Tài liệu Mot so bien phap to chuc hdkp cho tre 5 tuoi

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. PhÇn I : §Æt vÊn ®Ò I .LÝ DO CHäN §Ò TµI Nh chóng ta ®· biÕt nhËn thøc cã vai trß v« cïng quan träng trong cuéc sèng con ngêi . NhËn thøc ®óng gióp con ngêi cã hµnh ®éng ®óng , nhËn thøc chÝnh lµ ch×a khãa v¹n n¨ng gióp con ngêi më c¸nh cöa khoa häc t×m ra nh÷ng ®iÒu tëng nh bÝ Èn cöa thÕ giíi xung quanh m×nh. Nhê cã nhËn thøc con ngêi hiÓu biÕt lÉn nhau, trao ®æi kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh m×nh, cïng nhau hµnh ®éng . C¸c qu¸ tr×nh ®ã gióp cho con ngêi ph¸t triÓn t duy vµ nhËn thøc. Gi¸o dôc ph¸t triÓn nhËn thøc lµ mét trong c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc chñ yÕu cña tr¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non . C¸c ho¹t ®éng kh¸c ph¸ khoa häc chÝnh lµ mét phÇn cña néi dung gi¸o dôc ph¸t triÓn nhËn thøc cho trÎ løa tuæi mÇm non . TrÎ em vèn tß mß ham hiÓi biÕt vµ lu«n lu«n cã nhu cÇu t×m tßi kh¸m ph¸ c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh m×nh . Víi ch¬ng tr×nh Gi¸o dôc mÇm non míi viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc rÊt quan träng ho¹t ®éng kh¸m ph¸ bëi ®ã lµ con ®êng tÝch cùc vµ vui thó nhÊt , ®a trÎ ®Õn nh÷ng tri thøc khoa häc. Ho¹t ®éng kh¸m ph¸ gióp trÎ h×nh thµnh thao t¸c t duy vµ n¨ng lùc trÝ tuÖ . Th«ng qua ho¹t ®éng kh¸m ph¸ trÎ ®îc trau dåi ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph©n lo¹i , ph¸n ®o¸n , suy luËn vµ chu ý . Tõ ®ã trÎ hiÓu vµ cã biÓu tîng s©u s¾c vÒ thÕ giíi xung quanh m×nh . §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó trÎ tham gia vµo mäi ho¹t ®éng h×nh thµnh nh©n c¸ch trÎ em . Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y , t«i lu«n t©m t suy nghÜ ph¶i tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ nh thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn nhËn thøc cho trÎ mét c¸ch tèt nhÊt? Trong bµi viÕt nµy t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn nhá vÒ “ Mét sè biÖn ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc cho trÎ 5-6 tuæi ” II.Môc ®Ých nghiªn cøu §em ®Õn cho trÎ sù say mª t×m hiÓu,kÝch thÝch trÎ kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh vµ gióp c« gi¸o tù tin h¬n khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña trÎ. III .KÕT QñA CÇN §¹T TrÎ høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch tù nguyÖn vµ ph¸t triÓn nhËn thøc cña trÎ. IV. §èI T¦ îNG Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc cho trÎ * ph¹m vi : Nghiªn cøu trÎ 5-6 tuæi trêng MÇm non Tr©n Ch©u, trêng mÇm non S¬n Ca n¨m häc 2006- 2010. B. PhÇn II: NéI DUNG I . C¬ së lý luËn Quan ®iÓm cña gi¸o dôc häc Singapo ®· chØ ra r»ng “ Gi¸o dôc kh«ng ph¶i lµ ®æ ®Çy mét c¸i b×nh mµ lµ th¾p s¸ng lªn ngän löa ” §iÒu ®ã cã nghÜa lµ d¹y trÎ kh«ng cã nghÜalµ cø nhåi nhÐt khèi lîng kiÕn thøc v« bê bÕn cho trÎ mµ lµ d¹y trÎ c¸ch häc , c¸ch t duy , nu«i dìng lßng ham hiÓu biÕt , thÝch t×m tßi kh¸m ph¸ . Hay nãi c¸ch kh¸c , gi¸o dôc mÇm non kh«ng nh»m cung cÊp mét khèi lîng kiÕn thøc mµ nh»m h×nh thµnh c¸c chøc n¨ng t©m lý , c¸c c¬ s¬ ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch sau nµy. TrÎ em løa tuæi mÇm non cã tÝnh tß mß 1 kh¸m ph¸ bÈm sinh . §ã lµ mÇm mèng cña viÖc tù klh¸m ph¸, tù häc . NÕu chóng kh«ng ®îc nu«i dìng sÏ mai mét vµ biÕn mÊt hoµn toµn . C¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc lµ con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó gióp trÎ sö dông c¸c gi¸c quan cña c¬ thÓ , vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®Ó t×m hiÓu sù vËt, hiÖn tîng , ®ßi hái trÎ ph¶i cã c¬ héi kh¸m ph¸ kh¸c nhau , khi ®ã viÖc ph¸t triÓn kü n¨ng , n¨ng lùc sÏ ®ãng vai trß chñ ®¹o. ChÝnh v× vËy nªn ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc lµ kh«ng thÓ thiÕu trong trêng mÇm non. II. Thùc trang : HiÖn nay trªn thùc tÕ gi¸o dôc nhËn thøc trong c¸c trêng mÇm non ®îc thùc hiÖn rÊt ®Òu ®Æn thêng xuyªn th«ng qua ho¹t ®éng t×m hiÓu kh¸m ph¸ lµm quen víi biÓu tîng to¸n .v.v.. c«ng t¸c gi¸o dôc nhËn thøc ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ , nhng bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu h¹n chÕ . 1.VÒ nhµ trêng . M«i trêng c¶nh quan cßn nghÌo, c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña trÎ cißn thiÕu, cha ®ång bé . DiÖn tÝch líp häc chËt cho nªn ¶nh hëng tíi viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ cho trÎ . 2. VÒ phÝa c« . H×nh thøc tæ chøc néi dung kh¸m ph¸ ®¬n ®iÖu , kÐm hÊp dÉn , c¸ch thøc tæ chøc kh¸m ph¸ cha thùc sù ph¸t huy ®îc tÝnh tÝnh cùc cña trÎ . Gi¸o viªn cha n¾m v÷ng môc ®Ých , yªu cÇu néi dung ph¸t triÓn h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng “ Kh¸m ph¸ khoa häc ” theo ch¬ng tr×nh Gi¸o dôc MÇm non míi. §å dïng ®å ch¬i cha s¸ng t¹o hÊp dÉn thu hót trÎ . 3 .VÒ phÝa trÎ . Mét sè trÎ cha høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ , trÎ c¶m thÊy mÖt mái , gß bã cha tËp trung , nhiÒu trÎ nhËn thøc chËm. TrÎ cha m¹nh d¹n tù tin khi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. * Quan s¸t thùc tr¹ng kÕt qu¶ trªn trÎ n¨m häc võa qua cña líp t«i nh sau: 2 Tû lÖ % Sè trÎ: 25 ch¸u Tèt Kh¸ §¹t Cha ®¹t Néi dung: Høng thó Ham hiÓu biÕt tÝch cùc t×m hiÓu kh¸m ph¸ c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh 55% 20% 17% 25% 20% 5% 40% 20% 25% 38% 22% BiÕt ph©n lo¹i c¸c ®èi tîng theo 2 c¸ch hoÆc nhiÒu h¬n c¸c ®Æc 15% 27% ®iÓm vµ gäi tªn nhãm ph©n lo¹i 40% 18% 17% 28% 45% 15% HiÓu nguyªn nh©n cña c¸c hiÖn tîng ®¬n gi¶n xung quanh , 15% biÕt®a ra c¸c phÐp ®o sè lîng gi¸ trÞ BiÕt nhËp vai ch¬i vµ thùc hiÖn vai ch¬i Nh×n vµo b¶ng thùc tr¹ng trªn chóng ta thÊy kÕt qu¶ thu ®îc qua c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ ë tre trong líp lµ rÊt thÊp. §iÒu nµy g©y ¶nh hëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn nhËn thøc ë trÎ nãi chung.Tõ thùc tr¹ng nµy ®Æt ra vÊn ®Ò cÊp thiÕt ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc phï hîp h¬n n÷a. §øng tríc t×nh h×nh ®ã, t«i lu«n tr¨n trë ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ cho trÎ ®¹t hiÖu qu¶. T«i m¹nh d¹n ®a mét sè biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc cho trÎ, cô thÓ nh sau : III. C¸c BiÖn ph¸p. 1. BiÖn ph¸p 1: T¹o m«i trêng ho¹t ®éng phong phó hÊp dÉn vµ phï hîp víi trÎ. Ngay tõ ®Çu tiªn cña cuéc ®êi con ngêi lu«n cã nhu cÇu tiÕp nhËn nh÷ng sù viÖc hiÖn tîng xung quanh m×nh . Cã m«i trêng con ngêi muèn tåi t¹i , sinh trëng vµ ph¸t triÓn ®îc, ®èi víi mçi ngêi nãi chung vµ mçi ®øa trÎ nãi riªng viÖc t¹o dùng m«i trêng ho¹t ®éng lµ v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt , m«i trêng tèt th× con ngêi míi tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng . Nh vËy muèn gióp trÎ ph¸t triÓn 3 tèt trong ho¹t ®éng kh¸m ph¸ chóng ta ph¶i t¹o m«i trêng cho trÎ ho¹t ®éng. §èi víi trÎ mét gãc vên nh÷ng chËu hoa nhá bªn ca sæ , nh÷ng h¹t c©y n¶y mÇm nh÷ng chó c¸ nhá mµu sÆc sì b¬i lîn trong bÓ níc trong xanh.v.v..®Òu cho trÎ c¬ héi häc vui kh¸m ph¸ vµ nhËn biÕt thÕ giíi xung quanh . V× vËy ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· b¾t tay vµo x©y dùng m«i trêng , kh¸m ph¸ khoa häc cho trÎ ë líp m×nh vÝ dô * ë gãc thiªn nhiªn Tríc ®©y ë gãc thiªn nhiªn cña líp t«i chØ cã mét vµi chËu c¶nh. Víi mét gãc thiªn nhiªn nh vËy kh«ng thu hót ®îc trÎ vµo ho¹t ®éng t×m hiÓu ,kh¸m ph¸. T«i suy nghÜ tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó cã mét gãc thiªn nhiªn kÝch thÝch trÎ vµo ho¹t ®éng kh¸m ph¸ cã hiÖu nhÊt. Sau nhiÒu lÇn ®i su tÇm vµ xin ý kiÕn cña BGH t«i ®· t¹o ®îc mét gãc thiªn nhiªn cã : + C¸c lo¹i c©y kh¸c nhau ®a d¹ng vÒ mµu s¾c kiÓu d¸ng, chñng lo¹i , cã c©y c¶nh , c©y hoa, c©y ph¸t triÓn nhanh, c©y ph¸t triÓn chËm. C©y l¸ to , nhá , dµi , ng¾n , mµu s¾c l¸ hoa kh¸c nhau , c¸c lo¹i rau , c©y th©n leo , díi gèc cã tªn cña c¸c lo¹i c©y. + C¸c con vËt nu«i nh chim , thá , mÌo.v..v. + BÓ c¸ + C¸c h¹t gièng , c¸c lo¹i b×nh gieo + C¸c bé su tËp hoa , l¸ , c«n trïng.v..v. + S¸ch vÒ ho¹t ®éng khoa häc dµnh cho trÎ nhá.v..v. + Dông cô chøa níc chai, lä trong suèt, bµn ch¬i níc, c¸c lo¹i ca, cèc, c¸c vËt ch×m næi trong níc, chai ®ôc lç t¹o ma, c¸c mµu ®Ó pha mµu níc, tói ni l«ng trong suèt, c¸c nót chai, vá sß , chai to, chai nhá. + C¸t Èm + Kinh lóp, c©n, nam ch©m, g¬ng, vît, b×nh tíi níc, xÎng nhá, c¸c lo¹i èng níc. Ngoµi ®å ch¬i nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng phong phó, c¸ch s¾p xÕp sao cho khoa häc vµ khuyÕn khÝch trÎ dÔ dµng ho¹t ®éng còng ®îc quan t©m. Tríc hÕt t«i ®Æt c¸c c©y ë vÞ trÝ trÎ dÔ quan s¸t vµ ho¹t ®éng nh lau l¸, tíi c©y, nh¹t cá.v..v.c¸c ®å ch¬i ë díi níc ph¶i ®Æt theo bé ®Ó trÎ dÔ dµng ch¬i víi chóng nh h·y ®Ó chËu níc to bªn c¹nh c¸c chai, lä, b×nh, phÔu, c¸c ®å ch¬i ch×m næi, c¸c dông cô pha mµu níc, c¸c thø hßa tan trong níc ( muèi, ®êng ) , chØ víi nh÷ng dông cô ®ã trÎ cã thÓ cã v« vµn c¸c ho¹t ®éng nh ®ong, ®o níc th¶ thuyÒn t×m vËt ch×m næi lµm níc ch¶y nhanh, chËm, t¹o ma.v.v..c¸c lo¹i h¹t cÇn gi÷ trong lä kh« r¸o, ®Ëy n¾p kÝn ®Ó gÇn c¸c b×nh gieo h¹t cã ®Êt Èm.v.v..®Ó trÎ cã thÎ cïng nhau quan s¸t h¹t n¶y mÇm, ra l¸.v.v.. M«i trêng ho¹t ®éng lµ m«i trêng lu«n lu«n cã sù thay ®æi, tõ nh÷ng biÕn ®æi ®ã gióp cho trÎ t×m tßi, kh¸m ph¸. M«i trêng trong líp còng lµ n¬i rÊt tèt cho trÎ ho¹t ®éng kh¸m ph¸. §Æc biÖt lµ m«i trêng ë trong gãc häc tËp VÝ dô Víi chñ ®Ò: “ thÕ giíi thùc vËt ” t«i cho trÎ ph©n lo¹i qu¶ b»ng c¸ch trau dåi ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph©n lo¹i vµ chó ý, t«i chuÈn bÞ cho trÎ thu nhËp nhiÒu lo¹i qu¶ cã nhiÒu mµu s¾c, kÝch thíc, h×nh d¹ng kh¸c nhau. T«i híng dÉn cho tõng nhãm trÎ thùc hiÖn trong nhµ, thêi gian tõ 15 ®ªn 20 phót , cho trÎ cÇm, sê, n¾m, ngöi c¸c qu¶ ®· chuÈn bÞ, sau ®ã cho trÎ ch¬i trß ch¬i ph©n lo¹i qu¶ theo 2 hoÆc 3 dÊu hiÖu cho tríc hoÆc trÎ tù t×m ra dÊu hiÖu ph©n lo¹i . VÝ dô c« nãi “ h·y xÕp nhanh thµnh c¸c nhãm: qu¶ trßn mµu ®á, qu¶ dµi mµu xanh.v.v.hoÆc qu¶ vá nh½n cã 1 h¹t, qu¶ vá sÇn sïi cã nhiÒu h¹t hoÆc qu¶ vÞ ngät cã 1 h¹t, qu¶ vÞ chua cã nhiÒu h¹t.v.v..” T¬ng tù nh ho¹t ®éng ph©n nhãm ®éng vËt dµnh cho trÎ tõ 5 ®Õn 6 tuæi. 4 Môc ®Ých trau dåi ãc quan s¸t vµ kh¶ n¨ng ph©n nhãm, ph©n lo¹i ChuÈn bÞ: bé tranh con vËt nu«i trong gia ®×nh vµ c¸c con vËt trong rõng C« híng dÉn trß ch¬i cho nhãm trÎ thùc hiÖn trong nhµ, thêi gian tõ 10-15 phót Th¶o luËn vÒ tõng con vËt trong mét nhãm. Sau khi th¶o luËn vÒ nh÷ng con vËt trong mét nhãm, ch¼ng h¹n c¸c con vËt nu«i ë gia ®×nh, trén lÉn tranh cña vµi con vËt nu«i trong gia ®×nh víi tranh vµi con vËt sèng trong rõng - khuyÕn khÝch trÎ ph©n chia thµnh nhãm c¸c con vËt theo 1 hoÆc 2 dÊu hiÖu chung tïy theo kh¶ n¨ng cña trÎ. Ch¼ng h¹n: c¸c con vËt cã 2 ch©n , c¸c con vËt cã 4 ch©n hoÆc c¸c con vËt cã 4 ch©n nu«i ë gia ®×nh vµ c¸c con vËt cã 4 ch©n sèng ë trong rõng.v.v..cã thÓ lÆp l¹i ho¹t ®éng víi nhiÒu tranh h¬n, trÎ ch¬i kh¸m ph¸ trong ho¹t ®éng nµy, t«i nh»m cho trÎ trau dåi ãc quan s¸t vµ kh¶ n¨ng ph©n nhãm , ph©n lo¹i mét c¸ch tèt nhÊt. * T¹o m«i trêng trong gãc nghÖ thuËt t¹o h×nh: T«i cho trÎ thö nghiÖm c¸c mµu, chuÈn bÞ 3 hép mµu c¬ b¶n, nh÷ng chiÕc cèc vµ th×a nhùa nhá. Híng dÉn cho trÎ ®Æt 3 hép mµu ®· chuÈn bÞ ë n¬i trÎ cã thÓ lÊy ®îc. Cho mçi trÎ 1 chiÕc cèc nhùa vµ 1 c¸i th×a. Híng dÉn trÎ trén 2 mµu c¬ b¶n víi nhau ®Ó t¹o ra 1 mµu míi. Híng dÉn trÎ trén tû lÖ kh¸c nhau trong c¸c cèc. KhuyÕn khÝch trÎ quan s¸t so s¸nh mµu trÎ võa trén víi mµu cña b¹n kh¸c. Híng dÉn c¸c trÎ th¶o luËn v× sao c¸c mµu ®ã kh«ng gièng nhau, tiÕp tôc t¹o c¬ héi cho trÎ dïng c¸c mµu c¬ b¶n ®Ó thö nghiÖm. Môc ®Ých trß ch¬i nµy nh»m trau dåi ãc quan s¸t so s¸nh vµ kh¶ n¨ng suy luËn t×m hiÓu kh¸m ph¸ cña trÎ. 2.BiÖn ph¸p 2: G©y høng thó b»ng c¸ch liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc theo mét chñ ®Ò chÝnh Høng thó lµ mét c¶m gi¸c tÝch cùc ë moi løa tuæi , nã gióp cho ho¹t ®éng cña con ngêi ®¹t ®îc kªt qu¶ tèt nhÊt, ®èi víi trÎ mÉu gi¸o høng thó ®ãng vai trß cùc kú quan träng v× ý chÝ vµ ghi nhí cña trÎ ë giai ®o¹n nµy cha chñ ®Þnh, trÎ dÔ dµngbÞ ph©n t¸n bëi c¸c yÕu tè bªn ngoµi vµ chãng ch¸n khi ph¶i ho¹t ®éng l©u víi mét ®èi tîng. V× thÕ, nÕu kh«ng g©y ®îc høng thó ®èi víi trÎ th× trÎ tham gia mäi ho¹t ®éng mét c¸ch nhµn ch¸n, thô ®éng. §èi víi ho¹t ®éng t×m hiÓu kh¸m ph¸ ph¸t triÓn nhËn thøc cho trÎ lµ mét viÖc t¬ng ®ãi khã. §Ó g©y høng thó kÝch thÝch tÝch cùc trong tiÕt häc t×m hiÓu kh¸m ph¸ t«i nghÜ r»ng t¹i sao chóng ta l¹i kh«ng liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng trong tiÕt häc theo mét chñ ®Ò, sù kÕt hîp chñ ®Ò nµy sang ho¹t ®éng kh¸c mét c¸ch nhÑ nhµng. C¸ch kÕt nèi khÐo lÐo, cïng lêi nãi hÊp dÉn cña c« sÏ l«i cuèn trÎ tõ sù thÝch thó víi ho¹t ®éng nµy l¹i mong muèn h¸o høc tham gia c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo mµ trÎ kh«ng nhµm ch¸n. vÝ dô: D¹y ho¹t ®éng t×m hiÓu kh¸m ph¸ “ NghÒ y ” t«i sÏ liªn kÕt theo chñ ®Ò nghµnh nghÒ víi ®Ò tµi: “ B¸c sÜ cña em ” Më ®Çu tiÕt häc ®Ó l«i cuèn trÎ vµo chñ ®Ò chÝnh t«i mÆc trang phôc cña b¸c sÜ, ®eo tói cøu th¬ng ®i vµo ®Ó trÎ ®o¸n ®ã lµ ai.”. Sau ®ã t«i hái trÎ: +V× sao c¸c con l¹i biÕt c« lµ b¸c sÜ ? + B¸c sÜ lµm viÖc ë ®©u vËy chóng m×nh ? +Muèn biÕt b¸c sÜ lµm ra viÖc nh thÕ nµo chóng m×nh ®Õn víi phßng kh¸m cña b¸c sÜ “ Hoa sóng “ nhÐ. Sau ®ã t«i cho trÎ quan s¸t c«ng viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cña b¸c sÜ qua trß ch¬i ®ãng vai B¸c sÜ kh¸m ch÷a bÖnh cho bÖnh nh©n, vµ nhËn xÐt + Chóng m×nh cã nhËn xÐt g× vÒ c«ng viÖc cña b¸c sÜ ? + B¸c sÜ dïng nh÷ng ®å dïng g× ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh cho bÖnh nh©n ? 5 §©y còng lµ lóc t«i cho trÎ chän ®å dïng cho b¸c sÜ th«ng qua trß ch¬i : “ T×m ®å dïng gióp B¸c sÜ “ . + §Ó kh¸m ch÷a bÖnh cho mäi ngêi ë c¸c vïng miÒn xa x«i, khã kh¨n c¸c b¸c sÜ cÇn rÊt nhiÒu ®å dïng vËy c¸c ch¸u h·y s¶n xuÊt thËt nhiÒu ®å dïng ®Ó tÆng c¸c b¸c sÜ ®i ch÷a bÖnh nhÐ. TrÎ sÏ dïng nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm ®å dïng cña nghÒ y. Khi trÎ lµm ®îc råi muèn ®Ó trÎ hiÓu c«ng dông cña chóng b»ng c¸ch c« hái trÎ con lµm ®îc ®å dïng g× ? vµ sö dông ®å dïng ®ã nh thÕ nµo vµ t«i cho trÎ m« pháng c«ng viÖc b»ng dông cô mµ trÎ lµm ®îc. Nh vËy qua trß ch¬i nµy trÎ võa nhËn biÕt ®îc dông cô nghÒ vµ cßn biÕt c«ng dông cña chóng, c¸ch sö dông ®å dïng ®ã. TiÕp theo t«i kÝch thÝch: trÎ B¸c sÜ lµm viÖc tõ s¸ng nªn rÊt mÖt.Ai gióp B¸c sÜ kh¸m bÖnh víi. Lóc nµy trÎ sÏ ®îc tham gia vµo trß ch¬i kh¸m ch÷a bÖnh ,®îc thao t¸c gièng b¸c sÜ trÎ rÊt thÝch ( trÎ ®îc kh¸m, ®îc, tiªm, b¨ng bã, truyÒn…cho bÖnh nh©n ) Qóa tr×nh trÎ tri gi¸c, thùc hµnh lµ mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó trÎ kh¸m ph¸, t×m hiÓu nghÒ y cã hiÖu qu¶. Cuèi cïng c« cho trÎ h¸t móa “ íc m¬ xanh “ ®Ó bµy tá t×nh c¶m cña m×nh víi B¸c sÜ còng lµ ®Ó gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý kÝnh träng b¸c sÜ. Trong 1 n¨m häc t«i ®· tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cã chñ ®Ých theo nhiÒu chñ ®Ò. ViÖc liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh cho trÎ thùc hiÖn ho¹t ®éng kh¸m ph¸ ph¶i phï hîp theo c¸c chñ ®Ò theo kÕ ho¹ch cña líp mµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn chñ ®Ò thay ®æi theo thêi gian. ChÝnh v× vËy c¸c tiÕt d¹y ho¹t ®éng t×m hiÓu kh¸m ph¸ lu«n ®îc thay ®æi theo chñ ®Ò sÏ lu«n míi mÎ, phong phó vµ mang ®Çy søc hÊp dÉn víi trÎ. VÝ dô: Trong thêi gian thùc hiÖn chñ ®Ò c¸c hiÖn tîng tù nhiªn t«i tiÕn hµnh cho trÎ “ Ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc” “ Sù bèc h¬i cña níc” theo ®Ò tµi níc. Më ®Çu cho trÎ nghe chuyÖn “Ma r¬i” c« kÓ vµ thÓ hiÖn minh häa cho trÎ . Khi kÕt thóc c©u chuyÖn c« hái trÎ chóng m×nh võa nghe chuyÖn g×, c©u chuyÖn nãi vÒ ®iÒu g×, muèn biÕt v× sao l¹i cã ma chóng m×nh cïng xem nhÐ. - C« cho trÎ quan s¸t 2 chËu níc, 1 chËu níc l¹nh vµ 1 chËu níc nãng cã ®Ëy tÊm kÝnh trong. Cho trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt b»ng c¸ch c« ®a ra hÖ thèng c©u hái: c¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ 2 chËu níc. Quan s¸t ®ã cho trÎ kh¸m ph¸ sù bèc h¬i cña níc, c« nãi thªm vÒ mïa hÌ n¾ng nãng, ao hå nhanh c¹n níc, ®ã lµ do n¬c bèc h¬i bay lªn trªn kh«ng vµ ngng tô l¹i, sau thêi gian gÆp giã kh«ng khÝ chuyÓn ®éng nh÷ng h¹t níc ngng tô l¹i ®ã r¬i xuèng lµ hiÖn tîng ma ®Êy. + Thö nghiÖm c« t¹o ma to, ma nhá cho trÎ xem. + TiÕp theo c« cho trÎ quan s¸t dßng níc ch¶y, nguån níc s¹ch, Ých lîi cña níc vµ ®Æt c©u hái níc dïng ®Ó lµm g×… Cho trÎ thö nghiÖm pha mµu trong níc: TrÎ tr¶i nghiÖm pha mµu níc , vÏ ma r¬i…c« cho trÎ thÓ hiÖn h¸t móa bµi “ Cho t«i ®i lµm ma víi” vµ kÕt thóc ho¹t ®éng kh¸m ph¸ cña trÎ 3 .BiÖn ph¸p 3: TËn dông vµ t¹o t×nh huèng cã vÊn ®Ò ®Ó kÝch thÝch trÎ ho¹t ®éng kh¸m ph¸ cã hiÖu qu¶ cao. NhËn thøc cña trÎ ph¸t triÓn th«ng qua n¨ng lùc quan s¸t tõ t duy trùc quan hµnh ®éng ®Õn t duy trùc quan h×nh tîng víi mäi sù vËt xung quanh trÎ. TrÎ cã nhu cÇu h¬n vÒ mÆt ph¸t triÓn nhËn thøc, khao kh¸t kh¸m ph¸ t×m hiÓu vÒ thÕ gi¬i xung quanh. Tõ ®ã trÎ sö dông tri gi¸c b»ng m¾t ®Õn nÕm, ngöi , sê ….c¸c sù vËt hiÖn tîng, gióp trÎ nhËn thøc s©u ®îc vÊn ®Ò th× gi¸o viªn ph¶i biÕt tËn 6 dông mäi c¬ héi ®Ó kÝch thÝch trÎ tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng kh¸m ph¸. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã c¬ héi ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, cho nªn ngoµi viÖc tËn dông c¬ héi gi¸o viªn ph¶i biÕt t¹o ra t×nh huèng cã vÊn ®Ò, l«i cuèn trÎ suy nghÜ t×m ra ®¸p ¸n ®óngnhÊt. §Ó lµm ®îc viÖc nµy tríc tiªn c« t¹o sù gÇn gòi víi trÎ, chó ý l¾ng nghe trÎ nãi, quan s¸t trÎ ho¹t ®éng, khÝch lÖ vµo hëng øng khi trÎ tr¶i lêi. VÝ dô 1: Cã mét ngµy v× trêi ma rÊt to trÎ kh«ng ra ngoµi ho¹t ®éng ®îc. T«i nãi víi trÎ h«m nay trêi ma nªn chóng m×nh ë trong líp ch¬i, chóng m×nh cã biÕt do ®©u mµ cã ma kh«ng? VÝ dô 2: Trong g׬ ho¹t ®éng ngoµi trêi t«i cho trÎ ra ch« n¨ng vµ hái v× sao bãng cña c¸c con l¹i in xuèng s©n trêng ®îc nhØ? T¹i sao vÒ buæi tra bãng cña c¸c con l¹i ng¾n, buæi chiÒu bãng l¹i dµi ra? VÝ dô 3: Trong mét lÇn tæ chøc cho trÎ ®i d¹o ch¬i t«i cho trÎ quan s¸t ®êng phè vµ hái trÎ nÕu mäi ngêi kh«ng chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng ®êng bé th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra? VÝ dô 4: Vµo nh÷ng ngay ®Ñp trêi t«i cho trÎ quan s¸ nh÷ng ®¸m m©y bay kÝch thÝch trÎ kh¸m ph¸ m©y chuyÓn ®éng nh thÕ nµo? TrÎ theo dâi nh÷ng ®¸m m©y bay, cho trÎ quan s¸t nhng ®¸m m©y chuyÓn ®éng trong giã nhÑ, c¸c ®¸m m©y thay ®æi, m« t¶ vÒ chóng vµ nhËn ra sù kh¸c nhau cña c¸c kiÓu m©y vÒ mµu x¾c vµ h×nh d¹ng, sè lîng cña c¸c ®¸m m©y vµ nhung ®¸m m©y khi trêi ma. Cho trÎ th¶o luËn thêi tiÕt lóc ®ã nh thÕ nµo vµ dù ®o¸n thêi tiÕt trong ngµy ®ã. Quan s¸t ®¸m m©y môc ®Ých lµ trau dåi ®Çu ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng dù ®o¸n vµ ng«n ng÷ cña trÎ. Cø nh vËy t«i gîi më ®Ó trÎ suy nghÜ vµ dïng ng«n ng÷ cña m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña c« vµ t«i gióp trÎ kh¾c s©u thªm nh÷ng tri thøc ®· cung cÊp cho trÎ vÒ sù vËt hiÖn tîng xung quanh mét c¸ch tèt vµ s©u s¾c nhÊt. Ngoµi viÖc tËn dông c¸c c¬ héi trong c¸c ho¹t ®éng gãc, tham gia ngoµi trêi th× ho¹t ®éng cã chñ ®Ých t×m hiÓu kh¸m ph¸ lµ con ®êng ng¾n nhÊt gióp trÎ ph¸t triÓn nhËn thøc mét c¸ch tèt nhÊt ®¹t kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng nµy ®Ó ph¸t triÓn nhËn thøc cho trÎ c« gi¸o cÇn t¹o ra t×nh huèng ®Ó trÎ ®îc thÓ hiÖn suy nghÜ riªng t cña m×nh mét c¸ch tù nhiªn, phï hîp víi nhËn thøc cña tõng trÎ. VÝ dô 5: TrÎ kh¸m ph¸ c¸c lo¹i qu¶: qua tri gi¸c trÎ biÕt mµu s¾c c¸c loai qu¶, sê vµo trÎ c¶m nhËn ®îc vá c¶ c¸c lo¹i qu¶ ®ã . §Ó trÎ hiÓu s©u h¬n t«i cho trÎ cïng bãc, bæ qu¶ ®Ó kh¸m ph¸ bªn trong sau ®ã cho trÎ cïng ¨n ®Ó c¶m nhËn ®îc mïi vÞ cña tõng lo¹i qu¶. Nh vËy trÎ kh¸m ph¸ ®îc tõ ngoµi vµo trong cña qñ vµ biÕt c¶m nhËn h¬ng vÞ cña qu¶ .v.v.. Víi c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn nhËn thøc t«i lu«n tËn dông vµ t¹o t×nh huèng cho trÎ b»ng c¸ch chuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái kÝch thÝch trÎ t duy vµ tr¶ lêi. 7 VÝ dô 6: T×m hiÓu ph©n biÖt chÊt liÖu “ V¶i giÊy”( 4-5 tuæi) Khi cho trÎ quan s¸t vµ tr¶i nghiÖm b»ng c¸ch: cÇn v¶i vo trßn vµ tê giÊy vo trßn sau ®ã t«i hái trÎ: + Con vo giÊy thÊy thÕ nµo ? cßn vo v¶i th× sao? + GÊp giÊy vµ vuèt cã nÕp kh«ng? + Cßn v¶i nh thÕ nµo? Cho trÎ xÐ giÊy , xÐ v¶i + Con xÐ v¶i con thÊy thÕ nµo?cßn giÊy th× sao? Nh vËy trÎ sÏ ph¶i suy nghÜ tÝch cùc vµ thÝch ®îc tr¶ lêi c©uhái cña c«. Do vËy t duy cña trÎ ph¸t triÓn vµ ®ång thêi trÎ cung hiÓu s©u h¬n vÒ sù vËt hiÖn tîng giÊy vµ v¶i. Tõ ®ã c« cã thÎ n¾m b¾t kh¶ n¨ng hiÓu vÊn ®Ò cña trÎ ®Õn ®©u mµ c« cã biÖn ph¸p kÝch thÝch cho phï hîp. VÝ dô: Muèn xÐ ®«i miÕng v¶i ra th× ph¶i lµm g×? cßn giÊy th× sao? Sau ®ã c« gîi më cho trÎ ®Ó trÎ tr¶i lêi b¨ng chÝnh ng«n ng÷ cña chÝnh m×nh Cø nh vËy t«i lu«n t×m c¸ch ®Æt hÖ thèng c©u hái ®Ó cho trÎ ®îc nãi lªn ý hiÓu hoÆc c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò diÔn ®¹t b»ng ng«n ng÷ cña trÎ. Quan träng h¬n lµ t«i ®· kÝch thÝch ®ù¬c trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng kh¸m ph¸ nhËn thøc ®îc sù vËt mét c¸ch s©u s¾c nhÊt. 4 .BiÖn ph¸p 4: Su tÇm , s¸ng t¹o ra trß ch¬i gióp trÎ kh¸m ph¸ b»ng c¸c ho¹t ®éng ch¬i ë løa tuæi mÉu gi¸o t©m lý trÎ ph¸t triÓn tõ t duy trùc quan hµnh ®éng ®Õn t duy trùc quan h×nh tîng vµ ë løa tuæi nµy xuÊt hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng nh vui ch¬i, häc tËp , lao ®éng.v.v..trong c¸c h×nh thøc ®ã t©m lý häc ®· chøng minh vui ch¬i lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o cña trÎ bëi v× ch¬i g©y ra nh÷ng biÕn ®æi vÒ chÊt cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù h×nh thµnh nhan c¸ch cho trÎ vµ ch¬i lµ tiÒn ®Ò cho giai ®o¹n tiÕp theo ch¬i v¬i trÎ võa lµ häc, võa lµ lao ®éng vµ còng lµ h×nh thøc ph¬ng ph¸p biÖn ph¸p gi¸o dôc tèt nhÊt ®èi víi trÎ. V× vËy t«i lu«n thay ®æi s¸ng t¹o ra nh÷ng trß ch¬i míi l¹ hÊp dÉn ®Ó kÝch thÝch trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng vµ tham gia trß ch¬i mét c¸ch høng thó nhÊt ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt. Trß ch¬i ®ãng vai theo chñ ®Ò rÊt quan träng ®èi víi trÎ, kh«ng cã g× lµm cho trÎ høng thó b»ng ch¬i vµ trong qu¸ tr×nh trÎ ch¬i th× sÏ n¶y sinh ra hµnh ®éng cña vai ch¬i nhËn thøc ®îc vai ch¬i cña m×nh vµ thÓ hiÖn tèt vai ch¬i cña m×nh . V× thÕ th«ng qua ch¬i trÎ nhËn thøc ®óng hµnh ®éng vai ch¬i. VÝ dô 1 : Khi d¹y trÎ kh¸m ph¸ ph©n lo¹i dông cô nghÒ t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ T×m dông cô nghÒ” trong chñ ®iÓm “Ngµnh nghÒ” trß ch¬i t×m dông cô nghÒ lµ tæ chøc cho tÊt c¶ c¸c trÎ ®Òu ®îc tham gia trß ch¬i, mçi trÎ t×m lùa chän cho m×nh mét dông cô vµ nãi tªn dông cô thÓ hiÖn m« pháng dông cô ®ã, khi tham gia trß ch¬i nµy trÎ v« cïng thÝch thó v× ®îc lµm viÖc gièng c¸c c« , c¸c b¸c… nhËn biÕt ®îc tªn dông cô nghÒ l¹i võa biÕt ®îc c«ng dông cña tõng lo¹i dông cô. VÝ dô 2: 8 Ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc vÒ níc t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i sù d©ng lªn cña níc: ChuÈn bÞ: + Chai 1/2 lÝt cã ®¸nh dÊu v¹ch vµng, xanh,®á + Sái tr¾ng, phÔu C¸ch ch¬i: cho trÎ ®æ níc vµo chai ®Õn v¹ch xanh sau ®ã cho sái vµo chai, trÎ quan s¸t sù d©ng lªn cña níc khi ch¬i trß ch¬i nµy rÊt høng thó. Môc ®Ých cña trß ch¬i nµy lµ ph¸t triÓn ãc quan s¸t vµ suy luËn ph¸n ®o¸n, ng«n ng÷ cña trÎ VÝ dô 3: “ Trß ch¬i nhèt kh«ng khÝ vµo tói” - ChuÈn bÞ: Tói li l«ng - . C¸ch ch¬i: Cho trÎ thæi tói li l«ng vµ buéc chÆt råi cho trÎ tung lªn Sau ®ã c« ®a ra c©u hái: + V× sao tói li l«ng l¹i ph«ng nªn nhØ ? + C¸c con ®· nh×n thÊy kh«ng khÝ bao giê cha ?( c« gi¶i thÝch cho trÎ hiÓu s©u thªm vÒ sù vËt hiÖn tîng ®ã) Qua trß ch¬i nµy kÝch thÝch ®îc ãc quan s¸t vµ kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n suy luËn cña vËt ®ã. VÝ dô: Trß ch¬i ph©n lo¹i h·y chän gióp t«i….trÎ ch¬i ph©n nhãm ®éng vËt, thùc vËt theo m«i trêng sèng. Nh vËy chØ cã nh÷ng trß ch¬i míi l¹ gãp phÇn t¹o cho trÎ høng thó, hÊp dÉn vµ thu hót trÎ ®îc tÝch cùc tham gia ho¹t t×m hiÓu kh¸m ph¸ nh»m ph¸t triÓn nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c nhÊt cho trÎ. 5 .BiÖn ph¸p 5: Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸. HiÖn nay chóng ta ®ang bíc vµo giai ®o¹n bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin. ViÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y t¹i c¸c trêng mÇn non ®ang ®îc ®Èy m¹nh. Khi ®îc tiÕp cËn víi m¸y tÝnh, khai th¸c sö dông c¸c tÝnh n¨ng cña m¸y nh lµm ¶nh ®éng, lång ©m thanh, t¹o c¸c hiÖu øng power point, ch¬ng tr×nh vui häc kits mak. T«i thÊy rÊt nhiÒu u viÖt gióp cho gi¸o viªn sö dông lµm ph¬ng tiÖn ®Ó thiÕt kÕ .Nh÷ng ho¹t ®éng d¹y trÎ víi ©m thanh sèng ®éng, mµu s¾c hÊp dÉn rÊt thu hót sù chó ý cña trÎ vµ khuyÕn khÝch trÎ tham gia ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc høng thó. VÝ dô: Víi viÖc d¹y trÎ kh¸m ph¸ m«t. sè loµi hoa trong chñ ®iÓm thÕ giíi thùc vËt , t«i ®· thiÕt kÕ trªn power point, h×nh ¶nh c¸c loµi hoa cã nhiÒu mµu s¾c , sau ®ã t«i cho trÎ nghe xem c« yªu cÇu t×m lo¹i hoa g×. VÝ dô yªu cÇu t×m hoa c¸nh trßn ªm mît nh nhung( hoa hång ) hoa c¸nh dµi ,nhá ( hoa cóc, hoa ®ång tiÒn)… vµ kiÓm tra nh÷ng th«ng tin cña trÎ trªn m¸y tÝnh. NÕu ®óng c¸c h×nh ¶nh ®ã xuÊt hiÖn vµ kÌm theo ®ã lµ lêi khen ngîi, nÕu sai cã yªu cÇu trÎ t×m l¹i.Nh÷ng b«ng hoa xuÊt hiÖn rung rinh c¸nh lµm trÎ rÊt thÝch thó. Hay nh cho trÎ kh¸m ph¸ thiªn nhiªn t«i cho trÎ xem h×nh ¶nh ma, giã , sÊm ,chíp kÌm theo lµ nh÷ng ©m thanh cña hiÖn tîng ®ã trÎ rÊt thÝch thó. IV . KÕt luËn C¸c biÖn ph¸p nµy ®· gióp t«i thu hót ®îc sù tËp trung, chó ý cao ®é cña trÎ, tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng t×m hiÓu kh¸m ph¸, vµ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ rÊt cao. Nhê ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn mµ cuèi n¨m qua kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ lÜnh vùc, t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ sau: 1 VÒ phÝa trÎ 9 Néi dung Tèt Høng thó 75 % Ham hiÓu biÕt tÝch cùc t×m hiÓu kh¸m ph¸ c¸c sù 40% viÖc hiÖn tîng xung quanh. HiÓu nguyªn nh©n cña c¸c hiÖn tîng ®¬n gi¶n xung 35% quanh, biÕt ®a ra phÐp ®o sè lîng gi¸ trÞ. BiÕt ph©n lo¹i c¸c ®èi tîng theo 2 hay nhiÒu h¬n c¸c 65% ®Æc ®iÓm vµ gäi tªn nhãm ph©n lo¹i BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thùc hiÖn vai ch¬i 40% Kh¸ 20 % 45% §¹t 5% 15% 45% 20% 25% 10% 55% 5% 2. VÒ phÝa c«: - HiÓu s©u s¾c h×nh thøc tæ chøc lÜnh vùc ph¸t triÓn nhËn thøc theo híng thÝch hîp. - Cã nhiÒu trß ch¬i ¸p dông vµo ho¹t ®éng trong ngµy cña bÐ, biÕt tËn dông vµ s¸ng t¹o c¸c t×nh huèng kÝch thÝch trÎ kh¸m ph¸, ph¸t triÓn nhËn thøc. *. Bµi häc kinh nghiÖm. §Ó ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ lÜnh vùc ph¸t triÓn nhËn thøc cho trÎ ë løa tuæi mÇm non t«i ®· rót ra ®îc mét sè kinh nghiÖm sau: 1/ Tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i hiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn nhËn thøc cho trÎ MÇm non. N¾m v÷ng môc ®Ých yªu cÇu cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn nhËn thøc, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng liªn kÕt theo mét chñ ®Ò chÝnh. 2/ Gi¸o viªn ph¶i lu«n chuÈn bÞ t¹o m«i trêng phong phó ®Ó kÝch thÝch trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng t×m hiÓu kh¸m ph¸, ®ång thêi gi¸o viªn lu«n thay ®æi m«i trêng phï hîp víi chñ ®Ò cho trÎ kh¸m ph¸. 3/ Gi¸o viªn kh«ng nh÷ng su tÇm mµ cßn s¸ng t¹o ra nh÷ng trß ch¬i cã t¸c dông kÝch thÝch trÎ kh¸m ph¸, ph¸t triÓn nhËn thøc, hÊp dÉn míi l¹, g©y høng thó,t¹o c¬ héi ®Ó trÎ tÝch cùc ch¬i.øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ. 4/ Tù häc, tù båi dìng n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ, ®æi míi h×nh thøc tæ chøc, n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y cho trÎ. * KhuyÕn nghÞ: - Th«ng qua b¶n s¸ng kiÕn nµy, ®Ó ®Ò tµi cã hiÖu qu¶ h¬n t«i xin cã mét sè khuyÕn nghÞ sau: - §Ò nghÞ BGH trêng tham mu víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ ®Þa ph¬ng hç trî kinh phÝ ®Çu t trang bÞ mét phßng cã m¸y Kismat ®Ó t¹o c¬ héi cho trÎ ®îc tham gia ch¬i kh¸m ph¸. - Phßng gi¸o dôc liªn hÖ cho gi¸o viªn ®i th¨m quan häc tËp c¸c trêng trong néi thµnh vµ mét sè tØnh b¹n ®Ó n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ, rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña quý ban vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! C¸t Bµ, ngµy .... th¸ng .... n¨m 2011 Ngêi viÕt 10 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang PHÇN V : TµI LIÖU THAM KH¶O STT Hä tªn t¸c gi¶ 1 -§µo Thanh ¢m – TrÞnh D©n – NguyÔn ThÞ Hoµ- §inh V¨n Vang Lª ThÞ Ninh 2 3 Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o dôc häc mÇm non Tªn nhµ xuÊt b¶n Ph¬ng ph¸p cho trÎ lµm quen víi M«i trêng xung quanh. Phßng Gi¸o dôc M Çm S¸ng kiÕn non kinh nghiÖm mÇm non H¶i Phßng Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc s ph¹m( trêng §HSP Hµ Néi ) N¨mxuÊt b¶n Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc s ph¹m 2001 Danh s¸ch c¸c s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®· viÕt TT 1 Tªn s¸ng kiÕn Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ lµm quen víi v¨n häc. Thuéc thÓ lo¹i V¨n häc N¨m viÕt 2005- 2007 2 Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi khi d¹y trÎ lµm quen víi to¸n theo ®Þnh híng ®æi míi gi¸o dôc LQ víi To¸n 2007-2008 3 Mét sè biÖn ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc cho trÎ 5-6 tuæi. Kh¸m ph¸ MTXQ 2009-2010 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp tù do h¹nh phóc B¶n cam kÕt I T¸c gi¶ 11 Hä vµ tªn : NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Sinh ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 1978 §¬n vÞ : Trêng mÇm non Tr©n Ch©u §iÖn tho¹i : 0313887904 II Tªn s¶n phÈm “ Mét sè biÖn ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc cho trÎ 5-6 tuæi III Cam kÕt T«i xin cam kÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ s¶n phÈm cña c¸ nh©n t«i. nÕu cã x¶y ra tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi mét phÇn hay toµn bé s¶n phÈm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«I hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc l·nh ®¹o ®¬n vÞ, l·nh ®¹o PGD vÒ tÝnh trung thùc cña s¶n phÈm nµy. C¸t bµ ngµy th¸ng Ngêi cam kÕt n¨m 2010 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang UBND HUYỆN cats HẢI 12
- Xem thêm -