Tài liệu Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất l-ợng dạy học ở trường trung học phổ thông mỹ hào - hưng yên

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Đã đăng 2767 tài liệu

Mô tả:

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h−ng yªn Tr−êng trung häc phæ th«ng mü hµo _______________________ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn§Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng THPT Mü hµo huyÖn mü hµo tØnh h−ng yªn Ng−êi thùc hiÖn: §ç Kim Liªn §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr−êng THPT Mü Hµo HuyÖn Mü Hµo – TØnh H−ng Yªn H−ng Yªn, th¸ng 5 - 2010 Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. LÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng−êi g¾n liÒn víi gi¸o dôc. Gi¸o dôc lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña x· héi loµi ng−êi. Ngµy nay mäi ng−êi ®Òu nhËn thøc ®−îc gi¸o dôc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn nh©n quyÒn, d©n chñ hîp t¸c, trÝ tuÖ, b×nh ®¼ng, t«n träng lÉn nhau. Gi¸o dôc lµ ch×a khãa dÉn tíi mét cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n, tiÕn tíi mét thÕ giíi tèt ®Ñp h¬n. ë n−íc ta sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· ®−îc §¶ng vµ nhµ n−íc ta ®Æc biÖt coi träng. §iÒu 35 HiÕn ph¸p n−íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· chØ râ: "Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Nhµ n−íc x· héi ph¸t triÓn gi¸o dôc nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tµi". Héi nghÞ trung −¬ng IV (Khãa VII - 01/1993) cã NghÞ quyÕt "TiÕp tôc ®æi míi sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o" vµ chØ râ vÞ trÝ cña gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. NghÞ quyÕt trung −¬ng II khãa VII kh¼ng ®Þnh "muèn tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ph¸t huy nguån nh©n lùc con ng−êi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng". B−íc vµo thÕ kû XXI n−íc ta ®ang ®øng tr−íc nh÷ng th¸ch thøc v« cïng gay g¾t. §Êt n−íc ta gÇn 20 n¨m ®æi míi, ®· cã nh÷ng thµnh tùu v« cïng quan träng, rÊt ®¸ng tù hµo, gi¸o dôc ph¸t triÓn, tr×nh ®é d©n trÝ vµ chÊt l−îng nguån nh©n lùc ®−îc t¨ng lªn. Song nã còng cho thÊy sù yÕu kÐm trªn nhiÒu mÆt. Mét trong nh÷ng yÕu kÐm ®ã lµ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, mµ kh©u quan träng nhÊt lµ qu¸ tr×nh chØ ®¹o d¹y vµ häc. Nh− vËy cã thÓ nãi r»ng n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña quèc gia trong t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay, lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña bÊt kú quèc gia nµo, trong ®ã cã ViÖt Nam. Tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo còng ®ang cè g¾ng ®Ó ho¹t ®éng d¹y häc ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña x· héi vµ ®Þa ph−¬ng. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn". -1- Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn 2. Môc tiªu nghiªn cøu §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý n©ng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc t¹i tr−êng trung häc phæ th«ng 3. NhiÖm vô nghiªn cøu 3.1. X¸c ®Þnh c¬ së khoa häc cña viÖc qu¶n lý n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc. 3.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng qu¶n lý chÊt l−îng d¹y häc cña tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn. 3.3. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc t¹i tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn. 4. §èi t−îng nghiªn cøu. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc cña tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn 5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Nghiªn cøu lý luËn, Thùc tiÔn, vµ c¸c ph−¬ng ph¸p hç trî kh¸c. -2- Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn PhÇn néi dung Ch−¬ng I C¬ së khoa häc qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr−êng trung häc phæ th«ng 1.1. C¬ së lý luËn §¹i héi VIII (1996) cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh con ®−êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi cña n−íc ta vµ nªu ra ph−¬ng h−íng, môc tiªu phÊn ®Êu ®−a n−íc ta trë thµnh n−íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé vµ phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn ®−îc n©ng cao. Muèn vËy ph¶i ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. "Muèn tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh gi¸o dôc - ®µo t¹o, ph¸t huy nguån lùc con ng−êi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng (§¶ng céng s¶n ViÖt Nam - NghÞ quyÕt Trung −¬ng II khãa VIII). Muèn ph¸t huy nguån lùc con ng−êi, th× ph¶i ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, trong ®ã cÇn chó ý ®Õn hÖ thèng gi¸o dôc trung häc phæ th«ng. Muèn vËy "CÇn ph¶i tiÕp tôc n©ng cao gi¸o dôc toµn diÖn ®æi míi néi dung ph−¬ng ph¸p d¹y vµ häc, hÖ thèng tr−êng líp vµ hÖ thèng qu¶n lý gi¸o dôc, vµ thùc thiÖn chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa, ph¸t huy tinh thÇn ®éc lËp suy nghÜ vµ s¸ng t¹o cña häc sinh, sinh viªn ®Ó n©ng cao n¨ng lùc tù häc, tù hoµn thiÖn häc vÊn vµ tay nghÒ" (NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø IX). 1.2. C¬ së thùc tiÔn Qua gÇn 20 n¨m ®æi míi, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o n−íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay tuy thu ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, song chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®¹i trµ thÊp, ®éi ngò gi¸o viªn, gi¶ng viªn thiÕu vÒ sè l−îng, c¬ cÊu ®µo t¹o n¨ng lùc vÒ tr×nh ®é, ngµnh nghÒ, vïng miÒn kh«ng hîp lý... Trong bèi c¶nh chung cña ngµnh gi¸o dôc, Tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ ®¹t ®−îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn -3- Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn chÊt l−îng d¹y häc vÉn ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña ®Þa ph−¬ng, tû lÖ thi ®ç vµo §¹i häc- Cao ®¼ng cÇn cao h¬n n÷a,. 1.3. C¬ së ph¸p lý Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr−êng Trung häc phæ th«ng ®−îc thùc hiÖn dùa trªn c¬ së ph¸p lý vµ nh÷ng quy ®Þnh cã tÝnh ph¸p lý cña Nhµ n−íc ®ã lµ: - HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §iÒu 35 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cã ghi: "Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, nhµ n−íc ph¸t triÓn gi¸o dôc nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tµi". - LuËt gi¸o dôc 2005. §iÒu 2 Ch−¬ng I luËt Gi¸o dôc n¨m 2005 cã ghi: "Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ng−êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã tri thøc, cã ®¹o ®øc, søc kháe, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý t−ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi d−ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc". §iÒu 3 Ch−¬ng I luËt gi¸o dôc n¨m 2005 cã ghi: "Ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo nguyªn lý häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi Lao ®éng s¶n xuÊt, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn, gi¸o dôc nhµ tr−êng kÕt hîp víi gi¸o dôc gia ®×nh vµ gi¸o dôc x· héi". §iÒu 16 Ch−¬ng I luËt gi¸o dôc n¨m 2005 cã ghi: "C¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. Nhµ n−íc cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc nh»m ph¸t huy vai trß tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc, d¶m b¶o ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc". XuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¬ së nªu trªn, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu, môc tiªu gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong thêi kú míi, viÖc n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc trong tr−êng häc trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt. -4- Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn Ch−¬ng II Thùc tr¹ng viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng Trung häc phæ th«ng mü hµo – h−ng yªn Tr−êng THPT Mü Hµo, HuyÖn Mü Hµo TØnh H−ng Yªn lµ mét tr−êng TH häc lín ë phÝa B¾c tØnh H−ng Yªn, cã truyÒn thèng gÇn 50 n¨m. Ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong vïng kinh tÕ thuÇn n«ng khã kh¨n nªn nhµ tr−êng ph¶i chÞu nhiÒu t¸c ®éng bÊt lîi tõ ®Þa bµn. C¬ së vËt chÊt ph¶i chÞu nhiÒu thiÕu thèn. §iÒu kiÖn ®Çu t− cho sù ph¸t triÓn nãi chung gÆp nhiÒu khã kh¨n. MÆt kh¸c viÖc chØ ®¹o s©u s¸t vµ coi träng sù ph¸t triÓn chÊt l−îng d¹y häc trong Nhµ tr−êng ch−a ®−îc ®Çy ®ñ vµ liªn tôc nªn còng lµ nguyªn nh©n lµm chËm qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc cña nhµ tr−êng. - VÒ quy m« tr−êng líp: n¨m häc 2009-2010 tr−êng cã 36 líp víi 1625 em. Khèi 10: 11 líp víi 501 häc sinh Khèi 11: 12 líp víi 554 häc sinh. Khèi 12: 13 líp víi 570 häc sinh(Ban KHTN: 6 líp víi 265 em; Ban KHXH: 2 líp sÜ sè 95; Ban CB: 5 líp sÜ sè 210) - VÒ c¬ cÊu tæ chøc : Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 94 trong ®ã ban gi¸m hiÖu: 04 ; Gi¸o viªn 84 ; hµnh chÝnh 03; Th− viÖn: 01, nh©n viªn y tÕ; 1; phô tr¸ch thiÕt bÞ: 2 Chia thµnh 7 tæ: 1-Tæ To¸n –Tin: 15 5-Tæ Sö- §Þa-GDCD: 11 2-Tæ Lý-CN- Tin 17 6-Tæ Ngo¹i ng÷- TD 17 3-Tæ V¨n 11 7-Tæ hµnh chÝnh: 4 4-Tæ Sinh - Ho¸ 9 - VÒ c¬ së vËt chÊt: ®ñ sè phßng häc cho 36 líp Phßng thÝ nghiÖm bé m«n:03 Sè phßng ®äc: 01 -5- Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn Phßng häc tin: 02 trong ®ã cã mét phßng tÝch hîp häc ngo¹i ng÷; Phßng häc ®a n¨ng: 01 Phßng tæ chuyªn m«n: 06 Phßng m¸y tÝnh: 01( phôc vô qu¶n lý ®iÓm, qu¶n lý chuyªn cÇn, lµm ®Ò thi tr¾c nghiÖm, chÊm bµi thi tr¾c nghiÖm, qu¶n lý thi...) Phßng häc- Häp trùc tuyÕn: 01 2.2. Nh÷ng tån t¹i trong qu¶n lý chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng Trung häc Phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn Trong bèi c¶nh chung cña nÒn gi¸o dôc n−íc nhµ, tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo vÉn cßn nhiÒu tån t¹i trong d¹y vµ häc. - §èi víi gi¸o viªn: tr×nh ®é ®µo t¹o, c¬ cÊu bé m«n, n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña x· héi. Ph−¬ng ph¸p s− ph¹m cßn nhiÒu bÊt cËp, viÖc säan gi¶ng ch−a phï hîp víi nhu cÇu ®æi míi theo h−íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc. C«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n ®· ®−îc chó träng song hiÖu qu¶ ch−a cao. ViÖc sinh ho¹t tæ chuyªn m«n cßn mang tÝnh h×nh thøc, ch−a cã t¸c dông thiÕt thùc. - §èi víi häc sinh: Mét sè em kÕt qu¶ häc tËp cßn thÊp, viÖc tu d−ìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc, ý thøc tæ chøc kû luËt ch−a cao. - C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr−êng ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu, thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu. -6- Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn 2.2.1. §éi ngò Gi¸o viªn cña Nhµ tr−êng (n¨m häc 2009 - 2010) - Tæng sè gi¸o viªn: 84 trong ®ã trªn chuÈn : 7 §¹t chuÈn: 100% - C¸n bé qu¶n lý: 4 trong ®ã trªn chuÈn: 3, tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ: 2 ®¹t CCLLCT ChÊt l−îng giê d¹y cña gi¸o viªn (2009- 2010) ChÊt l−îng d¹y STT M«n Sè l−îng Ghi chó Giái 1 To¸n 14 2 Lý 9 3 Hãa 6 4 Sinh 5 5 CN 3 6 V¨n 13 7 Sö 4 8 §Þa 4 9 Anh v¨n 10 10 Gi¸o dôc c«ng d©n 4 11 ThÓ dôc 9 12 GDQP 13 Tin 3 2.2.2 ChÊt l−îng v¨n hãa häc sinh. -7- Kh¸ Trung b×nh YÕu Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn Lo¹i Tæng Giái sè HS TS V¨n hãa 1625 167 HK 1625 1160 % Kh¸ TS Trung b×nh YÕu KÐm % TS % TS % TS % 10,3 871 53,6 545 33,5 46 2,83 1 0,06 71,4 362 22,3 102 6,28 4 0,25 KÕt qu¶ mét sè héi thi cña gi¸o viªn : - Héi häc, héi gi¶ng: tæ chøc 4 ®ît trong tr−êng :®ît 15/10 ; 20/11, 3/2 vµ 26/3 Sè tiÕt thao gi¶ng : 159 trong ®ã sè giê ®¹t :Giái : 126 ; Kh¸ : 33 - Tæ chøc vµ tham gia Héi th¶o – Héi gi¶ng côm liªn tr−êng 2 ®ît: 4 m«n V¨n,Sö,§Þa, GDCD - Tæ chøc häc nghÒ phæ th«ng cho häc sinh khèi 12 - C¸c tæ chuyªn m«n tæ chøc tèt héi th¶o chuyªn ®Ò : Tæ To¸n, Ngo¹i Ng÷, Sö -§Þa - Tæ chøc héi thi : ThiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö :ThiÕt kÕ ®−îc: 20 gi¸o ¸n dù thi. Tæng sè GA So¹n gi¶ng ®−îc 220 gi¸o ¸n -Ph¸t ®éng vµ tæ chøc thi ®å dïng d¹y häc tù lµm cña gi¸o viªn vµ c¸c líp häc sinh • Tham gia c¸c héi thi cña Së tè chøc: + Thi Gi¸o viªn d¹y giái : 2 gi¸o viªn ®¹t gi¶i : NhÊt m«n Địa, Nh× m«n GDCD + Thi Tin häc trÎ : 1 gi¸o viªn ®¹t gi¶i : Nh×, 1 Häc sinh ®¹t gi¶i : 1 nhất, Đồng đội thứ nhất + Thi Häc sinh giái c¸c m«n Khèi 12: ®¹t 22 gi¶i trong ®ã cã 1 gi¶i NhÊt, 5 gi¶i nh×. Toµn tr−êng xÕp thø 11 + Thi gi¶i m¸y tÝnh : 3 häc sinh ®¹t gi¶i - VÒ c«ng t¸c thanh tra :Cã sè kiÓm tra cña nhµ tr−êng. Ngay tõ ®Çu n¨m häc cã kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra. Thùc hiÖn viÖc thanh tra theo kÕ ho¹ch vµ thanh tra ®ét xuÊt tïy theo yªu cÇu cô thÓ ë tõng thêi ®iÓm. Tæng sè GV ®−îc thanh tra : 86 Trong ®ã : Thanh tra toµn diÖn : 29 xÕp lo¹i kh¸, giái chiÕm : 96% Chuyªn ®Ò : Gi¶ng d¹y: 47; Hå s¬ : 10 Qua c¸c sè liÖu ®· nªu trªn cho thÊy: - §éi ngò gi¸o viªn cña nhµ tr−êng ®· trÎ hãa, n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ. Nh÷ng gi¸o viªn míi ra tr−êng kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ, cßn lóng tóng trong viÖc so¹n gi¶ng theo ph−¬ng ph¸p ®æi míi, chÊt l−îng gi¸o viªn kh«ng ®ång ®Òu. -8- Ghi chó Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn - VÒ häc sinh: Nh×n chung c¸c em ngoan, lÔ phÐp, ®a sè c¸c em ch¨m häc, tuy nhiªn mét sè häc sinh cßn ch−a ch¨m, mét sè gia ®×nh phô huynh ch−a quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh. §Ó bµi gi¶ng cña gi¸o viªn cuèn hót häc sinh, kÝch thÝch ®−îc kh¶ n¨ng t− duy, tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o trong häc tËp cña c¸c em.,vÊn ®Ò ®Æt ra víi chóng t«i lµ: ph¶I n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc.Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr−êng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó duy tr× tèt ho¹t ®éng d¹y häc cña nhµ tr−êng, nhê ®ã ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh c«ng b−íc ®Çu gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc trong nhµ tr−êng. - C«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn ®· ®−îc ®Ò ra trong kÕ ho¹ch song do ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian vµ do kinh nghiÖm cho nªn viÖc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn vµ kiÓm tra ch−a thËt bµi b¶n. - C«ng t¸c tuyÓn chän bæ sung nh©n sù ch−a ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ cña nhµ tr−êng . §éi ngò gi¸o viªn ®ñ biªn chÕ nh−ng kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c bé m«n nªn cã sù thiÕu c«ng b»ng trong ph©n c«ng lao ®éng. T×nh tr¹ng cã m«n d¹y nhiÒu nh−ng cã m«n gi¸o viªn d¹y Ýt tiÕt. - §éi ngò c¸n bé cèt c¸n cßn máng ë mét sè bé m«n ch−a cã gi¸o viªn ®Çu ®µn, ch−a cã kiÕn thøc v÷ng vµng ®Ó lµm nßng cèt cho ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y vµ häc, cho viÖc båi d−ìng häc sinh giái v¨n ho¸, cho viÖc d¹y ph©n ban ë c¸c m«n n©ng cao . - NhËn thøc vÒ n©ng cao chÊt l−îng, vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc s− ph¹m còng nh− vÒ chuyªn m«n cña mét sè gi¸o viªn ch−a thËt s©u s¾c, ch−a trë thµnh nhu cÇu th−êng xuyªn, ho¹t ®éng cßn mang tÝnh chiÕu lÖ nªn hiÖu qu¶ ch−a cao. Mét sè gi¸o viªn tuæi ®êi cao th−êng hay tho¶ m·n víi nh÷ng g× ®· cã , Ýt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò båi d−ìng. Sè gi¸o viªn trÎ míi ra tr−êng nhiÒu, do chi phèi bëi c¬ chÕ thÞ tr−êng nªn ch−a thËt say mª víi nghÒ nghiÖp. ViÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y vµ häc thùc hiÖn ch−a ®ång ®Òu gi÷a c¸c bé m«n, gi÷a c¸c gi¸o viªn . Gi¸o viªn cßn ng¹i lµm ®å dïng d¹y häc vµ lµm thÝ nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y . -9- Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn - C«ng t¸c båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn ch−a ®−îc phong phó vÒ néi dung vµ h×nh thøc. Chñ yÕu ®i s©u vµo båi d−ìng chuyªn m«n, ch−a chó träng ®Õn viÖc båi d−ìng phÈm chÊt chÝnh trÞ vµ nh©n c¸ch cña ng−êi gi¸o viªn. N¨ng lùc s− ph¹m, n¨ng lùc sö dông ngo¹i ng÷ vµ tin häc cßn h¹n chÕ. Mét sè gi¸o viªn ch−a ®−îc thµnh th¹o trong viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc (TBDH) hiÖn ®¹i. - C¸c h×nh thøc båi d−ìng gi¸o viªn ch−a ®−îc phong phó. C«ng t¸c tù båi d−ìng ë mét sè gi¸o viªn ch−a ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn. - C¬ së vËt chÊt TBDH cßn thiÕu ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña d¹y vµ häc ®Æc biÖt lµ d¹y ph©n ban. S©n b·i TDTT ch−a ®ñ ®Ó bè trÝ cho néi dung häc tËp vµ ch−a cã nhµ tËp. Kinh phÝ ®Ó ®Çu t− cho c«ng t¸c båi d−ìng cßn Ýt nªn ch−a ®éng viªn ®−îc vÒ mÆt vËt chÊt cho ®éi ngò gi¸o viªn TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· lµm cho chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn tr−êng THPT Mü Hµo cã nh÷ng tån t¹i sau: + N¨ng lùc s− ph¹m cña mét sè gi¸o viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ. + N¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cña mét sè gi¸o viªn cßn yÕu. + N¨ng lùc ngo¹i ng÷ biÕt viÕt, ®äc thµnh th¹o hÇu nh− kh«ng cã (trõ gi¸o viªn ngo¹i ng÷). + N¨ng lùc tin häc cña gi¸o viªn ch−a cao, cÇn ph¶I båi d−ìng th−êg xuyªn + N¨ng lùc lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm cña mét sè gi¸o viªn cßn yÕu. Ch−a biÕt øng phã, xö lý c¸c t×nh huèng s− ph¹m. + N¨ng lùc c«ng t¸c x· héi gi¸o dôc cña mét sè Ýt gi¸o viªn cßn yÕu, nhÊt lµ sù phèi hîp gi¸o dôc gi÷a nhµ tr−êng , gia ®×nh vµ x· héi. 2.3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo Tõ c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn ®· nªu trªn, qua ph©n tÝch cô thÓ thùc tr¹ng cña viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng - 10 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn trung häc phæ th«ng Mü Hµo. Chóng t«i nhËn thÊy mét sè vÊn ®Ò ®¹t ra cÇn ®−îc quan t©m tíi lµ: 1. Hoµn thiÖn tæ chøc chØ ®¹o d¹y häc 2. C¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o x©y dùng nÒn nÕp d¹y häc 3. ChØ ®¹o ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc 4. Tæ chøc phong trµo thi ®ua "D¹y tèt - Häc tèt" 5. Sö dông biÖn ph¸p kinh tÕ s− ph¹m vµ t©m lý x· héi trong nhµ tr−êng 6. T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong chuyªn m«n - 11 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn Ch−¬ng III Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc t¹i tr−êng trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn 3.1. Hoµn thiÖn tæ chøc chØ ®¹o d¹y häc. Ho¹t ®éng chuyªn m«n lµ ho¹t ®éng trong t©m, lµ nhiÖm vô chÝnh cña nhµ tr−êng mµ cèt lâi lµ ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Muèn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô trung t©m cña nhµ tr−êng th× ®iÒu quan träng tr−íc tiªn lµ ph¶i cã mét bé m¸y chuyªn m«n vËn hµnh ®ång bé, h−íng tíi môc tiªu chung. Sù ph©n c«ng, s¾p xÕp bé m¸y ®ßi hái ph¶i thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ, tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm cao. - Ph©n c«ng HiÖu phã phô tr¸ch chuyªn m«n, Phã hiÖu tr−ëng lµ ng−êi gióp viÖc cho HiÖu tr−ëng. + X©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o chuyªn m«n + Trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng d¹y vµ häc + Phô tr¸ch vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp + X©y dùng kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ + Tæ chøc c«ng t¸c båi d−ìng gi¸o viªn, tù båi d−ìng cho gi¸o viªn + Th−êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi gi¸o viªn giái, häc sinh giái + Cã thÓ kiªm nhiÖm lµm chñ tÞch c«ng ®oµn. - Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n. C¨n cø vµo sè l−îng gi¸o viªn trong nhµ tr−êng, tr−êng ®· cã c¬ cÊu thµnh s¸u tæ. Mçi tæ chuyªn m«n cã mét tæ tr−ëng do HiÖu tr−ëng ph©n c«ng. §ã lµ nh÷ng gi¸o viªn cã phÈm chÊt, n¨ng lùc, cã chuyªn m«n v÷ng vµng, cã tinh thÇn, cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao. - 12 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn - Ngoµi ra, sù phèi hîp vµ ph¸t huy søc m¹nh cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ tr−êng nh−: §oµn thanh niªn, c«ng ®oµn... còng ®−îc thùc hiÖn tèt. 3.2. C¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o x©y dùng nÒn nÕp d¹y häc. 3.2.1. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, nhµ tr−êng ®· tæ chøc nghiªn cøu vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, quy chÕ cña Bé, Së: nh− chØ thÞ n¨m häc, nhiÖm vô n¨m häc… 3.2.2. Tæ chøc chØ ®¹o x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c néi quy cña nhµ tr−êng vÒ nÒn nÕp d¹y häc. 3.2.3. Tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c lo¹i kÕ ho¹ch vÒ d¹y häc ®· ®−îc x©y dùng, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c lo¹i kÕ ho¹ch vÒ: - Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch c¸c m«n häc: Cô thÓ thùc hiÖn ®óng, ®ñ sè tiÕt d¹y theo ph©n phèi ch−¬ng tr×nh quy ®Þnh. - X©y dùng thêi khãa biÓu: Tr−íc khi b−íc vµo n¨m häc míi, HiÖu tr−ëng chØ ®¹o cho bé phËn chuyªn m«n cña nhµ tr−êng ph©n c«ng chuyªn m«n vµ x©y dùng thêi khãa biÓu. Riªng nh÷ng líp cuèi cÊp ph¶i lùa chän c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng gi¶ng d¹y. ViÖc xÕp thêi khãa biÓu ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c sau: + Dùa trªn kÕ ho¹ch d¹y vµ häc biªn chÕ n¨m häc do Bé quy ®Þnh. + Dùa trªn ®Æc ®iÓm cña tõng m«n häc. + Dùa vµo ®Æc ®iÓm t©m lý vµ kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh ®èi víi tõng m«n häc trong tõng thêi ®iÓm cô thÓ. + Quan t©m nhÊt ®Þnh ®Õn nh÷ng gi¸o viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n nh− con nhá, nhµ xa, cha mÑ giµ èm yÕu. - NÒn nÕp ra vµo líp cña thÇy, trß ®−îc thùc hiÖn vµ duy tr× nghiªm tóc: + Mçi tiÕt häc ®−îc nghØ gi¶i lao 5 phót. Riªng tiÕt hai ®−îc nghØ 15 phót, häc sinh tËp thÓ dôc gi÷a giê. - 13 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn + §Ó duy tr× nÒn nÕp, giê giÊc ra vµo líp, nhµ tr−êng giao cho tæ hµnh chÝnh trùc trèng, thùc hiÖn ®óng hiÖu lÖnh, ®óng giê quy ®Þnh. + ViÖc theo dâi thùc hiÖn nÒn nÕp ra líp cña gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i ®−îc cËp nhËt hµng ngµy. §èi víi gi¸o viªn: Giao cho tæ chuyªn m«n theo dâi §èi víi häc sinh: Giao cho ®éi cê ®á, Ban chÊp hµnh §oµn, gi¸o viªn chñ nhiÖm, gi¸o viªn bé m«n theo dâi th−êng xuyªn vµo c¸c tiÕt, c¸c buæi häc, ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 3.2.4. ChØ ®¹o thùc hiÖn Hå s¬ sæ s¸ch chuyªn m«n: - §Çu n¨m häc, Ban gi¸m hiÖu tæ chøc häc tËp, h−íng dÉn sö dông c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch theo quy ®Þnh cho gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ cho gi¸o viªn míi ra tr−êng. - Ngoµi lo¹i hå s¬ sæ s¸ch theo quy ®Þnh, nhµ tr−êng cßn quy ®Þnh thªm mét sè lo¹i hå s¬ kh¸c nh− sæ ghi chÐp, s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. - Hå s¬ sæ s¸ch ph¶i tr×nh bµy ®Ñp, khoa häc, ®óng quy ®Þnh, cã chÊt l−îng chuyªn m«n cao. Hå s¬ chuyªn m«n ph¶i hoµn thµnh ®óng thêi gian quy ®Þnh. KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y hoµn thµnh sau 1 th¸ng vµo häc, lÞch b¸o gi¶ng ph¶i treo vµo ®Çu tuÇn häc, ®óng n¬i quy ®Þnh. So¹n gi¶ng ®Çy ®ñ, ®óng ph©n phèi ch−¬ng tr×nh, khoa häc, cã chÊt l−îng. C¸c lo¹i hå s¬ kh¸c còng ®−îc yªu cÇu hoµn thµnh ®óng thêi gian quy ®Þnh. Ban gi¸m hiÖu, c¸c tæ chuyªn m«n th−êng xuyªn kiÓm tra hå s¬ sæ s¸ch, cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vµ ký x¸c nhËn, ®−îc thùc hiÖn vµo ®Çu tuÇn thø 4 cña th¸ng. - §æi míi c¸ch so¹n bµi, cô thÓ. - VËn ®éng mét sè gi¸o viªn trÎ cã n¨ng lùc vµ mét sè gi¸o viªn chñ nhiÖm øng dông Tin häc vµo viÖc tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n, vµ tÝnh ®iÓm TB c¶ n¨m cña häc sinh. - 14 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn - Liªn kÕt víi mét trung t©m tin häc cña Hµ Néi më líp häc cho gi¸o viªn vµ häc sinh ( tù nguyÖn) - Sau khi cã bé m«n Tin häc trong tr−êng phæ th«ng, tiÕp nhËn nh÷ng gi¸o viªn cã tr×nh ®é Tin häc, coi ®©y lµ c¸c h¹t nh©n ®Ó chuyªn s©u CNTT trong nhµ tr−êng. - Trong n¨m häc c¸c tæ nhãm héi th¶o t×m ra nh÷ng mÆt m¹nh vµ h¹n chÕ cña tõng gi¸o viªn trong viÖc øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y. 3.2.5. Theo dâi sæ ghi ®Çu bµi vµ qu¶n lý ®iÓm theo ®óng quy ®Þnh: - ChØ ®¹o c¸c bé phËn, c¸c tæ chuyªn m«n øng dông CNTT trong qu¶n lý vµ gi¶ng d¹y: - Thö nghiÖm phÇm mÒm Qu¶n lý ®iÓm, qu¶n lý chuyªn cÇn cña häc sinh. TËp huÊn viÖc sö dông m¸y tÝnh nhËp ®iÓm, nhËp chuyªn cÇn . Tuyªn truyÒn thö nghiÖm Sæ liªn l¹c ®iÖn tö cho phô huynh häc sinh. Thö nghiÖm m¸y chÊm bµi tr¾c nghiÖm. - ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt nh− bæ sung m¸y tÝnh, c¸c thiÕt bÞ phôc vô kh¸c nh− m¸y in mµu, m¸y chiÕu ®a n¨ng, m¸y quÐt v¨n b¶n, quÐt ¶nh, m¸y ¶nh, m¸y quay video , nèi m¹ng .... - Tæ chøc c¸c líp häc tin cho gi¸o viªn ( miÔn phÝ), tæ chøc c¸c héi th¶o, chuyªn ®Ò vÒ viÖc øng dông CNTT vµo c¸c lÜnh vùc trªn. Tæ chøc c¸c líp häc theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - TiÕp tôc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý ®iÓm vµ chuyªn cÇn cña häc sinh b»ng phÇn mÒm qu¶n lý mµ chóng t«i ®Æt hµng víi mét trung t©m tin häc cña tr−êng §¹i häc giao th«ng. §Çu t− c¸c phÇn mÒm qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña nhµ tr−êng .phÇn mÒm qu¶n lý th− viÖn . Duy tr× viÖc nép b¸o c¸o vµ göi ch−¬ng tr×nh c«ng t¸c qua th− ®iÖn tö hoÆc trao ®æi trùc tiÕp trong m¹ng Lan cña tr−êng tíi c¸c tæ chuyªn m«n còng nh− mét sè thµnh viªn trong c¸c tæ , c¸c ®oµn thÓ trong tr−êng. 3.2.6 Tæ chøc chØ ®¹o nÒ nÕp sinh ho¹t chuyªn m«n - Sinh ho¹t héi ®ång gi¸o dôc mét th¸ng/ mét lÇn (28 hµng th¸ng). - 15 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn + §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña Héi ®ång. + Th«ng qua kÕ ho¹ch th¸ng tíi. - Tæ chøc sinh ho¹t c¸c Héi ®ång kh¸c: Héi ®ång thi ®ua khen th−ëng, Héi ®ång kû luËt. + Héi ®ång thi ®ua khen th−ëng: §−îc tæ chøc theo ®Þnh kú mét lÇn mét häc kú. + Héi ®ång kû luËt: §−îc tæ chøc khi xÐt kû luËt hoÆc xãa kû luËt ®èi víi häc sinh theo tõng vô viÖc. - Sinh ho¹t tæ chuyªn m«n hai lÇn mét th¸ng, sinh ho¹t nhãm + Néi dung sinh ho¹t vµ h×nh thøc sinh ho¹t ph¶i thùc sù gãp phÇn ®¶m b¶o kû c−¬ng nÒn nÕp vµ n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc. + NhiÖm vô cña tæ chuyªn m«n (§iÒu 14 ®iÒu lÖ tr−êng Trung häc) ghi râ: • X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chung cña tæ, h−íng dÉn, x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n cña tæ viªn theo kÕ ho¹ch d¹y häc, ph©n phèi ch−¬ng tr×nh vµ c¸c quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. • Tæ chøc båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îng thùc hiÖn nhiÖm vô cña gi¸o viªn theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr−êng • §Ò xuÊt khen th−ëng kû luËt ®èi víi gi¸o viªn. + Quy ®Þnh chÕ ®é dù giê chÆt chÏ, theo h×nh thøc "bèc th¨m giê d¹y, cã ghi ©m bµi gi¶ng. + Cã kÕ ho¹ch thanh, kiÓm tra ngay tõ ®Çu n¨m häc, vµ tæ chøc dù giê ®ét xuÊt 3.3 ChØ ®¹o ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc *Trong gi¶ng d¹y : - T¹o dùng phßng thÝ nghiÖm ¶o cña c¸c bé m«n Lý , Ho¸. Víi nh÷ng thÝ nghiÖm mµ phßng thÝ nghiÖm kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm - 16 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn th× s−u tÇm c¸c thÝ nghiÖm ¶o trªn m¹ng ®Ó sö dông m¸y chiÕu cho häc sinh quan s¸t - X©y dùng ng©n hµng c¸c t− liÖu: s−u tÇm c¸c t− liÖu trªn m¹ng, c¸c t− liÖu häc tËp cña ®ång nghiÖp, c¸c t− liÖu tù so¹n tÊt c¶ ®Òu ®−a vµo ng©n hµng t− liÖu cña tæ bé m«n. - X©y dùng ng©n hµng c¸c ®o¹n video vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm ®éc h¹i, c¸c bµi gi¶ng ®iÓn h×nh … - Tæ chøc héi thi thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö : mét n¨m häc mçi gi¸o viªn so¹n gi¶ng ®−îc 4 tiÕt gi¸o ¸n ®iÖn tö * Trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ : §Ó c«ng viÖc ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶ th× viÖc øng dông CNTT lµ hÕt søc quan träng.§Ó ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn ®ßi hái ph¶i cã ®Ò kiÓm tra víi néi dung t−¬ng ®−¬ng gi÷a c¸c líp trong mét khèi. ChÝnh v× vËy mµ nhµ tr−êng ®· ®Çu t− x©y dùng ng©n hµng ®Ò kiÓm tra c¶ tr¾c nghiÖm vµ tù luËn . ViÖc chän ®Ò ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, b¶o mËt, x©y dùng quy tr×nh lµm ®Ò nh− sau 1. T¹o ng©n hµng c©u hái 2. Lµm ®Ò: - Tæ lµm ®Ò nhËn ng©n hµng c©u hái tõ gi¸o viªn bé m«n - Säan ®Ò : + So¹n ®Ò tr¾c nghiÖm theo yªu cÇu b»ng phÇn mÒm Testpro - sao ®Ò vµ phiÕu tr¶ lêi (theo yªu cÇu) 3. KiÓm tra:- Gi¸o viªn nhËn ®Ò vµ phiÕu tr¶ lêi t¹i tæ lµm ®Ò tr−íc g׬ kiÓm tra 15 phót - KiÓm tra theo theo kÕ ho¹ch - Göi bµi lµm cña häc sinh vÒ phßng m¸y ( nÕu bµi TNKQ) - 17 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn 4. ChÊm bµi (TNKQ) - NhËn bµi tõ gi¸o viªn, ChÊm bµi b»ng phÇn mÒm Testpro - In b¶ng ®iÓm, Tr¶ b¶ng ®iÓm vµ bµi lµm cña häc sinh cho gi¸o viªn bé m«n ViÖc chØ ®¹o ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y vµ häc lµ vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p, nh−ng l¹i lµ vÊn ®Ò cèt lâi trong qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc. Nã lµ ®ßn bÈy trùc tiÕp ®Ó n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc. V× thÕ c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn, liªn tôc cho tõng ®èi t−îng gi¸o viªn vµ häc sinh, ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, khoa häc theo mét quy tr×nh cô thÓ. - B−íc 1: ChuÈn bÞ + T¸c ®éng nhËn thøc, t¹o t©m thÕ vµ ®iÒu kiÖn s½n sµng tham gia ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, thµnh lËp ban chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch ch−¬ng tr×nh. + Nghiªn cøu thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô vµ ®iÒu kiÖn b¶n th©n ®Ó ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc. + Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm ®èi t−îng ng−êi häc ®Ó biÕt n¨ng lùc cña häc sinh ®Ó cã néi dung vµ ph−¬ng ph¸p häc thÝch hîp cã hiÖu qu¶. - B−íc 2: ChØ ®¹o ®iÓm (thùc nghiÖm s− ph¹m) + Thèng nhÊt chuÈn ®¸nh gi¸ c¸c tiÕt d¹y theo tinh thÇn ®æi míi. + Thèng nhÊt vÒ c¸ch thiÕt kÕ bµi häc (gi¸o ¸n), so¹n bµi theo tinh thÇn ®æi míi. + Chän ®èi t−îng thùc nghiÖm: M«n häc, bµi häc, ng−êi d¹y. + Tæ chøc d¹y thÝ ®iÓm + Mêi toµn bé gi¸o viªn nhµ tr−êng ®i dù giê, sau ®ã tæ chuyªn m«n häp ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm giê d¹y. Tõ ®ã ®Þnh h−íng viÖc gi¶ng d¹y cho tæ. + S¬ kÕt toµn tr−êng, rót bµi häc kinh nghiÖm, b−íc ®Çu ®Ó më réng ®¹i trµ. - 18 - Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë Tr−êng Trung häc phæ th«ng Mü Hµo – H−ng Yªn - B−íc 3: ChØ ®¹o më réng ®¹i trµ. + TÊt c¶ gi¸o viªn ®Òu tham gia, g©y khÝ thÕ thi ®ua s«i næi, hµo høng trong tËp thÓ gi¸o viªn vµ häc sinh. + Tæ chøc thùc hiÖn d¹y häc theo tinh thÇn ®æi míi ë tÊt c¶ c¸c m«n häc. + Ban gi¸m hiÖu theo dâi quan s¸t, kiÓm tra ®óng gi¸, ®éng viªn khuyÕn khÝch, ®iÒu chØnh sai lÖch, thóc ®Èy d¹y häc vµ n©ng cao chÊt l−îng. - B−íc 4: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. + Tæng kÕt ®¸nh gi¸ theo ®Þnh kú, cã biÓu d−¬ng khen th−ëng kÞp thêi. (Tr¸ch ph¹t nÕu cã gi¸o viªn vi ph¹m) + Tæ chøc héi th¶o: trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c tr−êng b¹n + Tæng kÕt rót bµi häc kinh nghiÖm ®Ó tiÕp tôc triÓn khai trong n¨m häc tiÕp theo. KÕt qu¶: Trong n¨m häc 2009-2010 sè giê thao gi¶ng thùc hiÖn trong 4 ®ît: 15/10; 20/11; 3/3; 26/3 lµ Sè tiÕt thao gi¶ng : 159 trong ®ã Sè giê ®¹t :Giái : 126 ; Kh¸ : 33 - Tæ chøc vµ tham gia Héi th¶o – Héi gi¶ng côm liªn tr−êng 2 ®ît: THPT TrÇn Quang Kh¶i vµ D−¬ng Qu¶ng Hµm : 4 m«n V¨n,Sö,§Þa, GDCD - Tæ chøc thi gi¸o viªn giái cÊp tr−êng, ®Ó tõ ®ã x©y dùng nßng cèt thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp TØnh: 1 gi¸o viªn ®¹t gi¶i nhÊt cÊp tØnh, 1 gi¸o viªn ®¹t gi¶i nh×, 1 gi¸o viªn gi¶i nh× héi thi Tin häc 3.4. Tæ chøc phong trµo "Thi ®ua D¹y tèt - Häc tèt". ViÖc chØ ®¹o ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc cã thÓ g¾n kÕt víi phong trµo "Thi ®ua d¹y tèt häc tèt", lµm cho nã ®i vµo chiÒu s©u vµ cã thªm nh÷ng nh©n tè míi ®a d¹ng vµ phæ biÕn h¬n. §ång thêi, chÝnh nã l¹i lµm cho phong trµo thi ®ua "D¹y tèt - Häc tèt" lo¹i bít yÕu tè ph« tr−¬ng bªn ngoµi vµ ®i vµo chiÒu s©u n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc. Thùc chÊt cña phong trµo lµ nÒn t¶ng vµ sîi chØ ®á xuyªn suèt mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng. Mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng ®Òu ph¶i h−íng vµo nã vµ có«i cïng ph¶i ®i tíi D¹y tèt - Häc tèt. Phong trµo "Thi ®ua d¹y tèt, - 19 -
- Xem thêm -