r»ng: ®Èy m¹nh møc l-u chuyÓn hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó gi¶m tû suÊt chi phÝ kinh doanh hay tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ kh¶ biÕn trªn ®å thÞ nh- sau: { VÏ H×nh } Doanh thu Doanh thu CP “L±i” CP kh¶ biÕn CP cè ®Þnh Q’ S¶n l-îng 3.Ph©n lo¹i theo c¸c kh©u kinh doanh. Theo c¸ch ph©n lo¹i trªn, chi phÝ ®-îc chia thµnh chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ tiªu thô vµ chi phÝ qu¶n lý. 3.1.Chi phÝ s¶n xuÊt: Theo c¸ch ph©n lo¹i, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp cã thÓ chia thµnh c¸c yÕu tè sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh mua ngoµi: lµ toµn trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng vµo s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp ph¶i mua tõ bªn ngoµi bao gåm: gi¸ mua nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vËn chuyÓn vÒ kho, hao hôt ®Þnh møc… VËt liÖu phô mua ngoµi: Bao gåm c¸c lo¹i nhiªn liÖu nh- than, cñi,®iÖn…mua tõ bªn ngoµi dïng cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÒn l-¬ng: Bao gåm l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. BHXH, BHYT:Lµ sè tiÒn tÝnh theo mét tû lÖ quy ®Þnh trªn quü l-¬ng ®Ó h×nh thµnh quü BHXH, BHYT nh»m trî cÊp vÒ mÊt søc lao ®éng t¹m thêi hay vÜnh viÔn, h-u trÝ, èm ®au, tai n¹n…cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: lµ sè tiÒn khÊu hao nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn mÆt mµ theo tÝnh chÊt kinh tÐ th× kh«ng thÓ s¾p xÕp vµo c¸c yÕu tè kÓ trªn nh- tiÒn c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÝ, chi phÝ vÒ b-u ®iÖn… 3.2.Chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm. Chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm hay cßn gäi lµ chi phÝ l-u th«ng cña mét doanh nghiÖp dÞch vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ cho viÖc më réng thÞ tr-êngvµ n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ra thÞ tr-êng. Chi phÝ trùc tiÕp tiªu thô s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn s¶n phÈm tõ doanh nghiÖp s¶n xu¸t ®Õn ng-êi mua gåm c¸c chi phÝ: Chi phÝ ®ãng gãi s¶n phÈm ®Ó tiªu thô;Chi phÝ vËn chuyÓn s¶n phÈm ®Õn kho cña ng-êi mua;Chi phÝ b¶o qu¶n s¶n phÈm kÓ tõ lóc xuÊt kho göi ®i b¸n; Chi phÝ bèc dì ë ga, bÕn tµu; TiÒn thuª kho, thuª b·i… Chi phÝ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng, lµm cho viÖc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c cho ho¹t ®éng nh»m më réng thÞ tr-êng… Chi phÝ cho c«ng t¸c ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr-êng gåm nh÷ng chi phÝ cho c«ng viÖc ®iÒu tra; thu nhËp th«ng tin thÞ tr-êng vµ ph©n tÝch thÞ tr-êng phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh. Chi phÝ qu¶ng c¸o: Lµ nh÷ng chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, nh»m thu hót ng-êi mua ®Ó më réng thÞ tr-êng vµ ®Èy m¹nh tiªu thô nh-: chi phÝ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin tuyªn truyÒn, lµm ¸p phÝch pan«… 3.3. Chi phÝ qu¶n lý : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh ë bé m¸y qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp . §©y lµ chØ tiªu t-¬ng ®èi quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp kinh doanh nµo nªn ®Ó ho¹t ®éng vµ tån t¹i c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm : Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý : Lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý nh- tiÒn l-¬ng , phô cÊp vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l-¬ng. - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý : Lµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu s¶n xuÊt dïng trong c«ng t¸c qu¶n lý nh- giÊy, mùc, bót, … vËt liÖu söa ch÷a TSC§, c«ng cô, dông cô ®Ó sö dông trong c«ng t¸c qu¶n lý . Chi phÝ khÊu hao TSC§ : Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ hao mßn TSC§ dïng chung cho doanh nghiÖp nh- v¨n phßng lµm viÖc, ph-¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ truyÒn dÉn . Chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý . Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Lµ kho¶n chi phÝ thanh to¸n cho c¸c dÞch vô nh®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i, thuª nhµ … Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : Lµ c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng thuéc c¸c lo¹i chi phÝ ®· kÓ trªn, ph¸t sinh t¹i bé phËn qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp nh- chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ … Chi phÝ dù phßng : Lµ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi … ThuÕ phÝ vµ lÖ phÝ : Lµ c¸c kho¶n nh- thuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt, lÖ phÝ giao th«ng, ch-íc b¹ . ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh mét c¸ch khoa häc, hîp lý cã ý nghÜa to lín trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së quan träng ®Ó nhËn thøc c¸c hiÖn t-îng kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ, x¸c ®Þnh h-íng phÊn ®Êu, tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ, tõ ®ã cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. KÕt cÊu cña chi phÝ kinh doanh chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau nh- : §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh, tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ, c«ng t¸c qu¶n lý vµ phô thuéc vµo tõng thêi kú kh¸c nhau. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ , xu h-íng biÕn ®æi chung lµ tû träng c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ ngµy cµng t¨ng lªn trong khi tiÒn l-¬ng l¹i cã xu h-íng gi¶m xuèng mét c¸ch t-¬ng ®èi trong tæng sè chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp dÞch vô . ý nghÜa cña viÖc ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh : Nh- trªn d· nªu, ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c môc tiªu qñn lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i x¸c ®Þnh ®-îc xu h-íng h×nh thµnh kÕt cÊu cña chi phÝ kinh doanh trong tõng thêi kú kh¸c nhau. §ång thêi lµm c¬ së cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, kiÓm tra, ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp ; nhê ®ã mµ t×m ra ®-îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ tèt, gi¶m chi phÝ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕt cÊu cña chi phÝ kinh doanh ®-îc biÓu hiÖn qua tû träng h×nh thµnh phÇn tr¨m (%) cña tõng lo¹i chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. KÕt cÊu chi phÝ kinh doanh th-¬ng m¹i chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh- : §Æc ®iÓm c«ng nghÖ , c«ng t¸c qu¶n lý…vµo tõng thêi kú kh¸c nhau…. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ, xu h-íng biÕn ®æi chung lµ - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tû träng c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ ngµy cµng t¨ng lªn trong khi tiÒn l-¬ng l¹i cã xu h-íng gi¶m xuèng mét c¸ch t-¬ng ®èi trong tæng sè chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc nghiªn cøu kÕt cÊu chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp cã ý nghÜa : Cho phÐp biÕt ®-îc tû träng c¸c bé phËn cÊu thµnh chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã nhËn biÕt ®-îc xu h-íng vËn ®éng cña c¸c bé phËn chi phÝ trong tæng chi phÝ kinh doanh th-¬ng maÞ cña doanh nghiÖp t¹o tiÒn ®Ò tèt cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp . T¹o tiÒn ®Ò tèt cho viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh th-¬ng m¹i, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ kinh doanh dÞch vô ®Ó tiªu thô, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c biÖn ph¸p phÊn ®Êu h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh th-¬ng m¹i gi¶m gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm, hµng ho¸, dich vô III. C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n cña chi phÝ kinh doanh dÞch vô : C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n cña chi phÝ kinh doanh dÞch vô bao gåm 6 chØ tiªu nh- sau : Tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô, tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô, møc ®é gi¶m hoÆc t¨ng tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô, tèc ®é gi¶m hoÆc t¨ng lîi tû suÊt kinh doanh dÞch vô, møc ®é tiÕt kiÖm ( hay v-ît chi ) chi phÝ kinh doanh dÞch vô, lîi nhuËn / chi phÝ . 1.Tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô (F). Tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ ®· ph¸t sinh vµ ®-îc ph©n bè cho khèi l-îng hµng ho¸ dÞch vô ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. ChØ tiªu tæng møc chi phÝ kinh doanh míi chØ ph¶n ¸nh quy m« tiªu dïng vËt chÊt, tiÒn vèn vµ søc lao ®éng ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp dÞch vô vµ x¸c ®Þnh sè phÝ bï ®¾p tõ thu nhËp trong kú cña doanh nghiÖp mµ ch-a ph¶n ¸nh ®-îc chÊt l-îng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ cña doanh nghiÖp trong thêi kú ®ã . Ngoµi ra, tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô ®-îc dïng lµm c¬ së ®Ó tÝnh c¸c chØ tiªu tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô, møc ®é gi¶m hoÆc t¨ng tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô, tèc ®é gi¶m hoÆc t¨ng tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô, ®-îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh møc thu nhËp, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp dÞch vô. 2.Tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô (F’): Tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô lµ chØ tiªu t-¬ng ®èi ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô vµ tæng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hoÆc lao vô trong kú. Tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô cña tõng doanh nghiÖp dÞch vô ®-îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a møc chi phÝ kinh doanh dÞch vô so víi møc tiªu thô s¶n phÈm hoÆc lao vô thuÇn tuý . - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : F' F 100% M Trong ®ã : F’ : Tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô . F : Tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô M : Tæng møc tiªu thô s¶n phÈm hoÆc lao vô thuÇn tuý . ChØ tiªu nµy cho biÕt mçi ®¬n vÞ møc tiªu thô s¶n phÈm hoÆc lao vô th× chi phÝ kinh doanh dÞch vô hÕt bao nhiªu tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô cã thÓ ®-îc dïng ®Ó so s¸nh tr×nh ®é qu¶n lý chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp dÞch vô ( kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau vÒ quy m« ). Ngoµi ý nghÜa nµy, tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô ph¶n ¸nh ®-îc tæng sè chi phÝ kinh doanh vµ tæng møc tiªu thô s¶n phÈm hoÆc lao vô, nªn ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ tr×nh ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch qu¶n lý chi phÝ, th«ng qua t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tû suÊt phÝ b×nh qu©n cßn cã thÓ so s¸nh thµnh tÝch phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ cña mét doanh nghiÖp qua nh÷ng thêi kú kh¸c nhau. Tõ ®ã rót ra quy luËt ph¸t triÓn cña chi phÝ kinh doanh nãi chung vµ tõng yÕu tè cña chi phÝ nãi riªng. 3.Møc ®é gi¶m ( hoÆc t¨ng ) tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô ( F’): Møc ®é gi¶m ( hoÆc t¨ng ) tû suÊt chi phÝ kinh doanh lµ møc chªnh lÖch cña tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú b¸o c¸o ( hoÆc thùc hiÖn ) so víi tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú gèc ( kú kÕ ho¹ch ) . ChØ tiªu nµy ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : F’=F1’- F0’ Trong ®ã : F’ : Møc ®é gi°m ( t¨ng )tû suÊt chi phÝ kinh doanh . F1’ : Tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú b¸o c¸o ( thùc hiÖn ) . F0’ : Tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú gèc ( kÕ ho³ch ) Møc ®é gi¶m ( t¨ng) tû suÊt chi phÝ kinh doanh nãi lªn møc chªnh lÖch cña tû suÊt chi phÝ kinh doanh gi÷a c¸c thêi kú. Kh«ng thÓ so s¸nh c¸c thµnh tÝch phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau khi hai ®¬n vÞ ®ã cã cïng mét møc ®é gi¶m tû suÊt chi phÝ kinh doanh nh- nhau. MÆt kh¸c, v× tû suÊt chi phÝ kú gèc (F0’ ) cña c²c doanh nghiÖp th­êng l¯ kh²c nhau nªn c¯ng kh«ng thÓ so s²nh thµnh tÝch gi¶m chi phÝ kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®-îc. VÝ dô tû suÊt chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i ®-êng bé kh¸c tû suÊt chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i ®-êng thuû . §Ó so s¸nh thµnh tÝch phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ kinh doanh ph¶i dïng chØ tiªu tèc ®é t¨ng ( gi¶m ) tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô . 4. Tèc ®é gi¶m hoÆc t¨ng tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô (TF’) Tèc ®é t¨ng (gi¶m) tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña møc ®é gi¶m tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô víi tû suÊt chi phÝ kinh doanh dÞch vô kú gèc. - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : TF'  F ' 100 F0' Trong ®ã : TF’: Tèc ®é t¨ng ( gi°m ) tû suÊt chi phÝ kinh doanh . F’ : Møc ®é gi°m tû suÊt chi phÝ kinh doanh . F0’ : Tû suÊt chi phÝ kinh doanh kú gèc ( kÕ ho³ch ) 5. Møc tiÕt kiÖm ( hay v-ît chi ) chi phÝ kinh doanh dÞch vô (F) : Møc tiÕt kiÖm (hay v-ît chi ) cña chi phÝ kinh doanh ®-îc tÝnh b»ng tÝch sè cña møc ®é t¨ng ( gi¶m ) tû suÊt chi phÝ kinh doanh víi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hoÆc lao vô kú b¸o c¸o . Ta cã c«ng thøc : F = F’M1 Trong ®ã : F : Møc tiÕt kiÖm (hay v-ît chi ) chi phÝ kinh doanh. F’: Møc ®é gi°m ( t¨ng ) tû suÊt chi phÝ kinh doanh. M1 : Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hoÆc lao vô kú b¸o c¸o. 6. Lîi nhuËn / chi phÝ kinh doanh : ChØ tiªu nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh ph¶n lîi nhuËn thu ®-îc cña doanh nghiÖp khi bá ra mét ®ång chi phÝ . ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn quan hÖ tû lÖ gi÷a tæng lîi nhuËn vµ tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú . C«ng thøc biÓu diÔn : Lîi nhuËn / chi phÝ kinh doanh = Tæng lîi nhuËn Tæng chi phÝ kinh doanh dÞch vô §©y lµ chØ tiªu quan träng v× nã ®¸nh gi¸ ®-îc kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ cã l·i hay kh«ng cã l·i. §ång thêi c¨n cø vµo kh¶ n¨ng nµy doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ nh»m gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. IV. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh . 1. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chi phÝ kinhdoanh . 1.1.Nh©n tè kh¸ch quan : Lµ nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp, thuéc m«i tr-êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Môc tiªu ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cña §¶ng vµ Nhµ n-íc lµ ®-a ®Êt n-íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, bá qua giai ®o¹n t- b¶n chñ nghÜa. Song ®©y lµ giai ®o¹n kh¸ dµi vµ chóng ta còng kh«ng thÓ phñ nhËn ®-îc nh÷ng tiÕn bé, -u ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng trong x· héi t- b¶n. V× vËy §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· lùa chän ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n-íc ta lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc. Nhµ n-íc cã vai trß lµ ng-êi h-íng dÉn, kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng kinh doanh ë tÇm vÜ m« th«ng qua c¸c luËt lÖ, chÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh tÕ. Nhµ n-íc t¹o m«i tr-êng vµ hµnh lang ph¸p lý cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ®Çu t- vµo nh÷ng ngµnh nghÒ cã lîi cho ®Êt n-íc, cho doanh nghiÖp ®ång thêi còng h¹n chÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nhiÒu lÜnh vùc cã ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ cña x· héi, quèc gia . §Ó qu¶n lý ®-îc nh- vËy Nhµ n-íc ra quyÕt ®Þnh vÒ chñ tr-¬ng, ®-êng lèi, chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ ¸p dông cho c¸c thêi kú, c¸c chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh, chÕ ®é tiÒn l-¬ng, thuÕ … Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ c¸c chñ tr-¬ng, ®-êng lèi do Nhµ n-íc ®Ò ra vµ c¸c quy ®Þnh, chÕ ®é ®ã lµ chç dùa cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh, lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho viÖc ¸p dông chÕ ®é kiÓm tra, ph©n tÝch h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp lu«n kinh doanh theo môc tiªu “Kh²ch h¯ng l¯ th­îng ®Õ “ v× vËy thÞ tr­êng v¯ kh²ch h¯ng l¯ nh÷ng nh©n tè °nh h-ëng rÊt lín tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng dÉn ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu thô còng lu«n biÕn ®éng. Sù thay ®æi gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu thô lµm cho tæng møc chu chuyÓn thay ®æi dÉn ®Õn sù thay ®æi cu¶ tû suÊt l-u th«ng. NÕu gi¸ c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu, lao vô t¨ng th× chi phÝ kinh doanh sÏ t¨ng lªn vµ ng-îc l¹i gi¸ c¶ vËt liÖu, lao vô h¹ thÊp th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh. §©y lµ nh©n tè kh¸ch quan tån t¹i ngoµi ý muèn chñ quan cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ph¶i tu©n thñ theo qui luËt gi¸ c¶ c¹nh tranh vµ sù ®iÒu tiÕt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Tõ sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n vµ vËn dông gi¸ c¶ hîp lý kh«ng nh÷ng cã thÓ h¹ thÊp ®-îc chi phÝ vµ vÉn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng c«ng t¸c kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó tÝnh møc ®é ¶nh h-ëng cña gi¸ c¶ hµng ho¸ ta tÝnh theo c«ng thøc : ' FPM  F1  100 F1  100  M1 M 01 Trong ®ã : F’PM : Møc ®é ¶nh h-ëng cña gi¸ c¶ hµng ho¸ tiªu thô ®Õn tû suÊt phÝ F1 : Tæng møc chi phÝ kinh doanh thùc hiÖn M1 : Doanh sè b¸n ra thùc hiÖn theo gi¸ trÞ thùc hiÖn M01 : Doanh sè b¸n ra thùc hiÖn theo gi¸ kú gèc . C¸c doanh nghiÖp kinh doanh ho¹t ®éng ®Òu ph¶i chÞu sù ¶nh h-ëng rÊt lín cña thÞ tr-êng nh-ng cã lÏ doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô lµ chÞu ¶nh h-ëng lín h¬n . bëi nh÷ng kho¶n môc vÒ chi phÝ cña doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu kho¶n môc chi phÝ chÞu ¶nh h-ëng cña yÕu tè kh¸ch quan h¬n lµ nh÷ng kho¶n môc chi phÝ chÞu ¶nh h-ëng cña yÕu tè chñ quan doanh nghiÖp. C¸c kho¶n môc lu«n cã sù biÕn ®éng, nhÊt lµ chi phÝ vÒ gi¸ c-íc vËn chuyÓn, tiÒn l-¬ng, tiÒn l·i vay, chi phÝ nhiªn liÖu, tiÒn thuª nhµ cöa, b·i ®Ëu xe … Sù thay ®æi nµy cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn tæng møc chi phÝ vµ tû suÊt chi phÝ cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña gi¸ c¶ chi phÝ ®Õn tæng møc phÝ vµ tû suÊt phÝ ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së tÝnh to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ. C¨n cø vµo - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng thêi ®iÓm cã thay ®æi gi¸ phÝ ®Ó tÝnh to¸n sè chªnh lÖch ®èi víi tõng kho¶n môc theo c«ng thøc sau : F(PF) =F1(PF1) F '  FPF  100 M 01 Trong ®ã: F’(PF),F(PF) : Møc ®é ¶nh h-ëng cña gi¸ trÞ chi phÝ ®Õn tæng møc vµ tû suÊt chi phÝ. Ngoµi ra nhiÒu ph¸t sinh s¸ng chÕ khoa häc kü thuËt ra ®êi ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ míi ¸p dông trong quy tr×nh b¶o qu¶n, giao nhËn, xÕp dì, c©n ®ong, ®o ®Õm…lµ nh©n tè gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt cßn kÐo theo sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n-íc, lµm cho hµng ho¸ t¨ng lªn vÒ c¶ quy m« vµ chÊt l-îng. Tõ ®ã cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi khèi l-îng vµ c¬ cÊu tiªu dïng hµng ho¸ mµ chi phÝ kinh doanh còng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¬ cÊu l-u chuyÓn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y, chóng ta thÊy râ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan thuéc m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn nhËn biÕt ®-îc nh©n tè ®ã ®Ó t×m c¸ch h¹n chÕ viÖc t¨ng chi phÝ kinh doanh, h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc, thóc ®Èy c¸c nh©n tè tÝch cùc gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp. 1.2.Nh©n tè chñ quan. Bªn c¹nh nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan cßn cã nh÷ng nh©n tè chñ quan ¶nh h-ëng tíi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp nh- sù thay ®æi cña c¬ cÊu ngµnh kinh doanh, quy m« cña doanh nghiÖp, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý lao ®éng…Ngoµi ra chi phÝ kinh doanh cßn chÞu sù ¶nh h-ëng cña nh©n tè kh¸c nh-: tæ chøc m¹ng l-íi kinh doanh, khai th¸c c¸c nguån hµng, tæ chøc vËn ®éng hµng ho¸ hîp lý, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ. Nh÷ng nh©n tè nµy lµ nh©n tè chñ quan mang tÝnh chÊt bªn trong doanh nghiÖp hay doanh nghiÖp cã thÓ t¸c ®éng vµo chóng ®Ó gi¶m chi phÝ kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Quy m« lo¹i h×nh doanh nghiÖp lín hay nhá, kinh doanh chuyªn doanh hay tæng hîp còng cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi chi phÝ kinh doanh, xu h-íng nãi chung cña doanh nghiÖp chuyªn doanh lín lµ tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao, cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh h¬n c¸c doanh nghiÖp tæng hîp, kinh doanh ®a mÆt hµng v× kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt dÔ dµng h¬n, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. Mçi nhãm hµng, mÆt hµng hay ngµnh hµng kinh doanh ®ßi hái møc ®é chi phÝ kinh doanh kh¸c nhau. Khi thay ®æi kÕt cÊu hµng ho¸ tiªu thô sÏ ¶nh h-ëng tíi tæng møc chi phÝ vµ tû suÊt chi phÝ kinh doanh. Trong doanh nghiÖp dÞch vô, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh, ngoµi vèn, nh©n lùc cßn cã ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn(« t«), nhµ - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 x-ëng, ®Êt b·i…lµ nh÷ng c¬ së vËt chÊt gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn qu¸ tr×nh kinh doanh dÞch vô cña m×nh. NÕu hÖ thèng b·i ®Ó xe cña ®éi xe ®-îc sÊp xÕp hîp lý, tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ th× sÏ gãp phÇn gi¶m bít c¸c kh©u trung gian kh«ng cÇn thiÕt, tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ. Sù hoµn thiÖn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp sao cho phï hîp víi nhu cÇu, nhiÖm vô kinh doanh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi chi phÝ kinh doanh, nÕu n¨ng suÊt lao ®éng cña ng-êi lao ®éng cao th× sÏ tiÕt kiÖm ®-îc quü tiÒn l-¬ng, gi¶m bít chi phÝ tiÒn l-¬ng trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu thô, lµm cho tæng møc chi phÝ kinh doanh gi¶m. §ång thêi viÖc tæ chøc ph©n c«ng qu¶n lý lao ®éng t¹i doanh nghiÖp mét c¸ch khoa häc, hîp lý còng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh. Sö dông lao ®éng ë c¸c bé phËn tiÕp nhËn, vËn chuyÓn…sao cho hiÖu qu¶ ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc, tæ chøc tèt n¬i lµm viÖc sÎ n©ng cao ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng. Ngoµi nh÷ng nh©n tè trªn ®©y, viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu tæng møc chi phÝ vµ tû suÊt chi phÝ kinh doanh, doanh nghiÖp dÞch vô cßn chÞu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè sau: Khai th¸c c¸c nguån kh¸ch ®i du lÞch trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ký hîp ®ång, nghiªn cøu vµ øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù … ViÖc khai th¸c nguån kh¸ch ®i du lÞch trong vµ ngoµi n-íc ®-îc nhiÒu vµ ®ång ®Òu sÏ t¹o ®-îc doanh thu cho doanh nghiÖp. Tõ ®ã, l-îng xe ho¹t ®éng nhiÒu lªn sÏ lµm gi¶m nh÷ng lo¹i chi phÝ nh-: chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª mÆt b»ng, b·i ®Ó xe, chi phÝ tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n l¸i xe,…§ã lµ nh÷ng lo¹i chi phÝ cè ®Þnh mµ xe kh«ng ho¹t ®éng th× doanh nghiÖp vÉn ph¶i chi tr¶ cho nh÷ng chi phÝ ®ã ViÖc øng dông khoa häc kü thuËt vµo c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c ®-a ®ãn kh¸ch lµ nh©n tè quan träng ®Ó ®Èy m¹nh vµ t¨ng nhanh l-îng kh¸ch thuª xe, gãp phÇn n¨ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ kinh doanh. Doanh nghiÖp còng ph¶i chñ ®éng t×m nguån kh¸ch hµng vµ t×m hiÓu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó tæ chøc vËn chuyÓn hîp lý, gi¶m bít chi phÝ hao hôt vµ nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt kh¸c ®Ó môc ®Ých cuèi cïng lµ gi¶m ®-îc chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. X¸c nhËn ®óng ®¾n c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ kinh doanh, t×m hiÓu møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè ®ã ®Ó t×m ra biÖn ph¸p nh»m phÊn ®Êu h¹ tiÕp chi phÝ kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m. 2.C¸c biÖn ph¸p nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp ta cã thÓ ®-a ra c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ. Song qua nghiªn cøu c¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ kinh doanh cã thÓ ®-a ra c¸c biÖn ph¸p chung nhÊt sau: §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn, - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi th× nhu cÇu, thÞ hiÕu cña con ng-êi còng th-êng xuyªn thay ®æi. §iÒu ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nhê viÖc n¾m b¾t tèt nhu cÇu thÞ tr-êng th«ng qua nghiªn cøu thÞ tr-êng ®· gãp phÇn trùc tiÕp h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cho doanh nghiÖp . Tæ chøc lao ®éng hîp lý , khoa häc: ViÖc tæ chøc lao ®éng hîp lý sÏ tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, cã t¸c dông lín trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Nh-ng ®iÒu quan träng h¬n vµ cã ý nghÜa to lín h¬n trong viÖc tæ chøc qu¶n lý lao ®éng l¯ ë chç ph°i biÕt sö dông “yÕu tè con ng­êi “; biÕt kh¬i dËy tiÒm n¨ng cho doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ cho ng-êi lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é kü thuËt, nghiÖp vô chuyªn m«n, khuyÕn khÝch hä ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng nh»m t¨ng hiÖu suÊt c«ng t¸c tiÕt kiÖm quÜ l-¬ng. ViÖc tiÕt kiÖm quÜ l-¬ng kh«ng cã nghÜa lµ gi¶m tiÒn l-¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ ph¶i lµm cho tiÒn l-¬ng t¨ng lªn, song møc t¨ng nµy ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng mµ hä ®¹t ®-îc. MÆt kh¸c, tæ chøc lao ®éng khoa häc sÏ t¹o ra sù ph©n phèi kÕt hîp nhÞp nhµng ¨n khíp c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp, tõ ®ã sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. Tæ chøc viÖc cung øng vËt liÖu cho vËn chuyÓn : Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô vËn t¶i, chi phÝ vÒ nhiªn liÖu lµ rÊt lín. Chi phÝ vÒ nhiªn vËt liÖu phô thuéc vµo c¸c kh©u nh-: kh©u mua, vËn chuyÓn, kiÓm nhËn, b¶o qu¶n .. Doanh nghiÖp ph¶i biÕt tiÕt kiÖm hîp lý nhiªn liÖu, vËt liÖu trong toµn bé c¸c kh©u b¾t ®Çu tõ kh©u mua, kh©u dù tr÷, kh©u b¶o qu¶n cho ®Õn kh©u s¶n xuÊt ®Ó tiªu dïng. §èi víi yÕu tè l-îng nguyªn vËt liÖu tiªu hao: C¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i tham gia vµo viÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mét Km vËn chuyÓn trªn ®-êng. §ång thêi cÇn cã biÖn ph¸p kiÓm tra, theo dâi, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c tr-êng hîp béi chi so víi møc vµ h¹n møc . §èi víi yÕu tè gi¸ nguyªn vËt liÖu: C¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc lùa chän nguån cung øng, ®Þa ®iÓm giao hµng, thêi h¹n cung cÊp, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn … CÇn ph¶i dù ®o¸n nh÷ng biÕn ®éng vÒ cung cÇu, gi¸ nhiªn liÖu trªn thÞ tr-êng ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch øng. Th«ng qua viÖc thanh to¸n cÇn kiÓm tra l¹i gi¸ mua nguyªn vËt liÖu, sè l-îng, chñng lo¹i, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång cña ng-êi b¸n xem cã hîp lý kh«ng. NÕu xÈy ra tr-êng hîp kh¸c víi hîp ®ång ký kÕt, ng-êi qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i cïng víi c¸c bªn h÷u quan t×m nguyªn nh©n, qui tr¸ch nhiÖm vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi Tãm l¹i, c¸c biÖn ph¸p trªn chØ mang tÝnh chÊt chung cho c¸c doanh nghiÖp, v× vËy doanh nghiÖp kh¸c kh«ng thÓ ¸p dông triÖt ®Ó mµ ph¶i tuú thuéc vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña m×nh ®Ó lùa chän biÖn ph¸p sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh nh»m môc tiªu tiÕt kiÖm chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. ý nghÜa viÖc h¹ thÊp chi phÝ . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i v-ît qua ®-îc nh÷ng bì ngì, khã kh¨n ban ®Çu ®Ó b-íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong m«i tr-êng míi chÞu sù ®iÒu tiÕt bëi c¸c qui luËt kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t, chñ ®éng trong viÖc kinh doanh bu«n b¸n ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc, t¹o ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao…kh«ng nh÷ng gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn th-¬ng tr-êng mµ cßn n©ng cao d-îc vÞ thÕ cña doanh nghiÖp ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh . Mét trong nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp lµ chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cµng h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch hîp lý bao nhiªu th× cµng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh bÊy nhiªu. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng cho bÊt cø doanh nghiÖp nµo bëi chi phÝ lµ nh©n tè quan träng cã ¶nh h-ëng lín tíi lîi nhuËn. V× vËy c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i cè g¾ng qu¶n lý tèt chi phÝ, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó h¹ thÊp chi phÝ mét c¸ch hîp lý nhÊt nh»m t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ViÖc gi¶m chi phÝ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ®Èy nhanh h¬n n÷a qu¸ tr×nh më réng qui m« kinh doanh. H¬n thÕ n÷a, viÖc h¹ thÊp ®-îc chi phÝ sÏ t¨ng thªm lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, tõ ®ã n©ng cao ®-îc ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, kh¸ch hµng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù sèng cßn cña doanh nghiÖp mµ mèi quan t©m lín nhÊt cña kh¸ch hµng lµ gi¸ c¶ dÞch vô vµ chÊt l-îng dÞch vô. Trong ®iÒu kiÖn chÊt l-îng hµng ho¸ vµ dÞch vô nh- nhau th× gi¸ c¶ sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi viÖc mua hay kh«ng mua cña kh¸ch hµng. Trong tr-êng hîp nµy th× doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch h¹ thÊp ®-îc chi phÝ, nÕu chi phÝ cµng thÊp th× gi¸ b¸n hµng ho¸ dÞch vô sÏ h¹ thÊp vµ gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh ®-îc trªn thÞ tr-êng. ViÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm vèn vµ chi phÝ cña nÒn kinh tÕ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng lîi nhuËn, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp h¹ thÊp gi¸ c¶, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh . Tãm l¹i ta cã thÓ nãi r»ng chi phÝ kinh doanh cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, nã cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tíi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. ViÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh lµ môc tiªu mµ c¸c doanh nghiÖp lu«n ®Ò cËp tíi. Tuy nhiªn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh mµ h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh lu«n g¾n liÒn víi nguyªn t¾c tiÕt kiÖm, hiÖu qña cña doanh nghiÖp mµ vÉn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng hµng ho¸, dÞch vô cho ng-êi tiªu dïng . - 20 -
- Xem thêm -