Tài liệu Một số biện pháp nhằm tăng cường ứng dụng marketing trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty hạ long.

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Giao th«ng vËn t¶i lµ mét ngµnh s¶n xuÊt phi vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc ë bÊt cø mét quèc gia nµo. Giao th«ng vËn t¶i còng lµ mét bé phËn quan träng cña c¬ së h¹ tÇng. Nã quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Cã thÓ nãi giao th«ng vËn t¶i lµ huyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn h¬n. Nhu cÇu ®i l¹i, vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong giao th«ng vËn t¶i th× xe « t« lµ mét ph¬ng tiÖn phæ biÕn nhÊt, ®îc sö dông r«ng r·i nhÊt víi nh÷ng u ®iÓm næi bËt vÒ tÝnh c¬ ®éng cao, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn lín, tèc ®é t¬ng ®èi nhanh, gi¸ thµnh vËn chuyÓn thÊp. VËn chuyÓn b»ng xe «t« ®· ®¶m b¶o ®îc mét phÇn quan träng nhu cÇu vËn t¶i cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖn nay, bªn c¹nh tèc ®é x©y míi,më réng hoÆc n©ng cÊp hÖ thèng ®êng x¸, cÇu cèng kh«ng t¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng ph¬ng tiÖn giao th«ng mµ t×nh tr¹ng vi ph¹m luËt lÖ an toµn giao th«ng nh phãng nhanh vît Èu... §· dÉn ®Õn t×nh h×nh giao th«ng ®êng bé ngµy cµng g©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cho c¸c chñ xe còng nh toµn x· héi. V× vËy, ®Ó b¶o vÖ cho chñ xe «t« trong thêi gian lu hµnh, b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Sù ra ®êi cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan nh»m gióp cho c¸c chñ xe æn ®Þnh cuéc sèng, æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh trong trêng hîp kh«ng may gÆp rñi ro tai n¹n bÊt ngê. Tõ khi ra ®êi, nghiÖp vô nµy ®É kh¼ng ®Þnh ®îc tÝnh u viÖt vµ tÇm quan träng cña nã. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, nghiÖp vô vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i tiÕp tôc gi¶i quyÕt, xem xÐt ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc tèt h¬n ®Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng cña nghiÖp vô, chÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i cña c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi em ®· chän ®Ò tµi : “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi “ ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp vµ luËn v¨n tèt nghiÖp. Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®îc chia lµm ba phÇn. PhÇn I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« PhÇn II : T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh chu ®¸o cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn vµ cïng víi sù gióp cña c¸c c«, c¸c chó phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i cña c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi. Nhng do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì gãp ý cña c« gi¸o vµ cña c¸c c«, c¸c chó trong phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn i :lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« I - sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« 1 . §Æc ®iÓm cña ngµnh giao th«ng ®êng bé Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh gi÷ vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Giao th«ng vËn t¶i lµ mét phÇn cña c¬ së h¹ tÇng . Mét ®Êt níc muèn ph¸t triÓn nhanh chãng vµ æn ®Þnh th× cÇn ph¶i cã mét c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c. Nãi c¸ch kh¸c c¬ h¹ tÇng ph¶i ®i tríc mét bíc, trong ®ã giao th«ng vËn t¶i lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng ®ùoc më réng. §©y lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i víi c¸c h×nh thøc vËn chuyÓn ngµy cµng phong phó ®a d¹ng nh: ®êng bé, ®êng s«ng, ®êng s¾t, ®êng hµng kh«ng. Giao th«ng vËn t¶i ®êng bé gi÷ mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®îc coi nh huyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ. Trong giao th«ng vËn t¶i ®êng bé 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th× vËn chuyÓn b»ng xe « t« thêng ®îc con ngêi sö dông phæ biÕn nhÊt, bëi v× c¸c u ®iÓm cña nã lµ: - Ph¬ng tiÖn xe « t« cã tÝnh linh ho¹t cao, hoµn thµnh qu¸ tr×nh vËn chuyÓn t¬ng ®èi nhanh vµ rÎ, víi rÊt nhiÒu chñng lo¹i xe « t« cã thÓ chë con ngêi hµng ho¸ tíi mäi n¬i, mäi lóc n¨ng g©y t¹i n¹n lín. Bëi v× b¶n th©n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña xe « t« lµ nguy hiÓm cao, ngoµi ra nã cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh t×nh tr¹ng ®êng x¸, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®iÒu khiÓn xe « t«, t×nh tr¹ng kü thuËt cña xe vµ møc ®é sö dông ph¬ng tiÖn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc, giao th«ng vËn t¶i níc ta, ®Æc biÖt lµ vËn t¶i b»ng xe c¬ giíi nãi chung vµ b»ng xe « t« nãi riªng ph¸t triÓn rÊt m¹nh, nã kh«ng thÓ thiÕu ®îc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Nã lµ cÇu nèi vÒ quan hÖ kinh tÕ v¨n ho¸ gi÷a c¸c trung t©m kinh tÕ, c¸c vïng víi nhau. Nhng trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, th× hÖ thèng ®êng giao th«ng cßn chËt hÑp, chÊt lîng nhiÒu ®o¹n ®êng cßn kÐm vµ viÖc tu söa ®êng x¸ cßn mang tÝnh chÊt t¹m thêi. Cã nh÷ng con ®êng míi ®îc thi c«ng cã mÆt ®êng tèt l¹i thiÕu c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu tai n¹n nh x©y dùng cÇu vît d©n sinh, biÓn b¸o. Bªn canh ®ã sè ®Çu xe tham gia giao th«ng ngµy cµng t¨ng, trong ®ã cã rÊt nhiÒu xe cò ®îc t©n trang l¹i råi cho lu hµnh nhng kh«ng ®¶m b¶o ®é an toµn. MÆt kh¸c, l¸i xe kh«ng chÊp hµnh nghiªm chØnh luËt lÖ giao th«ng, phãng nhanh vît Èu, say rîu ngµy cµng t¨ng. Theo thèng kª, trong n¨m 1998 ë ViÖt Nam cã 20.668 vô tai n¹n giao th«ng ®êng bé g©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ ngêi vµ cña. N¨m 1999 c¶ níc ®· x¶y ra 21.420 vô tai n¹n giao th«ng khiÕn cho 7061 ngêi thiÖt m¹ng vµ lµm bÞ th¬ng 24.171 ngêi, cã thÓ nãi cø mæi ngµy trong n¨m 1999 cã gÇn 20 ngêi chÕt v× tai n¹n giao th«ng. ThiÖt h¹i vÒ tµi s¶n hµng n¨m do tai n¹n giao th«ng lªn ®Õn hµng tr¨m tû ®ång. NÕu tÝnh b×nh qu©n thiÖt h¹i cña mét vô tai n¹n giao th«ng th«ng thêng cã thÓ lªn tíi hµng chôc triÖu ®ång. Do vËy, tai n¹n giao th«ng vÉn lµ mèi ®e do¹ hµng ngµy hµng giê ®èi víi c¸c tµi s¶n cña c¸c chñ ph¬ng tiÖn xe « t«. 2 – Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ngµy dï ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa vµ ®Ò phßng, nhng con ngêi vÉn cã nguy c¬ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro bÊt ngê x¶y ra. Rñi ro lu«n hiÖn diÖn ë trong mäi ho¹t ®éng cña con ngêi. Cã thÓ nãi rñi ro lµ sù tån t¹i kh¸ch quan mµ con ngêi buéc ph¶i chÊp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhËn, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i b»ng xe c¬ giíi nã chung vµ b»ng xe « t« nãi riªng. VËn chuyÓn b»ng ph¬ng tiÖn « t« ®· ®îc sö dông rÊt l©u, ®©y lµ ph¬ng tiÖn ®¶m nhiÖm chñ yÕu viÖc vËn chuyÓn khèi lîng hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch. Nhng vËn chuyÓn ®êng bé b»ng xe « t« cã tÝnh c¬ ®éng cao, tÝnh viÖt gi· tèt vµ ®· tham gia triÖt ®Ó qu¸ tr×nh vËn chuyÓn v× vËy x¸c suÊt rñi ro ®· lín l¹i cµng lín so víi c¸c lo¹i h×nh giao th«ng ®êng bé kh¸c. Do ®ã, chñ xe lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu nguy c¬ rñi ro kh¸c nhau. §Ó cã thÓ ®¬ng ®Çu víi nh÷ng rñi ro th× c¸ chñ xe cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p nh chÊp nhËn rñi ro hoÆc chuyÓn giao rñi ro. BiÖn ph¸p chÊp nhËn rñi ro: ®©y lµ ph¬ng ph¸p tù thanh to¸n c¸c tæn thÊt. BiÖn ph¸p nay hoµn toµn kh«ng phï hîp ®èi víi c¸c chñ xe v× khi tai n¹n x¶y ra sÏ g©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ ngêi vµ tµi s¶n, nã lµm ¶nh hëng ®Õn kÕ ho¹ch vËn chuyÓn cña c¸c chñ xe, g©y khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe do ®ã ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña hä. §Ó kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh khi xe « t« bÞ t¹i n¹n c¸ch tèt nhÊt lµ chuyÓn giao rñi ro mµ m×nh cã thÓ gÆp ph¶i cho c¸c tæ chøc b¶o hiÓm b»ng c¸ch tham gia b¶o hiÓm. Khi tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« sÏ b¶o hiÓm mäi rñi ro thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt xe « t« (trõ trêng hîp cè ý). Qua ®ã, ta cã thÓ thÊy ®îc sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«, gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng rñi ro vµ b¶o vÖ tµi s¶n cho c¸c chñ xe. 3 – T¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« Qóa tr×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« ®· ®em l¹i sù an toµn còng nh æn ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe khi tham gia b¶o hiÓm. Nh vËy, chóng ta cã thÓ thÊy râ ®îc t¸c dông cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« cô thÓ lµ: - Mét lµ, ngêi tham gia b¶o hiÓm (c¸ nh©n hoÆc tæ chøc) ®îc trî cÊp, båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i thùc tÕ do rñi ro bÊt ngê g©y ra thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. Nhê ®ã hä nhanh chãng æn ®Þnh kinh tÕ kh«i phôc ®êi sèng vµ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ã lµ môc ®Ých chÝnh cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm. Khi tai n¹n giao th«ng x¶y ra cho nh÷ng rñi ro ®îc b¶o hiÓm g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt xe « t«, tõ ®ã dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho chñ xe, cho nªn ngêi b¶o hiÓm ®· th«ng qua nghiÖp vô b¶o hiÓm cña m×nh tiÕn hµnh chi båi thêng cho c¸c chñ xe mét c¸ch kÞp thêi gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÝ dô: N¨m 2000 c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi ph¶i båi thêng 43.522tr.® ,trong ®ã nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ 12.972tr.® chiÕm 0,298% trong tæng sè tiÒn båi thêng . - Hai lµ, gãp phÇn ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. Th«ng qua c«ng t¸c båi thêng b¶o thiÓm vËt chÊt xe « t« ®· thóc ®Èy c¸c chñ xe tham gia b¶o hiÓm thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p an toµn khi l¸i xe, ®Ò phßng nh÷ng thiÖt h¹i x¶y ra vµ lu«n ch¨m lo gi÷ g×n xe ®îc tèt h¬n. V× khi bÞ tai n¹n c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng ph¶i chÞu tÊt c¶ trÊch nhiÖm mµ chñ xe (l¸i xe) còng ph¶i chÞu mét phÇn tr¸ch nhiÖm. Tø ®ã dÉn ®Õn sè vô tai n¹n gi¶m, ®iÒu ®ã cã ý nghÜa x· héi rÊt lín. ®ång thêi c«ng ty b¶o hiÓm còng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt nh: ®Æt nh÷ng tÊm biÓn b¸o ë nh÷ng con ®êng nguy hiÓm, l¾p g¬ng cÇu låi ë nh÷ng ®o¹n rÏ trªn nh÷ng con ®êng ngo»n ngÌo nguy hiÓm nh ®Ìo H¶i V©n, §Ìo Ngang... Ngoµi ra, th«ng qua c¸c quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n lo¹i trõ trong hîp ®ång b¶o hiÓm ®· gãp phÇn tÝch cùc ®èi viÖc thùc hiÖn an toµn khi l¸i xe. VÝ dô: N¨m 1997 c«ng ty ®· chi h¬n 200tr.® ®Ó l¾p nh÷ng g¬ng cÇu låi ë ®Ìo h¶i v©n, ®Ìo ngang ë mét sè n¬i kh¸c. - Ba lµ, ®ãng gãp tÝch luü cho ng©n s¸ch. Khi tham gia b¶o hiÓm c¸c chñ xe ph¶i nép phÝ b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, ®ã lµ mét kho¶n thu t¬ng ®èi lín ®èi víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ë ViÖt Nam hiÖn nay, gãp phÇn vµo nguån vèn ®Ó ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ nép cho ng©n s¸ch nhµ níc mét lîng kh«ng nhá th«ng qua thuÕ. VÝ dô: C«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi n¨m 2000 ph¶i nép thuÕ lµ 3.120.000.000VN§ chiÕm 4% tæng doanh thu, trong ®ã nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ: : 652.920.000VN§ II – Néi dung c¬ b¶n cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« 1 - §èi tîng b¶o hiÓm §èi tîng cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ toµn bé c¸c lo¹i xe « t« cã gi¸ trÞ (trõ c¸c xe dïng ®Ó ®ua, tËp l¸i, ch¹y thö, nÕu cã tho¶ thuËn riªng vÉn lµ ®èi t îng cña b¶o hiÓm) vµ ®îc phÐp lu hµnh trªn l·nh thæ quèc gia. §èi víi ®èi tîng ®îc b¶o hiÓm th× ph¶i ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký vµ biÓn kiÓm so¸t theo quy ®Þnh cña bé c«ng an vµ ph¶i ®îc cÊp giÊy lu hµnh. Xe ph¶i ®îc kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt ®Þnh kú ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi tham gia giao th«ng. Trong khi lu hµnh, xe « t« ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt an toµn giao th«ng nh: cßi, phanh, ®Ìn chiÕu s¸ng, ®Ìn xi nhan, g¬ng chiÕu hËu... Cßn ®èi víi ngêi ®iÒu khiÓn xe « t« th× ph¶i cã b»ng l¸i xe phï hîp víi c¸c lo¹i xe ®ang ®iÒu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khiÓn vµ kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi c¸c chÊt kÝch thÝch nh: rîu, bia, ma tuý... khi ®ang ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ngêi ta chia xe « t« thµnh b¶y bé phËn (tæng thµnh) sau: -Tæng thµnh ®éng c¬ bao gåm: ®éng c¬, bé chÕ hoµ khÝ, b¬m cao ¸p, bÇu läc dÇu, bÇu läc giã, b¬m h¬i, bé li hîp vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. -Tæng thµnh hép sè bao gåm: hép sè chÝnh, hép sè phô, hÖ thèng dÉn ®éng c¬. -Tæng thµnh th©n vá xe bao gåm: ba ®¬ sèc, ka l¨ng, khung xe, kÐt níc, ch¾n bïn, toµn bé ca bin, l¾p cabr«, bé ®iÒu hoµ lùc phanh, c¸c ®êng èng dÉn dÇu, dÉn khÝ, thïng chøa nhiªn liÖu, ghÕ ngåi... -Tæng thµnh hÖ thèng l¸i bao gåm: v« l¨ng l¸i, trôc tay l¸i, c¸c t¨ng dÉn ®éng c¬ l¸i, hép tay l¸i, bé trî lùc tay l¸i, thanh kÐo ngang, thanh kÐo däc... -Tæng thµnh hÖ trôc tríc (cÇu tríc) bao gåm: dÇm cÇu, may ¬, hÖ thèng treo, m¸ phanh t¨m bua, b¬m nh¸nh ®èi víi xe dÇu... -Tæng thµnh hÖ trôc sau (cÇu sau) bao gåm: may ¬, m¸ phanh, b¸t phanh, hÖ thèng treo... -Tæng thµnh lèp bao gåm : c¸c lèp ®ang n¾p trªn xe, c¸c lèp dù phßng theo xe .Ngoµi ra cã mét sè xe cßn cã tæng chuyªn dïng nh : cÇn cÈu , bån tÐc, ytÕ, cøu ho¶, ben tù ®æ , n©ng h¹ hµng, ®µo xóc ... Kh¸c víi b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña xe c¬ giíi ®èi víi ng¬i thø ba vµ ®èi víi hµnh kh¸ch ®îc ¸p dông b¾t buéc b¨ng ph¸p luËt ®èi víi chñ xe, b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« còng lµ mét nghiÖp vô b¶o hiÓm tµi s¶n nªn nã ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc tù nguyÖn trªn c¬ së chñ xe yªu cÇu vµ nép phÝ b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty . Chñ xe tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ ®Ó ®îc båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt g©y nªn . Th«ng thêng, c¸c chñ xe cã thÓ tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« theo mét trong hai h×nh thøc b¶o hiÓm sau : -B¶o hiÓm toµn bé , hoÆc -B¶o hiÓm th©n vá. 2 - Ph¹m vi b¶o hiÓm 2.1. Rñi ro ®îc b¶o hiÓm Ph¹m vi b¶o hiÓm lµ giíi h¹n rñi ro ®îc b¶o hiÓm mµ còng lµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ngêi b¶o hiÓm . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«, c¸c rñi ro ®îc b¶o hiÓm th«ng thêng bao gåm : - Tai n¹n do ®©m va, lËt ®æ : lµ nh÷ng thêng hîp xe bÞ va quyÖt hoÆc ®©m va vµo mét vËt nµo ®ã hoÆc bÞ ®êng tr¬n . -Ch¸y næ : + Ch¸y cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n nhng ngêi b¶o hiÓm chØ båi thêng nh÷ng thêng hîp do sù cè bÊt ngê vµ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan . + Næ trªn xe hoÆc bªn ngoµi xe « t« lµm tæn thÊt ®Õn « t« ®îc b¶o hiÓm ®Òu ph¶i båi thêng. Næ cã thÓ do chë ho¸ chÊt (®· cã giÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ) hoÆc do t¸c ®éng nµo ®ã g©y næ mµ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn næ. - Nh÷ng tai ho¹ bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn nhiªn : B·o, lò lôt, sôt lë, sÐt ®¸nh, ®éng ®Êt, ma ®¸ ... - MÊt c¾p toµn bé xe : MÊt c¾p ë ®©y kh«ng chØ lµ hµnh ®éng cè ý cña ngêi ®îc b¶o hiÓm mµ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn mÊt c¾p . - Tai n¹n do rñi ro bÊt ngê kh¸c g©y nªn . Ngoµi viÖc ®îc båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt x¶y ra cho chiÕc xe ®îc b¶o hiÓm trong nh÷ng trêng hîp trªn, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn ph¶i thanh to¸n cho chñ xe tham gia nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lý nh»m : + Ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ tæn thÊt ph¸t sinh thªm khi xe bÞ thiÖt h¹i do c¸c rñi ro ®îc b¶o hiÓm . + ChÝ phÝ b¶o vÖ xe vµ kÐo xe thiÖt h¹i tíi n¬i söa ch÷a gÇn nhÊt. + Gi¸m ®Þnh tæn thÊt nÕu thuéc tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm . Tuy nhiªn, trong mäi trßng hîp tæng sè tiÒn båi thêng cña c«ng ty kh«ng vît qu¸ sè tiÒn b¶o hiÓm ®· ghi trªn ®¬n hay giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm . 2.2. Rñi ro lo¹i trõ C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng nhËn b¶o hiÓm vµ kh«ng chÞu båi thêng cho nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt cña xe « t« g©y ra bëi : - Hao mßn tù nhiªn , mÊt gi¸ , gi¶m dÇn chÊt lîng , háng hãc do khuyÕt tËt hoÆc do h háng thªm do söa ch÷a . Hao mßn tù nhiªn ®îc tÝnh díi h×nh thøc khÊu hao vµ thêng ®îc tÝnh theo th¸ng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - H háng vÒ ®iÖn hoÆc bé phËn m¸y mãc ,thiÕt bÞ s¨m lèp bÞ h háng mµ kh«ng do tai n¹n g©y ra. - MÊt c¾p bé phËn cña xe §Ó tr¸nh nh÷ng” nguy c¬ ®¹o ®øc “ lîi dông b¶o hiÓm , nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt , luËt lÖ giao th«ng hay mét sè nh÷ng rñi ro ®Æc biÖt kh¸c ,nh÷ng thiÖt h¹i , tæn thÊt x¶y ra bëi nh÷ng nguyªn do sau còng kh«ng ®ù¬c båi thêng : - Hµnh ®éng cè ý cña chñ xe ,l¸i xe. - Xe kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ thiÕt bÞ an toµn ®Ó lu hµnh theo quy ®Þnh cña luËt giao th«ng ®êng bé . - Chñ xe (l¸i xe )vi ph¹m ngiªm träng luËt an toµn giao th«ng ®êng bé nh: + Xe kh«ng cã giÊy phÐp lu hµnh + L¸i xe kh«ng cã b»ng l¸i hoÆc cã nhng kh«ng hîp lÖ . + L¸i xe bÞ ¶nh hëng cña rîu, bia, ma tuý hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t¬ng tù kh¸c trong khi ®iÒu khiÓn xe. + Xe chë chÊt ch¸y, chÊt næ tr¸i phÐp . + Xe chë qu¸ träng t¶i hoÆc sè hµnh kh¸ch quy ®Þnh . + Xe ®i vµo ®êng cÊm . + Xe ®i ®ªm kh«ng ®Ìn . +Xe sö dông ®Ó tËp l¸i, ®ua thÓ thao, ch¹y thö sau khi söa ch÷a. - Nh÷ng thiÖt h¹i gi¸n tiÕp nh : gi¶m gi¸ trÞ th¬ng m¹i, lµm ®×nh trÖ s¶n xuÊt kinh doanh. - ThiÖt h¹i do chiÕn tranh . - Nh÷ng thiÖt h¹i ngoµi l·nh thæ quèc gia trõ khi cã tho¶ thuËn riªng. 3 - Gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn b¶o hiÓm 3.1. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm Gi¸ trÞ b¶o hiÓm cña xe « t« lµ gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ trêng cña xe t¹i thêi ®iÓm ngêi tham gia b¶o hiÓm mua b¶o hiÓm . ViÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cña xe tham gia b¶o hiÓm lµ rÊt quan träng v× ®©y lµ c¬ së ®Ó båi thêng chÝnh x¸c thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm . Tuy 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiªn , gi¸ xe trªn thÞ trêng lu«n biÕn ®éng vµ cã thªm nhiÒu chñng lo¹i xe míi g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞxe .Trong thùc tÕ , c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng dùa trªn c¸c yÕu tè sau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞxe : - Lo¹i xe - N¨m s¶n xuÊt . - Møc ®é míi, cña xe cò. - ThÓ tÝch lµm viÖc cña xi lanh . Mét ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b¶o hiÓm mµ c«ng ty b¶o hiÓm hay ¸p dông ®ã lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ ban ®Çu cña xe vµ møc khÊu hao, cô thÓ: Gi¸ trÞ b¶o hiÓm = gi¸ trÞ ban ®Çu – khÊu hao HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu xe « t« ®êi míi ®îc nhËp khÈu tõ níc ngoµi, v× vËy gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe nhËp khÈu trªn thÞ trêng ViÖt Nam ®îc tÝnh nh sau: GTTT = CIF x (100% + Ts.Tnk) x (100% + Ts.Ttt®b) Trong ®ã: + GTTT- lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. + CIF – gi¸ CIF. + Ts.Tnk – thuÕ xuÊt nhËp khÈu. + Ts.Ttt®b – thuÕ xuÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Gi¸ CIF lµ gi¸ xe « t« vÒ ®Õn c¶ng gåm: - C (Cost): gi¸ mua « t« t¹i cöa níc xuÊt khÈu. - I (Insurance): phÝ b¶o hiÓm cho chiÕc xe trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tõ níc xuÊt khÈu vÒ ViÖt Nam. - F (Freight): Cíc phÝ vËn chuyÓn. Gi¸ trÞ thùc tÕ hay còng lµ gi¸ trÞ ban ®Çu cña xe « t«, ®ã lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ trÞ b¶o hiÓm cho c¸c xe khi tham gia b¶o hiÓm. V× vËy gi¸ trÞ thùc tÕ cÇn ®îc c¸c chñ xe kª khai mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. 3.2. Sè tiÒn b¶o hiÓm Sè tiÒn b¶o hiÓm do ngêi ®îc b¶o hiÓm kª khai vµ ®îc c«ng ty b¶o hiÓm chÊp nhËn trªn c¬ së gi¸ trÞ b¶o hiÓm. NÕu cã tæn thÊt mµ khi tham gia b¶o hiÓm ngêi ®îc b¶o hiÓm cè t×nh kª khai sè tiÒn b¶o hiÓm nhá h¬n gi¸ trÞ b¶o hiÓm th× sè tiÒn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 båi thêng chØ ®îc tr¶ theo tû lÖ sè tiÒn b¶o hiÓm vµ gi¸ trÞ b¶o hiÓm. Ngîc l¹i, nÕu sè tiÒn b¶o hiÓm lín h¬n gi¸ trÞ b¶o hiÓm th× khi cã tæn thÊt x¶y ra th× chØ ®îc båi thêng cao nhÊt b»ng gi¸ trÞ b¶o hiÓm. 4- PhÝ b¶o hiÓm 4.1-PhÝ b¶o hiÓm Khi c¸c chñ xe muèn xe cña m×nh ®îc b¶o hiÓm t¹i mét c«ng ty b¶o hiÓm th× ph¶i nép mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn quü b¶o hiÓm. PhÝ b¶o hiÓm lµ mét kho¶n tiÒn mµ c¸c chñ ph¬ng tiÖn cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp tõng n¨m cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn quü b¶o hiÓm. C«ng ty b¶o hiÓm tiÕn hµnh thu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt th©n xe « t« theo biÓu phÝ cña Bé tµi chÝnh quy ®Þnh vµ cã thÓ thu ngay trùc tiÕp hoÆc uû nhiÖm cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thu hé. 4.2 – ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm Trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, viÖc tÝnh phÝ b¶o hiÓm lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng, ®ßi hái sù chÝnh x¸c cao. PhÝ b¶o hiÓm ®îc x¸c ®Þnh võa phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña mæi chñ xe khi tham gia b¶o hiÓm, ®ång thêi võa h×nh thµnh quü b¶o hiÓm ®ñ lín ®Ó cã thÓ bï ®¾p cho nh÷ng thiÖt h¹i bÊt ngê x¶y ra do t¹i n¹n, gãp phÇn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc ®¶m b¶o ®êi sèng cho mäi ngêi d©n trong x· héi. Khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm cho tõng ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm cô thÓ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng c¨n cø vµo nh÷ng nh©n tè sau: Lo¹i xe: Do mæi lo¹i xe cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kû thuËt kh¸c nhau, cã møc ®é rñi ro kh¸c nhau nªn phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« ®îc tÝnh cho tõng lo¹i xe. Th«ng thêng, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®a ra nh÷ng biÓu phÝ b¶o hiÓm phï hîp cho hÇu hÕt c¸c xe th«ng dông th«ng qua ph©n lo¹i xe thµnh c¸c nhãm. ViÖc ph©n lo¹i nµy ®îc dùa trªn c¬ së tèc ®é tèi ®a cña xe, tû lÖ gia tèc, chi phÝ vµ møc ®é khã kh¨n khi ph¶i söa ch÷a vµ sù khan hiÕm cña phô tïng. §èi víi c¸c xe ho¹t ®éng th«ng dông nh xe kÐo, r¬ moãc, xe chë hµng nÆng... Do cã møc ®é rñi ro cao nªn phÝ b¶o hiÓm thêng ®îc céng thªm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh dùa trªn møc phÝ c¬ b¶n. Khu vùc gi÷ xe vµ ®Ó xe: Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i c«ng ty b¶o hiÓm nµo còng quan t©m ®Õn nh©n tè nµy.Tuy nhiªn, còng cã mét sè c«ng ty b¶o hiÓm tÝnh phÝ b¶o hiÓm dùa theo khu vùc gi÷ xe vµ ®Ó xe. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc ®Ých sö dông xe: §©y lµ nh©n tè rÊt quan träng khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm. Nã gióp c«ng ty b¶o hiÓm biÕt ®îc møc ®é rñi ro cã thÓ x¶y ra. VÝ dô: Xe do mét ngêi vÒ hu sö dông cho môc ®Ých kinh doanh ®¬n thuÇn ch¾c ch¾n sÏ ®ãng phÝ b¶o hiÓm thÊp h¬n so víi xe do mét th¬ng gia sö dông ®Ó ®i l¹i nh÷ng khu vùc réng lín. Râ rµng xe l¨n b¸nh trªn ®êng cµng nhiÒu th× rñi ro tai n¹n cµng lín. Tuæi t¸c kinh nghiÖm l¸i xe cña ngêi yªu cÇu b¶o hiÓm vµ nh÷ng ngêi sö dông thêng xuyªn chiÕc xe ®îc b¶o hiÓm. Sè liÖu th«ng kª cho thÊy r»ng c¸c l¸i xe trÎ tuæi bÞ tai nhiÒu h¬n so víi c¸c l¸i xe lín tuæi. Trong thùc tÕ, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng ¸p dông gi¶m phÝ b¶o hiÓm cho c¸c l¸i xe trªn 50 tuæi hoÆc 55 tuæi, do kinh nghiÖm cho thÊy sè ngêi nµy gÆp Ýt tai n¹n h¬n so víi c¸c l¸i xe trÎ tuæi. Tuy nhiªn víi nh÷ng l¸i xe qu¸ lín tuæi (thêng tõ 60 tuæi trë lªn) thêng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn søc kháe phï hîp ®Ó cã thÓ l¸i xe th× c«ng ty b¶o hiÓm míi nhËn b¶o hiÓm. Ngoµi ra, ®Ó khuyÕn khÝch h¹n chÕ tai n¹n c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng yªu cÇu ngêi ®îc b¶o hiÓm tù chÞu mét phÇn tæn thÊt x¶y ra víi xe cña m×nh (hay cßn gäi lµ møc miÔn thêng). §ãi víi nh÷ng l¸i xe trÎ tuæi møc miÔn thêng nµy thêng cao h¬n so víi nh÷ng l¸i xe cã ®é tuæi lín h¬n. Gi¶m phÝ b¶o hiÓm: §Ó khuyÕn khÝch c¸c chñ xe cã sè lîng tham gia b¶o hiÓm t¹i c«ng ty m×nh c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thêng ¸p dông møc gi¶m phÝ so víi møc phÝ chung theo sè lîng tham gia b¶o hiÓm. Ngoµi ra, hÇu hÕt c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn ¸p dông c¬ chÕ gi¶m phÝ cho nh÷ng ngêi tham gia b¶o kh«ng cã khiÕu n¹i vµ gia t¨ng tû lÖ gi¶m phÝ nµy cho mét sè n¨m kh«ng cã khiÕu n¹i gia t¨ng. Cã thÓ nãi ®©y lµ biÖn ph¸p phæ biÕn trong b¶o hiÓm xe c¬ giíi nãi chung vµ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« nãi riªng. BiÓu phÝ ®Æc biÖt: khi kh¸ch hµng cã sè lîng xe tham gia b¶o hiÓm nhiÒu, c«ng t h¸ch hµng cao h¬n hoÆc b»ng møc tæn th¸t b×nh qu©n chung th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ ¸p dông møc phÝ chung. C¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm: Gièng nh c¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm nãi chung, phÝ b¶o hiÓm ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 F=f+d Trong ®ã: - F: PhÝ thu mçi ®Çu xe. - d: Phô phÝ. - f: PhÝ båi thêng thiÖt h¹i hay phÝ thuÇn ( thùc phÝ) Theo c«ng thøc trªn viÖc x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm phô thuéc vµo c¸c nh©n tè sau: + T×nh h×nh båi thêng tæn thÊt cña nh÷ng n¨m tríc ®ã. C¨n cø vµo sè liÖu thèng kª, c«ng ty b¶o hiÓm sÏ tÝnh to¸n ®îc phÇn phÝ båi thêng f cho mçi ®Çu xe nh sau: f   Si Ti  Ci f   Si Ti  Ci Trong ®ã: + Si – sè vô tai n¹n x¶y ra trong n¨m thø i + Ti – thiÖt h¹i b×nh qu©n mét vô trong n¨m thø i + Ci – Sè xe ho¹t ®éng thùc tÕ trong n¨m thø i + C¸c chi phÝ kh¸c hay cßn gäi lµ phÇn phô phÝ d bao gåm c¸c chi phÝ nh : chi ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, chi qu¶n lý, mét phÇn bæ sung cho quü dù phßng nghiÖp vô, mét phÇn ®Ó nép cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c. Nh vËy, phÝ båi thêng ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo sè liÖu thèng kª cßn phô phÝ thêng chiÕm tõ 20 ®Õn 30 % sè phÝ thu ®ù¬c. V× ®©y lµ nghiÖp vô b¶o hiÓm tµi s¶n cho nªn sè tiÒn b¶o hiÓm ®îc x¸c ®Þnh qu¸ ®¬n gi¶n, chñ yÕu dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tÕ chiÕc xe khi tham gia b¶o hiÓm hoÆc chøng tõ ho¸ ®¬n khi mua b¸n xe, sau ®ã hai bªn to¶ thuËn víi nhau vÒ sè tiÒn mua b¶o hiÓm. Tuy vËy c«ng t¸c nµy ®ßi hái nh©n viªn ph¶i cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh khi ®¸nh gi¸ xe. …C¨n cø vµo sè tiÒn b¶o hiÓm hai bªn còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc phÝ b¶o hiÓm dùa trªn tû lÖ phÝ b¶o hiÓm: F = SBH xR Trong ®ã: + SBH : sè tiÒn b¶o hiÓm + R: tû lÖ phÝ Tû lÖ phÝ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - X¸c suÊt rñi ro ®èi víi nh÷ng vô tai n¹n giao th«ng ph¸t sinh nãi chung cho tõng lo¹i xe. - §iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Þa h×nh tõng vïng tõng miÒn mµ ph¹m vi chiÕc xe ®ã ho¹t ®éng lµ chñ yÕu. - T×nh tr¹ng thùc tÕ cña chiÕc xe. - LuËt thuÕ cña Nhµ níc. - Chi phÝ qu¶n lý vµ l·i dù kiÕn cña c«ng ty. ChÝnh v× phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh vËy cho nªn hÇu hÕt c¸c c«ng ty b¶o hiÓm chia lµm hai loaÞ tû lÖ phÝ; R = R 1 + R2 Trong ®ã: + R1: tû lÖ phÝ thuÇn (tû lÖ phÝ c¬ b¶n) + R2 : Tû lÖ phô phÝ Th«ng thêng khi x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ c¬ b¶n R 1 c«ng ty b¶o hiÓm c¨n cø vµo tµi liÖu thèng kª cña mét sè n¨m tríc ®ã : Tæng sè tiÒn båi thêng trong mét sè n¨m tríc ®ã R1= x 100 Tæng sè phÝ thu ®îc trong nh÷ng n¨m tríc ®ã NÕu c«ng ty míi thµnh lËp viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ nµy thêng c¨n cø vµo tµi liÖu cña c¶nh s¸t giao th«ng ë c¸c tØnh, vïng hoÆc trùc tiÕp tiÕn hµnh ®iÒu tra chän mÉu ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ vµ cã mét sè trêng hîp mua biÓu phÝ. BiÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« cña Bé tµi chÝnh : Ph¹m vi b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé 1,36% sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm th©n vá xe 2,27% sè tiÒn b¶o hiÓm §èi víi nh÷ng xe ho¹t ®«ng mang tÝnh chÊt thêi vô, tøc lµ chØ ho¹t ®«ng mét sè ngµy trong n¨m th× chñ xe chØ ph¶i ®ãng cho ng÷ng ngµy ho¹t ®éng ®ã theo c«ng thøc sau: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè th¸ng xe ho¹t ®éng trong n¨m PhÝ b¶o hiÓm = Møc phÝ c¶ n¨m x  12 Th¸ng Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng trêng hîp xe tham gia díi mét n¨m th× nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm ®· ¸p dông theo biÓu phÝ ng¾n h¹n sau: Díi 3 th¸ng : 30% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m Trªn 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng : 60% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m Trªn 6 th¸ng ®Õn 9 th¸ng : 90% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m Trªn 9 th¸ng :100% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m *Trêng hîp chñ xe cã nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm theo c¸c ®iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt , c«ng ty cÇn yªu cÇu chñ xe kª khai ®Çy ®ñ, chi tiÕt nh÷ng néi dung yªu cÇu më réng trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm cïng víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lµm c¬ së tÝnh phÝ b¶o hiÓm vµ tÝnh to¸n båi thêng khi cã tai n¹n x¶y ra. Khi ®· chÊp nhËn b¶o hiÓm, c¸c c«ng ty ph¶i cÊp cho chñ xe b¶n tho¶ thuËn bæ sung . B¶n tho¶ thuËn bæ sung nµy ®îc ®Ýnh kÌm vµ lµ mét bé phËn cña giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ®· cÊp cho chñ xe. - B¶o hiÓm kh«ng khÊu trõ khÊu hao thay míi : c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i thùc tÕ cña xe hoÆc x¸c ®Þnh thêi gian ®· sö dông ®Ó ¸p dông tû lÖ phÝ BiÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« kh«ng tÝnh khÊu hao thay míi : Gi¸ trÞ thùc tÕ Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm c¬ b¶n trªn sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé B¶o hiÓm bé phËn Xe míi ®· sö dông díi 3n¨m hoÆc gi¸ trÞ cßn 1,36% l¹i tõ 70%trë lªn so víi gia trÞ xe míi. Xe ®· sö dông tõ 3 ®Õn 6 n¨m hoÆc gi¸ trÞ cßn 1,55% l¹i tõ 50% ®Õn 70%so víi gi¸ trÞ xe míi Xe ®¶ dông trªn 6n¨m hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i díi 1,73% 50%so víi gi¸ trÞ xe míi. - B¶o hiÓm båi thêng theo giíi h¹n tr¸ch nhiÖm: chñ xe cã tham gia b¶o hiÓm cho chiÕc xe ®îc b¶o hiÓm theo mét gÝa trÞ 14 2,27% 2,45% 2,64% thÓ tuú ý lùa chän nhÊt ®Þnh thÊp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe . Khi tÝnh phÝ b¶o hiÓm cÇn ph¶i lu ý ®Õn c¸c yÕu tè : gi¸ trÞ cña xe, gi¸ trÞ cßn l¹i, sè tiÒn b¶o hiÓm ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n chÝnh x¸c: GTTT-STBH PhÝ b¶o hiÓm =sè tiÒn b¶o hiÓm x tû lÖ phÝ c¬ b¶n (100%+  x 80%) GTTT Trong ®ã: GTTT-gÝa trÞ thùc tÕ STBH-Sè tiÒn b¶o hiÓm - B¶o hiÓm cã ¸p dông møc miÔn båi thêng :chñ xe cã thÓ lùa chän møc miÔn båi thêng cã khÊu trõ tuú ý tõ 1.000.000® ®Õn 10.000.000® hoÆc tõ 100$ ®Õn 1.000$ Khi ¸p dông møc miÔn båi thêng th× tû lÖ gi¶m phÝ so víi tæng phÝ ®îc quy ®Þnh nh sau: Møc miÔn båi thêng 1.0 00. 000 ® hoÆ c 100 US D 2.0 00. 000 ® ho¨ c 200 US D 3.0 00. 000 0® 15 Tû lÖ gi¶m phÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoÆ c 300 US D 4.0 00. 000 ® hoÆ c 400 US D 5.0 00. 000 .® hoÆ c 500 US D 6.0 00. 000 ® hoÆ c 600 US D 7.0 00. 000 ® hoÆ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c 700 US D 8.000.000® hoÆc 800USD 9.000.000® hoÆc 900USD 10.000.000® hoÆc 1000 USD Gi¶m 0,5% tæng sè phÝ Gi¶m 0,8% tæng sè phÝ Gi¶m 11% tæng sè phÝ Gi¶m 14% tæng sè phÝ Gi¶m 17% tæng sè phÝ Gi¶m 20% tæng sè phÝ Gi¶m 23% tæng sè phÝ Gi¶m 26% tæng sè phÝ Gi¶m 30% tæng sè phÝ Gi¶m 35% tæng sè phÝ - B¶o hiÓm thiÖt h¹i x¶y ra ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam: PhÝ b¶o hiÓm b»ng 150% phÝ c¬ b¶n -B¶o hiÓm mÊt c¾p bé phËn xe « t«: PhÝ b¶o hiÓm b»ng 115% phÝ c¬ b¶n. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ ¸p dông møc t¨ng gi¶m phÝ ®èi víi b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« nh sau: - Gi¶m phÝ theo tû lÖ tæn thÊt : trêng hîp kh«ng cã khiÕu l¹i ph¶i båi thêng theo quy t¾c b¶o hiÓm trong thêi h¹n quy ®Þnh díi ®©y phÝ b¶o hiÓm t¸i tôc cã thÓ ®îc gi¶m: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 01 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 10% 02 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 15% 03 n¨m liªn tôc : cã thÓ gi¶m ®Õn 20% - Gi¶m phÝ theo sè lîng xe tham gia b¶o hiÓm: Sè lîng xe tham gia Møc gi¶m phÝ Tõ 05 ®Õn 10 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 05% tæng sè phÝ Tõ 11 ®Õn 20 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 10% tæng sè phÝ Tõ 21 ®Õn 30 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 15% tæng sè phÝ Tõ 31 ®Õn 50 xe cã thÓ gi¶m tèi ®a 20% tæng sè phÝ *Hoµn phÝ b¶o hiÓm. Cã nh÷ng trêng hîp chñ xe ®· ®ãng phÝ b¶o hiÓm c¶ n¨m nhng trong n¨m kh«ng ho¹t ®éng mét thêi gian v× mét lý do nµo ®ã vÝ dô nh ngõng ho¹t ®éng ®Ó tu söa xe. Trong trêng hîp nµy th«ng thêng c«ng ty b¶o hiÓm sÏ hoµn l¹i phÝ b¶o hiÓm cña nh÷ng th¸ng ngõng häat ®éng ®ã cho chñ xe . Sè phÝ hoµn l¹i ®îc tÝnh nh sau: sè th¸ng kh«ng ho¹t ®éng PhÝ hoµn l¹i = PhÝ c¶ n¨m x  x Tû lÖ hoµn l¹i phÝ. 12 th¸ng Mçi c«ng ty b¶o hiÓm cã tû lÖ hoµn phÝ lµ kh¸c nhau .Nhng th«ng thêng tû lÖ nµy lµ 80% NÕu chñ xe muèn huû bá hîp ®ång b¶o hiÓm khi cha hÕt thêi h¹n hîp ®ång th× th«ng thêng c«ng ty b¶o hiÓm còng hoµn l¹i phÝ b¶o hiÓm cho thêi gian cßn l¹i ®ã theo c«ng thøc trªn nhng víi ®iÒu kiÖn lµ chñ xe cha cã lÇn nµo ®îc c«ng ty b¶o hiÓm tr¶ tiÒn b¶o hiÓm. Tr¸ch nhiÖm nép phÝ cña chñ xe tuú thuéc vµo tho¶ thuËn gi÷a chñ xe víi ngêi b¶o hiÓm. Th«ng thêng tr¸ch nhiÖm cña chñ xe lµ tõ khi hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc nép phÝ cã thÓ ®îc tiÕn hµnh tõ mét hoÆc hai lÇn . §èi víi c¸c chñ xe cã sè lîng trªn 50xe th× thêng nép hai lÇn , mçi lÇn nép ph¶i theo ®óng thêi h¹n tho¶ thuËn. NÕu trong trêng hîp chñ xe kh«ng nép phÝ ®Çy ®ñ vµ ®óng theo tho¶ thuËn th× hîp ®ång b¶o hiÓm mÊt hiÖu lùc cho ®Õn khi chñ xe tiÕp tôc nép phÝ. 5 - Gi¸m ®Þnh vµ båi thêng tæn thÊt 5.1. Gi¸m ®Þnh Th«ng b¸o t¹i n¹n : còng nh c¸c lo¹i ®¬n b¶o hiÓm kh¸c, ngêi b¶o hiÓm yªu cÇu chñ xe (hoÆc l¸i xe )khi xe bÞ tai n¹n mét mÆt ph¶i t×m c¸ch cøu ch÷a , mét mÆt ph¶i t×m c¸ch cøu ch÷a vµ h¹n chÕ tæn thÊt, mÆt kh¸c nhanh chãng b¸o cho c«ng ty b¶o hiÓm biÕt . Chñ xe kh«ng ®îc di chuyÓn , th¸o dì hoÆc söa ch÷a xe khi cha cã ý kiÕn cña c«ng ty b¶o hiÓm , trõ trêng hîp ph¶i thi hµnh chØ thÞ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn . Gi¸m ®Þnh tæn thÊt: th«ng thêng ®èi víi b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« viÖc gi¸m ®Þnh tæn thÊt ®îc c«ng ty b¶o hiÓm tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña chñ xe ,l¸i xe hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p nh»m x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ møc ®é thiÖt h¹i. ChØ trong trêng hîp hai bªn kh«ng ®¹t ®îc sù thèng nhÊt th× lóc nµy míi chØ ®Þnh gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt chuyªn nghiÖp lµm trung gian thùc hiÖn gi¸m ®Þnh . KÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt chuyªn nghiÖp ®îc coi lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng . Trêng hîp kÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt chuyªn nghiÖp kh¸c víi kÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn b¶o hiÓm , doanh nghiÖp chÞu chi phÝ gi¸m ®Þnh. Trêng hîp kÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt chuyªn nghiÖp trïng víi kÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn b¶o hiÓm th× chñ xe « t« ph¶i chÞu chi phÝ gi¸m ®Þnh . Trong trêng hîp ®Æc biÖt, nÕu doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc viÖc lËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh th× cã thÓ c¨n cø vµo c¸c biªn b¶n, kÕt luËn cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ c¸c hiÖn vËt thu ®îc (nh lµ ¶nh chôp, lêi khai cña c¸c bªn cã liªn quan ...) ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i. Trong mét vô tai n¹n th× chi phÝ gi¸m ®Þnh bao gåm chi phÝ c¬ b¶n vµ chi phÝ biÕn ®éng . Chi phÝ c¬ b¶n bao gåm chi phÝ ®Þnh møc cho mét ngµy c«ng gi¸m ®Þnh nh tiÒn l¬ng, c«ng t¸c phÝ, chi phÝ lu tr÷ vµ kho¶n phô cÊp kh¸c. Chi phÝ biÕn ®éng gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ cÇn thiÕt, hîp lý vµ cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c gi¸m ®Þnh nh chi phÝ quay phim ,chôp ¶nh ,chi phÝ sao chôp hå s¬. 5.2. Båi thêng tæn thÊt Hå s¬ båi thõ¬ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi yªu cÇu c¬ quan b¶o hiÓm båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt xe ,chñ xe ph¶i cung cÊp nh÷ng tµi liÖu chøng tõ sau : +Tê khai tai n¹n cña chñ xe + B¶n sao cña giÊy chøng nhËn ®¨ng ký xe, giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i trêng ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé, giÊy phÐp l¸i xe. + KÕt luËn ®iÒu tra cña c«ng an hoÆc b¶n sao bé hå s¬ tai n¹n bao gåm : biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn trêng, biªn b¶n kh¸m nghiÖm xe liªn quan ®Õn tai n¹n , biªn b¶n gi¶i quyÕt tai n¹n, biªn b¶n gi¸m ®Þnh thiÖt h¹i ( nÕu cã ) . + B¶n ¸n quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n trong trêng hîp cã tranh chÊp t¹i toµ ¸n. + C¸c biªn b¶n, tµi liÖu x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ngêi thø ba. + C¸c chøng tõ x¸c ®Þnh thiÖt h¹i do tai n¹n, vÝ dô : chøng tõ x¸c ®Þnh chi phÝ söa ch÷a xe, thuª cÇn cÈu ... Nguyªn t¾c båi thêng tæn thÊt ViÖc tÝnh to¸n sè tiÒn båi thêng cña c¬ quan b¶o hiÓm cho c¸c chñ xe «t« ®îc dùa trªn c¬ së thiÖt h¹i thùc tÕ cña xe « t«. Khi yªu cÇu båi thêng, chñ xe « t« cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn cho c¬ quan b¶o hiÓm nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt liªn quan ®Õn tai n¹n. Th«ng thêng viÖc tÝnh to¸n vËt chÊt xe «t« vµ x¸c ®Þnh sè tiÒn båi thêng nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« ®îc tiÕn hµnh nh sau: - Trêng hîp xe tham gia b¶o hiÓm b»ng hoÆc díi gi¸ trÞ thùc tÕ sè tiÒn båi thêng lµ : sè tiÒn b¶o hiÓm sè tiÒn båi thêng = ThiÖt h¹i thùc tÕ x  Gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe -Trêng hîp xe tham gia trªn gi¸ trÞ thùc tÕ : theo nguyªn t¨c ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm ®Ó tr¸nh viÖc “lîi dông” b¶o hiÓm c«ng ty b¶o hiÓm chØ chÊp nhËn sè tiÒn b¶o hiÓm nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ b¶o hiÓm, tuy nhiªn nÕu ngêi tham gia b¶o hiÓm v« t×nh hoÆc cè t×nh tham gia lín h¬n gi¸ trÞ b¶o hiÓm trong trêng hîp nµy sè tiÒn båi thêng còng chØ b»ng thiÖt h¹i thùc tÕ vµ lu«n nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ b¶o hiÓm. Trêng hîp c«ng ty b¶o hiÓm chÊp nhËn trªn gi¸ trÞ thùc tÕ, vÝ dô theo “ gi¸ trÞ thay míi” trong trêng hîp nµy ®îc gäi lµ b¶o hiÓm theo “ gi¸ trÞ thay míi “ chñ xe ph¶i ®ãng phÝ b¶o hiÓm kh¸ cao theo c¸c ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm rÊt nghiªm ngÆt. 20
- Xem thêm -