Tài liệu Một số biện pháp nhằm tăng cường ứng dụng marketing trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty hạ long.

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi giíi thiÖu ViÖt Nam hiÖn ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi mµ §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· ®Ò ra tõ §¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986). Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy ViÖt Nam chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ bao cÊp sang x©y dùng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, trong ®ã kinh tÕ Nhµ n-íc ®ãng vai trß chñ ®¹o. V× vËy, tõ n¨m 1990 trë ®i, mét lo¹t c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c xuÊt hiÖn, ®ång thêi víi sù ra ®êi cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp t- nh©n, C«ng ty TNHH vµ míi ®©y lµ c«ng ty cæ phÇn. Nhµ n-íc kh«ng cßn bao tiªu s¶n phÈm vµ cung cÊp ®Çu vµo ra mµ chØ cßn gi÷ vai trß qu¶n lý vÜ m« cña thÞ tr-êng, ®iÒu nµy ®· t¹o ra mét m«i tr-êng c¹nh tranh thùc sù mµ ë ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn thô ®éng nh- tr-íc mµ ph¶i n¨ng ®éng tù t×m kiÕm thÞ tr-êng cho m×nh nÕu muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn. ViÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm trë thµnh môc tiªu ®-îc quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm cho ai, lóc nµo vµ ë ®©u ®· trë thµnh c©u hái ®èi víi mäi nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, sù c¹nh tranh ®· ®-îc coi lµ tÊt yÕu ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ c¸c kh¸ch hµng ®-îc sù coi träng, quan t©m ®Æc biÖt. Trong bèi c¶nh ®ã, viÖc ¸p dông Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®-îc c¸c doanh nghiÖp sö dông nh- mét c«ng cô ®¾c lùc. §èi víi C«ng ty H¹ Long, mét doanh nghiÖp võa vµ nhá, ®-îc thµnh lËp sau thêi kú ®æi míi, viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm lu«n ®-îc coi lµ yÕu tè mang tÝnh chÊt sèng cßn ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh-: NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, thÞ tr-êng c«ng nghÖ th«ng tin d-îc nhµ n-íc ®Æc biÖt quan t©m, còng nh- sù gia t¨ng cña nÒn kinh tÕ ®iÖn tö thÕ giíi, chñ tr-¬ng cña c«ng ty lµ më réng quy m«. V× vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty øng dông c«ng nghÖ kü thuËt H¹ Long, ®-îc sù h-íng dÉn nhiÖt t×nh cña PGS-TS §Æng §×nh §µo, cïng víi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng chØ b¶o thùc tÕ cña anh chÞ em trong C«ng ty H¹ Long, em ®· chän chuyªn ®Ò: “ øng dông Marketing trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ë c«ng ty kü thuËt c«ng nghÖ H¹ Long” . Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, c¬ cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh: Ch-¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ Marketing vµ øng dông cña Marketing trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng øng dông Marketing hiÖn nay trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty H¹ Long. Ch-¬ng II: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c-êng øng dông Marketing trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty H¹ Long. Song do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, viÖc n¾m b¾t c¸c yªu cÇu c«ng t¸c ch-a ®Çy ®ñ nªn trong chuyªn ®Ò sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái cã nh÷ng sai sãt. V× vËy, em mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« nh»m hoµn thiÖn nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh.. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ Marketing vµ øng dông cña Marketing trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i Tr-íc khi t×m hiÓu nh÷ng øng dông cña Marketing trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, chóng ta cÇn biÕt Marketing vµ qu¶n trÞ Marketing lµ g×, v× vËy phËn mét cña ch-¬ng nµy sÏ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Marketing vµ qu¶n trÞ Marketing. I- Kh¸i qu¸t chung vÒ Marketing vµ vai trß cña nghÖ thuËt øng xö Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vµ sù h×nh thµnh Marketing . Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña lý thuyÕt Marketing g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña khoa häc qu¶n trÞ. Khi khoa häc qu¶n trÞ míi ra ®êi, giai ®o¹n 19101915 th× Marketing ®· xuÊt hiÖn vµ ®-îc hiÓu lµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó thoµn thiÖn s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qña hÖ thèng ph©n phèi v× hä cho r»ng ng-êi tiªu thô sÏ cã c¶m t×nh víi nh÷ng thø hµng ho¸ ®-îc b¸n réng r·i vµ gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. C¸c ho¹t ®éng Marketing ®ã ®-îc gäi lµ Marketing truyÒn thèng (hay Marketing cæ ®iÓn). Së dÜ trong thêi kú nµy, Marketing nhÊn m¹nh ®Õn tÇm quan träng cña viÖc hoµn thiÖn s¶n xuÊt vµ hÖ thèng kªnh ph©n phèi lµ v× trong giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ t- b¶n th× hµng ho¸ cßn ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vµ gi¸ thµnh cña chóng cßn qu¸ cao, do vËy, ®Ó doanh nghiÖp thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i hoµn thiÖn s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vµo ®Çu nh÷ng n¨m n¨m m-¬i, søc cung hµng ho¸ ®· v-ît møc t¨ng tr-ëng cña nhu cÇu nªn Marketing ®· ®-îc g¾n víi ng-êi b¸n ®ang cè g¾ng t×m kiÕm ng-êi mua, v× vËy quan niÖm Marketing truyÒn thèng ®· chuyÓn sang h-íng míi, nhÊn m¹nh ®Õn viÖc hoµn thiÖn hµng ho¸. Quan niÖm hoµn thiÖn hµng ho¸ kh¼ng ®Þnh r»ng ng-êi tiªu dïng sÏ -a thÝch nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt l-îng cao nhÊt, cã tÝnh n¨ng sö dông tèt nhÊt, v× vËy doanh nghiÖp ph¶i tËp trung vµo viÖc th-êng xuyªn hoµn thiÖn hµng ho¸ . Tuy cã ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, nh-ng quan niÖm nµy dÉn ®Õn c¨n bÖnh “ Marketing thiÓn cËn” v× ng-êi b¸n qu¸ -a thÝch hµng ho¸ cña m×nh ®Õn nçi bá qua nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, bá qua viÖc ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh»m thu hót sù chó ý cña ng-êi tiªu dïng còng nh- viÖc ph©n phèi hµng ho¸ theo nh÷ng kªnh thuËn tiÖn. Do vËy víi quan niÖm nµy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vÉn ch-a ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Song song víi quan niÖm nµy cßn cã mét quan niÖm kh¸c vÒ Marketing còng vµo thêi kú ®ã. §ã lµ quan niÖm t¨ng c-êng nç lùc th-¬ng m¹i. Quan niÖm nµy kh¼ng ®Þnh r»ng ng-êi tiªu dïng sÏ kh«ng mua hµng ho¸ cña doanh nghiÖp víi sè l-îng kh¸ lín nÕu nhdoanh nghiÖp kh«ng cã nh÷ng nç lùc ®¸ng kÓ trong c¸c lÜnh vùc tiªu thô vµ khuyÕn m¹i. Do qu¸ nhÊn m¹nh ®Õn vai trß cña viÖc hç trî tiªu thô mµ bá qua vai trß cña c¸c yÕu tè kh¸c nªn quan niÖm nµy còng chØ thÝch hîp víi nh÷ng hµng ho¸ cã nhu cÇu thô ®éng, tøc lµ nh÷ng hµng mµ ng-êi mua th-êng kh«ng nghÜ ®Õn viÖc mua s¾m nã. Thùc tÕ ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù xuÊt hiÖn mét quan niÖm míi h¬n, hiÖn ®¹i h¬n, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña thêi kú míi (thêi kú c¹nh tranh cã tÝnh chÊt toµn cÇu), nÕu doanh nghiÖp muèn thu ®-îc lîi nhuËn. V× vËy, ®Õn nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XX, quan niÖm Marketing ®· ra ®êi. Quan niÖm nµy kh¼ng ®Þnh r»ng ®iÒu kiÖn ban ®Çu ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ x¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu vµ mong muèn cña c¸c thÞ tr-êng môc tiªu vµ b¶o ®¶m møc ®é tho¶ m·n mong muèn b»ng nh÷ng ph-¬ng thøc cã hiÖu qu¶ m¹nh mÏ h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ thùc chÊt, quan niÖm nµy ph¶n ¸nh sù trung thµnh cña doanh nghiÖp víi häc thuyÕt kh¸ch hµng lµ chñ. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸i mµ ng-êi tiªu dïng cÇn vµ thu lîi nhuËn nhê vµo viÖc tho¶ m·n tèt nhÊt nh÷ng nhu cÇu cña hä. Nh- vËy víi quan niÖm nµy, chóng ta thÊy r»ng ®èi t-îng quan t©m chñ yÕu cña quan niÖm nµy chÝnh lµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng môc tiªu vµ ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu cuèi cïng lµ thu lîi nhuËn th× nã sù dông nh÷ng nç lùc tæng hîp ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu ®ã. §iÒu ®ã lµm cho Marketing trë thµnh mét quan ®iÓm, mét khoa häc, mét c«ng cô h÷u hiÖu chung cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh- vËy qua sù ph¸t triÓn vÒ c¸c quan niÖm Marketing, chóng ta cã thÓ kh¸i niÖm Marketing lµ: “ Marketing lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña con ng-êi nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña con ng-êi th«ng qua trao ®æi” . Marketing ra ®êi tr-íc hÕt chÝnh ®Ó nh»m hç trî cã hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Ph©n lo¹i Marketing Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i Marketing: *NÕu ph©n lo¹i Marketing theo tiªu thøc ph¹m vi ho¹t ®éng th× ng-êi ta cã thÓ ph©n Marketing thµnh 2 lo¹i lµ: Marketing trong n-íc vµ Marketing quèc tÕ. Ra ®êi kho¶ng nh÷ng n¨m 80, Marketing quèc tÕ lµ n©ng c¸c nguyªn t¾c, c¸c kü thuËt cña Marketing lªn tÇm cì quèc tÕ. §Æc ®iÓm cña Marketing quèc tÕ lµ s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng, ph¹m vÞ ho¹t ®éng réng cã nhiÒu kªnh tiªu thô s¶n phÈm ®-îc thiÕt lËp víi nhiÒu lo¹i chÊt l-îng hÕt søc kh¸c nhau. Ho¹t ®éng Marketing quèc tÕ liªn quan chÆt chÏ, g¾n bã víi chÝnh trÞ, t- t-ëng, phe ph¸i, c¸c khèi kinh tÕ... *NÕu ph©n lo¹i Marketing theo môc ®Ých cã lîi Ých vËt chÊt hay kh«ng cã lîi Ých vËt chÊt, ng-êi ta cã thÓ chia Marketing c¸c nhãm. -Marketing truyÒn thèng vµ Marketing hiÖn ®¹i T- t-ëng c¬ b¶n cña Marketing truyÒn thèng lµ c¸c doanh nghiÖp dùa vµo thiÕt bÞ hiÖn cã chÕ t¹o ra s¶n phÈm vµ sau ®ã cè g¾ng b¾n chóng trªn thÞ tr-êng. NghÜa lµ doanh nghiÖp cè g¾n b¸n nh÷ng g× m×nh cã. Trªn cë së ®ã c¸c nhµ qu¶n lý coi néi dung cña Marketing lóc nµy lµ tËp trung nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó b¸n hµng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T- t-ëng c¬ b¶n cña Marketing hiÖn ®¹i lµ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®Þnh h-íng mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. B¾t ®Çu tõ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng, tæ chøc s¶n xuÊt, tiªu thô vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng th«ng qua ®ã thu ®-îc lîi nhuËn. -Marketing nguyªn lý vµ Marketing c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n, th-¬ng m¹i. Marketing nguyªn lý tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm chung, nh÷ng kiÕn thøc chung vÒ Marketing cßn Marketing chuyªn ngµnh lµ sù vËn dông c¸c quan ®iÓm, c¸c kiÕn thøc chung trong tõng lÜnh vùc kinh doanh cô thÓ. VÝ dô: Marketing th-¬ng m¹i ®i s©u nghiªn cøu kh¸ch hµng vµ hµnh vi mua s¾m cña hä, x¸c ®Þnh thêi c¬ hÊp dÉn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp; c¸c tham sè kiÓm so¸t vµ kh«ng kiÓm so¸t næi vÒ m«i tr-êng kinh doanh; sù vËn dông c¸c yÕu tè cña Marketing hçn hîp trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i... -Micro Marketing, macro Marketing vµ Marketing hçn hîp. Micro Marketing lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¹t môc tiªu cña do¹nh nghiÖp th«ng qua dù ®o¸n nhu cÇu vµ tæ chøc ®-a hµng ho¸, dÞch vô tíi hä. Macro Marketing lµ qu¸ tr×nh x· héi ®iÒu khiÓn c¸c dßng hµng ho¸, dÞch vô cña nÒn kinh tÕ tõ ng-êi s¶n xuÊt tíi ng-êi tiªu thô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó thùc hiÖn c©n ®èi cung cÇu vµ hoµn thµnh ®-îc c¸c môc ®Ých cña x· héi. Marketing hçn hîp lµ sù phèi hîp hay s¾p xÕp nh÷ng thµnh phÇn cña Marketing cho phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ, bao gåm s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn. C¸c chuyªn gia Marketing hiÖn ®¹i cßnkÓ thªm c¶ ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng vµo néi dung cña Marketing hçn hîp. 3.B¶n chÊt Marketing Tuy cã sù kh¸c nhau trong ph©n lo¹i, song mäi ng-êi ®Òu thõa nhËn nh÷ng t- t-ëng c¬ b¶n cña Marketing lµ: -Tr-íc hÕt ph¶i t×m ra, ph¸t hiÖn ra nhu cÇu vµ b»ng mäi c¸ch tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®ã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Nghiªn cøu s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó t×m ra hµng ho¸, dÞch vô cã thÓ b¸n trªn thÞ tr-êng. -Coi kh¸ch hµng lµ th-îng tÕ, lµ trung t©m mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ph¶i h-íng vµo. -Nghiªn cøu ng-êi tiªu dïng , nhÊt lµ nghiªn cøu tËp qu¸n, thÞ hiÕu, m«i tr-êng kinh doanh ®Ó cã biÖn ph¸p øng xö cho phï hîp. -T×m ra c¸ch kinh doanh riªng cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i t×m ra triÕt lý riªng, chiÕn l-îc riªng cña m×nh cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng. 4.NghÖ thuËt øng xö Marketing ViÖc vËn dông Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã néi dung réng lín, phøc t¹p, nªn ë ph¹m vi cña ®Ò môc nµy chØ nªu nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nguyªn lý c¬ b¶n. -Thø nhÊt lµ Hoµn thiÖn môc tiªu chiÕn l-îc kinh doanh: muèn thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã t- duy chiÕn l-îc vµ môc ®Ých hµnh ®éng, nhÊt lµ trong Marketing cô thÓ cña doanh nghiÖp. Môc tiªu kinh doanh lµ kÕt qu¶ mong muèn mµ doanh nghiÖp phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®-îc bao gåm c¶ môc tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. C¸c môc tiªu th-êng gÆp lµ møc lîi nhuËn. Sù t¨ng tr-ëng doanh sè b¸n hµng, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp, ®é an toµn trong kinh doanh vµ ®æi míi. Môc tiªu cña tõng doanh nghiÖp cô thÓ lµ kh¸c nhau nh-ng mäi môc tiªu ®Ò ra cÇn cô thÓ, linh ho¹t, ®Þnh l-îng ®-îc, cã tÝnh kh¶ thi, nhÊt qu¸n vµ hîp lý. -Thø hai lµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng kinh doanh ®Ó t×m kiÕm thêi c¬ hÊp dÉn. Thêi c¬ hÊp dÉn ®èi víi mét doanh nghiÖp lµ nh÷ng thêi c¬ ®-îc x¸c ®Þnh lµ phï hîp víi tiÒm n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. T×m kiÕm thêi c¬ hÊp dÉn lµ nhiÖm vô quan träng ®Æc biÖt cña qu¶n trÞ Marketing cña doanh nghiÖp. Cã thÓ tãm t¾t c¸c d¹ng thêi c¬ hÊp dÉn: C¸c lo¹i S¶n phÈm s¶n phÈm hiÖn t¹i S¶n phÈm míi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c d¹ng thÞ tr-êng ThÞ tr-êng hiÖn t¹i X©m nhËp thÞ tr-êng Ph¸t triÓn s¶n phÈm ThÞ tr-êng míi Më réng thÞ tr-êng §a d¹ng ho¸ kinh doanh - Thø ba lµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tham sè cña Marketing hçn hîp: nhgi¸ c¶ lµ tham sè duy nhÊt cña Marketing hçn hîp mang l¹i thu nhËp cho doanh nghiÖp, gi¸ c¶ g©y ra t¸c ®éng lín ®èi víi kh¸ch hµng, ¶nh h-ëng ®Õn møc tiªu thô s¶n phÈm vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, v× vËy chÝnh s¸ch gi¸ lµ r©t quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh. Ph©n phèi s¶n phÈm: theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ doanh nghiÖp ph©n phèi s¶n phÈm võa lµ thêi c¬, võa lµ trë ng¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph¶i lùa chän kªnh ph©n phèi nµo ®ã ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn, ph¸t triÓn m¹ng l-íi kinh doanh, gi¶m chi phÝ nh-ng l¹i t¨ng doanh sè vµ qu¶n lý ®-îc kªnh ph©n phèi. Xóc tiÕn th-¬ng m¹i: Gióp c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin cña thÞ tr-êng ®Ó cã biÖn ph¸p t¸c ®éng trë l¹i, tr¸nh rñi ro vµ gi¶m chi phÝ kinh doanh. -Ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô th-¬ng m¹i: Trong ho¹t ®éng kinh doanh cÇn vËn dông nguyªn lý Marketing ®Ó ph¸t hiÖn nhu cÇu, mong muèn vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cÇn thiÕt nãi chung còng nh- dÞch vô ph©n biÖt ®èi víi tõng nhãm kh¸ch hµng cô thÓ. §Ó tæ chøc kinh doanh dÞch vô cã hiÖu qu¶ cÇn coi träng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i dÞch vô, x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh, nªu râ c¸ch thøc tæ chøc vµ ph-¬ng thøc tiÕn hµnh. Nh- vËy, nhê cã ho¹t ®éng qu¶n trÞ Marketing mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ ho¹t ®éng qu¶n trÞ Marketing ®-îc tiÕn hµnh nh- thÕ nµo? Néi dung phÇn 2 sÏ tr¶ lêi cho chóng ta c©u hái ®ã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Nh÷ng øng dông cña Marketing - mix trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i Tr-íc hÕt chóng ta ®Òu hiÓu r»ng doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr-êng lµ nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. Do vËy, xÐt vÒ mÆt b¶n chÊt, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ tû suÊt sinh lêi cña mét ®ång vèn ®· bá ra. CÇn hiÓu r»ng sù sinh lêi ë ®©y kh«ng ph¶i chØ trong ng¾n h¹n mµ cßn trong dµi h¹n. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay th× ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn trong dµi h¹n kh«ng cã c¸ch g× h¬n lµ doanh nghiÖp tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi thÞ tr-êng. Mµ ®Ó cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng th× doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ Marketing cã hiÖu qu¶ nhÊt, bëi Marketing chÝnh lµ nh÷ng ho¹t ®éng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn cña con ng-êi th«ng qua trao ®æi. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc qu¸ tr×nh Marketing theo s¸t víi c¬ së lý luËn Marketing ®ång thêi ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn do giíi h¹n cña ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy, t«i chØ xin ®i s©u vµo mét phÇn cña qu¶n trÞ Marketing, ®ã lµ viÖc thiÕt hÖ thèng Marketing – mix (Marketing hçn hîp). Nh- ta ®· biÕt Marketing - mix lµ hÖ thèng ®ång bé c¸c c«ng cô cã thÓ kiÓm s¸t ®-îc mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Marketing hçn hîp gåm bèn tham sè: S¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn. §Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc kinh doanh tiªu thô cña m×nh doanh nghiÖp cã thÓ sö dông tuú ý vµ linh ho¹t theo ®Æc ®iÓm vµ t×nhhuèng cô thÓ c¸c tham sè cña Marketing hçn hîp. Chóng ta sÏ cïng nghiªn cøu chÝnh s¸ch doanh nghiÖp ®èi víi c¸c tham sè trªn. 1.ChÝnh s¸ch hµng ho¸ Nh÷ng nh©n tè cã liªn quan hµng ho¸ mµ cã thÓ t¸c ®éng ®-îc tíi nhu cÇu cña ng-êi mua bao gåm rÊt nhiÒu nh©n tè, ch¼ng h¹n nh- lîi Ých c¬ b¶n cña hµng ho¸ ®ã ®èi víi ng-êi tiªu dïng, chÊt l-îng, thuéc tÝnh, bè côc, bao gãi, nh·n hiÖu cña hµng ho¸. Ngoµi ra nã cßn bao gåm c¶ c¸c nh©n tè dÞch vô l-u kho, dÞch vô t- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vÊn cho kh¸ch hµng, thêi h¹n b¶o hµnh, ph-¬ng thøc thanh to¸n, tµi trî cho kh¸ch hµng.. Song, do ®Æc ®iÓm cña kinh doanh th-¬ng m¹i lµ mua hµng cña ng-êi nµy ®Ó b¸n cho ng-êi kh¸c do vËy nh÷ng quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp vÒ c¸c nh©n tè cã liªn quan hµng ho¸, cã t¸c ®éng tíi cÇu chØ bao gåm nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng, vÒ chñng lo¹i hµng ho¸ vµ danh môc hµng. 1.1. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng: DÞch vô ë ®©y lµ nh÷ng dÞch vô g¾n liÒn víi hµng ho¸. Khi quyÕt ®Þnh vÒ lo¹i dÞch vô nµy, nhµ qu¶n trÞ ph¶i th«ng qua ba quyÕt ®Þnh: néi dung dÞch vô, møc ®é dÞch vô vµ h×nh thøc lµm dÞch vô cho kh¸ch hµng. QuyÕt ®Þnh vÒ néi dung cña dÞch vô: Nhµ qu¶n trÞ cÇn vËn dông c¸c nguyªn lý Marketing ®Ó ph¸t hiÖn nhu cÇu, mong muèn vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cÇn thiÕt nãi chung còng nh- dÞch vô ph©n biÖt ®èi víi tõng nhãm kü thuËt cô thÓ vµ tÇm quan träng t-¬ng ®èi cña tõng dÞch vô ®ã. Th«ng th-êng, ®èi víi c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, ng-êi tiªu dïng th-êng mong muèn cã nh÷ng dÞch vô víi c¸c yÕu tè sau: ®é tin cËy, sù linh ho¹t vÒ gi¸ c¶ khi chµo mêi, kh¶ n¨ng ®-îc tvÊn vÒ kü thuËt , ®¶m b¶o gi¶m gi¸; phôc vô sau khi b¸n; quy m« cña mµng l-íi th-¬ng m¹i; dÔ dµng tiÕp xóc; b¶o ®¶m thay thÕ hµng ho¸; nh÷ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt réng lín cña ng-êi cung øng; kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng ho¸ theo mÉu ®¬n chiÕc; kh¶ n¨ng b¸n chÞu; cã thiÕt bÞ ®Ó thö nghiÖm, cã thiÕt bÞ ®Ó gia c«ng c¬ khÝ. Nh- vËy khi quyÕt ®Þnh cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng mua c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, doanh nghiÖp ph¶i t×m hiÓu xem tÇm quan träng cña tõng yÕu tè trªn ®èi víi kh¸ch hµng vµ hiÖn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ang cung cÊp nh÷ng yÕu tè nµo ®Ó tõ ®ã ®-a ra mét quyÕt ®Þnh tèi -u nhÊt. - QuyÕt ®Þnh vÒ møc ®é dÞch vô. Ngoµi viÖc quan t©m ®Õn b¶n th©n dÞch vô ®-îc cung cÊp, ng-êi tiªu dïng cßn quan t©m ®Õn khèi l-îng vµ chÊt l-îng dÞch vô n÷a, do vËy ®Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn theo dâi xem dÞch vô cña m×nh vµ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®¸p øng sù mong ®îi cña kh¸ch hµng ®Õn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 møc ®é nµo b»ng c¸ch tiÕn hµnh mua so s¸nh, th-êng xuyªn th¨m dß ý kiÕn cña ng-êi tiªu dïng, ®Æt c¸c thïng gãp ý vµ tæ chøc hÖ thèng gi¶i quyÕt c¸c ®¬n khiÕu n¹i. - QuyÕt ®Þnh vÒ h×nh thøc lµm dÞch vô. §©y còng lµ mét quyÕt ®Þnh quan träng ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ lùa chän gi÷a nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, ch¼ng h¹n nh-: + Cung cÊp dÞch vô söa ch÷a miÔn phÝ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. + B¸n hîp ®ång vÒ phôc vô cho mét doanh nghiÖp kh¸c. + TuyÓn vµ ®µo t¹o thî söa ch÷a cña doanh nghiÖp råi ph©n bæ hä trªn ®Þa bµn c¶ n-íc. Song, mét quyÕt ®Þnh vÒ h×nh thøc cung cÊp dÞch vô tèi -u nhÊt sÏ lµ quyÕt ®Þnh chän 1 h×nh thøc cung cÊp phï hîp nhÊt víi ý muèn cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña doanh nghiÖp. 1.2. QuyÕt ®Þnh vÒ chñng lo¹i hµng ho¸ Chñng lo¹i hµng ho¸ lµ mét nhãm kh¸ch hµng cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau do gièng nhau vÒ chøc n¨ng hay do b¸n chung cho cïng nh÷ng nhãm kh¸ch hµng hay th«ng qua cïng nh÷ng kiÓu tæ chøc th-¬ng m¹i, hoÆc trong khu«n khæ cïng mét d·y gi¸ c¶. Mçi chñng lo¹i hµng ho¸ ®ßi hái mét chiÕn l-îc Marketing riªng, do vËy nhµ qu¶n trÞ ph¶i ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ bÒ réng cña chñng lo¹i hµng ho¸ vµ c¸c mÆt hµng tiªu biÓu cho nã. - QuyÕt ®Þnh vÒ bÒ réng cña chñng lo¹i hµng ho¸: BÒ réng cña chñng lo¹i hµng ho¸ do nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. NÕu môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ chiÕm lÜnh phÇn lín thÞ tr-êng hay më réng thÞ tr-êng th× cÇn cã chñng lo¹i hµng ho¸ réng. Ng-îc l¹i, nÕu môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ tÝnh sinh lêi cao th× chñng lo¹i hµng ho¸ th-êng hÑp. Tuy nhiªn, cïng víi thêi gian tr«i ®i th× chñng lo¹i hµng ho¸ th-êng ®-îc më réng ra. Doanh nghiÖp cã thÓ më réng chñng lo¹i hµng ho¸ b»ng hai c¸ch: Ph¸t triÓn vµ bæ sung thªm. + Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chñng lo¹i hµng ho¸: Ph¸t triÓn h-íng lªn trªn: QuyÕt ®Þnh nµy mang tÝnh m¹o hiÓm cao bëi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ë phÝa trªn kh«ng nh÷ng ®· chiÕm lÜnh v÷ng ch¾c vÞ trÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña m×nh mµ cßn cã thÓ chuyÓn sang ph¶n c«ng b»ng c¸ch x©m nhËp vµo nh÷ng phÇn d-íi cña thÞ tr-êng, mÆt kh¸c nh÷ng ng-êi mua tiÒm Èn th-êng Ýt tin r»ng mét c«ng ty míi l¹i cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng chÊt l-îng cao. Nh-ng bï l¹i nÕu Doanh nghiÖp x©m nhËp ®-îc vµo thÞ tr-êng nµy, doanh nghiÖp sÏ thu ®-îc nhÞp ®é t¨ng c-êng cao h¬n còng nh- møc ®é sinh lêi cao h¬n. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®-îc quyÕt ®Þnh nµy doanh nghiÖp ph¶i cã mét tiÒm lùc v÷ng ch¾c c¶ vÒ vèn, c«ng nghÖ, kiÕn thøc vµ søc lao ®éng. Ph¸t triÓn h-íng xuèng d-íi: NÕu lóc ®Çu doanh nghiÖp chiÕm lÜnh phÇn phÝa trªn cña thÞ tr-êng (gi¸ cao, chÊt l-îng cao) th× viÖc ph¸t triÓn chñng lo¹i h-íng xuèng d-íi (gi¸ thÊp h¬n, chÊt l-îng thÊp h¬n) nh»m môc ®Ých k×m h·m c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, tiÕn c«ng hä hay x©m nhËp vµo nh÷ng phÇn thÞ tr-êng ®ang ph¸t triÓn nhanh nhÊt. Ph¸t triÓn theo hai h-íng: Mét s¶n xuÊt ®ang ho¹t ®éng ë phÇn gi÷a cña thÞ tr-êng cã thÓ quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn chñng lo¹i hµng ho¸ cña m×nh ®ång thêi theo hai h-íng lªn trªn vµ xuèng d-íi nÕu nh- doanh nghiÖp cã ®ñ tiÒm lùc ®Ó c¹nh tranh. + QuyÕt ®Þnh bæ sung chñng lo¹i hµng ho¸: Khi doanh nghiÖp muèn cã thªm lîi nhuËn, tËn dông hÕt n¨ng lùc d- thõa, tËn dông nh÷ng chç trèng kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc muèn trë thµnh doanh nghiÖp chñ chèt víi nh÷ng chñng lo¹i hµng ho¸ ®Çy ®ñ th× doanh nghiÖp cã thÓ bæ sung chñng lo¹i hµng ho¸ cña m×nh. Tuy nhiªn khi quyÕt ®Þnh ®iÒu nµy, nhµ qu¶n trÞ cÇn tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña doanh nghiÖp xem cã ®ñ ®¸p øng cho viÖc bæ sung ®ã kh«ng, ®ång thêi ph¶i ch¾c ch¾n r»ng nh÷ng hµng ho¸ míi bæ sung sÏ kh¸c h¼n víi nh÷ng hµng ho¸ ®· cã bëi viÖc bæ sung chñng lo¹i hµng ho¸ qu¸ møc sÏ lµm gi¶m tæng lîi nhuËn do c¸c mÆt hµng c¶n trë viÖc tiªu thô cña nhau. 1.3. QuyÕt ®Þnh vÒ danh môc hµng ho¸ - Danh môc hµng ho¸ lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c nhãm chñng lo¹i hµng ho¸ vµ c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ do mét ng-êi b¸n cô thÓ chµo b¸n cho ng-êi mua. - Danh môc hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cã thÓ m« t¶ theo 4 quan ®iÓm: bÒ réng, møc ®é phong phó, bÒ s©u vµ møc ®éc hµi hoµ cña nã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + BÒ réng cña danh môc hµng ho¸ lµ tæng sè c¸c nhãm chñng lo¹i. + Møc ®é phong phó cña danhmôc hµng ho¸ lµ tæng sè nh÷ng mÆt hµng thµnh phÇn cña nã. + BÒ s©u cña danh môc hµng ho¸ lµ c¸c ph-¬ng ¸n chµo b¸n tõng mÆt hµng riªng trong khu«n khæ nhãm chñng lo¹i. + Møc ®é hµi hoµ cña danh môc hµng ho¸ lµ møc ®é gÇn gòi cña hµng ho¸ thuéc c¸c nhãm chñng lo¹i kh¸c nhau xÐt theo môc ®Ých cuèi cïng cña chóng, xÐt theo nh÷ng yªu cÇu vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, c¸c kªnh ph©n phèi hay c¸c chØ tiªu kh¸c nµo ®ã. - Bèn th«ng sè ®Æc tr-ng cho danh môc hµng ho¸ nµy gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch hµng ho¸ cña m×nh. Doanh nghiÖp cã thÓ më réng ho¹t ®éng cña m×nh b»ng bèn ph-¬ng thøc. Nã cã thÓ më réng danh môc hµng ho¸ b»ng c¸ch bæ sung thªm nh÷ng chñng lo¹i hµng ho¸ míi. Nã cã thÓ t¨ng møc ®é phong phó cña nh÷ng nhãm chñng lo¹i ®· cã, ®-a doanh nghiÖp tiÕn dÇn ®Õn vÞ trÝ cña doanh nghiÖp cã chñng lo¹i hµng ho¸ ®Çy ®ñ. Nã cã thÓ ®-a ra nhiÒu ph-¬ng ¸n cho tõng mÆt hµng s½n cã, tøc lµ ph¸t triÓn bÒ s©u cña danh môc hµng ho¸. Vµ cuèi cïng, tuú theo chç doanh nghiÖp cã muèn giµnh ®-îc uy tÝn v÷ng ch¾c trong mét lÜnh vùc nµo ®ã kh«ng hay muèn ho¹t ®éng ngay trong nhiÒu lÜnh vùc, doanh nghiÖp cã thÓ phÊn ®Êu theo h-íng t¨ng hay gi¶m møc ®é hµi hoµ gi÷a c¸c mÆt hµng thuéc c¸c nhãm chñng lo¹i kh¸c nhau. 2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. Gi¸ lµ mét trong bèn tham sè c¬ b¶n cña Marketing hçn hîp. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch gi¸ c¶, ngoµi viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ban ®Çu cho hµng ho¸ vµ thiÕt lËp c¸c chÝnh s¸ch gi¸ ®Ó lµm cho gi¸ ban ®Çu phï hîp víi nh÷ng yÕu tè quan trängc ña ®iÒu kiÖn xung quanh, doanh nghiÖp cßn ph¶i nghiªn cøu ®Õn vÊn ®Ò gi¶m gi¸ vµ nh÷ng ph¶n øng cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thay ®æi gi¸. Néi dung cña chóng nh- thÕ nµo? Chóng ta sÏ ®-îc tr¶ lêi lÇn l-ît khi ®äc c¸c môc sau: 2.1. X¸c ®Þnh gi¸ ban ®Çu cho hµng ho¸: bao gåm 6 giai ®o¹n nhsau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.1. X¸c ®Þnh nhiÖm vô h×nh thµnh gi¸ c¶. Víi mçi môc tiªu kh¸c nhau th× møc gi¸ c¶ ®Æt ra còng kh¸c nhau. V× vËy nhiÖm vô cña viÖc h×nh thµnh gi¸ c¶ lµ ph¶i ®Þnh ra møc gi¸ cho hµng ho¸ sao cho ®¸p øng ®-îc môc tiªu cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän môc tiªu ®Þnh gi¸ cña m×nh tõ c¸c môc tiªu chÝnh sau: - §Þnh gi¸ nh»m ®¶m b¶o møc thu nhËp ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc. Môc tiªu ®Æt ra cho viÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ lµ ®¶m b¶o mét møc lîi nhuËn cô thÓ, kho¶n lîi nhuËn nµy ®-îc Ên ®Þnh tr-íc nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thu håi vèn hoÆc t¸i ®Çu t- cã träng ®iÓm. Khi ®ã ®Ó tho¶ m·n ®-îc môc tiªu nµy, viÖc ®Þnh gi¸ b¸n ph¶i xuÊt ph¸t tõ chi phÝ cña doanh nghiÖp, sè lîi nhuËn ®Þnh tr-íc ®ã ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ % cña nã trong gi¸ b¸n. - §Þnh gi¸ nh»m môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn: Môc tiªu nµy yªu cÇu x¸c ®Þnh møc gi¸ sao cho cã thÓ ®¹t ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt khi b¸n hµng. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy, ng-êi ta cã thÓ ®Æt gi¸ ë møc cao nhÊt cho s¶n phÈm dÞch vô khi cã ®iÒu kiÖn (gi¸ hít v¸ng ®èi víi s¶n phÈm míi thµnh c«ng, gi¸ ®Çu c¬ víi s¶n phÈm khan hiÕm) hoÆc c¨n cø vµo mèi quan hÖ gi÷a gi¸ víi s¶n phÈm b¸n ®-îc, tæng thu nhËp, tæng chi phÝ vµ lîi nhuËn t-¬ng øng víi nã ®Ó t×m møc gi¸ tèi -u (møc gi¸ ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp). - §Þnh gi¸ nh»m môc tiªu doanh sè b¸n hµng: §Ó ®¸p øng môc tiªu nµy, møc gi¸ ph¶i x¸c ®Þnh sao cho ®em l¹i møc doanh thu lín nhÊt. - §Þnh gi¸ nh»m môc tiªu ph¸t triÓn c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr-êng: Møc gi¸ ®Æt ra ®Ó tho¶ m·n môc tiªu nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng hÊp dÉn ®èi víi nhãm kh¸ch hµng môc tiªu trªn thÞ tr-êng vµ ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ. - §Þnh gi¸ nh»m môc tiªu c¹nh tranh ®èi ®Çu: §Ó môc tiªu nµy trë thµnh sù thùc, nhiÖm vô cña viÖc x¸c ®Þnh gi¸ lµ ph¶i ®-a ra mét gi¸ “ tèt nhÊt” d-íi con m¾t cña kh¸ch hµng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §Þnh gi¸ nh»m môc tiªu c¹nh tranh kh«ng mang tÝnh gi¸ c¶: X¸c ®Þnh møc gi¸ theo môc tiªu nµy ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së kÕt hîp vai trß cña gi¸ víi c¸c tham sè kh¸c cña Marketing hçn hîp trong kinh doanh. Doanh nghiÖp c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng kh«ng ph¶i b»ng gi¸ mµ b»ng c¸c yÕu tè kh¸c. Tãm l¹i, dï víi môc tiªu nµo ®i n÷a th× khi ®Þnh gi¸ cho hµng ho¸ cña doanh nghiÖp còng ph¶i quan t©m ®Õn yÕu tè cÇu vÒ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp, do vËy b-íc 2 cña viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ban ®Çu cho hµng ho¸ chÝnh lµ 2.1.2. X¸c ®Þnh cÇu vÒ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®-îc nhiÖm vô cña viÖc ®Þnh gi¸ th× b-íc tiÕp theo cña viÖc ®Þnh gi¸ chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh cÇu, v× cÇu vÒ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng rÊt lín bëi nh©n tè gi¸. §Ó x¸c ®Þnh møc cÇu nµy, doanh nghiÖp ph¶i sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p, h×nh thøc kh¸c nhau nh- ®· tr×nh bµy trong phÇn lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu, ®ång thêi ph¶i sö dông nh÷ng kiÕn thøc kinh tÕ vi m« ®Ó xem xÐt sù t¸c ®éng cña tõng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn cÇu, tõ ®ã doanh nghiÖp míi cã c¬ së ®Ó ®-a ra møc gi¸ cao nhÊt cã thÓ cho hµng ho¸ ®ã nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc môc tiªu ®Ò ra cho doanh nghiÖp. 2.1.3. X¸c ®Þnh chi phÝ Doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh møc gi¸ tèi thiÓu sao cho nã cã thÓ bï ®¾p ®ñ cho tæng chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra. ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ nµy doanh nghiÖp cã thÓ dùa trªn c¸c sè liÖu thèng kª cña phßng kÕ to¸n, møc gi¸ thÞ tr-êng hiÖn hµnh cña nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh nªn chi phÝ cho doanh nghiÖp. 2.1.4. Ph©n tÝch gi¸ c¶ vµ hµng ho¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Sau khi ®· x¸c ®Þnh møc gi¸ tèi ®a vµ tèi thiÓu mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®Æt ra th× b-íc tiÕp theo cña viÖc ®Þnh gi¸ ban ®Çu chÝnh lµ cuéc ph©n tÝch gi¸ c¶ vµ hµng ho¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, bëi v× viÖc ph©n tÝch nµy gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc kho¶ng gi¸ trung b×nh. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh mua vµ so s¸nh gi¸ c¶ vµ b¶n th©n hµng ho¸ víi nhau hoÆc yªu cÇu ng-êi mua ph¸t biÓu ý kiÕn xem hä chÊp nhËn gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh nh- thÕ nµo. NÕu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp t-¬ng tù nh- hµng ho¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh th× doanh nghiÖp buéc ph¶i ®Þnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸ gÇn víi hµng cña ®èi thñ ®ã. NÕu chÊt l-îng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp thÊp h¬n, doanh nghiÖp ph¶i ®Æt gi¸ thÊp h¬n gi¸ hµng cña ®èi thñ ®ã vµ ng-îc l¹i th× doanh nghiÖp cã thÓ ®Æt gi¸ cao h¬n. 2.1.5. Lùa chän ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸: CÇn ph¶i tiÕn hµnh néi dung nµy bëi viÖc sö dông mét ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nµo ®ã sÏ x¸c ®Þnh cho doanh nghiÖp mét møc gi¸ cô thÓ, nh-ng ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ tèi -u lµ ph-¬ng ph¸p ®em l¹i mét møc gi¸ phï hîp víi môc tiªu ®· ®Æt ra vµ phï hîp víi møc gi¸ trung b×nh mµ c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®-îc ë phÇn trªn. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét hoÆc mét sè trong c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ sau: -TÝnh to¸n gi¸ theo ph-¬ng ph¸p chi phÝ b×nh qu©n céng l·i: §©y lµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b»ng c¸ch tÝnh thªm 1 kho¶n t¨ng vµo gi¸ thµnh cña hµng ho¸. -X¸c ®Þnh gi¸ c¨n cø vµo møc gi¸ hiÖn hµnh: §Þnh gi¸ theo ph-¬ng ph¸p nµy lµ c¨n cø vµo møc gi¸ mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ang ¸p dông ®Ó ®Þnh ra mét møc gi¸ cao h¬n hay thÊp h¬n møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn trong nh÷ng tr-êng hîp rÊt khã ®Þnh l-îng ®é co d·n cña cÇu. -X¸c ®Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ sö dông (theo gi¸ trÞ nhËn thøc ®-îc cña s¶n phÈm): ViÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ theo gi¸ trÞ sö dông ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së so s¸nh s¶n phÈm cÇn x¸c ®Þnh gi¸ víi s¶n phÈm chuÈn hoÆc so víi s¶n phÈm t-¬ng tù cña ®èi thñ c¹nh tranh. Ch¼ng h¹n nh- theo vÝ dô sau: (Marketing th-¬ng m¹i - §HKTQD) ChØ tiªu - ChÊt l-îng - Giao hµng - HÖ thèng Møc chuÈn Møc tréi gi¸ §é tinh khiÕt §é <10/triÖu <1/triÖu tinh khiÕt Gi¸ trÞ t¨ng thªm 1,40 USD < 2 tuÇn < 1 tuÇn 0,15 ChØ cung øng Cung øng toµn bé 0,80 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¸ chÊt - §æi míi - HuÊn luyÖn Cã hç trî nhiÒu Cã hç trî nhá cho nghiªn cøu vµ ph¸t cho nghiªn cøu vµ triÓn ph¸t triÓn HuÊn luyÖn ban - DÞch vô - Gi¸ hÖ thèng ®Çu HuÊn luyÖn l¹i theo yªu cÇuban ®Çu Cã s½n t¹i ®Þa Mua qua v¨n ph-¬ng phßng néi ®Þa 100USD/pound 2,00 0,40 0,25 5,00 105USD/pound - X¸c ®Þnh gi¸ trªn c¬ së ®Êu thÇu kÝn: Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong nh÷ng tr-êng hîp c¸c c«ng ty ®ang giµnh nhau nhËn thÇu trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. Khi ®Þnh gi¸ cña m×nh, doanh nghiÖp xuÊt ph¸t tõ nh÷ng gi¸ dù kiÕn chµo hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chø kh«ng ph¶i tõ mèi t-¬ng quan gi÷a gi¸ c¶ ®ã vµ c¸c chi tiªu vÒ chi phÝ hay nhu cÇu. Doanh nghiÖp muèn giµnh ®-îc hîp ®ång cÇn ®Æt gi¸ thÊp h¬n nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c, nh-ng gi¸ ®ã kh«ng thÓ thÊp h¬n gi¸ thµnh bëi nÕu kh«ng doanh nghiÖp sÏ tù chuèc lÊy thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh. 2.1.6. QuyÕt ®Þnh gi¸: Tr-íc khi ®Þnh gi¸ cuèi cïng, doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt thªm mét sè yÕu tè nh- t©m lý chÊp nhËn gi¸ cña ng-êi tiªu dïng nh- thÕ nµo, ¶nh h-ëng cña gi¸ c¶ ®èi víi nh÷ng ng-êi kh¸c tham gia ho¹t ®éng thÞ tr-êng ra sao, gi¸ ®ã cã ¶nh h-ëng g× ®Õn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña doanh nghiÖp kh«ng?.. nh»m môc ®Ých kiÓm tra xem møc gi¸ mµ doanh nghiÖp lùa chän cã ph¶i lµ møc gi¸ ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn kh«ng, cã tèi -u nhÊt kh«ng, khi ¸p dông møc gi¸ ®ã, kh¶ n¨ng tù vÖ cña chÝnh s¸ch h×nh thµnh gi¸ cña doanh nghiÖp cã ®¶m b¶o ë møc gi¸ ®ã kh«ng. NÕu møc gi¸ ®ã cã thÓ tho¶ m·n c¸c c¨n cø ®ã th× doanh nghiÖp sÏ quyÕt ®Þnh sö dông møc gi¸ ®· lùa chän qua c¸c b-íc trªn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ mét qu¸ tr×nh bao gåm 6 giai ®o¹n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ cho 1 hµng ho¸ nµo ®ã cña dÞch vô, nh»m ®¶m b¶o cho møc gi¸ mµ doanh nghiÖp ®-a ra sÏ võa phï hîp thÞ tr-êng môc tiªu võa ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i chØ ®¬n gi¶n h×nh thµnh møc gi¸ nµy hay møc gi¸ kia mµ doanh nghiÖp cßn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng h×nh thµnh gi¸ c¶ bao trïm c¸c mÆt hµng cã l-u ý ®Õn nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt vÒ chi phÝ tæ chøc tiªu thô ë nh÷ng khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau, sù kh¸c biÖt vÒ møc cÇu... trong tr-êng hîp ®ã, doanh nghiÖp ph¶i lµm nh- thÕ nµo? Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong c¸c chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ sau: 2.2. C¸c chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸. 2.2.1. ChÝnh s¸ch vÒ sù linh ho¹t cña gi¸: doanh nghiÖp ph¶i lùa chän gi÷a chÝnh s¸ch mét gi¸ hay chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t. -ChÝnh s¸ch mét gi¸: chÝnh s¸ch nµy yªu cÇu hµng ho¸ b¸n ra ë mét møc gi¸ ®èi víi tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng mua. ¦u ®iÓm cña nã, lµ cã thÓ ®¶m b¶o ®-îc thu nhËp dù tÝnh, rót ng¾n thêi gian b¸n, ®Þnh gi¸ vµ qu¶n lý gi¸ kh¸ dÔ dµng, tuy nhiªn, h¹n chÕ cña chÝnh s¸ch nµy lµ cã thÓ dÉn ®Õn tr¹ng th¸i cøng nh¾c vÒ gi¸. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp khi ®Æt gi¸ cao h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. -ChÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t: ®-a ra cho kh¸ch hµng kh¸c nhau c¸c møc gi¸ kh¸c nhau trong cïng c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ cïng thêi l-îng ®ång thêi cho phÐp b¸n hµng ë c¸c møc kh¸c nhau xoay quanh gi¸ niªm yÕu. -u ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ ë chç do c¸c kh¸ch hµng ®-îc mÆc c¶ gi¸, ng-êi b¸n ®-îc phÐp tù quyÕt ®Þnh vÒ møc gi¸ cô thÓ trong khung gi¸ “ trÇn - sµn” nªn cã kh¶ n¨ng hç trî tèt h¬n cho viÖc b¸n hµng vµ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu mong muèn mÆc c¶ gi¸ cña kh¸ch. Nh-ng viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch nµy sÏ lµm cho viÖc qu¶n lý gi¸ trë nªn khã kh¨n, c«ng søc vµ thêi gian b¸n hµng lín, t¹o t©m lý kh«ng hµi lßng víi mét sè kh¸ch hµng nÕu hä c¶m thÊy bÞ mua “ hí” . Do vËy, chÝnh s¸ch nµy th-êng chØ ®-îc ¸p dông trong kinh doanh nhá, s¶n phÈm kh«ng ®-îc tiªu chuÈn ho¸, b¸n trùc tiÕp hµng c«ng nghiÖp vµ hµng ®¾t tiÒn. 2.2.2. chÝnh s¸ch vÒ møc gi¸ theo chu kú sèng cña s¶n phÈm. ChÝnh s¸ch nµy th-êng ®-îc ®-a ra ®Ó lùa chän møc gi¸ cho c¸c s¶n phÈm míi. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ, cã thÓ lùa chän nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c nhau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -ChÝnh s¸ch gi¸ hít v¸ng: §-a ra møc gi¸ cao nhÊt cña thÞ tr-êng nh»m t¨ng tèi ®a viÖc hít phÇn ngon cña thÞ tr-êng. chÝnh s¸ch nµy th-êng ¸p dông ®Ó chinh phôc nhãm kh¸ch hµng kh«ng nh¹y c¹m gi¸ khi cã s¶n phÈm hoµn toµn míi, ®éc ®¸o. -ChÝnh s¸ch gi¸ th©m nhËp: ®-a ra mét møc gi¸ thÊp trong thêi gian dµi, th-êng sö dông cho c¸c s¶n phÈm míi nh-ng mang tÝnh t-¬ng tù, trªn c¸c thÞ tr-êng míi. -ChÝnh s¸ch gi¸ giíi thiÖu: ®-a ra møc gi¸ thÊp trong thêi gian ng¾n råi sÏ n©ng gi¸ lªn ngay sau thêi kú ®-a hµng ra giíi thiÖu. 2.2.3. ChÝnh s¸ch gi¸ khuyÕn khÝch tiªu thô: NghÜa lµ trong nh÷ng hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh, doanh nghiÖp cã thÓ t¹m thêi cho hµng ho¸ cña m×nh nh÷ng gi¸ thÊp h¬n gi¸ ghi trong b¶ng niªm yÕt vµ ®«i khi cßn thÊp h¬n c¶ gi¸ thµnh ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Ch¼ng h¹n nh- ®Ó thu hót nh÷ng ng-êi ®· mÖt mái v× chuyÖn mua s¾m tÕt ®Õn víi doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc b¸n ph¸ gi¸ vµo th¸ng giªng hay chiÕt gi¸ b»ng tiÒn mÆt cho ng-êi tiªu dïng trong 1 kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 2.2.4. ChÝnh s¸ch gi¸ theo phÝ vËn chuyÓn: Khi doanh nghiÖp cã thÞ tr-êng ë nh÷ng cïng ®Þa lý kh¸c nhau, doanh nghiÖp cã nªn thu tiÒn hµng cao h¬n ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ë xa ®Ò bï ®¾p cho chi phÝ vËn chuyÓn vµ v× vËy mµ cã nguy c¬ mÊt kh¸ch kh«ng? Hay tèt h¬n lµ tÝnh tiÒn nh- nhau cho tÊt c¶ c¸c vïng? Khi ®ã tèt nhÊt lµ doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ ®Ó lùa chän chÝnh s¸ch gi¸ cho phï hîp. 2.2.5. Chñ ®éng thay ®æi gi¸ vµ ph¶n øng cña doanh nghiÖp ®èi víi viÖc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thay ®æi gi¸. -Chñ ®éng thay ®æi gi¸: C¸c doanh nghiÖp sau khi x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng gi¸ vµ chiÕn l-îc h×nh thµnh gi¸ c¶ riªng, sau mét thêi gian cã thÓ c¶m thÊy cÇn ph¶i gi¶m hoÆc t¨ng gi¸. Khi quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò chñ ®éng thay ®æi gi¸ doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü nh÷ng ph¶n øng ch¾c ch¾n cña ng-êi tiªu thô. Ph¶n øng cña ng-êi tiªu thô tuú thuéc vµo suy nghÜ cña hä vÒ viÖc thay ®æi gi¸, ch¼ng h¹n cã thÓ xem viÖc gi¶m gi¸ lµ s¾p söa thay thÕ hµng ho¸ b»ng kiÓu nh·n míi h¬n hoÆc hµng ho¸ cã khuyÕt tËt v× vËy b¸n chËm trªn thÞ tr-êng hoÆc gi¸ sÏ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cßn gi¶m n÷a vµ nªn gi¶m viÖc mua s¾m... hoÆc ng-êi tiªu dïng cã thÓ hiÓu viÖc t¨ng gi¸ lµ do hµng b¸n ch¹y qu¸ nªn cÇn ph¶i t×m mua khi cßn cã thÓ kiÕm ®-îc hay do ng-êi b¸n tham lam vµ muèn ph¸ vì gi¸ gi¸ mµ thÞ tr-êng võa míi chÊp nhËn... §ång thêi, doanh nghiÖp cßn ph¶i suy nghÜ vÒ ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh bëi ch¾c ch¾n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ph¶n øng trong nh÷ng tr-êng hîp khÝ sè l-îng ng-êi b¸n kh«ng nhiÒu, hµng ho¸ cña hä gièng nhau cßn ng-êi mua th× ®-îc th«ng tin ®Çy ®ñ. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn ph¶i dù kiÕn tr-íc nh÷ng ph¶n øng ch¾c ch¾n nhÊt cña ng-êi cung øng, ng-êi ph©n phèi vµ c¸c c¬ quan nhµ n-íc. NÕu nh- c¸c ph¶n øng ®ã lµ thuËn lîi hoÆc kh«ng g©y thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp míi nªn thay ®æi gi¸. -Ph¶n øng cña doanh nghiÖp ®èi víi viÖc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thay ®æi gi¸: khi x¶y ra vÊn ®Ò nµy, nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i suy nghÜ xem ®èi thñ c¹nh tranh thay ®æi gi¸ nh»m môc ®Ých g×? ViÖc thay ®æi ®ã lµ t¹m thêi hay vÜnh viÔn? §iÒu g× sÏ x¶y ra víi thÞ phÇn vµ doanh thu cña doanh nghiÖp m×nh nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p tr¶ ®òa? §ång thêi doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chu kú sèng cña hµng ho¸, ý nghÜa cña hµng ho¸ ®ã trong danh môc hµng ho¸ cña m×nh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®èi thñ c¹nh tranh, gi¸ ®-îc ®-a ra vµ sù nh¹y c¶m cña thÞ tr-êng d-íi gãc ®éc gi¸ trÞ cña hµng ho¸... 3 ChÝnh s¸ch ph©n phèi ChiÕn l-îc Marketing sÏ kh«ng thµnh c«ng khi doanh nghiÖp thiÕu nh÷ng nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch ph©n phèi bëi kh¸ch hµng kh«ng chØ cÇn s¶n phÈm tèt vµ gi¸ ®óng mµ cßn cÇn ®-îc ®¸p øng ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm. Bëi vËy viÖc øng dông chÝnh s¸ch Marketing-mix trong doanh nghiÖp cßn lµ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm, kªnh ph©n phèi vµ tæ chøc qu¸ tr×nh ph©n phèi hµng ho¸ sao cho hiÖu qu¶ nhÊt, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. §Ó cã ®-îc kÕt qu¶ ®ã, doanh nghiÖp ph¶i lµm thÕ nµo? Chóng ta h·y cïng xem xÐt c¸c néi dung sau: 3.1. Lùa chän ®Þa ®iÓm. 3.1.1. Lùa chän ®Þa ®iÓm theo yÕu tè ®Þa lý (ë ®©u?)
- Xem thêm -