Tài liệu Một số giải pháp cải tiến hệ thống thông tin phục vụ quản lý ở tổng công ty thép việt nam

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu §æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ níc ®Ó thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ lµ vÊn ®Ò ®îc NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng chØ ra ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty, doanh nghiÖp nhµ níc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta hiÖn nay. Ngµnh thÐp ViÖt nam mµ ®øng ®Çu lµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam cã mét vÞ trÝ vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §Ó thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô cña m×nh Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh phôc vô yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn ®Êt níc. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc Tæng c«ng ty ThÐp cßn cã nh÷ng mÆt tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc. Mét trong nh÷ng tån t¹i ®ã chÝnh lµ HÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng c«ng ty. ChÝnh v× vËy em chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p c¶i tiÕn hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam “ lµm b¸o c¸o thùc tËp. B¸o c¸o thùc tËp tËp trung vµo mét sè néi dung c¬ b¶n sau : Ch¬ng 1 : Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng tæ chøc hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Ch¬ng 3 : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m c¶i tiÕn tæ chøc hÖ thèng th«ng tin phôc vô ë Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Ch¬ng I 1 thùc tr¹ng tæ chøc th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë tæng c«ng ty thÐp viÖt nam I. Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam : 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng :" S¾p xÕp l¹i c¸c xÝ nghiÖp , Tæng C«ng ty phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng ", ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 1994, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 91/TTg vÒ thÝ ®iÓm thµnh lËp TËp ®oµn kinh doanh. Theo QuyÕt ®Þnh 91/TTg, TËp ®oµn kinh doanh ph¶i cã Ýt nhÊt 7 doanh nghiÖp thµnh viªn trë lªn vµ vèn ph¸p ®Þnh ph¶i cã Ýt nhÊt lµ 1.000 tû ®ång ; ®¶m b¶o võa h¹n chÕ ®éc quyÒn, võa h¹n chÕ c¹nh tranh bõa b·i: cã thÓ ho¹t ®éng ®a ngµnh nhng nhÊt thiÕt ph¶i cã ngµnh chñ ®¹o, mçi TËp ®oµn ®îc tæ chøc c«ng ty tµi chÝnh ®Ó huy ®éng vèn, ®iÒu hoµ phôc vô cho yªu cÇu ph¸t triÓn néi bé TËp ®oµn hoÆc liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c. Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 344/TTg, ngµy 04 th¸ng 07 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ trªn c¬ së hîp nhÊt Tæng C«ng ty ThÐp vµ Tæng C«ng ty Kim khÝ thuéc Bé C«ng nghiÖp nÆng - nay lµ Bé c«ng nghiÖp . Thùc hiÖn chñ ch¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ tiÕp tôc ®æi míi , s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ Níc , ®Æc biÖt lµ c¸c Tæng C«ng ty n¾m gi÷ c¸c ngµnh then chèt cña nÒn kinh tÕ , ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 1995 , Thñ tíng ChÝnh phñ kÝ quyÕt ®Þnh sè 255/TTg thµnh lËp l¹i Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam tæ chøc ho¹t theo m« h×nh Tæng C«ng ty Nhµ níc - Tæng c«ng ty 91. Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i : viet nam steel corporation . Tªn viÕt t¾t lµ: VSC. §¹i chØ : Sè 91, phè l¸ng h¹ , QuËn §èng §a, Thµnh Phè Hµ Néi. Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ mét ph¸p nh©n kinh doanh , ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ níc, §iÒu lÖ vµ tæ chøc ho¹t ®éng ®îc ChÝnh phñ phª chuÈn t¹i NghÞ ®Þnh sè 03/CP, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 1996 vµ giÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè 10926 ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 1996 do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp . Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ xÕp h¹ng ®Æc biÖt. Tæng C«ng ty cã vèn do Nhµ níc cÊp , cã bé m¸y qu¶n lý , ®iÒu hµnh vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn , cã con dÊu theo mÉu quy ®Þnh cña nhµ níc , tù trÞu tr¸ch nhiÖm tµi s¶n h÷u h¹n trong ph¹m vi sè vè nhµ níc giao cho qu¶n lý vµ sö dông , ®îc më tµi kho¶n ®ång viÖt nam vµ ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2 HiÖn nay , Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam cã 15 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ 14 liªn doanh víi níc ngoµi. T«ng C«ng ty ®îc nhµ níc giao cho qu¶n lý vµ sö dông h¬n 1.400 tû ®ång . Lao ®éng b×nh qu©n 18.531 ngêi: doanh thu 5.520 tû ®ång : s¶n lîng thÐp c¸n ®¹t 464.000 tÊn /n¨m. Tæng C«ng ty thÐp ®· cã c¬ cÊu nghµnh nghÒ gåm s¶n xuÊt thÐp, kinh doanh thÐp, x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông, thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¬ khÝ, phôc vô luyÖn c¸n thÐp, khai th¸c má, tuyÓn quÆng, xuÊt nhËp khÈu, kh¸ch s¹n nghiÖn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o, liªn doanh vµ kinh doanh tæng hîp c¸c mÆt hµng kh¸c ngoµi s¶n phÈm thÐp. Trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng Tæng C«ng ty thÐp ®· chó träng ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ t¨ng s¶n lîng c«ng nghiÖp ®¶m b¶o nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. §ång thêi thùc hiÖn tèt vai trß b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng thÐp trong c¸c níc. Díi ®©y lµ biÓu hiÖn s¶n lîng s¶n xuÊt ThÐp tõ n¨m 1999-2000 &6 th¸ng ®Çu n¨m 2001. ChØ tiªu 1.Gi¸ trÞ SXCN (VSC) 2.T.Doanh thu 3.S¶n lîng ThÐp c¸n - VSC - L·nh ®¹o 4.Tænglîng thÐp tiªu thô - Khèi xuÊt s¾c - Khèi LuËt Giao th«ng - Khèi l·nh §.vÞ tÝnh 1999 2000 2.136.032 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Tr.® " Tr.® 8.802.9861 010.372133 6.673.880 Tr.® " " 1.142.225 464..350 677.875 1.372.000 555.000 817.000 TÊn 1.884.270 11.697.680 337680 523.580 814.100 2.264.230 1.928.800 " " " 460.000 662.970 761.300 5 28.980 359.400 809.300 555.000 395.700 978.100 Tr.® " " 49.133 176.917 99.309 202.329 88.390 3 ¦íc thùc hiÖn 6 th¸ng 1.294.870 3.538.961 762.810 325.150 437.660 1.056.100 311.900 255.000 524.200 8.037 167.279 ®¹o 503.315 433.205 216.580 129.302 5.Lîi nhuËn - VSC - L·nh ®¹o 6.Nép ng©n s¸ch NhËn xÐt chung: Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m, c¸c ®¬n vÞ trong Tæng C«ng ty ®· nç lùc phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. TÝnh chung toµn Tæng C«ng ty, c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ lîng vµ gi¸ trÞ ®Òu ®¹t trªn 50% kÕ ho¹ch n¨m vµ t¨ng trëng b×nh qu©n tõ 15 – 17% so víi cïng kú n¨m 2000. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ liªn doanh tiÕp tôc gi÷ ®îc tèc ®é t¨ng t¬ng ®èi kh¸. Nh÷ng n¨m tríc t¨ng trëng cña khu vùc liªn doanh tõ 5 –7%, song 6 th¸ng ®Çu n¨m nay cã xu híng kh¶ quan h¬n. ¦íc tæng lîng thÐp lu th«ng trªn thÞ trêng c¶ níc trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nay lµ 1.836.000 tÊn, trong ®ã Tæng C«ng ty ThÐp tham gia 1.056.000 (chiÕm 57%), thµnh phÇn kh¸c 780.000 tÊn (chiÕm 43%). So víi cïng kú n¨m ngo¸i thÞ phÇn cña Tæng C«ng ty gi¶m kho¶ng 4%, chñ yÕu do cã thªm mét sè c¬ së s¶n xuÊt thÐp ngoµi Tæng C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng. §iÒu ®ã còng cho thÊy thÞ trêng thÐp ngµy cµng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, ho¹t ®éng cña Tæng C«ng tü sÏ khã kh¨n h¬n. I. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam : Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ mét trong 17 Tæng C«ng ty Nhµ níc ®îc Thñ tíng chÝnh phñ thµnh l©p ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng C«ng ty 91 – m« h×nh TËp ®oµn kinh doanh lín cña Nhµ níc . Môc tiªu cña Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn TËp ®oµn kinh doanh ®a ngµnh trªn c¬ së s¶n xuÊt vµ kinh doanh thÐp lµm nÒn t¶ng. Tæng C«ng Ty ThÐp ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh hÇu hÕt trªn c¸c thÞ trêng träng ®iÓm trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ bao trïm hÇu hÕt c¸c c«ng ®o¹n tõ khai th¸c nguyªn vËt liÖu, s¶n xuÊt thÐp cho ®Õn kh©u ph©n phèi , tiªu thô s¶n phÈm. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña Tæng C«ng ty nh sau: - Khai th¸c quÆng s¾t , than mì , nguyªn liÖu trî dông phôc vô cho c«ng nghÖ luyÖn kim. - S¶n xuÊt gang thÐp vµ c¸c lo¹i kim lo¹i , s¶n phÈm thÐp. 4 - Kinh doanh xuÊt , nhËp khÈu thÐp , vËt t thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ luyÖn kim nh nguyªn liÖu , vËt liÖu ®Çu vµo , c¸c s¶n phÈm thÐp , trang thiÕt bÞ luyÖn kim , chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ hç trî kÜ thuËt. - ThiÕt kÕ , chÕ t¹o thi c«ng x©y l¾p trang thiÕt bÞ c«ng tr×nh luyÖn kim vµ x©y dùng d©n dông. - Kinh doanh kh¸ch s¹n , nhµ hµng ¨n uèng , x¨ng , dÇu , mì , gas , dÞch vô vµ vËt t tæng hîp kh¸c . - §µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ phôc vô ngµnh c«ng nghiÖp luyÖn kim vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt kim lo¹i , vËt liÖu x©y dùng. - §Çu t, liªn doanh , liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc. - XuÊt khÈu lao ®éng. Bªn c¹nh ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh ®îc Nhµ níc giao , Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam cßn ®îc Nhµ níc giao cho nhiÖm vô quan träng lµ c©n ®èi s¶n xuÊt thÐp trong níc víi tæng nhu cÇu tiªu dïng cña nÒn kinh tÕ, x· héi kÕt hîp nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thÐp trong níc cha s¶n xuÊt ®Ó b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng thÐp trong níc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ níc giao, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc , t¹o viÖclµm vµ ®¶m b¶o ®êi sèng c«ng nh©n viªn trong Tæng C«ng ty. III. C¬ cÊu tæ chøc : C¬ cÊu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®îc Tæng C«ng ty ®îc tæ chøc theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc vµ §iÒu lÖ Tæng C«ng ty do chÝnh phñ phª chuÈn . HiÖn nay , Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam cã bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty ®îc ph©n bè trªn c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc. C¬ cÊu qu¶n lý doanh nghiÖp cña Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam theo m« h×nh chùc tuyÕn chøc n¨ng - c¬ cÊu qu¶n trÞ nµy ®ang ®îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. C¸c bé phËn chøc n¨ng cã nhiÖm vô nghiªn cøu , chuÈn bÞ quyÕt ®Þnh cho l·nh ®¹o Tæng C«ng ty qu¶n lý , ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty. §ång thêi c¸c bé phËn chøc n¨ng cã nhiÖm vô theo dâi , gi¸m s¸t ®«n ®èc hoÆc híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty trong viÖc thi hµnh c¸c mÖnh lÖnh , quyÕt ®Þnh l·nh ®¹o Tæng C«ng ty. Bªn c¹nh m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Tæng C«ng ty cßn vËn dông c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp theo d¹ng ma trËn , tËp hîp ®éi ngò chuyªn gia cña nhiÒu bé phËn chøc n¨ng nh»m nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n , chiÕn lîc cho tõng lÜnh vùc cô thÓ. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh Tæng C«ng ty theo : S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Tæng C«ng Ty díi ®©y . 5 Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty theo quy ®inh cña ®iÌu lÖ Tæng C«ng ty, LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc vµ chÞu tr¸ch nhiªm tríc thñ tíng chÝnh phñ, tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty theo chøc n¨ng , nhiÖm vô ®îc Nhµ níc giao . 2. Ban kiÓm so¸t Tæng C«ng ty : Ban kiÓm so¸t do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng Ty thµnh lËp ®Ó gióp Héi ®ång qu¶n trÞ kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Tæng C«ng ty , Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty vµ bé m¸y gióp viÖc cña Tæng Gi¸m ®èc theo nghÞ quyÕt , quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty. 3. Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty : Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty lµ uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm . Tæng Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng C«ng ty , c¬ së ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty , tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vµ tríc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty . Tæng C«ng ty cã hai phã tæng gi¸m ®èc do Bé trëng Bé c«ng nghiÖp bæ nhiÖm . C¸c phã tæng gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty ®îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty , tríc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn . KÕ to¸n trëng Tæng C«ng ty do Bé trëng Bé c«ng nghiÖp bæ nhiÖm . KÕ to¸n trëng phô tr¸ch phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Tæng C«ng ty , gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o tæ chøc c«ng t¸c , kÕ to¸n , tµi chÝnh , kiÓm to¸n néi bé vµ thèng kª cña Tæng C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc , Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tríc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô cña m×nh. 4. Bé m¸y gióp viÖc Tæng C«ng ty : Tæng C«ng ty cã 6 phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô bao gåm : Phßng Tæ chøc lao ®éng, Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh, Phßng Kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu, Phßng KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Phßng Kü thuËt, V¨n phßng nghiÖp vô vµ 1 Trung t©m do Tæng GÝam ®èc Tæng C«ng ty thµnh lËp lµ Trung t©m hîp t¸c lao ®«ng víi níc ngoµi . C¸c phßng , Trung t©m cña Tæng C«ng ty cã 112 ngêi, thùc hiÖn chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc Tæng Gi¸m ®èc trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. 5. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty : Tæng C«ng Ty ThÐp ViÖt Nam cã 15 ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc chia thµnh 4 khèi , cã t c¸ch ph¸p nh©n , h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp , bao gåm : 5 c«ng ty 6 Trêng ®µo t¹o nghÒ C¬ - luyÖn kim Cty®iÖn ViÖn VTTBCN KK&VTTH luªn kim Tp ®en M.TR HCM 1. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty : s¶n xuÊt thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng thuéc khèi s¶n xuÊt, 8 c«ng ty th¬ng m¹i thuéc khèi kinh doanh , 1 ViÖn nghiªn cøu c«ng nghÖ vµ 1 Trung t©m ®µo t¹o c«ng nh©n kÜ thuËt thuéc khèi nghiªn cøu, ®µo t¹o. T¸t c¶ ®Òu ®îc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô theo ph©n cÊp cña Tæng C«ng ty vµ chÞu sù qu¶n lý , ®iÒu hµnh cña Tæng C«ng ty theo ®iÒu lÖ Tæng C«ng ty. 6. C¸c liªn doanh cã gãp vèn cña Tæng C«ng ty :gåm 14 C«ng ty. Thùc hiÖn chñ tr¬ng thu hót vèn níc ngoµi cña Thñ tíng ChÝnh phñ, chiÕn lîc ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty trong thêi gian nµy lµ t¨ng cêng hîp t¸c , liªn doanh víi níc ngoµi ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp , ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thÐp ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ qu¶n lý khoa häc cña tËp ®oµn , C«ng ty cã danh tiÕng trªn thÕ giíi . 7. Mèi quan hÖ gi÷a Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn : Tæng C«ng Ty ThÐp ViÖt Nam lµ Tæng C«ng ty Nhµ níc ho¹t ®éng kinh doanh , cã t c¸ch ph¸p nh©n , h¹ch to¸n kinh tÕ, ®îc Nhµ níc giao vèn , tµi nguyªn , ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c ; cã tr¸ch nhiÖm sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®îc giao; cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ; tù trÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng vèn kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn cuat Tæng C«ng ty trong ®ã cã phÇn vèn nhµ níc do Tæng C«ng ty qu¶n lý. Tæng C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp. Mèi quan hÖ gi÷a Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc quy ®Þnh tr«ng §iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty , ®îc cô thÓ ho¸ trong ®iÒu lÖ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn do Tæng C«ng ty phª duyÖt . Doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp lµ thµnh viªn Tæng C«ng ty cã quyÒn tù chñ kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh , chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ®èi víi Tæng C«ng ty theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ Tæng C«ng ty . 7 ch¬ng II Thùc tr¹ng vÒ hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë tæng c«ng ty thÐp viÖt nam. I. HÖ thèng th«ng tin cña Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam Qu¸ tr×nh qu¶n lý ë Tæng C«ng ty lµ qu¸ tr×nh thu thËp xö lý vµ truyÒn ®¹t th«ng tin. 1. Kh©u thu thËp th«ng tin ë Tæng C«ng ty Kh©u thu thËp th«ng tin lµ kh©u ®Çu tiªn cña hÖ thèng th«ng tin. Yªu cÇu chÝnh cña kh©u nµy lµ : - §óng yªu cÇu : v× cã rÊt nhiÒu tµi liÖu nªn kh«ng thÓ thu thËp tÊt c¶ mäi tµi liÖu, mµ chØ thu thËp nh÷ng th«ng tin nµo cã chøa nh÷ng th«ng tin ®¸p øng yªu cÇu cña ngêi dïng tin, v× thÕ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c nguån th«ng tin. Nhng ë Tæng C«ng ty viÖc x¸c ®Þnh c¸c nguån th«ng tin nµy cßn nhiÒu yÕu kÐm , biÓu hiÖn cña hÖ thèng lµ cha x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nguån th«ng tin nªn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi dïng tin. - §Çy ®ñ vµ cã chÊt lîng th«ng tin cao : ®iÒu nµy cã nghÜa lµ ph¶i thêng xuyªn thu thËp tin tøc, kh«ng trïng lÆp kh«ng bá sãt. Thu thËp kh«ng chØ nh÷ng th«ng tin chÝnh thèng mµ c¶ nh÷ng th«ng tin kh«ng chÝnh thèng nh÷ng th«ng tin nµy nhiÒu khi gióp Ých rÊt nhiÒu cho Tæng C«ng ty. Yªu cÇu nµy ë Tæng C«ng ty còng thùc hiÖn rÊt h¹n chÕ . NhiÒu th«ng tin thu thËp ®îc kh«ng cßn cã gi¸ trÞ, bá sãt nhiÒu th«ng tin quan träng cã chÊt lîng ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng C«ng ty. 2. Chän läc th«ng tin - ph©n lo¹i th«ng tin Môc ®Ých cña kh©u nµy lµ lµm cho th«ng tin nhËn ®îc cã ®é tin cËy cao. Do ®ã ph¶i hiÖu chØnh nh÷ng tµi liÖu , sè liÖu thu thËp ®îc ®Ó chän läc lÊy nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ lo¹i trõ nh÷ng th«ng tin kh«ng cÇn thiÕt. TiÕp sau ®ã lµ ph©n lo¹i ; s¾p xÕp c¸c tµi liÖu thu ®îc , ph©n lo¹i chóng theo nhiÒu dÊu hiÖu, nh nguån tµi liÖu, thêi gian nhËn, n«Þ dung , lo¹i tµi liÖu... Tuy nhiªn ë Tæng C«ng ty viÖc ph©n lo¹i nµy còng cßn nhiÒu h¹n chÕ do viÖc thu thËp th«ng tin kh«ng ®¶m b¶o, h¬n n÷a cha cã bé phËn víi nh÷ng con ngêi cã tr×nh ®é ®Ó chän läc, ph©n lo¹i. 3. Xö lý th«ng tin §©y lµ mét kh©u quan träng cña hÖ thèng th«ng tin, môc ®Ých cña nã lµ biÕn ®æi c¸c tµi liÖu ®Ó b¶o qu¶n ®îc thuËn tiÖn h¬n vµ phôc vô nhiÒu nhÊt cho nhu cÇu ngêi dïng tin. §iÒu quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin lµ lµm cho dung lîng vµ chÊt lîng cña th«ng tin thay ®æi cã gi¸ trÞ h¬n cho ngêi dïng tin. C«ng viÖc nµy ë Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt nam cha lµm ®îc, do 8 cha cã tæ chøc nµo ®¶m nhËn. §iÒu nµy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc sím nh»m tõng bíc hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng C«ng ty. 4. B¶o qu¶n B¶o qu¶n kh«ng cã nghÜa lµ chØ cã gi÷ g×n tµi liÖu, mµ nã cßn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau : - B¶o qu¶n nhiÒu tµi liÖu trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch cã nghÜa lµ cÇn b¶o qu¶n nh÷ng tµi liÖu ®ã trong bé nhí cña m¸y tÝnh. - Khi cÇn tµi liÖu lµ cã thÓ lÊy ra nhanh chãng. HiÖn c«ng t¸c b¶o qu¶n ë Tæng C«ng ty phÇn lín vÉn thùc hiÖn theo phong ph¸p truyÒn thèng: b¶o qu¶n tµi liÖu trong thïng vµ ®a vµo trong rÊt khã kh¨n cho viÖc t×m tµi liÖu khi cÇn thiÕt. 5. Giao nép Yªu cÇu cña kh©u nµy ®¸p øng ®ßi hái cña ngêi dïng tin vÒ : - §óng th«ng tin yªu cÇu - §óng møc ®é chi tiÕt ho¸ - §óng thêi gian Muèn thùc hiÖn ®îc tèt kh©u nµy cÇn nghiªn cøu nhu cÇu cña tõng lo¹i ngêi dïng tin. Qua ®ã x¸c ®Þnh ®îc ph¬ng híng thu thËp, xö lý, b¶o qu¶n ®Ó phôc vô c¸c yªu cÇu ®ã cña ngêi dïng tin. Kh©u nµy ë Tæng C«ng ty còng cha lµm ®îc, kh«ng cã ®Çu mèi thu thËp, xö lý, b¶o qu¶n, giao nép. C«ng viÖc nµy phã mÆc cho c¸c phßng ban trong Tæng C«ng ty tù m×nh lµm lÊy. 6. TruyÒn ®¹t th«ng tin Kh©u truyÒn ®¹t th«ng tin ë ®©y lµ truyÒn ®¹t tõ c¬ quan qu¶n lý Tæng C«ng ty, xuèng ngêi chÊp hµnh trong néi bé Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty. HiÖn Tæng C«ng ty ®ang sö dông c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn ®¹t lµ: - TruyÒn ®¹t b»ng lêi ( l·nh ®¹o Tæng C«ng ty truyÒn ®¹t quyÕt ®Þnh cho nh©n viªn, c¸c cÊp trùc thuéc ... tøc lµ dïng lêi nãi ®Ó ®a tin trùc tiÕp xuèng cÊp díi)Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ : + TruyÒn ®¹t nhanh. + N¾m ®îc th«ng tin ph¶n håi nhanh. +Ngêi truyÒn ®¹t cã thÓ ®iÒu chØnh kÞp thêi. + §ì tèn kÐm. 9 Tuy nhiªn c¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin trîc tiÕp b»ng lêi còng cã mét sè nhîc ®iÓm lµ : + Thêng phô thuéc vµo quan ®iÓm cña ngêi truyÒn tin. + TruyÒn th«ng tin dµi thêng bÞ quªn hoÆc bá sãt. + §«i khi do ý chñ quan cña ngêi truyÒn tin mµ bãp mÐo th«ng tin. + Khã qu¶n lý th«ng tin. - TruyÒn ®¹t th«ng tin b»ng v¨n b¶n: tøc lµ c¸c th«ng tin cÇn truyÒn ®¹t trong qu¶n lý cña Tæng C«ng ty ®îc in thµnh v¨n b¶n chuyÓn ®i. Lo¹i h×nh nµy ®îc sö dông chñ yÕu ë Tæng C«ng ty chiÕm kho¶ng 85%-90%. C¸ch truyÒn ®¹t th«ng tin nµy cã mét sè u ®iÓm lµ: + TruyÒn ®¹t ®îc nh÷ng th«ng tin dµi. + Ngêi truyÒn tin vµ ngêi nhËn tin ®Õn cã v¨n b¶n lu tr÷. + Th«ng tin chuÈn x¸c. + ThuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý th«ng tin. + Cã thÓ lu tr÷ ®Ó dïng cho nhiÒu lÇn. + Sù hiÓu biÕt vÒ quyÕt ®Þnh ®ång ®Òu vµ chÝnh x¸c h¬n. Tuy nhiªn c¸ch nµy cã mét sè nhîc ®iÓm lµ: + Th«ng tin truyÒn thêng bÞ l©u. + §«i khi bÞ thÊt l¹c. - TruyÒn ®¹t th«ng tin qua c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt nh ®iÖn tho¹i, Fax, Internet... C¸c ph¬ng tiÖn nµy cã nh÷ng u ®iÓm lµ truyÒn tin võa nhanh, cã ph¹m vi truyÒn tin réng... . tuy nhiªn còng cã mét sè nhîc ®iÓm lµ : + Tèn kÐm. + Phô thuéc vµo chñ quan ngêi truyÒn tin. + DÔ bÞ nhiÔu. + Yªu cÇu vÒ bÝ mËt kh«ng ®îc b¶o ®¶m. §èi víi Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam chØ cã 16 m¸y vi tÝnh ®îc trang bÞ, trong ®ã chØ cã 02 m¸y tÝnh ®îc nèi m¹ng néi bé. TruyÒn tin thêng dïng lµ ®a theo ®êng v¨n th hoÆc ®iÖn tho¹i, fax. 10 II. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý ë Tæng C«ng ty ThÐp. 1. Nh÷ng tån t¹i cña hÖ thèng th«ng tin ë Tæng C«ng ty ThÐp. Cha nhËn thøc còng nh cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô phôc vô qu¶n lý cña c«ng t¸c th«ng tin b¸o c¸o. BiÓu hiÖn cña thiÕu sãt nµy lµ do kh«ng chñ ®éng ®îc viÖc tæ chøc nguån tin nªn kh«ng thêng xuyªn chñ ®éng ®îc viÖc thu thËp th«ng tin cung cÊp cho l·nh ®¹o Tæng C«ng ty, lóc l·nh ®¹o cÇn th× lóng tóng, bèi rèi...¶nh háng lín ®Õn viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Cha b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c cña c«ng t¸c th«ng tin b¸o c¸o.BiÓu hiÖn cña thiÕu sãt nµy lµ cung cÊp tµi liÖu th«ng tin cho c¸c ®èi tîng l·nh ®¹o kh¸c nhau kh«ng theo ®óng tµi liÖu xuÊt... kh«ng b¶o ®¶m nguyªn t¾c vÒ chÊt lîng th«ng tin. Cha cã quy chÕ thËt chÆt chÏ hoÆc kh«ng thêng xuyªn chÊp hµnh nghiªm chØnh quy chÕ th«ng tin b¸o c¸o. §éi ngò c¸n bé tr×nh ®é cßn thÊp, trang thiÕt bÞ vËt chÊt kü thuËt cßn thiÕu thèn vµ l¹c hËu 2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn a. Tæ chøc bé m¸y th«ng tin phôc vô qu¶n lý cßn nhiÒu h¹n chÕ C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty víi mét hÖ thèng hµng chôc ®¬n vÞ trùc thuéc, hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt vµ ph©n phèi kh¸c trong Tæng C«ng ty nhng râ rµng r»ng, hÖ thèng th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh cßn qu¸ nhiÒu h¹n chÕ tõ kh©u : thu thËp, xö lý, truyÒn t¶i, cung cÊp, lu tr÷ hiÖu qu¶ thÊp. Tríc hÕt ë kh©u thu thËp th«ng tin : kh«ng cã mét ®¬n vÞ nµo lµm ®Çu mèi thu thËp th«ng tin trong Tæng C«ng ty ®Ó tõ ®ã cã thÓ n¾m b¾t th«ng tin cña thÞ trêng, ®èi thñ c¹nh tranh, nhu cÇu cña tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng khu vùc tõng thêi ®iÓm ... ®Ó cã thÓ truyÒn t¶i cho c¸c bé phËn cã liªn quan, cÊp cã thÈm quyÒn, xem xÐt, xö lý ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý kÞp thêi. Kh©u xö lý vµ truyÒn t¶i th«ng tin : do lîng th«ng tin ®Çu vµo võa thiÕu, chËm, chÊt lîng kh«ng cao ... thªm vµo ®ã lµ ph¬ng tiÖn chuyªn t¶i cßn chËm ch¹p nh ®a c¸c v¨n b¶n, quyÕt ®Þnh ... theo ®êng v¨n th, thêng rÊt l©u, thËm chÝ cã khi c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh ®· qua th× c«ng v¨n quyÕt ®Þnh cña Tæng C«ng ty hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn míi ®Õn. Do viÖc thu thËp, truyÒn t¶i, xö lý th«ng tin, ... cßn nhiÒu tån t¹i dÉn ®Õn hËu qu¶ tÊt yÕu lµ c«ng t¸c lu tr÷ còng ¶nh hëng nghiªm träng. Cã lo¹i th«ng tin d÷ liÖu quan träng th× kh«ng lu tr÷, cã lo¹i th«ng tin kh«ng quan träng th× lu tr÷... 11 Nh×n tæng thÓ hÖ thèng th«ng tin cña Tæng C«ng ty qu¸ tr× trÖ, l¹c hËu kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc víi t×nh h×nh nhiÖm vô trong giai ®o¹n tíi. b. Tæng C«ng ty cha nhËn thøc râ vai trß cña th«ng tin phôc vô qu¶n lý trong thêi ®¹i ngµy nay. Sù yÕu kÐm cña hÖ thèng th«ng tin phô vô c«ng t¸c qu¶n lý cña Tæng C«ng ty b¾t nguån tõ mét nguyªn nh©n s©u xa cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. ®ã chÝnh lµ nhËn thøc cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o cña Tæng C«ng ty. Do nhËn thøc kh«ng hoµn chØnh vÒ vÞ trÝ vai trß th«ng tin nãi chung còng nh ®èi víi th«ng tin phôc vô qu¶n lý nãi riªng nªn hä ®· v« t×nh quªn ®i mét nguån lùc v« cïng quan träng ®ã lµ th«ng tin. Tõ nhËn thøc nh vËy hä sÏ kh«ng cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c nµy c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt lÉn con ngêi. NÕu cßn tiÕp tôc e r»ng Tæng C«ng ty rÊt khã s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. c. hiÕu vÒ sè lîng, yÕu vÒ chÊt lîng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c trong hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý C¶ Tæng C«ng ty kh«ng cã mét bé phËn, kü s chuyªn m«n nµo vÒ tin häc. TÊt c¶ nh÷ng ngêi ®ang sö dông m¸y tÝnh trong hÖ thèng th«ng tin cña Tæng C«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ngêi kh«ng ®îc ®µo t¹o mét c¸ch c¬ b¶n. ViÖc khai th¸c sö dông cßn rÊt l·ng phÝ. NÕu Tæng C«ng ty cø tiÕp tôc ®Çu t cho hÖ thèng th«ng tin b»ng c¸ch mua nhiÒu m¸y míi th× hiÖu suÊt, hiÖu qu¶ cña hÖ thèng th«ng tin cña Tæng C«ng ty còng kh«ng t¨ng lªn ®îc bao nhiªu. Tæng C«ng ty cÇn ph¶i cã híng, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i hoÆc bæ sung ®éi ngò nh÷ng ngêi cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng tèt ®Ó tham gia vµo hÖ thèng th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña Tæng C«ng ty. 12 Ch¬ng III KiÕn nghÞ mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng C«ng Ty ThÐp ViÖt Nam I. Tæ chøc l¹i hÖ thèng th«ng tin ë Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 1. Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin hîp lý ë c¸c ®în vÞ. Tæng C«ng ty vµ tõng thµnh viªn trong ph¶i cã kÕ ho¹ch bè trÝ, c¬ cÊu l¹i hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý. KÕ ho¹ch nµy ph¶i rÊt cô thÓ chi tiÕt ®èi víi Tæng C«ng ty, ®èi víi tõng ®¬n vÞ ph¶i bè trÝ bé phËn thu thËp , xö lý s¬ bé, chuyÓn t¶i kÞp thêi th«ng tin ®Õn nh÷ng bé phËn cã liªn quan trong ®¬n vÞ còng nh ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng th«ng tin ph¸t sinh cña ®¬n vÞ ®èi víi Tæng C«ng ty. Tæng C«ng ty còng ph¶i cã mét hÖ th«ng th«ng tin ®ñ m¹nh, gän nhÑ, ho¹t ®éng ®¸ng tin cËy, hiÖu qu¶ cao phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña Tæng C«ng ty ®èi víi toµn bé c¸c thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty. 2. Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin ë Tæng C«ng ty ThiÕt lËp bé phËn ( phßng hoÆc trung t©m) thu thËp vµ xö lý th«ng tin trùc thuéc V¨n phßng Tæng C«ng ty. §¬n vÞ ®Çu mèi thu thËp vµ truyÒn t¶i th«ng tin ®Õn c¸c bé phËn chøc n¨ng xem xÐt gi¶i quyÕt .. tr¶ lêi vµ v¨n phßng l¹i ph¶n håi trë l¹i nh÷ng n¬i cÇn tr¶ lêi... ViÖc lµm nµy lµ kh¶ thi v× nã phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay vµ kh¶ n¨ng cña Tæng C«ng ty. II. §µo t¹o ®éi ngò khai th¸c sö dông hÖ thèng th«ng tin, ®Èy m¹nh viÖc ®µo t¹o, båi dâng nghiÖp vô cho c¸n bé §µo t¹o l¹i Bæ sung ChØ cã nh vËy th× hÖ thèng th«ng tin phô vô qu¶n lý cña Tæng C«ng ty míi cã thÓ ho¹t ®éng ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hßi hiÖn nay ®îc. III. N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß cña th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý N©ng cao nhËn thøc vÒ vÞ trÝ vai trß cña th«ng tin nãi chung vµ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi riÖng ®èi víi nh÷ng ngêi l·nh ®¹o ë Tæng C«ng ty còng nh c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. §ã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho viÖc c¶i tiÕn, hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam. 13 Ngoµi ra Tæng C«ng ty cßn ph¶i x©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ cèng t¸c th«ng tin b¸o c¸o trong hÖ thèng th«ng tin. Mçi b¶n quy chÕ th«ng tin b¸o c¸o néi dung ph¶i bao gåm : - Môc ®Ých yªu cÇu. - §èi tîng ph¶i cung cÊp tµi liÖu th«ng tin b¸o c¸o vÒ c¬ quan l·nh ®¹o. - H×nh thøc vµ kú h¹n th«ng tin b¸o c¸o. - Néi dung. - Chøc danh b¸o c¸o. - Xö lý. Theo dâi kiÓm tra thêng xuyªn viÖc chÊp hµnh quy chÕ c«ng t¸c th«ng tin b¸o c¸o. T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt c«ng t¸c th«ng tin vÒ mäi mÆt. KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng vµ qua thêi gian thùc tËp ë Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam , em ®· nhËn thÊy ®îc viÖc häc tËp,nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tÕ lµ v« cïng quan träng, C«ng t¸c thùc tÕ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hiÓu ®óng h¬n nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®îc häc ë trêng, nã bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc mµ chØ qua c«ng t¸c thùc tÕ míi cã ®îc. C«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tèt sÏ gióp cho bÊt cø mét doanh nghiÖp hay mét c«ng ty nµo ho¹t ®éng tèt, Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam còng ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng mõng nhng nÕu Tæng C«ng ty quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc tæ chøc hÖ thèng th«ng tin trong qu¶n lý th× C«ng ty sÏ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a. Em còng m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn vÒ viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin phôc vô qu¶n lý ë Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc tiÔn , víi nguyÖn väng Tæng C«ng ty sÏ tham kh¶o nh»m 14 hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em hy väng trong thêi gian tíi Tæng C«ng ty sÏ cßn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n . 15
- Xem thêm -