Tài liệu Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường thpt số 2 huyện sâp tỉnh lào cai

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o lµo cai Trêng thpt sè 2 sa pa S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn Quang Hng §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THPT sè 2 Sa Pa - Lao Cai. Môc lôc PhÇn më ®Çu N¨m häc 2011 - 2012 1. Lý do chän ®Ò tµi 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 3. NhiÖm vô nghiªn cøu 4. §èi tîng nghiªn cøu 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu PhÇn néi dung I. Nh÷ng c¬ së khoa häc cña viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT 1. C¬ së lý luËn 2. C¬ së ph¸p lý II. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai 1. S¬ lîc vÒ ®Æc ®iÓm cña trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai 1 Tran g 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 2. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai 3. Mét sè tån t¹i trong viÖc qu¶n lý d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai 4. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai trong giai ®o¹n hiÖn nay III. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai giai ®o¹n hiÖn nay. 1. TiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc chØ thÞ sè 33/2006/CT-TTg ngµy 08/9/2006 cña Thñ tíng chÝnh phñ vÒ “chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc“ vµ 4 néi dung cña cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng“ cña Bé GD&§T. 2. N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trêng vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng d¹y häc 3. KiÖn toµn bé m¸y chuyªn m«n trong nhµ trêng, tæ chøc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc cña ngêi c¸n bé qu¶n lý 4. T¨ng cêng x©y dùng, cñng cè nÒn nÕp d¹y häc 5. ChØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc 6. Båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn 7. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî, t¨ng cêng c¸c nguån lùc phôc vô cho d¹y häc PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. Mét sè kÕt luËn 2. Mét sè kiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt PhÇn tµi liÖu tham kh¶o 7 8 9 9 9 10 10 10 12 14 15 16 17 17 17 PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: Trong lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc ta, c¸c bËc tiÒn nh©n ®· nãi: "Thiªn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia, nguyªn khÝ thÞnh th× ®Êt níc thÞnh, nguyªn khÝ suy th× ®Êt níc suy". Cã thÓ nãi lÞch sö ph¸t triÓn cña hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng: Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi. Sù nghiÖp trång ngêi lu«n ®îc Hå Chñ TÞch quan t©m, Ngêi kh¼ng ®Þnh: "V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi". Sau h¬n 20 n¨m ®æi míi cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña ®Êt níc, ngµnh gi¸o dôc ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch hÕt søc to lín. Tuy nhiªn còng cßn tån t¹i nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp, yÕu kÐm nhÊt ®Þnh vµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ®ã lµ c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc ë c¸c trêng THPT vïng cao, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n nh trêng THPT sè 2 Sa Pa. Víi thùc tr¹ng nªu trªn, tríc ®©y lµ mét gi¸o viªn gi¶ng d¹y, nay víi c¬ng vÞ lµ HiÖu trëng nhµ trêng, t«i tù thÊy b¶n th©n cÇn ph¶i ®Þnh híng, t×m tßi c¸c biÖn ph¸p tèt nhÊt trong viÖc c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ lý do chñ quan nh ®· ph©n tÝch ë trªn, víi kinh nghiÖm thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý cña b¶n th©n kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc khoa häc qu¶n lý t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt tr×nh bµy ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai. Nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc cña trêng lªn mét bíc míi trong chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o tõ n¨m 2010 - 2015, gãp phÇn t¹o ra nh÷ng con ngêi cã kiÕn thøc, ®¹o ®øc ®Ó phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: 2 §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lao Cai, ®Ó ®µo t¹o nguån lùc con ngêi cã tri thøc ®¸p øng yªu cÇu cña ®Þa ph¬ng trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu: 3.1. X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn, ph¸p lý vµ thùc tiÔn cña viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc ë trêng THPT. 3.2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lao Cai. 3.3. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lao Cai. 4. §èi tîng nghiªn cøu: 4.1. Nghiªn cøu thùc tÕ ®èi tîng häc sinh cña trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa TØnh Lµo Cai. 4.2. Tõ thùc tr¹ng, ®a ra mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc cña trêngTHPT sè 2 huyÖn Sa Pa -TØnh Lao Cai. 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 5.1. Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cña §¶ng vÒ Gi¸o dôc - §µo t¹o, cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, lý luËn d¹y häc. 5.2. Nghiªn cøu c¸c gi¸o tr×nh, tµi liÖu, c¸c kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ qu¶n lý gi¸o dôc ®îc tiÕp thu trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i häc viÖn qu¶n lý Gi¸o dôc vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c t¹i nhµ trêng. 5.3. Kh¶o s¸t, ®iÒu tra thùc tÕ, lËp biÓu b¶ng thèng kª chÊt lîng gi¸o dôc trong n¨m häc 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, häc kú 1 n¨m häc 2011-2012 cña trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai. PhÇn néi dung I. Nh÷ng c¬ së khoa häc cña viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT 1.1. C¬ së lý luËn: 1.1.1. Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thèng nhÊt gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh, díi t¸c dông chñ ®¹o (tæ chøc, ®iÒu khiÓn) cña gi¸o viªn, häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc tæ chøc, tù ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng häc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô d¹y häc ®· ®îc ®Æt ra. S¬ ®å ho¹t ®éng d¹y häc nh sau: ThiÕt kÕ bµi häc Qu¸ tr×nh nhiÖm vô Gi¸o viªn - ChØ ®¹o + Tæ chøc + §iÒu khiÓn d¹y häc cã c¸c c¬ b¶n lµ: Céng t¸c Gióp ®ì PA KQ tõng bíc H×nh thµnh tri n¨ng ho¹t ®éng H×nh cùc x· héi. KÕt qu¶ häc tËp 3 Häc sinh - Chñ ®éng + TÝch cùc + Tù gi¸c +Tù ®iÒu khiÓn - thøc. RÌn luyÖn c¸c kü nhËn thøc. thµnh th¸i ®é, tÝnh tÝch 1.1.2. Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc chÝnh lµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh d¹y häc lµm cho qu¸ tr×nh ®ã ®îc vËn hµnh mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, cã tæ chøc vµ ®îc chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t thêng xuyªn nh»m tõng bíc híng vÒ thùc hiÖn môc ®Ých, nhiÖm vô d¹y häc ®Æt ra. 1.1.3. Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng d¹y häc gåm c¸c c«ng viÖc sau: a. Hoµn thiÖn tæ chøc chØ ®¹o d¹y häc. b. ChØ ®¹o x©y dùng nÒn nÕp d¹y häc c. ChØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc d. Tæ chøc phong trµo thi ®ua "d¹y häc, häc tèt" e. Sö dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ s ph¹m vµ t©m lý x· héi nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. 1.1.4. Ngêi d¹y vµ ngêi häc lµ hai thµnh tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh d¹y häc, trong ®ã n¨ng lùc cña ngêi d¹y cã vai trß cùc kú quan träng. V× vËy ®Ó n©ng cao chÊt lîng qu¸ tr×nh d¹y häc, nhÊt thiÕt ph¶i thêng xuyªn båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò gi¸o viªn. §ång thêi ph¶i tËn dông mäi nguån lùc ®Ó t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, nhÊt lµ c¸c øng dông cña kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. 1.2. C¬ së ph¸p lý: 1.2.1. Môc tiªu cña gi¸o dôc THPT. §iÒu 27 môc 1 cña luËt Gi¸o dôc 2005 ®· nªu râ: "Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, tri thøc, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt nam XHCN . . ." 1.2.2. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng: Theo ®iÒu 28 luËt Gi¸o dôc 2005: "Gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn néi dung ®· häc ë THCS, hoµn thiÖn néi dung gi¸o dôc phæ th«ng, ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m ®¶m b¶o chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ híng nghiÖp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh", "Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh". 1.2.3. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ë trêng THPT: VÒ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc: §iÒu 24 ch¬ng II §iÒu lÖ trêng Trung häc 2011 quy ®Þnh: " Trường trung học thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Căn cứ chương trình giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch và thời khoá biểu để điều hành hoạt động giáo dục, dạy học". 1.3. C¬ së thùc tiÔn: Thùc tÕ Gi¸o dôc ®µo t¹o trong nhiÒu n¨m qua ®· thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ to lín gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi, t¹o mét bíc chuyÓn biÕn míi cho nÒn kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi. Song cßn cã nhiÒu tån t¹i, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ë khu vùc vïng cao, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n ®ã lµ: vÉn cßn mét sè c¬ së trêng häc chËm ®æi míi vµ ph¸t triÓn, cha theo kÞp xu thÕ ph¸t triÓn chung cña gi¸o dôc níc nhµ. Trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lao Cai tõ khi thµnh lËp (n¨m 2005) gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ bÊt cËp nh ®éi ngò, c¬ së vËt chÊt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y vµ häc, tõ ®ã ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng cña nhµ trêng. NÕu ®Ó t×nh tr¹ng nªu trªn kÐo dµi sÏ trë thµnh mét c¬ së gi¸o dôc chËm tiÕn, g©y khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn gi¸o dôc cña tØnh Lµo Cai. 4 II. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai. 1. Mét sè nÐt vÒ trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai Sa Pa lµ mét huyÖn vïng cao cña tØnh Lµo Cai, ngoµi thÞ trÊn Sa Pa, cßn cã 17 x· trùc thuéc, ®Þa bµn réng, chñ yÕu lµ nói cao. Trõ thÞ trÊn Sa Pa, c¸c x· cßn l¹i cã tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, kinh tÕ cha ph¸t triÓn, thu nhËp chñ yÕu b»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c c©y trång chÝnh: ng«, lóa nhng do phong tôc ®Þa ph¬ng nªn chØ s¶n xuÊt mét vô, ngoµi ra cßn trång mét sè c©y dîc liÖu, c©y ¨n qu¶ nhng gi¸ trÞ kinh tÕ kh«ng cao. S¶n xuÊt l¬ng thùc cung cha ®ñ cÇu, phÇn lín ng©n s¸ch cßn dùa vµo Nhµ níc. Trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lµo Cai lµ trêng n»m c¸ch trung t©m thÞ trÊn Sa Pa 18 km, n¨m 2004 lµ mét ph©n hiÖu cña trêng THPT huyÖn Sa Pa (nay lµ trêng THPT sè 1 Sa Pa), trêng t¸ch ra thµnh lËp trêng ®éc lËp tõ n¨m 2005. §Þa bµn tuyÓn sinh cña trêng gåm 8 x· h¹ huyÖn ®a sè lµ nh÷ng x· n»m trong diÖn x· ®Æc biÖt khã kh¨n, nhËn trî cÊp cña chÝnh phñ. Tæng d©n sè íc kho¶ng h¬n 20.000 ngêi, trong ®ã d©n téc Hm«ng chiÕm 53%, d©n téc Dao: 21%, cßn l¹i lµ d©n téc Tµy, D¸y, X· phã vµ mét sè Ýt d©n téc Kinh. §Þa bµn réng, men theo d·y Hoµng Liªn S¬n hiÓm trë, kinh tÕ chñ yÕu lµ tù cung tù cÊp nªn d©n c sinh sèng r¶i r¸c, cã häc sinh c¸ch trêng trªn 40 km, ®êng ®i chñ yÕu lµ ®êng mßn, dèc, nhiÒu suèi lín, cho nªn viÖc qu¶n lý häc sinh ngoµi giê häc vµ viÖc liªn l¹c gi÷a nhµ trêng víi gia ®×nh häc sinh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. HiÖn nay trêng cã 7 líp víi 192 häc sinh trong ®ã 98% lµ häc sinh d©n téc thiÓu sè (chñ yÕu lµ d©n téc M«ng, Dao, Tµy..) ®¹i ®a sè c¸c em lµ con em n«ng d©n, bªn c¹nh ®ã cã mét sè häc sinh lµ con em c¸c gia ®×nh miÒn xu«i lªn lµm dÞch vô bu«n b¸n. Do ®iÒu kiÖn nhµ xa, ®i l¹i khã kh¨n, trêng ph¶i tæ chøc cho kho¶ng 40% häc sinh ë b¸n tró t¹i trêng, sè cßn l¹i ph¶i trä häc t¹i nhµ d©n xung quanh trêng. Trong bèi c¶nh cña mét ®Þa ph¬ng ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, chÞu rÊt nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi, ®Æc biÖt lµ sù phã mÆc con em m×nh cña ®¹i ®a sè phô huynh häc sinh cho nhµ trêng (do nhµ xa, kinh tÕ khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp) ®· lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý d¹y vµ häc trë thµnh mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm rÊt lín tríc céng ®ång. Tõ ®Æc ®iÓm cña nhµ trêng cho thÊy nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc cña trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai nh sau: * ThuËn lîi: Trong c«ng t¸c chØ ®¹o d¹y häc cña nhµ trêng lu«n ®îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, sù chØ ®¹o s¸t sao cña Së GD-§T tØnh Lao Cai. ý thøc phÊn ®Êu cña ®¹i bé phËn gi¸o viªn vµ häc sinh ngµy cµng ®îc n©ng cao. Sù gióp ®ì vÒ nhiÒu mÆt cña Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh vµ c¸c tæ chøc kh¸c ®èi víi c«ng t¸c d¹y vµ häc ë trêng. Néi bé ®oµn kÕt nhÊt trÝ díi sù l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng nhiÒu n¨m ®¹t trong s¹ch, v÷ng m¹nh. C¸c tæ chøc ®oµn thÓ cña nhµ trêng nh C«ng ®oµn, §oµn TNCS HCM ho¹t ®éng ®Òu tay, cã hiÖu qu¶, ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o d¹y vµ häc cña nhµ trêng. §éi ngò gi¸o viªn trÎ, n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, cã kh¶ n¨ng cËp nhËt kiÕn thøc vµ vËn dông ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc. * Khã kh¨n: Trêng ®ãng trªn ®Þa bµn réng, ®a sè c¸c x· cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, c¬ së h¹ tÇng cßn h¹n chÕ. C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng thiÕu thèn, ¶nh hëng lín ®Õn viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. ChÊt lîng tuyÓn sinh vµo 10 THPT cña nhµ trêng rÊt thÊp. C«ng t¸c an ninh trËt tù cña ®Þa ph¬ng nhiÒu n¨m gÇn ®©y cã chiÒu híng phøc t¹p, tÖ n¹n x· héi gia t¨ng nhÊt lµ n¹n nghiÖn hót ma tuý, trém c¾p, tiÒm Èn nhiÒu mèi ®e däa cho nhµ trêng. Sè gi¸o viªn trÎ, míi ra trêng chiÕm 100%, do ®ã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ, chi phÝ sinh ho¹t t¹i ®Þa ph¬ng cao, trêng c¸ch xa trung t©m huyÖn Sa Pa, ®5 êng giao th«ng hiÓm trë… Nªn ®a phÇn gi¸o viªn kh«ng yªn t©m c«ng t¸c, cha thùc sù chó t©m tíi c«ng viÖc. Tû lÖ lu©n chuyÓn gi¸o viªn cao. 2. Mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai: Trêng do míi thµnh lËp nªn cã 1 tæ §¶ng víi 5 ®¶ng viªn nhiÒu n¨m ®¹t tæ §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh. C«ng ®oµn trêng liªn tôc lµ c«ng ®oµn v÷ng m¹nh. §oµn trêng ®îc HuyÖn ®oµn, tØnh ®oµn tÆng nhiÒu giÊy khen vµ nhiÒu thµnh tÝch kh¸c. Ban gi¸m hiÖu gåm 2 ®ång chÝ cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, nhiÖt t×nh c«ng t¸c. §éi ngò nhµ trêng gåm 22 c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn hÇu hÕt ®¹t chuÈn, 100% gi¸o viªn, nh©n viªn cña trêng lµ gi¸o viªn trÎ nªn rÊt nhiÖt t×nh, n¨ng næ, ®oµn kÕt, tÝnh g¾n bã cao. ChÊt lîng ®µo t¹o n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, tû lÖ häc sinh chuyÓn líp t¨ng, tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp THPT c¸c n¨m ®¹t TB tõ 70% trë lªn, sè lîng häc sinh giái toµn diÖn c¸c khèi líp ngµy cµng t¨ng. Tû lÖ thu hót häc sinh n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. ChÊt lîng gi¸o dôc ngµy cµng cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt, tû lÖ häc sinh lu ban, häc sinh thi l¹i gi¶m dÇn. ChÊt lîng ®éi ngò ngµy cµng ®îc cñng cè vµ æn ®Þnh trong xu thÕ ph¸t triÓn. NÒn nÕp, kû c¬ng, trËt tù trªn c¸c lÜnh vùc cña nhµ trêng t¬ng ®èi tèt. * Thèng kª c¸c sè liÖu c¬ b¶n: B¶ng thèng kª Sè lîng vµ chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn Sè lîng chÊt lîng N¨m häc Sè lîng ChÊt lîng T. sè N÷ 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 18 20 20 22 11 9 7 9 Cha ChuÈn chuÈn 3 2 2 1 15 18 18 21 Th¹c sÜ TiÕn sÜ 1 TC lý CC lý luËn luËn 1 B¶ng thèng kª C¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc CSVC TBDH N¨m häc C¬ së vËt chÊt Phßng häc Phßng chøc n¨ng 6 Phßng ë häc sinh b¸n tró ThiÕt bÞ d¹y häc 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 4 5 6 7 10 10 10 10 7 6 10 10 3 bé 3 bé 3 bé 3 bé B¶ng thèng kª chÊt lîng gi¸o dôc (Sau khi ®· thi l¹i) N¨m häc Sè häc sinh 2008-2009 121 2009-2010 2010-2011 129 2011-2012 132 179 Giái Kh¸ 1 1% 2 2% 3 2.3% 3 1,8% 14 10% 20 16% 17 12.9% 48 29,1% XÕp lo¹i häc lùc TB YÕu KÐm 64 53% 59 46% 62 47% 92 55,8 % 40 32% 48 37% 49 37.1% 22 13,3% 2 2% 1 0.8% Lu ban 8 6% 5 4% 4 3% Thi TN 21/35 60% 34/45 75.5% 32/42 76% 3. Mét sè tån t¹i trong viÖc qu¶n lý d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai. 3.1. VÒ chÊt lîng d¹y häc: §· cã häc sinh giái cÊp trêng nhng cha cã häc sinh giái cÊp tØnh. ChÊt lîng ®¹i trµ: Tû lÖ tèt nghiÖp kh¸ nhng kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lîng cña häc sinh khèi 10, 11 cßn thÊp, vÉn cã nhiÒu häc sinh lu ban, tû lÖ häc sinh ®ç vµo c¸c trêng §¹i häc vµ Cao ®¼ng cha cao. 3.2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n: a. ChÊt lîng ®Çu vµo: Nh÷ng häc sinh xuÊt s¾c vµ gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ë ®Þa ph¬ng sau khi tèt nghiÖp trung häc c¬ së hÇu hÕt chuyÓn häc ë trêng PTDT Néi tró tØnh vµ trêng THPT sè 1 Sa Pa, sè cßn l¹i míi ®¨ng ký häc t¹i trêng, do ®ã chÊt lîng mòi nhän cña nhµ trêng rÊt h¹n chÕ. b. ChÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn: Sè gi¸o viªn trÎ, míi ra trêng chiÕm 100%, do ®ã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ, t©m lý kh«ng muèn c«ng t¸c l©u dµi t¹i trêng, cha thùc sù chó t©m tíi c«ng viÖc. c. ViÖc chØ ®¹o qu¸ tr×nh d¹y häc: NÒn nÕp d¹y häc ®îc duy tr× tèt, nhng cha ®Òu kh¾p ë tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn, vÉn cßn mét sè ng¹i khã, lµm cha thùc chÊt, cßn cã tÝnh ®èi phã, h×nh thøc. C¸n bé qu¶n lý cßn e ng¹i, nÓ nang, cã nh¾c nhë nhng cha ®«n ®èc, uèn n¾n mét c¸ch kiªn quyÕt. ViÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt nhng cha ®ång ®Òu ë c¸c tæ, sinh ho¹t tæ chuyªn m«n cßn mang tÝnh sù vô, hµnh chÝnh. PhÇn lín c¸c em häc sinh häc tËp tÝch cùc, h¨ng say nhng mét sè häc sinh cha ch¨m häc, ®¸ng chó ý lµ sè häc sinh nµy cã ph¬ng ph¸p häc tËp thô ®éng, û l¹i, kh«ng chÞu khã suy nghÜ, vÒ nhµ Ýt hoÆc kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp ViÖc båi dìng häc sinh giái vµ phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm cha ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc, do khã huy ®éng ®îc häc sinh tham gia c¸c giê häc ngoµi chÝnh khãa. 4. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lao Cai. Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai, chóng t«i nhËn thÊy cã 7 vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: 7 1. TiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc chØ thÞ sè 33/2006/CT-TTg ngµy 08/9/2006 cña Thñ tíng chÝnh phñ “ vÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc“ vµ 4 néi dung cña cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng“ cña Bé GD&§T. 2. N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trêng vÒ viÖc cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. 3. KiÖn toµn bé m¸y chuyªn m«n trong nhµ trêng, tæ chøc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc cña ngêi qu¶n lý. 4. T¨ng cêng x©y dùng vµ cñng cè nÒn nÕp d¹y häc. 5. Kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua " d¹y tèt, häc tèt". 6. Thêng xuyªn båi dìng n©ng cao tr×nh ®é gi¸o viªn. 7. KÕt hîp c¸c biÖn ph¸p hç trî, t¨ng cêng c¸c nguån lùc phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y häc. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, t«i ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®· ph©n tÝch ë trªn ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lao Cai. III. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai 1. TiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc chØ thÞ sè 33/2006/CT-TTg ngµy 08/9/2006 cña Thñ tíng chÝnh phñ vÒ “chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc“ vµ 4 néi dung cña cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng“ cña Bé GD&§T. Tæ chøc cho toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cña nhµ trêng häc tËp nghiªm tóc vµ ®Çy ®ñ c¸c chØ thÞ, néi dung cña cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng“ trong ngµnh gi¸o dôc. TiÕn hµnh ký cam kÕt gi÷a nhµ trêng víi tõng gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn vµ gi÷a nhµ trêng víi tõng häc sinh trong trêng theo c¸c néi dung t¬ng øng víi chøc tr¸ch, nhiÖm vô. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, phô huynh häc sinh n¾m ®îc néi dung vµ cïng nhµ trêng triÓn khai thùc hiÖn. 2. N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. §Ó cã thÓ n©ng cao chÊt lîng d¹y häc tríc hÕt ph¶i t¹o ®îc trong tËp thÓ s ph¹m nhµ trêng mét m«i trêng ®oµn kÕt víi tinh thÇn h¨ng h¸i vµ ý chÝ quyÕt t©m cao. 2.1. Tæ chøc häc tËp, tuyªn truyÒn mét c¸ch kÞp thêi c¸c v¨n kiÖn, nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn KT-XH trong giai ®o¹n hiÖn nay, lµm cho mäi ngêi n¾m v÷ng vµ thÊm nhuÇn quan ®iÓm cña §¶ng, quyÕt t©m ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. Trong ®ã gi¸o dôc ®ãng vai trß cùc kú quan träng, cã nhiÖm vô ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho mét nÒn kinh tÕ tri thøc vµ ®îc coi lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. 2.2. Phæ biÕn, qu¸n triÖt ®Çy ®ñ c¸c chñ tr¬ng, gi¶i ph¸p gi¸o dôc, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, híng dÉn cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµm cho toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn thÊy râ thùc tr¹ng, nh÷ng u ®iÓm to lín còng nh nh÷ng yÕu kÐm cÇn ph¶i kh¾c phôc hiÖn nay. 2.3. Ph©n tÝch râ thùc tr¹ng cña nhµ trêng, kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña nhµ trêng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Þa ph¬ng. 3. KiÖn toµn ho¹t ®éng cña c¸c tæ chuyªn m«n trong nhµ trêng, tæ chøc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc cña ngêi c¸n bé qu¶n lý. Ho¹t ®éng chuyªn m«n lµ ho¹t ®éng träng t©m, lµ nhiÖm vô chÝnh cña nhµ trêng mµ cèt lâi lµ ho¹t ®éng d¹y vµ häc. §Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc th× cÇn thiÕt ph¶i cã bé m¸y chuyªn m«n vËn hµnh ®ång bé, th«ng suèt, hiÖu qu¶, cïng híng tíi môc tiªu chung. ViÖc ph©n c«ng, s¾p xÕp bé m¸y ®ßi hái thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Tu©n thñ ®Þnh møc lao ®éng cña Nhµ níc quy ®Þnh vÒ quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña gi¸o viªn. Phï hîp víi tr×nh ®é, n¨ng lùc cña tõng ngêi. §¶m b¶o tÝnh kÕ thõa ®Ó cã sù æn ®Þnh trong mét thêi gian dµi. §Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng d¹y tèt, häc tèt th× ngêi l·nh ®¹o ph¶i lµ ngêi cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, g¬ng mÉu ngoµi ra cßn ph¶i n¾m 8 v÷ng c¬ së lý luËn cña c«ng t¸c qu¶n lý, c¸c thµnh tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh d¹y häc, môc tiªu, néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc häc sinh, c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ d¹y häc vµ m«i trêng. Ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc th× míi n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ qu¶n lý ®ã lµ: - X¸c lËp kÕ ho¹ch sö dông thêi gian mét c¸ch hîp lý. - Thùc hiÖn tèt viÖc ph©n c«ng, giao tr¸ch nhiÖm cho cÊp díi. - §«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - Cã phong c¸ch qu¶n lý khoa häc : c¬ng quyÕt, døt kho¸t, d©n chñ. - Thêng xuyªn tù häc, tù båi dìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é b¶n th©n. 4. T¨ng cêng x©y dùng, cñng cè nÒn nÕp d¹y häc: X©y dùng nÒn nÕp d¹y häc lµ x©y dùng tËp thÓ nhµ trêng cã ý thøc tù gi¸c vµ tù qu¶n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ céng ®ång tr¸ch nhiÖm trong tËp thÓ. H×nh thµnh thãi quen lµm viÖc cã tæ chøc, cã kû luËt, lµm viÖc theo ph¸p luËt vµ néi quy, t¹o ra nÒn nÕp kû c¬ng trong nhµ trêng lµm c¬ së cho viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. §Ó chØ ®¹o x©y dùng nÒn nÕp d¹y häc cÇn lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau: 4.1 ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n, x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c néi quy cña nhµ trêng, thùc hiÖn mét c¸ch cã nÒn nÕp vµ ®ång ®Òu ë c¸c bé phËn. a) ChØ ®¹o viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ trêng, tæ chuyªn m«n, c¸ nh©n, c¸c ®oµn thÓ mét c¸ch khoa häc, s¸t víi thùc tiÔn vµ chi tiÕt, cô thÓ. C¸c lo¹i kÕ ho¹ch ®Òu ®îc th¶o luËn mét c¸ch kü lìng, ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cao. b) Ngay tõ ®Çu n¨m häc, c¸c quy chÕ chuyªn m«n ph¶i ®îc thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh: - Ra vµo líp ®óng giê, thùc hiÖn nghiªm tóc thêi kho¸ biÓu, c¸c trêng hîp ®æi giê, d¹y thay ®Òu ph¶i th«ng qua Ban gi¸m hiÖu. Thùc hiÖn ®óng ph©n phèi ch¬ng tr×nh, chÊm, tr¶ bµi ®óng thêi gian qui ®Þnh. - C¸c lo¹i hå s¬ chuyªn m«n ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, cã chÊt lîng. c) Ban Gi¸m hiÖu ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng cho tõng c¸ nh©n, ph©n c«ng trùc l·nh ®¹o ®Ó theo dâi, ®iÒu hµnh tõng buæi häc vµ xö lý c¸c t×nh huèng kÞp thêi. Thêng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c néi quy, quy chÕ. Khi ph¸t hiÖn nh÷ng trêng hîp thùc hiÖn cha nghiªm tóc cÇn sím chÊn chØnh, tr¸nh hiÖn tîng nÓ nang, ng¹i va ch¹m hoÆc chØ nh¾c nhë chiÕu lÖ lµm cho nÒ nÕp khã ®i vµo æn ®Þnh. d) æn ®Þnh vµ duy tr× nÒn nÕp häc tËp ë c¸c líp. Häc sinh ph¶i cã ®ñ s¸ch, vë, ®å dïng häc tËp. Thèng nhÊt trong toµn trêng ngay tõ giê häc thø hai trong ph©n phèi ch¬ng tr×nh cña m«n häc gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn ®Òu ®Æn c¸c h×nh thøc kiÓm tra bµi cò. Trong tiÕt häc, häc sinh kh«ng ®îc ra ngoµi (trõ nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt). Trong c¸c buæi häc, b¶o vÖ kh«ng cho häc sinh ra khái cæng trêng tr¸nh hiÖn tîng mét sè häc sinh bá giê ®i ch¬i. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, häc sinh ®îc häc c¸c néi quy, quy ®Þnh cña nhµ trêng ®èi víi mçi häc sinh vµ nhiÖm vô cña häc sinh THPT. C¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t vµ häc tËp cña líp m×nh. 4.2. T¨ng cêng chØ ®¹o thùc hiÖn nÒn nÕp chuyªn m«n: - Tæ chuyªn m«n lµm nhiÖm vô ph©n c«ng gi¶ng d¹y mét c¸ch hîp lý, ph¸t huy cao nhÊt n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng gi¸o viªn. Tæ chøc sinh ho¹t tæ chuyªn m«n 2 lÇn/th¸ng cã hiÖu qu¶, thêng xuyªn c¶i tiÕn néi dung vµ h×nh thøc sinh ho¹t: + Rót kinh nghiÖm c¸c giê d¹y, thiÕt kÕ gi¸o ¸n d¹y c¸c bµi khã trong ch¬ng tr×nh . + Sinh ho¹t theo chuyªn ®Ò mµ gi¸o viªn ®· ®¨ng ký ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, ph¬ng ph¸p chuÈn bÞ vµ d¹y c¸c bµi thùc hµnh cña bé m«n. - Häp c¸n bé gi¸o viªn mçi th¸ng mét lÇn vµo tuÇn thø nhÊt cña th¸ng ®Ó kiÓm ®iÓm c«ng t¸c th¸ng tríc vµ th«ng qua triÓn khai kÕ ho¹ch c«ng t¸c trong th¸ng. - §¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua 1 lÇn/ th¸ng ®èi víi gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cuèi kú cã s¬ kÕt rót kinh nghiÖm. - NÒn nÕp gi¸o viªn cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau: + Kû luËt lao ®éng nghiªm, thùc hiÖn ngµy giê c«ng ®Çy ®ñ. + RÌn luyÖn t¸c phong ngêi thÇy vÒ ¨n mÆc, øng xö m« ph¹m . + Hå s¬ chuyªn m«n ®Çy ®ñ cã chÊt lîng. 9 + Sinh ho¹t tËp thÓ tù gi¸c, nghiªm tóc. 4.3. ChØ ®¹o viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp d¹y vµ häc: a. KiÓm tra ®¸nh gi¸ nÒn nÕp d¹y cña gi¸o viªn do Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c tæ chuyªn m«n tiÕn hµnh: - KiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn theo quy ®Þnh : Nhµ trêng lËp kÕ ho¹ch cïng tæ chuyªn m«n thùc hiÖn, mçi tæ ph¶i kiÓm tra toµn diÖn ®îc 1/3 sè gi¸o viªn trong tæ. - KiÓm tra thêng xuyªn vµ ®ét xuÊt c¸c ho¹t ®éng s ph¹m cña gi¸o viªn: Gi¶ng d¹y trªn líp, so¹n bµi, chÊm tr¶ bµi, ghi sæ ®Çu bµi. KÕt qu¶ c¸c ®ît kiÓm tra ®îc c«ng bè kÞp thêi, nh÷ng sai sãt ®îc yªu cÇu söa ch÷a vµ kh¾c phôc ngay sau khi ph¸t hiÖn. b. KiÓm tra ®¸nh gi¸ nÒn nÕp häc tËp cña häc sinh chñ yÕu do §oµn thanh niªn ®¶m nhiÖm: Ban chÊp hµnh §oµn trêng tæ chøc c¸c ®oµn kiÓm tra bao gåm c¸c uû viªn Ban chÊp hµnh, c¸c bÝ th chi ®oµn, ®éi thanh niªn kiÓm tra ph©n c«ng kiÓm tra toµn diÖn hoÆc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nÒn nÕp cña c¸c líp hµng ngµy. Tæng hîp ®iÓm thi ®ua hµng tuÇn ®Ó xÕp lo¹i thi ®ua, c«ng bè vµo giê chµo cê ngµy thø hai hµng tuÇn ®Ó ®éng viªn, khÝch lÖ vµ nh¾c nhë kÞp thêi. KÕt qu¶ thi ®ua vÒ nÒn nÕp hµng tuÇn, hµng th¸ng sÏ ®îc tæng hîp cuèi häc kú, cuèi n¨m häc vµ lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ thi ®ua c¸c líp vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm. 5. ChØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua “ d¹y tèt, häc tèt” trong nhµ trêng. 5.1.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y cña gi¸o viªn: a. X¸c ®Þnh râ môc tiªu cña ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh, båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh. b. ChØ ®¹o tõng nhãm chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n cã kÕ ho¹ch vµ yªu cÇu cô thÓ cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trªn c¬ së thèng nhÊt vÒ nhËn thøc, gi¸o viªn tù ®¨ng ký ®Ò ra môc tiªu, cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸ nh©n. c. Cung cÊp kÞp thêi nh÷ng ®iÒu chØnh, ®æi míi vÒ ch¬ng tr×nh, néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cña ngµnh, cña Së gi¸o dôc tíi gi¸o viªn nhµ trêng. d. Tæ chøc d¹y häc rót kinh nghiÖm theo chñ ®Ò: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y mét sè tiÕt bµi tËp, ph¬ng ph¸p d¹y mét bµi cã thÝ nghiÖm minh häa, ph¬ng ph¸p d¹y mét tiÕt «n tËp ... Sau ®ã cÇn ph©n tÝch s ph¹m kü lìng, rót ra c¸c bµi häc bæ Ých, nh÷ng ®iÒu nªn tr¸nh vµ phæ biÕn trong ph¹m vi cÇn thiÕt. e. Tæ chøc kiÓm tra dù giê cña c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n h¹n chÕ, häc sinh ph¶n ¸nh lµ khã hiÓu, t×m ra nguyªn nh©n, ®iÓm yÕu ®Ó kh¾c phôc. f. Lµm tèt c«ng t¸c t tëng víi nh÷ng gi¸o viªn cßn ng¹i khã hoÆc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cha cao, cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m ®éng viªn kÝch thÝch vµ n©ng cao ý thøc v¬n lªn trong chuyªn m«n cña hä. g. Cã nhiÒu h×nh thøc giao lu, trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c trêng b¹n: Mêi c¸c gi¸o viªn giái cña c¸c trêng vÒ gi¶ng d¹y, giao lu t¹i trêng. Tæ chøc cho gi¸o viªn ®i tham quan häc hái c¸c trêng trong vµ ngoµi tØnh...Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c ®å dïng d¹y häc, khuyÕn khÝch c¸c gi¸o viªn sö dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao ®Ó so¹n gi¶ng t¹o høng thó cho häc sinh trong giê häc (gi¸o ¸n ®iÖn tö). 5.2. §æi míi ph¬ng ph¸p häc tËp cña häc sinh: a. Tæ chøc híng dÉn ph¬ng ph¸p häc tËp cho häc sinh. Thêng lµ häc sinh rÊt lóng tóng trong khi x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p häc tËp cho m×nh. CÇn ph¶i chØ râ cho häc sinh 2 néi dung quan träng trong ph¬ng ph¸p häc tËp. - Ph¬ng ph¸p häc tËp trªn líp: cÇn ph¶i tËp trung cao ®é vµo viÖc nghe gi¶ng ®Ó hiÓu râ néi dung bµi, kh«ng nªn qu¸ tËp trung vµo viÖc ghi bµi mµ viÖc nghe gi¶ng bÞ gi¸n ®o¹n dÉn ®Õn kh«ng hiÓu bµi. S«i næi nhiÖt t×nh trong c¸c ho¹t ®éng c¸ nh©n, ho¹t ®éng nhãm, m¹nh d¹n tham gia x©y dùng bµi, thùc hiÖn tèt vai trß tÝch cùc cña b¶n th©n trong viÖc t×m hiÓu n¾m b¾t kiÕn thøc. - Ph¬ng ph¸p häc tËp ë nhµ: Cã 2 bíc quan träng: + Bíc 1: Xem l¹i bµi gi¶ng trªn líp, t×m hiÓu râ néi dung vµ nhí néi dung c¬ b¶n cña bµi häc. 10 + Bíc 2: VËn dông néi dung Êy ®Ó tr¶ lêi c©u hái cuèi s¸ch gi¸o khoa, lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp råi ®Õn c¸c bµi trong s¸ch n©ng cao nÕu cã kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu. C¸c em häc sinh giái thùc hiÖn rÊt tèt hai néi dung trªn cña ph¬ng ph¸p häc tËp ®Æc biÖt chó träng ph¬ng ph¸p häc ë nhµ. C¸c em häc sinh kÐm thêng bá qua viÖc häc ë nhµ, hoÆc häc bµi ë nhµ th× bá qua bíc 1, dÉn ®Õn n¾m kiÕn thøc mét c¸ch hêi hît, kh«ng b¶n chÊt. ViÖc vËn dông kiÕn thøc ®Ó tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp khiÕn cho viÖc hiÓu bµi phiÕn diÖn , lÖch l¹c vµ chãng quªn. Mét ®iÓm then chèt n÷a trong ph¬ng ph¸p häc tËp lµ ph¶i häc thêng xuyªn, ®Òu ®Æn tÊt c¶ c¸c bµi trong ch¬ng tr×nh v× kiÕn thøc lµ mét hÖ thèng hoµn chØnh, nÕu häc sinh häc ®èi phã, chØ häc khi bÞ kiÓm tra th× kiÕn thøc kh«ng ®Çy ®ñ vµ thiÕu hÖ thèng, dÉn ®Õn kh«ng cã c¬ së ®Ó tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc tiÕp theo. Thêng lµ häc sinh kh«ng hiÓu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n nh trªn, nhiÒu em cø nghÜ ph¬ng ph¸p häc tËp lµ c¸ch g× thËt ®éc ®¸o, kh«ng quan niÖm r»ng ®ã lµ nh÷ng ®iÒu rÊt th«ng thêng nhng ®ßi hái ngêi häc cÇn ph¶i cã ý chÝ vµ nghÞ lùc, kiªn tr× thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c bíc vµ c«ng viÖc cÇn thiÕt. b. Tæ chøc Héi nghÞ häc tèt, sinh ho¹t chuyªn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p häc tËp, quy m« tõng líp vµ toµn trêng. §iÒu quan träng lµ sau ®ã ph¶i tæng kÕt, rót ra nh÷ng ph¬ng ph¸p hay, dÔ ¸p dông, cã hiÖu qu¶ ®Ó phæ biÕn, yªu cÇu c¸c líp tæ chøc häc tËp vµ vËn dông. c. CÇn ph©n tÝch, gi¶ng gi¶i vµ ng¨n chÆn viÖc quay cãp, kh«ng trung thùc trong häc tËp. §ång thêi cÇn ph¶i chèng häc lÖch, chØ häc c¸c m«n thi ®¹i häc. d. L¾ng nghe nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ cña häc sinh vµ gi¶i quyÕt nh÷ng kiÕn nghÞ chÝnh ®¸ng. 5.3. §æi míi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ häc sinh: a. Gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc kiÓm tra miÖng, 15 phót theo ®óng qui ®Þnh ®Ó häc sinh cã ý thøc häc bµi thêng xuyªn liªn tôc. b. C¸c bµi kiÓm tra ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña bé m«n vÒ phÇn tr¨m tù luËn, tr¾c nghiÖm. Ph¶i x©y dùng ®îc ng©n hµng ®Ò ®Ó phôc vô cho cong t¸c ra ®Ò. VÊn ®Ò coi ph¶i ®îc gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc ®Ó chèng hiÖn tîng quay cãp, gian lËn. c. §Ò ra ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kiÓm tra ®îc 3 mÆt: KiÕn thøc c¬ b¶n, kü n¨ng vËn dông vµ ph¬ng ph¸p t duy. Khi ra ®Ò ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ph©n lo¹i ®îc häc sinh ë c¸c møc ®é: Giái, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. Yªu cÇu kiÕn thøc träng t©m cña c¸c bµi kiÓm tra ph¶i ®îc thèng nhÊt trong toµn khèi ë tæ chuyªn m«n. d. ViÖc chÊm tr¶ bµi ph¶i kh¸ch quan, chÝnh x¸c, ®óng kú h¹n. Khi tr¶ bµi cho häc sinh ph¶i söa lçi cho häc sinh ®Ó häc sinh thÊy ®îc nh÷ng thiÕu sãt cña m×nh mµ rót kinh nghiÖm. e. Tæ chøc thi kiÓm tra chÊt lîng toµn trêng 2 lÇn trong n¨m häc vµo cuèi häc kú. H×nh thøc thi tËp trung, chÊm cã räc ph¸ch ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng mét c¸ch kh¸ch quan vµ c«ng b»ng, gióp cho c¸n bé qu¶n lý cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt lîng d¹y häc cña c¸c gi¸o viªn vµ häc sinh c¸c líp. 5.4. ViÖc chØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ph¶i g¾n víi phong trµo thi ®ua "D¹y tèt, häc tèt" cña gi¸o viªn vµ häc sinh ®Ó ph¸t huy søc m¹nh trong c¶ tËp thÓ s ph¹m vµ tËp thÓ häc sinh. §ång thêi chÝnh nã l¹i lµm cho phong trµo thi ®ua "d¹y tèt, häc tèt" lo¹i bá nh÷ng yÕu tè h×nh thøc ph« tr¬ng bÒ ngoµi, ®i vµo chiÒu s©u cña viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. CÇn ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua liªn tôc, réng kh¾p cã néi dung vµ c¸ch tæ chøc cô thÓ. X¸c ®Þnh chñ ®iÓm thi ®ua hµng th¸ng, thi ®ua theo tõng ®ît, cã néi dung thi ®ua cô thÓ, cã ®¸nh gi¸ s¬ kÕt, khen thëng kÞp thêi. Th«ng qua thao gi¶ng, më héi nghÞ gi¸o viªn giái cÊp trêng. Duy tr× tèt phong trµo viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, ®a ho¹t ®éng nµy vµo tiªu chuÈn xÕp lo¹i gi¸o viªn. §èi víi häc sinh: Tæ chøc thi häc sinh giái ë c¸c khèi líp trong trêng chän ®éi tuyÓn häc sinh giái dù thi häc sinh giái cÊp tØnh cho c¸c m«n häc. 6. Båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n ®éi ngò gi¸o viªn 11 6.1. ChØ ®¹o viÖc båi dìng thêng xuyªn: T¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ kinh phÝ, ®éng viªn c¸c gi¸o viªn tham gia häc båi dìng thêng xuyªn ®Þnh kú ®Çy ®ñ, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é tin häc, ngo¹i ng÷... phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu, so¹n bµi vµ gi¶ng d¹y. 6.2. N©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n: a. Th«ng qua c¸c giê d¹y rót kinh nghiÖm theo chuyªn ®Ò, c¸c giê thao gi¶ng, thi gi¸o viªn giái cÇn ph©n tÝch s ph¹m thÊu ®¸o, tõ ®ã cã t¸c dông n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chung cho toµn tæ. b. Tæ chuyªn m«n ph©n c«ng gi¸o viªn giái, giµu kinh nghiÖm híng dÉn gióp ®ì c¸c gi¸o viªn míi, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ. c. Tæ chuyªn m«n cÇn dù giê, kiÓm tra c¸c mÆt cña tõng thµnh viªn, x¸c ®Þnh râ tõng mÆt cßn yÕu cô thÓ cña tõng ngêi, ®Þnh ra c¸ch thøc vµ yªu cÇu kh¾c phôc söa ch÷a. d. Tæ chuyªn m«n cÇn ph©n c«ng cho tõng gi¸o viªn nh÷ng chuyªn ®Ò nhá (vÝ dô: Néi dung, c©u hái, bµi tËp «n tËp cña tõng ch¬ng hoÆc ®Ò kiÓm tra cña ch¬ng thÕ nµo cho hîp lý...) sau ®ã ®a ra th¶o luËn, thèng nhÊt ë tæ. e. Mêi c¸c gi¸o viªn giái cã nhiÒu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña c¸c trêng b¹n vÒ d¹y mÉu, giao lu t¹i trêng ®Ó trao ®æi häc hái kinh nghiÖm. f. KhuyÕn khÝch gi¸o viªn tù lµm ®å dïng d¹y häc, mçi n¨m häc nhµ trêng quy ®Þnh mçi gi¸o viªn ph¶i tù lµm 2 - 3 ®å dïng d¹y häc míi, cã hiÖu qu¶. 6.3. ChØ ®¹o viÖc tù båi dìng cña gi¸o viªn: Mçi gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn dù giê cña ®ång nghiÖp: 1 tiÕt/tuÇn, ®èi víi nh÷ng gi¸o viªn trÎ míi ra trêng dù 2 tiÕt/tuÇn, cã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ. Ph¶i cã kÕ ho¹ch, néi dung tù nghiªn cøu ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh vÒ mét mÆt nµo ®ã. T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®i häc ®Ó chuÈn ho¸ tr×nh ®é. 6.4. ChØ ®¹o viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña gi¸o viªn ®Ó d¹y båi dìng häc sinh giái: Giao nhiÖm vô, khuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸c gi¸o viªn giái t×m kiÕm tµi liÖu, trao ®æi kinh nghiÖm, tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, v¬n tíi tr×nh ®é båi dìng häc sinh giái tÇm cao. Ph©n c«ng båi dìng tõng phÇn, tõng chuyªn ®Ò cho c¸c gi¸o viªn trÎ cã n¨ng lùc, ®éng viªn hä tiÕn tíi ®¶m nhiÖm ch¬ng tr×nh båi dìng häc sinh giái toµn khèi. Cã chÕ ®é ®éng viªn khen thëng tho¶ ®¸ng víi c¸c gi¸o viªn cã nhiÒu cè g¾ng vµ cã häc sinh ®¹t gi¶i. T¨ng thêi lîng båi dìng häc sinh giái. Thùc hiÖn båi dìng häc sinh giái b»ng 2 h×nh thøc: Båi dìng tËp trung vµ båi dìng thêng xuyªn b»ng c¸ch híng dÉn häc sinh tù häc, tù nghiªn cøu tµi liÖu vµ häc nhãm. 7. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî, huy ®éng c¸c nguån lùc phôc vô cho c«ng t¸c d¹y vµ häc: 7.1. Ph¬ng ph¸p kinh tÕ: lµ sù t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp tíi ®èi tîng qu¶n lý b»ng c¬ chÕ kÝch thÝch lao ®éng th«ng qua lîi Ých vËt chÊt ®Ó hä tÝch cùc tham gia c«ng viÖc chung vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao trong trêng häc, thùc chÊt cña ph¬ng ph¸p kinh tÕ lµ dùa trªn sù kÕt hîp gi÷a viÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh ghi trong ®iÒu lÖ nhµ trêng, quy chÕ chuyªn m«n... vµ nh÷ng kÝch thÝch cã tÝnh ®ßn bÈy trong nhµ trêng. V× vËy, nhµ trêng cÇn ph¶i tæ chøc hÕt søc hîp lý míi cã t¸c dông ®éng viªn, khÝch lÖ vµ cã tÝnh gi¸o dôc cao: X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc thëng cho tõng lo¹i lao ®éng trong nhµ trêng. C¸c tæ chuyªn m«n phèi hîp víi C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña gi¸o viªn cuèi mçi ®ît (th¸ng, kú, n¨m) tæ chøc b×nh bÇu, ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i, khen thëng, phª b×nh theo chÕ ®é quy ®Þnh. §¶m b¶o tÝnh c«ng khai, c«ng b»ng, d©n chñ trong viÖc ®¸nh gi¸ cuèi häc kú I cuèi n¨m theo chuÈn HiÖu trëng, chuÈn gi¸o viªn, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i nh©n viªn, xÕp lo¹i häc tËp cña häc sinh ®óng quy chÕ. 12 Phèi hîp víi Héi cha mÑ häc sinh x©y dùng ®Þnh møc khen thëng xøng ®¸ng ®èi víi nh÷ng thµnh tÝch cña häc sinh ®¹t ®îc trong c¸c phong trµo thi ®ua, thµnh tÝch trong häc tËp cña häc kú, c¶ n¨m häc… 7.2. Sö dông mét sè biÖn ph¸p t©m lý x· héi kh¸c: NhiÖm vô cña ph¬ng ph¸p nµy lµ ®éng viªn tinh thÇn, chñ ®éng, tÝch cùc, tù gi¸c cña mäi ngêi ®ång thêi t¹o bÇu kh«ng khÝ cëi më, tin cËy lÉn nhau, gióp ®ì nhau hoµn thµnh nhiÖm vô. Trong nhµ trêng ®· x©y dùng ®îc bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tËp thÓ, ®oµn kÕt nhÊt trÝ, c¸ nh©n g¾n bã víi tËp thÓ lao ®éng cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cÇn: - T×m hiÓu t©m t, nguyÖn väng cña c¸n bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn. - L¾ng nghe ý kiÕn cña hä, tin tëng vµo kh¶ n¨ng cña hä, giao viÖc cô thÓ cho hä. - Lùa chän vµ båi dìng c¸n bé cèt c¸n cã n¨ng lùc vµ cã uy tÝn tæ chøc. - §éng viªn, khen thëng kÞp thêi, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé gi¸o viªn: Trong c¸c ngµy lÔ, tÕt nhµ trêng ®Òu cã quµ lu niÖm, quµ tÕt cho c¸c c¸n bé gi¸o viªn trong trêng, ngµy 22/12 cã quµ cho häc sinh con th¬ng binh, liÖt sü. Tæ chøc th¨m hái ®éng viªn gióp ®ì c¸c gia ®×nh c¸n bé gi¸o viªn trong trêng khi cã viÖc hiÕu, hû, èm ®au, khã kh¨n ®Æc biÖt. Tæ chøc trao phÇn thëng häc bæng cho häc sinh nghÌo vît khã, häc sinh må c«i, häc sinh tµn tËt, häc sinh kh¸ giái. 7.3. T¨ng cêng c¸c nguån lùc cho c«ng t¸c d¹y vµ häc: a. T¨ng cêng vÒ c¬ së vËt chÊt: C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng lµ mét trong nh÷ng trêng cã ph¬ng tiÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. Do vËy ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó hoµn thiÖn dÇn c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng: - LËp tê tr×nh ®Ó lªn c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xin ®îc ®Çu t x©y dùng thªm phßng häc, phßng thÝ nghiÖm, phßng tin häc, phßng thùc hµnh, s©n ch¬i b·i tËp... - TËn dông sù ñng hé cña ®Þa ph¬ng, cña Ban ®¹i diÖn héi cha mÑ häc sinh ®Ó t¨ng nguån tµi chÝnh cho nhµ trêng vµ lËp quü khuyÕn häc. - Duy tr× b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc. b. Huy ®éng vÒ trÝ tuÖ, chÊt x¸m, ®Æc biÖt thu hót c¸c gi¸o viªn giái vÒ trêng. c. Huy ®éng mäi nguån tµi chÝnh: - C«ng khai ho¸ c¸c kho¶n thu chi trong nhµ trêng. - Sö dông nguån tµi chÝnh cã hiÖu qu¶. - Chó träng ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, cñng cè x©y dùng mèi quan hÖ víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña trêng, c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ®ãng trªn ®Þa bµn cña huyÖn. PhÇn kÕt luËn 1. Mét sè kÕt luËn: N©ng cao chÊt lîng d¹y häc lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt vµ mang tÝnh cÊp b¸ch trong c¸c trêng THPT. §èi víi mçi trêng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p s¸ng t¹o, linh ho¹t cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ m×nh nh»m h¹n chÕ vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc cña nhµ trêng. §Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p trong ®ã vÊn ®Ò qu¶n lý con ngêi ®îc coi lµ biÖn ph¸p quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña nhµ trêng trong c«ng t¸c d¹y vµ häc. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn t«i ®a ra 7 gi¶i ph¸p mang tÝnh kh¶ thi nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë trêng THPT sè 2 huyÖn Sa Pa tØnh Lao Cai trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ: 1. TiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc chØ thÞ sè 33/2006/CT-TTg ngµy 08/9/2006 cña Thñ tíng chÝnh phñ “ vÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc“ vµ 4 néi dung cña cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng“ cña Bé GD&§T. 2. CÇn ph¶i n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trêng vÒ viÖc cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. 3. KiÖn toµn bé m¸y chuyªn m«n trong nhµ trêng, tæ chøc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc cña ngêi qu¶n lý. 13 4. T¨ng cêng x©y dùng vµ cñng cè nÒn nÕp d¹y häc. 5. Kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua " d¹y tèt, häc tèt". 6. Thêng xuyªn båi dìng n©ng cao tr×nh ®é gi¸o viªn. 7. KÕt hîp c¸c biÖn ph¸p hç trî, t¨ng cêng c¸c nguån lùc phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y häc. Víi nh÷ng néi dung ®· tr×nh bµy trong ®Ò tµi cho thÊy ®Ò tµi ®· ®îc thùc hiÖn phï hîp víi yªu cÇu vµ môc tiªu ®· ®Æt ra. MÆc dï ®Ò tµi ®· ®îc nghiªn cøu hÕt søc cÈn träng vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhng ch¾c ch¾n cßn nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c cha ®îc ®Ò cËp tíi vµ ®ã chÝnh lµ híng nghiªn cøu tiÕp tôc cña ®Ò tµi trong thùc tiÔn qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c d¹y häc cña nhµ trêng sau nµy. 2. Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt: * Víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: - Cã chÕ ®é tho¶ ®¸ng víi gi¸o viªn nhÊt lµ c¸c gi¸o viªn vïng s©u, vïng xa. * Víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: - ChuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn, ®¶m b¶o ®ñ sè lîng vµ chÊt lîng. - T¨ng cêng båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô thêng xuyªn cho gi¸o viªn. - T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó c¸c trêng lµm tèt c«ng t¸c d¹y vµ häc, c¸c ho¹t ®éng. - Cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin míi vµ cÇn thiÕt phôc vô cho gi¸o viªn trong viÖc qu¶n lý d¹y vµ häc. * Víi UBND c¸c cÊp kiÕn nghÞ: - ChØ ®¹o c¸c c¬ quan, ban ngµnh ®Þa ph¬ng phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi nhµ trêng trong c«ng t¸c gi¸o dôc häc sinh. Tµi liÖu tham kh¶o 1/ V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII, IX, X... 2/ LuËt gi¸o dôc ( Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 2005 ). 3/ Gi¸o tr×nh dïng cho c¸n bé qu¶n lý trêng THPT, Hµ Néi 2006. 4/ §iÒu lÖ trêng trung häc vµ trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc 2011. 5/ C¸c gi¸o tr×nh cña Häc viÖn CBQL GD&§T vÒ qu¶n lý c«ng t¸c d¹y vµ häc trong trêng THPT 6/ B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011; b¸o c¸o s¬ kÕt häc kú I n¨m häc 2011-2012 cña trêng THPTTHPT sè 2 huyÖn Sa Pa - TØnh Lao Cai. 14
- Xem thêm -