Tài liệu Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30026 |
  • Lượt tải: 8
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Đề 1 Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn đúng /sai, giải thích. 1. Khi Việt Nam phát hiện một mỏ dầu mỏ mới, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển sang trái. Sai. Vì khi phát hiện ra mỏ dầu mới làm tăng sản lượng dầu mỏ lên => tổng cung tăng => đường cung dài hạn dịch chuyển sang phải 2. Nếu gia đình bạn mua một ngôi nhà mới trên thành phố cho các con ở thì giao dịch này được tính là tiêu dùng. Sai. Giao dịch này được tính vào đầu tư 3. Khoản tiền USD 40 000 mà gia đình bạn mua tại Việt Nam một chiếc xe ô tô sản xuất tại Nhật sẽ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu là xuất khẩu ròng giảm USD 40 000. Đúng. Vì Khi VN nhập hàng của Nhật, GDP của VN sẽ giảm Mà Xuất khẩu ròng NX= X- IM Trong đó: X là khoản chi tiêu của ng tiêu nước ngoài mua hàng hóa và dịch vụ trong nước IM là khoản chi tiêu của ng tiêu dùng trong nước mua hàng hóa và dịch vụ đc sản xuất tại nước ngoài IM = 40000 USD => Xuất khẩu dòng sẽ giảm Câu 2 (3 điểm) Hãy phân tích tác động thất nghiệp ảnh hưởng đến người lao động và đến nền kinh tế? T¸c ®éng kinh tÕ - x· héi cña thÊt nghiÖp Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục *) ThÊt nghiÖp lµ mét sù l·ng phÝ lín vÒ nguån lùc, ®Æc biÖt l¹i lµ nguån lùc con ngêi. Trong khi nÒn kinh tÕ cha ®¹t ®îc møc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña x· héi, viÖc mét bé phËn lùc lîng lao ®éng kh«ng ®îc thu hót vµo s¶n xuÊt, kinh doanh ®· lµm t¨ng tÝnh kh«ng hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông c¸c nguån lùc kinh tÕ, g©y ra mét sù l·ng phÝ lao ®éng gièng nh sù l·ng phÝ tµi nguyªn hay vèn. *) ThÊt nghiÖp lµm cho mét bé phËn lùc lîng lao ®éng trë nªn nghÌo khæ vµ bÇn cïng do kh«ng cã nguån thu nhËp ®Ó b¶o ®¶m møc sèng. *) ThÊt nghiÖp lµm gi¶m sót nh©n c¸ch cña ngêi lao ®éng. Khi ngêi lao ®éng bÞ t¸ch rêi khái c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh, nh÷ng c¨ng th¼ng còng n¶y sinh vµ huû ho¹i nh©n c¸ch cña hä. Nh÷ng ngêi thÊt nghiÖp thêng xuyªn, ®Æc biÖt lµ líp trÎ thêng mÊt lßng tin vµo x· héi, c¶m nhËn sù bÊt c«ng vµ ph¶n kh¸ng theo c¸ch cña m×nh. §ã còng lµ c¬ së t¹o nªn mét m«i trêng thuËn lîi cho c¸c tÖ n¹n x· héi ®ñ lo¹i n¶y sinh vµ ph¸t triÓn. *) ThÊt nghiÖp còng lµm t¨ng g¸nh nÆng cña ChÝnh phñ vµ x· héi th«ng qua c¸c kho¶n trî cÊp vµ gióp ®ì cho nh÷ng ngêi thÊt nghiÖp, lµm gi¶m bít nguån vèn ®Ó ®Çu t vµo c¸c c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých c«ng céng nh h¹ tÇng c¬ së, kü thuËt hay quèc phßng, an ninh... Bëi vËy, viÖc gi¶m bít tû lÖ thÊt nghiÖp lu«n lu«n lµ mèi quan t©m ®îc u tiªn hµng ®Çu cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ trong tÊt c¶ c¸c níc kÓ tõ sau cuéc ®¹i suy tho¸i kinh tÕ 19291933. Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Thất nghiệp không chỉ có tác động tiêu cực mà cũng có tác động tích cực. Thất nghiệp gia tăng sẽ làm cho lạm phát giảm, nêú tỉ lệ thất nghiệp chỉ vừa phải, sẽ giúp ng lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp vs mình hơn, giúp cho ng sử dụng lao động tìm đc ng lao động phù hợp Câu 3 (4 điểm) Trong một nền kinh tế đóng không chính phủ. Tiêu dùng tự định là 40 tỷ. Đầu tư trong nước bằng 50 tỷ. Xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0.8 . C0 = 40 tỉ MPC = 0.8 Io= 50 tỉ a. Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế Y0== [1/(1- MPC)]* (C0 + Io) = [1/(1-0.8)]* ( 40 + 50)= 450 ( tỷ) b. Giả sử nền kinh tế trên có thêm vai trò của chính phủ và trở thành nền kinh tế đóng có chính phủ với chi tiêu của chính phủ là 56 tỷ đồng, thuế độc lập với thu nhập quốc dân và bằng T. G0 = 56 tỷ (i) Để sản lượng cân bằng mới cao hơn sản lượng cân bằng ban đầu (khi không có Chính phủ), mức thuế phải thỏa mãn điều kiện gì ? Y’= [(1/(1- MPC))* (C0 + Io + G0 )] – [( MPC/ (1- MPC))*T0 ] Y’= [(1/(1- 0.8))* ( 40+50 + 56)] – [( 0.8/(1- 0.8))*T0] Y’= 730 – 4T0 sản lượng mới cao hơn sản lượng ban đầu  Y’ > Y0  730 – 4T0> 450 => T0 < 70 Vậy để sản lượng cân bằng mới cao hơn sản lượng cân bằng ban đầu (khi không có Chính phủ), mức thuế phải nhỏ hơn 70 tỷ Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục (ii) Nếu lượng thuế chính phủ đánh vào nền kinh tế bằng 50 tỷ thì mức sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu ? T= 50 tỷ Y’= [(1/(1- MPC))* (C0 + Io + G0)] – [( MPC/ (1- MPC))* T0] Y’= [(1/(1- 0.8))* ( 40+50 + 56)] – [( 0.8/(1- 0.8))*50] Y’= 730 – 4*50 = 530 Vậy mức sản lượng cân bằng mới là 530 tỷ c. Để có được mức sản lượng cân bằng đúng bằng câu b(ii), thì nền kinh tế đóng không chính phủ sẽ phải có xu hướng tiêu dùng cận biên bằng bao nhiêu ? Vẽ hình minh họa ta có Y0= 530 áp dụng công thức: Y0= [1/(1- MPC’)]* (C0 + Io) 530= [1/(1-MPC’)]* ( 40 + 50) => MPC’ = 0.8302 Vây để có được mức sản lượng cân bằng đúng bằng câu b(ii), thì nền kinh tế đóng không chính phủ sẽ phải có xu hướng tiêu dùng cận biên là MPC’ = 0.8302 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Đường 45 C t t e n t i o n 50 : MPC= 0.8302 MPC= 0,8 Y ’ ’ ’ ’ ’ Y Đề 2 Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn Đúng – Sai, giải thích. 1. Luật tiền lương tối thiểu có xu hướng tạo ra thất nghiệp cao trong thị trường việc làm không có tay nghề hơn so với thị trường việc làm có tay nghề cao Đúng, vì Luật tiền lương tổi thiểu thì phải trả nhiều tiền hơn với lao động và họ sẽ đòi hỏi trình độ tay nghề của người lao động ngày càng cao hơn => lao động không có tay nghề sẽ thất nghiệp. 2. Với tác động của chính sách tài khóa, mức chi tiêu cân bằng của nền kinh tế sẽ thay đổi đúng bằng phần thay đổi của chi tiêu tự định Sai, Vì mức chi tiêu cân bằng bao gồm cả chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập 3. Vì đường tổng cung dài hạn thẳng đứng, do đó trong dài hạn sản lượng thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cầu. Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Sai, vì sản lượng thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoại sinh khác như giá cả các nguyên liệu đầu vào, công nghệ... Câu 2 (3 điểm) Sử dụng mô hình tổng cầu-tổng cung, hãy giải thích tại sao đường tổng cung ngắn hạn lại dốc lên. Nếu giá các yếu tố đầu vào tăng lên, tổng cung ngắn hạn thay đổi như thế nào? Vẽ đồ thị minh hoạ. Nếu giá các yếu tố đầu vào tăng lên, tổng cung ngắn hạn sẽ càng trở lên dốc hơn Đường tổng cung ngắn hạ dốc lên vì đường AS tỉ lệ thuận với mức giá trong ngắn hạn, P tăng thì AS tăng và ngược lại. Nếu giá các yếu tố đầu vào tăng lên thì AS sr sẽ dịch chuyển về phía bên trái. Câu 3 (4 điểm) Trong mô hình tổng cầu - tổng cung của nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập và xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0.9. Mức sản lượng tiềm năng là 1400 tỷ đồng. Hiện tại mức sản lượng cân bằng là 1100 tỷ đồng. Muốn đạt được mức sản lượng tiềm năng (trong điều kiện yếu tố khác không đổi) thì: MPC= 0.9 Y0= 1100 Y*= 1400 tỷ a. Chi tiêu chính phủ cần thay đổi bao nhiêu ? Y0= [(1/(1- MPC))* ( C0 + Io + G0 )] – [( MPC/ (1- MPC))*T0 ] 1100= [(1/(1- 0.9))* ( C0 + Io + G0 )] – [(0.9/ (1- 0.9))* T0 ] (1) Y*= [(1/(1- MPC))* ( C0 + Io + G’)] – [( MPC/ (1- MPC))* T0 ] 1400= [(1/(1- 0.9))* ( C0 + Io + G’)] – [( 0.9/ (1- 0.9))* T0 ] (2) Lấy vế trừ vế của (2) cho (1) ta có: 300= 10(G’- G)  G= 30 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Vậy chi tiêu của chính phủ phải tăng thêm 30 tỷ b. Thuế cần thay đổi bao nhiêu ? Y0= [(1/(1- MPC))* (C0 + Io + G0 )] – [( MPC/ (1- MPC))*T0 ] 1100= [(1/(1- 0.9))* ( C0 + Io + G0 )] – [(0.9/ (1- 0.9))*T0 ] (1’) Y*= [(1/(1- MPC))* ( C0 + Io + G0 )] – [( MPC/ (1- MPC))* T’] 1400= [(1/(1- 0.9))* ( C0 + Io + G0 )] – [( 0.9/ (1- 0.9))* T’] (2’) Lấy vế trừ vế của (2) cho (1) ta có:300 = -9(T’ – T0 )  T= -33.33 tỷ c. Thuế và chi tiêu Chính phủ cùng phải thay đổi bao nhiêu để giữ cho cán cân ngân sách không bị ảnh hưởng ? Để giữ cho ngân sách cán cân không thay đổi, chi tiêu của chính phủ và thuế tăng một lượng 300 tỷ vì số nhân ngân sách là 1 Đề 3 Câu 1 (3 điểm) Chọn phương án đúng nhất và giải thích 1. Đường tổng cung ngắn hạn được xây dựng dựa trên giả thiết: (i) Giá các yếu tố đầu vào cố định (ii) Mức giá cố định (iii) Sản lượng cố định (iv) Cả (ii) và (iii) Đáp án (i). Vì AS sr biểu thị cho mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa P và Y 2.Yếu tố nào sau đây làm đường tổng cầu dịch chuyển (i) Lãi suất (ii) Mức giá (iii) Đầu tư (iv) Chi tiêu Chính phủ (v) cả (i),(iii),(iv) Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Đáp án (v). Vì mức giá là yếu tố nội sinh không làm dịch chuyển 3.Trạng thái lạm phát đi kèm suy thoái sẽ xuất hiện nếu (i) Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang trái (ii) Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyến sang phải (iii) Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái (iv) Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải Đáp án (i). Vì khi lạm phát đi kèm suy thoái, giá cả trên thị trường tăng, sản lượng giảm, sẽ làm đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang trái Câu 2 (3điểm) Giả sử nền kinh tế Việt Nam lâm vào suy thoái do gặp sốc cầu. Hãy sử dụng mô hình Tổng cung và Tổng cầu để giải thích nguyên nhân và phản ứng của Chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế. Hãy giải thích cơ chế tự phục hồi của nền kinh tế. Vẽ đồ thị minh hoạ. Nguyên nhân: Do tác động của các yếu tố ngoại sinh như thu nhập giảm, dân số giảm.. làm cho tổng cầu giảm dẫn đến cú sốc cầu. Phản Ứng chủ chỉnh phủ: chính phủ nên thực hiện các biện pháp kích tổng cầu, sự gia tăng trong chi tiêu của chính phủ hay cung ứng tiền tệ đều làm tổng cầu tăng về hàng hóa dịch vụ ở mọi mức giá, làm cho tổng cầu dịch chuyển sang phải, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, giảm thuế tăng chi tiêu..... Cơ chế tự phục hồi: Khi tổng cầu giảm xuống dẫn đến AS>AD, hiện tượng dư cung xảy ra, các doanh nghiệp tiến hành giảm giá để giải quyết hàng tồn kho, giá hàng hóa giảm dẫn đến AD tăng lên. Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục P AS(LR) AS1 A P1 P2 AS2 B AD1 P3 C AD2 Y Y2 Y ** Câu 3 (4 điểm) Trong một nền kinh tế mở, giá trị xuất khẩu bằng 45 tỷ đồng, xu hướng nhập khẩu biên bằng 0.12. Tiêu dùng tự định là 65 tỷ. Xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0.8 Thuế suất bằng 20% thu nhập quốc dân. Đầu tư trong nước bằng 40 tỷ đồng và chi tiêu của Chính phủ là 120 tỷ đồng. Xo=45 tỷ MPM= 0.12 Io= 40 tỷ MPC= 0.8 C0= 65 tỷ t= 0.2 G0 =120 tỷ a. Xây dựng hàm tổng chi tiêu của nền kinh tế. Biểu diễn trên đồ thị. AE= C+I+G+ NX= C0 + Io + G0 +Xo+ [MPC*(1-t)-MPM]*Y AE= 65+40+120+ 45+[0.8*(1-0.8)-0.8]*Y AE= 270 + 0.52Y b. Xác định mức sản lượng cân bằng. Y0=[1/(1- MPC*(1-t)+MPM)]*(C0 + Io + G0 +Xo) Y0= 562.5 tỷ Đề 4 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn đúng sai và giải thích, vẽ đồ thị minh hoạ. 1. Trong mô hình Thu nhập – chi tiêu, khi thu nhập bằng không thì chi tiêu cũng bằng không. Sai, vì tuy rằng thu nhập bằng không nhưng chúng ta vẫn phải chi tiểu một khoản cho nhu cầu cá nhân như ăn uống, may mặc… hay còn gọi là chi tiêu tự định 2. Thất nghiệp chỉ gắn liền với biến động ngắn hạn của nền kinh tế là thất nghiệp tạm thời Đúng, vì trong ngắn hạn với thời gian ngắn mới tồn tại thất nghiệp tạm thời. Loại thất nghiệp này chỉ tồn tại trong 1 thời gian nhất định trong khoảng thời gian ngắn. 3. Trong một nền kinh tế khép kín không có quan hệ với nước ngoài thì GDP bằng GNP Đúng. Đúng vì lúc đó không có NFA Câu 2 (3 điểm) Sử dụng mô hình tổng cầu-tổng cung, hãy giải thích tại sao đường tổng cung dài hạn lại thẳng đứng, tổng cung ngắn hạn dốc đi lên? Dài hạn: sản lượng đã đạt mức sản lượng tiềm năng, Y không phụ thuộc vào giá. Ngắn hạn: Y phụ thuộc và tỉ lệ thuận với P Câu 3 (4 điểm) 1.Trong mô hình tổng cầu - tổng cung của nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập và xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0.9. Mức sản lượng tiềm năng là 1400 tỷ đồng. Hiện tại mức sản lượng cân bằng là 1100 tỷ đồng. Muốn đạt được mức sản lượng tiềm năng (trong điều kiện yếu tố khác không đổi) thì: d. Chi tiêu chính phủ cần thay đổi bao nhiêu ? e. Thuế cần thay đổi bao nhiêu ? Bài này làm rùi thầy à?câu 3 đề 2 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục 2. Bảng sau là số liệu giả định về GDP của một nền kinh tế. (Lấy năm gốc là 1994) Năm 2002 2003 GDP danh nghĩa ( tỉ USD) 32.89 33.7 GDP thực tế ( tỉ USD) 19.2 20.5 a. GDP danh nghĩa năm 2003 đã tăng bao nhiêu % so với 2002 ? GDP danh nghĩa năm 2003 tăng bao nhiêu % so với 2002 (33,7/32,89).100% = 102,46% => GDP danh nghĩa năm 2003 tăng 2,46 % so với 2002 b. GDP thực tế năm 2003 đã tăng bao nhiêu % so với 2002 ? GDP thực tế năm 2003 tăng bao nhiêu % so với 2002 (20,5/19,2).100% = 106,77% => GDP thực tế năm 2003 tăng 6,77 % so với 2002 Đề 5 Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn đúng /sai, giải thích vẽ đồ thị minh hoạ. 4. Thiên tai dịch bệnh xảy ra liên tục trong nhiều năm qua dẫn đến đường tổng cầu của nền kinh tế dịch chuyển sang trái. Sai: Vì thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới AS, AS giảm và dịch chuyển sang trái. 5. Tính chỉ số CPI được lấy từ giỏ hàng hoá của tất cả các hàng hoá được sản xuất trong nền kinh tế. Sai. Vì chỉ số giá tiêu dùng là thước đo chi phí mua hàng hóa và dịch vụ của một ng tiêu dùng điển hình mua Và Theo công thức CPI  t q q 0 i pit 0 i p i0  100 Trong đó qi0 là giỏ hàng hóa mà ng tiêu dùng điển hình mua đc xác định ở năm gốc Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục p ot là giá của giỏ hàng hóa tại năm hiện hành p 00 là giá của giỏ hàng hóa tại năm gốc 6. Khoản tiền USD 40 000 mà gia đình bạn mua tại Việt Nam một chiếc xe ô tô sản xuất tại Nhật sẽ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu là xuất khẩu ròng giảm USD 40 000. Đã giải thích ở trên Câu 2 (3 điểm) Tại sao ngay cả khi nền kinh tế hoạt động một cách bình thường thì thất nghiệp vẫn cứ xảy ra? Vì bên cạnh thất nghiệp theo chu kỳ còn thất nghiệp tự nhiên gồm: Thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển. Thất nghiệp tự nhiên là mức thất nghiệp luôn song hành cùng quá trình phát triển của nền kinh tế và không thể loại bỏ. Câu 3 (4 điểm) 1.Trong một nền kinh tế đóng không chính phủ. Tiêu dùng tự định là 50 tỷ. Đầu tư trong nước bằng 70 tỷ. Xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0.8 . C0 = 50 tỷ Io = 70 tỷ MPC= 0.8 a. Xác định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế 1 (C 0  I 0 ) 1  MPC 1 Y0  (50  70)  600 1  0 .8 Yo  Vậy mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế không có sự tham gia của chính phủ là 600 tỷ b. Giả sử nền kinh tế trên có thêm vai trò của chính phủ và trở thành nền kinh tế đóng có chính phủ với chi tiêu của chính phủ là 56 tỷ đồng, thuế độc lập với thu nhập quốc dân .Nếu lượng thuế chính phủ đánh vào nền kinh tế bằng 50 tỷ thì mức sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu ? G0 =56 tỷ T0 = 50 tỷ Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục 1 MPC (C 0  I 0  G0 )  T0 1  MPC 1  MPC 1 0.8 Y1  (50  70  56)  50  650 1  0.8 1  0.8 Y1  Vậy mức sản lượng cân bằng mới là 650 tỷ 2. Dưới đây là số liệu giả định về một nền kinh tế chỉ sản xuất bút và sách. Năm cơ sở là năm 2006 Năm Giá bút (Nghìn đồng) 2006 2007 Lượng bút (Nghìn chiếc) Giá sách (Nghìn đồng) Lượng sách (Nghìn quyển) 200 250 10 12 500 550 1,5 2 a. Tính GDP danh nghĩa, GDP thực tế năm 2007 GDP danh nghĩa năm 2007 2007 2007 2007 Áp dụng công thức: GDPn   qi pi  2  250  12  550  7100 Vậy GDP danh nghĩa năm 2007 là 7100 nghìn đồng GDP thực tế năm 2007 2007 2007 2006 Áp dụng công thức GDPt   qi pi  1.5  250  10  550  5875 Vậy GDP thức tế năm 2007 là 5875 nghìn đồng c. Tính chỉ số điều chỉnh GDP năm 2007,và tỷ lệ lạm phát theo chỉ số điều chỉnh năm 2007 Chỉ số điều chỉnh DGDP  GDPn 7100  100   100  120.851 GDPt 5875 Tỷ lệ lạm phát Ta có: q p q p q p  q p CPI 2006  CPI 2007 0 i 2006 i 0 0 i i  100  1.5  200  10  500  100  100 1.5  200  10  500 0 i 2007 i 0 0 i i  100  2  200  12  500 6400  100   100  609 .5 1.5  200  1.5  500 1050  2007  [(CPI 2007  CPI 2006 ) / CPI 2006 ]  100%  [(609.5  100) / 100]  100  509.5% Vậy tỉ lệ lạm phát là 509.5% Đề 6 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn Đúng – Sai, giải thích. 4. Luật tiền lương tối thiểu có xu hướng tạo ra thất nghiệp cao trong thị trường việc làm không có tay nghề hơn so với thị trường việc làm có tay nghề cao. 5. Khi Chính phủ tăng chi tiêu của mình lên một lượng ∆G thì đường tổng chi tiêu của nền kinh tế sẽ dịch chuyển xuống dưới đúng bằng một lượng tăng lên đó. Sai. Vì khi chính phủ tăng chi tiêu lên thì tổng chi tiêu tăng, đường tổng chi tiêu sẽ dịch chuyển lên trên sang phải 6. Vì đường tổng cung dài hạn thẳng đứng, do đó trong dài hạn sản lượng thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cầu. Câu 2 (3 điểm) Trong năm qua nền kinh tế Việt Nam luôn gặp phải sốc cung bất lợi chủ yếu từ sự thay đổi giá các yếu đầu vào. Hãy sử dụng mô hình tổng cung- tổng cầu để giải thích và đề xuất các biện pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát. Giá cả các yếu tố đầu vào tăng dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, doanh nghiệp mất động lực sản xuất dẫn đến AS giảm, AS - Xem thêm -