Tài liệu Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ .

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : lêi më ®Çu §èi víi bÊt k× doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo khi kinh doanh còng cÇn ph¶i cã hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n. §iÒu kiÖn ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp kinh doanh ®ã lµ nguån lùc (bao gåm nh­ vèn , Lao ®éng ,C¬ së vËt chÊt ...) vµ ®iÒu kiÖn thø 2 ®ã lµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn thø hai nµy ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× thÞ tr­êng chÝnh lµ n¬i gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ®ã lµ : S¶n xuÊt c¸i g× ? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo ? S¶n xuÊt cho ai ? Do vËy ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ thÞ tr­êng chÝnh lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh doanh cña doanh nghiÖp . Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay th× thÞ tr­êng cßn lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. §øng tr­íc thùc tr¹ng ®ã víi t­ c¸ch lµ mét thùc tËp sinh cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Thñ c«ng mü nghÖ ARTEXPORT, em xin phÐp ®­îc ®­a ra "Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ". Trong bµi viÕt nµy em muèn giíi thiÖu lÝ luËn chung vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ thùc tr¹ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ hiÖn nay cña C«ng ty vµ trªn c¬ së ®ã ®­a ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty. Cô thÓ c¬ cÊu bµi viÕt gåm c¸c phÇn nh­ sau : Ch­¬ng I: Giíi thiÖu lý luËn vÒ thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më. Ch­¬ng II: Giíi thiÖu vÒ thùc tr¹ng thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ . Ch­¬ng III: §Ò ra ph­¬ng h­íng , biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ . Trong bµi viÕt nµy em mong muèn thÓ hiÖn ®­îc kh¶ n¨ng kÕt hîp gi÷a lý luËn ( kiÕn thøc trau dåi ) vµ thùc tiÔn ( qu¸ tr×nh thùc tËp ) qua ®ã còng hy väng ®ãng gãp ®­îc phÇn nhá vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n cña thÞ tr­êng xuÊt khÈu thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty hiÖn nay . Do tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : thiÕu sãt trong néi dung lý luËn còng nh­ thùc tiÔn cña bµi viÕt nµy. VËy kÝnh mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ trong C«ng ty ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn vµ gióp em bæ sung thªm ®­îc kiÕn thøc cho m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o, Phã gi¸o s­- tiÕn sü Hoµng Minh §­êng cïng tßan thÓ c¸c c« chó trong phßng Cãi, phßng tæ chøc, phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch vµ ë C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ néi , Th¸ng 6 n¨m 2001 Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Kim Anh 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : ch­¬ng I thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu Hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ më I Kh¸i niÖm vµ vai trß cña thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu : 1- Kh¸i niªm thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu : Nãi ®Õn thÞ tr­êng lµ ta h×nh dung ra ®ã lµ n¬i x¶y ra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. "ThÞ tr­êng " chÝnh lµ mét ph¹m trï cña kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi. ThuËt ng÷ " thÞ tr­êng " ®­îc rÊt nhiÒu nhµ nghiªn cøu kinh tÕ ®Þnh nghÜa. Song cho ®Õn nay vÉn ch­a cã mét kh¸i niÖm nµo mang tÝnh kh¸i qu¸t thèng nhÊt vµ trän vÑn. V× trong mçi thêi k× ph¸t triÓn, trªn mçi khÝa c¹nh, lÜnh vùc thÞ tr­êng l¹i ®­îc ®Þnh nghÜa mét c¸ch kh¸c nhau. Theo tr­êng ph¸i Cæ ®iÓn th×: ThÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra c¸c trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸. Theo ®Þnh nghÜa nµy th× thÞ tr­êng ®­îc vÝ nh­ "mét c¸i chî " cã ®Çy ®ñ kh«ng gian vµ thêi gian, dung l­îng cô thÓ, xong nã chØ phï hîp víi thêi k× s¶n xuÊt ch­a ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc mua b¸n trao ®æi cßn ®¬n gi¶n. Khi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn tíi tr×nh ®é cao, c¸c h×nh thøc mua b¸n trao ®æi trë lªn phøc t¹p ®a d¹ng phong phó th× kh¸i niÖm nµy kh«ng cßn phï hîp. Theo kh¸i niÖm hiÖn ®¹i (P.A Samuelson ) th× "ThÞ tr­êng lµ mét qu¸ tr×nh mµ trong ®ã ng­êi mua vµ ng­êi b¸n mét thø hµng ho¸ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l­îng hµng ho¸". Nh­ vËy thÞ tr­êng lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ vÒ l­u th«ng hµng ho¸, l­u th«ng tiÒn tÖ, c¸c giao dÞch mua b¸n vµ c¸c dÞch vô. Kh¸i niÖm nµy ®· " lét t¶" ®­îc b¶n chÊt cña thÞ tr­êng trong thêi kú ph¸t triÓn nµy, song kh¸i niÖm nµy míi chØ ®øng trªn khÝa c¹nh cña nhµ ph©n tÝch kinh tÕ nãi vÒ thÞ tr­êng ch­a gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu cña m×nh. Theo MC CARTHY: ThÞ tr­êng cã thÓ hiÓu lµ mét nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng víi nh÷ng nhu cÇu t­¬ng tù (gièng nhau) vµ nh÷ng ng­êi b¸n ®­a ra s¶n phÈm kh¸c nhau víi c¸ch thøc kh¸c nhau ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. Kh¸i niÖm nµy kh«ng nh÷ng nãi lªn ®­îc b¶n chÊt cña thÞ tr­êng mµ cßn gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu, ph­¬ng h­íng kinh doanh cña m×nh: §ã lµ h­íng tíi kh¸ch hµng, môc tiªu t×m mäi c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : tèi ®a. Trªn c¬ së kh¸i niÖm MC Carthy thÞ tr­êng cña xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng kh¸ch hµng n­íc ngoµi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp tøc lµ nh÷ng kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®ang mua hoÆc sÏ mua s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Êy. Qua kh¸i niÖm nµy doanh nghiÖp kh«ng chØ x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ h­íng tíi kh¸ch hµng víi nhu cÇu ®Æc tr­ng cña hä mµ cßn x¸c ®Þnh râ nhu cÇu, c¬ cÊu nhu cÇu ®ã mang ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña thÞ tr­êng quèc tÕ, bÞ chi phèi bëi tËp qu¸n v¨n ho¸, ng«n ng÷ lèi sèng, ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña c¸c n­íc ®ã... Nãi tãm l¹i: ThÞ tr­êng chÝnh lµ n¬i gióp cho doanh nghiÖp "ng­êi b¸n" x¸c ®Þnh ®­îc. + S¶n xuÊt kinh doanh c¸i g×?. + Cho ®èi t­îng kh¸ch hµng nµo?. + Vµ s¶n xuÊt kinh doanh nh­ thÕ nµo?. Cßn gióp ng­êi tiªu dïng ( ng­êi mua )biÕt ®­îc: + Ai sÏ ®¸p øng nhu cÇu cña m×nh?. + Nhu cÇu ®­îc tho¶ m·n ®Õn møc nµo?. + Kh¶ n¨ng thanh to¸n ra sao?. 2- C¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng: §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng còng rÊt cÇn thiÕt. §iÒu ®ã gióp cho doanh nghiÖp hiÓu h¬n vÒ mèi quan hÖ t­¬ng t¸c gi÷a c¸c yÕu tè ®ã vµ ®­a ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp. C¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng gåm cung, cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Tæng hîp c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng t¹o nªn cÇu cña hµng ho¸. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× nhu cÇu ®ßi hái ph¶i cô thÓ h¬n ®ã lµ c¸c nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ®Æc biÖt lµ c¸c nhu cÇu vÒ c¸c mÆt hµng cña doanh nghiÖp ®·, sÏ vµ cã kh¶ n¨ng kinh doanh. §èi víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ kh¸c nhau gi÷a c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c nhau. §èi víi c¸c n­íc ph¸t triÓn th× thu nhËp cña ng­êi d©n rÊt cao, m¹ng l­íi ph©n phèi kh¸ hoµn chØnh do vËy ®èi víi hµng ho¸ th«ng th­êng, nhÊt lµ nhu cÇu yÕu phÈm th× nhu cÇu vµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ t­¬ng ®­¬ng nhau. Nh­ng ®èi víi c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn th× hai lo¹i nhu cÇu cã sù kh¸c biÖt rÊt lín ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vµ ®iÒu tra kü l­ìng. Tæng hîp c¸c nguån cung øng s¶n phÈm cho kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng t¹o nªn cung hµng ho¸. Hay chÝnh x¸c h¬n ®ã chÝnh lµ doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : tranh cña doanh nghiÖp ®ã. §èi víi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu th× ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng ph¶i chØ lµ doanh nghiÖp trong n­íc mµ quan träng h¬n lµ c¸c doanh nghiÖp quèc tÕ víi ®ñ lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nhau. Sù t­¬ng t¸c gi÷a cung vµ cÇu (t­¬ng t¸c gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, ng­êi b¸n vµ ng­êi b¸n, ng­êi mua vµ ng­êi mua) h×nh thµnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ ®¹i l­îng biÕn ®éng do sù t­¬ng t¸c cña cung vµ cÇu trªn thÞ tr­êng cña mét lo¹i hµng ho¸ ë ®Þa ®iÓm vµ thêi ®iÓm cô thÓ. Nh­ng ë thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× gi¸ c¶ kh«ng chØ bÞ chi phèi cña cung vµ cÇu mµ cßn bÞ chi phèi bëi hai yÕu tè n÷a ®ã lµ sù t¸c ®éng cña ®Þa ph­¬ng (chÝnh phñ c¸c n­íc) vµ tû gi¸ hèi ®o¸i, hai yÕu tè nµy cã t¸c ®éng m¹nh vµ chi phèi lín ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸. V× vËy ®iÒu ®Çu tiªn ®èi víi doanh nghiÖp khi nghiªn cøu gi¸ cÇn xem xÐt ®Õn hai yÕu tè nµy. Mét yÕu tè n÷a cña thÞ tr­êng ®ã lµ c¹nh tranh yÕu tè nµy chØ xuÊt hiÖn mét c¸ch râ nÐt khi kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn víi møc ®é cao. §èi thñ c¹nh tranh lµ nh÷ng doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh hoÆc cã nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ lo¹i hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trªn cïng mét thÞ tr­êng vµ trong cïng mét thêi kú. §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng chØ hiÓu lµ c¸c doanh nghiÖp trong néi ®Þa (cã ­u thÕ khuyÕn khÝch dïng hµng néi ®Þa), mµ cßn lµ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi víi nguån lùc m¹nh vµ c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh næi tréi h¬n. T×m hiÓu vµ n¾m, biÕt c¸ch ®iÒu phèi yÕu tè thÞ tr­êng sÏ gióp cho doanh nghiÖp chinh phôc ®­îc thÞ tr­êng vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh nh­ mong muèn. 3- C¸c chøc n¨ng cña thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng cã 4 chøc n¨ng c¬ b¶n, trªn c¬ së hiÓu râ ®­îc 4 chøc n¨ng nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp khai th¸c ®­îc tèi ®a nh÷ng lîi Ých cÇn khai th¸c ®­îc tèt. a, Chøc n¨ng thõa nhËn: ThÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n trong qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Ng­êi b¸n (doanh nghiÖp ) ®­a hµng ho¸ cña m×nh vµo thÞ tr­êng víi mong muèn lµ b¸n ®­îc ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ thu ®­îc lîi nhuËn. Ng­êi mua t×m ®Õn thÞ tr­êng ®Ó mua hµng ho¸ ®óng víi c«ng dông, hîp thÞ hiÕu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n theo ®óng mong muèn cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi ®ã nÕu hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc kh«ng phï hîp víi c«ng dông thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng hµng ho¸ sÏ kh«ng b¸n ®­îc tøc lµ kh«ng ®­îc thÞ tr­êng thõa nhËn vµ ng­îc l¹i sÏ ®­îc thõa nhËn. §Ó ®­îc thõa nhËn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó hiÓu ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ph¶i phï hîp nhu cÇu (phï hîp vÒ sè l­îng, chÊt l­îng sù ®ång bé qui c¸ch, cì lo¹i, mµu s¾c, gi¸ c¶, thêi gian, ®Þa ®iÓm...) cña kh¸ch hµng. 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : b) Chøc n¨ng thùc hiÖn: Trªn thÞ tr­êng ng­êi b¸n th× cÇn tiÒn, ng­êi mua cÇn hµng. Sù trao ®æi gi÷a hai bªn mua vµ b¸n ph¶i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua gi¸ trÞ trao ®æi gi¸ hµng b»ng tiÒn hoÆc b»ng vµng hoÆc b»ng nh÷ng chøng tõ cã gi¸ trÞ kh¸c. Chøc n¨ng nµy ®èi víi doanh nghiÖp rÊt quan träng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp. §Ó tiªu thô ®­îc hµng doanh nghiÖp kh«ng chØ ®­a ra ®­îc møc gi¸ hîp lý ( thu ®­îc lîi nhuËn ) mµ doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt ®Õn tØ gi¸ hèi ®o¸i, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng ®ã ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng nµy cña thÞ tr­êng ®­îc thùc hiÖn. c) Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch: Th«ng qua sù trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng, thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Víi ®iÒu kiÖn quan hÖ quèc tÕ æn ®Þnh vµ thuËn lîi hµng ho¸ tiªu thô nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu nhiÒu h¬n. Vµ ng­îc l¹i. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt kÝch thÝch cña thÞ tr­êng nã ®iÒu tiÕt sù ra nhËp hoÆc rót ra khái mét sè ngµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh giái vµ ®iÒu chØnh theo h­íng ®Çu t­ kinh doanh cã lîi, c¸c mÆt hµng míi cã chÊt l­îng cao cã kh¶ n¨ng b¸n víi khèi l­îng lín. d) Chøc n¨ng th«ng tin: Theo PA SAMUELSON nãi th× thÞ tr­êng chÝnh lµ n¬i gióp doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh 3 vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña m×nh ®ã lµ: S¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? vµ ph©n phèi cho ai?. T¹i sao thÞ tr­êng l¹i gióp doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®­îc lµ bëi v× thÞ tr­êng chÝnh lµ n¬i cung cÊp th«ng tin cho doanh nghiÖp. ThÞ tr­êng chøa ®ùng c¸c th«ng tin vÒ tæng sè cung cÇu vµ c¬ cÊu cung cÇu quan hÖ cung cÇu cña tõng lo¹i hµng ho¸ vµ chi phÝ gi¸ c¶ thÞ tr­êng... Tuy vËy kh«ng ph¶i bÊt cø th«ng tin nµo cña thÞ tr­êng ®Òu ®óng ®¾n. doanh nghiÖp ph¶i biÕt ch¾t läc c¸c th«ng tin cña thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt cho kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh. 4- Vai trß cña thÞ tr­êng: XuÊt khÈu ®ã chÝnh lµ sù trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ víi c¸c n­íc (ngoµi biªn giíi). Sù trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt víi c¸c quèc gia kh¸c nhau. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu kh«ng chØ ®ãng vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, ng­êi tiªu dïng vµ nã cã ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nhµ n­íc trong thêi kú "më cöa". a) §èi víi nhµ n­íc: 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : - XuÊt khÈu gióp cho n­íc ®ã ph¸t huy ®­îc lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm cho kinh tÕ ®Êt n­íc ph¸t triÓn vµ phån thÞnh h¬n. Nã khuyÕn khÝch kÝch thÝch sù ph¸t triÓn trong n­íc (do t¨ng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸). Nã n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ trong n­íc (do sù c¹nh tranh toµn cÇu ho¸ cao). XuÊt khÈu cßn t¹o sù g¾n kÕt quan hÖ phô thuéc t­¬ng hç gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c n­íc cïng ph¸t triÓn. Th«ng qua kinh doanh xuÊt khÈu sÏ ph¸t huy, sö dông tèt ®­îc nguån lao ®éng vµ tµi nguyªn cña ®Êt n­íc, gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ trong n­íc, t¹o vèn cho ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp trong n­íc. §Ó ph¸t triÓn xuÊt khÈu th× tÊt yÕu doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu. V× vËy ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®èi víi Nhµ n­íc lµ yÕu tè quan träng trong sù phån thÞnh cña ®Êt n­íc. b) §èi víi ng­êi tiªu dïng: ThÞ tr­êng xuÊt khÈu ph¸t triÓn sÏ gióp cho kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n n©ng cao t¹o ®iÒu kiÖn cho søc mua lín. MÆt kh¸c më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho phÐp ng­êi tiªu dïng ®­îc tiªu dïng tÊt c¶ c¸c mÆt hµng víi sè l­îng nhiÒu h¬n, chÊt l­îng tèt h¬n ®a d¹ng vµ phong phó, chi phÝ tiªu dïng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp h¬n gi¸ trÞ nhËn ®­îc khi ch­a cã thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu. c) §èi víi doanh nghiÖp ®Æc biÖt doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu: ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cã mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nã lµ n¬i sèng cßn cña doanh nghiÖp. ThÞ tr­êng chÝnh lµ m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¸c ho¹t ®éng kinh doanhcña doanh nghiÖp ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt trªn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng chÝnh lµ n¬i cung cÊp th«ng tin kinh doanh cho doanh nghiÖp (th«ng tin vÒ cung, cÇu, gi¸ c¶, sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm...) thÞ tr­êng chÝnh lµ n¬i quyÕt ®Þnh ®­îc c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh doanh (s¶n xuÊt c¸i g×? nh­ thÕ nµo? vµ cho ai?) vµ thÞ tr­êng còng chÝnh lµ môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua chøc n¨ng thùc hiÖn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cho doanh nghiÖp vµ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Do vËy chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng chÝnh lµ sù dµnh lîi nhuËn- ®ã chÝnh lµ môc tiªu sèng cßn cña doanh nghiÖp. 5- Ph©n lo¹i thÞ tr­êng hµng ho¸: Nh­ ®· nãi ë trªn muèn thµnh c«ng trong kinh doanh th× ph¶i hiÓu cÆn kÏ vÒ thÞ tr­êng. §Ó hiÓu râ vÒ thÞ tr­êng vµ cã thÓ chiÕm lÜnh ®­îc th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i chóng. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i tuú tõng môc ®Ých kinh doanh kh¸c nhau mµ ta cã c¸c ph©n lo¹i kh¸c nhau. ë bµi viÕt nhá nµy chØ giíi thiÖu mét sè c¸ch ph©n lo¹i ®èi 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : víi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. a) C¨n cø vµo møc ®é x· héi ho¸ cña thÞ tr­êng: - ThÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng: Lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n víi dung l­îng thÞ tr­êng nhá. Vµ chÞu ¶nh h­ëng cña phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng ®ã. - ThÞ tr­êng quèc gia: Lµ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a nh÷ng ng­êi trong cïng mét quèc gia vµ chÞu ¶nh h­ëng chung bëi c¸c quan hÖ kinh tÕ chÝnh trÞ trong n­íc. - ThÞ tr­êng quèc tÕ: Lµ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau vµ chÞu t¸c ®éng chung cña c¸c th«ng lÖ quèc tÕ vµ biÕn ®æi theo tõng quèc gia ®Æc thï. C¸ch ph©n chia nµy gióp cho doanh nghiÖp hiÓu h¬n vÒ phong tôc tËp qu¸n, chÝnh trÞ, luËt ph¸p cña tõng thÞ tr­êng. b) C¨n cø vµo ph­¬ng thøc h×nh thµnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng: - ThÞ tr­êng ®éc quyÒn: Trªn thÞ tr­êng nµy gi¸ c¶ vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ kh¸c do c¸c nhµ ®éc quyÒn ¸p ®Æt, th­êng lµ nh÷ng ®éc quyÒn, ®éc t«n hoÆc c¸c liªn minh ®éc quyÒn. - ThÞ tr­êng c¹nh tranh: §ã lµ thÞ tr­êng mµ ë ®ã ng­êi b¸n vµ ng­êi mua tham gia víi sè l­îng lín vµ kh«ng ai cã ­u thÕ ®Ó cung øng hay mua trªn thÞ tr­êng, kh«ng ai quyÕt ®Þnh gi¸ mµ chØ chÊp nhËn gi¸. C¸c s¶n phÈm mua b¸n trªn thÞ tr­êng lµ ®ång nhÊt kh«ng cã sù dÞ biÖt. - C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp hiÓu ®­îc b¶n chÊt cña thÞ tr­êng ®Ó cã nh÷ng ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch kinh doanh thÝch hîp ®Æc biÖt lµ c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh phï hîp víi tõng ®Æc tÝnh cña thÞ tr­êng. c) C¨n cø theo kh¶ n¨ng tiªu thô: - ThÞ tr­êng thùc tÕ: Lµ thÞ tr­êng thùc t¹i doanh nghiÖp ®ang tån t¹i vµ chiÕm lÜnh (cßn gäi lµ thÞ tr­êng hiÖn t¹i). - ThÞ tr­êng tiÒm n¨ng: Lµ thÞ tr­êng doanh nghiÖp chuÈn bÞ vµ cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh trong thêi gian tíi (cßn gäi lµ thÞ tr­êng t­¬ng lai). C¸ch ph©n chia nµy gióp cho doanh nghiÖp ®­a ra ®­îc c¸c chiÕn l­îc vÒ thÞ tr­êng mét c¸ch ®øng ®¾n vÒ viÖc më réng thÞ tr­êng hay x©m nhËp thÞ tr­êng. d) C¨n cø vµo tû träng hµng ho¸: - ThÞ tr­êng chÝnh: Lµ thÞ tr­êng mµ sè l­îng hµng ho¸ b¸n ra chiÕm ®¹i ®a sè so víi tæng khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc ®­a ra tiªu thô cña C«ng ty. HiÖn nay thÞ tr­êng chÝnh cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt Nam chñ yÕu ë 4 khu vùc lín: Ch©u ¸ 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : Thµi B×nh D­¬ng, T©y B¾c ¢u, Nam Mü, Ch©u Phi vµ T©y Nam ¸. - ThÞ tr­êng phô: Lµ thÞ tr­êng cã khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra rÊt thÊp so víi tæng khèi l­îng tiªu thô. ThÞ tr­êng nµy tÝnh chÊt bæ sung giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm cho C«ng ty. C¸ch ph©n chia nµygióp cho doanh nghiÖp ®­a ra c¸ch ph©n phèi s¶n phÈm hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý, cã ph­¬ng c¸ch xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm phï hîp. §ã lµ c¸ch ph©n chia c¸c lo¹i thÞ tr­êng. Tuy r»ng víi c¸ch ph©n lo¹i nµy ®· gióp cho doanh nghiÖp ®Þnh h×nh ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng, nh­ng nã ch­a gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch cô thÓ mµ ®èi víi doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn thÞ tr­êng ph¶i biÕt vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng do vËy tÊt yÕu doanh nghiÖp ph¶i ph©n nhá thÞ tr­êng theo nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®ã chÝnh lµ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ sù ph©n chia thÞ tr­êng thµnh nh÷ng bé phËn nhá dùa vµo ph©n lo¹i nhu cÇu cña tõng nhãm kh¸ch hµng cô thÓ. TÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng nhá trong tæng thÓ thÞ tr­êng ®Òu cã ®iÓm ®ång nhÊt gièng nhau, xong ë tõng ®o¹n thÞ tr­êng th× nhu cÇu cña nhãm kh¸ch hµng l¹i kh¸c nhau do vËy ®ßi hái ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau: + Nhu cÇu vµ hµnh vi øng xö cña c¸c c¸ nh©n trong nhãm ph¶i hoµn toµn ®ång nhÊt (gièng nhau). + Nhu cÇu vµ hµnh vi øng xö cña c¸c kh¸ch hµng thuéc c¸c nhãm kh¸c nhau (ph©n ®o¹n thÞ tr­êng kh¸c nhau) ph¶i cã sù kh¸c biÖt ®ñ lín. Vµ sè l­îng kh¸ch hµng ph¶i ®ñ lín ë mçi nhãm ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ khi khai th¸c c¬ héi kinh doanh . + Ph¶i lùa chän chÝnh x¸c tiªu thøc cña sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhãm ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc ®Æc ®iÓm cña tõng nhãm. §ã lµ yªu cÇu cña ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. Tuú tõng lo¹i mÆt hµng, môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp lùa chän tiªu thøc ph©n lo¹i phï hîp vÝ dô nh­ ph©n ®o¹n theo løa tuæi, theo giíi tÝnh, theo thu nhËp, theo thÞ hiÕu.... TÊt c¶ c¸c kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng ®· nãi ë trªn ®Òu nh»m gióp doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu hiÓu h¬n vÒ b¶n chÊt qui luËt cña thÞ tr­êng xong ®Ó tiÕp cËn vµ chiÕm lÜnh vµo thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña m×nh. II- Néi dung vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu : 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : 1- Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ vai trß ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu . a) Quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng: §èi víi mçi lo¹i hµng ho¸ ®Òu cã mét l­îng nhu cÇu nhÊt ®Þnh. Song kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng chiÕm ®­îc toµn bé nhu cÇu ®ã mµ chØ chiÕm ®­îc mét phÇn nhÊt ®Þnh gäi lµ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp vµ thÞ phÇn nµy còng lu«n lu«n biÕn ®æi. §Ó ®¶m b¶o ®­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh cã lîi nhuËn trªn c¬ së t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô ®­îc s¶n phÈm, tøc lµ chiÕm ®­îc nhiÒu thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ ®ã. Muèn vËy c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã lµ doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng. VËy ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ g×?. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ tæng hîp c¸c c¸ch thøc biÖn ph¸p cña doanh nghiÖp ®Ó ®­a khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô trªn thÞ tr­êng ®¹t møc tèi ®a. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp bao gåm viÖc ®­a s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo tiªu thô ë thÞ tr­êng míi; khai th¸c tèt thÞ tr­êng hiÖn t¹i; nghiªn cøu dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng, ®­a s¶n phÈm míi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ khu vùc thÞ tr­êng míi. §Ó hiÓu râ viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng ta xem xÐt vµ ph©n tÝch s¬ ®å: BiÓu 1.1: S¬ ®å biÓu diÔn thÞ tr­êng cña mét lo¹i hµng ho¸. ThÞ tr­êng hiÖn t¹i s¶n phÈm ThÞ tr­êng hiÖn t¹i cña ®èi thñ c¹nh tranh ThÞ tr­êng lý thuyÕt s¶n phÈm ThÞ tr­êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp ThÞ tr­êng kh«ng tiªu dïng tuyÖt ®èi ThÞ tr­êng kh«ng tiªu dïng t­¬ng ®èi ThÞ tr­êng tiÒm n¨ng lý thuyÕt cña doanh nghiÖp ThÞ tr­êng tiÒm n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp Tr­íc hÕt ta cÇn ph¶i hiÓu vÒ s¶n phÈm: S¶n phÈm ë ®©y ®­îc hiÓu lµ mét nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i. S¶n phÈm cïng lo¹i cã thÓ x¸c ®Þnh lµ chñng lo¹i t­¬ng tù nhau hoÆc s¶n phÈm thay thÕ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - ThÞ tr­êng kh«ng tiªu dïng tuyÖt ®èi: §ã lµ nhãm kh¸ch hµng mµ trong mäi tr­êng hîp ®Òu kh«ng quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp v× nh÷ng lý do kh¸c nhau: Giíi tÝnh, løa tuæi, n¬i c­ tró...hoÆc c¸c ®Æc tr­ng kh¸c biÖt kh¸c. Sù lo¹i trõ nµy cho ta biÕt thÞ tr­êng s¶n phÈm (lý thuyÕt vµ thùc tÕ) ®ang xÐt biÓu hiÖn sè l­îng kh¸ch hµng tèi ®a vµ sè l­îng tiªu dïng tèi ®a ®èi víi s¶n phÈm ®ã. - ThÞ tr­êng kh«ng tiªu dïng t­¬ng ®èi: Lµ tËp hîp nh÷ng ng­êi hoÆc doanh 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : nghiÖp hiÖn t¹i kh«ng tiªu dïng lo¹i s¶n phÈm ®ã v× nhiÒu lý do kh¸c nhau: + V× thiÕu th«ng tin vÒ s¶n phÈm + V× thiÕu kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tiªu dïng + V× chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu + V× thiÕu m¹ng l­íi cung øng s¶n phÈm + V× thãi quen tËp qu¸n tiªu dïng... ViÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng kh«ng tiªu dïng kh«ng t­¬ng ®èi nµy kh¸ khã kh¨n. Nh­ng nã rÊt cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cÇn t×m ra nguyªn nh©n kh«ng tiªu dïng ®ã ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh­ t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, gi¶m gi¸ hoÆc b¸n chÞu... bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp còng cÇn x¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh (®èi thñ c¹nh tranh lµ c¸c doanh nghiÖp cã cïng s¶n phÈm cïng lo¹i hoÆc s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ ®èi víi s¶n phÈm doanh nghiÖp ). ViÖc x¸c ®Þnh nµy gióp doanh nghiÖp ®­a ra chiÕn l­îc c¹nh tranh phï hîp tõng b­íc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. - ThÞ tr­êng tiÒm n¨ng lý thuyÕt bao gåm 3 bé phËn. + ThÞ tr­êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp (®­îc x¸c ®Þnh qua c¸c b¸o c¸o thèng kª néi bé doanh nghiÖp vÒ sè l­îng kh¸ch hµng, hµng ho¸ b¸n ra vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña nã). + Mét phÇn thÞ tr­êng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ doanh nghiÖp cã thÓ hy väng chiÕm lÜnh dÇn dÇn. + Mét phÇn thÞ tr­êng kh«ng tiªu dïng t­¬ng ®èi cã thÓ sÏ tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp do sö dông biÖn ph¸p t¨ng c­êng khuyÕch tr­¬ng. - ThÞ tr­êng tiÒm n¨ng thùc tÕ: Lµ sù thu hÑp cña thÞ tr­êng tiÒm n¨ng lý thuyÕt sao cho nã mang tÝnh hiÖn thùc h¬n trªn c¬ së n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp, c¸c h¹n chÕ vèn, nguån lùc vµ sù c¶n trë cña c¸c yÕu tè thÞ tr­êng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. VËy ph¸t triÓn thÞ tr­êng chÝnh lµ c¸c ho¹t ®éng khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng tiÒm n¨ng lý thuyÕt cña doanh nghiÖp. Nã bao gåm c¸c ho¹t ®éng sau: BiÓu ®å1.2: Ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng c¸c DN. S¶n phÈm hiÖn t¹i S¶n phÈm míi ThÞ tr­êng hiÖn t¹i Khai th¸c tèt thÞ tr­êng §­a s¶n phÈm míi ®¸p øng nhu cÇu ë thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i X©m nhËp më réng thÞ §­a s¶n phÈm m¬Ý ®¸p øng ThÞ tr­êng míi tr­êng míi nhu cÇu thÞ tr­êng míi Vµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh doanh th­êng thÓ hiÖn trªn mét sè tiªu thøc sau: Doanh sè b¸n, thÞ phÇn, sè l­îng kh¸ch hµng, sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh... b) Vai trß cña viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu : Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng th­êng theo ®uæi rÊt 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : nhiÒu môc tiªu. Tuú tõng thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng mµ môc tiªu th­êng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Song tùu chung l¹i th× ba môc tiªu c¬ b¶n l©u dµi cña doanh nghiÖp vÉn lµ: Lîi nhuËn, thÕ lùc, an toµn. ba môc tiªu nµy ®Òu ®­îc ®o, ®¸nh gi¸ vµ thùc hiÖn trªn thÞ tr­êng th«ng qua kh¶ n¨ng tiªu thu s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng ®ã. Do vËy ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ yÕu tè quan träng ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®­îc thµnh c«ng trong kinh doanh . MÆt kh¸c: ThÞ tr­êng lµ tÊm g­¬ng ph¶n chiÕu hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp cã ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng. V× vËy th«ng qua viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh, ph¸t huy tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc vµ ®iÒu chØnh nh÷ng thiÕu sãt. Quy luËt c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng rÊt kh¾c nghiÖt, nã ®µo th¶i tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh«ng theo kÞp sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. Vµ mét trong c¸ch h÷u hiÖu nhÊt ®Ó tr¸nh sù tôt hËu trong c¹nh tranh ®ã lµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu võa ®¶m b¶o gi÷ ®­îc thÞ phÇn, t¨ng doanh sè ban, t¨ng lîi nhuËn võa cñng cè ®­îc uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tãm l¹i: Ph¸t triÓn lµ quy luËt cña mäi hiÖn t­îng, kinh tÕ, x· héi. ChØ cã ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp míi tån t¹i v÷ng ch¾c phï hîp xu h­íng chung cña nÒn kinh tÕ. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng chÝnh lµ môc tiªu, chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . c) Yªu cÇu vµ nguyªn t¾c ®èi víi viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng: * Yªu cÇu: - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng ph¶i phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (phï hîp vÒ vèn, quy m«, chiÕn l­îc s¶n phÈm...) ph¶i ®¶m b¶o cho toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. - Ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng ph¶i kÕt hîp mét c¸ch nhÞp nhµng c¸c chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi, xóc tiÕn. Cã nh­ vËy míi t¹o ®­îc sù ®ång bé trong kh©u tiªu thô. - ViÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc sù hiÖu qu¶ tøc lµ s¶n phÈm ®­a ra trªn thÞ tr­êng ph¶i ®¶m b¶o tiªu thô nhanh chãng víi sè l­îng nhiÖu h¬n; tèc ®é thu håi vµ vßng quay vèn nhanh h¬n. * Nguyªn t¾c: - Ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng ph¶i dùa trªn c¬ së g¾n liÒn s¶n xuÊt víi tiªu dïng víi m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh quèc tÕ, ®Æc biÖt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr­êng ph¶i thÊy hÕt ®­îc lîi Ých tr­íc m¾t còng nh­ lîi Ých l©u dµi cña ng­êi tiªu dïng. - Ph¶i ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ cao: §©y lµ nguyªn t¾c trung t©m xuyªn suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶, s¶n phÈm, ph©n phèi, xóc tiÕn hîp lý víi tõng thêi ®iÓm, tõng khu vùc vµ còng nh­ tõng môc tiªu ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt víi chi phÝ tèi thiÓu 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : - C¸c ho¹t ®éng thÞ tr­êng ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ò ra còng nh­ ®Þnh luËt chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc. d) C¸c h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu : * Ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo chiÒu réng: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng tøc lµ doanh nghiÖp cè g¾ng më réng ph¹m vi thÞ tr­êng t¨ng thÞ phÇn s¶n phÈm b»ng c¸c kh¸ch hµng míi. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc doanh nghiÖp sö dông trong c¸c tr­êng hîp: + ThÞ tr­êng s¶n phÈm hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp cã xu h­íng b·o hoµ: + Doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i: + Rµo c¶n vÒ chÝnh trÞ luËt ph¸p (quan hÖ quèc tÕ) qu¸ lín ®èi víi doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i. + Doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó më réng thªm thÞ tr­êng míi ®Ó t¨ng doanh thu lîi nhuËn hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng thªm thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®ang kinh doanh. §©y lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n ®Ó doanh nghiÖp t¨ng thªm thÞ phÇn s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ gãp phÇn n©ng cao doanh thu lîi nhuËn doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng cã thÓ hiÓu theo ba c¸ch: * Theo tiªu thøc ®Þa lý: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng chÝnh lµ t¨ng c­êng sù hiÖn diÖn cña doanh nghiÖp t¹i ®Þa bµn míi b»ng c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i tøc lµ doanh nghiÖp mang s¶n phÈm sang tiªu thô t¹i c¸c vïng míi ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng t¨ng doanh sè b¸n s¶n phÈm. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng cho c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng lóc nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng, ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng vµ nhu cÇu kh¸ch hµng t¹i ®Þa bµn míi ®Ó ®­a ra c¸c chiÕn l­îc tiÕp cËn thÞ tr­êng phï hîp. * Theo tiªu thøc s¶n phÈm: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng tøc lµ doanh nghiÖp ®em b¸n nh÷ng s¶n phÈm míi vµo thÞ tr­êng hiÖn t¹i (thùc chÊt lµ ph¸t triÓn s¶n phÈm) doanh nghiÖp. Lu«n ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi cã tÝnh n¨ng phï hîp víi ng­êi tiªu dïng h¬n, khiÕn hä cã mong muèn tiÕp tôc tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Th­êng ¸p dông chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. * Theo tiªu thøc kh¸ch hµng: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng tøc lµ doanh nghiÖp kÝch thÝch, khuyÕn khÝch c¸c nhãm kh¸ch hµng míi tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, cã thÓ kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh, cã thÓ kh¸ch hµng kh«ng tiªu dïng tuyÖt ®èi (kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ). Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp cÇn hiÓu ®­îc râ nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã nh÷ng ho¹t ®éng hîp lý trong viÖc giµnh kh¸ch hµng cña thÞ tr­êng. * Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu s©u: Tøc lµ doanh nghiÖp cè g¾ng t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i. H­íng ph¸t triÓn nµy th­êng chÞu ¶nh h­ëng bëi sù c¹nh tranh, rµo c¶n vÒ søc mua, ®Þa lý... do vËy doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü vÒ 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : thÞ tr­êng, qui m«, c¬ cÊu mÆt hµng vµ sù c¹nh tranh, tiÒm lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu s©u th­êng ®­îc doanh nghiÖp sö dông khi: + ThÞ tr­êng hiÖn t¹i lín vµ æn ®Þnh cã xu h­íng ®iÒu kiÖn m«i tr­êng tèt cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. + Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh t¹i thÞ tr­êng nµy. + S¶n phÈm doanh nghiÖp cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng vµ ®ang ®­îc ­a chuéng. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu s©u còng ®­îc hiÓu theo ba c¸ch: * Theo tiªu thøc ®Þa lý: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu s©u tøc lµ doanh nghiÖp cè g¾ng b¸n thªm hµng ho¸ vµo ®Þa bµn vèn lµ thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp sö dông c¸c c«ng cô marketting c¸c chiªu dô kh¸ch hµng, ®¸nh bËt ®èi thñ c¹nh tranh vµ cã thÓ tiÕn tíi ®éc chiÕm thÞ tr­êng * Theo tiªu thøc kh¸ch hµng : Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu s©u lµ viÖc doanh nghiÖp nç lùc b¸n thªm s¶n phÈm cña m×nh vµo nhãm kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. B»ng c¸ch phôc vô cña m×nh doanh nghiÖp muèn biÕn nhãm kh¸ch hµng ®ã trë thµnh kh¸ch hµng trung thµnh cña m×nh. * Theo tiªu thøc s¶n phÈm th× ph¸t triÓn thÞ tr­êng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp t¨ng c­êng b¸n mét lo¹i s¶n phÈm víi møc cao nhÊt cã thÓ trªn thÞ tr­êng doanh nghiÖp. §Ó lµm tèt c«ng viÖc nµy doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ngµnh hµng, lÜnh vùc mµ m×nh cã lîi thÕ nhÊt ®Ó ®Çu t­ m¹nh cho s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ®­îc thÕ ®éc quyÒn. 2- Néi dung ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu : Ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®­îc ba môc tiªu c¬ b¶n cña kinh doanh ®ã lµ: Lîi nhuËn, an toµn vµ thÕ lùc. Vµ doanh nghiÖp còng dùa trªn c¸c môc tiªu kinh doanh nµy ®Ó ®­a ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Song cho dï ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo môc tiªu nµo hoÆc theo chiÒu nµo (réng hoÆc s©u) th× doanh nghiÖp vÉn th­êng thùc hiÖn theo qui tr×nh sau: - Nghiªn cøu thÞ tr­êng. - LËp kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn. - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. - §¸nh gi¸ vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. a) Nghiªn cøu thÞ tr­êng: * Nghiªn cøu thÞ tr­êng ThÞ tr­êng ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh. ThÞ tr­êng chÝnh lµ n¬i gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc vÊn ®Ò kinh doanh c¬ b¶n: S¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do vËy nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ ®iÒu kiÖn cÊn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh ®óng h­íng, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó mäi doanh nghiÖp x¸c ®Þnh vµ x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch kinh doanh, n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm doanh nghiÖp kinh doanh. MÆt kh¸c: Do chu kú sèng cña s¶n phÈm còng nh­ nhu cÇu tiªu dïng cña 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : kh¸ch hµng lu«n thay ®æi nªn ®Ó thµnh c«ng l©u dµi c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch t×m vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng kh¶ n¨ng míi cña thÞ tr­êng ®Ó kh«ng bÞ tôt lïi ®i sau ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. ViÖc tiÕp cËn kinh doanh ë thÞ tr­êng xuÊt khÈu kh«ng dÔ dµng nh­ thÞ tr­êng néi ®Þa, nã chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè: + M«i tr­êng vÜ m« nh­ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu cña chÝnh phñ, møc thuÕ, h¹n ng¹ch xuÊt khÈu , tû gi¸ hèi ®o¸i . + V¨n ho¸ , phong tôc vµ thãi quen tiªu dïng cña kh¸ch hµng ... + Ng«n ng÷ phong c¸ch lèi sèng con ng­êi ... Nghiªn cøu thÞ tr­êng chÝnh lµ nghiªn cøu c¸c yÕu tè trªn ®Ó biÕt râ nh÷ng thËn lîi vµ khã kh¨n cu¶ m«i tr­êng ®Ó tiÕp cËn . §Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc còng nh­ tÝnh hiÖu qu¶ th× qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng th­êng ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: * Ph¸t hiÖn vÊn ®Ò vµ x¸c ®Þnh môc ®Ých nghiªn cøu. Trong giai ®o¹n ®Çu doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ nghiªn cøu ph¶i x¸c ®Þnh râ vÊn ®Ò còng nh­ môc tiªu nghiªn cøu. NÕu muèn c¸c cuéc nghiªn cøu nµy ®em l¹i Ých lîi th× viÖc x¸c ®Þnh ®óng vÊn ®Ò lµ yÕu tè ®¶m b¶o tíi 50% sù thµnh c«ng. ë cÊp C«ng ty, c¸c môc tiªu cã thÓ ®Ò ra mét c¸ch chung nhÊt chØ ph­¬ng h­íng. Nh­ng ë cÊp ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c bé phËn chøc n¨ng th× môc tiªu ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ ch¼ng h¹n: Khi ®Ò ra môc ®Ých nghiªn cøu ë cÊp C«ng ty c¸c nhµ chiÕn l­îc x¸c ®Þnh: Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó t¨ng møc lîi nhuËn cña C«ng ty trong thêi gian tíi th× ë vÞ trÝ l·nh ®¹o cÊp ®¬n vÞ thµnh viªn hay bé phËn chøc n¨ng th× môc ®Ých nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ lµ ph­¬ng c¸ch c¶i tiÕn s¶n phÈm hay më réng m¹ng l­íi b¸n ®Ó ®¶m b¶o t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. * Thu thËp th«ng tin. Sau khi x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu, ng­êi ta còng ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vÒ th«ng tin. Sè l­îng th«ng tin trªn thÞ tr­êng th­êng cã rÊt nhiÒu nh­ng kh«ng ph¶i th«ng tin nµo còng cã gi¸ trÞ nªn doanh nghiÖp ph¶i thu thËp c¸c nguån th«ng tin thÝch hîp, chÝnh x¸c, tin cËy tho¶ m·n nhu cÇu cho môc tiªu ®Æt ra. Cã hai ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin mµ c¸c doanh nghiÖp hay dïng ®ã lµ thu thËp t¹i bµn vµ ®iÒu tra t¹i thÞ tr­êng. Thu thËp t¹i bµn hay ®ã chÝnh lµ h×nh thøc thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån cã s½n (®· qua xö lý s¬ bé ) nh­: ®µi, b¸o, t¹p chÝ, internet ... §iÒu tra t¹i hiÖn tr­êng tøc lµ doanh nghiÖp thu thËp th«ng tin tõ nguån thùc tÕ nh­ ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng, dù héi chî, chµo hµng, b¸n hµng trùc tiÕp... khi thu thËp th«ng tin tõ nguån thùc tÕ nµy, ng­êi nghiªn cøu ph¶i xö lý th«ng tin tõ A->Z. V× vËy, viÖc thu thËp th«ng tin tõ nguån nµy kh¸ chÝnh x¸c, cËp nhËt nh­ng kh¸ tèn kÐm gÊp nhiÒu lÇn so víi thu thËp th«ng tin t¹i bµn ®Æc biÖt ®èi víi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng chØ dïng víi thÞ tr­êng cã th«ng tin h¹n hÑp hoÆc thÞ tr­êng nhiÒu biÕn ®éng... §èi víi doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt Nam th× thÞ tr­êng ph¶i nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p t¹i hiÖn tr­êng nh­: ThÞ tr­êng EU, B¾c Mü... 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : Nghiªn cøu thÞ tr­êng chÝnh lµ nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng... *Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i tr­êng chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p. C¸c nh©n tè nµy quyÕt ®Þnh viÖc th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®ã hay kh«ng. YÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ph¶i nghiªn cøu m«i tr­êng trong n­íc mµ quan träng lµ nghiªn cøu m«i tr­êng quèc tÕ. - M«i tr­êng chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p trong n­íc: §ã lµ c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ: + Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu +MÆt hµng xuÊt nhËp khÈu +§iÒu phèi tiÒn tÖ +Tû gi¸ hèi ®o¸i +C¸c ho¹t ®éng vÒ quan hÖ quèc tÕ ...C¸c yÕu tè nµy ®Ó thu thËp vµ t×m hiÓu . - M«i tr­êng chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p ngoµi n­íc: C¸c yÕu tè ph¶i nghiªn cøu còng gièng nh­ c¸c yÕu tè ph¶i nghiªn cøu trong n­íc nh­ng khã kh¨n h¬n trong vÊn ®Ò thu thËp th«ng tin mét c¸ch cËp nhËt nhÊt. Vµ c¸c yÕu tè nµy Ýt khi cã lîi cho doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. Nãi chung ë m«i tr­êng nµy chó ý ®Æc biÖt ®Õn: +Quan hÖ quèc tÕ . +Quy ®Þnh vÒ mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu +C¸c yÕu tè vÒ ®iÒu phèi tiÒn tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i . *Nghiªn cøu m«i tr­êng kinh tÕ: Th«ng qua nghiªn cøu m«i tr­êng nµy doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vÒ mÆt hµng, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng ®ã ( hay ®ã chÝnh lµ ®é hÊp dÉn cña thÞ tr­êng ). Cã ba ®Æc tÝnh cña m«i tr­êng kinh tÕ thÓ hiÖn sù ¶nh h­ëng ®ã. +CÊu tróc c«ng nghiÖp cña n­íc ®ã : Dùa trrªn cÊu tróc c«ng nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cÇn nhËp khÈu: §èi víi nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp: Th× s¶n phÈm tù lµm ra ®Ó tiªu dïng do vËy rÊt Ýt cÇn ®Õn hµng nhËp khÈu. §èi víi nÒn kinh tÕ xuÊt khÈu nguyªn vËt liÖu th«: Th× c¸c n­íc nµy tµi nguyªn phong phó nh­ng l¹i nghÌo c¸c ph­¬ng diÖn kh¸c, do vËy nhu cÇu n­íc nµy lµ c¸c trang thiÕt bÞ khai th¸c, dông cô, thiÕt bÞ xö lý vµ c¸c mÆt hµng xa xØ ph­¬ng t©y... §èi víi nÒn kinh tÕ ®ang c«ng nghiÖp ho¸: C¸c n­íc nµy c«ng nghiÖp chÕ biÕn chiÕm 20-30% tæng s¶n l­îng quèc d©n, do vËy cÇn nhËp khÈu nguyªn liÖu dÖt, thÐp, c¬ khÝ nÆng: Vµ c«ng nghiÖp ho¸ t¹o ra mét tÇng líp giµu cã míi vµ tÇng líp trung l­u ®ang ph¸t triÓn cã nhiÒu nhu cÇu vÒ hµng m¸y mãc chñ yÕu hµng nhËp khÈu. §èi víi nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ho¸: C¸c n­íc nµy kh¸ ph¸t triÓn chñ yÕu cã c¸c nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu th« vµ s¬ chÕ. Vµ tÇng líp trung l­u lín kh¸ ph¸t triÓn do vËy cã nhu cÇu víi mäi mÆt hµng nhËp khÈu + Ph©n phèi thu nhËp: ¶nh h­ëng ®Õn søc mua vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n hµng ho¸.Tuú tõng møc thu nhËp trung b×nh cña c¸c hé gia ®×nh kh¸c nhau mµ cã c¸c chÝnh s¸ch cung øng c¸c lo¹i hµng ho¸ víi møc gi¸ kh¸c nhau. Cã ba møc thu nhËp: ThÊp, trung b×nh, cao. 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : + §éng th¸i cña nÒn kinh tÕ: (tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ). ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn tæng møc nhu cÇu thÞ tr­êng vµ tæng møc nhËp khÈu hµng ho¸. Cã bèn lo¹i ®ång th¸i ®ã lµ: - C¸c n­íc cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao ( Trung Quèc, NIC, §«ng Nam ¸). - C¸c n­íc c«ng nghiÖp ®i vµo thÕ æn ®Þnh t¨ng tr­ëng thÊp. - C¸c n­íc c«ng nghiÖp ®ang ph¸t triÓn cã tèc ®é t¨ng tr­ëng thÊp. - C¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn. * Nghiªn cøu m«i tr­êng v¨n ho¸: Mçi n­íc ®Òu cã nh÷ng tËp tôc, quy t¾c kiªng kÞ riªng. Chóng ®­îc h×nh thµnh theo truyÒn thèng v¨n ho¸ cu¶ mçi n­íc vµ cã ¶nh h­ëng to lín ®Õn tËp tÝnh tiªu dïng cña kh¸ch hµnh n­íc ®ã. Tuy sù giao l­u v¨n ho¸ c¸c n­íc ®· lµm xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu tËp tÝnh tiªu dïng cho mäi d©n téc, song nh÷ng yÕu tè v¨n ho¸ truyÒn thèng ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y, gi÷a c¸c t«n gi¸o vµ gi÷a c¸c chñng téc. Nh÷ng vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu lµ nh÷ng tËp tôc, qui t¾c, kiªng kþ riªng, lèi sèng, ng«n ng÷... cña d©n téc ®ã. Nh÷ng ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng ®Õn thÞ hiÕu tiªu dïng ( s¶n phÈm ), h×nh thøc giao dÞch, h×nh thøc khuyÕch tr­¬ng ( qu¶ng c¸o ) ... * Nghiªn cøu nh©n tè c¹nh tranh: Søc hÊp dÉn cña thÞ tr­êng n­íc ngoµi cßn chÞu ¶nh h­ëng cña møc ®é c¹nh tranh cña thÞ tr­êng ®ã. Th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ®èi thñ th× rÊt khã kh¨n v× nã phô thuéc vµo viÖc ®¸nh gi¸ vµ nhËn thøc cña kh¸ch hµng. §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu thÞ doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu kh«ng ph¶i ®èi mÆt víi mét mµ lµ hai ®èi thñ c¹nh tranh ®ã lµ ®èi thñ c¹nh tranh ®ã lµ ®èi thñ c¹nh tranh néi ®Þa vµ ®èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ. §èi thñ c¹nh tranh néi ®Þa cã thÓ ®­îc h­ëng rÊt nhiÒu yÕu tè thuËn lîi ®ã lµ ®­îc h­ëng sù ñng hé ­u ®·i cña ChÝnh Phñ t×m vµ thu thËp vµ hiÓu ®­îc s©u s¾c c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng thÞ hiÕu tiªu dïng phong tôc tËp qu¸n v¨n ho¸ cña m«i tr­êng kinh doanh. Nh­ng cã mét bÊt lîi lµ cã thÓ bÞ quan ®iÓm träng hµng ngo¹i ¸p chÕ. §èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ lµ ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh kÕ ho¹ch chiÕn l­îc c¹nh tranh tinh vi vµ m¹nh b¹o h¬n, nguån lùc vµ chÊt l­îng mÆt hµng tèt h¬n víi ®ñ lo¹i h×nh thøc kinh doanh kh¸c nhau. * Nghiªn cøu vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng: §©y lµ nh©n tè trung t©m cña thÞ tr­êng vµ lµ yÕu tè träng yÕu nhÊt trong th«ng tin doanh nghiÖp cÇn thu thËp vµ nghiªn cøu. Nghiªn cøu vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng hay chÝnh lµ nghiªn cøu vÒ kh¸ch hµng n­íc ngoµi. C¸c nh©n tè doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®èi víi vÊn ®Ò vÒ ®Þnh tÝnh cña nhu cÇu thÞ tr­êng. *§¸nh gi¸ ph©n tÝch thÞ tr­êng : ViÖc thu thËp vµ xö lý th«ng tin thÞ tr­êng lµ c«ng viÖc khëi ®Çu vµ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng song ®Ó c¸c th«ng tin “ thÝch øng “ víi môc tiªu kinh doanh ®Ò ra thÞ ph¶i ph©n tÝch ®¸nh gi¸. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng ®ã chÝnh lµ viÖc dùa vµo th«ng tin thÞ tr­êng thu thËp ®­îc ®Ó ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh sù ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè ®ã ®èi víi kÕ ho¹ch, môc tiªu kinh doanh sù ®¸nh gi¸ ph©n tÝch dùa trªn ®iÒu 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : kiÖn vµ nguån lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp. Cã hai ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch thÞ tr­êng ®ã lµ ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh vµ ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng lµ c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ( ph­¬ng ph¸p chän mÉu, ph­¬ng ph¸p håi quy t­¬ng quan.. ). Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc l­îng s¶n phÈm tiªu thô, l­îng kh¸ch hµng, doanh thu... KÕt qu¶ ph­¬ng ph¸p nµy gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®­îc cô thÓ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹i thÞ tr­êng vµ trªn c¬ së ®ã ®­a ra nh÷ng môc tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó ®¹t ®­îc mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh: §ã lµ dùa trªn nh÷ng th«ng tin thÞ tr­êng thu thËp ®­îc vÒ v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, kh¸ch hµng, c¹nh tranh... ®Ó ®­a ra kÕ ho¹ch chiÕn l­îc thÞ tr­êng ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã, kh¾c phôc nh­îc ®iÓm, ph¸t huy c¬ héi, lîi thÕ cña thÞ tr­êng. §Ó thùc hiÖn ph©n tÝch doanh nghiÖp th­êng sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ : Ma trËn SWOT (®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, nguy c¬ ), ph©n tÝch danh môc vèn ®Çu t­ ... tuú ®iÒu kiÖn ph©n tÝch vµ môc tiªu ®Æt ra mµ doanh nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p nµo cho hîp lý. Song th«ng th­êng doanh nghiÖp th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ma trËn SWOT v× ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nh­ng bao qu¸t ®­îc c¸c yÕu tè trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. * Dù b¸o thÞ tr­êng Lµ kh©u cuèi cïng cña nghiªn cø thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp, nã ®ãng vai trß quan träng ®èi víi doanh nghiÖp trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh trong t­¬ng lai. Dùa trªn ph©n tÝch thÞ tr­êng ta hiÓu râ vÒ thùc tr¹ng thÞ tr­êng, trªn c¬ së ®ã ®­a ra c¸c dù b¸o vÒ thÞ tr­êng. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p dù b¸o. §èi ph­¬ng ph¸p ng¨n h¹n cã ph­¬ng ph¸p chuyªn gia ( hay cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh ), dù b¸o dùa trªn tr­ng cÇu ý kiÕn cña mét tËp thÓ chuyªn gia vÒ thÞ tr­êng ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò chuyªn gia am hiÓu vÒ thÞ tr­êng th× míi cã ®é chÝnh x¸c trong néi dung dù b¸o. Ph­¬ng ph¸p thø hai mµ c¸c doanh nghiÖp hay dïng ®ã lµ ph­¬ng ph¸p thèng kª (ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng ). Dùa trªn c¸c hµm thèng kª, kÕt hîp cña sù biÕn ®éng cña tõng yÕu tè trªn c¬ së ®­a ra kÕt qu¶ dù b¸o. Ph­¬ng ph¸p nµy ®åi hái viÖc x¸c ®Þnh xu h­íng biÕn ®éng ph¶i chÝnh x¸c. Song cho dï b»ng ph­¬ng ph¸p dù b¸o nµo th× néi dung dù b¸o bao gåm c¸c ®Æc tr­ng quan träng nhÊt cña thÞ tr­êng: + Tæng møc nhu cÇu thÞ tr­êng vµ c¬ cÊu nhu cÇu + Møc thu nhËp + C¬ cÊu s¶n phÈm trong t­¬ng lai + BiÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong t­¬ng lai... 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : Trong dù b¸o thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× ®é chÝnh x¸c cña dù b¸o kh«ng phô thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña c¸c m« h×nh dù b¸o mµ chñ yÕu phô thuéc vµo viÖc lùa chän ®óng ®¾n ph­¬ng ph¸p dù b¸o. V× thÕ cÇn kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p dù b¸o kh¸c nhau ®Ó kÕt qu¶ dù b¸o ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt. b) LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng: - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®ã lµ viÖc doanh nghiÖp cè g¾ng më réng ph¹m vi thÞ tr­êng cña m×nh theo chiÒu réng hoÆc theo chiÒu s©u tøc lµ t¨ng thÞ phÇn s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i hoÆc trªn thÞ tr­êng míi. Theo c¸ch ph©n tÝch s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng ta cã bèn c¸ch c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng nh­ sau: ThÞ tr­êng hiÖn t¹i S¶n phÈm truyÒn X©m nhËp thÞ tr­êng thèng Ph¸t triÓn s¶n phÈm S¶n phÈm míi ThÞ tr­êng míi Më réng thÞ tr­êng §a d¹ng ho¸ * X©m nhËp thÞ tr­êng X©m nhËp thÞ tr­êng ®ã lµ mét d¹ng ph¸t triÓn thÞ tr­êng doanh nghiÖp t¨ng doanh sè b¸n b»ng c¸ch t¨ng thÞ phÇn cña nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã trªn nh÷ng thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña m×nh. Cã ba ph­¬ng thøc ®Ó doanh nghiÖp t¨ng thÞ phÇn cña m×nh: Thø nhÊt: doanh nghiÖp khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng cña m×nh tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh nhiÒu h¬n n÷a. Dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t thÞ tr­êng doanh nghiÖp nhËn thÊy r»ng c¸c kh¸ch hµng cña m×nh vÉn ch­a ®­îc tho¶ m·n nhu cÇu hoÆc kh¸ch hµng vÉn cã kh¶ n¨ng cã nhu cÇu vÒ lo¹i s¶n phÈm cña m×nh, nh­ng ch­a thÊy hÕt lîi Ých cña s¶n phÈm doanh nghiÖp nªn ch­a sö dông hoµn toµn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do vËy doanh nghiÖp sö dông biÖn ph¸p khuyÕn khÝch mua nh­ lµ qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i cung cÊp dÞch vô vµ c¸c lîi Ých cho kh¸ch hµng... ®¸p øng c¸c lîi Ých cña kh¸ch hµng (lîi Ých vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm, tµi s¶n, d¹ng cã Ých) gióp kh¸ch hµng hiÓu râ h¬n vÒ lîi Ých cña s¶n phÈm doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã ®Ó t¨ng søc mua cña kh¸ch hµng truyÒn thèng. Thø hai: Doanh nghiÖp cè g¾ng l«i kÐo kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh chuyÓn sang tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp sö dông c¸c chiªu ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh­ gi¶m gi¸, khuyÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o t×m hiÓu s¶n phÈm cña ®èi thñ vµ kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng kh«ng hµi lßng. §Ó cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®éc chiÕm thÞ tr­êng ®ßi hái 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp : doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng t×m hiÓu râ thÞ tr­êng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng lîi thÕ ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ®ñ n¨ng lùc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh ®ã. Thø ba: Doanh nghiÖp cè g¾ng thuyÕt phôc nh÷ng kh¸ch hµng ch­a sö dông s¶n phÈm hay cßn gäi lµ kh¸ch hµng kh«ng tiªu dïng t­¬ng ®èi cña doanh nghiÖp b¾t ®Çu sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C¸c kh¸ch hµng nµy kh«ng tiªu dïng v× nhiÒu lý do nh­ thiÕu th«ng tin vÒ s¶n phÈm, chÊt l­îng s¶n phÈm ch­a ®¹t... do vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i khªu gîi ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ t×m ra nguyªn nh©n ®Ó ®­a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc nh­ qu¶ng c¸o, gi¶m gi¸, më réng kªnh ph©n phèi... * Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu : Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu còng lµ mét d¹ng cña ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Doanh nghiÖp t¨ng doanh sè b¸n b»ng c¸ch t¨ng thÞ phÇn s¶n phÈm truyÒn thèng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng míi tøc lµ t×m kiÕm ng­êi tiªu dïng míi ë c¸c thÞ tr­êng hiÖn ch­a x©m nhËp. Ph­¬ng thøc nµy th­êng ®­îc doanh nghiÖp sö dông khi thÞ tr­êng hiÖn t¹i b¾t ®Çu cã xu h­íng b·o hoµ vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× viÖc më réng thÞ tr­êng phô thuéc kh¸ nhiÒu vµo c¸c yÕu tè vÜ m« nh­ chÝnh s¸ch nhµ n­íc, tËp qu¸n v¨n ho¸, yÕu tè vÒ th­¬ng m¹i quèc tÕ...v× vËy ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× yÕu tè vÜ m« ph¶i ®­îc thuËn lîi (quan hÖ quèc tÕ tèt). Vµ trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn ®ã thuËn lîi th× doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cã thÓ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo 3 gãc ®é: S¶n phÈm, kh¸ch hµng, ®Þa lý. - Më réng thÞ tr­êng theo tiªu thøc ®Þa lý: §ã chÝnh lµ t¨ng c­êng sù hiÖn diÖn cña doanh nghiÖp t¹i c¸c vïng, c¸c n­íc míi b»ng c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i (s¶n phÈm truyÒn thèng) xña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c ngµnh xuÊt nhËp khÈu th× ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc dïng mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n. V× thÞ tr­êng quèc tÕ rÊt réng lín (c¶ vÒ diÖn tÝch vµ nhu cÇu kh¸ch hµng) vµ viÖc th©m nhËp vµo mét thÞ tr­êng môc tiªu kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. V× vËy viÖc chuyÓn h­íng sang thÞ tr­êng kh¸c nhau trªn thÕ giíi lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n mµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu hay dïng ®Ó n©ng cao thÞ phÇn s¶n phÈm, doanh sè b¸n, lîi nhuËn... -ThÞ tr­êng më réng theo tiªu thøc kh¸ch hµng: §ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp cè g¾ng t¨ng thÞ phÇn s¶n phÈm th«ng qua c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng míi cña doanh nghiÖp. Tøc lµ ngoµi nhãm kh¸ch hµng träng ®iÓm cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp muèn më réng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi nhãm kh¸ch hµng míi lÇn ®Çu tiªn sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 20
- Xem thêm -