Tài liệu Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

  • Số trang: 170 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 1 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí LỜI NÓI ĐẦU Xu thế phát triển mạnh mẽ của hoạt động thƣơng mại quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt trên thị trƣờng thế giới. Hiện nay thủ công mỹ nghệ là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu đem về cho đất nƣớc nhiều ngoại tệ nhất. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam năm 1999 đạt 111 triệu $, năm 2002 đạt 237 triệu $. Theo dự báo của các chuyên gia thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên thế giới có xu hƣớng tăng trong những năm tới. Mặc dù hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam có nhiều lợi http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 2 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí thế xuất khẩu nhƣng thực tế kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của chúng ta còn quá nhỏ bé so với nhu cầu trên thị trƣờng thế giới chỉ chiếm 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu thế giới. Nguyên nhân do thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ bé, hầu nhƣ các doanh nghiệp mới chỉ chú ý đến mở rộng thị trƣờng xuất khẩu mà chƣa đẩy mạnh xuất khẩu theo chiều sâu. Trƣớc tình hình đó việc phát triển thị trƣờng luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, thị phần càng lớn thì khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp càng lớn sẽ làm tăng lợi nhuận và vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập đã giúp em nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển thị trƣờng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: "Một số biện pháp phát triển thị trường http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 3 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty XNK BAROTEX" cho luận văn tốt nghiệp này. Nội dung luận văn tốt nghiệp của em gồm 3 chƣơng: Chương I- Công tác phát triển thị trƣờng đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Chương II- Thực trạng hoạt động xuất khẩu và công tác phát triển thị trƣờng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty XNK BAROTEX. Chương III- Phƣơng hƣớng và biện pháp phát triển thị trƣờng hàng thủ công thủ công mỹ nghệ của Công ty XNK BAROTEX. Cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo - Thạc sỹ. Nguyễn Liên Hƣơng cùng toàn thể cán bộ http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 4 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí phòng kế hoạch thị trƣờng củaTổng Công ty XNK BAROTEX đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Hà Nội, ngày 25 tháng0 5 năm 2003 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN LINH GIANG http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 5 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí CHƢƠNG I: CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU. I- TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ. 1. Tầm quan trọng của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân. Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế, đem lại hiệu quả lớn cho nền kinh tế của mỗi quốc gia. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ tăng của nhập khẩu. Từ năm 1995 trở lại đây bình quân nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu đáp ứng đƣợc đến 90% ngoại tệ cho nhập khẩu. Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hƣớng ngoại: xuất khẩu làm thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng theo hƣớng cớ lợi nhất. Sự chuyển http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 6 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá ở nƣớc ta là phù hợp với xu hƣớng phát triển của thời đại. Xuất khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành liên quan phát triển. Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, khai thác tối đa sản xuất trong nƣớc. Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế - kỹ thuật nhằm đổi mới thƣờng xuyên năng lực sản xuất trong nƣớc. Xuất khẩu đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm. Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân do sản xuất hàng xuất khẩu thu hút hàng triệu lao động, tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu máy móc thiết bị, vật phẩm tiêu dùng phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng các http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 7 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí mối quan hệ kinh tế đối ngoại thông qua việc phân công lao động quốc tế. Qua những phân tích trên, ta thấy đẩy mạnh xuất khẩu đƣợc coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lƣợc đối với sự phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. 2. Thị trƣờng xuất khẩu. 2.1. Khái niệm. Thị trƣờng vốn là một phạm trù gắn liền với nền kinh tế hàng hoá. Thị trƣờng của doanh nghiệp đƣợc phân chia thành thị trƣờng đầu vào và thị trƣờng đầu ra. Thị trƣờng đầu vào đƣợc hiểu là khả năng cung ứng các yếu tố cho sản xuất nhƣ nguyên vật liệu, sức lao động, nguồn vốn, công nghệ. Đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thị trƣờng đầu ra chính là thị trƣờng xuất khẩu, thị trƣờng xuất khẩu đƣợc định nghĩa nhƣ sau: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 8 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Thị trƣờng xuất khẩu bao gồm tất cả các khách hàng tiềm ẩn nằm ngoài biên giới quốc gia cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó. 2.2. Phân loại. Việc phân loại thị trƣờng xuất khẩu giúp cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn tốt hơn các phƣơng thức kinh doanh đối với từng thị trƣờng cụ thể. Có một số tiêu thức giúp cho phân loại thị trƣờng xuất khẩu nhƣ sau: * Căn cứ vào mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với khách hàng, có thị trƣờng xuất khẩu trực tiếp và thị trƣờng xuất khẩu gián tiếp. - Thị trƣờng xuất khẩu trực tiếp là thị trƣờng mà doanh nghiệp trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu vào thị trƣờng mà không qua trung gian xuất nhập khẩu. - Thị trƣờng xuất khẩu gián tiếp xuất hiện khi doanh nghiệp không có quyền hoặc không có điều kiện xuất khẩu http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 9 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí trực tiếp mà phải thông qua các trung gian nhƣ đại lý xuất khẩu, hãng xuất khẩu trong nƣớc hay nƣớc ngoài... * Căn cứ vào thời gian thiết lập mối quan hệ với khách hàng có thị trƣờng truyền thống và thị trƣờng xuất khẩu mới. - Thị trƣờng xuất khẩu truyền thống là thị trƣờng mà doanh nghiệp đã có quan hệ làm ăn trong một thời gian lâu dài và khá ổn dịnh. - Thị trƣờng mới là thị trƣờng doanh nghiệp mới thiết lập mối quan hệ làm ăn và có nhiều tiềm năng phát triển. * Căn cứ vào mặt hàng xuất khẩu có: thị trƣờng xuất khẩu hàng may mặc, thị trƣờng xuất khẩu hàng nông sản, thị trƣờng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ,... Việc phân chia theo mặt hàng chỉ có ý nghĩa trong phân tích kinh tế và các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nhiều mặt hàng. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia10 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí * Căn cứ vào mức độ hạn chế xuất khẩu của chính phủ: thị trƣờng hạn ngạch và thị trƣờng phi hạn ngạch. Hạn ngạch là quy định của Nhà nƣớc về số lƣợng, chất lƣợng hàng hoá xuất nhập khẩu với mục đích bảo vệ sản xuất trong nƣớc. Đối với thị trƣờng có hạn ngạch doanh nghiệp cần phải xin hoặc mua hạn ngạch, xuất hàng theo hạn ngạch đƣợc cấp. Đối với thị trƣờng phi hạn ngạch doanh nghiệp không bị giới hạn về số lƣợng hàng xuất, doanh nghiệp có thể xuất khẩu hàng hoá với số lƣợng tuỳ theo khả năng của mình và nhu cầu của ngƣời mua. * Căn cứ vào mức độ quan trọng của thị trƣờng: thị trƣờng xuất khẩu chính và thị trƣờng xuất khẩu phụ. Nếu trong kinh doanh xuất khẩu doanh nghiệp chỉ dựa chủ yếu vào một thị trƣờng thì rủi ro sẽ cao hơn là xuất khẩu sang nhiều thị trƣờng. Do đó, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần phải đa dạng hoá thị trƣờng trong http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia11 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí đó có thị trƣờng xuất khẩu chính và thị trƣờng xuất khẩu phụ. * Căn cứ vào vị trí địa lý: thị trƣờng đƣợc phân chia theo khu vực và theo nƣớc. Việc phân chia này phụ thuộc vào đặc tính của từng thị trƣờng. Phân chia thị trƣờng theo lãnh thổ, khu vực là rất quan trọng ví nó liên quan đến việc để ra các chính sách, chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp. Các tiêu chí phân loại khác: * Căn cứ vào hình thức sản xuất hàng xuất khẩu có thị trƣờng xuất khẩu hàng gia công và thị trƣờng xuất khẩu hàng tƣ doanh. Doanh nghiệp có thể kết hợp hai hay nhiều tiêu thức phân loại trên để xác định cụ thể thị trƣờng cho mình khi xây dựng và thực hiện chiến lƣợc kinh doanh. Ngoài ra còn có thể phân loại thị trƣờng theo tính cạnh tranh của doanh nghiệp có thị trƣờng độc quyền, thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo, thị trƣờng cạnh tranh không http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia12 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí hoàn hảo. Hoặc có thể phân loại thị trƣờng thành thị trƣờng đầu ra, thị trƣờng đầu vào... 3. Các yếu tố cấu thành thị trƣờng xuất khẩu. Giống nhƣ thị trƣờng nội địa, thị trƣờng xuất khẩu của doanh nghiệp cũng bao gồm các yếu tố cung, cầu và giá cả. Các yếu tố này thƣờng biến động rất phức tạp do quy mô của thị trƣờng rất rộng lớn và chịu tác động của nhiều yếu tố khác. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải nắm bắt đƣợc đặc điểm của nó khi ra quyết định kinh doanh. * Cung: Cung của thị trƣờng thế giới về một mặt hàng nào đó bao gồm hàng hoá của các nhà cung ứng nội địa và các nhà cung ứng nƣớc ngoài khác. Số lƣợng các nhà cung ứng thƣờng rất lớn với nhiều mặt hàng nên độc quyền cung ứng hầu nhƣ không xảy ra trên thị trƣờng. Để cạnh tranh với nhau nhằm chiếm lĩnh thị trƣờng lớn hơn các http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia13 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí nhà cung ứng đƣa ra rất nhiều loại sản phẩm khác nhau với các phƣơng thức cung ứng đầy hấp dẫn đối với ngƣời tiêu dùng. Với những nƣớc công nghiệp phát triển các nhà cung ứng sẽ dựa vào lợi thế về vốn, công nghệ nên họ chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm có hàm lƣợng công nghệ cao. Với những nƣớc đang phát triển các nhà cung ứng của các nƣớc này chủ yếu cung cấp những sản phẩm chứa nhiều hàm lƣợng lao động, tài nguyên. Ở Việt Nam hầu hết các nhà cung ứng là các doanh nghiệp mới kinh doanh xuất nhập khẩu chƣa có uy tín trên thị trƣờng quốc tế nên chịu sức ép rất lớn từ các nhà cung ứng nƣớc ngoài đặc biệt là Trung Quốc và các nƣớc Đông Nam Á do phần lớn các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trùng với các nƣớc này và sức cạnh tranh của chúng ta yếu hơn. Vì vậy nâng cao sức cạnh tranh cho các nhà xuất khẩu Việt Nam là mục tiêu hàng đầu khi hội nhập kinh tế thế giới. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia14 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí * Cầu về một mặt hàng là tập hợp những nhu cầu, mong muốn của khách hàng về hàng hoá đó mà các khách hàng này có khả năng và sẵn sàng trả tiền để thoả mãn các nhu cầu đó. Cầu về hàng hoá trên thị trƣờng rất lớn và có thể đƣợc phân chia thành các loại sau: Cầu của nhà sản xuất, cầu của các nhà kinh doanh thƣơng mại và cầu của ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Do khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, rất nhiều sản phẩm có khả năng thay thế nhau ra đời, điều này có ảnh hƣởng trực tiếp đến vòng đời sản phẩm và nhu cầu về mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Ngoài ra nhu cầu về một loại sản phẩm trên các thị trƣờng khác nhau cũng rất khác nhau do ảnh hƣởng của các yêú tố văn hoá, xã hội, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển,... ở mỗi quốc gia là khác nhau. * Giá cả: Giá quốc tế có tính chất đại diện đối với mỗi loại hàng hoá nhất định trên thị trƣờng, giá đó phải là giá http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia15 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí của những giao dịch thông thƣờng không kèm theo bất kỳ một điều kiện thƣơng mại đặc biệt và thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Trong thực tế, giá cả quốc tế của mỗi loại hàng hoá biến động rất phức tạp và chịu ảnh hƣởng của nhiều nhân tố khác nhau nhƣ: + Nhân tố chu kỳ: đó là sự vận động có tính quy luật của nền kinh tế. + Khách hàng: tác động lên giá cả bởi khả năng mua của họ, sự bằng lòng mua, vị trí của sản phẩm trong lối sống của họ, giá cả của sản phẩm thay thế. + Cạnh tranh: bao gồm cạnh tranh giữa ngƣời bán với ngƣời bán, ngƣời mua với ngƣời mua và ngƣời bán với ngƣời mua. Cạnh tranh thƣờng làm cho giá cả hàng hoá rẻ hơn. Thông thƣờng cạnh tranh tác động lên giá cả dƣới góc độ số lƣợng các doanh nghiệp kinh doanh cùng một mặt hàng, quy mô của các doanh nghiệp, sự khác biệt sản http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia16 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí phẩm của doanh nghiệp và vị thế của doanh nghiệp trên thị trƣờng. + Nhân tố cung cầu:là những nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến lƣợng cung cấp hoặc khối lƣợng tiêu thụ của hàng hoá trên thị trƣờng do đó có ảnh hƣởng rất lớn đến biến động giá trên thị trƣờng. + Lạm phát: Lạm phát làm cho đồng tiền mất giá, do vậy mà ảnh hƣởng đến giá cả hàng hoá của một quốc gia trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. + Nhân tố thời vụ: tác động đến giá cả theo tính thời vụ của sản xuất và lƣu thông. Ngoài các yếu tố trên, giá cả quốc tế của hàng hoá còn chịu tác động của các yếu tố khác nhƣ chính sách của chính phủ, tình hình an ninh, chính trị của các quốc gia,... http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia17 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 4. Vai trò của thị trƣờng xuất khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong nền kinh tế thị trƣờng, thị trƣờng có vị trí trung tâm trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp. Thị trƣờng luôn là mục tiêu mà mỗi doanh nghiệp mong muốn xâm nhập và chiếm lĩnh lấy. Thị trƣờng xuất khẩu là một bộ phận trong thị trƣờng nói chung của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, thị trƣờng xuất khẩu giữ vai trò chủ đạo thể hiện qua: * Thị trƣờng xuất khẩu quyết định mục tiêu của doanh nghiệp: Hầu hết mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận, lợi nhuận đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Để thực hiện đƣợc mục tiêu đó doanh nghiệp phải giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm mà thị trƣờng là yếu tố then chốt. Số lƣợng sản phẩm tiêu thụ càng nhiều http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia18 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí khả năng phát triển của doanh nghiệp càng cao bởi vì khi đó quy mô sản xuất của doanh nghiệp đƣợc mở rộng làm chi phí sản xuất giảm do lợi thế theo quy mô. Do vậy đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá thì việc thâm nhập và mở rộng thị trƣờng xuất khẩu là điều tiên quyết dẫn đến thành công của doanh nghiệp. * Thị trƣờng xuất khẩu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trƣờng là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá và dịch vụ . Vì vậy khi nhìn vào thị trƣờng xuất khẩu của doanh nghiệp ta có thể thấy tình hình phát triển, mức độ tham gia vào thị trƣờng quốc tế của doanh nghiệp cũng nhƣ quy mô sản xuất kinh doanh và khả năng phát triển trong thời gian tới. * Thị trƣờng xuất khẩu trực tiếp điều tiết, hƣớng dẫn việc sản xuất kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu. Để đạt đƣợc mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải giải quyết tốt mục tiêu: thoả mãn tốt nhất http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia19 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí nhu cầu của khách hàng để từ đó tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Việc quyết định cung ứng sản phẩm gì, bằng phƣơng thức nào, cho ai là do nhu cầu của thị trƣờng quyết định. Chính sách khách hàng trên thị trƣờng xuất khẩu sẽ định hƣớng cho chính sách về sản phẩm xuất khẩu, chính sách giá cả, những hoạt động xúc tiến,... Từ đó doanh nghiệp sẽ phải xây dựng kế hoạch sản xuất, thu mua hàng của mình cho phù hợp và đề ra các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Nhƣ vậy thị trƣờng quyết định đến từng quyết định kinh doanh của doanh nghiệp và các doanh nghiệp muốn thành công đều phải thích ứng tốt với thị trƣờng. * Thị trƣờng xuất khẩu là nơi kiểm tra đánh giá các chƣơng trình kế hoạch quyết định kinh doanh của doanh nghiệp: thông qua tình hình tiêu thụ sản phẩm, khả năng cạnh tranh và vị trí của sản phẩm trên thị trƣờng xuất khẩu http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia20 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí doanh nghiệp sẽ đánh giá đƣợc mức độ thành công của các chiến lƣợc kinh doanh từ đó đƣa ra những phƣơng hƣớng phát triển cho tƣơng lai. II- NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU. 1. Sự cần thiết của việc phát triển thị trƣờng xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nền kinh tế thị trƣờng hết sức năng động và khốc liệt mà ở đó các doanh nghiệp bị cuốn vào vòng quay của sự phát triển không ngừng. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên thị trƣờng theo đuổi rất nhiều mục tiêu tuỳ theo từng thời điểm và vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. Song mục tiêu cơ bản và lâu dài của doanh nghiệp vẫn là lợi nhuận, thế lực và an toàn. Ba mục tiêu này đƣợc thực hiện thông qua khả năng tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp trên thị trƣờng, thị trƣờng càng lớn thì khối lƣợng hàng hoá đƣợc tiêu thụ http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -