Tài liệu Một số biện pháp tổ chức giấc ngủ cho trẻ 24-36 tháng

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy Trêng mÇm non ho¹ mi S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Mét sè biÖn ph¸p tæ chøc giÊc ngñ cho trÎ 24 – 36 th¸ng tuæi Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ HiÒn Líp: B3 – (24 – 36 th¸ng tuæi) I. §Æt vÊn ®Ò: Hµ Néi – 3/2008 TrÎ em nh bóp trªn cµnh BiÕt ¨n, ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan §Ó thùc hiÖn tèt lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu, t«i lµ mét gi¸o viªn mÇm non kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, tu dìng vµ rÌn luyÖn ®Ó trang bÞ cho b¶n th©n m×nh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, nh»m ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ph¸t triÓn mét c¸c toµn diÖn. Muèn trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn kh«ng chØ cã kiÕn thøc lµ ®ñ, mµ cÇn ph¶i kÕt hîp víi nhiÒu yÕu tè kh¸c nh: Nhµ trêng, gia ®×nh, x· héi vµ m«i trêng, mµ trong ®ã t«i thÊy yÕu tè ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong tr- êng mÇm non lµ viÖc cÇn ®îc quan t©m hµng ®Çu vie: TrÎ ë løa tuæi mÇm non nãi chung, ®Æc biÖt lµ trÎ ë løa tuæi 24 – 26 th¸ng cßn rÊt nhá, c¬ thÓ b¾t ®Çu ph¸t triÓn nhanh, m¹nh vÒ thÓ chÊt vµ tinh th©n. Nh chung ta ®· biÕt giÊc ngñ ®èi víi con ngêi lµ v« cïng quan träng, nhÊt lµ ®èi víi trÎ løa tuæi 24-36 th¸ng. Bëi sau mçi giÊc ngñ tinh thÇn cña trÎ sÏ ®îc s¶ng kho¸i h¬n, chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan thÇn kinh ®îc phôc håi. Nªn mçi chóng ta, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan thÇn kinh ®îc phôc håi. Nªn mçi chóng ta, ®Æc biÖt lµ c¸c c« gi¸o mÇm non cÇn ph¸t huy tèt vai trß ngêi mÑ thø hai cña trÎ chu ®¸o ë mäi lóc mäi n¬i. NÕu trÎ ®Õn trêng chØ ®îc ¨n no ,häc hµnh ®Èy ®ñ vµ vui ch¬i th«i cha ®ñ, mµ trÎ cÇn ph¶i ®îc c¸c c« gi¸o híng dÉn, tæ chøc cho trÎ ngñ ®ñ giê vµ ®ñ giÊc. §ång thêi cÇn rÌn co trÎ cã thãi quen ngñ ®óng giê. Ngoµi ra phßng ngñ cña trÎ ph¶i s¹ch tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng. Nh vËy c¬ thÓ trÎ sÏ ®îc khoÎ m¹nh, ho¹t ®éng vui ch¬i tÝch cùc vµ häc tËp tiÕp thu bµi tèt. §èi víi t«i lµ mét c« gi¸o mÇm non, biÕt ®îc ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ vµ hiÓu ®îc tÇm quan träng cña giÊc ngñ. Cho nªn t«i ThÊy viÖc tæ chøc tèt giÊc ngñ cho trÎ trong trêng mÇn non lµ v« cïng cÇn thiÕt. II. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña líp: Líp t«i lµ líp ghÐp ch¸u ë hai ®é tuæi, ch¸u løa tuæi mÉu gi¸o bÐ vµ ch¸u løa tuæi nhµ trÎ. Trong ®ã 20 ch¸u ë løa tuæi nhµ trÎ, 18 ch¸u ë løa tuæi mÉu gi¸o bÐ. C¸c chÊu ë løa tuæi nhµ trÎ lµ 100% trÎ ®i häc lÇn ®Çu, nªn trÎ cha cã ý thøc, thÝch g× lµm ®Êy, trÎ cha cã nÒ nÕp trong c¸c ho¹t ®éng. Do ®ã c¸c c« gi¸o trong líp ph¶i híng dÉn, ph¶i rÌn cho trÎ tõng li, tõng tÝ, ®Ó ®a trÎ vµo nÒ nÕp chung cña líp. T«i thÊy ®©y lµ mét vÊn ®Ò v« cïng khã kh¨n, ®ßi hái c¸c c« gi¸o ph¶i nhiÖt t×nh ch¨m sãc trÎ ë mäi lóc, mäi n¬i. Víi b¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn d¹y trÎ nhiÒu n¨m ë løa tuæi nµy, t«i thÊy cÇn ph¶i rÌn thãi quen tèt cho trÎ trong giê ngñ, t«i vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong líp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ thuËn lîi sau: 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n * ThuËn lîi: - Nhµ trêng ®Çu t ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt - TrÎ ®a sè ®îc phô hinh quan t©m - C« gi¸o t©m huyÕt víi nghÒ, nhiÖt t×nh vµ yªu th¬ng trÎ - §îc ban gi¸m hiÖu nhµ trêng chØ®¹o vµ gióp ®ì s¸t sao * Khã kh¨n - Líp t«i ch¸u ghÐp ë hai ®é tuæi (tuæi nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o bÐ) 2 - 100% ch¸u ë løa tuæi nhµ trÎ ®i häc lÇn ®Çu, trÎ cßn nhá cha cã ý thøc, thÝch g× lµm ®Êy, hay ®i l¹i lung tung, kh«ng dã nÒ nÕp trong c¸c ho¹t ®éng. - Mét sè phô huynh nu«ng chiÒu con c¸i XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn t«i ®· suy nghÜ vµ t×m ra mét sè biÖn ph¸p sau: 3. Mét sè biÖn ph¸p §Ó gióp c¸c ch¸u ngñ ®îc s©u giÊc, hµng ngµy khi ch¨m sãc trÎ t«i ®· gÇn gòi víi trÎ ®Ó t×m hiÓu t©m sinh lÝ cña tõng ch¸u, råi tõ ®ã n¾m b¾t ®îc ®Æc ®iÓm riªng cña tõng trÎ nh: Ch¸u hay ®æ må h«i trém, ch¸u yÕu thËn, ch¸u hay giËt m×nh, ch¸u míi èm dËy, ch¸u ¨n Ýt, ch¸u míi ®i häc, ch¸u khã ngñ...§èi víi c¸c ch¸u cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¸ biÖt trªn, t«i ®· ph¶i cè g¾ng vµ t×m ra c¸c gi¶i quyÕt tèt nhÊt ®ã lµ: nh÷ng ch¸u yÕu thËn, ch¸u hay ®æ må h«i trém, t«i xÕp cho c¸c chÊu n»m ngñ riªng mét d·y ®Ó tiÖn viÖc ch¨m sãc khi cÇn thiÕt vµ nh¾c trÎ ®i vÖ sinh kÞp thêi, mµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn giÊc ngñ cña c¸c ch¸u kh¸c. §èi víi nh÷ng ch¸u míi èm dËy, ch¸u míi ®i häc, ch¸u ¨n Ýt, ch¸u hay giËt m×nh, ch¸u khã ngñ, t«i thêng trao ®æi víi c¸c bËc phô huynh vÒ b÷a ¨n, giÊc ngñ cña trÎ hµng ngµy, ®Ó vÒ nhµ gia ®×nh phèi hîp cïng nhµ trêng cã chung biÖn ph¸p ch¨m sãc vµ rÌn nÒ nÕp cho trÎ ®îc tèt h¬n. Ngoµi ra t«i cßn m¹nh d¹n trao ®æi víi c¸c c«, b¸c trong tæ nhµ bÕp ®Ó chÕ biÕn nh÷ng mãn ¨n hîp khÈu vÞ cho c¸c ch¸u. Cã nh thÕ c¸c ch¸u ngêi míi khoÎ m¹nh, ngñ ngon giÊc vµ ngñ say h¬n. VÝ dô: Lµ mét c« gi¸o mÇm non t«i biÕt ®îc ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ cña trÎ, ®èi víi c¸c ch¸u míi ®i häc trÎ cha quen víi nÒ nÕp sinh ho¹t cña líp, trÎ khãc, c« gi¸o dç kh«ng nghe...§èi víi c¸c ch¸u nµy t«i lu«n gÇn gòi, trß chuyÖn hái han trÎ, ®Ó trÎ chãng quen, råi dÇn dÇn ®a trÎ quen víi giê ngñ cña líp (¶nh 1). *BiÖn ph¸p 2: §a trÎ vµo giÊc ngñ ViÖc t¹o cho trÎ mét t©m thÕ yªn t©m tho¶i m¸i khi ngñ ë trêng víi c« gi¸o vµ c¸c b¹n lµ v« cïng cÇn thiÕt, nh vËy trÎ míi cã mét giÊc ngñ s©u, nhÑ nhµng. T«i thêng h¸t cho trÎ nghe nh÷ng bµi h¸t ru hoÆc më ®µi nho nhá cho trÎ nghe nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca quen thuéc, ®Ó giÊc ngñ ®Õn víi trÎ ®îc tù nhiªn vµ thËt tho¶i m¸i, mµ kh«ng bÞ gß bã. Bªn c¹nh ®ã t«i cßn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ch¨n, chiÕu, gèi, ®Öm cho trÎ n»m, ®ång thêi chó ý ®ãng cöa chíp, kÐo rÌm ®Ó t¹o ¸nh s¸ng phï hîp gióp trÎ ®i vµo giÊc ngñ ngon. VÝ dô: T«i thÊy c¸c ch¸u nhá khi ®i ngñ cÇn ®îc sù quan t©m cña c¸c c« gi¸o nh: xoa ®Çu, vç vÒ yªu th¬ng...Do ®ã ®Ó giÊc ngñ ®Õn nhanh víi trÎ t«i 3 thêng h¸t cho trÎ nge nh÷ng vµi h¸t ru hoÆc ®äc th¬ vµ kÕt hîp víi nh÷ng ®éng t¸c vç vÒ ©u yÕm trÎ. * BiÖn ph¸p 3: Ch¨m sãc tèt giÊc ngñ cña trÎ Trong giê ngñ cña trÎ t«i lu«n cã mÆt t¹i phßng ngñ ®Ó tr«ng vµ quan s¸t trÎ ngñ, ®Ó söa l¹i c¸c t thÕ n»m cho trÎ mµ khi ngñ say trÎ thêng ®¹p ch¨n ra khá ngêi, cã trÎ bÞ hë lng, hë bông t«i kÐo quÇn ¸o cho trÎ kÞp thêi hoÆc cã trÎ n»m ngoµi cùa m×nh dÔ l¨n ra khái ®Öm xuèng nÒn nhµ, nÕu cã ch¸u n»m sÊp kh«ng ®óng t thÕ t«i söa l¹i lu«n cho ch¸u ngñ ®îc tho¶i m¸i h¬n. Cã ch¸u khi ngñ say thêng hay giËt m×nh hoÆc mª s¶ng khãc nhÌ, nh÷ng lóc nh thÕ t«i lu«n cã mÆt kÞp thêi vç vÒ vµ xoa ®Çu ®Ó ch¸u l¹i ngñ tiÕp. VÝ dô 1: Trong giê ngñ cã trÎ cùa m×nh hoÆc më m¾t t«i nh¾c trÎ nhÑ nhµng vµ cho trÎ ®i vÖ sinh ®Î tr¸nh tÌ dÇm ra quÇn. Sau ®ã t«i ®a trÎ vÒ chç ngñ tiÕp. VÝ dô 2: Khi ngñ cã trÎ tÌ dÇm ra quÇn ¸o, trÎ l¹nh, ngêi khã chÞu, cã trÎ khãc vµ kh«ng ngñ ®îc. Nh÷ng lóc nh thÕ t«i cã mÆt kÞp thêi ®Ó thay quÇn ¸o cho trÎ, råi ®a trÎ vµo ngñ tiÕp. (¶nh 2) * BiÖn ph¸p 4: ChuÈn bÞ ®ñ ®å dïng ®Ó ch¨m sãc trÎ ngñ Muèn c¸c ch¸u cã mét giÊc ngñ say mµ kh«ng bÞ gß bã, t«i lu«n chó ý ®Õn giÊc ngñ cña c¸c ch¸u, trÎ cã ngñ ®óng giê vµ ®ñ giÊc, khi thøc dËy tinh thÇn míi s¶ng kho¸i, ho¹t ®éng míi tÝch cùc, ¨n sÏ ngon miÖng, ngêi sÏ khoÎ vµ t¨ng c©n ®Òu. §Æc biÖt vÒ mïa ®«ng, tríc khi trÎ ®i ngñ t«i thêng cíi quÇn ¸o, níi d©y mò, kh¨n cho trÎ, sau ®ã quÇn ¸o cña trÎ ®îc gÊp l¹i gän gµng ®Ó tr¸nh nhÇm lÊn vµ khi trÎ ngñ dËy t«i l¹i mÆc ngay cho ch¸u kÞp thêi ®Ó kh¶o bÞ l¹nh. Mïa ®«ng c¸c ch¸u ngñ ®îc ®¾p ch¨n ®ñ Êm vµ n»m trªn ®Öm, mïa hÌ phßng ngñ cã ®ñ qu¹t m¸t cho c¸c ch¸u ngñ ngon giÊc. T«i lu«n chó ý tr¸nh kh«ng cho trÎ n»m trùc tiÕp trªn nÒn nhµ vµ díi qu¹t. Ngoµi ra nh÷ng ngµy nãng bøc, nhiÖt ®é cao ®Ò phßng tr¸nh t×nh huèng mÊt ®iÖn ®ét xuÊt, t«i ®· chuÈn bÞ s½n mét qu¹t nan ®Ó chÞ em trong líp ph©n c«ng qu¹t cho tõng nhãm trÎ, nh vËy trÎ sÏ kh«ng bÞ khã chÞu vµ ngñ ®îc yªn giÊc. (¶nh 3) III. kÕt qu¶ Trªn ®©y lµ nh÷ng viÖc t«i ®· lµm hµng ngµy, ®Ó ch¨m sãc tèt giÊc ngñ cho c¸c ch¸u. Muèn c¸c ch¸u ®îc ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn, kh«ng chØ cho ¨n uèng, häc hµnh, vui ch¬i lµ ®ñ, mµ cßn ph¶i tæ chøc cho c¸c ch¸u ngñ ®óng giê vµ ®ñ giÊc. Cã nh vËy tinh thÇn cña c¸c ch¸u míi s¶ng kho¸i, nhanh nhÑn, ho¹t b¸t vµ ch¸u sÏ ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc, c¸c ch¸u sÏ ¨n ngon miÖng, ¨n nhiÒu h¬n, trÎ t¨ng c©n ®Òu, cã søc khoÎ tèt, trÎ ®i häc ®Òu vµ tiÕp thu bµi häc mét c¸c cã hÖ thèng. 4 Sau mét thêi gian ®Ó t©m søc cña c¸ nh©n t«i cïng chÞ em trong líp, ®· kiªn tr× híng dÉn vµ ch¨m sãc c¸c ch¸u chu ®¸o, tËn t×nh, ®Õn nay giÊc ngñ cña c¸c ch¸u líp t«i ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng mõng nh sau: - 100% sè ch¸u ®· quen ®îc víi nÒ nÕp ngñ cña líp, c¸c ch¸u ®Òu ngñ ngon vµ ngñ ®Éy giÊc. - §Õn nay kh«ng cßn ch¸u nµo tÌ dÇm trong giê ngñ. - C¸c ch¸u hay khãc nhÌ vµ giËt m×nh trong giê ngñ kh«ng cßn n÷a. - C¸c gi¸o viªn trong líp ®Òu rÊt thµnh th¹o vµ ch¨m sãc c¸c ch¸u ngñ cÈn thËn, chu ®¸o. Iv. Bµi häc kinh nghiÖm 1. C« gi¸o ph¶i lu«n lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy ®Ó t¹o cho trÎ mét thãi quen tè. 2. C« gi¸o ph¶i nhiÖt t×nh yªu th¬ng trÎ hÕt lßng, chó ý ch¨m sãc trÎ tèt ë mäi lóc mäi n¬i. 3. C« gi¸o ph¶i n¾m ch¾c quy chÕ tæ chøc giê ngñ cña trÎ vµ n¾m ®íc ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña tõng ch¸u líp m×nh. T¹o t©m thÕ tèt ®Ó trÎ yªn t©m khi ngñ ë líp. 4. C« gi¸o cÇn quan t©m tíi nh÷ng trÎ c¸ biÖt, trÎ ¨n yÕu, trÎ míi vµo, ®Ó trÎ nhanh chãng hoµ nhËp cïng c¸c b¹n. 5. C« gi¸o ph¶i nh¹y bÐn cã nh÷ng ®Ò xuÊt kÞp thêi víi ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®Ó ®îc bæ sung nh÷ng ®å dïng cßn thiÕu. 6. C« gi¸o ph¶i thêng xuyªn trao ®æi víi c¸c bËc phô huynh vÒ t×nh h×nh ¨n, ngñ cña tõng trÎ trong ngµy, ®Ó nhµ trêng cïng gia ®×nh phèi kÕt hîp gi¸o dôc trÎ ngµy cµng tèt h¬n. Ho¹ Mi, ngµy 28 – 3 – 2008 Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ HiÒn 5
- Xem thêm -