Tài liệu Một số biện pháp thực hiện quy chế dân chủ ở trường thcs

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë trêng THCS I. §Æt vÊn ®Ò Quy chÕ d©n chñ trong trêng häc lµ cô thÓ ho¸ quan ®iÓm, ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, thùc hiÖn d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra. Trong nhµ trêng th«ng qua c¸c h×nh thøc d©n chñ trùc tiÕp vµ d©n chñ ®¹i diÖn nh»m ph¸t huy trÝ tuÖ vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi d¹y, ngêi häc vµ th«ng qua c¸c cuéc vËn ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc ®Ó x©y dùng nhµ trêng x· héi chñ nghÜa ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña quª h¬ng ®Êt níc. D©n chñ ®i ®«i víi kØ luËt trong khu«n khæ cña ph¸p luËt, kØ c¬ng trong khu«n khæ cña nhµ trêng vµ x©y dùng cho häc sinh cã ®îc tri thøc vÒ d©n chñ, biÕt thùc hµnh d©n chñ trong nhµ trêng , trong ®êi sèng x· héi. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong trêng häc lµ c¬ së ®Ó c¸c cÊp c¸c ngµnh vµ nh©n d©n ®Òu cã quyÒn gi¸m s¸t, kiÓm tra gãp ý kiÕn x©y dùng nhµ trêng, ®¶m b¶o t¨ng cêng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, ph¸t huy m¹nh mÏ vai trß cña c«ng §oµn, §oµn thanh niªn, §éi thiÕu niªn, Héi ®ång gi¸o dôc x· vµ c¸c tæ chøc x· héi, gi¸o dôc kh¸c trong viÖc thùc hiÖn d©n chñ. Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong trêng häc sÏ ®éng viªn ®îc mäi thµnh viªn trong trêng häc tÝch cùc c«ng t¸c, cã ý thøc v¬n lªn vît mäi khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô c«ng t¸c ®îc giao. Trong mçi c«ng viÖc mäi ngêi cã sù bµn b¹c, tham gia gãp ý kiÕn mét c¸ch d©n chñ cïng nhau x©y dùng biÖn ph¸p thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, cã tr¸ch nhiÖm. Qua ®ã gióp cho mäi ngêi thÊy râ nhiÖm vô cña m×nh, tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc x©y dùng nhµ trêng.Trong quy chÕ vÒ trêng häc thùc hiÖn d©n chñ ë trêng häc ®· nªu râ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c thµnh viªn nh: häc sinh, gi¸o viªn, c¸n bé phôc vô, ban lao ®éng, héi cha mÑ häc sinh, c¸c ®oµn thÓ … ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g×. Song ®Ó thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong nhµ trêng, ngêi c¸c bé qu¶n lý ë c¬ng vÞ Phã hiÖu trëng cã vai trß hÕt søc quan träng vµ cã tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ trong viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng.V× l·nh ®¹o nhµ trêng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn mäi c«ng viÖc trong nhµ trêng. ë mçi c«ng viÖc ®ã ®Õu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh d©n chñ vµ cã lµm tèt c«ng viÖc ®ã th× míi ®¹t kÕt qu¶ cao ë c¸c c«ng viÖc. V× vËy thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong nhµ trêng lµ ®iÒu hÕt søc quan träng vµ ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong nhµ trêng cã rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm. Lµ mét c¸n bé qu¶n lý trong nhµ trêng, qua thùc tÕ c«ng t¸c t«i xin nªu mét sè viÖc lµm vÒ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong nhµ trêng mµ t«i thÊy cã kÕt qu¶. II.Mét sè viÖc lµm cô thÓ 1.Tæ chøc häc tËp vµ tuyªn truyÒn s©u réng trong nh©n d©n vÒ b¶n quy chÕ d©n chñ trong nhµ trêng. a) Tæ chøc häc tËp trong héi ®ång gi¸o viªn. Héi ®ång gi¸o viªn trong trêng lµ n¬i thùc hiÖn chñ yÕu vÒ quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng .V× vËy t«i ®· tæ chøc häc tËp mét c¸ch ®Çy ®ñ, nghiªm tóc b¶n quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng . 1 Qua häc tËp gióp cho c¸c thµnh viªn mµ chñ yÕu lµ c¸c gi¸o viªn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ thÊy râ h¬n tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c. §ång thêi mäi ngêi ®îc biÕt ®îc th¶o luËn vµ gi¸m s¸t c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c trong nhµ trêng. Qua häc tËp mäi ngêi còng thÊy râ h¬n nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o (HiÖu trëng, Phã hiÖu trëng). Trong tæ chøc, l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c cña nhµ trêng cã ®¶m b¶o ®ùoc tÝnh d©n chñ kh«ng, tõ ®ã cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp, tham gia ý kiÕn x©y dùng vµ gi¸m s¸t mäi c«ng viÖc cña nhµ trêng. VÝ dô: Nh thanh niªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ thi ®ua, c«ng t¸c thu- chi tµi chÝnh, c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc nh»m ®Ó mäi ngêi nhÊt lµ gi¸o viªn thÊy râ h¬n quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña nhµ trêng . b) Tæ chøc häc sinh vµ héi cha mÑ häc sinh. §èi víi häc sinh ë bËc THCS c¸c em Ýt nhiÒu ®· cã ®îc kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh. Do vËy ®èi víi häc sinh cÇn cã h×nh thøc tæ chøc phï hîp ®Ó c¸c em n¾m ®îc nh÷ng nhiÖm vô cña m×nh trong b¶n quy íc vÒ quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng . §Ó phï hîp víi häc sinh t«i ®· tæ chøc cho c¸c em theo häc ®¬n líp do gi¸o viªn chñ nhiÖm hoÆc gi¸o viªn gi¸o dôc c«ng d©n ®¶m nhËn. C¸c líp sÏ häc vµo tiÕt chµo cê, sinh ho¹t hoÆc lång vµo c¸c tiÕt d¹y m«n gi¸o dôc c«ng d©n. Häc tËp ®Ó tríc hÕt n¾m ®îc nhiÖm vô chÝnh cña ngêi häc sinh lµ: tËp trung häc cho tèt, tu dìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña nhµ trêng ®Ò ra (theo ®iÒu 4 vµ ®iÒu 7 cña quy chÕ) *§èi víi héi cha mÑ häc sinh Th«ng qua c¸c buæi häp phô huynh ®Çu n¨m, t«i cã kÕ ho¹ch tæ chøc cho phô huynh häc tËp b¶n quy chÕ d©n chñ ë trêng trung häc theo néi dung ®iÒu 11 vµ ®iÒu 12.ViÖc häc tËp lÊy ®¬n vÞ líp vµ do gi¸o viªn chñ nhiÖm híng dÉn häc tËp. Qua tæ chøc häc tËp lµm cho phô huynh thÊy râ h¬n tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc qu¶n lý häc tËp cña con em m×nh ë nhµ vµ ch¨m lo gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh khi sèng ë gia ®×nh vµ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp ®Çy ®ñ nh÷ng kho¶n thu theo quy ®Þnh cña con em m×nh víi nhµ trêng. §Æc biÖt thÊy râ h¬n tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi nhµ trêng trong viÖc häc tËp, gi¸o dôc con c¸i. Lµm tèt viÖc tæ chøc häc tËp trong häc sinh vµ phô huynh sÏ gióp cho viÖc häc tËp cña häc sinh cã kÕt qu¶ tèt h¬n. c) Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn trong c¸n bé nh©n d©n ë th«n vµ x·. Cïng víi ban l·nh ®¹o nhµ trêng dùa vµo c¸c héi nghÞ qu©n d©n chÝnh §¶ng vµ c¸c héi nghÞ ®oµn thÓ kh¸c cña x·, lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ néi dung c¬ b¶n vÒ tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n, c¸c ®oµn thÓ x· héi cïng nhµ trêng víi sù nghiÖp gi¸o dôc trÎ em. Tuyªn truyÒn ®Ó cÊp uû §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cïng toµn thÓ nh©n d©n n¾m ®îc c¸c nhiÖm vô chñ yÕu theo kÕ ho¹ch nhµ trêng ®Ò ra vÒ: N©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc , c«ng t¸c phæ cËp, duy tr× sÜ sè häc sinh, vµ ®éng viªn häc sinh bá häc cßn trong ®é tuæi ra häc c¸c líp phæ cËp ®Ó ®¶m b¶o chØ tiªu phæ cËp cña ®Þa ph¬ng. ViÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt, môc tiªu phÊn ®Êu cña nhµ trêng … ®Ó cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ ë ®Þa ph 2 ¬ng n¾m v÷ng. Trªn c¬ së ®ã cã sù quan t©m l·nh ®¹o vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ trêng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®· ®Ò ra. Lµm tèt c«ng t¸c tham mu tuyªn truyÒn trong cÊp uû §¶ng vµ nh©n d©n nh»m thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ , thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc gãp phÇn cïng nhµ trêng ®Èy m¹nh h¬n n÷a sù nghiÖp gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng. 2 CÇn ®¶m b¶o c«ng khai d©n chñ nhiÖm vô c«ng t¸c cña nhµ trêng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý l·nh ®¹o cÇn ®¶m b¶o c«ng khai d©n chñ ë c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c sau: a) C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch cÇn bè chÝ ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp trao ®æi th¶o luËn mét c¸ch ®Çy ®ñ cña c¸c ®oµn thÓ c¸ nh©n trong trêng mét c¸ch d©n chñ trªn c¬ së l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng vµ nhµ trêng kÕ ho¹ch cÇn th«ng qua héi ®ång gi¸o viªn vµ ®îc mäi ngêi tham gia x©y dùng ®Ó kÕ ho¹ch ®îc trë thµnh nghÞ quyÕt mµ mäi thµnh viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo c¸c chØ tiªu biÖn ph¸p ®· ®Ò ra. KÕ ho¹ch ®ã cÇn ®îc b¸o c¸o ®Çy ®ñ víi cÊp uû §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng víi héi cha mÑ häc sinh vµ th«ng b¸o víi häc sinh nh÷ng chØ tiªu biÖn ph¸p chÝnh ®Ó mäi ngêi cïng biÕt vµ cïng gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhµ trêng ®· ®Ò ra trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch: hµng tuÇn, hµng th¸ng ®Òu cã lÞch th«ng b¸o c«ng khai tríc héi ®ång gi¸o viªn ®Ó mäi ngêi cïng thùc hiÖn hµng th¸ng cã sù kiÓm ®iÓm thùc hiÖn nhiÖm vô mét c¸ch ®Çy ®ñ. b) C«ng t¸c chØ ®¹o d¹y vµ häc hµng ngµy. §©y lµ mét ho¹t ®éng chÝnh cña nhµ trêng nªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®îc th«ng b¸o c«ng khai vµ ®¶m b¶o ®óng chØ ®¹o cña trªn. Hµng th¸ng ban l·nh ®¹o ®· kiÓm tra mét c¸ch ®Çy ®ñ viÖc häc thªm (nhÊt lµ cña líp 9) ®Òu ®îc bµn b¹c thèng nhÊt tho¶ thuËn víi gi¸o viªn, phô huynh mét c¸ch c«ng khai d©n chñ ®Ó viÖc tæ chøc häc thªm ®¹t kÕt qu¶ tèt. c) C«ng t¸c thu- chi tµi chÝnh. Lµ c¸n bé qu¶n lý t«i ®· cïng víi ban l·nh ®¹o nhµ trêng thùc hiÖn thu chi tµi chÝnh c«ng khai vµ ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c. C¸c kho¶n thu, ®ãng gãp cña häc sinh ®Òu dùa trªn c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña cÊp trªn vµ ®îc th«ng b¸o ®Õn ®Çy ®ñ phô huynh häc sinh toµn trêng nh häc phÝ, x©y dùng, quü ®oµn, ®éi, riªng quü héi còng ®îc phô huynh thèng nhÊt vµ ®ãng gãp vµ thu chi theo møc quy ®Þnh. Hµng n¨m c«ng t¸c thu chi tµi chÝnh ®Òu ®îc b¸o c¸o ®Çy ®ñ héi ®ång gi¸o viªn. Do lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý nªn mÊy n¨m qua trêng kh«ng x¶y ra vÊn ®Ò g× vi ph¹m nguyªn t¾c thu chi tµi chÝnh. d) C«ng t¸c thi ®ua- khen thëng gi¸o viªn vµ häc sinh. Dùa vµo c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra hµng th¸ng, häc kú vµ cuèi n¨m häc, ban l·nh ®¹o nhµ trêng ®· lÊy ý kiÕn cña c¸c ®oµn thÓ c¸ nh©n (th«ng qua kiÓm ®iÓm xÕp lo¹i ë tæ). Tõ ®ã ban l·nh ®¹o tæ chøc häp ban thi ®ua xÐt, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua trong gi¸o viªn vµ häc sinh hµng n¨m ®îc c«ng b»ng, d©n chñ vµ c«ng khai. Nªn viÖc thi ®ua ®· thùc sù cã t¸c ®éng ®éng viªn gi¸o viªn vµ häc sinh v¬n lªn phÊn ®Êu ®Ó ®¹t danh hiÖu thi ®ua trong häc tèt- d¹y tèt. 3 e) C«ng t¸c x©y dùng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt. Hµng n¨m viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt: mua x¾m, söa ch÷a, x©y míi … ®Òu ®îc b¸o c¸o c«ng khai ®Ó mäi ngêi biÕt, cã sù tham gia vµ gi¸m s¸t. Do cã sù lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc mµ viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt mÊy n¨m qua ®· cã sù ®ãng gãp tÝch cùc cña phô huynh häc sinh, x©y dùng ®îc mét sè c«ng tr×nh : nhµ vÖ sinh cho häc sinh, l¸t nÒn g¹ch hoa mét sè phßng häc, nhµ ®Ó xe cho häc sinh, s©n bª t«ng, bån hoa … trÞ gi¸ h¬n bèn m¬i triÖu ®ång. Do lµm tèt d©n chñ trong nhµ trêng nªn cë së vËt chÊt cña nhµ trêng ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, tõng bíc ®îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn tèt. 3. Mäi c«ng viÖc l·nh ®¹o ph¶i t«n träng l¾ng nghe ý kiÕn cña mäi ngêi. Trong c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trong nhµ trêng, tríc hÕt l·nh ®¹o ph¶i lu«n tranh thñ ý kiÕn ®ãng gãp, tham gia cña mäi thµnh viªn trong trêng, ph¶i t«n träng ý kiÕn vµ c«ng t¸c cña mäi ngêi. Trong quan hÖ c«ng t¸c cña l·nh ®¹o víi gi¸o viªn ph¶i b×nh ®¼ng, kh«ng thµnh kiÕn, trï dËp mµ ph¶i lu«n t«n träng, b×nh ®¼ng d©n chñ víi mäi ngêi. Hµng n¨m nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c ®Ò nghÞ cña c¸n bé gi¸o viªn ®Òu ®îc gi¶i quyÕt kÞp thêi nh mét sè chÕ ®é thu- chi tµi chÝnh, ®ãng gãp, hëng thô. ViÖc bè trÝ s¾p xÕp chuyªn m«n ®Òu ®îc l·nh ®¹o gi¶i quyÕt d©n chñ c«ng khai trong nhµ trêng . X©y dùng tèt mèi quan hÖ b×nh ®¼ng gi÷a l·nh ®¹o víi gi¸o viªn vµ phô huynh häc sinh … t¹o ®iÒu kiÖn thËn lîi trong quan hÖ c«ng t¸c, t«n träng l¾ng nghe ý kiÕn cña mäi ngêi gióp l·nh ®¹o cã ®îc ®îc biÖn ph¸p phï hîp ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vµ ®¶m b¶o tèt sù ®oµn kÕt trong nhµ trêng . 4. Hµng n¨m cã kÕ ho¹ch s¬ kÕt tæng kÕt c«ng t¸c thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng. §Ó hµng n¨m lµm tèt c«ng t¸c d©n chñ trong nhµ trêng, cuèi mçi n¨m häc (tõ n¨m 1998) ban l·nh ®¹o nhµ trêng ®· tiÕn hµnh s¬ kÕt viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng nh»m ®¸nh gi¸ ®îc nh÷ng ukhuyÕt ®iÓm, trªn c¬ së ®ã lµm tèt cho c¸c n¨m häc sau. N¨m 2001, nhµ trêng ®· s¬ kÕt ba n¨m thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng. Qua s¬ kÕt nhµ trêng ®· kiÓm ®iÓm s©u s¾c, ®Çy ®ñ viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¸c thµnh viªn nh: gi¸o viªn, l·nh ®¹o, c¸c ®oµn thÓ trong nhµ trêng, phô huynh häc sinh ®Ó rót ra bµi häc trong c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng. Nh×n chung trong c¸c n¨m qua nhµ trêng ®· thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng, qua ®ã còng rót ra nhiÒu bµi häc ®Ó thùc tèt trong c¸c n¨m häc tiÕp theo. 5. ViÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ph¶i ®¶m b¶o cã tæ chøc vµ ph¶i cã sù l·nh ®¹o chÆt chÏ cña chi bé §¶ng nhµ trêng. 4 Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng ph¶i ®¶m b¶o cã sù tæ chøc l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng nhµ trêng, cã nh vËy th× ph¸t huy d©n chñ míi cã kÕt qu¶ tèt. ë nhµ trêng mÊy n¨m qua chi bé §¶ng ®· l·nh ®¹o tèt viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ vµ ®· gãp phÇn ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt vÒ c«ng t¸c nµy. III KÕt qu¶ ®¹t ®îc trong viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng. Do lµm tèt viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ, trong nh÷ng n¨m häc qua trêng ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong d¹y- häc vµ phong tµo thi ®ua cña nhµ trêng cô thÓ nh sau: -§· ph¸t huy ®îc trÝ tuÖ vµ tinh thÇn c¸c bé cña gi¸o viªn trong viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc ®a ho¹t ®éng nµy vµo nÒ nÕp kØ c¬ng. ChÊt lîng gi¸o dôc cã sù chuyÓn biÕn thùc chÊt vµ cao h¬n. Trong trêng lu«n ®¶m b¶o ®îc sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao, lu«n gióp ®ì nhau trong chuyªn m«n trong c«ng t¸c ®Ó cïng nhau vît mäi khã kh¨n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. - Do lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn nªn ®· ®îc héi cha mÑ häc sinh c¸c ®oµn thÓ x· héi, c¸c bËc phô huynh häc sinh hiÓu râ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc gi¸o dôc con em. Tõ ®ã c¸c bËc phô huynh ®· cã sù quan t©m tèt ®Õn viÖc häc tËp cña con c¸i vµ ®¶m b¶o tèt viÖc ®ãng gãp x©y dùng nhµ trêng, gãp phÇn lµm cho khu«n viªn nhµ trêng ®Ñp vµ khang trang h¬n nhiÒu - Phong trµo thi ®ua cña nhµ trêng nhiÒu n¨m ®îc c«ng nhËn cÊp thµnh phè, ®ang cã híng phÊn ®Êu v¬n lªn gi÷ v÷ng danh hiÖu tiªn tiÕn cÊp thµnh phè vµ trêng chuÈn Quèc gia. Cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do chóng ta ®· thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng . IV Bµi häc kinh nghiÖm rót ra. Qua thùc tÕ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë trêng häc trong mÊy n¨m qua, t«i ®· rót ra ®îc nh÷ng bµi häc bæ Ých sau ®©y: 1. Ph¶i tæ chøc häc tËp nghiªm tóc ®Çy ®ñ trong héi ®ång gi¸o viªn, phô huynh häc sinh vÒ b¶n quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng ®Ó mäi thµnh viªn thÊy râ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi c«ng t¸c gi¸o dôc .Ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ néi dung nµy ®Õn c¸c ®oµn thÓ §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn: toµn d©n tham gia sù nghiÖp gi¸o dôc. 2. Ph¶i thùc hiÖn vµ ®¶m b¶o c«ng khai d©n chñ ë c¸c mÆt c«ng t¸c chÝnh cña nhµ trêng nh: - X©y dùng vµ tæ chøc kÕ ho¹ch c«ng t¸c chØ ®¹o d¹y vµ häc. - C«ng t¸c thu- chi tµi chÝnh, c«ng t¸c khen thëng ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua trong gi¸o viªn vµ häc sinh. - C«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng c¬ së vËt chÊt. 3 Trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, ph¶i lu«n t«n träng l¾ng nghe tiÕp thu ý kiÕn cña quÇn chóng gi¸o viªn vµ häc sinh 4 Cã kÕ ho¹ch s¬ kÕt tæng kÕt hµng n¨m vÒ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë nhµ trêng THCS. 5 5 ViÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ph¶i ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c ph¶i cã sù l·nh ®¹o chÆt chÏ cña chi bé §¶ng nhµ trêng. Vinh Quang, ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004. Ngêi viÕt Ph¹m ThÞ Tuyªn 6
- Xem thêm -