Tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả x

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13513 tài liệu

Mô tả:

Chuyãn âãö täút nghiãûp LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Xuáút kháøu thuíy saín Viãût Nam noïi chung, Thaình Phäú Âaì Nàông noïi riãng, thåìi gian qua âaût âæåüc nhæîng kãút quaí khaï, âaïng khêch lãû, täúc âäü kim ngaûch xuáút kháøu tàng nhanh, cå cáúu saín pháøm luän âæåüc âäøi måïi, âa daûng theo hæåïng âaïp æïng âæåüc nhu cáöu thi hiãúu tiãu duìng, tyí lãû haìng saín pháøm tinh chãú, giaï trë gia tàng ngaìy caìng cao trong cå cáúu saín pháøm xuáút kháøu. Cå cáúu thë træåìng xuáút kháøu luän âæåüc måî räüng, bæåïc âáöu âaî taûo âæåüc âäüng læûc thuïc âáøy saín xuáút thuíy saín phaït triãøn , taûo nãn bäü màût näng thän vuìng biãøn coï sæû tiãún bäü âaïng kãø. Tuy nhiãn sæû phaït triãùn cuía ngaình thuíy saín váùn coìn thiãúu tênh äøn âënh vaì bãön væîng trong táút caí caïc kháu khai thaïc, nuäi träöng vaì chãú biãún, khaí nàng caûnh tranh cuía saín pháøm thuíy saín trãn caïc thë træåìng quäúc tãú, nháút laì nhæîng thë træåìng låïn coìn tháúp, khaí nàng tiãúp thë saín pháøm cuía caïc âån vë chæa täút...Tæì âoï laìm cho hiãûu quaí xuáút kháøu thuíy saín chæa cao. Viãûc nghiãn cæïu thæûc traûng xuáút kháøu thuíy saín Thaình phäú Âaì Nàông tæì âoï âãö ra caïc giaíi phaïp nhàòm náng cao hiãûu quaí xuáút kháøu thuíy saín, chuáøn bë cho häüi nháûp AFTA mang mäüt yï nghéa thæûc tiãùn ráút låïn. Laì sinh viãn âang hoüc táûp taûi nhaì træåìng våïi nhæîng kiãún thæïc âaî coï , em muäún váûn duûng vaìo thæûc tãú âãø goïp mäüt pháön nhoí kiãún thæïc cuía mçnh vaìo suû phaït triãøn chung cuía Thaình phäú. Vç thãú em choün âãö taìi" MÄÜT SÄÚ GIAÍI PHAÏP CHUÍ YÃÚU NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ XUÁÚT KHÁØU THUÍY SAÍN THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG". Âãö taìi gäöm ba pháön: PHÁÖN I: Âiãöu kiãûn tæû nhiãn, kinh tãú xaî häüi våïi quaï trçnh xuáút kháøu thuíy saín cuía Thaình phäú Âaì Nàông. PHÁÖN II: Phán têch tçnh hçnh xuáút kháøu thuíy saín cuía Thaình phäú Âaì Nàông vaì nhæîng nhán täú taïc âäüng. PHÁÖN III: Mäüt säú giaíi phaïp chuí yãúu náng cao hiãûu quaí xuáút kháøu thuíy saín cuía Thaình Phäú Âaì Nàông. Våïi kiãún thæïc coï haûn, viãûc nghiãn cæïu âãö taìi chàõc chàõn seî coìn nhiãuì thiãúu soït vaì báút cáûp, mong sæû giuïp âåî cuía caïc Tháöy Cä vaì Quyï cå quan. Em xin chán thaình caím ån caïc cä chuï trong phoìng Kãú Hoaûch vaì Âáöu tæ âaî táûn tçnh giuïp âåî em trong thåìi gian qua hoaìn thaình täút chuyãn âãö täút nghiãûp./. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 1 Chuyãn âãö täút nghiãûp PHÁÖN I ÂIÃÖU KIÃÛN TÆÛ NHIÃN, KINH TÃÚ XAÎ HÄÜI VÅÏI QUAÏ TRÇNH XUÁÚT KHÁØU THUÍY SAÍN CUÍA THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG. I/ ÂIÃÖU KIÃÛN TÆÛ NHIÃN: 1/Vë trê âëa lyï: Thaình phäú Âaì Nàông nàòm åí trung âäü cuía caí næåïc, coï âæåìng quäúc läü 1A, âæåìng 14 B, âæåìng sàõt Bàõc Nam âi qua âëa pháûn Thaình Phäú, coï sán bay quäúc tãú Âaì Nàông, coï caíng Tiãn Sa, nhaì ga âæåìng Sàõt. Nhçn chung giao thäng vãö âæåìng bäü âæåìng sàõt, âæåìng haìng khäng, âæåìng thuíy âãöu thuáûn låüi. Thaình phäú Âaì Nàông nàòm trãn toüa âäü âëa lyï 15 0 55'20'' âãún 16014'10'' âäü vé Bàõc, tæì 107 018'30'' âãún 108000'00'' kinh âäü âäng. Vë trê gianh giåïi: - Phêa âäng giaïp Biãøn Âäng - Phêa bàõc giaïp Thæìa Thiãn Huãú - Phêa nam giaïp tènh Quaîng Nam - Phêa táy giaïp tènh Quaîng Nam vaì thæìa Thiãn Huãú. Täøng diãûn têch tæû nhiãn cuía Thaình phäú Âaì Nàông laì: 1.248,4 km2 ( kãø caí âaío Hoaìng Sa laì 30,5Km2. 2/ Täø chæïc haình chênh. Vãö màût haình chênh, Thaình phäú Âaì Nàông coï nàm quáûn: Quáûn Haíi Cháu, Quáûn Sån Traì, Quáûn Liãn Chiãøu, Quáûn Thanh Khã, Quáûn Nguî Haình Sån vaì 2 Huyãûn: Huyãûn Hoìa Vang vaì Huyãûn Âaío Træåìng Sa våïi 33 phæåìng vaì 14 xaî. 3/ Âiãöu kiãûn tæû nhiãn: 3.1/ Âàûc âiãøm khê háûu: Âaì Nàông nàòm trong khu væûc chëu aính hæåíng cuía gioïp muìa nhiãût âåïi vaì chia thaình hai muìa roî rãût; muìa khä tæì thaïng 01-09, muìa mæa tæì thaïng 10 âãún thaïng 12. 3.2/ Nhiãût âäü: - Nhiãût âäü trung bçnh nàm: 25,60C - Nhiãût däü cao nháút trung bçnh: 29,80C - Nhiãût âäü tháúp nháút trung bçnh: 22,50C - Thaïng coï nhiãút âäü cao nháút: Tæì thaïng 5 âãún thaïng 8 - Thaïng coï nhiãût âäü tháúp nháút: Tæì thaïng 11 âãún thaïng 12 3.3/ Læåüng mæa trong nàm: - Læåüng mæa trung bçnh nàm: 1922mm - Læåüng mæa låïn nháút haìng nàm: 3100mm SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 2 Chuyãn âãö täút nghiãûp - Læåüng mæa nhoí nháút haìng nàm: 1400mm - Læåüng mæa ngaìy låïn nháút: 590mm 3.4/ Nàõng: - Säú giåì nàõng trung bçnh trong nàm: 2.158 giæìo - Säú giåì nàõng cao nháút trong thaïng: 248 giåì - Säú giåì nàõng tháúp nháút trong thaïng: 120 giåì 3.5/ Âäü áøm khäng khê: - Âäü áøm trung bçnh haìng nàm: 82% - Âäü áøm cao nháút trong nàm: 95% - Âäü áøm tháúp nháút trong nàm: 64% - Caïc thaïng coï âäü áøm tháúp nháút: Thaïng 4 âãún thaïng6 3.6/ Gioï : Hæåïng gioï thënh haình laì Âäng Bàõc vaì Táy Nam. Gioï Âäng Bàõc thæåìng xuáút hiãûn tæì thaïng 10 âãún thaïng 3 nàm sau vaì mang theo khäng khê laûnh khä. Coìn gioï Âäng Nam thæåìng xuáút hiãûn tæì thaïng 4 âãún thaïng 9 vaì mang theo nhiãöu håi næåïc. Täúc âäü trung bçnh trong nàm laì 2,5m/s, täúc âäü gioï låïn nháút laì 24,0m/s vaì täúc âäü gioï quan tràõc khi coï baîo laì 4,00m/s. 3.7/ Baîo: Baîo åí khu væûc Âaì Nàông thæåìng xuáút hiãûn tæì thaïng 07 âãún thaïng 11 haìng nàm, cáúp baîo låïn nháút lãn tåïi cáúp 11,12. Mäùi nàm coï êt nháút laì 5 cån baîo gáy aính hæåíng hoàûc træûc tiãúp âäø bäü vaìo âáút liãön. Âàûc biãûtk coï nhæîng cån baîo âäø bäü báút nghåì khäng theo quy luáût chung nhæ cån baîo säú 2 nàm 1989 âaî gáy thiãût haûi låïn vãö ngæåìi vaì cuía. 3.8/: Luî Luî tiãøu maîn thæåìng xuáút hiãûn vaìo thaïng 5 âãún thaïng 6. Luî chênh vuû thæåìng xuáút hiãûn tæì thaïng 10 âãún thaïng 12. Thåìi âoaûn luî thæåìng keïo daìi nhiãöu ngaìy do aính hæåíng cuía mæa åí vuìng thæåüng nguäön cuía Säng Haìn vaì coï aính hæåíng triãöu. Trong thåìi kyì naìy nãúu gàûp triãöu xuäúng thç næåïc luî ruït nhanh vaì ngæåüc laûi næåïc luî seî ruït cháûm. 3.9/ Thuíy ván vaì thuíy triãöu. Säng ngoìi: Thaình phäú Âaì Nàông coï Säng Haìn, säng Cáøm Lãû, Säng Tuïy Loan, Säng Vénh Âiãûn, Säng Cu Âã chaíy qua. Coï täøng træî læåüng trãn 11tyí m3 Thuíy triãöu: Khu væûc Thaình phäú Âaì Nàông thuäüc chãú âäü baïn nháût triãöu khäng âãöu chiãúm æu thãú, pháön låïn caïc ngaìy trong thaïng coï 2 láön næåïc lãn vaì 2 láön næåïc xuäúng, khäng âãöu vãö pha bioãn âäü. Säú ngaìy nháût triãöu nhiãöu nháút trong thaïng laì 08 ngaìy, êt nháút laì 01 ngaìy, trung bçnh laì 03 ngaìy. Dæûa vaìo säú liãûu cuía traûm âo thuíy triãöu Tiãn Sa qua nhiãöu nàm cho tháúy: - Biãn âäü thuíy triãöu cao nháút: 149cm - Biãn âäü thuíy triãöu trung bçnh: 119cm - Biãn âäü thuíy triãöu tháúp nháút: 34cm SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 3 Chuyãn âãö täút nghiãûp SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 4 Chuyãn âãö täút nghiãûp II/ LÅÜI THÃÚ VUÌNG BIÃØN VAÌ VEN BIÃØN CUÍA THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG. 1/ Taìi nguyãn khoaïng saín vuìng biãøn. Vuìng biãøn Âaì Nàông coï ngæ træåìng räüng trãn 15.000km 2. Coï caïc âäüng váût biãøn phong phuï trãn 266 loaìi giäúng loaìi, trong âoï haíi saín coï giaï trë kinh tãú cao gäöm 16 loaìi( 11 loaìi täm, 2 loaìi mæûc vaì 3 loaìi rong biãøn). Coï caïc loaìi caï nhæ: Caï thu, caï ngæì. caï baûc maï, caï nuûc, caï trêch , caï moìi, caï cåm, caï mäúi, ngoaìi ra coìn coï caïc loaìi cua, ngao, soì...våïi täøng træî læåüng theo dæû baïo cuía Bäü thuíy saín laì: 1.136.000 táún haíi saín caïc loaûi, haìng nàm coï khaí nàng khai thaïc täúi âa trãn 150.000 - 200.000 táún vaì âæåüc phán bäú táûp trung åí vuìng næåïc coï âäü sáu tæì 50 - 200m chiãúm 48,1%, åí âooü sáu dæåïi 50m chiãúm 31% vaì vuìng coï âäü sáu trãn 200m chiãúm 20,6%. Khaí nàng khai thaïc caìng ra vuìng næåïc sáu caï näøi taíng, caï âaïy giaím. Træî læåüng caï chuí yãúu trãn båì åí âäü sáu dæåïi 50m næåïc tråí vaìo båì khaí nàng khai thaïc quaï mæïc caûn kiãût. Âáy laì nguäön taìi nguyãn ráút låïn goïp pháön taûo nguäön nguyãn liãûu cho cäng nghiãûp chãú biãún thuíy saín xuáút kháøu cuía Thaình Phäú Âaì Nàông, goïp pháön giaíi quyãút cäng àn viãûc laìm vaì tàng thu nháûp, caíi thiãûn âåìi säúng cho ngæ dán. Ngoaìi ra vuìng biãøn Âaì Nàông coìn coï mäüt træî læåüng san hä ráút låïn, laì vuìng âang tiãún haình thàm doì dáöu khê, cháút âäút...vaì ráút thuáûn låüi cho giao thäng âæåìng thuíy âi caïc næåïc biãn giåïi. 2/ Tiãöm nàng vuìng ven biãøn. 2.1/ Vuìng vënh. Vënh Âaì Nàông nàòm chàõn båîi sæåìn nuïi Haíi Ván vaì Sån Traì. Coï mæûc næåïc sáu thuáûn låüi cho viãûc xáy dæûng caíng låïn vaì mäüt säú caíng chuyãn duìng khaïc. Dæû kiãún trong tæång lai xáy dæûng caíng täøng håüp coï cäng suáút haìng nàm laì 20 triãûu táún âaïp æïng nhu cáöu phaït triãøn kinh tãú cuía vuìng troüng âiãøm Miãön trung vaì Táy nguyãn. Màût khaïc vënh Âaì Nàông laì nåi truï âáûu traïnh baîo cuía xcaïc taìu coï cäng suáút låïn. 2.2 Vuìng ven biãøn: Tæì Thoü Quang âãún giaïp Âiãûn Ngoüc( tènh Quaíng Nam) laì vuìng biãøn coï nhiãöu tiãöm nàng cho viãûc tàõm biãøn, kinh doanh du lëch, nuäi täm giäúng haìng nàm tæì 7 âãún 10 tyí con, nuäi caï läöng, täm huìm, ngoüc trai, täm giäúng bäú me... våïi diãûn têch màût næåïc màûn trãn 100 ha. Saín læåüng haíi saín nuäi träöng haìng nàm coï khaí nàng lãn tåïi 10.000 táún haíi saín caïc loaûi coï giaï trë kinh tãú cao. 2.3 Vuìng næåïc låü Thaình phäú Âaì Nàông coï caïc vuìng nuäúi täm næåïc låü nhæ: Vuîng Thuìng( quáûn Sån Traì), vuìng cäø coì Hoìa SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 5 Chuyãn âãö täút nghiãûp Hiãûp( quáûn Liãn Chiãøu) vaì vuìng Hoìa Liãn, Hoìa Xuán( Huyãn Hoìa Vang), vuìng Hoìa Quyï, Hoìa Haíi( quáûn Nguî Haình Sån), vuìng Hoìa Cæåìng( quáûn Haíi Cháu) våïi diãûn têch trãn 1300 ha, haìng nàm coï khaí nàng cung cáúp trãn 2.000 táún täm vaì phuûc vuû cho xuáút kháøu. 2.4 Vuìng baïn âaío: Thaình phäú Âaì Nàông coï vuìng baïn âaío Sån Traì, coï khaí nàng xáy dæûng caïc cäng trçnh phuûc vuû Quäúc phoìng, phuûc vuû nghãö khai thaïc, nuäúi troìng haíi saín, âeìn biãøn, caïc cáöu caíng kiãøm soaït laìm nhiãûm vuû quan saït trãn biãøn, caïc cuûm thäng tin, phuûc vuû trãn biãøn, cæïu häü vaì cuîng laì vuìng du lëch lyï tæåíng. 2.5 Vuìng âaío. Âaì Nàông coï huyãûn âaío Træåìng Sa våïi diãûn têch 30,6 km 2 caïch Thaình phäú Âaì Nàông vãö phêa âäng khoaíng 300km giaìu tuiãöm nàng vãö caïc nguäön låüi haíi saín, coï vë trê thuáûn låüi cho viãûc khai thaïc, chãú biãún haíi saín. Ngoaìi ra khu væûc âaío coìn coï nguäön taìi nguyãn khaïc. Coï vë trê quan troüng vãö an ninh quäúc phoìng, baío vãû vuìng biãøn cuía Thaình phäú, laì nåi coï khaí nàng kiãøm soaït taìu ra vaìo trong haíi pháûn cuía Viãût Nam. III. HIÃÛN TRAÛNG KINH TÃÚ- XAÎ HÄÜI CUÍA THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG THÅÌI KYÌ 1997 - 2002 1/ Tçnh hçnh dán sinh 1.1 Dán säú. Âãún nàm 2001 Thaình phäú Âaì Nàôn coï säú dán vaìo khoaíng 728.800 ngæåìi. Tyí lãû tàng dán säú tæû nhiãn laì 12,03 0/00 , trong âoï dán säú laìm nghãö thuíy saín laì 21.500 ngæåìi, chiãúm 2,95% dán säú Thaình phäú. Trong täøng säú lao âäüng laìm ngãö thuíy saín coï 10.500 ngæåìi laìm nghãö âaïnh bàõt haíi saín, 5100 laìm nghãö chãú biãún, 400 ngæåìi laìm nghãö âoïng sæía taìu thuyãön, vaì lao âäüng laìm nghãö nuäi träöng thuíy saín laì 1.400 ngæåìi coìn laûi laì caïc nghãö khaïc. 1.2 / Lao âäüng: Säú ngæåìi trong âäü tuäøi lao âäüng cuía Thaình Phäú nàm 2001 laì: 351.842 ngæåìi, trong âoï säú ngæåìi trong âäü tuäøi lao âäüng cuía nghaình thuyí saín laì: 15.420 ngæåìi, chiãúm 4,4% lao âäüng cuía Thaình phäú. Lao âäüng cuía ngaình thuyí saín coï trãn 51% laìm nghãö khai thaïc, coìn laûi 49% laìmg nghãö nuäi träöng, chãú biãún, dëch vuû háûu cáön phuûc vuû phaït triãøn ngaình thuyí saín. 1.3 / Thu nháûp vaì mæïc säúng. Nhçn chung mæïc säúng cuía nhán dán Thaình phäú coìn tháúp, chè coï caïc quáûn trung tám nhæ: Haíi Cháu, Thanh Khã coï mæïc säúng khaï hån caïc Quáûn, Huyãûn coìn laûi. Mæïc thu nháûp bçnh quán trãn âáöu ngæåìi nàm 2002 âaût 8,9 triãûu âäöng/ ngæåìi/581UÏD/ngæåìi/ nàm. Caïc häü ngheìo coï mæïc thu nháûp tháúp vaì caïc häü säúng bàòng nghãö ngæ nghiãûp, näng nghiãûp, SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 6 Chuyãn âãö täút nghiãûp nghãö buän baïn nhoí khäng äøn âënh. Âãún nàm 2000 Thaình phäú coìn 7,85% häü ngeìo, nàm 2002 tyí lãû häü ngeìo coìn 3,5% (5.133 häü ) 1.4 / Trçnh âäü dán trê. Trçnh âäü dán trê cuía nhán dán Thaình phäú Âaì Nàông nhçn chung laì khaï. Nàm 2001 coï 3.041 hoüc sinh phäø thäng trãn 1 vaûn dán. 2/ Hiãûn traûng phaït triãøn kinh tãú cuía Thaình phäú Âaì Nàông thåìi kyì 1997 - 2002 Nhçn chung Âaì Nàông coï nhiãöu tiãöm nàng, âiãöu kiãûn âãø phaït triãøn cäng nghiãûp, tiãøu thuí cäng nghiãûp, du lëch, dëch vuû vaì thuyí saín. GDP cuía Thaình phäú Âaì Nàông (Giaï cäú âënh 1994) Baíng 1 Chè tiãu 1997 1998 199 9 200 0 200 1 1. Täøng saín pháøm( GDP) Trong âoï: + Cäng nghiãûp vaì xáy dæûng % GDP + Näng lám ngæ nghiãûp % GDP + Dëch vuû % GDP 2589 ,8 2817, 7 3085 ,4 3387 ,8 3804 ,9 ÂVT: tyí âäöng Täúc âäü tàng 200 træåí 2 ng BQ(% ) 4284 10,6 ,3 15,27 928, 1 1066, 2 1216 ,3 35,3 252, 1 37,6 260,7 39,4 269, 0 9,7 1409 ,6 55 8,9 1490, 8 53,5 8,8 1600 ,0 52,8 1406 42,5 279, 0 8,3 1702 ,0 50,2 1583 ,7 1889 ,4 41,6 282, 1 44,1 291, 3 7,41 1938 ,0 50,9 6,8 2103 ,6 49,1 2,93 8,33 Nguäön: Baïo caïo tçnh hçnh thæûc hiãûn kãú hoaûch 2002 Såí kãú hoaûch âáöu tæ. Thåìi kyì 1997 - 2002 cå cáúu kinh tãú theo GDP cuía Thaình phäú Âaì nàông coï sæû dich chuyãøn âaïng kãø theo hæåïng giaím tyí troüng ngaình näng lám ngæ nghiãûp vaì tàng tyí troüng ngaình cäng nghiãûp. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 7 Chuyãn âãö täút nghiãûp Täúc âäü tàng træåíng bçnh quán haìng nàm thåìi kyì 1997 2002 laì 10,6%, trong âoï ngaình ccäng nghiãûp xáy dæûng tàng 15,27% thuíy saín näng lám tàng 2,93% vaì dëch vuû tàng 8,33%. Nàm 2002, täúc âäü tàng træåíng GDP laì 12,6%. Tyí troüng ngaình cäng nghiãûp xáy dæûng tàng tæì 41,6% nàm 2001 lãn 41,1% nàm 2002, ngaình näng lám thuíy saín giaím tæì 7,41% nàm 2001 xuäúng coìn 6,8% nàm 2002, ngaình dëch vuû giaím tæì 50,9% nàm 2001 xuäúng 49,1% nàm 2002. GDP bçnh quán âáöu ngæåìi nàm 1997 âaût 406 USD nàm 1998 âaût 408 USD, nàm 1999 âaût 134 USD, nàm 2000 âaût 470 USD, nàm 2001 âaût 509 USD nàm 2002 âaût 581 USD, tàng 14,1% so våïi nàm 2001. Baíng 2: Caïc chè tiãu so saïnh våïi caí næåïc vaì caïc Thaình phäú khaïc nàm 1999. Chè tiãu ÂVT 1. Diãûn têch tæû Km2 nhiãn 103ngæ 2. Dán säú trung åìi bçnh Tyí 3. GDP âäöng 4. GDP cäng “ nghiãûp “ 5. Tàng træåíng USD kinh tãú 6. GDP/ngæåìi Âaì Nàó ng Caí Næåï c 1248 703,8 3085, 4 1216, 3 9,5 434 32894 4 76618 40600 0 12056 2 4,8 337,6 Âaì nàóng so våïi thaình phäú (%) Haíi Haì TPHC Phoìn Näüi M g 138,1 85,1 31,6 26,33 42,06 13,97 14,27 40,27 5,0 20,64 60,25 6,87 59,1 12,0 42,7 Nguäön: Viãûn chiãún læåüc phaït triãøn niãn giaïm thäúng kã. Thåìi kyì 1997 - 2002 cå cáúu knh tãú cuía Thaình phäú theo GDP coï sæû chuyãøn dëch âaïng kãø theo hæåïng tàng tyí troüng cäng nghiãûp vaì giaím tyí troüng näng lám nghiãûp, sæû chuyãøn dëch naìy phuì håüp våïi xu thãú chæyãøn âäøi cuía caí næåïc vaì caïc Thaình phäú khaïc, Baíng 3: Cå cáúu kinh tãú so våïi caí næåïc vaì Thaình phäú khaïc (Theo giaï thæûc tãú) ÂVT: (%) Âaì Nàông Chè tiãu 1999 SVTH: Tráön Âæïc Viãût 2000 2002 Caí næåï c Caïc TP khaïc 1999 HN HP HCM Trang 8 Chuyãn âãö täút nghiãûp Täøng säú : 1. Cäng nghiãûp - XD 2. Näng lám ngæ 3. Dëch vuû 100 38,9 8,2 52,9 100 43,42 7,48 49,1 100 46,5 5,2 48 100 34,5 34,5 40,1 100 38,0 38,0 58,5 100 32,0 32,0 50,0 100 44,8 44,8 53,0 3/ Sæû âoïng goïp cuía ngaình thuíy saín âäúi våïi sæû phaït triãøn kinh tãú- xaî häüi Thaình phäú Âaì Nàông. Sau 6 nàm phaït triãøn 1997- 2002, giaï trë saín xuáút cuía ngaình xuáút kháøu tàng gáúp 3 láön, ngaình âaî âoïng goïp âaïng kãø cho sæû phaït triãøn kinh tãú - xaî häüi cuía Thaình phäú, thãø hiãûn: * Laì ngaình haìng âáöu âoïng goïp cho täøng giaï trë saín xuáút näng nghiãûp( xem baíng sau) SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 9 Chuyãn âãö täút nghiãûp Baíng4: âoïng goïp cuía ngaình thuíy saín so våïi täøng giaï trë näng saín Chè tiãu 1997 1998 1999 2000 2001 1. Giaï trë saín xuáút NL-NN 120,4 432,9 450,9 501,2 513,1 174,9 195,9 213,29 264 273 2. Giaï trë saín xuáút thuyí saín % so våïi NL- NN 41,6 45,25 47,3 52,67 53,2 Nguäön: Niãn giaïm thäúng kã Âaì Nàông * Laì ngaình coï täúc âäü xuáút kháøu cao nháút Thaình phäú bçnh quán trãn 20,3% âæa giaï trë xuáút kháøu thuíy saín trong 6 nàm qua tàng gáúp 4 láön, nàm 2002 våïi giaï trë xuáút kháøu âaût 78,4 triãûu USD âæïng thæï hai sau ngaình cäng nghiãûp, mang laûi ngoaûi tãû cho Thaình phäú. Baíng 5: Cå cáúu ngaình haìng xuáút kháøu cuía Thaình phäú. 2000 Màût haìng K.nga ûch (tr USD) 2001 Cå cáúu K.nga ûch (%) (tr USD) 2002 Cå cáúu K.nga ûch (%) (tr USD) Cå cáúu (%) Täøng säú: 235,3 100 266,5 100 282 10 1. Cäng nghiãûp 115,3 49 130,4 48,9 143,2 50,8 57,6 24,5 69,8 26,2 78,4 27,8 2. Thuyí saín 10,6 4,5 16,8 6,3 22,8 8,1 3. Dëch vuû 28,2 12 34, 12,75 37,5 13,3 4. Näng lám - - - - - - 5. Ngaình khaïc Nguäön: Chiãún læåüc XK cuía Âaì Nàông 2003 - 2010 Såí Thæång maûi * Âáøy maûnh hoaût âäüng xuáút kháøu thuíy saín goïp pháön náng cao uy tên vaì vë trê cuía Âaì Nàông trong khu væûc vaì thãú giåïi. Tháût váûy, tæì nàm 1997 - 2002 ngaình thuíy saín cuía Thaình phäú âaî xuáút kháøu saín pháøm sang trãn 20 næåïc trãn thãú giåïi, laì ngaình coï täúc âäü tàng træåíng cao, âæa Thaình phäú Âaì Nàông tråí thaình trung tám xuáút kháøu cao nháút khu væûc duyãn haíi miãön trung vaì caí næåïc. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 10 Chuyãn âãö täút nghiãûp * Ngaình thuíy saín goïp pháön giaíi quyãút cäng àn viãûc laìm cho hån 19.500 lao âäüng nàm 2000, trong âoï coï trãn 10.500 lao âäüng laìm nghãö âaïnh bàõt haíi saín, 1.100 laìm nghãö nuäi träöng vaì 5.100 lao âäüng laìm nghãö chãú biãún. * Ngaình thuíy saín goïp pháön náng cao mæïc säúng, giaím aïp læûc di dán tæì nhæîng vuìng kiny tãú ven biãøn vaìo âä thë. * Nàm 2000 ngaình thuíy saín âaî âoïng goïp vaìo ngán saïch Thaình phäú laì 2.400 triãûu âäöng tàg 4,34% so våïi nàm 1999. * Sæû phaït triãøn âaïnh bàõt haíi saín xa båì goïp pháön cuîng cäú an ninh, quäúc phoìng, këp thåìi phaït triãøn taìu thuyãön næåïc ngoaìi xám phaûm laînh haíi cuía Täø quäúc. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 11 Chuyãn âãö täút nghiãûp PHÁÖN II PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH XUÁÚT KHÁØU THUÍY SAÍN CUÍA THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG VAÌ NHÆÎNG NHÁN TÄÚ TAÏC ÂÄÜNG I/ THÆÛC TRAÛNG PHAÏT TRIÃØN SAÍN XUÁÚT NGAÌNH THUÍY SAÍN CUÍA THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG 1/Khai thaïc haíi saín. Âaì Nàông coï trãn 17 phæåìng, xaî hoaût âäüng nghãö caï ttäøng säú taìu thuyãön coï âäüng cå âãún nàm 2001 laì 2.003 chiãúc våïi täøng cäng suáút khoaíng 60.000CV Baíng 6: Cå cáúu chuíng loaûi taìu thuyãön. ÂVT: chiãúc Cäng suáút taìu thuyãön Säú læåüng 135 1306 490 55 17 1. Taìu cäng suáút < 20 CV 2. Taìu coï cäng suáút tæì 20 < 45 CV 3. Taìu coï cäng suáút tæì 45 < 90 CV 4. Taìu coï cäng suáút tæì 90 < 150 CV 5. Taìu coï cäng suáút tæì 150 CV tråí lãn Täøng cäüng 2003 Nguäön: Såí Thuyí saín - Näng lám Tyí troüng (%) 6,7 65,2 24,5 2,74 0,85 100 Våïi säú læåüng taìu thuyãön nhæ trãn. cå cáúu nghãö khai thaïc haìng nàm nhæ sau: - Hoü nghãö læåïi giaí chiãúm 61% - Hoü nghãö læåïi rã chiãúm 15% - Hoü nghãö cáu chiãúm 14% - Hoü nghãö læåïi váy vaì nghãö khaïc 10% Våïi täøng säú lao âäüng tham gia vaìo ngaình khai thaïc haíi saín laì: 11.826 lao âäüng. Nhçn chung cå cáúu nghãö khai thaïc máúy nàm tråí laûi âáy coï sæû chuyãøn dëch theo hæåïng têch cæûc nháút laì tæì nàm 1997 tråí laûi âáy, ngæ dán Thaình phäú âaî âáöu tæ cuíi hoaïn náng cáúp taìu thuyãön cäng suáút nhoí tæì 222- 23 CV lãn trãn 90 CV âã økhai thaïc vuìng khåi bàòng caïc nghãö coï giaï trë cao, phuûc vuû xuáút kháøu vaì tiãu duìng näüi âëa. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 12 Chuyãn âãö täút nghiãûp Baíng 7:Mæïc tàng træåíng cuía mäüt säú chè tiãu Thæûc hiãûn Chè tiãu ÂV T 1. Saín læåüng khai Táú thaïc haíi saín n Trong âoï: + Khai thaïc trong tènh “ + Khai thaïc ngoaìi tènh “ Saín læåüng chia ra + Caï Táú + Täm n + Mæûc “ + Nghãu soì, ruäúc “ Tyí lãû SP duìng cho “ xuáút kháøu % 2. Giaï trë saín læåüng trâ khai thaïc “ + Haíi saín biãøn “ + Haíi saín næåïc ngoüt 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2050 0 23500 2600 0 28000 33660 37746 Täúc âäü tàng BQ(% ) 13 20600 7400 24000 9660 28000 9746 11,3 18,9 21300 1350 4050 300 25 20700 0 20600 0 100 26985 1688 4658 330 30 25681 3 24166 3 15150 29918 2109 5356 363 31 28798 8 27022 1 16767 13,07 15,7 11,55 12,66 1640 0 4100 1620 0 1000 3100 200 21 1588 65 1587 97 68 18000 5500 18500 1050 3200 250 22,5 17592 6 17558 2 344 1950 0 6500 1970 0 1200 3700 400 23,7 1925 59 1920 79 480 12,6 11,3 200 Nguäön: Såí Thuyí saín - Näng lám Tæì nàm 1997 - 2002 Thaình phäú Âaì Nàông âaî khai thaïc âæåüc 169.406 táún haíi saín caïc loaûi, trong âoï ( khai thaïc trong tènh laì: 126.500 táún, khai thaïc ngoaìi tènh laì: 42906 táún) binhg quán haìng nàm khai thaïc âæåüc 28234 táún haíi saín våïi täúc âäü tàng træåíng bçnh quán laì 13%. Vãö giaï trë khai thaïc ( giaï cäú âënh nàm 1994) tæì nàm 1997 âãún nàm 2002 laì 1279,2 tyí âäöng våïi täúc âäü tàng træåíng bçnh quán haìng nàm 12,6%. Nhçn chung saín læåüng khai thaïc haíi saín qua 6 nàm âãöu tàng nhæng nàng suáút âaût ráút tháúp, bçnh quán haìng nàm mäüt maî læûc taìu thuyãön chè khai thaïc âæåüc 428 kg haíi saín caïc loaûi vaì thæåìng táûp trung khai thaïc åí ven båì laì chuí yãúu, coìn khai thaïc xa båì thç chæa âaût hiãûu quaí. Nguyãn nhán laì do cå såí háûu cáön chæa phaït triãøn âãø âaïp æïng yãu cáöu dëch vuû cho taìu âaïnh bàõt trãn caï ngæ træåìng xa, màût khaïc nguäön nhán læûc phuûc vuû cho hoaût âäüng cuía caïc taìu âaïnh bàõt xa båì coìn ráút yãúu: Pháön låïn thuyãön træåíng, maïy træåíng coìn haûn chãú vãö trçnh âäü chuyãn män, viãûc tênh toaïn phæång aïn âaïnh bàõt, baío quaín, phán phäúi àn chia bë haûn chãú, dáùn âãún nàng suáút âaïnh bàõt tháúp. 2. Nuäi träöng thuíy saín. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 13 Chuyãn âãö täút nghiãûp Ngoaìi âiãöu kiãûn tæû nhiãn biãøn, thç Âaì Nàông coìn coï tiãöm nàng låïn âãø thæûc hiãûn nuäi träöng thuíy saín, xem baíng dæåïi âáy: SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 14 Chuyãn âãö täút nghiãûp Baíng 8:Diãûn têch caïc loaûi hçnh màût næåïc nuäi träöng thuíy saín. ÂVT: ha Loaûi hçnh màût næåïc 1. Diãûn têch næåïc ngoüt 2. Diãûn têch næåïc låüi vaì nhiãøm màûn 3. Diãûn têch næåïc màûn Täøng säú : Diãûn têch coï khaí nàng nuäi 877 1230 100 2207 Diãûn têch âaî nuäi Tyí lãû sæí duûng so våïi khaí nàng (%) 450 152 - 51,3 12,3 602 27,2 Nguäön: Såí Thuyí saín - Näng lám - Nuäi næåïc ngoüt: Âãún nàm 2000 diãn têch næåïpc ngoüt âaî âæåüc nuäi laì 450 ha, diãûn têch coï khaí nàng nuäi laì: 877 ha. Haìng nàm saín læåüng caï næåïc ngoüt âaût tæì 300 -400 táún våïi nhiãöu âäúi tæåüng; ca tràõm coí, träi, meì, cheïp, rä phi âån tinh. caï loïc, ba ba... bæåïc âáöu giaíi quyãút mäüt pháön nhu cáöu thæc pháøm taûi chäù, âäöng thåìi giaíi quyãút lao âäüng nhaìn räøi, tàng thu nháûp vaì náng cao âåìi säúng cho mäüt bäü pháûn ngæ dán. - Nuäi næåïc låü: Âaî coï sæû quy hoaûch vaì âënh hæåïng âáöu tæ táûp trung theo vuìng nhæ: Hoìa Hiãûp, Q. Liãn Chiãøu,Hoìa Quyï, Hoìa Haíi- Q. Nguî Haình Sån, Q. Sån Traì... taûo nguäön nguyãn liãûu cho chãú biãún xuáút kháøu. Diãûn têch nuäúi träöng tæì 124 ha nàm 1997 lãn 152 ha nàm 2000, hçnh thæïc nuäi cuîng coï sæû chuyãøn dëch âaïng keí tæì nuäi quaín canh, quaíng canh caíi tiãún laì chuí yãúu sang nuäi thám canh, baïn thám canh. Vç váûy nàng suáút nuäúi tàng tæì 0,4 - 0,5 táún/ha/nàm 1997 lãn 1 - 1,2 táún/ha/ nàm 2000. - Nuäi næåïc màûn. Âaì Nàông coï diãûn têch khoaíng 100 ha vuìng vënh phêa nàm baïn âaío Sån Traì coï âiãöu kiãûn thuáûn låüi phaït triãøn nuäi haíi saín âàûc saín biãøn nhæ: täm huìm, caï cam, caï häöng, traïp...âáy laì nhæîng saín pháøm coï giaï trë kinh tãú cao. Âãún nay coï hai âån vë: Cäng ty TNHH Âäng Haíi, Cäng ty TNHH Phuïc Haíi, thæûc hieûn nuäi våïi diãûn têch khoaíng 10 ha, saín læåüng haìng nàm khoaíng 15- 20 táún. Tuy nhiãn viãûc phaït triãøn viãûc nuäi caïc âäúi tæåüng naìy âang gàûp khoï khàn, do bë âäüng vãö nguäön cung cáúp giäúng( Phaíi khai thaïc tæû nhiãn, chæa saín xuáút nhán taûo âæåüc) trong khi nguäön låüi haíi saín âaî vaì âang caûn kiãût nãn giaï con giäúng ráút cao, säú læåüng khäng âuí âãø nuäi. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 15 Chuyãn âãö täút nghiãûp Baíng 9:Hãû thäúng tram traûi xuáút giäúng Chè tiãu ÂVT 1997 1998 1999 2000 2001 50 75 180 200 2030 300 450 650 710 821 01 01 01 01 01 20 20 20 20 20 1. Säú traûi SX täm Traûi giäúng Tr. Con 2. S.læåüng SX täm Traûi giäúng Tr. Con 3. Säú traûi SX caï giäúng 4. Saín læåüng SX caï giäúng Nguäön: Såí Thuyí saín - Näng lám Thaình phäú Âaì Nàông laì mäüt âëa phæång âáöu tiãn æïng duûng thaình cäng cäng nghãû saín xuáút nhán taûo täm suï giäúng, våïi âiãöu kiãûn khê háûu mäi træåìng biãøn thuáûn låüi, caïc nàm qua nghãö saín xuáút giäúng täm su ïcuía Âaì Nàông phaït triãùn nhanh vãö säú læåüng, saín læåüng con giäúng coï cháút læåüng täúp âæåüc nuäi caí næåïc biãút âãún. Våïi 203 traûi saín xuáút, cäng suáút 1,5 tyí con Paslavar 15/ nàm, nàm 2001 saín læåüng saín xuáút âaût 1,1 tyí con P15 cung æïng cho nghãö nuäi täm suï cuía kh væûc vaì caí næåïc. Våïi tiãöm nàng màût næåïc vaì cå såí saín xuáút nuäi täm giäúng, caï giäúng hiãûn coï, tæì nàm 1997 - 2001 Thaình phäú Âaì Nàông âaî âaût âæåüc kãút quaí vãö saín læåüng vaì giaï trë nuäúi träöng thuíy saín nhæ sau: Baíng 10:Kãút quaí nuäi träöng thuyí saín (giaï cäú âënh nàm199 4) Chè tiãu ÂVT 1. Saín læåüng nuäi träöng - Nuäi caï - Nuäi täm 2. Giaï trë nuäi träöng - Nuäi caï Nuäi täm Táún “ “ Tr.âg Tr.âg Tr.âg 199 7 199 8 2000 2001 327 319 644 287 288 365 80 152 182 789 1154 1244 8 7 3 197 1225 1243 6 1033 1100 592 2 0 0 Nguäön: Såí Kãú hoaûch - Âáöu tæ 689 469 220 1484 4 1324 1349 0 370 236 70 327 7 240 7 883 1999 Täúc âäü T.træåí ng BQ (%) 16,8 18,7 33,1 45,8 -13,8 97,7 3. Chãú biãún thuíy saín. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 16 Chuyãn âãö täút nghiãûp Våïi nãön cäng nghiãûp chãú biãún thuíy saín láu âåìi, hiãûn nay Thaình phäú Âaì Nàông coï 13 cå såí chãú biãún âäng laûnh, cäng suáút cáúp âäng 62 táún/ngaìy, khoaíng 25.000 táún/nàm, mäùi nàm ngoaìi tiãu thuû saín læåüng khai thaïc cuía. Thaình phäú, caïc nhaì maïy chãú biãún coìn thu huït haìng chuûc ngaìn táún nguyãn liãûu thuíy saín caïc loaûi tæì caïc Tènh khaïc âãø phuûc vuû chãú biãún xuáút kháøu. Nàng læûc chãú biãún thuíy saín âäng laûnh hiãûn taûi âæåüc âaïnh giaï laì dæ thæìa so våïi nguäön nguyãn liãûu hiãûn co, âoï laì mäüt trong nhæîng nguyãn nhán dáùn âãún viãûc tranh mua nguyãn liãûu gay gàõt giæîa caïc doanh nghiãûp do âoï laìm giaï nguyãn liãûu tàng cao laìm cho giaï thaình saín pháøm cao laìm giaím khaí nàng caûnh tranh. Baíng 11: Saín læåüng vaì giaï trë xuáút kháøu thuíy saín cuía caïc âån vë nàm 2000. (táún ) Giaï trë XK (1000 USD) 10146 46580 I. Doanh nghiãûp âëa phæång 7753 31600 1. Cäng ty Thuy saín vaì TM Thuáûn Phæåïc 2570 13448 2. Cäng ty KD-CB haìng XNK Âaì Nàông 1005 3889 568 1761 Âån vë * Täøng cäüng : Saín læång 3. Cäng ty Cäø pháön Thuyí saín Âaì Nàông 719 3042 1044 3680 4. Cäng ty TNHH Minh Quang 1297 7859 250 370 300 400 6. Cäng ty TNHH Phæåïc Tiãún 2393 14944 7. Cäng ty TM Hoaì Phaït 1338 8250 8. Cäng ty TNHH Haíi Thanh 1050 6298 - 4500 5. Cäng ty TNHH Thæûc pháøm (D & N) II. Doanh nghiãûp trung æång 1. Xê nghiãûp thuyí âàûc saín säú 10 2. Xê nghiãûp thuyí âàûc saín säú 86 III. Doanh nghiãûp coï väún âáöu tæ næåïc ngoaìi SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 17 Chuyãn âãö täút nghiãûp 1. Cäng ty Danafood Nguäön: Såí Thuyí saín - Näng lám Tæì nàm 1997 - 2001 ngaình cäng nghiãûp chãú biãún thuíy saín xuáút kháøu cuía Thaình phäú âaî chãú biãún âæåüc 10 loaûi saín pháøm. våïi täøng saín pháøm thæûc hiãûn laì: 47.195 táún, bçnh quán haìng nàm saín xuáút âæåüc 8.569 táún, täúc âäü tàng bçnh quán haìng nàm laì: 12,5% vaì coï caïc loaûi saín pháøm nhæ: täm âäng laûnh: 12.069 táún, mæûc âäng laûnh: 10.026 táún, caï âäng laûnh: 14.300 táún, baûch tuäüc âäng laûnh:39.000 táún, caï æåïp âaï: 2.550 táún, haíi saín khä xuáút kháøu: 1393 táún, saín pháúm Surimi: 1.400 táún, haíi saín kaïhc: 250 táún. 4/ Nghaình dëch vuû háûu cáön nghãö caï. 4.1/ Vãö âoïng sæía taìu thuyãön. Cäng nghiãûp âoïng taìu phuûc vuû nghãö caï cuía Âaì Nàông coï nhæîng bæåïc phaït triãùn khaï, hiãûn coï 13 cå såí âoïng sæía taìu thuyãön, trong âoï: Cäng ty, xê nghiãûp 4 cå såí, HTX 4 cå såí, tæ nhán 5 cå såí. Nàng læûc âoïng måïi haìng nàm 200 chiãúc/ nàm vaì sæía chæîa trãn 2.500 læåüt chiãúc. Mäüt säú âån vë coï trçnh âäü cao, nhiãöu uy tên trãn thë træåìng trong viãûc âoïng taìu voí gäù cäng suáút 500 CV, âoïng taìu kiãøm ngæ, xaì lan voí sàõt... Nhçn chung caïc cå såí âoïng måïi, sæía chæîa taìu thuyãön cå såí váût cháút coìn laûc háûu, triãöu âaî cuî kyî, nhaì xæåíng saín xuáút taûm båü, måïi thæûc hiãûn âoïng sæía caïc loaûi taìu voí gäù laì chuí yãúu. 4.2/ Cå såí chãú biãún cung cáúp næåïc âaï phuûc vuû nghãö caï. Âãún nay coï 20 cå såí saín xuáút cung æïng næåïc âaï cho ngæ dán âaïnh bàõt haíi saín theo täøng cäng suáút thiãút kãú 120.000 táún/ nàm, nàm 2000 thæûc hiãûn saín xuáút âæåüc 100.000 táún/ nàm, huy âäüng cäng suáút âatyñ 83%, nhçn chung thiãút bë caïc cå såí saín xuáút næåïc âaï coìn cuî kyî. 5/ Kãt quaí âáöu tæ phaït triãùn ngaình thuíy saín. Thaình phäú Âaì Nàông âaî daình cho ngaình sæû quan tám toaìn diãûn, tæì âãö ra chiãún læåüc âãún phã duyãût caïc chæång trçnh phaït triãùn vaì âaím baío caïc nguäön väún âáöu tæ. Chè tênh trong 5 nàm( 1996- 2000) täøng nguäön väún âáöu tæ daình cho ngaình thuíy saín laì: 163,9 tyí âäöng. Trong âoï: - Väún ngán saïch: 25,4 tyí - Väún vay tên duûng æu âaîi: 89 tyí + Chæång trçnh âaïnh bàõt xa båì: 56,5 tyí SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 18 Chuyãn âãö täút nghiãûp + Chæång trçnh chãú biãún: 20,5 tyí + Caíng caï Thuáûn Phæåïc: 12 tyí - Väún khaïc: 49,5 tyÍ + Väún liãn doanh: 22 tyí + Väún kinh tãú ngoaìi quäúc doanh: 27,5 tyí a. Âáöu tæ phaït triãùn nuäi träöng thuíy saín. Tæì nàm 1997 - 2000 trung æång âaî âáöu tæ thäng qua chæång trçnh 773 cho dæû aïn nuäi täm næåïc låü våïi täøng säú väún âáöu tæ laì: 6.400 triãûu âäöng, âãø thæûc hiãûn âáöu tæ cho caïc haûng muûc bao âã, keì baío vãû âã, cäúng tiãu næåïc , cáúp næåïc, kãnh dáùn næåïc âaî tàng 90 ha diãûn têch nuäi täm åí hai diãûn têch trãn. b. Âáöu tæ phaït triãùn cå såí chãú biãún haíi saín. Trong thåìi kyì 1996- 2000 caïc thaình pháön kinh tãú laìm chãú biãún haíi saín xuáút kháøu vaì tiãu thuû näüi âëa âuíu maûnh daûn âáöu tæ vaìo mäüt säú dæû aïn nhàm náng cáúp måî måïi cäng suáút, tàng quy mä saín xuáút våïi täøng säú väún laì: 70 tyí âäöng. Trong âoï: - Quäúc doanh âëa phæång: 20,5 tyí âãø náng cáúp nhaì maïy chãú biãún thuíy saín âäng laûnh 32: 14 tyí âäöng vaì náng cáúp nhaì maïy chãú biãún thuíy saín cuía Cäng ty kinh doanh chãú biãún haìng xuáút kháøu: 6,5 tyí âäöng. - Kinh tãú dán doanh: 27,5 tyí âäöng väún tæû coï. - Kinh tãú väún âáöu tæ næåïc ngoaìi: 22 tyí âäöng. c. Âáöu tæ baío vãû nguäön låüi thuíy saín. nàm 1999 chæång trçnh Biãøn âaío âaî âáöu tæ cho Thaình phäú 2000 triãûu âäöng âãø âoïng måïi taìu kiãøm ngæ coï cocong suáút 300 CV laìm nhiãûm vuû baío vãû nguäön låüi vaì kiãøm tra caïc hiãûn tæåüng vaì khai thaïc traïi pheïp laìm aính hæåíng taìi nguyãn, nguäön loaûi biãøn. Âáöu tæ âoïng måïi, caíi hoaïn taìu âaïnh bàõt haíi saín xa båì. Tæì nàm 1997 - 1999 thäng qua chæång trçnh âaïnh bàõt xa båì Nhaì næåïcâaî âáöu tæ cho Thaình phäú56.500 triãûu âäpngf väún vay æu âaîi thæûc hiãûn âoïng måïi âæåüc 48 taìu coï täøng cäng suáút 7920 CV, bçnh quán mäùi taìu coï cäng suáút 165 Cv vaì bçnh quán säú väún âáöu tæ cho mäùitaìu laì: 1,228 triãûu âäöng. Âáöu tæ qua caïc âëa baìn( quáûn Sån Traì: 22 chiãúc, quáûn Nguî haình Sån: 04 chiãúc, quáûnHaïi Cháu: 09 chiãúc, quáûn Thanh Khã: 09 chiãúc, quáûn Liãn Chiãøu 02 chiãúc. Nhçn chung chæång trçnh âaïnh bàõt xa båì coìn gàûp nhiãöu khoï khàn nhæ: thåìi gian giaíi ngán keïo daìi, ngæ dán chæa âuíu âiãöu kiãûn baïm biãøn âaïnh bàõt daìi ngaìy, viãûc âáöu tæ cho caïc ngæ læåïi cuû, caïc loaûi thiãút bik âi biãøn coï nhiãöu häü coìn thiãúu väún, hiãûu quaí kinh tãú âaïnh bàõt xa båì coìn tháúp, khäng thæûc hiãûn hoaìn traí väún vaì laîi suáút cho Nhaì næåïc âuïng tiãún âäü âàût ra. e. Âáöu tæ xáy dæûng cå såí haû táöng. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 19 Chuyãn âãö täút nghiãûp Tæì nàm 1996 - 2000 Thaình phäú Âaì Nàông âaî cán âäúi väún âäúi æïng, Trung æång cán âäúi nguäön väún vay WB âáöu tæ hoaìn thaình caíng caï Thuáûn phæåïc våïi täøng säú väún 29 tyí âäöng. 6/ Khuyãún ngæ. Trong nhæîng nàm qua cäng taïc khuyãún ngæ âaî xáy dæûng mäüt säú mä hçnh nuäi täm suï baïn thám canh trãn diãûn têch 7000 m2, mä hçnh nuäi ba ba trãn diãûn têch 200m , mä hçnh nuäi täm huìm. Viãûc khuyãún træång ngæ dán âaïnh bàõt haíi saín xa båì coï træî læåüng låïn, nuäi täm baïn thám canh coï nàng suáút cao, måî räüng diãûn têch nuäi trãn nhiãöu âäúi tæåüng nuäi nhæ: næåïc låü, næåïc màûn, næåïc ngoüt. Chuyãøn giao cäng nghãû saín xuáút, nhçn chung coï nhæîng bæåïc tiãún bäü âaïng kãø nhæng khäng âæåüc tuyãn truyãön thæåìng xuyãn trãn caïc phæång tiãûn thäng tin âaûi chuïng nhàòm hæåïng dáùn baì con ngæ dán laìm giaìu cå såí khoa hoüc âem laûi hiãûu quaí kinh tãú cao. 7/ Baío vãû nguäön låüi haíi saín. Nháûn thæïc roî vãö taïc haûi cuía viãûc khai thaïc haíi saín gáön båì gáy caûn kiãût taìi nguyãn haíi saín, caïc hçnh thæïc âaïnh bàõt bàòng mçn, xung âiãûn.... Chi cuûc baío vãû nguäön låüi haíi saín tæì 1996 - 2000 âaî kiãn quyãút xæí lyï trãn 2.132 vuû vi phaûm baío vãû nguäön låüi haíi saín, 7 vuû khai thaïc san hä traïi pheïp, 14 vuû khai thaïc tiãu thuû täm huìm trong thåìi gian cáúm khai thaïc haíi saín, truy queït vaì tëch thu 212 kêp näø, 1800 kg thuäúc näø, 16m dáy chaïy cháûm, phaût 200 triãûu âäöng vaì thæûc hiãûn âàng kyï, âàng kiãøm trãn 1.923/ 2002 chiãúc taìu nhàòm kiãøm soaït chàût cheí viãûc âaïnh bàõt haíi saín theo quy âënh chung cuía Nhaì næåïc, goïp pháön baío vãû nguäön låüi haíi saín coï hiãûu quaí. * NHÆÎNG MÀÛT THUÁÛN LÅÜI VAÌ KHOÏ KHÀN. 1/ Thuáûn låüi: Âaì Nàôngcoï båì biãøn daìi khoaíng 30 Km, ngæ træåìng khai thaïc räüng låïn, taìi nguyãn biãøn phong phuï vaì âa daûng vãö chuíng loaûi, hãû âäüng thæûc váût biãøn khäng nhæîng coï giaï trë kinh tãú cao maì coìn coï giaï trë nghiãn cæïu khoa hoüc. Ngaình haíi saín thæåìng xuyãn âæåüc caïc ngaình Trung æång vaì laînh âaûo Thaình phäú chè âaûo vãö chiãún læåüc phaït triãøn kinh tãú haíi saín, quy hoaûch caïc khu væûc cho phaït triãøn chãú biãún, dëch vuû laìng caï, vuìng nuäi täm suï, vuìng saín xuáút haíi saín næåïc màûn... cho xáy dæûng caïc dæû aïn nuäi täm cäng nghiãûp, nuäi caï næåïc màûn, nuäi täm giäúng, khu neo thuyãön truï baîo, taûo âaì cho kinh tãú haíi saín phaït tiãùn âi lãn âuïng hæåïng. 2/ Khoï khàn. - Trong nhæîng nàm qua Thaình phäú âaî âáöu tæ cho ngaình thuíy saín tuy nhiãöu nhæng thiãúu âäöng bäü, âáöu tæ cháûm, keïo daìi nãn hiãûu quaí chæa cao. SVTH: Tráön Âæïc Viãût Trang 20
- Xem thêm -