Tài liệu Một số biện pháp quản lý tổ bộ môn có hiệu quả

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

ÑAËNG ÑÖÙC QUANG (Tröôøng THPT Thuû Khoa Nghóa) Giaûi C O A. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Trong caùc maët hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng THPT, toå chuyeân moân laø moät ñôn vò cô baûn goùp phaàn naâng cao hieäu quaû chaát löôïng daïy vaø hoïc ; ñaëc bieät ñoái vôùi keát quaû naêm cuoái cuûa baäc hoïc THPT, moân ngoaïi ngöõ laø moät trong caùc moân hoïc goùp phaàn quyeát ñònh tæ leä toát nghieäp THPT cuûa tröôøng. Theo ñieàu leä tröôøng THPT, toå chuyeân moân coù nhieäm vuï xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa toå nhaèm quaûn lí haønh chính, thi ñua toå chöùc boài döôõng nghieäp vuï, giuùp ñaùnh giaù chaát löôïng vieäc thöïc hieän nhieäm vuï giaûng daïy theo keá hoaïch cuûa nhaø tröôøng. Toå chuyeân moân giuùp Hieäu tröôûng thöïc hieän coâng taùc quaûn lí giaùo vieân thöïc hieän hoaït ñoäng giaùo duïc thoâng qua keá hoaïch chung cuûa nhaø tröôøng trong noäi dung chuyeân moân cuûa moân hoïc theo töøng ñaëc tröng cuûa moân hoïc. Vôùi nhieäm vuï cuûa toå chuyeân moân nhö treân, vai troø cuûa toå chuyeân moân goùp phaàn quan troïng trong vieäc quyeát ñònh keát quaû giaûng daïy cuoái naêm cuûa boä moân mình. Boä moân Anh vaên coù moät vai troø ñaëc bieät trong tröôøng THPT.Ñaây laø moân hoïc ñaëc bieät caàn coù söï ñaàu tö laâu daøi cuûa hoïc sinh. Keát quaû ñaït ñöôïc cuoái naêm cuûa hoïc sinh khoâng chæ laø keát quaû cuûa moät naêm hoïc duy nhaát maø noù coøn laø quaù trình tích luõy vaän duïng trong thöc tieãn qua giao tieáp,taäp luyeän moät caùch thöôøng xuyeân vaø hieäu quaû. Ña soá hoïc sinh chöa thích hôïp vôùi chöông trình môùi, noäi dung kieán thöùc vaø caùc kó naêng ( nghe, noùi, ñoïc, vieát ) ñoøi hoûi ngöôøi hoïc coù moät neàn taûng cô baûn ôû caáp THCS. Hoïc sinh chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu naày.Ngoaøi ra, vieäc tuyeån choïn hoïc sinh ñaàu vaøo coøn khaù thaáp, chöa ñuû naêng löïc tieáp thu noäi dung chöông trình môùi. Maëc khaùc, chaát löôïng giaûng daïy boä moân cuûa giaùo vieân cuõng khoâng ñoàng ñeàu , tuøy thuoäc nhieàu vaøo nguoàn ñaøo taïo, naêng löïc giaûng daïy cuûa giaùo vieân, vaø cuõng tuøy theo nhu caàu söû duïng trong töøng naêm hoïc cuûa tröôøng nhö thieáu giaùo vieân, hôïp ñoàng vôùi giaùo vieân thuoäc caùc ñôn vò khaùc. Boä moân Anh vaên, maëc duø laø moäât trong ba moân cô baûn ñöôïc choïn ñeå thi toát nghieäp haøng naêm, nhöng thöôøng laø moân coù tæ leä hoïc sinh ñaït ñieåm trung bình khaù thaáp trong soá saùu moân thi toát nghieäp. Ñaây laø moân hoïc ñaëc thuø, BGH khoù quaûn lí chaát löôïng giaûng daïy. Nhö vaäy, laøm theá naøo ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï toå chuyeân moân trong quaûn lí, söû duïng hoà sô toå vaø naâng cao chaát löôïng giaûng daïy ñeå ñaït keát quaû cao trong kì thi toáât nghieäp THPT, toâi xin trình baøy moät soá kinh nghieäm ñaõ aùp duïng trong vai troø toå tröôûng quaûn lí toå chuyeân moân trong hai lónh vöïc: * Quaûn lí hoà sô toå chuyeân moân. * Naâng cao chaát löôïng giaûng daïy boä moân Anh vaên. Tröôøng Thuû Khoa Nghóa coù tæ leä hoïc sinh ñoã toát nghieâpTHPT raát cao vaø giöõ vöõng tæ leä naày trong nhieàu naêm lieàn. Ñeå ñaït keát quaû treân, khoâng theå khoâng keå ñeán vai troø quaûn lí chæ ñaïo cuûa BGH. Keá hoaïch cuûa tröôøng TKN haøng naêm ñeàu coù noäi dung chæ ñaïo hoaït ñoäng cuûa toå chuyeân moân cuï theå. Qua coâng taùc thöïc hieän söï chæ ñaïo cuûa BGH vaø quaûn lí toå chuyeân moân nhieàu naêm, chuùng toâi töøng böôùc ruùt kinh nghieäm vaø ñaït ñöôïc moät soá keát quaû khaù toát: Hoà sô toå ñaùp öùng yeâu caàu söû duïng, tæ leä hoïc sinh ñaït ñieåm trung bình trôû leân trong kì thi TN THPT taêng daàn haøng naêm, toå ngoaïi ngöõ laø moät trong caùc toå noøng coát chuyeân moân cuûa tröôøng B. NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛI QUYEÁT: I.Thöïc traïng ban ñaàu cuûa vaán ñeà. 1.Veà hoà sô chuyeân moân: Toå chuyeân moân vöøa laø ñôn vò haønh chính vöøa laø ñôn vò quaûn lí chuyeân moân . Trong naêm hoïc, toå chuyeân nhaän ñöôïc raát nhieàu vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän giaûng daïy vaø coâng taùc khaùc. Ngoaøi ra, toå cuõng phaûi laäp nhieàu vaên baûn baùo caùo, nhieàu bieåu maãu caàn thoáng keâ, nhieàu loaïi hoà sô soå saùch cuûa toå vieân.Trong nhöõng naêm ñaàu ñaây laø vaán ñeà gaây luùng tuùng nhieàu nhaát cho toå tröôûng vì phaûi phaân loaïi hoà sô , thöïc hieän löu tröõ nhö theá naøo cho toát? Laøm theá naøo ñeå coù ñuû hoà sô toái thieåu cho moïi hoaït ñoäng toå chuyeân moân? Neáu khoâng coù söï saép xeáp hôïp lí, chuùng ta seõ khoâng bieát tìm ñaâu trong voâ soá hoà sô maø toå tröôûng ñaõ coù trong tay. Vaán ñeà tìm laïi moät vaên baûn ñaõ coù ñeå thöïc hieän cuõng khoâng deã daøng gì. Laøm theá naøo ñeå saép xeáp hoà sô vöøa löu tröõ, vöøa ñeå thöïc hieän phuïc vuï naêm hoïc moät caùch coù heä thoáng, vöøa caàn, vöøa ñuû vaø vöøa khoa hoïc? 2.Veà chaát löôïng giaûng daïy: Moân Anh vaên laø moät moân maø hoïc sinh ñaõ ñöôïc hoïc moät caùch lieân tuïc ôû tröôøng THCS trong suoát 4 naêm . Khi ñöôïc tuyeån vaøo lôùp 10 , chaát löôïng khaûo saùt vaøo ñaàu naêm hoïc cho thaáy hoïc sinh coù trình ñoä khoâng ñoàng ñeàu, thöïc traïng vieäc hoïc boä moân tieáng Anh caáp PTCS chöa cao, moät soá em hoaøn toaøn maát caên baûn vaø ñieåm soá chöa phaûn aùnh thöïc chaát söùc hoïc cuûa caùc hoïc sinh. Ñaëc thuø moân Anh vaên laø khoù tieáp thu . Ñaây laø moân hoïc ñoøi hoûi hoïc sinh caàn noã löïc daønh nhieàu coâng söùc vaø thôøi gian vaø höùng thuù hoïc taäp. Veà ñoäi nguõ giaùo vieân , chaát löôïng khoâng ñoàng ñeàu tuøy thuoäc vaøo soá löôïng giaùo vieân, kinh nghieäm giaûng daïy, coù nhieàu naêm bieán ñoäng ñoäi nguõ raát lôùn , giaùo vieân môùi veà nhieàu vaø giaùo vieân ñöôïc ñieàu ñi hoïc, thuyeân chuyeån cuõng nhieàu . Laøm theá naøo ñeå coù moät maët baèng toái thieåu ñeå caùc hoïc sinh coù keát quaû hoïc taäp töông ñoái ñeàu tay? Chaát löôïng hoïc taäp cuõng khoâng quaù cheânh leäch giöõa lôùp naày vôùi caùc lôùp khaùc? Khi ñöôïc nhaän thöùc moät caùch ñaày ñuû cuûa moät giaùo vieân trong noã löïc naâng daàn chaát löôïng giaûng daïy ( keát quaû kieåm tra, ñaùnh giaù, nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm cuûa nhoùm vaø toå chuyeân moân sau moãi laàn kieåm tra ) ñöôïc phaûn aùnh moät caùch thöïc teá vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh laø keát quaû kieåm tra 1 tieát, kieåm tra hoïc kì vaø thi TN THPT. Vaäy bieän phaùp naøo ñeå coù theå giuùp giaùo vieân giaûng daïy coù keát quaû, coù traùch nhieäm vaø hoïc sinh coù keát quaû kieåm tra coâng baèng, khaùch quan, traùnh ñöôïc tieâu cöïc trong daïy theâm vaø hoïc theâm, yù muoán chuû quan cuûa thaày coâ ñang giaûng daïy vaø cuoái cuøng laø keát quaû thi TN THPT, tæ leä ñaït ñieåm trung bình ngaøy caøng cao. II. BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN ÑEÅ GIAÛI QUYEÁT TOÀN TAÏI TREÂN: 1. Veà hoà sô toå chuyeân moân. a. Caùc hoà sô caàn löu tröõ: Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu thoáng keâ, baùo caùo cuõng nhö theo doõi hoaït ñoäng toå chuyeân moân caàn löu caùc thoâng tin sau ñaây: * Lí lòch giaùo vieân. * Caùc danh hieäu thi ñua caù nhaân, toå. * Caùc saùng kieán kinh nghieäm. * Danh saùch hoïc sinh gioûi caáp tænh vaø caáp toaøn quoác. * Danh saùch keát quaû giaùo vieân ñöôïc kieåm tra toaøn dieän cuûa tröôøng, Sôû Giaùo duïc. * Keát quaû thi TN THPT cuûa toå boä moân, tröôøng vaø tænh ñeå tham khaûo vaø ñoái chieáu. * Baûng keâ chaát löôïng cuoái naêm hoïc cuûa caù nhaân , khoái lôùp (xin xem phuï luïc soá 6). b. Caùc hoà sô caàn thieát cuûa toå chuyeân moân: b1. Caùc loaïi keá hoaïch : Keá hoaïch toå chuyeân moân, keá hoaïch phoøng boä moân, keá hoaïch kieåm tra 1 tieát, keá hoaïch boài döôõng hoïc sinh gioûi... b2. Phaân phoái chöông trình chính thöùc cuûa Hoäi ñoàng boä moân, cuûa Boä Giaùo duïc. b3. Toå chöùc toå: Lí lòch giaùo vieân, thoâng tin caù nhaân. b4.Vaên baûn höôùng daãn: Taäp trung caùc vaên baûn cuûa tröôøng vaø cuûa Sôû Giaùo duïc b5. Caùc loaïi vaên baûn baùo caùo: Taäp trung caùc vaên baûn gôûi tröôøng, gôûi giaùo vieân, vaên baûn thoáng keâ ñieåm thi, chaám ñieåm thi ñua, sô keát hoïc kì, toång keát naêm hoïc. b6. Thôøi khoùa bieåu. b7. Thoáng keâ chaát löôïng kieåm tra (Xin xem phuï luïc soå 5,6). b8. Ñeà kieåm tra 1 tieát, thi hoïc kì cuûa töøng khoái. b9. Hoà sô kieåm tra noäi boä, kieåm tra toaøn dieän giaùo vieân. b10. Hoà sô löu: Thoáng keâ chaát löôïng giaûng daïy 2 naêm hoïc lieàn keà, soå theo doõi hoaït ñoäng caùc thaønh vieân toå. Ñaây laø nhöõng hoà sô caàn thieát vaø khaù ñaày ñuû ñeå toå chuyeân moân hoaït ñoäng coù hieäu quaû nhaèm naâng cao chaát löôïng sinh hoaït toå vaø naâng daàn chaát löôïng chuyeân moân vaø tay ngheà cuûa giaùo vieân. 2. Veà chaát löôïng giaûng daïy: a. Sinh hoaït khoái chuyeân moân: Toå chuyeân moân phaân chia GV giaûng daïy theo töøng khoái lôùp vaø moãi khoái coù moät khoái tröôûng quaûn lí. Sinh hoaït cuûa khoái laø trao ñoåi noäi dung caàn thoáng nhaát veà vieäc thöïc hieän PPCT, saùch giaùo khoa, thoáng nhaát noäi dung kieåm tra 1 tieát, kieåm tra hoïc kì vaø cuøng tham gia yù kieán trong vieâc giaûng daïy moät baøi naøo ñoù. Ñeå traùnh tieâu cöïc trong vieäc hoïc theâm vaø daïy theâm, tröôøng TKN toå chöùc kieåm tra chung caùc moân Toaùn, Lí , Hoùa vaø Anh vaên. Moãi giaùo vieân seõ ra 1 ñeà kieåm tra chung bao goàm caùc yeâu caàn ñaõ thoáng nhaát theo moät ma traän ñeà nhaát ñònh. Vôùi öu theá öùng duïng CNTT vaøo quaûn lí vaø giaûng daïy nhaø tröôøng seõ quyeát ñònh choïn vaø toång hôïp thaønh moät ñeà kieåm tra chung vaø sao thaønh 4 hoaëc 8 maõ ñeà khaùc nhau ñeå kieåm tra cuøng moät thôøi ñieåm vaø giaùo vieân ñöôïc yeâu caàu noäp tröôùc 2 hoaëc 3 ngaøy.Nhö vaäy, caùc ñeà ñeà nghò ñaõ ñöôïc soaïn ñaày ñuû theo töøng phaàn ñaõ ñöôïc thoáng nhaát vaø giaùo vieân coù traùch nhieäm veà tính chính xaùc, vieäc baûo maät vaø möùc ñoä khoù deã cuûa ñeà mình. Ngoaøi ra, hình thöùc sinh hoaït khoái chuyeân moân cuõng laø hình thöùc ñeå naâng cao tay ngheà cuûa giaùo vieân, naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø ñaây cuõng laø moät bieän phaùp ñeå theå hieän söï ñoaøn keát gaén boù trong chuyeân moân vaø trong coâng taùc. Thí duï: Noäi dung oân taäp daønh cho hs lôùp 12 moân ngoaïi ngöõ (ñính keøm phuï luïc). III. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔC: Khi thöïc hieän caùc bieän phaùp treân, nhieäm vuï cuûa toå chuyeân moân ñaõ ñöôïc thöïc hieän khaù toát goùp phaàn thöïc hieän thaønh coâng nhieäm vuï naêm hoïc cuûa tröôøng vaø cuûa Sôû giao cho. Hoà sô cuûa toå chuyeân moân ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lí cuûa nhaø tröôøng, yeâu caàu kieåm tra cuûa caùc caáp treân, khi caàn caùc soá lieäu, bieåu maãu thoáng keâ, toå ñeàu coù ñaày ñuû. Coâng taùc giaûng daïy boä moân ngoaïi ngöõ ñöôïc thöïc hieân ñuùng theo höôùng daãn cuûa Boä vaø Sôû GD vaø ÑT ñaùp öùng yeâu caàu ñoái vôùi giaùo duïc hieân nay.Tæ leä hoïc sinh ñaït ñieåm TB trôû leân cuûa moân ngoaïi ngöõ cuûa tröôøng, tæ leä ñoã toát nghieäp THPT taêng daàn töøng naêm hoïc, tröôøng coù tæ leä hoïc sinh ñaït ÑTB trôû leân khaù cao vaø moân ngoaïi ngöõ goùp phaàn ñöa tröôøng TKN vaøo nhoùm tröôøng coù tæ leä ñoã TN THPT cao vaø oån ñònh trong nhieàu naêm. Sau ñaây laø baûng thoáng keâ tæ leä TN THPT vaø ñieåm treân TB moân Anh vaên trong kì thi toát nghieäp THPT Naêm hoïc 2008-2009, khi tæ leä ñieåm treân TB moân Anh vaên toaøn quoác laø 46,55%, tænh laø 48,57%, thì tæ leä cuûa tröôøng TKN xeáp haøng thöù hai trong toaøn tænh( 72,73%). Keát quaû ñaït ñöôïc nhö treân laø do coù nhöõng thuaän lôïi nhö sau: Tröôøng Thuû Khoa Nghóa voán coù beà daøy thaønh tích cao, ñoäi nguõ quaûn lí coù nhieàu kinh nghieäm vaø coù tính oån ñònh laâu daøi , tröôøng ñaõ aùp duïng thaønh coâng nhieàu bieän phaùp ñeå naâng cao chaát löôïng giaûng daïy. So vôùi caùc tröôøng khaùc trong tænh, chaát löôïng ñaàu vaøo cuûa tröôøng khoâng cao, bao goàm nhieàu ñòa baøn khaùc nhau neân chaát löôïng hoïc taäp hs khoâng ñoàng ñeàu , nhöng tröôøng laïi coù tæ leä hoïc sinh ñoã toát nghieäp raát cao treân 90%, toå ñaõ goùp phaàn tích cöïc trong vieäc naâng cao vaø giöõ vöõng tæ leä ñoã toát nghieäp haøng naêm cuûa tröôøng. Ñoäi nguõ giaùo vieân coù tuoåi ngheà khaù cao vaø trình ñoä chuyeân moân töông ñoái toát laøm noøng coát toå chuyeân moân, giaùo vieân ñöôïc choïn daïy khoái 12 laø nhöõng giaùo vieân coù naêng löïc giaûng daïy toát, coù yù thöùc naâng cao chuyeân moân, hoïc taâp kinh nghieäm trao ñoåi kinh nghieäm vaø coù söï hoã trôï laãn nhau ñeå cuøng coù keát quaû giaûng daïy toát. IV. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: Trong nhöõng naêm ñaàu, Toå tröôûng gaëp nhieàu khoù khaên khi ñieàu haønh toå do chöa coù kinh nghieäm ñieàu haønh toå vaø chöa coù söï höôùng daãn cuï theå sau moät naêm hoïc, vieäc phaân loaïi, löu tröõ caøng theâm khoù khaên. Vôùi kinh nghieäm coù ñöôïc khi baét ñaàu moät naêm hoïc môùi, toâi tieán haønh phaân loaïi vaø löu tröõ hoà sô caàn thieát ñoàng thôøi chuaån bò saép xeáp ñeå tieáp nhaän vaø phaân loaïi caùc vaên baûn môùi theo caùc tieâu chuaån nhö sau: - Caùc hoà sô coù tính keá thöøa caàn löu laïi goàm coù : Soå keá hoaïch, Soå toå chöùc, chaát löôïng giaûng daïy, vaên baûn höôùng daãn laâu daøi. - Caùc hoà sô caäp nhaät goàm coù : a. Nhaân söï. GV chuyeån ñeán vaø chuyeån ñi. b. Danh hieäu thi ñua. c. Keát quaû kieåm tra toaøn dieän. d. Danh saùch hs ñaït giaûi, hs gioûi caáp tænh, hs gioûi caáp quoác gia. e. Danh saùch SKKN ñaït giaûi caáp tröôøng, caáp tænh. f. Tæ leä hs ñoã toát nghieäp THPT, tæ leä hs ñaït ñieåm treân trung bình moân Anh vaên cuûa tröôøng vaø cuûa tænh. g. Caùc vaên baûn söû duïng cho töøng naêm hoïc Söï phaân loaïi hoà sô löu tröõ caàn thöïc hieän ngay töø ñaàu naêm hoïc, neáu khoâng, toå tröôûng seõ gaëp nhieàu khoù khaên hôn khi caàn caùc vaên baûn höôùng daãn caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng taùc quaûn lí. Ñeå naâng cao chaát löôïng giaûng daïy, sinh hoaït toå khoái chuyeân moân caàn coù ñònh kì vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû chöù khoâng mang tính hình thöùc, ñoái phoù. Quaù trình trao ñoåi giöõa caùc thaønh vieân seõ thoáng nhaát ñöôïc caùc noäi dung cô baûn, kieán thöùc troïng taâm caàn ñöôïc giaûng daïy cho hs, ñaûm baûo chuaån kieán thöùc cô baûn cuûa moân hoïc. Thöïc hieän ñeà kieåm tra chung coù öu ñieåm laø ñaûm baûo giaùo vieân daïy ñuû khoái löôïng kieán thöùc cô baûn, hoïc sinh khoâng hoïc leäch, hoïc tuû ñeå ñoái phoù vôùi kieåm tra.Vì vaäy, hoïc sinh caàn coù naêng löïc vaän duïng kieán thöùc ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoåi môùi giaùo duïc. Ñeà kieåm tra toång hôïp laø ñeà kieåm tra cuûa caùc giaùo vieân daïy cuøng khoái lôùp ñaûm baûo tính ña daïng vaø traùnh ñöôïc tieâu cöïc trong giaûng daïy. Döï giôø giaùo vieân ñoàng nghieäp caàn döôïc xem troïng. Ñaây laø bieän phaùp coù hieäu quaû ñeå naâng cao tay ngheà cuaû giaùo vieân, noù coù ích cho caû hai ñoái töôïng giaùo vieân ñöôïc döï giôø vaø caû giaùo vieân döï giôø, qua ñoù coù ruùt kinh nghieäm coù ích cho töøng caù nhaân. Veà vieäc phuï ñaïo hs yeáu keùm laø bieän phaùp giuùp hoïc sinh cuõng coá caùc kieán thöùc maø hs ñaõ hoïc boå sung caùc kieán thöùc cô baûn vaø naâng daàn chaát löôïng hoïc taäp.Ñeå coù keát quaû toát trong vieäc phuï ñaïo, tính vöøa söùc caàn ñöôïc chuù troïng; ngoaøi ra, giaùo vieân cuõng caàn coù nhieät tình vaø traùch nhieäm vì ñaây laø hs yeáu keùm, caùc em thöôøng coù nhieàu maëc caûm veà söùc hoïc cuûa mình. Thoáng nhaát noäi dung thi TNPT giuùp cho giaùo vieân coù taøi lieäu giaûng daïy cuï theå döïa treân höôùng daãn cuûa Boä vaø Sôû Giaùo duïc. Nhôø ñoù, chaát löôïng giaûng daïy ñoàng ñeàu vaø ñaûm baûo ñöôïc kieán thöùc cô baûn.Ñaây cuõng laø bieän phaùp giuùp ñôõ giaùo vieân môùi daïy khoái 12 tieáp caän noäi dung oân thi deã daøng vaø coù hieäu quaû, traùnh ñöôïc söï luùng tuùng thieáu kinh nghieäm khi choïn noäi dung caàn thieát ñeå oân thi. Nhö vaäy maët baèng khaù ñoàng ñeàu , khoâng coù söï cheânh leäch quaù lôùn ñoái vôùi hs khoái 12, töø ñoù taïo thuaän lôïi cho vieäc naâng cao tæ leä hs ñaït ÑTB trong kì thi TN THPT... Vôùi caùc bieän phaùp treân, chuùng toâi cho raèng coù theå aùp duïng cho caùc toå chuyeân moân khaùc ñeå quaûn lí hoà sô toát vaø ñaït ñöôïc chaát löôïng giaûng daïy ngaøy caøng cao hôn. Ñeå quaûn lí toå chuyeân moân coù hieäu quaû, vai troø toå tröôûng goùp phaàn quan troïng trong hoaït ñoäng chung cuûa nhaø tröôøng Vôùi muïc ñích treân, yeâu caàu ñoøi hoûi toå tröôûng caàn coù naêng löïc chuyeân moân vöõng vaøng ñeå coù theå thoáng nhaát caùc tranh luaän veà kieán thöùc boä moân. Toå tröôûng cuõng caàn naém ñöôïc naêng löïc cuûa taát caû caùc giaùo vieân trong toå chuyeân moân ñeå coù theå tham möu vôùi Ban giaùm hieäu moät caùch thieát thöïc veà chuyeân moân. C. KEÁT LUAÄN: Nhieäm vuï chung cuûa naêm hoïc laø thöïc hieän coù hieäu quaû chöông trình phoå thoâng môùi, ñoåi môùi kieåm tra ñaùnh giaù, thuùc ñaåy ñoåi môùi daïy vaø hoïc theo chuaån kieán thöùc, kó naêng cuûa chöông trình giaùo duïc phoå thoâng. Noäi dung hoaït ñoäng toå chuyeân moân laø xaây döïng neà neáp giaûng daïy giaùo vieân, aùp duïng caùc bieän phaùp nhaèm muïc ñích naâng cao chaát löông daïy vaø hoïc. Nhaø tröôøng tieán haønh hoaït ñoäng daïy vaø hoïc, toå chuyeân moân caàn laøm toát nhieäm vuï vöøa laø ñôn vò haønh chính vöøa laø ñôn vò quaûn lí chuyeân moân. Hoaït ñoäng toå chuyeân moân quyeát ñònh chaát löôïng ñaøo taïo cuûa boä moân mình trong nhaø tröôøng. Caùc naêm ñaàu tieân khi tæ leä TN THPT ñöôïc quan taâm thì tæ leä hoïc sinh coù ñieåm treân trung bình moân Anh vaên thöôøng bò tröôøng pheâ bình vì tæ leä naày thöôøng keùm hôn caùc moân khaùc,maëc duø noã löïc giaûng daïy cuûa giaùo vieân khoâng heà nhoû vaø tæ leä naày khoâng thaáp laém so vôùi maët baèng chung cuûa caû tænh. Vôùi caùc bieän phaùp chæ ñaïo chuyeân moân cuûa BGH, chuùng toâi cuõng ñoâi luùc gaëp khoù khaên.Vaán ñeà hoïp khoái ñöôïc qui ñònh toái thieåu 2 tuaàn /1 laàn ñeå trao ñoåi chuyeân moân, giaùo vieân ngaïi maát thôøi gian. Trong cuoäc hoïp giaùo vieân ngaïi trao ñoåi yù kieán, sôï khoâng ñi ñeán thoáng nhaát noäi dung. Nhöng qua thöïc tieãn,vôùi söï quyeát taâm naâng cao chaát löôïng, giaùo vieân caàn chuû ñoäng khi hoïp. Giaùo vieân ít kinh nghieäm seõ trao ñoåi, hoïc taäp giaùo vieân daïy laâu naêm noøng coát chuyeân moân, nhieät tình höôùng daãn. Ñaây laø moät trong caùc bieän phaùp naâng cao chuyeân moân höõu hieäu. Thöïc hieän ñeà kieåm tra chung vôùi ma traän ñeà ñöôïc thoáng nhaát coù nhieàu öu ñieåm. Ñeà kieåm tra toång hôïp ñöôïc taát caû caùc ñeà cuûa giaùo vieân daïy cuøng khoái, kieán thöùc kieåm tra ña daïng, phong phuù, traùnh ñöôïc chuû quan khi chæ choïn moät ñeà cuûa moät giaùo vieân trong khoái, traùnh ñöôïc tieâu cöïc cuûa vieäc daïy theâm hoïc theâm. Hoïc sinh ñöôïc kieåm tra kieán thöùc moät caùnh coâng baèng treân maët baèng chung cuûa löôïng kieán thöùc ñaõ hoïc.Toàn taïi coù theå coù laø tính baûo maät cuûa ñeà kieåm tra, giaùo vieân khoâng noäp ñeà kieåm tra vì yû laïi caùc giaùo vieân khaùc ñaõ noäp ñeà, do ñoù Ban giaùm hieäu caàn coù kieåm tra vaø pheâ bình kòp luùc caùc noäi dung vi phaïm. Ngoaøi ra vôùi chöông trình giaûng daïy ñaõ oån ñònh tröôøng coù theå laäp ngaân haøng ñeà kieåm tra vaø Ban giaùm hieäu coù theå töï thieát keá ñeà kieåm tra cho töøng moân theo yeâu caàu chung veà vieäc ra ñeà kieåm tra ñaõ thoâng baùo. Noäi dung oân thi toát nghieäp caàn coù söï ñaàu tö ñeå ñaûm baûo ñaày ñuû kieán thöùc cô baûn caàn thieát, traùnh soaïn quaù sô saøi hoaëc quaù roäng ñeàu khoâng phuø hôïp. Yeáu toá quan troïng nhaát vaãn laø con ngöôøi. Neâuù khoâng coù naêng löïc, khoâng coù söï nhieät tình, khoâng coù yù thöùc hoïc taäp töï nghieân cöùu deå naâng cao tay ngheà, khoâng coù söï thaân thieän vôùi hoïc sinh thì khoâng theå naøo coù keát quaû giaûng daïy toát ñöôïc. Neáu hoïc sinh khoâng tích cöïc hoïc taäp, khoâng coù yù thöùc vöôn leân thì khoâng theå naøo giaûm tæ leä hoïc sinh hoïc yeáu keùm, taêng tæ leä hoïc sinh khaù gioûi leân ñöôïc. Ban giaùm hieäu caàn hoã trôï caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå giaùo vieân daïy toát. Treân ñaây laø moät soá bieän phaùp toå boä moân ñaõ thöïc hieän, böôùc ñaàu coù hieäu quaû qua nhieàu naêm hoïc. Quaûn lí toå boä moân coøn ñoøi hoûi nhieàu noäi dung khaùc ñeå chaát löôïng boä moân ñöôïc naâng cao. Ñeà nghò caùc thaày coâ goùp yù theâm.
- Xem thêm -