Tài liệu Một số bp giúp hs học tốt bài văn dạng bài kể ngắn lớp 2

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10808 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: më ®Çu I. LÝ do chä ®Ò tµi XuÊt ph¸t tõ môc tiªu d¹y TiÕng ViÖt ë TiÓu häc lµ “Cung cÊp cho häc sinh vèn tri thøc TiÕng ViÖt vµ rÌn cho häc sinh c¸c kü n¨ng sö dông TiÕng ViÖt nh mét c«ng cô giao tiÕp vµ c«ng cô ®Ó t duy”. M«n TËp lµm v¨n lµ mét m«n häc míi ®èi víi häc sinh líp 2 nªn m«n TËp lµm v¨n gi÷ mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng bëi nã ®· tËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vµ kü n¨ng vÒ TiÕng ViÖt do c¸c ph©n m«n kh¸c rÌn luyÖn hoÆc cung cÊp thªm. §ång thêi hoµn thiÖn nh÷ng kü n¨ng ®ã trong qu¸ tr×nh lµm c¸c bµi tËp lµm v¨n, häc sinh ®îc rÌn luyÖn, hoµn thiÖn, ph¸t triÓn nh÷ng kü n¨ng nãi, viÕt. Sau mét sè n¨m lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ, chØ ®¹o ch¬ng tr×nh TiÓu häc míi t«i thÊy còng cÇn nh×n nhËn l¹i néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc TËp lµm v¨n líp 2 ®Ó thÊy ®îc nh÷ng u ®iÓm, nhîc ®iÓm nh÷ng h¹n chÕ ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p, c¸ch thøc gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n tËp lµm v¨n. MÆt kh¸c ®Ó gióp gi¸o viªn cã biÖn ph¸p gióp häc sinh nãi viÕt ®óng, cã kh¶ n¨ng sö dông chÝnh x¸c TiÕng ViÖt trong giao tiÕp ë céng ®ång vµ trong häc tËp c¸c m«n häc kh¸c thuËn lîi h¬n. Bªn c¹nh ®ã ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ßi hái cña x· héi, phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é cña häc sinh vµ chÊt lîng cña gi¸o dôc. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vµ nh÷ng lÝ do trªn th× lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh häc tèt ph©n m«n TËp lµm v¨n khèi Hai t«i xin ®a ra mét kinh nghiÖm ®ã lµ: “Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi kÓ ng¾n líp 2 ë TiÓu häc Liªn Khª” . II. Môc ®Ých nhiÖm vô nghiªn cøu - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng d¹y häc TËp lµm v¨n líp 2 cña trêng TiÓu häc Liªn Khª vµ chØ ra nh÷ng u nhîc ®iÓm - Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch néi dung, ph¬ng ph¸p c¸c lo¹i v¨n b¶n d¹y häc cña ph©n m«n TËp lµm v¨n. - Kh¶o s¸t chÊt lîng häc m«n Tập làm văn häc sinh cña nhµ trêng trong hai n¨m häc 2010-2011; 2011- 2012 - Trªn c¬ së ph©n tÝch néi dung ph¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 2 vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng d¹y häc TËp lµm v¨n, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p d¹y häc cô thÓ cho tõng d¹ng bµi v¨n KÓ ng¾n III. §èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1. Ph¹m vi nghiªn cøu: - Ph¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 2 trong trêng TiÓu häc 2. §èi tîng nghiªn cøu: - §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc TËp lµm v¨n líp Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 2 còng nh nh÷ng thùc tr¹ng d¹y häc TËp lµm v¨n líp 2, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p d¹y häc phï hîp gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n TËp lµm v¨n, t«i ®· kh¶o s¸t: - S¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn líp 2 träng t©m lµ ph©n m«n TËp lµm v¨n. - Thùc tiÔn c¸c giê d¹y TËp lµm v¨n líp 2 cña trêng TiÓu häc Liªn Khª vµ mét sè bµi lµm cña häc sinh. IV. NhiÖm vô nghiªn cøu - Lµm s¸ng tá nh÷ng thùc tr¹ng cña viÖc d¹y TËp lµm v¨n ë líp 2. - NhËn thøc cña gi¸o vÒ ph¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n khèi Hai - T×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó th¸o gì cho viÖc d¹y vµ häc ë líp 2. V. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, t«i ®· sö dông c¸c ph¬ng ph¸p c¬ b¶n sau: - Ph¬ng ph¸p quan s¸t, kh¸o s¸t: T«i ®· kh¶o s¸t, quan s¸t t×nh h×nh d¹y vµ häc m«n TËp lµm v¨n líp 2 t¹i Trêng TiÓu häc Liªn Khª n¬i t«i ®· vµ ®ang c«ng t¸c. - Ph¬ng ph¸p ph¸p ph©n tÝch - Ph¬ng ph¸p tæng hîp - Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm - §èi chiÕu thèng kª c¸c biÓu mÉu PhÇn II: néi dung I. nh÷ng c¬ së khoa häc cña viÖc d¹y tËp lµm v¨n líp 2 1. C¸c giai ®o¹n cña ho¹t ®éng lêi nãi vµ c¸c kü n¨ng lµm v¨n. Ho¹t ®éng lêi nãi lµ mét cÊu tróc ®éng bao gåm bèn giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau: §Þnh híng, lËp ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ho¸ ch¬ng tr×nh vµ kiÓm tra. CÊu tróc nµy ®· ®îc c¸c t¸c gi¶ ph¬ng ph¸p tËp d¹y häc. TËp lµm v¨n vËn dông triÖt ®Ó khi x©y dùng hÖ thèng kÜ n¨ng lµm v¨n, cã thÓ thÊy mèi quan hÖ nµy trong s¬ ®å sau: CÊu tróc ho¹t HÖ thèng kü n¨ng lµm v¨n ®éng lêi nãi 1. §Þnh híng 1. KÜ n¨ng x¸c ®Þnh ®Ò bµi, yªu cÇu vµ giíi h¹n ®Ò bµi ( kÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò ) 2. KÜ n¨ng x¸c ®Þnh t tëng c¬ b¶n cña bµi viÕt. 2. LËp ch¬ng tr×nh 3. KÜ n¨ng t×m ý ( thu thËp tµi liÖu cho bµi viÕt) vµ néi dung biÓu ®¹t 4. K n¨ng lËp dµn ý ( hÖ thèng hãa lùa chän tµi liÖu) 3. Thùc hiÖn hãa 5. KÜ n¨ng diÔn ®¹t ( dïng tõ ®Æt c©u thÓ hiÖn chÝnh Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 2 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 ch¬ng tr×nh 4.KiÓm tra x¸c, ®óng ®¾n phong c¸ch bµi v¨n, t t¬ng bµi v¨n). 6. KÜ n¨ng viÕt ®o¹n, viÕt bµi theo phong c¸ch kh¸c nhau (miªu t¶, kÓ chuyÖn, viÕt th, .) 7. KÜ n¨ng hoµn thiÖn bµi viÕt ( ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a lçi ) Mçi ®Ò bµi tËp lµm v¨n ®Òu x¸c ®Þnh mét nhiÖm vô giao tiÕp, viÖc ®Þnh híng trong mét giao tiÕp sÏ ®îc thùc hiÖn díi d¹ng t×m hiÓu ®Ò bµi. ViÖc t×m hiÓu ®Ò bµi ph¶i ®îc tr¶ lêi c©u hái nãi ( viÕt ) ®Ó lµm g× ( x¸c ®Þnh môc tiªu nãi n¨ng ), nãi ( viÕt ) vÒ c¸i g× (x¸c ®Þnh néi dung nãi n¨ng), nãi ( viÕt ) theo thÓ lo¹i nµo ( h×nh thøc nãi n¨ng), nãi ( viÕt ) cho ai ( x¸c ®Þnh vai nãi, th¸i ®é nãi). C¸c ®Ò tËp lµm v¨n ph¶i gióp häc sinh x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng néi dung nµy. 2. C¸c d¹ng lêi nãi vµ d¹y häc tËp lµm v¨n Lêi nãi tríc hÕt ®îc chia ra thµnh lêi nãi miÖng ( khÈu ng÷ ) vµ lêi viÕt ( bót ng÷). V× vËy kÜ n¨ng tËp lµm v¨n tríc hÕt ®îc chia thµnh kÜ n¨ng nãi vµ viÕt. KÜ n¨ng nãi ®îc h×nh thµnh tríc kÜ n¨ng viÕt nhê giao tiÕp tù nhiªn, kÜ n¨ng viÕt chØ cã ®îc nhê qu¸ tr×nh häc tËp, ®©y lµ lý do khiÕn nhiÒu ngêi cho r»ng kh«ng cÇn d¹y “ nãi” trong trêng häc, kÜ n¨ng “ nãi” cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch tù nhiªn, ch¬ng tr×nh TiÓu häc míi cho r»ng dï d¹y häc tiÕng mÑ ®Î, nhµ trêng vÉn cÇn ph¶i d¹y cho häc sinh nãi n¨ng mét c¸ch cã v¨n hãa, h¬n n÷a trong ho¹t ®éng s¶n sinh ng«n b¶n lµ nãi vµ viÕt th× ë mçi ngêi ho¹t ®éng nãi ®îc thùc hiÖn nhiÒu h¬n. ChÝnh v× vËy ch¬ng tr×nh TiÕng ViÖt 2000 rÊt chó träng rÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi cho häc sinh, ë c¸c líp ®Çu cÊp häc, khÈu ng÷ ph¸t triÓn h¬n, cßn kÜ n¨ng viÕt míi ®îc h×nh thµnh nªn bÞ ¶nh hëng cña khÈu ng÷, c¸c em nãi thÕ nµo viÕt thÕ nÊy, m¾c c¸c lçi ®îc tÝnh vµo lçi vi ph¹m phong c¸ch. Lêi nãi miÖng cã hai d¹ng: héi tho¹i vµ ®éc tho¹i. V× vËy, c¸c bµi tËp luyÖn nãi trong giê v¨n ®îc chia ra: Nãi trong héi tho¹i vµ ®éc tho¹i. KÜ n¨ng viÕt lµ s¶n phÈm cña qu¸ trÞnh häc tËp lµ ph¬ng tiÖn häc tËp vµ giao tiÕp coa hiÖu qu¶, n¨ng lùc viÕt chøng tá tr×nh ®é v¨n hãa, v¨n minh cña mét con ngêi. 3. Ng÷ ph¸p v¨n b¶n vµ øng dông d¹y tËp lµm v¨n 3.1. TÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n vµ viÖc d¹y tËp lµm v¨n §Ó t¹o lËp mét v¨n b¶n ph¶i t¹o nªn tÝnh thèng nhÊt thÓ hiÖn c¶ hai mÆt: Sù liªn kÕt vÒ néi dung vµ liªn kÕt h×nh thøc, sù liªn kÕt nµy cã ®îc lµ nhê tÝnh híng ®Ých cña v¨n b¶n. Bªn c¹nh liªn kÕt néi dung, ng÷ ph¸p v¨n b¶n cßn chØ ra c¶ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p liªn kÕt h×nh thøc, nã biÓu hiÖn ra ngoµi cña liªn kÕt néi dung, ®Ó ®¹t ®- Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 3 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 îc môc ®Ých giao tiÕp, v¨n b¶n cßn ph¶i cã sù ph¸t triÓn, chñ ®Ò cÇn ®îc triÓn khai, c¸c ®Ò bµi tËp lµm v¨n cÇn ph¶i chØ ra c¸c híng triÓn khai. 3.2. Hai b×nh diÖn ng÷ nghÜa củav¨n b¶n Néi dung thø nhÊt cña b×nh diÖn lµ néi dung miªu t¶ hay cßn gäi lµ néi dung sù vËt, lµ nh÷ng hiÓu biÕt, nh÷ng nhËn thøc vÒ thÕ giíi xung quanh, vÒ x· héi vµ chÝnh b¶n th©n con ngêi, néi dung nµy t¹o thµnh nghÜa sù vËt cña v¨n b¶n. B×nh diÖn thø hai lµ néi dung th«ng tin vÒ nh÷ng c¶m xóc, t×nh c¶m, th¸i ®é cña ngêi viÕt ®èi víi ®èi tîng, sù viÖc ®îc ®Ò cËp ®Õn, ®èi víi ngêi tham gia ho¹t ®éng giao tiÕp, néi dung nµy t¹o ra nghÜa liªn kÕt c¸ nh©n cña v¨n b¶n. 3.3. §o¹n v¨n vµ cÊu tróc cña ®o¹n v¨n §o¹n v¨n lµ mét bé phËn cña v¨n b¶n bao gåm mét sè c©u liªn kÕt víi nhau chÆt chÏ thÓ hiÖn mét c¸ch t¬ng ®èi trän vÑn vÒ mét tiÓu chñ ®Ò. Nã cã mét cÊu tróc nhÊt ®Þnh vµ ®îc t¸ch ra khái ®o¹n v¨n kh¸c b»ng dÊu hiÖu chÊm xuèng dßng, ®îc b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i hoa viÕt thôt ®Çu dßng. CÊu tróc cña ®¹on v¨n gåm: + CÊu tróc diÔn dÞch + CÊu tróc quy n¹p + CÊu tróc song song + CÊu tróc phèi hîp 3.4. Mét sè thÓ lo¹i tËp lµm v¨n ®îc d¹y ë TiÓu häc 3.4.1. Miªu t¶ Theo tõ ®iÓn TiÕng ViÖt - Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc x· héi, Hµ Néi; 1997 cã nghÜa lµ: “ ThÓ hiÖn sù vËt b»ng lêi nãi hay nÐt vÏ” Theo §µo Duy Anh trong H¸n ViÖt tù ®iÓn, “ miªu t¶” lµ “ lÊy nÐt vÏ hoÆc c©u v¨n ®Ó biÓu hiÖn c¸i ch©n tíng cña sù vËt ra”. Trong v¨n häc, nhµ v¨n “ miªu t¶” lµ b»ng ng«n ng÷ sinh ®éng ®· kh¾c häa nh÷ng nÐt ®Æc trng nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt … t¹o nªn bøc tranh khiÕn ngêi ®äc, ngêi nghe nh c¶m thÊy m×nh ®ang ®øng tríc sù vËt hiÖn tîng ®ã. 3.4.2. KÓ chuyÖn TruyÖn lµ mét lo¹i thÓ hiÖn v¨n häc lín thuéc lo¹i tù sù cã hai phÇn chñ yÕu lµ cèt truyÖn vµ nh©n vËt, thñ ph¸p nghÖ thuËt chÝnh lµ kÓ. 4. C¸c quy t¾c héi tho¹i vµ d¹y héi tho¹i ë TiÓu häc Quy t¾c héi tho¹i lµ nh÷ng quy t¾c bÊt thµnh v¨n nhng ®îc x· héi chÊp nhËn vµ nh÷ng ngêi tham gia héi tho¹i ph¶i tu©n theo khi vËn ®éng héi tho¹i ®Ó cho cuéc vËn ®éng nh mong muèn. C¸c quy t¾c héi tho¹i gåm: + Quy t¾c th¬ng lîng Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 4 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 + Quy t¾c lu©n phiªn + Quy t¾c liªn kÕt héi tho¹i + Quy t¾c t«n träng thÓ diÖn ngêi nghe + Quy t¾c khiªm tèn vÒ phÝa ngêi nãi + Quy t¾c céng t¸c. II. Thùc tr¹ng d¹y tËp lµm v¨n, Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y tËp lµm v¨n SGK líp 2 1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng d¹y TËp lµm v¨n líp 2 ë trêng TiÓu häc Liªn Khª Sau khi nghiªn có ch¬ng tr×nh míi, qua c¸c ®ît kiÓm tra gi÷a k×, cuèi k×, qua c¸c ®ît dù giê th¨m líp khèi 2, t«i thÊy thùc tr¹ng d¹y tËp lµm v¨n líp 2 cã nh÷ng u ®iÓm, nhîc ®iÓm sau: 1.1. Nh÷ng u ®iÓm Néi dung d¹y häc: - RÌn luyÖn häc sinh kÜ n¨ng nãi, viÕt víi nh÷ng ®Ò tµi, néi dung quen thuéc, gÇn gòi víi c¸c em. Ng÷ ®iÖu ®a vµo bµi d¹y kh¸ phong phó. - D¹y ®îc c¸ch giao tiÕp, øng xö, c¸ch lµm viÖc, c¸ch tæ chøc ®o¹n, bµi vµ c©u. - Coi träng viÖc gi¸o dôc v¨n hãa trong giao tiÕp, øng xö. - HÖ thèng c¸c m¹ch kiÕn thøc s¾p xÕp ®an xen, kh«ng chång chÐo phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh líp 2. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: Ch¬ng tr×nh coi träng vµ khuyÕn khÝch d¹y trªn c¬ së ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña häc sinh, d¹y theo ph¬ng ph¸p ®æi míi lÊy häc sinh lµm trung t©m. 1.2. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ: VÒ phÝa häc sinh: - Vèn tõ ë giai ®o¹n nµy cßn qu¸ non nít, nghÌo nµn, cha phong phó nªn häc sinh nãi, viÕt nh÷ng c©u cha ®óng ng÷ ph¸p, cha cã ý thøc nãi thµnh c©u. VÝ dô: Khi bµi tËp yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái: MÑ cña em bao nhiªu tuæi? + Häc sinh 1: Ngoµi 35 tuæi + Häc sinh 2: MÑ cña em gÇn 14 tuæi + Häc sinh 3: MÑ em 60 tuæi Trong c¸c c©u tr¶ lêi cña häc sinh th× c©u 1 häc sinh tr¶ lêi thiÕu bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai?, c©u tr¶ lêi cña häc sinh 2, 3 sö dông ®é tuæi víi mÑ cha ®óng. Tuæi mÑ qu¸ trÎ hoÆc qu¸ giµ do c¸c em cha n¾m ®îc tuæi cña tõng tuæi cña tõng Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 5 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 løa tuæi ®èi víi ngêi trëng thµnh. - Do häc sinh trêng ë khu vùc n«ng th«n, häc sinh Ýt ®îc giao tiÕp tríc ®¸m ®«ng nªn kh¶ n¨ng nãi cña c¸c em cßn rôt rÌ, ng¹i tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh tríc mäi ngêi. - Häc sinh cha x¸c ®Þnh râ néi dung, yªu cÇu cña bµi yªu cÇu c¸c em lµm g×? C¸c c©u hái ph¶i tr¶ lêi nh thÕ nµo? C¸c em chän nh÷ng tõ ng÷ nµo ®Ó tr¶ lêi. - Mét sè em cha hiÓu bµi nhng cha m¹nh d¹n cã ý kiÕn víi gi¸o viªn. VÒ phÝa gi¸o viªn T«i ®i s©u vµo dù giê th¨m líp c¸c gi¸o viªn trong trêng víi ph©n m«n “TËp lµm v¨n” nãi chung ë c¸c khèi vµ ®Æc biÖt m«n TËp lµm v¨n ë khèi 2 nãi riªng, t«i nhËn thÊy r»ng: - Gi¸o viªn cha n¾m v÷ng ý ®å, néi dung c¸c bµi tËp ®a ra trong tiÕt TËp lµm v¨n. - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cßn ®¬n ®iÖu, rËp khu«n m¸y mãc theo s¸ch híng dÉn. - Gi¸o viªn cha lµm râ c¸c bíc cÇn thiÕt cña mét tiÕt häc, chØ quan t©m ®Õn viÖc häc sinh nãi ®óng viÕt ®óng theo ý c« gi¸o sao cho nhanh ®Ó gi¶i quyÕt hÕt c¸c bµi tËp ®a ra trong tiÕt häc. Tõ ®ã dÉn ®Õn häc sinh tiÕp thu bµi mét c¸ch thô ®éng. - Gi¸o viªn cha quan t©m ®Õn söa c©u, c¸ch dïng tõ ®Æt c©u, c¸ch dïng tõ sai cña häc sinh. - Cha kh¾c s©u néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t ®îc sau mçi bµi tËp. Néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa - C¸c d¹ng bµi tËp ®a ra nhiÒu nhng cha kh¾c s©u ®îc néi dung kiÕn thøc cho tõng d¹ng bµi. - H×nh thøc c¸c bµi tËp ®a ra gi«ng nhau nªn cha kÝch thÝch sù høng thó häc tËp cña c¸c em. - Thêi gian mçi tiÕt tËp lµm v¨n häc sinh gi¶i quyÕt tõ 2 ®Õn 4 bµi tËp trong kho¶ng 35 ®Õn 40 phót lµ h¬i khã víi c¸c em. 2. Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y tËp lµm v¨n líp 2 2.1. Ch¬ng tr×nh tËp lµm v¨n líp 2 - Ch¬ng tr×nh tËp lµm v¨n líp 2 ®îc s¾p xÕp mçi tiÕt trong mét tuÇn thêng gåm 2, 3 bµi tËp; riªng c¸c tuÇn «n tËp gi÷a häc kú vµ cuèi häc k× néi dung thùc hµnh vÒ tËp lµm v¨n ®îc r¶i ra trong c¸c tiÕt «n tËp. Cô thÓ ch¬ng tr×nh ®îc bè trÝ d¹y nh sau: + Häc k× 1: 16 tiÕt + Häc k× 2: 15 tiÕt Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 6 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 C¶ n¨m cã 31 tiÕt vµ sè bµi thùc hµnh r¶i r¸c trong c¸c tiÕt «n. 2.2. C¸c kiÓu bµi tËp lµm v¨n trong s¸ch gi¸o khoa líp 2 Tõ líp 2 ®Õn líp 5 cã c¸c bµi tËp lµm v¨n ®éc lËp, ë líp 2 chØ gåm c¸c bµi tËp thùc hµnh tËp lµm v¨n ®îc cÊu thµnh tõ mét tæ hîp bµi tËp. Chóng bao gåm hai kiÓu bµi tËp sau: - Bµi tËp lµm v¨n mµ tªn gäi chØ ®îc ghi theo tªn ph©n m«n, cßn tªn bµi ghi ë phÇn môc lôc. - Bµi «n tËp ë gi÷a k×, cuèi k×. 2.3. C¸c kiÓu d¹ng bµi tËp lµm v¨n trong s¸ch gi¸o khoa líp 2 HÖ thèng c¸c bµi tËp cña ph©n m«n tËp lµm v¨n líp trong s¸ch gi¸o khoa TiÕng ViÖt 2 phong phó vµ ®a d¹ng. ViÖc ph©n chia c¸c d¹ng bµi tËp ë líp 2 cã thÓ dùa vµo nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau nh: XÐt vÒ c¸c lo¹i bµi tËp, xÐt vÒ h×nh thøc, xÐt vÒ c¸c kÜ n¨ng ®îc rÌn luyÖn, nÕu xÐt vÒ c¸c kÜ n¨ng ®îc rÌn luyÖn phôc vô cho viÖc häc tËp vµ giao tiÕp hµng ngµy cã nh÷ng d¹ng bµi tËp sau. + D¹ng 1: Thùc hµnh vÒ c¸c nghi thøc lêi nãi tèi thiÓu D¹ng nµy gåm: Chµo hái, tù giíi thiÖu - §¸p lêi chµo, tù giíi thiÖu - Chia vui - Nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi - §¸p lêi chia vui - §¸p lêi c¶m ¬n, xin lçi - Chia buån, an ñi - Kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh - §¸p lêi chia buån, an ñi - Mêi, nhê, yªu cÇu, ®Ò nghÞ - Khen ngîi - §¸p lêi ®ång ý, tõ chèi - §¸p lêi khen ngîi + D¹ng 2: C¸c kÜ n¨ng phôc vô häc tËp vµ ®êi sèng hµng ngµy D¹ng bµi tËp nµy gåm: - Khai b¶n tù thuËt - Tra môc lôc s¸ch -ViÕt tin nh¾n ®Ó nh¾n tin, chia - LuyÖn tËp vÒ thêi khãa biÓu vui, chia buån - NhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i - LuyÖn thêi gian biÓu - §äc vµ lËp danh s¸ch häc sinh + D¹ng 3: KÓ ng¾n ( hay thùc hµnh rÌn luyÖn kÜ n¨ng diÔn ®¹t nãi ) - KÓ ng¾n theo tranh - KÓ vÒ ngêi th©n - KÓ ng¾n theo c©u hái - KÓ vÒ con vËt - KÓ vÒ gia ®×nh - KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn + D¹ng 4: T¶ ng¾n ( hay thùc hµnh rÌn luyÖn kÜ n¨ng diÔn ®¹t viÕt ) - T¶ ng¾n vÒ 4 mïa - T¶ vÒ c©y cèi - T¶ ng¾n vÒ loµi chim - T¶ ng¾n vÒ B¸c Hå - T¶ ng¾n vÒ biÓn + D¹ng 5: Thùc hµnh rÌn luyÖn kÜ n¨ng nghe D¹ng nµy dùa vµo nh÷ng c©u hái gîi ý ®Ó kÓ l¹i hoÆc nªu ®îc ý chÝnh cña Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 7 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 mÈu chuyÖn ng¾n ®· nghe. Trong khu«n khæ cho phÐp cña ®Ò tµi nµy t«i ®i s©u gióp gi¸o viªn d¹y tèt d¹ng bµi “ KÓ ng¾n”. 2.4. NhËn xÐt c¸c néi dung, bµi tËp d¹y tËp lµm v¨n d¹ng “ KÓ ng¾n” ë líp 2 Qua viÖc nghiªn cøu néi dung d¹y TËp lµm v¨n 2, d¹ng bµi tËp “KÓ ng¾n” ®îc s¾p xÕp nh sau: TuÇn Néi dung bµi Trang 1(Bµi 3) KÓ l¹i néi dung mçi tranh díi ®©y b»ng 1, 2 c©u ®Ó t¹o thµnh c©u chuyÖn. 12 5 Tr¶ lêi c©u hái 47 7 KÓ ng¾n theo tranh 62 8 KÓ ng¾n theo c©u hái 69 9 ( Bµi 2) Dùa vµo tranh tr¶ lêi c©u hái 72 10 KÓ vÒ ngêi th©n 85 13 KÓ vÒ gia ®×nh 110 14 Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái 118 15 KÓ vÒ anh chÞ em 126 16 KÓ ng¾n vÒ con vËt 137 18 (Bµi 2 tiÕt6) KÓ chuyÖn theo tranh, råi ®Æt tªn cho c©u chuyÖn 150 25 Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái 66 33 KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn ( viÕt) 34 KÓ vÒ ngêi th©n ( nãi, viÕt ) 140 Nh×n vµo hÖ thèng néi dung ch¬ng tr×nh cña d¹ng bµi “KÓ ng¾n” n»m r¶i r¸c trong c¶ n¨m häc vµ ®îc bè trÝ nhiÒu ë häc kú I, d¹ng bµi tËp nµy ®a ra mét sè c©u hái, néi dung c¸c c©u hái chó ý nhiÒu ®Õn c¸c ®Ò tµi gÇn gòi víi cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em. Qua c¸c c©u hái c¸c em tr¶ lêi sÏ ghÐp l¹i thµnh mét ®o¹n “KÓ ng¾n” vÒ chñ ®Ò nµo ®ã, tõ ®ã gi¸o viªn gióp c¸c em rÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi phôc vô cuéc sèng hµng ngµy, phôc vô cho häc tËp vµ tÝch lòy vèn tõ phong phó ®Ó häc sinh viÕt v¨n tèt. Còng tõ hÖ thèng ch¬ng tr×nh d¹ng bµi “KÓ ng¾n” t«i gióp GVph©n ra thµnh nh÷ng d¹ng bµi nhá nh sau: 2.4.1. KÓ ng¾n theo tranh D¹ng bµi nµy ®îc bè trÝ r¶i r¸c ë häc k× 1 vµ xuÊt hiÖn rÊt Ýt ë häc k× 2, lo¹i bµi tËp nµy lµ mét trong nh÷ng lo¹i bµi tËp kh¸ quan träng, nã lµ tiÒn ®Ò - lµ c¬ së ®Ó lµm nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho c¸c em häc kiÓu bµi quan s¸t, lËp dµn ý ë c¸c líp trªn. Néi dung cña lo¹i bµi nµy ®îc s¾p xÕp nh díi ®©y: Bµi 3 Néi dung bµi TuÇn/ Trang KÓ l¹i néi dung mçi tranh díi ®©y 1/12 Ghi chó Bèn tranh kh«ng cã Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 8 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 1 b»ng 1,2 c©u ®Ó t¹o thµnh c©u chuyÖn S¾p xÕp l¹i thø tù c¸c tranh díi ®©y, dùa theo néi dung c¸c tranh Êy kÓ l¹i 3/30 c©u chuyÖn ( Gäi b¹n ) 1 H·y dùa vµo c¸c tranh sau tr¶ lêi c©u hái 5/47 1 Dùa vµo tranh vÏ, h·y kÓ c©u chuyÖn cã tªn ( Bót cña c« gi¸o ) 7/62 2 TiÕt 5 Dùa theo tranh, tr¶ lêi c©u hái 9/72 1 Quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái 14/118 2 TiÕt 6 KÓ chuyÖn theo tranh, råi ®Æt tªn cho 18/150 c©u chuyÖn 3 Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái 25/67 gîi ý Néi dung bµi tËp ®äc ( Gäi b¹n) nay gi¶m t¶i Mçi tranh gîi ý b»ng mét c©u hái Cã gîiýb»ng lêi mét sè nh©n vËt Mçi tranh cã 1 c©u hái Mét bøc tranh cã 4 c©u hái 3 bøc tranh kh«ng cã gîi ý Mét bøc tranh cã 4 c©u hái a. Môc ®Ých cÇn ®¹t - Gióp häc sinh líp 2 bíc ®Çu vËn dông c¸c gi¸c quan ®Ó luyÖn c¸ch quan s¸t cã ®Þnh híng theo c©u hái gîi ý. - RÌn häc sinh kÜ n¨ng nghe, nãi, qua tr¶ lêi c©u hái c¸c em ban ®Çu biÕt t¶ s¬ lîc vÒ c¶nh, vÒ ngêi. - Bíc ®Çu rÌn cho c¸c em n¾m b¾t c¸ch quan s¸t sù vËt hiÖn tîng, biÕt quan s¸t ®Ó miªu t¶ néi dung tranh. b. KÕt qu¶ ®¹t ®îc cña häc sinh + Häc sinh thÝch quan s¸t tranh. + Häc sinh høng thó häc qua c¸c tranh vÏ. + BiÕt kÓ ®îc néi dung ®¬n gi¶n cña mçi tranh b»ng mét c©u. c. Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n khi d¹y * VÒ néi dung, ch¬ng tr×nh S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn - ViÖc s¾p xÕp néi dung c¸c bµi “ quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái” ®èi víi häc sinh líp 2 cha cã hÖ thèng thÓ hiÖn néi dung, cha ®i tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p nªn häc sinh khã ®Þnh híng vµo néi dung thÓ hiÖn trong mçi bøc tranh. VÝ dô: Bµi tËp 3 trang 12 ®îc häc ngay ë tuÇn 1, bµi tËp ®a ra 4 bøc tranh yªu cÇu häc sinh mçi tranh kÓ l¹i b»ng 1, 2 c©u. MÆc dï trong 4 bøc tranh ®· cã 2 bøc tranh c¸c em ®îc quan s¸t, häc ë ph©n m«n LuyÖn tõ vµ c©u nhng c¸c tranh ®Òu kh«ng cã gîi ý lµm ®iÓm tùa cho c¸c em lµ mét ®iÒu rÊt khã khi c¸c em míi Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 9 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 lªn líp 2, míi häc m«n míi, cßn hÇu hÕt c¸c bµi tËp tiÕp theo ë c¸c tuÇn sau ®Òu cã nh÷ng gîi ý tõng tranh. Hay tÝnh kh«ng hÖ thèng thÓ hiÖ ë bµi tËp 1 trang 62 tuÇn 1, cã 4 bøc tranh yªu cÇu häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn cã tªn ( Bót cña c« gi¸o) trong khi ®ã sù gîi ý ë mçi tranh qu¸ ót nªn c¸c em khã kÓ ®îc chuyÖn ngay ë tuÇn 7. - Thêi gian cho mçi bµi tËp Ýt, thêng mçi tiÕt TËp lµm v¨n häc sinh lµm tõ 2 ®Õn 3 bµi tËp, mçi bµi tËp trong mét tiÕt thuéc c¸c d¹ng kh¸c nhau nªn viÖc khai th¸c d¹ng bµi tËp quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái cã phÇn bÞ h¹n chÕ, bÞ bã hÑp trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. V× vËy chØ häc sinh giái, nhËn thøc nhanh míi n¾m b¾t ®îc néi dung chÝnh cña c¸c tranh cßn ®a sè häc sinh häc rÊt thô ®éng, nhÊt lµ häc sinh trêng t«i ë vïng n«ng th«n. Ch¼ng h¹n: TiÕt tËp lµm v¨n tuÇn 5 trang 47 cã 3 bµi tËp t¬ng øng víi 3 néi dung: + Bµi 1: Tr¶ lêi c©u hái + Bµi 2: §Æt tªn cho bµi + Bµi 3: LuyÖn tËp vÒ môc lôc s¸ch Hay tiÕt tËp lµm v¨n tuÇn 7 trang 62 cã 3 bµi tËp t¬ng øng víi 2 néi dung: + Bµi 1: KÓ theo tranh + Bµi 2,3: LuyÖn tËp vÒ thêi khãa biÓu - S¸ch gi¸o viªn híng dÉn ph¬ng ph¸p d¹y häc, kh«ng cã ®Þnh híng cô thÓ cho mçi bµi “kÓ ng¾n theo tranh”, hÇu hÐt c¸c d¹ng bµi nµy ®a ra c¸ch d¹y nh sau: + Gi¸o viªn gióp häc sinh n¾m v÷ng yªu cÇu bµi + Gi¸o viªn gióp häc sinh ch÷a mét phÇn bµi tËp + Häc sinh lµm bµi vµo vë + Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh trao ®æi, nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶, rót ra nh÷ng ®iÓm ghi nhí vÒ tri thøc * VÒ häc sinh - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t néi dung chÝnh cña mçi tranh cßn chËm, cha n¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tranh trong c©u chuyÖn, hÇu hÕt c¸c em chØ thÝch quan s¸t, kÓ ra tÊt c¶ nh÷ng g× cã trong tranh b»ng c¸hc liÖt kª. VÝ dô: Bµi 1 tuÇn 7 trang 62: Dùa vµo tranh vÏ, h·y kÓ c©u chuyÖn cã tªn (Bót cña c« gi¸o), häc sinh kÎ theo c¸c tranh. Tranh 1: B¹n trai mÆc ¸o mµu xanh l¸ c©y, b¹n g¸i mÆc ¸o mµu xanh da trêi. Hai b¹n ®ang nãi chuyÖn khi ngåi häc Tranh 2: Mét ngêi ®a cho b¹n trai mét c¸i bót Tranh 3: Hai ngêi ngåi viÕt bµi Tranh 4: B¹n khoe ®iÓm 10 víi mÑ - C¸c em ng¹i nãi tríc líp nªn kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cßn h¹n chÕ, cha biÕt dïng Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 10 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 tõ, c©u ®óng phï hî víi tõng tranh vµ cha biÕt liªn kÕt c¸c tranh ®Ó t¹o thµnh c©u chuyÖn - Vèn tõ cña c¸c em cßn nghÌo nªn kh¶ n¨ng dïng tõ ®Æt c©u cßn lñng cñng, nãi c©u thiÕu thµnh phÇn chÝnh, c©u kh«ng diÔn ®¹t ®îc néi dung cña tõng tranh. 2.4.2. KÓ ng¾n theo c©u hái Lo¹i bµi tËp nµy ®îc chia ra ë ngay häc k× 1, néi dung vµ ch¬ng tr×nh cña lo¹i nµy ®îc ®a ra díi h×nh thøc nh: Bµi Néi dung cña bµi TuÇn/trang Tr¶ lêi c©u hái: 2 a, C« gi¸o (hoÆc thÇy gi¸o) líp 1 cña em tªn lµ g×? b, T×nh c¶m cña c« ( hoÆc thÇy) ®èi víi häc sinh nh thÕ nµo? 8 / 69 c, Em nhí nhÊt ®iÒu g× ë c« gi¸o ( hoÆc thÇy gi¸o ) d, T×nh c¶m cña em ®èi víi c« gi¸o ( hoÆc thÇy gi¸o) nh thÕ nµo? Víi mét bµi tËp trªn môc ®Ých bµi tËp ®a ra nh»m: - Gióp häc sinh nãi thµnh c©u, nãi nh÷ng ®iÒu ®· biÕt vÒ thÇy c« gi¸o líp 1 cña em. - Tõ kÜ n¨ng nãi, dùa vµo c¸c c©u tr¶ lêi, viÕt ®îc mét ®o¹n v¨n kho¶ng 4, 5 c©u vÒ thÇy, c« gi¸o. - RÌn häc sinh c¸ch nãi, viÕt. Nãi râ rµng, rµnh m¹ch, viÕt thµnh c©u. Tõ nh÷ng môc ®Ých ®Ò ra, t«i thÊy khi gi¶ng d¹y häc sinh chØ ®¹t ®îc yªu cÇu sau: Nãi ®îc tªn c« gi¸o líp 1 cña m×nh, ®óng thùc tÕ - BiÕt tr¶ lêi ®îc 4 c©u hái. Bªn c¹nh nh÷ng häc sinh ®¹t ®îc t«i thÊy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cßn gÆp mét sè nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n sau ®©y: * VÒ häc sinh: - Cha biÕt t×m nh÷ng tõ nãi vÒ t×nh c¶m cña ngêi lín ®èi víi trÎ con vµ ngîc l¹i. - Cha biÕt c¸ch sö dông tõ ®óng chç tïy thuéc vµo v¨n c¶nh. VÝ dô: Víi c©u hái 4 häc sinh tr¶ lêi + Em rÊt chu ®¸o, tËn t×nh víi c« gi¸o cña em - Häc sinh cha biÕt c¸ch tr¶ lêi mµ hÇu hÕt chØ biÕt c¸ch b¸m s¸t vµo c©u hái vµ thªm tõ tr¶ lêi nh trong häc To¸n häc. Ch¼ng h¹n víi bµi tËp trªn häc sinh tr¶ lêi: a. C« gi¸o líp 1 cña em tªn lµ Thanh b. T×nh c¶m cña c« ®èi víi em lµ th¬ng yªu. c. Em nhí nhÊt ®iÒu ë c« lµ c« cho em mîn bót ¹! Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 11 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 d. T×nh c¶m cña em ®èi víi c« lµ kÝnh träng. * VÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y T«i thÊy hÇu hÕt gi¸o viªn gi¶ng nh s¸ch gi¸o viªn nh sau: - Mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi, c¶ líp ®äc thÇm, suy nghÜ. - Gi¸o viªn më b¶ng phô ®· viÕt 4 c©u hái (a, b, c, d); mêi 4 häc sinh nªu lÇn lît 4 c©u hái, hái c¸c b¹n: Häc sinh 1 hái: C« gi¸o (hoÆc thÇy gi¸o) líp 1 cña em tªn lµ g×? (NhiÒu HS tiÕp nèi tr¶ lêi). Häc sinh 2 hái: T×nh c¶m cña c« (hoÆc thÇy) ®èi víi häc sinh nh thÕ nµo? (NhiÒu HS tiÕp nèi tr¶ lêi). T¬ng tù nh thÕ víi c©u 3, 4 gi¸o viªn khuyÕn khÝch HS tr¶ lêi hån nhiªn, ch©n thùc vÒ c« gi¸o cña m×nh, gi¸o viªn nhËn xÐt vµ khen ngîi nh÷ng ý kiÕn hay cã c¸i riªng. Häc sinh thi tr¶ lêi c¶ 4 c©u hái tríc líp, c¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt, gãp ý, b×nh ngêi tr¶ lêi hay. 2..4.3. KÓ vÒ gia ®×nh §©y lµ mét lo¹i bµi giíi thiÖu chung vÒ gia ®×nh m×nh, d¹ng bµi nµy ®îc tr×nh bµy ë s¸ch gi¸o khoa nh sau: Bµi 1: KÓ vÒ gia ®×nh em Gîi ý: a. Gia ®×nh em gåm mÊy ngêi? ®ã lµ nh÷ng ai? b. Nãi vÒ tõng ngêi trong gia ®×nh em. c. Em yªu quý nh÷ng ngêi trong gia ®×nh em nh thÕ nµo? Bµi 2: Dùa vµo nh÷ng ®iÒu ®· kÓ ë bµi tËp 1, h·y viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 3 ®Õn 5 c©u) vÒ gia ®×nh em. a. Môc ®Ých cÇn ®¹t: - Häc sinh biÕt kÓ vÒ gia ®×nh, c¸c em biÕt nãi thµnh c©u, râ rµng, ®ñ ý, biÕt tæ chøc liªn kÕt t¹o thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n. - N¾m ®îc tõng thµnh viªn trong gia ®×nh. - BiÕt thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi gia ®×nh. b. KÕt qu¶ thùc tÕ häc sinh ®¹t ®îc: - Häc sinh nãi ®îc tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh m×nh. - BiÕt kÓ ®îc theo ®óng 3 c©u hái. c. Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n khi d¹y - Lîng thêi gian trong kho¶ng 40 phót, yªu cÇu HS nãi, viÕt vÒ gia ®×nh lµ rÊt khã. - §èi víi häc sinh: Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 12 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 + Häc sinh cßn nhÇm lÉn gi÷a kiÓu bµi “ KÓ ng¾n theo c©u hái” vµ “ KÓ vÒ gia ®×nh” nh÷ng c©u hái ë d¹ng nµy chØ lµ gîi ý cßn HS ph¶i dùa vµo thùc tÕ trong gia ®×nh ®Ó kÓ, nhng ®a sè c¸c em chØ dùa vµo 3 c©u hái gîi ý ®Ó tr¶ lêi theo. + Khi nãi vÒ tõng thµnh viªn trong gia ®×nh th× c¸c em cha kÓ ®îc tªn tõng thµnh viªn trong gia ®×nh m×nh cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a c¸c ®é tuæi, søc kháe hay nghÒ nghiÖp. + NhiÒu em kh«ng biÕt dïng tõ ®Æt c©u ®óng víi v¨n c¶nh. + Cha biÕt c¸ch xng h« trong khi kÓ vÒ gia ®×nh. - §èi víi gi¸o viªn: ChØ ®a ra ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh s¸ch gi¸o viªn. 2.4.4. KÓ vÒ ngêi th©n D¹ng bµi “ KÓ vÒ ngêi th©n” lµ d¹ng tiÕp nèi bµi “ KÓ vÒ gia ®×nh”, ë d¹ng bµi “ KÓ vÒ gia ®×nh” ®ßi hái häc sinh ph¶i kÓ tÊt c¶ thµnh viªn trong gia ®×nh m×nh, cßn ë d¹ng bµi “ KÓ vÒ ngêi th©n” s¸ch gi¸o khoa ®a ra nh sau: Bµi Néi dung cña bµi Yªu cÇu, tªn bµi TuÇn /trang 1 KÓ vÒ «ng, bµ (hoÆc 1 ngêi th©n cña em) KÓ vÒ ngêi th©n 10/85 Gîi ý: a, ¤ng, bµ (hoÆc ngêi th©n )cña em bao nhiªu tuæi? b, ¤ng, bµ (hoÆc ngêi th©n ) cña em lµm nghÒ g×? c, ¤ng, bµ (hoÆc ngêi th©n ) cña em yªu quý, ch¨m sãc em nh thÕ nµo? 2 Dùa theo lêi kÓ ë bµi tËp 1, h·y viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3 ®Õn 5 c©u kÓ vÒ «ng, bµ hoÆc ngêi th©n cña em. H·y viÕt tõ 3 ®Õn 4 c©u kÓ vÒ anh, KÓ vÒ anh, chÞ em 15/126 3 chÞ, em ruét ( hoÆc anh, chÞ, em hä) cña em. H·y kÓ vÒ mét ngêi th©n cña em (bè, KÓ ng¾n vÒ ngêi 34/140 me, chó, d× ....) theo c¸c c©u hái gîi th©n ( nãi, viÕt) ý sau: 1 a, Bè ( mÑ, chó, d×,.....) cña em lµm nghÒ g×? b, H»ng ngµy bè( mÑ, chó, d×,......) lµm nh÷ng viÖc g×? c, Nh÷ng viÖc Êy cã Ých nh thÕ nµo? Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 13 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 H·y viÕt nh÷ng ®iÒu ®· kÓ ë bµi tËp 1 thµnh mét ®o¹n v¨n. a. Môc ®Ých cÇn ®¹t : - BiÕt kÓ nh÷ng ®iÒu ®· biÕt vÒ mét ngêi th©n ë møc ®é cao h¬n nh: KÓ vÒ tuæi, nghÒ nghiÖp. - Häc sinh nãi viÐt thµnh c©u râ rµng, rµnh m¹ch vÒ ngêi th©n vµ liªn kÕt c¸c c©u thµnh ®o¹n v¨n. - BiÕt tá th¸i ®é t×nh c¶m víi ngêi th©n vµ tr©n träng thµnh qu¶ lao ®éng mµ ngêi th©n t¹o ra. b. Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n khi d¹y. - Häc sinh cha x¸c ®Þnh ®îc yªu cÇu cña ®Ò, ®ã lµ cha biÕt chän ®îc mét ngêi th©n trong gia ®×nh cña m×nh ®Ó kÓ. - Khi kÓ viÖc x¸c ®Þnh tuæi t¸c cña ngêi th©n cßn sai lÖch, cha íc lîng ®óng ®é tuæi. VÝ dô: Khi kÓ vÒ bµ cã em nãi “ Bµ em n¨m nay ®· 30 tuæi”, hoÆc “chÞ em n¨m nay ®· 40 tuæi”. - Cha biÕt t×m nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña ngêi th©n ®Ó kÓ. - Khi kÓ viÖc sö dông tõ cña c¸c em cßn lÆp l¹i tõ, liªn kÕt gi÷a c¸c c©u cßn cha chÆt chÏ. VÝ dô: MÑ em ®· cao tuæi, mÑ em tr¾ng hång, mÑ em lµm ruéng, em rÊt yªu mÑ. 2.4.5. KÓ vÒ con vËt D¹ng bµi kÓ vÒ con vËt s¸ch gi¸o khoa ®a ra mét bµi tËp ®îc tr×nh bµy nh sau: Bµi : KÓ vÒ mét con vËt nu«i trong nhµ mµ em biÕt. ( TiÕng ViÖt2 tËp 1 trang 137, tuÇn 16 ). a. Môc ®Ých cÇn ®¹t: - Häc sinh biÕt kÓ vÒ mét vËt nu«i trong gia ®×nh. - BiÕt quan s¸t vµ nãi ®îc ®Æc ®iÓm næi bËt cña con vËt mµ c¸c em ®· quan s¸t - RÌn kÜ n¨ng nãi thµnh c©u, liªn kÕt c¸c c©u thµnh ®o¹n v¨n - Cã ý thøc b¶o vÖ, ch¨m sãc vËt nu«i trong nhµ. b. Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n khi d¹y - Thêi gian dµnh cho bµi tËp qu¸ Ýt, mét tiÕt TËp lµm v¨n ®ßi hái häc sinh thùc hiÖn 3 yªu cÇu: Khen ngîi. KÓ vÒ con vËt. LËp thêi gian lµ rÊt khã. - Häc sinh cha biÕt lùa chän nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ h×nh d¸ng, vÒ ho¹t ®éng ®Ó kÓ mµ hÇu hÕt c¸c em chØ kÓ mang tÝnh liÖt kª tÊt c¶ c¸c bé phËn. Ch¼ng h¹n: Con chã nhµ em cã bé l«ng vµng. Nã cã 2 c¸i tai, mét c¸i ®Çu, 4 c¸i 2 Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 14 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 ch©n vµ 1 cai ®u«i ngoe nguÈy. - Häc sinh cha biÐt kÓ t×nh c¶m, th¸i ®é cña m×nh ®èi víi con vËt nu«i. 2.4.6. KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn D¹ng bµi nµy còng nh d¹ng bµi “ KÓ vÒ vËt nu«i ®îc ®a ra 1 bµi tËp ë tuÇn 33 vµ ®îc tr×nh bµy nh sau: Bµi: H·y viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n (3 ®Õn 4 c©u) kÓ mét viÖc tèt cña em (hoÆc cña b¹n em). VÝ dô: S¨n sãc mÑ khi mÑ bÞ èm; Cho b¹n ®i chung ¸o ma (TiÕng ViÖt 2, tËp 2 trang 132) a. Môc ®Ých cÇn ®¹t: - Häc sinh biÕt ®îc thÕ nµo lµ mét viÖc lµm tèt. - BiÕt viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÌ 1 viÖc tèt cña em hoÆc cña b¹n em. - RÌn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n gåm 3, 4 c©u. - Cã ý thøc tham gia viÖc lµm tèt. b. Nh÷ng h¹n chÕ khã kh¨n khi d¹y - Do thêi lîng ch¬ng tr×nh Ýt, víi 1 bµi tËp yªu cÇu häc sinh viÕt ngay lµ rÊt khã. - Häc sinh cha biÕt viÕt vÒ 1 viÖc lµm tèt theo ®óng tr×nh tù viÖc lµm tèt diÔn ra vµo lóc nµo? Em hoÆc b¹n em ®· lµm, kÕt qu¶ cña viÖc lµm ®ã nh thÕ nµo? - S¸ch gi¸o viªn híng dÉn cßn chung chung cha cô thÓ. III. Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n líp 2 1. Biện pháp 1: Gióp häc sinh nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÇm quan träng cña ph©n m«n TËp lµm v¨n ë TiÓu häc Lµm cho häc sinh hiÓu vai trß quan träng cña ph©n m«n nµy ®æi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc trong nhµ trêng v× vËy ngay tõ líp 2 mäi gi¸o viªn ph¶i chó träng trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc l¬ lµ. 2. Biện pháp 2: C¶i tiÕn qui tr×nh gi¶ng d¹y (ph¬ng ph¸p häc) ph©n m«n TËp lµm v¨n d¹ng bµi “ KÓ ng¾n” líp Hai Víi d¹ng bµi “ KÓ ng¾n” ®îc chia thµnh 6 d¹ng bµi nhá, tuy mçi d¹ng cã mét yªu cÇu, mét néi dung riªng, mçi d¹ng bµi t«i ®a ra c¸ch híng dÉn riªng phô thuéc tõng bµi nhng vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Òu cã chung c¸c bíc nh sau: Bíc 1: Híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ Bíc 2: Bµi míi - Giíi thiÖu bµi Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 15 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 - Híng dÉn lµm bµi tËp + T×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp + Häc sinh tiÕn hµnh lµm + B¸o c¸o kÕt qu¶, nhËn xÐt, rót ra ®iÒu cÇn lu ý vµ ghi nhí. 2.1-D¹ng bµi “ KÓ ng¾n theo tranh” Bíc 1: Híng dÉn häc sinh quan s¸t tranh ë nhµ ViÖc häc sinh cã thêi gian quan s¸t kÜ c¸c bøc tranh ë nhµ lµ bíc cùc k× quan träng, nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña viÖc häc sinh luyÖn nãi tèt ë trªn líp. ViÖc häc sinh ®îc quan s¸t tríc bøc tranh gióp häc sinh kh«ng bÞ lóng tÝng khi lµm bµi trªn líp, b¬c quan s¸t ë nhµ ®îc gi¸o viªn ®Þnh híng nh sau: + Giao viÖc quan s¸t tríc 1 tuÇn khi häc ®Õn bµi quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái. + Häc sinh ghi ra vë nh¸p nh÷ng ®iÒu häc sinh quan s¸t cña tõng tranh theo yªu cÇu cña bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa. + Víi nh÷ng bµi tËp kh«ng cã sù ®Þnh híng b»ng nh÷ng c©u hái, lêi cña nh©n vËt th× gi¸o viªn x©y dùng ®Þnh híng quan s¸t cho c¸c em. Bíc 2: Sù chuÈn bÞ cña gi¸o viªn Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ tranh, tranh ph¶i to vµ ®Ñp sao cho mäi häc sinh trùc tiÕp tiÕp xóc víi ®èi tîng quan s¸t ®îc thuËn lîi. Bíc 3: Híng dÉn lµm bµi tËp trªn líp + KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña häc sinh. + Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi - Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i chñ ®iÓm ®ang häc trong tuÇn. - Yªu cÇu häc sinh kÓ l¹i nh÷ng bµi tËp ®äc ®· häc liªn quan ®Õn néi dung trong giê TËp lµm v¨n, tõ nh÷ng bµi ®ã gi¸o viªn dÉn d¾t vµo néi dung chÝnh bµi häc ( hoÆc gi¸o viªn giíi thiÖu trùc tiÕp néi dung bµi häc ). * Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Híng dÉn häc sinh n¾m yªu cÇu cña bµi: - Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc to yªu cÇu cña bµi, c¶ líp ®äc thÇm vµ theo dâi b¹n ®äc. - Gi¸o viªn treo tranh vµ híng dÉn häc sinh c¸ch quan s¸t theo ®Þnh híng. Tranh vÏ ai? Tranh vÏ c¶nh g×? C©u hái nµy gióp häc sinh quan s¸t tæng thÓ chung: Em nh×n thÊy h×nh ¶nh cña mçi nh©n vËt trong tranh cã ®iÓm g× ®¸ng chó ý? C©u hái nµy gióp häc sinh quan s¸t kÜ tõng bøc tranh. - Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp: Tïy tõng bµi gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh lµm bµi díi nhiÒu h×nh thøc nh: nhãm, c¸ nh©n. Víi h×nh thøc nhãm gi¸o viªn chia nhãm, nªu yªu cÇu Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 16 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 nhiÖm vô th¶o luËn trong nhãm, c¸c nhãm tiÕn hµnh th¶o luËn, trong nhãm cö nhãm trëng, th kÝ ®iÒu hµnh vµ ghi l¹i néi dung th¶o luËn. Gi¸o viªn theo dâi, quan s¸t ho¹t ®éng lµm viÖc cña c¸c nhãm, gi¸o viªn cÇn quan t©m nhiÒu h¬n nhãm cã ®èi tîng häc sinh yÕu. Gi¸o viªn gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn, híng dÉn häc sinh nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kªt qu¶ cña häc sinh. Khi c¸c nhãm tr¶ lêi, gi¸o viªn gäi 3- 4 häc sinh nhËn xÐt xem c©u tr¶ lêi cña b¹n ®· ®óng, ®ñ ý cha, dïng tõ ®· ®óng vµ hay cha? NÕu dïng tõ cha hay cã thÓ thay tõ nµo cho c©u v¨n hay h¬n. Gi¸o viªn gäi mét vµi häc sinh nãi l¹i toµn bé néi dung bøc tranh theo c©u hái gîi ý cña chñ ®Ò bµi. Gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. * Sau ®©y t«i ®a ra mét vÝ dô minh häa vÒ c¸ch híng dÉn häc sinh lµm mét bµi tËp cô thÓ khi d¹y häc sinh §Ò: Dùa vµo tranh vÏ, h·y kÓ c©u chuyÖn cã tªn ( Bót cña c« gi¸o) ( Bµi 1, tuÇn7, trang 62, tiÕng ViÖt 2 tËp 1) Môc ®Ých cña bµi tËp lµ dùa vµo tranh vÏ liªn hoµn – kÓ ®îc c©u chuyÖn ®¬n gi¶n cã tªn “ Bót cña c« gi¸o”. Víi bµi tËp nµy cÇn híng dÉn HS nh sau: Bíc 1: Híng dÉn häc sinh quan s¸t ë nhµ - Gi¸o viªn giao tríc 1 tuÇn: + T×m ®äc bµi tËp ®äc cã liªn quan néi dung chñ ®Ò bµi häc. + Quan s¸t tõng tranh theo thø tù 1, 2, 3, 4 ®äc lêi nh©n vËt trong tranh vµ quan s¸t xem mçi bøc tranh vÏ g×? C¸c nh©n vËt lµm g×? NÐt mÆt cö chØ nh thÕ nµo? Bíc 2: Gi¸o viªn chuÈn bÞ tranh phãng to néi dung bµi häc Bíc 3: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp trªn líp *KiÓm tra bµi cò: GV: VÒ nhµ c¸c em t×m ®îc bµi tËp ®äc nµo cã liªn quan ®Õn néi dung bµi tËp c« yªu cÇu c¸c em quan s¸t, bµi tËp ë nhµ? HS: Tha c« bµi “ ChiÕc bót mùc” GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi “ ChiÕc bót mùc” c¶ líp l¾ng nghe, gi¸o viªn gäi 2 - 3 häc sinh ®äc bµi ®· quan s¸t ®îc qua 4 bøc tranh ë bµi tËp 1 trang 62, sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt. * Bµi míi: + Giíi thiÖu bµi míi: C¸c em võa nghe b¹n ®äc bµi “ chiÕc bót mùc” c¸c em thÊy Mai lµ 1 c« bÐ tèt bông, ch©n thùc, biÕt gióp b¹n, ®· cho b¹n mîn chiÕc bót mùc khi b¹n quªn bót ë nhµ. Cßn néi dung c¸c bøc tranh mµ c¸c em quan Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 17 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 s¸t, ghi l¹i ë nhµ cã ®óng sù quan s¸t cña c¸c em kh«ng? C« cïng c¸c em ®i t×m hiÓu bµi tËp 1 trang 62 nhÐ! + Híng dÉn lµm bµi tËp Híng dÉn häc sinh n¾m yªu cÇu cña ®Ò bµi Gi¸o viªn: Gäi 1 häc sinh ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi c¸c b¹n kh¸c ®äc thÇm theo. Gi¸o viªn treo 4 bøc tranh phãng to. Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp: §Çu tiªn yªu cÇu c¸c em quan s¸t tõng tranh, ®äc lêi c¸c nh©n vËt trong mçi tranh ®Ó h×nh dung s¬ bé diÔn biÕn cña c©u chuyÖn, sau ®ã dõng l¹i ë tõng tranh ®Ó kÓ l¹i néi dung, mçi tranh gi¸o viªn cã thÓ ®a ra c©u hái gîi ý nh: Tranh 1: Hai b¹n häc sinh ®ang lµm g×? Bçng b¹n trai nãi víi b¹n g¸i ngåi bªn c¹nh ®iÒu g×? B¹n g¸i nãi víi b¹n trai thÕ nµo? Tranh 2: C« gi¸o ®Õn vµ lµm g×? B¹n trai nãi g× víi c« gi¸o? Tranh 3: C¶ 2 b¹n lµm g×? Víi th¸i ®é ra sao? Tranh 4: VÒ nhµ, b¹n trai khoe ®iÒu g× víi mÑ? MÑ nãi thÕ nµo? Híng dÉn häc sinh lµm bµi: Häc sinh thùc hiÖn lµm bµi theo h×nh thøc, híng dÉn häc sinh kÓ mÉu tranh 1 theo c©u hái gîi ý trªn sau ®ã 2- 3 häc sinh tËp kÓ hoµn chØnh tranh 1: Ch¼ng h¹n Häc sinh 1: Giê tËp viÕt, b¹n nam hái b¹n n÷ ngåi c¹nh: “ Tí quªn kh«ng mang bót” b¹n n÷ ®¸p: “ Tí chØ cã 1 c¸i bót”. Häc sinh 2: H«m Êy, cã tiÕt kiÓm tra thÕ mµ Tïng quªn kh«ng mang bót, Tïng nãi víi Hoa: “ M×nh quªn bót ë nhµ, b¹n cßn chiÕc bót nµo kh«ng cho m×nh mîn víi”, Hoa ®¸p: “ Nhng tí còng chØ cã mét c¸i bót, biÕt lµm thÕ nµo b©y giê”. Sau khi häc sinh kÓ mÉu tranh 1, gi¸o viªn cho häc sinh lµm viÖc theo nhãm bµn ( 3- 4 häc sinh ) th¶o luËn kÓ toµn bé c©u chuyÖn theo 4 bøc tranh. §¹i diÖn c¸c nhãm kÓ, gi¸o viªn gióp häc sinh kÓ ®óng, kÓ ®ñ ý, tiÕn tíi kÓ sinh ®éng, hÊp dÉn. Sau mçi lÇn häc sinh kÓ, c¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt, b×nh chän häc sinh kÓ giái nhÊt. Víi yªu cÇu trªn khi d¹y c¸c em cã thÓ kÓ: Tïng vµ Hoa më vë chuÈn bÞ lµm bµi, Tïng t×m m·i trong cÆp kh«ng thÊy bót ®©u c¶, Tïng quay sang hái Hoa: - M×nh quªn bót ë nhµ, b¹n cßn chiÕc bót nµo kh«ng cho m×nh mîn víi. Hoa ®¸p: - Nhng tí chØ cã mét c¸i bót C¶ 2 b¹n ®ang lóng tung th× c« gi¸o ®É ®Õn bªn c¹nh, c« ®a bót cho Tïng vµ nãi: - Em cÇm bót cña c« mµ viÕt, lÇn sau ®i häc ®õng quªn bót nhÐ! Tïng mõng rì ®a 2 tay nhËn bót råi nãi: - Em c¶m ¬n c« ¹! Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 18 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 Tïng vµ Hoa ch¨m chØ lµm bµi, bµi h«m ®ã c« gi¸o chÊm cho Tïng ®iÓm 10, sau buæi häc Tïng vÒ nhµ khoe víi mÑ. CÇm ®iÓm 10 ®á chãi trªn tay mÑ mØm cêi xoa ®Çu Tïng vµ nãi: - MÑ rÊt vui v× con häc giái, nhng h«m nay ai cho con mîn bót. - D¹, bót cña c« gi¸o ¹! - Con nhí c¶m ¬n c« gi¸o nhÐ! - D¹, v©ng ¹! Qua vÝ dô trªn ®Ó cac em lµm tèt ®îc d¹ng bµi “ KÓ ng¾n theo tranh” t«i yªu cÇu GV cÇn ph¶i chó ý: + Quan s¸t kÜ tõng tranh + §äc néi dung ®îc ghi ë tõng tranh + N¾m v÷ng ý chÝnh mçi tranh thÓ hiÖn + BiÕt kÕt nèi néi dung thÓ hiÖn trong c¸c tranh thµnh mét c©u chuyÖn ng¾n. + BiÕt kÕt hîp lêi kÓ víi ¸nh m¾t, ®iÖu bé, cö chØ. 2. 2- KÓ ng¾n theo c©u hái T«i híng dÉn nh sau: a.KiÓm tra bµi cò - Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh: Ch¼ng h¹n nh ®äc bµi “ bµn tay dÞu dµng” em t×m ®îc nh÷ng tõ ng÷ nµo thÓ hiÖn t×nh c¶m cña thÇy gi¸o ®èi víi An? ( nhÑ nhµng, dÞu dµng, tr×u mÕn). - Gi¸o viªn nhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi ë nhµ. b.Bµi míi + Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c bµi tËp ®· ®äc nãi vÒ chñ ®Ò thÇy c«. - Gi¸o viªn giíi thiÖu: C¸c bµi tËp ®äc trong tuÇn 7, 8 ®Òu nãi vÒ t×nh c¶m cña thÇy c« ®èi víi häc sinh, trong tiÕt tËp lµm v¨n h«m nay c¸c em sÏ thi kÓ vÒ c« gi¸o (thÇy gi¸o) líp 1 cña m×nh ®îc thÓ hiÖn ë bµi tËp 2 trang 69. + Híng dÉn lµm bµi: - Híng dÉn HS n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi. - Gäi vµ HS ®äc yªu cÇu, c¶ líp ®äc thÇm theo. - Gi¸o viªn gióp HS hiÓu néi dung, HS nèi tiÕp ®äc c©u hái, GV gîi më ®Ó mét sè ý HS nhí l¹i: Tªn cña c« gi¸o (thÇy gi¸o) d¹y håi líp 1; t×nh c¶m cña c« gi¸o (thÇy gi¸o) ®èi víi em vµ c¸c b¹n trong líp; ®iÒu mµ em ®¸ng nhí nhÊt; t×nh c¶m cña em ®èi víi c« gi¸o (thÇy gi¸o). §iÒu ®¸ng nhí nhÊt cã thÓ lµ: Khi em m¾c khuyÕt ®iÓm thÇy c« ©n cÇn khuyªn b¶o em nh thÕ nµo?. Lóc em viÕt sai thÇy c« ®· uèn n¾n cho em tõng nÐt ch÷ nh thÕ nµo? Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 19 Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt TËp lµm v¨n d¹ng bµi KÓ ng¾n Líp 2 + Häc sinh lµm bµi: - Häc sinh th¶o luËn nhãm ®«i: 1 HS hái, 1 HS tr¶ lêi vµ ngîc l¹i. - Häc sinh hái - ®¸p tríc líp theo cÆp. - Häc sinh thi kÓ vÒ thÇy c« theo 4 c©u hái. - B×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt. Häc sinh cã thÓ kÓ lµ: C« gi¸o líp 1 cña em tªn lµ Thanh, c« rÊt yªu th¬ng häc sinh vµ lu«n lu«n ch¨m lo cho chóng em tõng li tõng tÝ. Mçi khi em m¾c lçi c« chØ nhÑ nhµng khuyªn b¶o em, tuy kh«ng häc c« n÷a nhng em vµ c¸c b¹n lu«n nhí vÒ c« - c« lµ ngêi mÑ thø 2 cña em. c. Mét sè ®iÓm khi d¹y gi¸o viªn cÇn lu ý vµ ghi nhí + Khi thùc hiÖn kÓ chuyÖn theo c©u hái GV cÇn híng häc sinh: - §äc kÜ tõng c©u hái. - HiÓu ®óng néi dung yªu cÇu cña c©u hái. - Lùa chän néi dung ®Ó tr¶ lêi c©u hái. - BiÕt nèi kªt c¸c c©u tr¶ lêi thµnh c©u chuyÖn ng¾n. - BiÕt kÕt hîp lêi kÓ víi ¸nh m¾t, ®iÖu bé, cö chØ. 2.3- KÓ vÒ gia ®×nh T«i ¸p dông nh sau: a.KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra kiÕn thøc bµi tríc, sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh. b.Bµi míi: + Giíi thiÖu bµi: Gia ®×nh lµ c¸i n«i nu«i c¸c em kh«n lín, ë ®ã cã tÊt c¶ nh÷ng ngêi th©n yªu cña em, ®ã lµ n¬i gÇn gòi, th©n thiÕt víi c¸c em. H«m nay c¸c em sÏ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh cho c« vµ c¸c b¹n trong líp cïng nghe. + Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi tËp 1: - Häc sinh ®äc yªu cÇu: 1 HS ®äc c¶ líp ®äc thÇm theo. - C¸c em nhí l¹i néi dung ®· t×m hiÓu ë nhµ. - Häc sinh lµm miÖng trong nhãm bµn: HS ®äc bµi cña m×nh c¸c hS kh¸c bæ sung ý cho b¹n. - Häc sinh nãi miÖng tríc líp: HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt. KÕt qu¶ cña bµi tËp HS cã thÓ nãi nh sau: Gia ®×nh t«i gåm cã 6 ngêi: ®ã lµ «ng, bµ, bè, mÑ, chÞ Lan vµ t«i. ¤ng , bµ t«i ®· giµ. Bè lµ c«ng nh©n ®ang lµm viÖc ë c«ng ty may Hng Yªn. MÑ t«i lµ gi¸o viªn trêng TiÓu häc Liªn Khª. ChÞ Lan ®ang häc ë trêng Trung häc c¬ së NguyÔn ThiÖn ThuËt, cßn t«i lµ häc sinh líp 2C trêng TiÓu häc Liªn Khª. Phan ThÞ §µo- Trêng TiÓu häc Liªn Khª – HuyÖn Kho¸i Ch©u 20
- Xem thêm -